Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

NN 97/2020 (31.8.2020.), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1816

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) i članka 37. stavka 1. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 85/20), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj
27. kolovoza 2020. donijela

UREDBU

O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Uredbom uređuje unutarnje ustrojstvo Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi i djelokrug upravnih organizacija i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica, način upravljanja, okvirni broj državnih službenika i namještenika, radno i uredovno vrijeme, kao i druga pitanja od osobitog značaja za rad Ministarstva.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 2.

U sastavu Ministarstva, ustrojavaju se:

1. Kabinet ministra

2. Glavno tajništvo

3. Uprava za internacionalizaciju

4. Uprava za klimatske aktivnosti

5. Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom

6. Uprava za industriju, poduzetništvo i obrt

7. Uprava za energetiku

8. Uprava za trgovinu i politiku javne nabave

9. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora

10. Uprava za zaštitu prirode

11. Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove

12. Zavod za zaštitu okoliša i prirode

13. Ravnateljstvo za robne zalihe

14. Samostalni sektor za pravne poslove

15. Samostalna služba za unutarnju reviziju.

III. USTROJSTVO I DJELOKRUG UPRAVNIH ORGANIZACIJA I USTROJSTVENIH JEDINICA

1. KABINET MINISTRA

Članak 3.

U Kabinetu ministra obavljaju se stručni i administrativni poslovi za ministra i državne tajnike, poslovi podrške ministru i državnim tajnicima koji se odnose na pripremu i provedbu projekata i investicija iz djelokruga Ministarstva, poslovi koordinacije uprava i koordinacija s drugim ministarstvima, poslovi koordiniranja međunarodne suradnje, poslovi koordinacije pripreme dokumentacije i materijala s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, poslovi vezani uz pravo na pristup informacijama, te koordinira poslove u vezi s odnosima sa sredstvima javnog priopćavanja; obavlja poslove praćenja rada i komuniciranja s Vladom Republike Hrvatske, Hrvatskim saborom i njihovim radnim tijelima i svim drugim državnim tijelima te se osigurava pravodobna dostava materijala za sva tijela Republike Hrvatske; obavlja i druge poslovi u vezi s ostvarivanjem programa rada Ministarstva, izradom strateškog plana Ministarstva, definiranju pokazatelja uspješnosti i utvrđivanju rizika u okviru djelokruga Kabineta ministra; obavlja poslove strateškog vođenja i kontrole učinkovitog kolanja elektroničkih informacija u Ministarstvu te identifikacije temeljnih poslovnih procesa u realizaciji programa i aktivnosti unutar Ministarstva; obavlja poslove pravne podrške ministru i državnim tajnicima, te poslove stručne podrške ministru i državnim tajnicima nadležnim za odgovarajuće upravno područje, obavlja i druge stručne i administrativne poslove za službene potrebe ministra i državnih tajnika. Inicira poslove koji se odnose na jačanje vertikalne i horizontalne koordinacije unutar Ministarstva.

2. GLAVNO TAJNIŠTVO

Članak 4.

Glavno tajništvo obavlja upravne, stručne i administrativne poslove vezane za osiguranje učinkovitosti u radu i tehničko usklađivanje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva, priprema i izrađuje prijedlog plana rada Ministarstva na temelju nacrta planova rada drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, koordinira i usklađuje poslove praćenja i ostvarivanja plana rada Ministarstva, priprema prijedloge propisa o unutarnjem ustrojstvu i unutarnjem redu Ministarstva na prijedlog drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, obavlja strateške i stručne poslove vezane uz sve segmente upravljanja ljudskim potencijalima Ministarstva, provodi prvostupanjski upravni postupak i rješava u upravnim stvarima iz područja službeničkih odnosa, prati izvršenje zadanih mjera za sve unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva, obavlja poslove nadzora i usklađivanja provođenja mjera zaštite osoba i imovine Ministarstva, obavlja poslove vezane uz brigu o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, obavlja stručne poslove vezane za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu, nadzire obavljanje tehničkih i pomoćnih poslova, nadzire i usklađuje obavljanje stručnih i administrativnih poslova koji se odnose na prijam i otpremu pošte, koordinira izradu strateškog plana Ministarstva i izradu izvješća o njegovom ostvarivanju, obavlja poslove u vezi s izradom prijedloga financijskog plana te njegovog ostvarivanja, obavlja nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava, vodi knjigovodstvenu evidenciju i analitiku, priprema zahtjeve i obavlja plaćanje tekućih i kapitalnih izdataka i transfera putem sustava Državne riznice, obavlja računovodstvene i druge srodne poslove, obavlja poslove javne nabave, vodi brigu o praćenju ugovornih obveza, brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom, vodi registar ugovora koje Ministarstvo sklapa s fizičkim i pravnim osobama, obavlja poslove uspostave i održavanja jedinstvenog informatičkog sustava, obavlja poslove uspostave, koordinacije i razvoja financijskog upravljanja i kontrole, izvješćuje javnost o stavovima i aktivnostima Ministarstva koristeći raspoloživa komunikacijska sredstva i kanale javnog priopćavanja poput konferencija za novinare, izjava, intervjua, priopćenja, obavijesti, briefinga i slično, obavlja poslove komunikacije s predstavnicima medija, u suradnji s Kabinetom ministra i osobama koje za to ovlasti čelnik tijela priprema i koordinira materijale za javna obraćanja i nastupe u medijima ministra, državnih tajnika i ravnatelja uprava, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Glavnom tajništvu ustrojavaju se:

2.1. Sektor za ljudske potencijale i opće poslove

2.2. Sektor za financije, proračun i računovodstvene poslove

2.3. Sektor za nabavu, informatičke i tehničke poslove.

2.1. Sektor za ljudske potencijale i opće poslove

Članak 5.

Sektor za ljudske potencijale i opće poslove prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa iz područja radno-pravnih odnosa te statusnih pitanja državnih dužnosnika, državnih službenika i namještenika Ministarstva, provodi prvostupanjski upravni postupak i rješava u upravnim stvarima iz područja službeničkih odnosa, sudjeluje u provedbi mjera politike planiranja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala Ministarstva, koordinira obavljanje poslova razvoja i usavršavanja ljudskih potencijala Ministarstva, priprema prijedloge općih akata iz svoga djelokruga, daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu za potrebe Ministarstva, koordinira poslove u vezi procjene učinaka propisa, prati i osigurava primjenu propisa iz područja uredskog poslovanja, prati i osigurava obavljanje općih i administrativnih poslova, organizira i nadzire obavljanje poslova u vezi s upravljanjem imovinom, opremanjem prostorija Ministarstva opremom i sredstvima rada, te provođenja mjera zaštite na radu i zaštite od požara, koordinira, nalaže, nadzire i usmjerava provedbu mjera za provedbu Strateškog plana, koordinira i sudjeluje u izradi akcijskih i operativnih planova i mjera za provedbu i implementaciju strateških dokumenata, organizira, koordinira i sudjeluje u izradi Godišnjeg plana rada, objedinjuje planove ustrojstvenih jedinica; vodi brigu o osposobljavanju službenika koji su uključeni u izradu strateških planova, prati razvoj metodologije strateškog planiranja i analitičkih postupaka, sudjeluje u uspostavi i implementaciji pokazatelja rezultata i učinaka za praćenje učinkovitosti postavljenih ciljeva iz Strateškog plana te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za ljudske potencijale i opće poslove ustrojavaju se:

2.1.1. Služba za ljudske potencijale

2.1.2. Služba za uredsko poslovanje i poslove sigurnosti

2.1.3. Služba za opće poslove i strateško planiranje.

2.1.1. Služba za ljudske potencijale

Članak 6.

Služba za ljudske potencijale neposredno provodi zakone i druge propise iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa, prati i provodi mjere upravljanja i razvoja ljudskih potencijala Ministarstva, provodi prvostupanjski upravni postupak i izrađuje nacrte rješenja u upravnim stvarima iz područja službeničkih odnosa, te priprema i izrađuje opće i pojedinačne akte iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa, priprema ugovore o radu i druge ugovore iz svoga djelokruga, priprema prijedlog plana prijma, te u suradnji s tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose provodi postupak prijma u državnu službu, izrađuje stručne podloge za poslove upravljanja, razvoja i stručnog usavršavanja ljudskih potencijala Ministarstva, prati stanje u svom djelokrugu te predlaže mjere za jačanje upravljačkih i administrativnih kapaciteta Ministarstva, prati statusna stanja državnih dužnosnika, prati rad državnih službenika i namještenika te napredovanje u državnoj službi, sudjeluje u izradi i praćenju provedbe strategija, programa i planova izobrazbe državnih službenika i namještenika Ministarstva, priprema mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu za potrebe Ministarstva, priprema stručne podloge (utvrđivanje činjeničnog stanja) ministru i nadležnim tijelima za podnošenje prijava ili zahtjeva za pokretanje kaznenih, prekršajnih i postupaka zbog povrede službene dužnosti, odnosno nepravilnog i nezakonitog rada državnih službenika i namještenika, provodi postupak za utvrđivanje odgovornosti državnih službenika i namještenika za štetu, vodi propisane očevidnike iz područja službeničkih odnosa, odnosno radno-pravnih odnosa zaposlenih, predlaže, ustrojava i vodi druge evidencije iz svoga djelokruga, izdaje potvrde o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju te o činjenicama o kojima ne vodi službenu evidenciju kada je to zakonom propisano, priprema podatke iz svoga djelokruga za stručne podloge za izradu strategija, programa i planova Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za ljudske potencijale ustrojavaju se:

2.1.1.1. Odjel za službeničke odnose

2.1.1.2. Odjel za planiranje, zapošljavanje i izobrazbu.

2.1.1.1. Odjel za službeničke odnose

Članak 7.

Odjel za službeničke odnose obavlja upravne i stručne poslove u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja radno-pravnih odnosa, priprema rješenja i ugovore o svim radno-pravnim pitanjima državnih službenika i namještenika, vodi postupke lake povrede službene dužnosti u prvom stupnju te obavlja pripremne radnje potrebne za pokretanje postupka radi teških povreda službene dužnosti, sudjeluje u pripremi odgovora na tužbe u sudskim sporovima, prati propise i mišljenja iz područja službeničkih i radnih odnosa te tumačenja tijela nadležnog za tumačenje kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike; sudjeluje u izradi prijedloga uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva i pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva; obavlja poslove vezane uz izradu prijedloga naputaka iz svoga djelokruga. Obavlja poslove vođenja osobnih očevidnika službenika i namještenika, izdaje potvrde iz osobnih očevidnika, upisuje nove podatke u Registar zaposlenih u javnom sektoru, priprema izvješća temeljem podataka dostupnih u očevidniku i Registru, pruža administrativnu potporu u provedbi poticanja mobilnosti službenika, vrši provjeru podataka u očevidniku i Registru za potrebe ostvarivanja prava službenika i namještenika sukladno Zakonu o državnim službenicima te Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike, obavlja poslove prijave i odjave službenika i namještenika kao i članova njihovih obitelji na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, obavlja administrativne poslove vezano za prijavu polaganja državnih stručnih ispita, kao i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.1.1.2. Odjel za planiranje, zapošljavanje i izobrazbu

Članak 8.

Odjel za planiranje, zapošljavanje i izobrazbu sudjeluje u izradi prijedloga Plana prijma za Ministarstvo, organizira i provodi postupak prijma u državnu službu službenika i namještenika, prati propise iz svoga djelokruga rada, pruža stručnu podršku rukovodećim službenicima u planiranju i upravljanju ljudskim potencijalima u Ministarstvu, prati i pruža stručnu podršku u praćenju radnog učinka zaposlenika, obavlja poslove vezano uz ocjenjivanje, pruža stručnu podršku službenicima u provedbi postupka ocjenjivanja rada i učinkovitosti državnih službenika te izrađuje rješenja o ocjenama, prati razvoj i napredovanje djelatnika; provodi postupak planiranja programa izobrazbe državnih službenika te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.1.2. Služba za uredsko poslovanje i poslove sigurnosti

Članak 9.

Služba za uredsko poslovanje i poslove sigurnosti obavlja poslove primanja i pregleda pismena i drugih dokumenata, njihovog razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u odgovarajuće evidencije (očevidnike), dostave u rad, otpremanja, razvođenja te vrši prikupljanje, evidentiranje, obradu, pohranu, korištenje, odabiranje, odnosno izlučivanje arhivskoga i registraturnog gradiva Ministarstva. Skrbi o pravilnosti i jedinstvenosti postupanja u cjelokupnom, konvencionalnom i elektroničkom, dokumentacijskom procesu Ministarstva te priprema izvještaje o spisima i pismenima Ministarstva. Organizira i nadzire nabavu i korištenje pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske i natpisnih ploča Ministarstva te vodi evidenciju o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske i natpisnim pločama Ministarstva, obavlja stručne i tehničke poslove vezane za kibernetičku sigurnost, postupanje s klasificiranim podacima, zaštitu osobnih podataka, poslove u vezi s provedbom zakonskih i podzakonskih propisa iz navedenih područja, organizira i prati provođenje mjera zaštite na radu i protupožarne zaštite te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za uredsko poslovanje i poslove sigurnosti ustrojavaju se:

2.1.2.1. Odjel za uredsko poslovanje

2.1.2.2. Odjel za poslove sigurnosti i zaštitu na radu.

2.1.2.1. Odjel za uredsko poslovanje

Članak 10.

Odjel za uredsko poslovanje obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz uredsko poslovanje, priprema prijedloge općih akata iz svoga djelokruga donosi poslove pisarnice i pismohrane razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u odgovarajuće evidencije (očevidnike), dostave u rad, otpremanja, razvođenja te vrši prikupljanje, evidentiranje, obradu, pohranu, korištenje, odabiranje, odnosno izlučivanje arhivskoga i registraturnog gradiva Ministarstva. Skrbi o pravilnosti i jedinstvenosti postupanja u cjelokupnom, konvencionalnom i elektroničkom, dokumentacijskom procesu Ministarstva te priprema izvještaje o spisima i pismenima Ministarstva. Organizira i nadzire nabavu i korištenje pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske i natpisnih ploča Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Odjelu za uredsko poslovanje ustrojavaju se:

2.1.2.1.1. Pododsjek za poslove pisarnice

2.1.2.1.2. Pododsjek za poslove pismohrane.

2.1.2.1.1. Pododsjek za poslove pisarnice

Članak 11.

Pododsjek za poslove pisarnice obavlja stručne i administrativne poslove vezane za primitak pismena i drugih pošiljki, otvaranje i pregled pošiljki, razvrstavanje i raspoređivanje pismena, upisivanje pismena u propisane evidencije uredskog poslovanja, otpremanje akata, razvođenje spisa predmeta, sudjeluje u pripremi općih i pojedinačnih akata iz svoga djelokruga, predlaže mjere za ujednačavanje i standardiziranje procesa rada iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.1.2.1.2. Pododsjek za poslove pismohrane

Članak 12.

Pododsjek za poslove pismohrane obavlja stručne i administrativne poslove vezane za primitak predmeta na odlaganje, sređivanje, zaštitu i čuvanje arhivske i registraturne građe, odabir i izlučivanje građe, sudjeluje u pripremi općih i pojedinačnih akata iz svoga djelokruga, predlaže mjere za ujednačavanje i standardiziranje procesa rada iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.1.2.2. Odjel za poslove sigurnosti i zaštitu na radu

Članak 13.

Odjel za poslove sigurnosti i zaštitu na radu obavlja stručne i tehničke poslove vezane za kibernetičku sigurnost, postupanje s klasificiranim podacima, zaštita osobnih podataka, poslove u vezi s provedbom zakonskih i podzakonskih propisa iz navedenih područja, organizira i prati provođenje mjera zaštite na radu i protupožarne zaštite, surađuje s tijelima inspekcije rada, zavodom nadležnim za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu te drugim ovlaštenim pravnim osobama koje se bave poslovima zaštite na radu, sukladno propisanim obrascima, prijavljuje ozljede na radu te vodi evidenciju o istim, koordinira poslove vezane uz evidencije prisutnosti službenika na radnom mjestu, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.1.3. Služba za opće poslove i strateško planiranje

Članak 14.

Služba za opće poslove i strateško planiranje organizira provođenje općih poslova i upravljanja imovinom, obavlja poslove koji se odnose na opremanje prostorija Ministarstva opremom i sredstvima rada, organizira održavanje opreme, zgrada i druge imovine Ministarstva, priprema i izrađuje opće i pojedinačne akte iz svoga djelokruga, prati stanje te izrađuje stručne podloge za unapređenje organizacije, poslovanja i procesa rada iz svoga djelokruga, vodi propisane očevidnike, predlaže i organizira vođenje drugih evidencija iz svoga djelokruga, organizira, koordinira i sudjeluje u izradi strateških dokumenata iz nadležnosti Ministarstva. Koordinira i sudjeluje u izradi akcijskih i operativnih planova i mjera za provedbu i implementaciju strateških dokumenata. Organizira, koordinira i sudjeluje u izradi Godišnjeg plana rada, objedinjuje planove ustrojstvenih jedinica, priprema podatke iz svoga djelokruga za stručne podloge za izradu strategija, programa, planova i odluka Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za opće poslove i strateško planiranje ustrojavaju se:

2.1.3.1. Odjel za upravljanje imovinom

2.1.3.2. Odjel za strateško planiranje i analitiku.

2.1.3.1. Odjel za upravljanje imovinom

Članak 15.

Odjel za upravljanje imovinom obavlja poslove koji se odnose na upravljanje poslovnim prostorima koje koristi Ministarstvo, opremanje prostorija Ministarstva opremom i sredstvima rada, organizira održavanje opreme, zgrada i druge imovine Ministarstva, priprema prijedloge ugovora o zakupu i korištenju poslovnih prostora, sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti Ministarstva, vodi propisane očevidnike, predlaže i vodi druge evidencije iz svoga djelokruga, predlaže i sudjeluje u pripremi općih i pojedinačnih akata iz svoga djelokruga, predlaže mjere za ujednačavanje i standardiziranje procesa rada iz svoga djelokruga, priprema podatke iz svoga djelokruga za stručne podloge za donošenje poslovnih odluka Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.1.3.2. Odjel za strateško planiranje i analitiku

Članak 16.

Odjel za strateško planiranje i analitiku u suradnji s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva organizira, koordinira i sudjeluje u izradi strateških i drugih planova Ministarstva te definiranju rizika koji utječu na postavljene ciljeve, koordinira i sudjeluje u izradi akcijskih i operativnih planova i mjera za provedbu i implementaciju strateških dokumenata, nadzire provedbu općih i posebnih strateških ciljeva i načina njihova ostvarenja, organizira, koordinira i sudjeluje u izradi Godišnjeg plana rada, objedinjuje planove ustrojstvenih jedinica, prati razvoj metodologije strateškog planiranja i analitičkih postupaka, sudjeluje u uspostavi i implementaciji pokazatelja rezultata i učinaka za praćenje učinkovitosti postavljenih ciljeva iz Strateškog plana na razini Ministarstva, izrađuje analize vanjskih i unutarnjih rizika, vodi registar rizika, poduzima mjere za minimiziranje rizika, koordinira i izrađuje strateške dokumente i analize vezane uz rizike (strategija i akcijski planovi), te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.2. Sektor za financije, proračun i računovodstvene poslove

Članak 17.

Sektor za financije, proračun i računovodstvene poslove obavlja poslove koji se odnose na izradu prijedloga državnog proračuna, izradu financijskih planova i obrazloženja, priprema i izrađuje izmjene i dopune te preraspodjele sredstava državnog proračuna za Ministarstvo i proračunske korisnike u nadležnosti Ministarstva, obavlja poslove područne riznice u skladu s utvrđenim poslovnim procesima Državne riznice, obavlja poslove planiranja i plaćanja na osnovi projekata financiranih iz fondova Europske unije, obavlja stručne poslove vezane za ustrojavanje i vođenje zakonom propisanih poslovnih knjiga, kontrolira knjigovodstvenu dokumentaciju, obavlja kontiranje i knjiženje poslovnih događaja, izradu godišnjih, polugodišnjih, tromjesečnih financijskih izvješća na razini razdjela, obračun plaća i ostalih primanja državnih dužnosnika, državnih službenika i namještenika, obračun i isplatu dohotka od obavljanja intelektualnih i ostalih usluga i autorskih honorara, izrađuje i nadležnim institucijama dostavlja propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka iz radnog odnosa i izvan radnog odnosa, te obveznih doprinosa, poreza i prireza, brine o rokovima i obavlja plaćanja svih obveza, vodi sve potrebne knjigovodstvene evidencije iz financijskog i materijalnog poslovanja, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara i uredskog materijala te usklađuje godišnji popis (inventuru) s knjigovodstvenom evidencijom, izrađuje preglede po vrstama troškova, sukladno propisima, obavlja poslove vezane za uplate i isplate preko blagajne, obavlja poslove knjigovodstvenog praćenja sredstava na osnovi posebnih propisa i pomoći Europske unije, obavlja poslove Posredničkog tijela razine 1, sudjeluje u planiranju i praćenju izvršenja proračunskih sredstva za sufinancirane projekte iz Europske unije, u pripremi financijskih podataka za potrebe Ministarstva kao korisnika sredstava tehničke pomoći u godišnjem poravnanju računa, provodi plaćanja i prati izvršenje povrata. Koordinira razvoj sustava unutarnjih kontrola, izradu financijskog plana, koordinira izradu godišnjeg plana rada i izvješća o radu, razvija i vodi računovodstveni sustav uključujući troškovno i upravljačko računovodstvo na razini Ministarstva i korisnika proračuna iz nadležnosti Ministarstva, koordinira provođenje samoprocjene sustava unutarnjih kontrola putem Izjave o fiskalnoj odgovornosti u Ministarstvu i korisnicima proračuna iz nadležnosti Ministarstva, pruža savjete i potporu jedinicama za financije korisnika iz nadležnosti Ministarstva radi primjene uputa i smjernica Ministarstva, izrađuje prijedloge internih akata za ključne procese financijskog upravljanja uključujući i područje upravljanja rizicima koje donosi ministar te prati njihovu primjenu i predlaže njihove izmjene i dopune, koordinira uspostavljanje i razvoj metodologija financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola u Ministarstvu i ustanovama u nadležnosti Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za financije, proračun i računovodstvene poslove ustrojavaju se:

2.2.1. Služba za financije i proračun

2.2.2. Služba za računovodstvo.

2.2.1. Služba za financije i proračun

Članak 18.

Služba za financije i proračun koordinira pripremu i izradu financijskog plana Ministarstva kao i obrazloženje financijskog plana, priprema i izrađuje izmjene i dopune te preraspodjele sredstava državnog proračuna za Ministarstvo i proračunske korisnike u nadležnosti Ministarstva, prikuplja, obrađuje i analizira financijske pokazatelje poslovanja, pruža stručnu pomoć unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u vezi s planiranjem i trošenjem sredstava, obavlja sustavno praćenje i evidenciju transakcija i poslovnih događaja prihoda, primitaka, rashoda, izdataka i drugih plaćanja Ministarstva, obavlja i brine o rokovima plaćanja svih obveza, izrađuje izvješća o trošenju i izvršavanju proračunskih sredstava po proračunskim klasifikacijama, izrađuje preglede i izvješća izvršenih izdataka u odnosu na plan, obavlja poslove područne riznice u skladu s utvrđenim poslovnim procesima Državne riznice, radi na izvršavanju rashoda i izdataka po izvorima sredstava i namjeni, izrađuje, rezervira odobrena sredstva i prati rezervacije za odobrena sredstva iz financijskog plana Ministarstva, priprema, kontrolira i ispostavlja zahtjeve za plaćanje s jedinstvenog računa riznice, priprema i kontrolira zahtjeve za izvršavanje svih rashoda iz sustava Državne riznice, otvara nove domaće i devizne dobavljače u suradnji s Financijskom agencijom. Služba koordinira razvoj sustava unutarnjih kontrola, koordinira izradu godišnjeg plana rada i izvješća o radu, razvija računovodstveni sustav uključujući troškovno i upravljačko računovodstvo na razini Ministarstva i korisnika proračuna iz nadležnosti Ministarstva, koordinira provođenje samoprocjene sustava unutarnjih kontrola putem Izjave o fiskalnoj odgovornosti u Ministarstvu i korisnicima proračuna iz nadležnosti Ministarstva, obavlja prethodne i naknadne kontrole izdataka i rashoda, pruža savjete i potporu jedinicama za financije korisnika iz nadležnosti Ministarstva radi primjene uputa i smjernica Ministarstva, izrađuje prijedloge internih akata za ključne procese financijskog upravljanja uključujući i područje upravljanja rizicima koje donosi ministar te prati njihovu primjenu i predlaže njihove izmjene i dopune, surađuje sa Sektorom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole Ministarstva financija, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za financije i proračun ustrojavaju se:

2.2.1.1. Odjel za planiranje, izvršavanje i analizu proračuna

2.2.1.2. Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu.

2.2.1.1. Odjel za planiranje, izvršavanje i analizu proračuna

Članak 19.

Odjel za planiranje, izvršavanje i analizu proračuna izrađuje prijedloge financijskog plana državnog proračuna za trogodišnje razdoblje za Ministarstvo i objedinjava za proračunske korisnike u nadležnosti izradu obrazloženja financijskog plana po proračunskim programima, izvješća o realizaciji financijskih planova po programima, priprema i izrađuje izmjene i dopune te preraspodjele proračunskih sredstava u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i proračunskim korisnicima u nadležnosti Ministarstva, u skladu sa Zakonom o proračunu, smjernicama Vlade Republike Hrvatske i važećim proračunskim klasifikacijama, obavlja tehnički unos financijskih planova, izmjena i dopuna te preraspodjela u sustav Državne riznice. Odjel obavlja poslove kreiranja dokumenata rezervacija proračunskih sredstava (najava obveze, ugovorene obveze i narudžbenice) o stvorenim obvezama Ministarstva i kroz integrirani sustav prosljeđuje ih u sustav Državne riznice. Unosi u web-aplikaciju Ministarstva financija podatke o procjeni fiskalnog učinka na proračun prijedloga zakona, drugih propisa i akata planiranja koje Vlada Republike Hrvatske predlaže na donošenje Hrvatskome saboru na temelju podatka dobivenih od ostalih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te prijedloga uredbi, drugih propisa i akata planiranja koje donosi Vlada Republike Hrvatske, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.2.1.2. Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu

Članak 20.

Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu obavlja poslove koordinacije razvoja financijskog upravljanja i kontrola u ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i proračunskim korisnicima u nadležnosti, daje smjernice i izrađuje upute za potrebe financijskog upravljanja. Priprema Izjavu o fiskalnoj odgovornosti iz nadležnosti Ministarstva te na razini razdjela i vrši formalnu i suštinsku kontrolu za razdjel i trgovačka društva u nadležnosti. Obavlja provjeru namjenskog trošenja proračunskih sredstava iz nacionalnih izvora financiranja, surađuje s Ministarstvom financija, proračunskim korisnicima iz nadležnosti Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.2.2. Služba za računovodstvo

Članak 21.

Služba za računovodstvo obavlja poslove sustavnog praćenja stanja imovine, obveza i izvora vlasništva, vodi stručne poslove vezane za ustrojavanje i vođenje zakonom propisanih poslovnih knjiga, kontrolira knjigovodstvenu evidenciju, obavlja kontiranje i knjiženje poslovnih događaja, izradu godišnjih, polugodišnjih, tromjesečnih financijskih izvješća na razini razdjela, obračun plaća i ostalih primanja državnih dužnosnika, državnih službenika i namještenika, obračun i isplatu dohotka od obavljanja intelektualnih i ostalih usluga i autorskih honorara, izrađuje i nadležnim institucijama dostavlja propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka iz radnog odnosa i bez radnog odnosa te obveznih doprinosa, poreza i prireza, obavlja i brine o rokovima plaćanja svih obveza, vodi sve potrebne knjigovodstvene evidencije iz financijskog i materijalnog poslovanja, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara te usklađuje godišnji popis (inventuru) s knjigovodstvenom evidencijom, obavlja poslove vezane uz uplate i isplate preko kunske i devizne blagajne, obavlja usklađenje glavne knjige s pomoćnim knjigama, Vodi vanbilančne evidencije, vodi brigu o čuvanju knjigovodstvenih isprava i materijalno-financijske dokumentacije, provodi usklađenja potraživanja i obveza s kupcima i dobavljačima te poduzima mjere za naplatu potraživanja, izrađuje stručne upute radi pravilnog rada korisnika razdjela Ministarstva, izrađuje preglede po vrstama troškova sukladno propisima. Služba obavlja i poslove Posredničkog tijela razine 1, sudjeluje u planiranju i praćenju izvršenja proračunskih sredstva za sufinancirane projekte iz Europske unije, provodi plaćanja, prati izvršenje povrata, sudjeluje u godišnjem poravnanju računa, sudjeluje u pripremi financijskih podataka za potrebe Ministarstva kao korisnika sredstava tehničke pomoći obavlja poslove materijalne likvidacije računa, evidencije službenih putovanja, obavlja poslove vezane za uplatu i isplatu preko blagajne, obavlja poslove knjigovodstvenog praćenja sredstava u vezi s posebnim propisima i pomoći Europske unije, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.3. Sektor za nabavu, informatičke i tehničke poslove

Članak 22.

Sektor za nabavu, informatičke i tehničke poslove planira, provodi i upravlja procesima javne i jednostavne nabave roba, radova i usluga za potrebe Ministarstva, priprema interne akte, surađuje s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva vezano za uključivanje u plan i proces nabave, izrađuje godišnji plan nabave, prati odvijanje postupaka javne i jednostavne nabave sukladno planu nabave i sredstvima osiguranim planom proračuna u pogledu zadanih okvira visine i namjene sredstava, pruža podršku ovlaštenim predstavnicima u postupcima nabave za potrebe Ministarstva, priprema i provodi postupke nabave, izrađuje ugovore o nabavi i okvirne sporazume te prati njihovo izvršavanje, obavlja poslove prijema i raspodjele opreme i materijala, vodi materijalnu evidenciju o tome, izrađuje izvješća sukladno propisima iz područja javne nabave, predlaže i nadzire izgradnju i održavanje informacijskog sustava Ministarstva, obavlja nadzor nad primjenom propisa i pravila o korištenju informacijskih sustava, nadzire tekuće održavanje informatičke opreme, prati i osigurava razvoj informacijskih sustava i informatičke tehnologije, obavlja poslove upravljanja informacijskom i komunikacijskom tehnologijom, izrađuje planove razvitka informacijsko komunikacijske infrastrukture, obavlja poslove upravljanja problemima tehničke naravi, osigurava podršku korisnicima informacijskog sustava, brine za sigurnost informatičkog sustava, skrbi o urednom i pravilnom korištenju informatičke i komunikacijske opreme kao i sredstava voznog parka Ministarstva, prati i osigurava obavljanje pomoćno-tehničkih poslova za potrebe Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za nabavu, informatičke i tehničke poslove ustrojavaju se:

2.3.1. Služba za provedbu postupaka nabave i ugovaranje

2.3.2. Služba za planiranje i praćenje izvršenja ugovora

2.3.3. Služba za informatičku i tehničku podršku

2.3.4. Služba za odnose s javnošću i protokol.

2.3.1. Služba za provedbu postupaka nabave i ugovaranje

Članak 23.

Služba za provedbu postupaka nabave i ugovaranje obavlja poslove redovite nabave roba, radova i usluga sukladno propisima o javnoj nabavi, internim aktima i usvojenom planu nabave za potrebe Ministarstva, definira vrstu postupka nabave sukladno zakonskim propisima, sudjeluje i rukovodi u pripremi i izradi dokumentacije o nabavi, pruža stručnu pomoć drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u provedbi postupaka nabave, objavljuje postupke nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, priprema odgovore i pojašnjenja dokumentacije o nabavi, sudjeluje u pregledu ponuda, izradi zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda te priprema prijedlog odluke o odabiru odnosno poništenju, priprema i provodi postupke jednostavne nabave putem informacijskog sustava Ministarstva odnosno na drugi način propisan internim aktom kojim se uređuje postupak jednostavne nabave, objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske odgovarajuće obavijesti tijekom i nakon postupka javne nabave, priprema i izrađuje ugovore o nabavi robe, radova i usluga izrađuje odgovore na žalbe i dostavlja dokumentaciju o nabavi Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Služba razvija i predlaže smjernice, načela i postupke nabave u skladu s propisima te osnovnim i sveobuhvatnim mjerilima za zelenu javnu nabavu, sudjeluje u pripremi i izradi internih akata kojima se uređuju postupci jednostavne nabave te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.3.2. Služba za planiranje i praćenje izvršenja ugovora

Članak 24.

Služba za planiranje i praćenje izvršenja ugovora, prikuplja i objedinjuje iskaze potreba ustrojstvenih jedinica Ministarstva na temelju kojih izrađuje godišnji plan nabave, izmjene i dopune Plana nabave, iskazuje i dostavlja potrebe Ministarstva tijelu državne uprave nadležnom za središnju javnu nabavu i drugim tijelima državne uprave, prati realizaciju, izvršenje i plaćanje ugovornih obveza, surađuje s tijelom državne uprave nadležnim za središnju javnu nabavu, unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva te drugim tijelima koja provode zajedničku nabavu, prati realizaciju plana nabave, vodi i ažurira registar ugovora o nabavi i okvirnih sporazuma, kontinuirano vodi evidenciju postupaka javne i jednostavne nabave, sklopljenim ugovorima i okvirnim sporazumima, sastavlja službena i interna izvješća vezana uz postupke nabave robe, izrađuje statistička izvješća u vezi s provedenim postupcima i zaključenim ugovorima radova, roba i usluga, priprema i izrađuje interne akte kojima se uređuje postupak jednostavne nabave, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.3.3. Služba za informatičku i tehničku podršku

Članak 25.

Služba za informatičku i tehničku podršku organizira i uspostavlja jedinstveni informatički sustav ustrojstvenih jedinica Ministarstva; obavlja poslove vezane uz planiranje, organiziranje i provođenje informatizacije Ministarstva, razvoj i održavanje lokalne računalne i komunikacijske mreže, prati informacijske tehnologije i predlaže njihovu primjenu za unapređenje informatičkog sustava, predlaže metode rada sukladno novim informatičkim uslugama, osigurava obavljanje tehničkih poslova za potrebe Ministarstva kao i namjensko korištenje i upravljanje voznim parkom te ekonomično, ekološki održivo korištenje voznog parka, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za informatičku i tehničku podršku ustrojavaju se:

2.3.3.1. Odjel za informatičku podršku i komunikaciju

2.3.3.2. Odjel za upravljanje voznim parkom.

2.3.3.1. Odjel za informatičku podršku i komunikaciju

Članak 26.

Odjel za informatičku podršku i komunikaciju obavlja poslove administriranja računala Ministarstva, sistemsko održavanje informacijskih servisa Ministarstva, udomljavanje programskih rješenja ustrojstvenih jedinica, brigu o dokumentaciji dostupnih programskih paketa, informatičku podršku javnim i internim informacijskim servisima, analizira i odabire raspoloživa informatička rješenja koja će se primijeniti u sklopu informacijskog sustava Ministarstva; analizira zahtjeve korisnika informatičkog sustava Ministarstva i predlaže prioritete sukladno poslovnim procesima planira nabavu računalne i mrežne opreme, operacijskih sustava i programske opreme; brine se o edukaciji službenika i namještenika za djelotvorno i ispravno korištenje informatičkih resursa Ministarstva; potiče mjere zaštite i osiguranja podataka, određuje upute, pravila i postupke kojima se propisuje način korištenja informacijske infrastrukture Ministarstva; prati i primjenjuje odgovarajuću svjetsku i domaću normizaciju u području informatike; vodi brigu o instalaciji, reinstalaciji i kontinuiranom održavanju informatičkih resursa, vodi brigu o telekomunikacijskoj mreži, mobilnoj telefoniji, mobilnim uređajima i internetskim vezama za poslove Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.3.3.2. Odjel za upravljanje voznim parkom

Članak 27.

Odjel za upravljanje voznim parkom obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na održavanje službenih automobila, obavlja prijevoz državnih dužnosnika i službenika Ministarstva, vodi evidenciju o korištenju i održavanju službenih automobila, sudjeluje u pripremi općih i pojedinačnih akata iz svoga djelokruga, predlaže mjere za ujednačavanje i standardiziranje procesa rada iz svoga djelokruga, priprema podatke iz svoga djelokruga za stručne podloge za donošenje poslovnih odluka Ministarstva, izrađuje izvješća iz područja rada, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.3.4. Služba za odnose s javnošću i protokol

Članak 28.

Služba za odnose s javnošću i protokol u neposrednoj komunikaciji sa Kabinetom ministra izvješćuje javnost o stavovima i aktivnostima Ministarstva koristeći raspoloživa komunikacijska sredstva i kanale javnog priopćavanja poput konferencija za novinare, izjava, intervjua, priopćenja, obavijesti, briefinga i slično, obavlja poslove komunikacije s predstavnicima medija, priprema prijedloge, odgovore i informacije na upite medija te prati medijske objave o Ministarstvu; u suradnji s Kabinetom ministra i osobama koje za to ovlasti čelnik tijela priprema i koordinira materijale za javna obraćanja i nastupe u medijima ministra, državnih tajnika i ravnatelja uprava te ih informira o sadržaju i stajalištima medija i javnosti o temama iz djelokruga rada Ministarstva; obavlja poslove komunikacije sa zainteresiranom javnošću poput komora i strukovnih društava, nevladinih udruga, građana i ostalih; prikuplja informacije iz drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska, a za koje prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo te na osnovu njih predlaže komunikacijske materijale; u dogovoru s Kabinetom ministra i osobama koje za to ovlasti čelnik tijela obavlja i poslove internetskog informiranja; priprema, vodi dokumentaciju koja se odnosi na vanjsku komunikaciju tijela, obavlja poslove akreditacije novinara, oblikuje, sadržajno uređuje i održava mrežne stranice Ministarstva, surađuje s ustrojstvenim jedinicama u obradi informacija i obavlja i druge poslove u vezi s prezentiranjem Ministarstva na internetu; obavlja poslove koji se odnose na: objavljivanje na mrežnim stranicama Ministarstva informacija u vezi sa zakonima, provedbenim propisima, strateškim dokumentima i izvješćima, međunarodnim ugovorima, natječajima za nabavu usluga, roba i radova iz djelokruga Ministarstva, kao i projektima, u koordinaciji s Kabinetom ministra i osobama koje za to ovlasti čelnik tijela obavlja poslove uređivanja i izdavanja promotivnih materijala i drugih informativnih sadržaja za aktivnosti Ministarstva; predlaže i priprema edukativne aktivnosti i organizira događanja, priprema tjedne i mjesečne preglede događanja, najave za njih i obavlja i druge poslove sukladno propisima o javnom informiranju iz djelokruga Ministarstva.

U Službi za odnose s javnošću i protokol ustrojavaju se:

2.3.4.1. Odjel za odnose s javnošću

2.3.4.2. Odjel za protokol.

2.3.4.1. Odjel za odnose s javnošću

Članak 29.

Odjel za odnose s javnošću obavlja poslove pripreme svih informativnih i promotivnih materijala Ministarstva; izvješćuje javnost o aktivnostima Ministarstva koristeći sve kanale javnog priopćavanja poput konferencija za medije, izjava, priopćenja, intervjua, obavijesti, briefinga i slično; u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva priprema podloge, govore i ostale materijale za ministra i ostale dužnosnike te predstavnike Ministarstva koji nastupaju u javnosti; koordinira i priprema konferencije za medije i briefinge te sve ostale komunikacijske oblike te osigurava odgovore na upite medija i ostale zainteresirane javnosti; prati sve medijske objave koje se sadržajem odnose na djelokrug rada Ministarstva te se o istome izvještavaju ministar i državni dužnosnici; osmišljava, priprema i provodi edukativne aktivnosti te uređuje i izdaje promotivne materijale i druge informativne sadržaje, poput letaka, brošura i slično te provodi primjenu vizualnih i identitetskih standarda Ministarstva; nadležan je za poslove internetskog informiranja i to pripreme, oblikovanja i sadržajnog uređenja mrežnih stranica Ministarstva iz djelokruga odnosa s javnošću; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.3.4.2. Odjel za protokol

Članak 30.

Odjel za protokol obavlja stručne, organizacijske i tehničke poslove protokola za potrebe ministra i ostalih dužnosnika za javna događanja i ostale obaveze koje uključuju aktivnosti vezane uz informiranje šire javnosti o resornim politikama i projektima; u okviru svoga djelokruga obavlja poslove pripreme i organizacije konferencija za medije, briefinga, informativnih i edukativnih događanja, službenih posjeta i putovanja te svih ostalih događanja koja doprinose informiranju javnosti o aktivnostima Ministarstva; dogovara sve elemente potrebne za izvođenje protokola sa svim uključenim dionicima u protokolu; odgovara za zaprimljene pozivnice, vodi evidenciju o zaprimljenim pozivnicama i postupa po istima; sukladno potrebi prikuplja sve potrebne dodatne informacije vezane uz pozivnice za sudjelovanje na konferencijama i ostalim događajima, a koje su bitne za donošenje odluka o uključenju predstavnika Ministarstva; predlaže i skrbi o poklonima za inozemne i domaće susrete ministra i vodi evidenciju o uručenim poklonima i o izvršenim programima; vode se i zahtjevi za pokroviteljstva koje Ministarstvo zaprima te se u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva pripremaju odgovori na ista; sudjeluje u pripremi i provedbi informativno-edukativnih događanja, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3. UPRAVA ZA INTERNACIONALIZACIJU

Članak 31.

Uprava za internacionalizaciju obavlja poslove koji se odnose na izradu i koordinaciju pripreme i planiranja godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti te poticanju primjene inovacija i novih tehnologija u sektoru gospodarstva, razvoju poduzetničke infrastrukture, regulaciji javno-privatnog partnerstva i internacionalizaciji; planira i koordinira te vodi poslove u vezi mjera i politika za povećanje ulaganja i konkurentnosti, razvoj investicijskog okruženja, unapređenje poduzetničke infrastrukture te ravnomjerni regionalni razvoj; provodi smjerove i strateške ciljeve utvrđene nacionalnom razvojnom strategijom iz područja uprave; vodi brigu o usklađenosti investicijske politike s ciljevima održivog razvoja i mobilizaciji privatnih investicija u ciljeve održivog razvoja; predlaže, izrađuje i prati primjenu propisa koji uređuju pitanja poticanja investicija i razvoja aktivnosti subjekata poduzetničke infrastrukture te osigurava njihovu učinkovitu provedbu; koordinira poslove nadzora nad korištenjem potpora; provodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima ocjene i odobravanja prijedloga projekata javno-privatnog partnerstva; koordinira aktivnosti odobravanja projekata javno-privatnog partnerstva; obavlja poslove vezane uz okvir za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji; obavlja poslove vezane uz rad Nacionalne kontaktne točke kao trajnog mehanizma za promicanje i primjenu Smjernica za odgovorno poslovanje Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD); koordinira sve aktivnosti vezane uz poticanje investicija u gospodarstvu te predlaže mjere za otklanjanje prepreka ulaganjima; surađuje s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencijama, poduzetničkom potpornom infrastrukturom i znanstvenim institucijama i asocijacijama u području investicijske politike; planira, izrađuje i u suradnji s partnerskim institucijama koordinira i provodi promidžbene aktivnosti za jačanje prepoznatljivosti Republike Hrvatske i promociju i privlačenje investicija na domaćem i međunarodnom tržištu; pruža podršku domaćim i stranim investitorima u svim fazama investicijskog procesa; koordinira i vodi poslove koji se odnose na poticanje istraživanja, razvoja i inovacija u gospodarstvu; koordinira sve aktivnosti vezane uz jačanje inovacijskog kapaciteta gospodarstva i razvoj povoljnog okruženja za inovacije; predlaže i sudjeluje u izradi poticajnih mjera za inovacije u gospodarstvu i unapređenje inovacijskog sustava; radi na jačanju širenja partnerstva za inovacije i mreže interesnih partnera iz gospodarstva, poduzetništva, javnog, znanstveno-istraživačkog te obrazovnog sektora povezanih na osnovi suradničkih projekata za razvoj inovacija, primjenu novih tehnologija i komercijalizaciju inovacija radi jačanja konkurentnosti; provodi korisničke strateške projekte iz usvojenih operativnih programa koji se odnose na istraživanje, razvoj i inovacije; izrađuje, prati provedbu te ažurira strateške dokumente za poticanje istraživanja, razvoja i inovacija, sudjeluje u ažuriranju i praćenju strategije pametne specijalizacije, potiče sudjelovanje i provodi procese konzultacija s dionicima inovacijskog sustava u kreiranju propisa, strategija i mjera; vodi i koordinira poslove koji se odnose na jačanje internacionalizacije i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva te provodi postupke sukladno Zakonu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske; poduzima radnje i koordinira aktivnosti u cilju boljeg pozicioniranja Republike Hrvatske na globalnim ljestvicama konkurentnosti; aktivno surađuje s predstavnicima privatnog i javnog sektora u cilju kreiranja politika i mjera namijenjenih povećanju konkurentnosti te sudjeluje u procesima ocjenjivanja i vrednovanja konkurentnosti; aktivno poduzima radnje u cilju unapređenja hrvatskog izvoza; prikuplja, analizira i objavljuje informacije vezane uz izvozne prilike; objedinjava podatke o nacionalnim sustavima podrške izvozu; pruža operativnu prilagođenu podršku domaćim društvima u procesima internacionalizacije; zaprima i obrađuje zahtjeve za proglašenje projekata strateškim te obavlja druge poslove definirane prema Zakonu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske; potiče pojednostavljenje propisa za tržište i gospodarstvo; sudjeluje u pripremi i provedbi projekata iz programa Europske unije; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna; te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

U Upravi za internacionalizaciju ustrojavaju se:

3.1. Sektor za investicije

3.2. Sektor za potpore i poduzetničku infrastrukturu

3.3. Sektor za inovacije

3.4. Sektor za konkurentnost.

3.1. Sektor za investicije

Članak 32.

Sektor za investicije obavlja poslove koji se odnose na izradu i koordinaciju pripreme i planiranja godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih promociji i privlačenju investicija; provodi smjerove i strateške ciljeve utvrđene nacionalnom razvojnom strategijom iz područja promocije i privlačenja investicija; predlaže mjere glede usmjeravanja planova razvoja; utvrđuje i prati propise i aktivnosti Europske unije i ostalih zemalja u području promocije i privlačenja investicija te predlaže mjere za promociju i privlačenje investicija i prati njihovu primjenu; obavlja poslove izrade nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa koji se odnose na tehničko zakonodavstvo vezano uz promociju i privlačenje investicija u skladu s aktima strateškog planiranja i zakonodavstvom Europske unije; vodi brigu o usklađenosti investicijske politike s ciljevima održivog razvoja i mobilizaciji privatnih investicija u ciljeve održivog razvoja; ostvaruje kontakte s međunarodnim organizacijama te ostalim organizacijama i udrugama radi razmjene iskustva u vezi promocije i privlačenja investicija; surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama nadležnim za investicijsku politiku i promociju i privlačenje investicija; predlaže i sudjeluje u projektima Europske unije i ostalih međunarodnih organizacija za promociju i privlačenje investicija; prati djelovanje i predlaže unapređenje instrumenata za promociju i privlačenje investicija; sudjeluje u radu radnih i stručnih tijela Europske unije i drugih međunarodnih organizacija i mreža iz djelokruga Sektora; prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira specifične podatke o investicijama; obavlja poslove vezane uz okvir za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji; obavlja poslove vezane uz rad trajnog mehanizma za promicanje i primjenu Smjernica za odgovorno poslovanje Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD); obavlja poslove za potrebe Koordinacijskog mehanizma za promociju investicija u okviru inicijative Kina+17; surađuje s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencijama, poduzetničkom potpornom infrastrukturom i znanstvenim institucijama i asocijacijama u području investicijske politike; planira, izrađuje i u suradnji s partnerskim institucijama koordinira i provodi promidžbene aktivnosti za jačanje prepoznatljivosti Republike Hrvatske i promociju i privlačenje investicija na domaćem i međunarodnom tržištu; izrađuje i donosi komunikacijske strategije i komunikacijske akcijske planove za promociju i privlačenje investicija; obavlja poslove vezane uz sudjelovanje na međunarodnim skupovima, seminarima, okruglim stolovima, forumima i slično u području promicanja i privlačenja investicija; obavlja poslove vezane uz organizaciju investicijskih misija u Republiku Hrvatsku i inozemstvo; izrađuje i priprema promotivne materijale za promociju i privlačenje investicija; održava i kontinuirano unapređuje mrežnu stranicu namijenjenu promociji i privlačenju investicija; surađuje s drugim tijelima državne uprave, ostalim tijelima javne vlasti, domaćim i stranim poslovnim zajednicama u području promocije i privlačenja investicija; pruža podršku jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave vezano uz aktivnosti promocije i privlačenja investicija u pojedine regije; utvrđuje i prati promotivne aktivnosti i alate drugih zemalja u području promocije i privlačenja investicija i nove trendove; obavlja analitičko-statističke poslove prikupljajući i razmjenjujući podatke o svim ekonomskim pokazateljima relevantnim za promociju i privlačenje investicija; obavlja poslove pro-aktivne podrške investitorima; daje informacije ulagačima o gospodarskom sustavu Republike Hrvatske; pruža podršku domaćim i stranim investitorima u svim fazama investicijskog procesa; koordinira sve aktivnosti ostvarenja investicijskog projekta u suradnji s investitorima i nadležnim tijelima državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave te s drugim pravnim osobama uključenima u ostvarenje investicijskog projekta; provodi aktivnosti vezane uz koordinaciju institucija zaduženih za uklanjanje administrativnih prepreka za investiranje i provedbu investicijskih projekata; pruža operativnu podršku društvima prisutnim u Republici Hrvatskoj u širenju njihova poslovanja; prikuplja podatke i obrađuje informacije o postojećim investitorima i preprekama pri realizaciji investicijskih projekata te daje preporuke za njihovo otklanjanje; daje stručna mišljenja i podloge za izradu zakonodavnog okvira i ostalih propisa s ciljem poboljšanja investicijske klime; obavlja poslove sukladno propisima iz područja javno-privatnog partnerstva; sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

U Sektoru za investicije ustrojavaju se:

3.1.1. Služba za operativnu podršku

3.1.2. Služba za investicijsku politiku

3.1.3. Služba za promociju investicija

3.1.4. Služba za javno-privatno partnerstvo.

3.1.1. Služba za operativnu podršku

Članak 33.

Služba za operativnu podršku provodi pro-aktivni pristup poticanja investicija; obavještava ulagače o pravnom okviru za investiranje u Republiku Hrvatsku; obavlja poslove pružanja podrške potencijalnim i postojećim investitorima; pruža sustavnu podršku investitorima na terenu; obavlja poslove pro-aktivnog praćenja investicijskih projekata tijekom cijelog razdoblja realizacije; osigurava podršku svakom investicijskom projektu kroz sve faze ostvarenja, priprema ponudu lokacija i pregled sektora za investiranje, sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

U Službi za operativnu podršku ustrojavaju se:

3.1.1.1. Odjel za podršku investitorima

3.1.1.2. Odjel za post-investicijsku podršku.

3.1.1.1. Odjel za podršku investitorima

Članak 34.

Odjel za podršku investitorima obavlja poslove istraživanja i analize poslovnih subjekata koji imaju planove širenja i investiranja, putem javno dostupnih informacija ili posebno raspoloživih alata za tu namjenu; obavlja poslove operativne podrške potencijalnim i postojećim investitorima od početnog upita do realizacije investicije; obavlja poslove odabira poslovnih subjekata prisutnih na globalnom tržištu u odabranim sektorima koje planiraju investicije; izrađuje listu poslovnih subjekata i promotivna pisma o prednostima i mogućnostima za ulaganje u Hrvatsku; izrađuje ponude koje uključuju uvjete poslovanja i prednosti za ulaganje u Hrvatskoj; priprema ponude s informacijama o proceduri za osnivanje poslovnog subjekta, o poreznom sustavu i slično; priprema ponude lokacija kroz raspoloživost i cijenu zemljišta; izrađuje ponude o dostupnosti i cijeni radne snage i poticajnim mjerama za ulaganje; putem elektroničke pošte ili na druge načine pronalaze potencijalne investitore; organizira posjete poslovnim subjektima koji su odabrani kao potencijalni investitori; priprema relevantne informacije za ciljane posjete poslovnim subjektima koji su odabrani kao potencijalni investitori na ciljanim tržištima i održava stalne kontakte s njima; organizira posjete investitora prilikom razmatranja potencijalnih lokacija u Hrvatskoj i prati investitore prilikom takvih posjeta; organizira sastanke i povezuje investitore sa svim tijelima koja sudjeluju u procesu realizacije investicije na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini radi otklanjanja eventualnih prepreka; održava kontinuirani kontakt s potencijalnim investitorima i dostavlja im dodatno potrebne informacije i podatke do samog donošenja odluke o odabiru lokacije; sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

3.1.1.2. Odjel za post-investicijsku podršku

Članak 35.

Odjel za post-investicijsku podršku obavlja poslove pružanja operativne podrške poslovnim subjektima prisutnim u Republici Hrvatskoj u širenju njihova poslovanja i novim investicijama; povezuje poslovne subjekte koji razmatraju nove investicije ili širenje poslovanja s predstavnicima tijela državne uprave te lokalne i područne (regionalne) samouprave; prikuplja podatke i informacije o postojećim investitorima i preprekama pri realizaciji investicijskih projekata te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

3.1.2. Služba za investicijsku politiku

Članak 36.

Služba za investicijsku politiku obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu i koordinaciju pripreme i planiranja godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata u području promocije i privlačenja investicija s naglaskom na održive investicije; predlaže mjere glede usmjeravanja planova razvoja; utvrđuje i prati propise i aktivnosti Europske unije i ostalih zemalja u području promocije i privlačenja investicija te predlaže mjere za promociju i privlačenje investicija i prati njihovu primjenu; obavlja poslove izrade nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa koji se odnose na tehničko zakonodavstvo vezano uz promociju i privlačenje investicija u skladu s aktima strateškog planiranja i zakonodavstvom Europske unije; vodi brigu o usklađenosti investicijske politike s ciljevima održivog razvoja; prati rad i ostvaruje kontakte s međunarodnim organizacijama, te ostalim organizacijama i udrugama radi razmjene iskustva u vezi promocije i privlačenja investicija; surađuje s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencijama, poduzetničkom potpornom infrastrukturom i znanstvenim institucijama i asocijacijama u području investicijske politike; predlaže i sudjeluje u projektima Europske unije i ostalih međunarodnih organizacija za promociju i privlačenje investicija; sudjeluje u radu radnih i stručnih tijela Europske unije i drugih međunarodnih organizacija i mreža iz djelokruga Sektora; prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira specifične podatke o investicijama; obavlja poslove za potrebe Koordinacijskog mehanizma za promociju investicija u okviru inicijative Kina+17; obavlja poslove vezane uz okvir za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji; obavlja poslove vezane uz rad Nacionalne kontaktne točke kao trajnog mehanizma za promicanje i primjenu Smjernica za odgovorno poslovanje Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD); te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

U Službi za investicijsku politiku ustrojavaju se:

3.1.2.1. Odjel za promociju odgovornog poslovanja

3.1.2.2. Odjel za provjeru izravnih stranih ulaganja.

3.1.2.1. Odjel za promociju odgovornog poslovanja

Članak 37.

Odjel za promociju odgovornog poslovanja obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na rad Nacionalne kontaktne točke kao trajnog mehanizma za promicanje i primjenu Smjernica za odgovorno poslovanje Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD); planira, izrađuje i u suradnji s partnerskim institucijama koordinira i provodi promidžbene i edukativne aktivnosti o Smjernicama za odgovorno poslovanja i njihovoj primjeni; izrađuje promotivne alate za promociju primjene Smjernica za odgovorno poslovanje; sudjeluje u rješavanju pitanja koja se odnose na primjenu Smjernica o odgovornom poslovanju u posebnim slučajevima; priprema izjave i izvještaje o rezultatima posebnog postupka; prikuplja podatke za izradu godišnjeg izvješća o poduzetim aktivnostima Nacionalne kontaktne točke Odboru za investicije Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj; sudjelovanje na godišnjim sastancima radne skupine za odgovorno poslovanje Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj; ostvaruje kontakte s nacionalnim kontaktnim točkama drugih članica te ostalim organizacijama i udrugama radi razmjene iskustva u vezi s promocijom i primjenom Smjernica za odgovorno poslovanje; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu i koordinaciju pripreme i planiranja godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih promociji i privlačenju investicija, s naglaskom na održive investicije; provodi smjerove i strateške ciljeve utvrđene nacionalnom razvojnom strategijom iz područja promocije i privlačenja investicija; izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz nadležnosti Sektora; vodi brigu o usklađenosti investicijske politike s ciljevima održivog razvoja; surađuje s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencijama, poduzetničkom potpornom infrastrukturom i znanstvenim institucijama i asocijacijama nadležnim za investicijsku politiku i promociju i privlačenje investicija; obavlja poslove za potrebe Koordinacijskog mehanizma za promociju investicija u okviru inicijative Kina+17; prati rad i ostvaruje kontakte s međunarodnim organizacijama, te ostalim organizacijama i udrugama radi razmjene iskustva u vezi s promocijom i privlačenjem investicija; prati i analizira stanje u promociji i privlačenju investicija; priprema izvješća i analize u mjerodavnom djelokrugu, te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

3.1.2.2. Odjel za provjeru izravnih stranih ulaganja

Članak 38.

Odjel za provjeru izravnih stranih ulaganja obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na rad Nacionalne kontaktne točke kao mehanizma za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europsku uniju i suradnju među državama članicama i između država članica i Europske komisije u odnosu na izravna strana ulaganja koja mogu utjecati na sigurnost ili javni poredak; koordinira i surađuje s nadležnim kontaktnim točkama u drugim državama članicama Europske unije i Europskom komisijom provjeru izravnih stranih ulaganja u Europsku uniju; obavlja administrativne i tehničke poslove za međuresorno povjerenstvo za provjeru izravnih stranih ulaganja; priprema i podnosi godišnje izvješće za prethodnu kalendarsku godinu koje sadrže objedinjene informacije o izravnim stranim ulaganjima koja su provedena na državnom području i objedinjene informacije o zaprimljenim zahtjevima drugih država članica vezanih uz provjeru izravnih stranih ulaganja; utvrđuje i prati propise i aktivnosti Europske unije i ostalih zemalja u području provjere izravnih stranih ulaganja, te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

3.1.3. Služba za promociju investicija

Članak 39.

Služba za promociju investicija prati i izrađuje analize medijske percepcije Republike Hrvatske kao investicijske destinacije te predlaže aktivnosti u vezi jačanja globalne prepoznatljivosti Republike Hrvatske kao investicijske destinacije; izrađuje i donosi komunikacijske strategije i komunikacijske akcijske planove za promociju i privlačenje investicija; izrađuje prijedloge promidžbenih kampanja na domaćem i stranom tržištu u vezi promocije i privlačenja investicija; promovira privatne investicije u ciljeve održivog razvoja; izrađuje promidžbene publikacije, prezentacije i druge materijale iz svojeg djelokruga namijenjene promociji i privlačenju investicija; održava i unapređuje mrežnu stranicu Ministarstva namijenjenu promociji investicija; obavlja poslove vezano uz sudjelovanje na međunarodnim skupovima, seminarima, okruglim stolovima, forumima i slično u području promicanja i privlačenja investicija; obavlja poslove vezane uz organizaciju investicijskih misija u Republici Hrvatskoj i inozemstvu; utvrđuje i prati promotivne aktivnosti i alate drugih zemalja u području promocije i privlačenja investicija i nove trendove te predlaže mjere i aktivnosti u vezi istih; surađuje s drugim tijelima državne uprave te komorskim sustavom i drugim asocijacijama na promociji i privlačenju investicija; obavlja analitičko-statističke poslove prikupljajući i razmjenjujući podatke o svim pokazateljima relevantnim za promociju i privlačenje investicija; pruža stručnu podršku jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te tijelima državne uprave vezano uz aktivnosti promocije investicija; surađuje i pruža podršku u izradi promotivnih alata jedinica lokalne i područne samouprave; organizira i provodi stručne radionice za djelatnike jedinica lokalne i područne samouprave o promociji i privlačenju investicija i najboljoj praksi; obavlja poslove vezane uz organizaciju investicijskih misija u pojedinu regiju u suradnji s drugim tijelima državne uprave; potiče međusobno povezivanje i umrežavanje jedinica lokalne i područne samouprave radi promocije i privlačenja investicija u hrvatske regije; sudjeluje u pripremi i provedbi projekata iz programa Europske unije namijenjenih promociji privlačenju investicija; te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

3.1.4. Služba za javno-privatno partnerstvo

Članak 40.

Služba za javno-privatno partnerstvo obavlja poslove sukladno propisima iz područja javno-privatnog partnerstva; provodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima ocjene i odobravanja prijedloga projekata javno-privatnog partnerstva; koordinira aktivnosti odobravanja projekata javno-privatnog partnerstva; objavljuje informacije o projektima koji se namjeravaju provesti po modelu javno-privatnog partnerstva; sudjeluje u izradi nacrta propisa iz područja javno-privatnog partnerstva; zajedno s tijelima u upravljačkim strukturama operativnog programa na temelju kojeg se provodi kohezijska politika Europske unije, sudjeluje u ocjeni i odobravanju projekata koji se provode po modelu kombiniranja javno-privatnog partnerstva i Europskih strukturnih i investicijskih fondova; promovira primjenu modela javno-privatnog partnerstva za realizaciju javnih projekata, kroz promociju najbolje prakse i uspješnih projekata javno-privatnog partnerstva u Republici Hrvatskoj; surađuje s domaćim i inozemnim organizacijama i institucijama specijaliziranima za područje javno-privatnog partnerstva, u svrhu unaprjeđenja područja javno-privatnog partnerstva i primjene modela javno-privatnog partnerstva; provodi ostale aktivnosti sukladno Zakonu o javno-privatnom partnerstvu i na njemu temeljenim podzakonskim aktima, te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

3.2. Sektor za potpore i poduzetničku infrastrukturu

Članak 41.

Sektor za potpore i poduzetničku infrastrukturu koordinira i vodi poslove koji se odnose na poticanje ulaganja u sektoru gospodarstva i poduzetništva te na razvoj poduzetničke infrastrukture; planira i koordinira te vodi poslove u vezi mjera i politika za povećanje ulaganja i konkurentnosti, razvoj investicijskog okruženja, unapređenje poduzetničke infrastrukture te ravnomjerni regionalni razvoj i zapošljavanje u Republici Hrvatskoj; sudjeluje u izradi strategije razvoja poduzetništva; u suradnji s partnerskim institucijama koordinira i planira poslove vezane za izradu i unapređenje zakonodavnog okvira za poticanje investicija; predlaže, izrađuje i prati primjenu propisa koji uređuju pitanja poticanja investicija i razvoja aktivnosti subjekata poduzetničke infrastrukture te osigurava njihovu učinkovitu provedbu; koordinira i vodi poslove analize i praćenja investicija i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i poduzetništva; obavlja poslove vezano uz sudjelovanje na međunarodnim skupovima, seminarima, edukacijama, okruglim stolovima, forumima i slično u području gospodarstva i poduzetništva; koordinira sve aktivnosti vezane uz poticanje investicija u gospodarstvu i poduzetništvu te predlaže mjere za otklanjanje prepreka ulaganjima; predlaže provođenje mjera gospodarske politike s ciljem povećanja domaćih i inozemnih investicija i razvoja povoljnog investicijskog i poslovnog okruženja; koordinira i provodi promidžbene i edukativne aktivnosti za promicanje razvoja poduzetničke infrastrukture; sudjeluje u poslovima vezanim za međunarodne projekte; obavlja i koordinira analitičko-statističke poslove u vezi s prikupljanjem i razmjenom gospodarskih podataka; vodi i koordinira poslove odobravanja i korištenje poticajnih mjera za investicije; sudjeluje u pripremi programa i projekata u vezi s korištenjem fondova Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći; izrađuje stručne programe, programe tehničke pomoći te daje stručna mišljenja iz svojeg djelokruga; prati stanje te izrađuje analize i sastavlja izvješća o provedbi programa poticanja investicija i razvoja poduzetničke infrastrukture i korištenju potpora; koordinira i obavlja stručne poslove u vezi s predlaganjem i provedbom mjera za razvoj i unapređenje poduzetničke infrastrukture te mjera za poticanje i povećanje investicija u gospodarstvu; prati i analizira stanje na području poticanja investicija i poticanja razvoja subjekata poduzetničke infrastrukture; koordinira poslove nadzora nad korištenjem potpora, sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

U Sektoru za potpore i poduzetničku infrastrukturu ustrojavaju se:

3.2.1. Služba za poticanje investicija

3.2.2. Služba za poduzetničku infrastrukturu.

3.2.1. Služba za poticanje investicija

Članak 42.

Služba za poticanje investicija obavlja poslove koji se odnose na planiranje i unapređenje mjera i politika za povećanje ulaganja i konkurentnosti, razvoj investicijskog okruženja te ravnomjerni regionalni razvoj u Republici Hrvatskoj; obavlja poslove analize i praćenja investicija i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i poduzetništva; planira, izrađuje i u suradnji s partnerskim institucijama koordinira aktivnosti vezane uz izradu i unapređenje konkurentnosti gospodarstva i poduzetništva te poticanja investicija; pruža tehničku i savjetodavnu pomoć investitorima na projektima usmjerenima promicanju ulaganja te otklanjanju prepreka za ulaganja; u dijelu koji se odnosi na provedbu zakonske regulative i odobravanje poticajnih mjera subjektima gospodarstva, osigurava primjenu zakonske regulative i učinkovitu provedbu zakona i drugih propisa; koordinira zaprimanje i obradu zahtjeva za korištenjem poticaja te vođenje evidencija i nadzora nad korištenjem potpora za investicije; u suradnji s partnerskim institucijama provodi aktivnosti promidžbe i edukacije u vezi s promicanjem i privlačenjem investicija; izrađuje stručne programe za poticanje investicija i jačanje konkurentnosti gospodarstva i poduzetništva; daje stručna mišljenja i planira programe poticanja investicija sukladno zakonodavstvu Europske unije; daje stručna mišljenja i ocjene vezano uz poticaje za investicije; obavlja poslove vezano uz sudjelovanje na međunarodnim skupovima, seminarima, edukacijama, okruglim stolovima, forumima i slično u području poticanja investicija; prati stanje te izrađuje analize i sastavlja izvješća o stanju programa poticaja investicija gospodarstva i poduzetništva; obavlja stručne poslove u vezi s predlaganjem i provedbom mjera za poticanje i povećanje ulaganja u gospodarstvo i poduzetništvo; prati i analizira stanje na području gospodarstva i poduzetništva; na temelju analitičkih izvješća predlaže mjere gospodarske politike kojima se potiču ulaganja u cilju povećanja konkurentnosti subjekata gospodarstva te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

U Službi za poticanje investicija ustrojavaju se:

3.2.1.1. Odjel za sustav potpora investitorima

3.2.1.2. Odjel za nadzor sustava potpora investitorima.

3.2.1.1. Odjel za sustav potpora investitorima

Članak 43.

Odjel za sustav potpora investitorima obavlja poslove koji se odnose na planiranje i razvoj mogućnosti za privlačenje ulaganja u gospodarstvo i poduzetništvo, realizaciju i poticanje investicijskih projekata u Republici Hrvatskoj te unapređenje investicijskog okruženja; sudjeluje u izradi strategije i zakonske regulative poticanja investicija i konkurentnosti gospodarstva i poduzetništva; pruža tehničku i savjetodavnu pomoć domaćim i stranim ulagačima prilikom realizacije ulagačkih projekata u gospodarstvu i poduzetništvu; sudjeluje u provedbi zakonske regulative, prima i obrađuje zahtjeve i odobrava poticajne mjere subjektima gospodarstva i poduzetništva; predlaže i unaprjeđuje zakonsku regulativu s ciljem poboljšanja uvjeta za ulaganje u gospodarstvo i poduzetništvo; surađuje s Ministarstvom financija i drugim nadležnim tijelima državne uprave u području državnih potpora; sudjeluje u aktivnostima vezanim za međunarodne ugovore Republike Hrvatske vezane uz područje gospodarstva i poduzetništva; obavlja stručne poslove u vezi s izradom i provedbom zakona i drugih propisa te predlaganjem i provedbom mjera za poticanje i povećanje ulaganja u subjekte gospodarstva i poduzetništva; daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona, prati i osigurava učinkovitu primjenu zakona i drugih propisa iz svojeg djelokruga; prati usklađivanje zakonodavstva vezanog za gospodarstvo, poduzetništvo i investicije s pravnom stečevinom Europske unije; izrađuje stručne programe, daje stručna mišljenja i usmjerava programe razvoja poduzetništva putem poticanja investicija te daje stručna mišljenja i ocjene vezano za poticanje investicija; prati stanje te izrađuje analize i sastavlja izvješća o provedbi programa poticanja investicija; predlaže mjere razvoja i unaprjeđenja gospodarstva i poduzetništva u vezi s poticanjem ulaganja i razvojem investicijskog okruženja; prati i analizira stanje na području gospodarstva i poduzetništva; prati korištenje poticajnih mjera iz programa poticanja investicija te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

3.2.1.2. Odjel za nadzor sustava potpora investitorima

Članak 44.

Odjel za nadzor sustava potpora investitorima obavlja poslove koji se odnose na nadzor sustava potpora, nadzor nad dodjelom i korištenjem potpora za ulaganja te praćenje izvršenih projekata ulaganja do kraja razdoblja korištenja poticajnih mjera; zaprima i obrađuje zahtjeve za dodjelom i isplatom potpora, godišnja izvješća o poslovanju i izvršenim ulaganjima od strane korisnika potpora za ulaganje te o njima vodi evidenciju; identificira probleme nastale u realizaciji projekata ulaganja, te predlaže rješenja; obavlja analitičko-statističke poslove u vezi s prikupljanjem, obradom i razmjenom podataka u vezi s nadzorom sustava potpora za ulaganja; pruža tehničku i savjetodavnu pomoć u vezi s izradom izvješća o izvršenim ulaganjima, dodjelom i korištenjem poticajnih mjera; prati korištenje sredstava iz programa poticanja investicija i provodi nadzor nad dodjelom i korištenjem potpora; prati i osigurava učinkovitu primjenu zakona i drugih propisa; predlaže izmjene i dopune propisa u svrhu poboljšanja sustava poticaja za investicije i njihove kontrole u gospodarstvu i poduzetništvu; surađuje s Ministarstvom financija u području državnih potpora; daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona; izrađuje i vodi baze podataka o dodjeli i korištenju poticaja za investicije, izrađuje analize i sastavlja izvješća o provedbi programa poticaja i provedenim kontrolama nad dodjelom i korištenjem poticaja; izrađuje stručne programe, daje stručna mišljenja, ocjene i projekcije vezano za nadzor dodjele i korištenja potpora za ulaganja te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

3.2.2. Služba za poduzetničku infrastrukturu

Članak 45.

Služba za poduzetničku infrastrukturu koordinira i obavlja poslove koji se odnose na razvoj poduzetničke infrastrukture, planiranje, unapređenje i koordinaciju politika, programa i mjera za unapređenje poduzetničke infrastrukture i poslovnog okruženja u Republici Hrvatskoj te ravnomjernog regionalnog razvoja Republike Hrvatske; predlaže provođenje mjera gospodarske politike s ciljem razvoja povoljnog poslovnog okruženja kroz poduzetničku infrastrukturu; sudjeluje u izradi strateških dokumenata vezanih za razvoj poduzetništva kroz poduzetničku infrastrukturu; planira, izrađuje i koordinira aktivnosti vezane uz provedbu programa i mjera poticanja razvoja poduzetničke infrastrukture; obavlja poslove vezane za izradu i unapređenje zakonodavnog okvira za poduzetničku infrastrukturu te osigurava njegovu učinkovitu provedbu; predlaže i prati primjenu propisa koji uređuju pitanja razvoja poduzetničke infrastrukture i subjekata poduzetničke infrastrukture te osigurava njihovu učinkovitu provedbu; koordinira i vodi poslove praćenja, analize i poticanja razvoja poduzetničke infrastrukture; razvija institucionalnu podršku gospodarstvu i poduzetništvu kroz poduzetničku infrastrukturu na temelju strateških dokumenata Republike Hrvatske; vodi Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture kao sistematiziranu bazu podataka o subjektima poduzetničke infrastrukture; sustavno prikuplja i analizira podatke o subjektima poduzetničke infrastrukture; izvješćuje o poduzetničkoj infrastrukturi i subjektima poduzetničke infrastrukture; surađuje s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, komorskim sustavom, subjektima poduzetničke infrastrukture i drugim asocijacijama u pitanjima povezanim s poduzetničkom infrastrukturom i poslovanjem poduzetnika i obrtnika unutar subjekata poduzetničke infrastrukture te u pitanjima povezanim s raspolaganjem nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske kada je namjena tih nekretnina u funkciji razvoja poduzetničke infrastrukture; pruža podršku subjektima poduzetničke infrastrukture u njihovom radu i razvoju te potiče povezivanje i umrežavanje subjekata poduzetničke infrastrukture; u provedbi programa namijenjenih poticanju razvoja poduzetničke infrastrukture, prima i obrađuje zahtjeve, vodi evidenciju i nadzor korištenja poticaja; sustavno prati, analizira i izvješćuje o rezultatima i učincima provedbe programa i mjera poticanja razvoja poduzetničke infrastrukture te na temelju analitičkih izvješća predlaže izmjene sustava poticanja razvoja poduzetničke infrastrukture; koordinira i provodi promidžbene i edukativne aktivnosti za promicanje razvoja poduzetničke infrastrukture; obavlja poslove vezano uz sudjelovanje na stručnim skupovima, seminarima, edukacijama, okruglim stolovima, forumima i sličnim događanjima u području poduzetničke infrastrukture; prati programe drugih nositelja provedbe programa razvoja poduzetništva s aspekta poduzetničke infrastrukture; daje stručna mišljenja i usmjerava programe poticanja razvoja poduzetničke infrastrukture sukladno zakonodavstvu Europske unije. Sudjeluje u međunarodnim aktivnostima povezanim s poduzetničkom infrastrukturom, pripremi programa i projekata u vezi s korištenjem fondova Europske unije u dijelu koji se odnosi na poduzetničku infrastrukturu te ostalih oblika međunarodne suradnje; izrađuje stručne programe te programe tehničke naravi; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna; daje stručna mišljenja vezana za razvoj poduzetničke infrastrukture i poslovnog okruženja te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

U Službi za poduzetničku infrastrukturu ustrojavaju se:

3.2.2.1. Odjel za poduzetničke zone

3.2.2.2. Odjel za poduzetničke potporne institucije.

3.2.2.1. Odjel za poduzetničke zone

Članak 46.

Odjel za poduzetničke zone obavlja poslove koji se odnose na razvoj poduzetničkih zona; predlaže, izrađuje i koordinira provedbu programa, mjera i aktivnosti vezanih uz poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva kroz poduzetničke zone; sudjeluje u provedbi zakona i drugih propisa vezanih za poduzetničke zone; daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa; predlaže unapređenje zakonske regulative s ciljem poboljšanja uvjeta za razvoj poduzetničkih zona te obavlja stručne poslove u vezi s izradom zakonodavnog okvira; surađuje s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, komorskim sustavom, poduzetničkim zonama i drugim asocijacijama u pitanjima vezanim za razvoj poduzetničkih zona; identificira probleme nastale u poslovanju i razvoju poduzetničkih zona, te poslovanju poduzetnika u poduzetničkim zonama i predlaže rješenja; pruža tehničku i savjetodavnu pomoć osnivačima i/ili upraviteljima poduzetničkih zona vezano uz njihov rad i razvoj te prilikom realizacije programa i projekata, potiče međusobno povezivanje i umrežavanje poduzetničkih zona; obavlja stručne poslove koji prethode donošenju odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske kada je namjena tih nekretnina povezana s osnivanjem ili proširenjem subjekata poduzetničke infrastrukture, te sudjeluje u provođenju nadzora nad privođenjem namjeni nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u cilju razvoja poduzetničke infrastrukture; vodi sistematiziranu bazu podataka o poduzetničkim zonama u okviru Jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture; sustavno prikuplja, obrađuje i analizira podatke o poduzetničkim zonama, izrađuje analize i sastavlja izvješća o poduzetničkim zonama te o provedbi programa, mjera i aktivnosti za razvoj poduzetničkih zona; sudjeluje u provedbi programa, mjera i aktivnosti namijenjenih razvoju poduzetničkih zona, obradi zahtjeva i odobravanju poticaja poduzetničkim zonama; prati korištenje poticaja za razvoj poduzetničkih zona; provodi nadzor nad korištenjem odobrenih poticaja; izrađuje analize i sastavlja izvješća o provedbi programa poticanja razvoja poduzetničkih zona; sudjeluje u međunarodnim aktivnostima Republike Hrvatske vezanim za poduzetničke zone, pripremi i provedbi programa vezanih uz korištenje fondova Europske unije u dijelu koji se odnosi na poduzetničke zone te ostalih oblika međunarodne suradnje; daje stručna mišljenja vezana za poticanje razvoja poslovnog okruženja kroz poduzetničke zone te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

3.2.2.2. Odjel za poduzetničke potporne institucije

Članak 47.

Odjel za poduzetničke potporne institucije obavlja poslove koji se odnose na razvoj poduzetničkih potpornih institucija; predlaže, izrađuje i koordinira provedbu programa, mjera i aktivnosti vezanih uz poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva kroz poduzetničke potporne institucije; sudjeluje u provedbi zakona i drugih propisa vezanih za poduzetničke potporne institucije; daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa; predlaže unapređenje zakonske regulative s ciljem poboljšanja uvjeta za razvoj poduzetničkih potpornih institucija te obavlja stručne poslove u vezi s izradom zakonodavnog okvira; surađuje s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, komorskim sustavom, poduzetničkim potpornim institucijama i drugim asocijacijama u pitanjima vezanim za razvoj poduzetničkih potpornih institucija; identificira probleme nastale u poslovanju i razvoju poduzetničkih potpornih institucija, te poslovanju poduzetnika u poduzetničkim potpornim institucijama i predlaže rješenja; pruža tehničku i savjetodavnu pomoć osnivačima i/ili upraviteljima poduzetničkih potpornih institucija vezano uz njihov rad i razvoj te prilikom realizacije programa i projekata, potiče međusobno povezivanje i umrežavanje poduzetničkih potpornih institucija; obavlja stručne poslove koji prethode donošenju odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske kada je namjena tih nekretnina povezana s osnivanjem ili proširenjem poduzetničkih potpornih institucija te sudjeluje u provođenju nadzora nad korištenjem nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u cilju razvoja poduzetničkih potpornih institucija; temeljem analiza poduzetničke infrastrukture, razvija i pruža institucionalnu podršku gospodarstvu i poduzetništvu kroz poduzetničku infrastrukturu na temelju strateških dokumenata Republike Hrvatske; koordinira i provodi promidžbene i edukativne aktivnosti za promicanje razvoja poduzetničke infrastrukture; obavlja poslove vezano uz sudjelovanje na stručnim skupovima, seminarima, edukacijama, okruglim stolovima, forumima i sličnim događanjima u području poduzetničke infrastrukture; prati programe drugih nositelja provedbe programa razvoja poduzetništva s aspekta poduzetničke infrastrukture; vodi sistematiziranu bazu podataka o poduzetničkim potpornim institucijama u okviru Jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture; sustavno prikuplja, obrađuje i analizira podatke o poduzetničkim potpornim institucijama; izrađuje analize i sastavlja izvješća o poduzetničkim potpornim institucijama te o provedbi programa, mjera i aktivnosti za razvoj poduzetničkih potpornih institucija; sudjeluje u provedbi programa, mjera i aktivnosti namijenjenih razvoju poduzetničkih potpornih institucija, obradi zahtjeva i odobravanju poticaja poduzetničkim potpornim institucijama, prati korištenje poticaja za razvoj poduzetničkih potpornih institucija; provodi nadzor nad korištenjem odobrenih poticaja; izrađuje analize i sastavlja izvješća o provedbi programa poticanja razvoja poduzetničkih potpornih institucija; sudjeluje u međunarodnim aktivnostima Republike Hrvatske vezanim za poduzetničke potporne institucije, pripremi i provedbi programa vezanih uz korištenje fondova Europske unije u dijelu koji se odnosi na poduzetničke potporne institucije te ostalih oblika međunarodne suradnje; daje stručna mišljenja vezana za poticanje razvoja poslovnog okruženja kroz poduzetničke potporne institucije te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

3.3. Sektor za inovacije

Članak 48.

Sektor za inovacije koordinira i vodi poslove koji se odnose na poticanje istraživanja, razvoja i inovacija u gospodarstvu; koordinira sve aktivnosti vezane uz jačanje inovacijskog kapaciteta gospodarstva, uključujući prijenos i primjenu novog znanja i tehnologija u gospodarstvu i razvoj povoljnog okruženja za osnivanje, razvoj i rast na znanju utemeljenih poduzeća; uključujući razvoj znanjem intenzivnih usluga i ne-tehnoloških inovacija i komercijalizaciju inovacija, te pitanjima zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom; predlaže mjere i provodi aktivnosti vezane uz otklanjanje prepreka inovacijama; predlaže i sudjeluje u izradi financijskih i nefinancijskih instrumenata za unapređenje inovacijskog sustava te poticanja suradnje između dionika toga sustava; radi na povezivanju znanstvene i istraživačke zajednice i poduzetnika, kao i na jačanju širenja partnerstva za inovacije i mreže interesnih partnera iz gospodarstva, poduzetništva, javnog i znanstveno-istraživačkog te obrazovnog sektora povezanih na osnovi suradničkih projekata za razvoj inovacija, primjenu novih tehnologija i komercijalizaciju inovacija u cilju jačanja konkurentnosti; provodi korisničke strateške projekte iz usvojenih operativnih programa koji se odnose na istraživanje, razvoj i inovacije; predlaže mjere, sudjeluje u njihovoj pripremi, u radu ocjenjivačkih odbora za odabir projekata za financiranje te u analizi mjera za izravnu financijsku podršku inovacijskim procesima i jačanje inovacijske infrastrukture; predlaže mjere za popularizaciju i promociju inovacija i koncepta društveno korisnih inovacija; izrađuje prijedloge poticanja inovacija putem neizravnih ili nefinancijskih instrumenata, uključujući putem jačanja intelektualnog kapitala poduzeća za inovacije, javne nabave, fiskalnim mjerama, poticanjem prakse i obrazovnih programa za inovacije u industriji i dr.; izrađuje, prati provedbu te ažurira strateške dokumente za poticanje istraživanja, razvoja i inovacija te sudjeluje u ažuriranju Strategije pametne specijalizacije, potiče sudjelovanje i provodi procese konzultacija s dionicima inovacijskog sustava u kreiranju propisa, strategija i mjera; sudjeluje u međuresornim radnim skupinama za poticanje inovacija te provodi strategije iz djelokruga Ministarstva; obavlja analitičko-statističke poslove prikupljajući i razmjenjujući podatke iz međunarodno relevantnih izvora i institucija u cilju praćenja međunarodnih trendova u inovacijskoj politici te učenja putem razmjene praksi; daje stručna mišljenja vezano uz inovacijsku politiku, sudjeluje u radnim i stručnim tijelima vezanim za inovacijsku politiku u djelokrugu drugih tijela javne uprave; prati stanje te izrađuje analize i sastavlja izvješća o stanju programa poticaja inovacija; prati europske i međunarodne propise koji uređuju pitanja istraživanja, razvoja i inovacija, izrađuje prijedloge harmonizacije nacionalnih i europskih praksi, koordinira aktivnosti u vezi s prilagodbom nacionalnog zakonodavstva koje se odnosi na poticanje istraživanja, razvoja i inovacija sa zakonodavstvom Europske unije, sudjeluje u radu radnih i stručnih tijela Europske unije i drugih međunarodnih organizacija i mreža iz područja rada Sektora, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za inovacije ustrojavaju se:

3.3.1. Služba za potpore inovacijama

3.3.2. Služba za inovacijsku infrastrukturu.

3.3.1. Služba za potpore inovacijama

Članak 49.

Služba za potpore inovacijama izrađuje stručne programe i daje stručna mišljenja u vezi s poticanjem subjekata gospodarstva, poduzetništva i obrta na ulaganje u istraživanje i inovacije, uključujući ulaganje u ne-tehnološke inovacije te poticanje osnivanja i rasta na znanju utemeljenih poduzeća; predlaže mjere poticanja putem bespovratnih potpora ili drugih oblika izravnih financijskih potpora gospodarskim subjektima, izrađuje mjere u suradnji s ustrojstvenim jedinicama zaduženim za upravljanje operativnih programa za korištenje strukturnih fondova i Kohezijskog programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći; sudjeluje u radu ocjenjivačkih odbora za odabir projekata za financiranje; sudjeluje u programskim odborima i stručnim grupama pri međunarodnim i europskim institucijama za izradu i koordinaciju programa financiranja za istraživanje, razvoj, inovacije i konkurentnost te potiče sudjelovanje hrvatskih predstavnika u tim programima; obavlja poslove vezano uz sudjelovanje na konferencijama, stručnim skupovima, edukacijama, predavanjima, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za potpore inovacijama ustrojavaju se:

3.3.1.1. Odjel za poticanje inovacija

3.3.1.2. Odjel za inovacijske programe.

3.3.1.1. Odjel za poticanje inovacija

Članak 50.

Odjel za poticanje inovacija predlaže mjere poticanja gospodarskih subjekata na ulaganja za studije izvedivosti, apsorpciju tehnologije i provjeru inovativnog koncepta, istraživanje, razvoj i inovacije proizvoda, usluga i procesa te organizacijske i marketinške inovacije; izrađuje programe za jačanje inovacijskih kapaciteta poduzeća uključujući programe poticanja ulaganja u intelektualni kapital, nematerijalnu imovinu, u zaštitu i upravljanje intelektualnim vlasništvom; programe za transfer tehnologije i primjenu novih tehnologija u gospodarstvu i industriji radi povećanja produktivnosti poslovanja; sudjeluje u izradi mjera i u radu ocjenjivačkih odbora za odabir projekata za financiranje; sudjeluje u izradi programa poticanja poduzetničkog kapitala za inovacije i drugog alternativnog financiranja rizične i rane faze inovacijskih projekata i komercijalizacije inovacija; sudjeluje u pripremi te u radu ocjenjivačkih odbora za odabir projekata za financiranje, te u analizi provedbe mjera za izravnu financijsku podršku inovacijskim procesima; kontinuirano surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.3.1.2. Odjel za inovacijske programe

Članak 51.

Odjel za inovacijske programe prati europske i međunarodne propise koji uređuju pitanja istraživanja, razvoja i inovacija, izrađuje prijedloge harmonizacije nacionalnih i europskih praksi, koordinira aktivnosti u vezi s prilagodbom nacionalnog zakonodavstva koje se odnosi na poticanje istraživanja, razvoja i inovacija sa zakonodavstvom Europske unije, sudjeluje u radu radnih i stručnih tijela Europske unije i drugih međunarodnih organizacija i mreža,potiče sudjelovanje hrvatskih predstavnika u međunarodnim programima i programima Europske unije za istraživanje, razvoj i inovacije, te predlaže usklađivanje s nacionalnim mjerama; sudjeluje u programskim odborima i stručnim grupama pri međunarodnim i europskim institucijama za izradu i koordinaciju programa za financiranje istraživanja, razvoja i inovacija; prikuplja mišljenja i priprema podloge za sudjelovanje u radu stručnih grupa za inovacijsku politiku pri institucijama Europske unije te međunarodnih organizacija, uključujući specijalizirane agencije Ujedinjenih naroda i globalnih mreža za jačanje inovacijske politike, te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

3.3.2. Služba za inovacijsku infrastrukturu

Članak 52.

Služba za inovacijsku infrastrukturu obavlja poslove praćenja, vrednovanja i evaluacije nacionalne inovacijske politike, provedbe strategija iz područja istraživanja, razvoja i inovacija, sudjeluje u provedbi pametne specijalizacije te predlaže mjere i propise za unapređenje inovacijskog sustava, uključujući unapređenje inovacijske infrastrukture i mreže potpornih institucija za inovacije, transfer tehnologije te inovativno poduzetništvo; obavlja poslove promocije i popularizacije inovacija; daje i izrađuje prijedloge te provodi mjere za poticanje inovacija putem neizravnih ili nefinancijskih mehanizama, uključujući poticanje inovacija putem javne nabave, inovacijsko-tehnoloških praksa i obrazovnih programa za industriju te širi opseg jačanja vještina poduzeća za inovacije, provodi projekte za promociju i primjenu društveno korisnih inovacija, potiče inovacije u kreativnim i kulturnim industrijama; predlaže mjere za jačanje inovacijske infrastrukture u cilju pružanja podrške gospodarstvu, poduzetništvu i obrtu u komercijalizaciji znanstvenih istraživanja i primjeni novih tehnologija; sudjeluje u izradi prijedloga i programa novih načina poticanja nacionalnog inovacijskog sustava, te druge poslove iz djelokruga Sektora; organizira i vodi proces konzultacija s korisnicima i dionicima inovacijskog sustava radi kontinuiranog ažuriranja strategija s trendovima i potrebama okruženja; koordinira poslove izrade propisa i strateških dokumenata iz područja inovacija iz nadležnosti Ministarstva, obavlja analitičko-statističke poslove prikupljajući i razmjenjujući podatke iz nacionalnih i međunarodno relevantnih izvora i institucija u cilju praćenja međunarodnih trendova u inovacijskoj politici te učenja putem razmjene praksi; radi na jačanju partnerstava za inovacije i mreže interesnih partnera iz gospodarstva, poduzetništva, javnog i znanstveno-istraživačkog te obrazovnog sektora povezanih na osnovi suradničkih projekata za razvoj inovacija, primjene novih tehnologija i komercijalizaciju inovacija u cilju jačanja konkurentnosti gospodarstva; obavlja poslove koji se odnose na koordinaciju s tijelom nadležnim za digitalnu transformaciju javne uprave; predlaže smjernice za digitalnu transformaciju gospodarstva; predlaže unaprjeđenja poslovnih procesa u kontekstu razvoja digitalne ekonomije; analizira normativni okvir te predlaže normativne promjene u kontekstu digitalne transformacije; koordinira poslove razvoja i unaprjeđenja informacijskih sustava za podršku digitalnoj transformaciji gospodarstva; obavlja poslove vezano uz sudjelovanje na konferencijama, stručnim skupovima, edukacijama, predavanjima, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.4. Sektor za konkurentnost

Članak 53.

Sektor za konkurentnost vodi i koordinira poslove koji se odnose na jačanje internacionalizacije i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva te provodi postupke sukladno Zakonu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske; poduzima radnje i koordinira aktivnosti u cilju boljeg pozicioniranja Republike Hrvatske na globalnim ljestvicama konkurentnosti; aktivno surađuje s predstavnicima privatnog i javnog sektora u cilju kreiranja politika i mjera namijenjenih povećanju konkurentnosti te sudjeluje u procesima ocjenjivanja i vrednovanja konkurentnosti; koordinira i usmjerava rad svih javnopravnih tijela koja sudjeluju u procesima ocjenjivanja i pozicioniranja na globalnim ljestvicama konkurentnosti; aktivno poduzima radnje u cilju unapređenja hrvatskog izvoza; pruža savjetodavnu i operativnu podršku izvoznicima i onima koji to namjeravaju postati; prikuplja, analizira i objavljuje informacije vezane uz izvozne prilike; objedinjava podatke o nacionalnim sustavima podrške izvozu; pruža operativnu prilagođenu podršku domaćim društvima u procesima internacionalizacije; zaprima i obrađuje zahtjeve za proglašenje projekata strateškim te obavlja druge poslove definirane prema Zakonu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske; inicira i sudjeluje u izradi novih i dopunama postojećih propisa kojima se uređuju pitanja izvoza i konkurentnosti; sudjeluje u pripremi i provedbi projekata Europske unije te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

U Sektoru za konkurentnost ustrojavaju se:

3.4.1. Služba za konkurentnost

3.4.2. Služba za izvoz

3.4.3. Služba za strateške investicijske projekte

3.4.4. Služba za unapređenje poslovne klime.

3.4.1. Služba za konkurentnost

Članak 54.

Služba za konkurentnost prati, analizira i poduzima radnje u cilju povećanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i boljeg pozicioniranja Republike Hrvatske na globalnim ljestvicama konkurentnosti, a sukladno nacionalnoj razvojnoj strategiji; koordinira rad svih državnih tijela koja sudjeluju u procesima pozicioniranja na ljestvicama konkurentnosti; analizira pojedine pokazatelje te detektira nedostatke i predlaže mjere i poboljšanja; aktivno surađuje s privatnim sektorom, specijalistima u pojedinim djelatnostima, poslovnim i strukovnim udruženjima u cilju optimizacije promatranih administrativnih i upravnih procesa; prati globalne trendove i primjere dobre prakse u drugim zemljama te nastavno predlaže usvajanje i primjenu u domaćoj praksi; surađuje sa Svjetskom bankom po pitanjima vezanim uz projekt Doing Business te aktivno sudjeluje kao javni kontributor u pozicioniranju na istoimenoj ljestvici konkurentnosti; surađuje i pruža operativnu podršku Nacionalnom vijeću za konkurentnost; organizira radionice i radne sastanke s predstavnicima privatnog sektora u cilju komuniciranja provedenih reformi i poboljšanja; na mrežnim stranicama ministarstva objavljuje i ažurira podatke o pozicioniranju na promatranim ljestvicama konkurentnosti i analize istih.

3.4.2. Služba za izvoz

Članak 55.

Služba za izvoz pruža operativnu, administrativnu i savjetodavnu podršku izvoznicima i onima koji to žele postati, posebice malim i srednjim poduzetnicima; planira, koordinira i vodi poslove u vezi s unapređenjem mjera i politika za povećanje izvoza; u suradnji s partnerskim institucijama obavlja poslove vezane za izvoz te osigurava njihovu učinkovitu provedbu; u direktnoj komunikaciji surađuje s izvoznicima te pruža operativnu podršku prilagođenu potrebama i zahtjevima pojedinog izvoznika; prikuplja, analizira i objavljuje informacije vezane uz izvoz, a koje uključuju analize postojećih i potencijalnih tržišta, informacije o uvjetima poslovanja na ciljanim tržištima i izradu hodograma aktivnosti, informacije o potencijalnim partnerima i izvoznim prilikama; objedinjava informacije o nacionalnim sustavima podrške izvozu u koordinaciji s drugim nadležnim tijelima; pruža podršku i pomoć u izlasku domaćih poslovnih subjekata na strana tržišta; sudjeluje u pripremi i provedbi programa i projekata Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

3.4.3. Služba za strateške investicijske projekte

Članak 56.

Služba za strateške investicijske projekte zaprima i obrađuje zahtjeve za prijavu javnih, privatnih i javno-privatnih investicijskih projekata za proglašenje projekata strateškim prema Zakonu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske; provodi i koordinira administrativnu provjeru zaprimljenih prijava; upućuje administrirane prijave u rad Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata; vodi i ažurira Listu strateških investicijskih projekata; obavlja administrativne poslove za Povjerenstvo za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata; izrađuje preglede, informacije, analize i izvješća iz područja strateških investicijskih projekata; koordinira rad i razmjenu informacija između svih tijela državne uprave zaduženih i uključenih u postupanje prema strateškim investicijskim projektima; pruža stručnu i operativnu podršku prijaviteljima; aktivno sudjeluje u radu operativnih skupina za pripremu i provedbu strateških projekata; inicira izradu novih te izmjene i dopune postojećih propisa kojima se uređuju pitanja strateških investicijskih projekata; obavlja stručne poslove u vezi s izradom i provedbom zakona i drugih propisa iz područja strateških investicijskih projekata; izrađuje upute radi provođenja zakona, daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona; prati zakone i podzakonske propise čije odredbe i primjena utječu na strateške investicijske projekte u Republici Hrvatskoj te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga.

3.4.4. Služba za unapređenje poslovne klime

Članak 57.

Služba za unapređenje poslovne klime je središnje mjesto za međuresorno poticanje pojednostavljenja propisa za tržište i gospodarstvo; priprema prijedloge mjera za međuresorno uklanjanje prepreka tržišnoj konkurenciji sukladno svjetskim metodologijama kojima se mjeri regulacija tržišta i ekonomska sloboda poslovanja; predlaže mjere za rasterećenje poduzetnika od neporeznih davanja i ostalih nameta; provodi analize javnih politika i evaluacije propisa s utjecajem na konkurentnost gospodarstva i tržišta; provodi utvrđivanje i razradu Standard Cost Model (SCM) metodologije za mjerenje i ciljano smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva te je središnje koordinativno mjesto za primjenu pravila postupanja i međuresornu kontrolu kvalitete primjene SCM metodologije; koordinira primjenu procjenu učinaka propisa na gospodarstvo, uključujući i primjenu testa na malo i srednje poduzetništvo (MSP test) te je središnje koordinativno mjesto za primjenu pravila postupanja i kontrolu kvalitete primjene MSP testa; izrađuje očitovanja na nacrte propisa s učinkom na poslovanje; sudjeluje u savjetovanjima o nacrtima akata koji utječu na poslovanje; predstavlja središnje informacijsko mjesto putem kojega poslovni sektor i poduzetnici mogu u bazu podataka elektronički dostavljati prijedloge mjera za uklanjanje prepreka slobodi poslovanja te pristupa tržištu novim poslovnim modelima i inovacijama; surađuje s predstavnicima poslodavaca, poslovnih udruženja, poduzetnicima i ostalim dionicima u definiranju javnih politika i mjera za unapređenje poslovne klime i povećanje konkurentnosti gospodarstva; potiče prakse otvorenih savjetovanja i dijaloga s poslovnim sektorom o propisima koji utječu na gospodarstvo; organizira promotivne aktivnosti i događanja zbog otvorene komunikacije i partnerstva s poslovnim sektorom u promicanju unapređenja poslovne klime; potiče razvoj elektroničkog registra propisa i administrativnih obveza za poslovanje; koordinira i provodi aktivnosti za reformu poslovne klime i tržišta usluga u okviru Europskog semestra sukladno strateškim dokumentima Europske unije; priprema analize, prijedloge i izvješća za potrebe koordinacije Europskog semestra; priprema stajališta i sudjeluje u radu tijela Europske unije koja pokrivaju javne politike za konkurentnost i rast te bolju regulativu gospodarstva; sudjeluje u radu EU mreže za bolju regulativu; provodi suradnju s Organizacijom za gospodarsku suradnju i razvitak (OECD) i drugim međunarodnim organizacijama u području regulatorne gospodarske politike; koordinira i provodi europsku i međunarodnu suradnju u području bolje regulative gospodarstva; upravlja tehničkom pomoći i projektima Europske unije za unapređenje poslovne klime; provodi i ostale aktivnosti koje su potrebne za aktivnu podršku gospodarstvu za rasterećenje i pojednostavljenje uvjeta poslovanja, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za unapređenje poslovne klime ustrojavaju se:

3.4.4.1. Odjel za analitičku i metodološku podršku

3.4.4.2. Odjel za podršku poslovnom sektoru i europsku suradnju.

3.4.4.1. Odjel za analitičku i metodološku podršku

Članak 58.

Odjel za analitičku i metodološku podršku priprema prijedloge mjera za međuresorno uklanjanje prepreka tržišnoj konkurenciji sukladno svjetskim metodologijama kojima se mjeri regulacija tržišta i ekonomska sloboda poslovanja; predlaže mjere za rasterećenje poduzetnika od neporeznih davanja i ostalih nameta; provodi analize javnih politika i evaluacije propisa s utjecajem na konkurentnost gospodarstva i tržišta; provodi utvrđivanje i razradu Standard Cost Model (SCM) metodologije za mjerenje i ciljano smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva te je središnje koordinativno mjesto za primjenu pravila postupanja i međuresornu kontrolu kvalitete primjene SCM metodologije; koordinira primjenu procjenu učinaka propisa na gospodarstvo, uključujući i primjenu testa na malo i srednje poduzetništvo (MSP test) te je središnje koordinativno mjesto za primjenu pravila postupanja i kontrolu kvalitete primjene MSP testa; izrađuje očitovanja na nacrte propisa s učinkom na poslovanje; sudjeluje u savjetovanjima o nacrtima propisa koji utječu na poslovanje, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.4.4.2. Odjel za podršku poslovnom sektoru i europsku suradnju

Članak 59.

Odjel za podršku poslovnom sektoru i europsku suradnju predstavlja središnje informacijsko mjesto putem kojega poslovni sektor i poduzetnici u bazu podataka elektronički dostavljaju prijedloge mjera za uklanjanje prepreka slobodi poslovanja te pristupa tržištu novim poslovnim modelima i inovacijama; surađuje s predstavnicima poslodavaca, poslovnih udruženja, poduzetnicima i ostalim dionicima u definiranju javnih politika i mjera za unapređenje poslovne klime i povećanje konkurentnosti gospodarstva; potiče prakse otvorenih savjetovanja i dijaloga s poslovnim sektorom o propisima koji utječu na gospodarstvo; organizira promotivne aktivnosti i događanja zbog otvorene komunikacije i partnerstva s poslovnim sektorom u promicanju unapređenja poslovne klime; potiče razvoj elektroničkog registra propisa i administrativnih obveza za poslovanje; koordinira i provodi aktivnosti za reformu poslovne klime i tržišta usluga u okviru Europskog semestra sukladno strateškim dokumentima Europske unije; priprema analize, prijedloge i izvješća za potrebe koordinacije Europskog semestra; priprema stajališta i sudjeluje u radu tijela Europske unije koja pokrivaju javne politike za konkurentnost i rast te bolju regulativu gospodarstva; sudjeluje u radu EU mreže za bolju regulativu; provodi suradnju s Organizacijom za gospodarsku suradnju i razvitak (OECD) i drugim međunarodnim organizacijama u području regulatorne gospodarske politike; koordinira i provodi europsku i međunarodnu suradnju u području bolje regulative gospodarstva; upravlja tehničkom pomoći i projektima Europske unije za unapređenje poslovne klime, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4. UPRAVA ZA KLIMATSKE AKTIVNOSTI

Članak 60.

Uprava za klimatske aktivnosti obavlja upravne i stručne poslove u vezi s ublažavanjem klimatskih promjena i prilagodbom klimatskim promjenama, zaštitom ozonskog sloja, očuvanjem kvalitete zraka, zaštitom tla i zaštitom od svjetlosnog onečišćenja; obavlja poslove u vezi s pripremom i izradom nacrta zakona i provedbenih propisa, programa, planova i izvješća i prati njihovu provedbu te obavlja poslove u vezi s koordinacijom, izradom i provedbom strateških dokumenata i stručnih podloga za donošenje sektorskih politika i programa u dijelu koji se odnosi na klimatske aktivnosti, održivi razvoj, zaštitu ozonskog sloja, zaštitu zraka, tla i zaštitu od svjetlosnog onečišćenja; sudjeluje u obavljanju stručnih poslova usklađivanja zakonodavstva iz područja klimatskih promjena, održivog razvoja, zaštite ozonskog sloja, zaštite zraka, tla i zaštite od svjetlosnog onečišćenja s propisima Europske unije; sudjeluje u pripremi međunarodnih sporazuma iz područja djelokruga Uprave te osigurava njihovo izvršavanje; sudjeluje u pripremi nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima Europske unije; posreduje i razmjenjuje podatke o zaštiti klime i ozonskog sloja, zaštiti zraka, tla i zaštiti od svjetlosnog onečišćenja s nadležnim tijelima i organizacijama Europske unije te međunarodnim organizacijama i organizacijama drugih država sukladno potvrđenim međunarodnim ugovorima; izdaje dozvole za obavljanje djelatnosti kojom se ispuštaju staklenički plinovi, za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka, referentnih laboratorija, emisija onečišćujućih tvari u zrak, obavljanje djelatnosti servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirane stakleničke plinove te za prikupljanje i oporabu ovih tvari; obavlja stručne i upravne poslove u vezi s nadzorom nad radom Državnog hidrometeorološkog zavoda; nadzire provedbu i usmjerava razvoj informacijskog sustava zaštite okoliša i registra onečišćavanja okoliša vezano uz djelokrug Uprave.

U Upravi za klimatsku aktivnost ustrojavaju se:

4.1. Sektor za klimatsku politiku

4.2. Sektor za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja.

4.1. Sektor za klimatsku politiku

Članak 61.

Sektor za klimatsku politiku obavlja poslove razvoja i izrade politika i strateških inicijativa, nacionalnih strateških i planskih dokumenata te propisa u području zaštite klime, ozonskog sloja i održivog razvoja; obavlja poslove koordinacije i sudjeluje u pripremi međunarodnih sporazuma iz područja zaštite klime, dezertifikacije, ozonskog sloja i održivog razvoja te osigurava njihovo izvršavanje; sudjeluje u pripremi nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima Europske unije; obavlja poslove praćenja emisija stakleničkih plinova, pripremu i provedbu mjera za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama te poslove u vezi s postupnim smanjivanjem i ukidanjem tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova; obavlja poslove vođenja sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, provedbu mjera za zaštitu klimatskog sustava i prilagodbu klimatskim promjenama; priprema i dostavlja u Europsku komisiju godišnje izvješće o funkcioniranju sustava trgovanja emisijskih jedinica u Republici Hrvatskoj; provodi i nadzire rad nacionalnog sustava za praćenje emisija stakleničkih plinova te dostavlja godišnje izvješće o emisijama Europskoj komisiji i Tajništvu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (u daljnjem tekstu: UNFCCC); provodi aktivnu politiku održivog razvoja, a posebice predlaže mjere i projekte održivog razvoja Republike Hrvatske te promiče korištenje obnovljivih izvora energije, primjenu mjera energetske učinkovitosti, čistiju proizvodnju, čistiji transport i zelene industrije.

U Sektoru za klimatsku politiku ustrojavaju se:

4.1.1. Služba za klimatske aktivnosti

4.1.2. Služba za opću politiku zaštite klime.

4.1.1. Služba za klimatske aktivnosti

Članak 62.

Služba za klimatske aktivnosti obavlja poslove izrade i donošenja propisa, programa i mjera za ublažavanje i prilagodbu klimatskog sustava, za ukidanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova te prati njihovu provedbu; obavlja poslove vezano uz donošenje međunarodnih sporazuma iz područja zaštite klime, dezertifikacije i ozonskog sloja te provodi izvršavanje potvrđenih međunarodnih sporazuma; sudjeluje u pripremi nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima Europske unije; obavlja poslove praćenja emisija stakleničkih plinova, vođenja sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, pripreme i provedbe mjera za zaštitu klimatskog sustava i prilagodbu klimatskim promjenama te poslove u vezi s postupnim smanjivanjem i ukidanjem tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima; utvrđuje djelatnosti i stakleničke plinove za koje je potrebno ishoditi dozvolu, izdaje i ažurira dozvole za emisije stakleničkih plinova te utvrđuje zrakoplovne djelatnosti i operatore zrakoplova – obveznike sustava trgovanja emisijskim jedinicama; prati provedbu obveza operatera postrojenja koja svojom djelatnošću ispuštaju emisije stakleničkih plinova, priprema izračun besplatnih kvota za industrijska postrojenja, i operatore zrakoplova te nadzire izvršenje obveza u pogledu izvješćivanja o emisijama i verifikacije izvješća; uspostavlja pravni i institucionalni okvir za provedbu dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova; surađuje u pripremi godišnjeg plana korištenja financijskih sredstava od dražbi, nadzire korištenje financijskih sredstava i priprema godišnje izvješće za Europsku komisiju o trošenju financijskih sredstava od dražbi; organizira edukaciju za operatere postrojenja, operatore zrakoplova i verifikatore vezano za obveze u okviru sustava trgovanja; priprema i dostavlja Europskoj komisiji godišnje izvješće o funkcioniranju sustava trgovanja emisijskih jedinica u Republici Hrvatskoj; utvrđuje i nadzire izvršavanje obveza godišnjeg izvješćivanja o emisijama Europskoj komisiji i Tajništvu UNFCCC; utvrđuje smanjenje emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku tekućih naftnih goriva; izrađuje mišljenja u vezi s prilagodbom gospodarstva zahtjevima za prestanak potrošnje i zamjenu tvari koje oštećuju ozonski sloj; izrađuje izvješća koja se dostavljaju Tajništvu Montrealskog protokola; izdaje dozvole za obavljanje djelatnosti servisiranja; uspostavlja sustav certificiranja osoblja koje obavlja djelatnosti vezano za korištenje tvari koje oštećuju ozonski sloj i određenih fluoriranih stakleničkih plinova; izrađuje odgovore na pitanja gospodarstvenika, priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti te nadzire i usmjerava razvoj informacijskog sustava zaštite okoliša, registra onečišćavanja okoliša u pitanjima iz djelokruga Službe, izrađuje mišljenja i upute, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.1.2. Služba za opću politiku zaštite klime

Članak 63.

Služba za opću politiku zaštite klime obavlja poslove koordinacije izrade i provedbe strateških dokumenata zaštite okoliša i održivog razvoja i izrade stručnih podloga važnih za održivi razvoj te provodi aktivnu politiku održivog razvoja putem promicanja politike održive proizvodnje i potrošnje, niskougljičnog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama; izrađuje nacionalna izvješća i stajališta iz nadležnosti Službe i sudjeluje u radu tijela Europske unije, Ujedinjenih naroda i Mediteranske komisije za održivi razvoj; obavlja poslove nacionalnog koordinatora za Aarhušku konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša i Protokol o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari (PRTR); sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona, prijedloga drugih propisa, planova, programa i izvješća iz nadležnosti; izrađuje stručne podloge za donošenje sektorskih politika i programa u dijelu koji se odnosi na održivi razvoj (okoliš i zdravlje, okoliš i gospodarstvo, okoliš i promet, okoliš i turizam i dr.) te radi na provedbi politika i alata održivog razvoja uključujući integrirane politike: održivu potrošnju i proizvodnju, integrirano upravljanje obalnim područjem, društveno-odgovorno poslovanje, obrazovanje za zaštitu okoliša i održivi razvoj i dr.; osigurava izradu strategije prilagodbe klimatskim promjenama i akcijskog plana te prati provedbu mjera iz strategije i akcijskog plana u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave; uspostavlja institucionalni okvir za provedbu politike i projekata prilagodbe klimatskim promjenama, nadzire i radi godišnji plan rada; obavlja stručne i administrativne poslove za Savjet za održivi razvoj i zaštitu okoliša Vlade Republike Hrvatske; izrađuje odgovore na pitanja gospodarstvenika, priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti te nadzire i usmjerava razvoj informacijskog sustava zaštite okoliša, registra onečišćavanja okoliša u pitanjima iz djelokruga Službe, izrađuje mišljenja i upute; za Operativni program »Konkurentnost i kohezija«, Služba u suradnji s Upravom za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove obavlja poslove Posredničkog tijela razine 1 vezane uz područje zaštite klime i održivog razvoja, sudjeluje u procesu programiranja i izrađuje relevantne dijelove programskih dokumenata; sudjeluje u izradi kriterija za odabir projekata i u odabiru projekata; sudjeluje u izradi uputa za prijavitelje; sudjeluje u praćenju napretka provedbe projekata; sudjeluje u provedbi mjera informiranja i komunikacije s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima te po potrebi sudjeluje u provedbi obrazovnih aktivnosti o fondovima EU, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.2. Sektor za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja

Članak 64.

Sektor za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja obavlja poslove koordinacije, izrade i donošenja provedbenih propisa, programa i izvješća iz područja zaštite zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja te provjerava, analizira i prati provedbu istih; obavlja upravne i stručne poslove vezane uz zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja, razvoj i izrade politika, nacionalnih strateških, planskih i programskih dokumenata te predlaže propise u području zaštite zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja, obavlja poslove koordinacije i sudjeluje u pripremi međunarodnih sporazuma iz područja zaštite zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja te provodi izvršavanje potvrđenih međunarodnih sporazuma, obavlja upravne i stručne poslove vezane uz zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja, poslove praćenja kvalitete zraka i analiziranje stanja na teritoriju Republike Hrvatske te koordinacije i nadziranja rada državne mreže za praćenje kvalitete zraka, provedbe mjera za sprječavanje i smanjenje onečišćavanja zraka, zaštitu od svjetlosnog onečišćenja, te zaštitu tla, upravne i stručne poslove u vezi s utvrđivanjem i kontrolom kvalitete proizvoda (goriva, lakova i boja i sl.); sudjeluje u obavljanju stručnih poslova usklađivanja zakonodavstva iz područja zaštite zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja s propisima Europske unije, prati propise Europske unije i sudjeluje na sastancima stručnih tijela Europske unije iz sektorske nadležnosti, koordinira i sudjeluje u izradi stajališta Republike Hrvatske i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima Europske Unije. Provodi aktivnu politiku zaštite zraka, tla, mjera zaštite zraka kod skladištenja benzina i drugih goriva, transporta benzina i provedbe mjera na servisnim postajama, predlaže mjere i projekte za sprječavanje i smanjenje onečišćavanja zraka očuvanja kvalitete tla i zaštitu od svjetlosnog onečišćenja i osigurava provedbu istih; za Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ u suradnji s Upravom za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove obavlja poslove Posredničkog tijela razine 1 vezane uz područje zaštite i kvalitete zraka, te mjera sprječavanja i smanjenja onečišćenja zraka, sudjeluje u procesu programiranja i izrađuje relevantne dijelove programskih dokumenata; sudjeluje u izradi kriterija za odabir projekata i u odabiru projekata; sudjeluje u izradi uputa za prijavitelje; sudjeluje u praćenju napretka provedbe projekata; sudjeluje u provedbi mjera informiranja i komunikacije s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima te po potrebi sudjeluje u provedbi obrazovnih aktivnosti o fondovima EU, sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga; promiče korištenje obnovljivih izvora energije, primjenu mjera energetske učinkovitosti, čistiju proizvodnju, čistiji transport i zelene industrije u cilju smanjenja opterećenja zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja ustrojavaju se:

4.2.1. Služba za politike zaštite zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja i strateške poslove

4.2.2. Služba za provedbu mjera sprječavanja i smanjenja onečišćenja zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja.

4.2.1. Služba za politike zaštite zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja i strateške poslove

Članak 65.

Služba za politike zaštite zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja i strateške poslove obavlja upravne i stručne poslove vezane uz zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja, praćenje kvalitete zraka i analiziranje stanja na teritoriju Republike Hrvatske i razmjena podataka s nadležnim tijelima i organima Europske unije te međunarodnim organizacijama, koordinacije i nadziranja rada državne mreže za praćenje kvalitete zraka, provedbe mjera za sprječavanje i smanjenje onečišćavanja zraka, kvalitetu proizvoda, zaštitu od svjetlosnog onečišćenja, te zaštitu tla. Izrađuje programe i akcijske planove za smanjivanje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora. Koordinira aktivnosti u vezi s ocjenjivanjem onečišćenosti zraka i izradom stručnih podloga za razvrstavanje teritorija Republike Hrvatske na zone i aglomeracije prema razinama onečišćenosti zraka, predlaže lokacije za postaje za mjerenje onečišćenosti zraka te obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje prijedloga za poboljšanje provedbe mjera zaštite zraka i utvrđivanjem i kontrolom kvalitete proizvoda (goriva, lakova i boja i sl.); obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja o usklađenosti te pojašnjava odredbe provedbenih propisa i primijenjena pravila tehničke prakse, norme i standarde iz područja svjetlotehnike javne rasvjete; provedbu upravnog nadzora nad primjenom propisa iz područja zaštite od svjetlosnog onečišćenja te zakonitosti rada i postupanja nadležnih tijela, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i osoba koje imaju javne ovlasti nad povjerenim im poslovima koji se odnose na postupanje u vezi s provedbom obveza prema navedenim propisima; priprema stručna mišljenja na zahtjeve za provedbu postupka utvrđivanja okolišne dozvole, na ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja zahvata na okoliš; izrađuje odgovore na pitanja gospodarstvenika i predstavke, priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti u okviru nadležnosti Službe; nadzire i usmjerava razvoj informacijskog sustava zaštite okoliša, izrađuje mišljenja i upute te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

4.2.2. Služba za provedbu mjera sprječavanja i smanjenja onečišćenja zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja

Članak 66.

Služba za provedbu mjera sprječavanja i smanjenja onečišćenja zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja provodi upravne i stručne poslove u vezi provedbe mjera za sprječavanje i smanjivanje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora po sektorima i mjera za smanjivanje nepovoljnih učinaka zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona te za zaštitu tla i provedbom sanacije pojedinih oštećenih dijelova tla. Služba uspostavlja program trajnog praćenja kvalitete tla te registrira i analizira utjecaje pojedinih djelatnosti i aktivnosti na kvalitetu tla i sudjeluje u izradi programa cjelovite zaštite okoliša s ciljem očuvanja kvalitete tla; koordinira aktivnosti u vezi s ocjenjivanjem onečišćenosti zraka i izradom stručnih podloga za razvrstavanje teritorija Republike Hrvatske na zone i aglomeracije prema razinama onečišćenosti zraka, predlaže lokacije za postaje za mjerenje onečišćenosti zraka te daje prijedloge za poboljšanje provedbe mjera zaštite zraka. Služba surađuje u pripremi godišnjeg izvješća u vezi s onečišćenjima u pojedinim zonama i aglomeracijama i predlaže mjere za saniranje prekomjerno onečišćenih naseljenih područja. Služba daje suglasnosti na programe smanjivanja emisija hlapivih organskih spojeva u zrak iz nepokretnih izvora te vodi evidenciju o registrima postrojenja u kojima se koriste hlapivi organski spojevi te obavlja upravne i stručne poslove u vezi s utvrđivanjem tehničkih mjera za smanjivanje emisija hlapivih organskih spojeva kod skladištenja benzina i drugih goriva i njegove distribucije od terminala do servisnih postaja te drugih objekata; izdaje dozvole za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka i emisija u zrak; obavlja upravne i stručne poslove u vezi s poduzimanjem mjera za zaštitu tla i provedbom sanacije pojedinih oštećenih dijelova tla; priprema stručne ocjene i predlaže mjere za sanaciju oštećenih dijelova tla; Služba obavlja upravne i stručne poslove u vezi s utvrđivanjem i kontrolom kvalitete proizvoda (goriva, lakova i boja i sl.) u cilju ispunjavanja obveza vezanih uz zaštitu zraka. Služba prati stanje, priprema izvješća u vezi s kvalitetom goriva; sudjeluje u izradi Izvješća o stanju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske te obavlja stručne poslove prikupljanja, objedinjavanja, kontrole kvalitete i verifikacije podataka, obrade i interpretacije prikupljenih podataka i informacija o kvaliteti zraka, prekograničnom onečišćenju zraka, emisijama onečišćujućih tvari u zrak, emisijama onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, kvaliteti goriva, emisijama hlapivih organskih spojeva, hlapivim organskim spojevima u bojama i lakovima te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5. UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM

Članak 67.

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: procjenu utjecaja zahvata na okoliš, stratešku procjenu utjecaja strategija, planova i programa na okoliš, utvrđivanje mjera zaštite okoliša za zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja zahvata na okoliš, odgovornost za štetu u okolišu, sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, izdavanje okolišnih dozvola, izdavanje dozvola za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja; izdavanje suglasnosti pravnim i fizičkim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša iz svih područja nadležnosti Ministarstva; organiziranje i provedbu stručni ispiti za stručnjake koji obavljaju stručne poslove zaštite okoliša kod ovlaštenika ili samostalno; vođenje očevidnika ovlaštenika i stručnjaka; analizira stanje te predlaže poduzimanje mjera u svrhu sanacije oštećenih dijelova okoliša i poduzimanje mjera radi postizanja standarda kakvoće zaštite okoliša i unaprjeđenja stanja okoliša, analizira provedbu ratificiranih ugovora, zakona i drugih propisa i predlaže mjere za njihovu provedbu; obavlja poslove u vezi s pripremom i izradom nacrta zakona i provedbenih propisa, programa, planova i izvješća i prati njihovu provedbu, obavlja poslove vezane uz izradu i provedbu strateških dokumenata vezanih za održivo gospodarenje otpadom, koordinira uspostavu i razvoj informacijskog sustava gospodarenja otpadom, prati implementaciju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, predlaže i razvija mjere za provedbu projekata obnovljivih izvora energije iz otpada; izdaje upravne i druge akte vezane uz obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom i prekograničnog prometa otpada, vodi različite očevidnike koji su dio informacijskog sustava otpada, provodi izobrazbu i izrađuje prijedloge programa izobrazbe u okviru održivog gospodarenja otpadom; izrađuje smjernice za unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom te prati tokove posebnih kategorija otpada, obavlja upravne i stručne poslove u vezi s centrima za gospodarenje otpadom te izrađuje izvješće o njihovoj provedbi; sudjeluje u izradi smjernica za unaprjeđenje sustava gospodarenja opasnim otpadom prema principu najbolje raspoložive tehnike (NRT) preporučenom od Europske unije; izrađuje nacrte prijedloge zakona i prijedloge drugih propisa u području prijenosa sustava gospodarenja određenim otpadom na organizaciju ili pojedinačno ispunjenje ciljeva te priprema odluke o područjima sakupljanja otpada; obavlja poslove u vezi s koordinacijom, izradom i provedbom strateških dokumenata i stručnih podloga vezanih za zaštitu okoliša, gospodarenje opasnim i neopasnim otpadom, posebnim kategorijama otpada; izrađuje stručne podloge za donošenje sektorskih politika i programa u dijelu koji se odnosi na zaštitu okoliša, gospodarenje opasnim i neopasnim otpadom te posebnim kategorijama otpada; izrađuje odgovore na predstavke, priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti te nadzire provedbu i usmjerava razvoj informacijskog sustava zaštite okoliša i registra onečišćavanja okoliša u djelokrugu Uprave; sudjeluje u stručnim poslovima usklađivanja zakonodavstva s propisima Europske unije; surađuje sa tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, gospodarskim subjektima i nevladinim udrugama, te s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost; obavlja upravni nadzor i nadzor nad stručnim radom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost; sudjeluje u izradi strateškog plana Ministarstva, te godišnjeg izvješća o radu Ministarstva, zatim definiranju pokazatelja uspješnosti i utvrđivanju rizika u okviru djelokruga Uprave, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom ustrojavaju se:

5.1. Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

5.2. Sektor za održivo gospodarenje otpadom.

5.1. Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

Članak 68.

Sektor za procjenu utjecaja na okoliš obavlja upravne i stručne poslove u postupcima: procjene utjecaja zahvata na okoliš; strateške procjene; utvrđivanja mjera zaštite okoliša za zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja zahvata na okoliš; izdavanja okolišne dozvole; izdavanja dozvola za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja te izdavanja suglasnosti na sanacijske programe; izdavanja potvrda o provedenoj sanaciji; suglasnosti na izvješća o sigurnosti; suglasnosti pravnim i fizičkim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša iz svih područja nadležnosti Ministarstva; vodi očevidnik ovlaštenika i stručnjaka; predlaže poduzimanje mjera u svrhu sanacije oštećenih dijelova okoliša i poduzimanje mjera radi postizanja standarda kakvoće zaštite okoliša i unaprjeđenja stanja okoliša, analizira provedbu ratificiranih ugovora, zakona i drugih propisa i predlaže mjere za njihovu provedbu; izrađuje odgovore na predstavke, priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti u postupcima iz svoje nadležnosti; sudjeluje u izradi dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša, te sudjeluje u utvrđivanju standarda kakvoće okoliša; surađuje i koordinira rad s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, gospodarskim subjektima, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa, strategija, programa, planova i izvješća o stanju okoliša i prati njihovu provedbu, sudjeluje u postupcima, ocjeni i razvoju europske legislative iz područja procjene utjecaja zahvata na okoliš, strateške procjene i okolišne dozvole i kontrole opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari posredstvom predstavnika u radnim skupinama koje su ustrojene na razini tijela Europske unije; sudjeluje u radu radnih tijela pri konvencijama Ujedinjenih naroda koje su vezane uz prekograničnu procjenu utjecaja na okoliš te prekograničnih učinaka industrijskih nesreća; formulira razvoj i izradu politika i strateških inicijativa za Ministarstvo, daje savjete i mišljenja iz područja nadležnosti Sektora; sudjeluje u izradi strateškog plana i godišnjeg plana rada Ministarstva, definiranju pokazatelja uspješnosti i utvrđivanju rizika u okviru svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za procjenu utjecaja na okoliš ustrojavaju se:

5.1.1. Služba za stratešku procjenu utjecaja strategije, plana i programa na okoliš

5.1.2. Služba za procjenu utjecaja zahvata na okoliš

5.1.3. Služba za okolišnu dozvolu, rizična postrojenja i štete u okolišu.

5.1.1. Služba za stratešku procjenu utjecaja strategije, plana i programa na okoliš

Članak 69.

Služba za stratešku procjenu utjecaja strategije, plana i programa na okoliš obavlja stručne poslove u vezi sa strateškom procjenom utjecaja strategije, plana i programa na okoliš; provodi i sudjeluje u postupcima strateške procjene na način da: obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene, sudjeluje u postupku ocjene za strategiju, plan i program, te za izmjene i/ili dopune strategije, plana i programa u suradnji s nadležnim tijelom za područje za koje se strategija, plan ili program donosi, sudjeluje u postupcima strateške procjene za strategiju, plan i program u suradnji s nadležnim tijelom za područje za koje se strategija, plan ili program donosi, koji se provode na državnoj i regionalnoj razini, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja o provedenom postupku ocjene, odnosno strateške procjene za strategije, planove i programe koji se provode na državnoj i regionalnoj razini, sudjeluje u postupku izdavanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova izrade strateških studija o utjecaju na okoliš, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona, prijedloga drugih propisa, planova, programa, smjernica za izradu strateških studija, izvješća, te prati njihovu provedbu, sudjeluje u izradi dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša; sudjeluje u obavljanju stručnih poslova usklađivanja zakonodavstva s propisima Europske unije; surađuje u pripremi podloga za analizu statističkih podataka i izvješćivanje tijela Europske unije vezanih uz provedbu strateške procjene u Republici Hrvatskoj, sudjeluje u međunarodnoj suradnji u okviru svojih nadležnosti i provodi obveze iz Protokola o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš, izrađuje odgovore na predstavke te priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti, izrađuje mišljenja i upute, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.2. Služba za procjenu utjecaja zahvata na okoliš

Članak 70.

Služba za procjenu utjecaja zahvata na okoliš obavlja upravne i stručne poslove u vezi s procjenom utjecaja zahvata na okoliš, utvrđivanjem mjera zaštite okoliša za zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja zahvata na okoliš, izdavanjem potvrda usklađenosti postupaka za zahvate koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije, surađuje sa stručnjacima JASPERS-a, izdavanjem posebnih uvjeta i potvrda glavnog projekta za zahvate za koje se provode postupci vezano za procjenu utjecaja zahvata na okoliš, izdavanjem suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša iz svih područja nadležnosti Ministarstva, vodi očevidnik ovlaštenika i stručnjaka, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona, prijedloga drugih propisa, planova, programa, smjernica za izradu studija o utjecaju na okoliš, izvješća, te prati njihovu provedbu, sudjeluje u izradi dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša; sudjeluje u obavljanju stručnih poslova usklađivanja zakonodavstva s propisima Europske unije; surađuje u pripremi podloga za analizu statističkih podataka i izvješćivanje tijela Europske unije vezanih uz provedbu procjene utjecaja zahvata na okoliš u Republici Hrvatskoj, sudjeluje u međunarodnoj suradnji u okviru svojih nadležnosti i provodi obveze iz Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica (ESPOO konvencija), izrađuje odgovore na predstavke te priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti; izrađuje mišljenja i upute, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.3. Služba za okolišnu dozvolu, rizična postrojenja i štete u okolišu

Članak 71.

Služba za okolišnu dozvolu, rizična postrojenja i štete u okolišu obavlja upravne i stručne poslove u vezi s izdavanjem okolišne dozvole te dozvole za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja; izdavanje suglasnosti na sanacijske programe; potvrda o provedenoj sanaciji; suglasnosti na izvješća o sigurnosti; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na odgovornost za štetu u okolišu i kontrolu opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari; sudjeluje u postupku izdavanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša iz grupe poslova koji se odnose na izradu dokumentacije vezane uz postupke iz nadležnosti Službe; obavlja stručne poslove u vezi s razvojem i praćenjem najboljih raspoloživih tehnika te prati njihovu provedbu, sudjeluje u praćenju uvjeta iz okolišne dozvole sukladno promjenama u najboljim raspoloživim tehnikama, priprema stručne podloge za nacrte prijedloga i smjernica za razvoj i promjenu najboljih raspoloživih tehnika, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona, prijedloga drugih propisa, planova, programa i izvješća te prati njihovu provedbu, sudjeluje u izradi dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša; sudjeluje u obavljanju stručnih poslova usklađivanja zakonodavstva s propisima Europske unije iz područja koje je u nadležnosti Službe; surađuje u pripremi podloga za analizu statističkih podataka i izvješćivanje tijela Europske unije vezanih uz provedbu postupaka iz svoje nadležnosti; sudjeluje u radu radnih tijela Europske unije i Konvenciji o prekograničnim učincima industrijskih nesreća, izrađuje odgovore na predstavke te priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti; izrađuje mišljenja i upute, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za okolišnu dozvolu, rizična postrojenja i štete u okolišu ustrojavaju se:

5.1.3.1. Odjel za okolišnu dozvolu

5.1.3.2. Odjel za rizična postrojenja i štete u okolišu.

5.1.3.1. Odjel za okolišnu dozvolu

Članak 72.

Odjel za okolišnu dozvolu obavlja upravne i stručne poslove u vezi s izdavanjem okolišne dozvole, uključujući i izdavanje okolišne dozvole primjenom općih obvezujućih pravila te izdavanjem dozvola za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja provedbom mjera za integralno sprječavanje i kontrolu onečišćenja okoliša te sudjeluje u postupku izdavanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje poslova izrade stručnih podloga i zahtjeva vezanih uz ishođenje okolišne dozvole, koordinira rad drugih tijela i ocjenjuje stručne podloge u svrhu utvrđivanja uvjeta okolišne dozvole, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona, prijedloga drugih propisa, planova, programa i izvješća te prati njihovu provedbu; obavlja stručne poslove u vezi s razvojem i praćenjem najboljih raspoloživih tehnika te prati njihovu provedbu, sudjeluje u praćenju uvjeta iz okolišne dozvole sukladno promjenama u najboljim raspoloživim tehnikama, priprema stručne podloge za nacrte prijedloga i smjernica za razvoj i promjenu najboljih raspoloživih tehnike; surađuje u pripremi podloga za analizu statističkih podataka i izvješćivanje tijela Europske unije vezanih uz provedbu postupaka izdavanja okolišne dozvole; sudjeluje u radu radnih tijela Europske unije iz područja industrijskih emisija, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.3.2. Odjel za rizična postrojenja i štete u okolišu

Članak 73.

Odjel za rizična postrojenja i štete u okolišu obavlja upravne i stručne poslove u vezi sa sanacijom šteta u okolišu, daje suglasnost na dokumentaciju postrojenja koja postupaju s opasnim tvarima, obavlja i druge upravne i stručne poslove u vezi s provedbom aktivnosti koje se odnose na velike nesreće koje uključuju opasne tvari u okolišu i prijetećih opasnosti od šteta, sudjeluje u radu radnih tijela Europske unije iz područja velikih nesreća koje uključuju opasne tvari i Konvenciji o prekograničnim učincima industrijskih nesreća; sudjeluje u obavljanju stručnih poslova usklađivanja zakonodavstva u skladu s propisima, izrađuje mišljenja i upute, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.2. Sektor za održivo gospodarenje otpadom

Članak 74.

Sektor za održivo gospodarenje otpadom obavlja poslove u vezi s koordinacijom, izradom i provedbom strateških dokumenata i stručnih podloga vezanih za zaštitu okoliša, održivi razvoj i gospodarenje otpadom, obavlja poslove razvoja informacijskog sustava gospodarenja otpadom, obavlja druge poslove vezane uz uspostavu sustava gospodarenja otpadom i sudjeluje u provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske; obavlja upravne i stručne poslove u vezi s izdavanjem dozvola, rješenja, potvrda, odobrenja, ovlaštenja, suglasnosti, odluka i mišljenja za gospodarenje otpadom i prekogranični promet otpadom iz nadležnosti Ministarstva; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje prijedloga i mišljenja u vezi s provedbom mjera gospodarenja otpadom, surađuje s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, relevantnim institucijama, gospodarstvom i civilnim društvima u provedbi zadataka iz područja gospodarenja otpadom, sudjeluje u izradi strateškog plana Ministarstva, definiranju pokazatelja uspješnosti i utvrđivanju rizika u okviru djelokruga Sektora; sudjeluje u obavljanju stručnih poslova usklađivanja zakonodavstva iz područja gospodarenja otpadom s propisima Europske unije, prati propise Europske unije i sudjeluje na sastancima stručnih tijela Europske unije iz područja gospodarenja otpadom, sudjeluje u pripremi nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima Europske unije; za Operativni program »Konkurentnost i kohezija«, Sektor u suradnji s Upravom za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove obavlja poslove Posredničkog tijela razine 1 vezane uz područje gospodarenja otpadom, sudjeluje u pripremi uputa za prijavitelje i provedbi postupaka dodjele bespovratnih sredstava, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za održivo gospodarenje otpadom ustrojavaju se:

5.2.1. Služba za dozvole i prekogranični promet otpadom

5.2.2. Služba za planove i posebne kategorije otpada.

5.2.1. Služba za dozvole i prekogranični promet otpadom

Članak 75.

Služba za dozvole i prekogranični promet otpadom obavlja upravne i stručne poslove u vezi s izdavanjem dozvola, rješenja, potvrda, odobrenja, ovlaštenja, suglasnosti, mišljenja i odluka za gospodarenje otpadom i prekogranični promet otpadom iz nadležnosti Ministarstva; obavlja stručne i upravne poslove u vezi s odlukama o statusu i količinama otpada na odlagalištima i rješenjima o odloženoj količini otpada, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa u području gospodarenja otpadom, vodi Očevidnike za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom te Očevidnike nusproizvoda, ukidanja statusa otpada, laboratorija te uvoznika i izvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku, a koji su dio informacijskog sustava gospodarenja otpadom, izrađuje odgovore na predstavke te priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti, izrađuje mišljenja i upute, obavlja upravne i stručne poslove te prati i usmjerava razvoj informacijskog sustava gospodarenja otpadom u okviru djelokruga rada Službe, sudjeluje u obavljanju stručnih poslova usklađivanja zakonodavstva iz područja gospodarenja otpadom s propisima Europske unije, prati propise Europske unije i sudjeluje na sastancima stručnih tijela Europske unije iz područja gospodarenja otpadom, sudjeluje u pripremi nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima Europske unije, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.2.2. Služba za planove i posebne kategorije otpada

Članak 76.

Služba za planove i posebne kategorije otpada sudjeluje u izradi smjernica za unaprjeđenje sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje prijedloga i mišljenja u vezi s provedbom i funkcioniranjem sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada te prati tokove posebnih kategorija otpada, izrađuje Nacrt prijedloga plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i Plana sprječavanja nastanka otpada te nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa u području gospodarenja otpadom, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje prijedloga i mišljenja u vezi s planskim dokumentima gospodarenja otpadom kao provedbenim dokumentima; sudjeluje u provedbi Plana gospodarenja otpadom; obavlja stručne poslova vezane uz projekte gospodarenja otpadom, priprema stručna mišljenja na zahtjeve za provedbu postupka utvrđivanja okolišne dozvole i procjenu utjecaja na okoliš, obavlja upravne i stručne poslove te prati i usmjerava razvoj informacijskog sustava gospodarenja otpadom, izrađuje odgovore na predstavke, priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti, izrađuje mišljenja i upute, sudjeluje u obavljanju stručnih poslova usklađivanja zakonodavstva iz područja gospodarenja otpadom s propisima Europske unije, prati propise Europske unije i sudjeluje na sastancima stručnih tijela Europske unije iz područja gospodarenja otpadom, sudjeluje u pripremi nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima Europske unije, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6. UPRAVA ZA INDUSTRIJU, PODUZETNIŠTVO I OBRT

Članak 77.

Uprava za industriju, poduzetništvo i obrt sudjeluje u politikama razvoja iz područja prerađivačke, drvno-prerađivačke i prehrambene industrije, prati stanje u području malog i srednjeg poduzetništva, obrta, zadružnog poduzetništva te klastera; izrađuje i provodi programe te koordinira poslove koji se odnose na financijsku podršku poduzetništvu i obrtu, a posebno na rad s domaćim financijskim institucijama; predlaže mjere za održivi industrijski razvitak i smanjenje utjecaja industrijskih pogona na zdravlje i okoliš; utvrđuje i prati elemente politike razvitka industrije; predlaže politiku mjera za sustavni razvoj kroz promidžbu, izobrazbu, učenje za poduzetništvo, strukovno obrazovanje i usavršavanje, informiranje, stručnu pomoć, formiranje i dodjelu poticajnih sredstava; nadzire namjensko trošenje sredstava potpora i izgradnju i razvoj institucionalne podrške malom gospodarstvu; vodi registre i razvija središnji informacijski sustav malog gospodarstva radi praćenja i analiza poduzetništva te usklađivanja pravnih propisa; potiče međusobno povezivanje subjekata maloga gospodarstva te njihovo povezivanje s velikim gospodarskim subjektima; prati rad i ostvaruje kontakte s međunarodnim organizacijama te ostalim organizacijama i udrugama radi razmjene iskustva u vezi s industrijskim razvitkom; prati provođenje gospodarske politike, te njezin utjecaj na položaj i razvoj industrije; provodi stručne poslove koji se odnose na praćenje stanja u pojedinim granama industrije, te predlaže mjere za poticanje razvoja pojedinih industrijskih grana; predlaže mjere za restrukturiranje pojedinih grana industrije i pojedinih gospodarskih subjekata; upravlja jamstvenim fondom za unapređenje industrije; prati kretanja i propise na području industrije Europske unije i ostalih zemalja; predlaže i sudjeluje u industrijskim projektima i projektima korištenja tehničke pomoći Europske unije i ostalih međunarodnih organizacija, potiče uvođenje novih tehnologija i proizvoda kroz primjenu offset programa; obavlja upravne poslove i nadzor iz svoga djelokruga; priprema i sudjeluje u zaključivanju, te provodi međunarodne ugovore i konvencije kojima se uspostavljaju određena ograničenja, zabrane, odnosno nalažu posebne mjere sigurnosti i planiranja za određene robe i kemikalije, uz nalaganje posebnog nadzora nad njihovim cjelokupnim postupanjem (postupak sigurnog gospodarenja), uključujući njihovo razvijanje, proizvodnju, uporabu, skladištenje, prijevoz, promet na tržištu te međunarodnu razmjenu; priprema i sudjeluje u provedbi domaćeg zakonodavstva u području postupanja posebnim robama i kemikalijama, sukladno preuzetim međunarodnim obvezama; surađuje s drugim tijelima državne uprave te pravnim osobama s javnim ovlastima u zemlji i inozemstvu, kao i trgovačkim društvima, znanstveno-istraživačkim institucijama i udruženjima na ostvarivanju poslova i zadaća iz svoga djelokruga; obavlja stručne poslove u vezi s brodogradnjom; prati stanje u brodograđevnoj djelatnosti; predlaže mjere za poboljšanje stanja i konkurentske sposobnosti brodogradilišta; predlaže sustavna rješenja u vezi s financiranjem proizvodnje i plasmana brodova; prati utjecaj makroekonomske politike na gospodarski položaj brodogradnje; prati stanje na svjetskom tržištu brodova i predlaže mjere u slučaju poremećaja; nadzire i usmjerava proces restrukturiranja i privatizacije brodogradilišta; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja u postupku odobravanja državnih jamstava, prati djelovanje i predlaže unapređenje instrumenata gospodarskog sustava; osmišljava mjere gospodarske politike za malo i srednje poduzetništvo, obrte, zadružno poduzetništvo, posebne oblike poduzetništva i klastere; provodi mjere stručnog usavršavanja poduzetnika; vodi sve poslove vezano uz alternativne investicijske fondove; prati i analizira podatke o malom i srednjem poduzetništvu i obrtu te trendove njegova razvoja; obavlja stručne poslove koji se odnose na prilagodbu propisa propisima Europske unije; koordinira provedbu, prati i predlaže izmjene razvojnih strategija u mjerodavnom djelokrugu, napose strategija razvoja poduzetništva žena, klastera i zadruga te sudjeluje u pripremi i izradi, provedbi i praćenju razvojnih strategija drugih tijela državne uprave i na razini EU; priprema izradu i izrađuje nacrte prijedloga međudržavnih ugovora iz nadležnosti Uprave; obavlja poslove koji se odnose na rješavanje u upravnim stvarima u drugom stupnju i upravni nadzor u upravnim stvarima iz područja obrta, ako ti poslovi ili dio tih poslova zakonom, drugim propisom ili ovom Uredbom nisu stavljeni u nadležnost druge unutarnje ustrojstvene jedinice ili upravne organizacije u sastavu Ministarstva; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na rudarsku gospodarsku djelatnost, tj. istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina osim ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, provodi postupke odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i vodi registar istražnih prostora mineralnih sirovina osim ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, provodi postupke utvrđivanja eksploatacijskih polja mineralnih sirovina i vodi registar eksploatacijskih polja mineralnih sirovina osim ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, provodi postupke davanja koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina osim ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, obavlja poslove iz područja rudarstva koji se vode u registru koncesija Ministarstva financija (upis obveza i praćenje izvršavanja obveza rudarskih gospodarskih subjekata u vezi s naknadama za koncesiju osim za ugljikovodike i geotermalne vode za energetske svrhe), provodi postupke izdavanja građevinskih dozvola za rudarske objekte i postrojenja, provodi postupke tehničkih pregleda i izdavanja uporabnih dozvola za rudarske objekte i postrojenja za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina osim ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, procesno provodi postupke ocjene dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina, provjere rudarskih projekata istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, te polaganja stručnih ispita iz područja rudarstva, vodi evidenciju o rezervama mineralnih sirovina i izrađuje godišnju bilancu rezervi mineralnih sirovina, vodi jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina osim za ugljikovodike i geotermalne vode za energetske svrhe, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad primjenom zakona i podzakonskih akata iz područja rudarstva osim za ugljikovodike i geotermalne vode za energetske svrhe, planira i predlaže rudarsku politiku, izrađuje prijedloge zakonske i podzakonske regulative iz područja rudarstva, obavlja poslove u vezi s gospodarenjem mineralnim sirovinama osim za ugljikovodike i geotermalne vode za energetske svrhe, utvrđuje strategiju gospodarenja mineralnim sirovinama i razvoja rudarstva osim za ugljikovodike i geotermalne vode za energetske svrhe, prati zakonodavstvo Europske unije i harmonizira domaće zakonodavstvo s europskim direktivama osim za ugljikovodike i geotermalne vode za energetske svrhe, prati i analizira gospodarske mjere od utjecaja na položaj rudarskih gospodarskih subjekata, prati poslovanje i ispunjavanje obveza rudarskih gospodarskih subjekata, prati primjenu i osigurava izvršenje zakona i drugih propisa; sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz Programa Unije i ostalih oblika međunarodne pomoći, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za industriju, poduzetništvo i obrt ustrojavaju se:

6.1. Sektor za industrijsku politiku

6.2. Sektor za rudarstvo

6.3. Sektor za unapređenje i razvoj poduzetništva i obrta

6.4. Služba za upravno-pravne poslove i registre u obrtu i poduzetništvu.

6.1. Sektor za industrijsku politiku

Članak 78.

Sektor za industrijsku politiku obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu i koordinaciju pripreme i planiranja godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i poticanju primjene inovacija i novih tehnologija u industriji; utvrđuje i prati elemente politike razvitka industrije; predlaže mjere glede usmjeravanja planova razvoja, sukladno s nacionalnom razvojnom strategijom; prati rad i ostvaruje kontakte s međunarodnim organizacijama, te ostalim organizacijama i udrugama radi razmjene iskustva u vezi s industrijskim razvitkom, prati provođenje gospodarske politike, te njezin utjecaj na položaj i razvoj industrije; provodi stručne poslove koji se odnose na praćenje stanja u pojedinim granama industrije, te predlaže mjere za poticanje razvoja pojedinih industrijskih grana; predlaže mjere za restrukturiranje pojedinih grana industrije i pojedinih gospodarskih subjekata; sudjeluje u politikama razvoja iz područja prerađivačke, drvno-prerađivačke i prehrambene industrije; prati kretanja i propise na području industrije Europske unije i ostalih zemalja; predlaže i sudjeluje u industrijskim projektima i projektima korištenja tehničke pomoći Europske unije i ostalih međunarodnih organizacija; obavlja poslove u vezi s prilagodbom nacionalnog tehničkog zakonodavstva, iz svoga djelokruga sa zakonodavstvom Europske unije; predlaže i sudjeluje u uspostavi i djelovanju potrebne tehničke infrastrukture za implementaciju tehničkog zakonodavstva iz djelokruga Sektora. Uspostavlja, vodi i ažurira baze podataka; uspostavlja izvještajni sustav za praćenje i izvještavanje o svim ekonomskim pokazateljima; prati učinkovitost trošenja proračunskih sredstava i svih mjera za unapređenje i razvoj industrije. Sektor je zadužen za praćenje gospodarskih i industrijskih trendova u Europskoj uniji i svijetu, kao i praćenje kompanija i poslovnih sustava u različitim industrijskim sektorima. Priprema izvještaje i podloge za izradu strategija razvoja industrije, te gospodarske razvojne strategije; predlaže unapređenja i doprinosi razvoju i unapređenju industrijske politike i politike primjene inovacija i novih tehnologija; potiče uvođenje novih tehnologija i proizvoda kroz primjenu offset programa; priprema podloge za rad Povjerenstva za primjenu offset programa; prati provedbu offset aktivnosti i uspostavlja izvještajni sustav; priprema materijale za offset povjerenstvo; izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz svoga djelokruga; obavlja upravne poslove i nadzor iz svoga djelokruga; priprema i sudjeluje u zaključivanju, te provodi međunarodne ugovore i konvencije kojima se uspostavljaju određena ograničenja, zabrane, odnosno nalažu posebne mjere sigurnosti i planiranja za određene robe i kemikalije, uz nalaganje posebnog nadzora nad njihovim cjelokupnim postupanjem (postupak sigurnog gospodarenja), uključujući njihovo razvijanje, proizvodnju, uporabu, skladištenje, prijevoz, promet na tržištu te međunarodnu razmjenu; priprema i sudjeluje u provedbi domaćeg zakonodavstva u području postupanja posebnim robama i kemikalijama, sukladno preuzetim međunarodnim obvezama; sustavno prati i ostvaruje suradnju s međunarodnim organizacijama i specijaliziranim agencijama Ujedinjenih naroda, te drugim međunarodnim organizacijama radi razmjene iskustva u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, obavlja stručne poslove u vezi s brodogradnjom; prati stanje u brodograđevnoj djelatnosti; predlaže mjere za poboljšanje stanja i konkurentske sposobnosti brodogradilišta; predlaže sustavna rješenja u vezi s financiranjem proizvodnje i plasmana brodova; prati utjecaj makroekonomske politike na gospodarski položaj brodogradnje; prati stanje na svjetskom tržištu brodova i predlaže mjere u slučaju poremećaja; nadzire i usmjerava proces restrukturiranja i privatizacije brodogradilišta; sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti Ministarstva; obavlja stručne poslove u vezi s klasterima konkurentnosti; sudjeluje u poslovima vezanim za međunarodne projekte, obavlja analitičko-statističke poslove prikupljajući i razmjenjujući gospodarske podatke, priprema i provodi projekte i programe Europske unije, identificira i predlaže načine rješavanja problema nastalih u realizaciji konkretnih projekata, izrađuje prijedloge propisa i prati njihovu primjenu, priprema i izrađuje nacionalna stajališta i mišljenja u području industrije za stručne radne skupine u tijelima Europske unije, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za industrijsku politiku ustrojavaju se:

6.1.1. Služba za tehničko zakonodavstvo, održivi razvoj i offset

6.1.2. Služba za industrijsku politiku.

6.1.1. Služba za tehničko zakonodavstvo, održivi razvoj i offset

Članak 79.

Služba za tehničko zakonodavstvo, održivi razvoj i offset obavlja upravne i stručne poslove vezane uz prikupljanje, obradu i analizu stanja potreba za unapređenje razvoja gospodarstva, ekonomske, socijalne i ekološke kohezije, i cjelokupnog održivog razvitka; prati učinkovitost trošenja proračunskih sredstava i svih mjera za poticanje unapređenja i razvoja industrije; predlaže mjere za održivi industrijski razvitak i smanjenje utjecaja industrijskih postrojenja na zdravlje i okoliš; obavlja poslove vezane uz prilagodbu nacionalnog tehničkog zakonodavstva iz djelokruga prerađivačke industrije sa zakonodavstvom Europske unije, izrađuje i priprema tehničke propise za područje koje je uređeno direktivama Europske unije, prati nove propise i upute koje donosi Europska unija na području tehničkog zakonodavstva; predlaže i sudjeluje u industrijskim projektima i projektima korištenja tehničke pomoći Europske unije i ostalih međunarodnih organizacija; potiče uvođenje novih tehnologija i proizvoda kroz primjenu offset programa; priprema podloge za rad Povjerenstva za primjenu offset programa; izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz svoga djelokruga; obavlja upravne poslove i nadzor iz svoga djelokruga; priprema i sudjeluje u zaključivanju te provodi međunarodne ugovore i konvencije kojima se uspostavljaju određena ograničenja, zabrane, odnosno nalažu posebne mjere sigurnosti i planiranja za određene robe i kemikalije, uz nalaganje posebnog nadzora nad njihovim cjelokupnim postupanjem (postupak sigurnog gospodarenja), uključujući njihovo razvijanje, proizvodnju, uporabu, skladištenje, prijevoz, promet na tržištu te međunarodnu razmjenu; priprema i sudjeluje u provedbi domaćeg zakonodavstva u području postupanja posebnim robama i kemikalijama, sukladno preuzetim međunarodnim obvezama; sustavno prati i ostvaruje suradnju s međunarodnim organizacijama i specijaliziranim agencijama Ujedinjenih naroda, te drugim međunarodnim organizacijama radi razmjene iskustva u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za tehničko zakonodavstvo, održivi razvoj i offset ustrojavaju se:

6.1.1.1. Odjel za offset

6.1.1.2. Odjel za tehničko zakonodavstvo i održivi razvoj.

6.1.1.1. Odjel za offset

Članak 80.

Odjel za offset prati razvoj novih tehnologija i proizvoda te potiče uvođenje novih tehnologija i proizvoda kroz primjenu offset programa; izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa; organizira i provodi edukaciju i osposobljavanje određenih subjekata, institucija i šire javnosti; zaprima i priprema podloge za rad Povjerenstva za primjenu offset programa; obavlja pripremu za sklapanje novih offset sporazuma između Ministarstva i inozemnih dobavljača; prati provedbu offset aktivnosti i uspostavlja izvještajni sustav; priprema materijale za offset Povjerenstvo; arhivira i čuva dokumentaciju u segmentu provedbe offset programa; izrađuje i predlaže nacionalne strateške dokumente i podloge za sigurno gospodarenje posebnim robama i kemikalijama; priprema i sudjeluje u zaključivanju, te provedbi međunarodnih ugovora i konvencija kojima se uspostavljaju određena ograničenja, zabrane, odnosno posebne mjere sigurnosti i planiranja za određene robe i kemikalije uz nalaganje posebnog nadzora nad njihovim cjelokupnim postupanjem (postupak sigurnog gospodarenja); neposredno surađuje s međunarodnim organizacijama i specijaliziranim organizacijama Ujedinjenih naroda, te srodnim inozemnim organizacijama i institucijama u području postupanja posebnim robama i kemikalijama te drugim međunarodnim organizacijama (NATO – Odbor za industrijsko planiranje, Organizacija za zabranu kemijskog oružja (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons – OPCW, i dr.); priprema i provodi aktivnosti razmjene iskustva, programiranja i ostvarivanja svekolike tehničke pomoći usmjerene cjelovitom osposobljavanju nacionalnih kapaciteta; predlaže mjere za uspostavu i razvoj društvene odgovornosti u industriji; organizira i provodi stručnu suradnju s drugim tijelima i institucijama državne uprave te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.1.1.2. Odjel za tehničko zakonodavstvo i održivi razvoj

Članak 81.

Odjel za tehničko zakonodavstvo i održivi razvoj obavlja upravne i stručne poslova vezane uz izradu propisa koji utječu na slobodu kretanja roba i propisa o obavješćivanju o novim tehničkim propisima, te nesigurnim proizvodima; predlaže i sudjeluje u uspostavi i djelovanju potrebne tehničke infrastrukture (norme, akreditacija, nadzor nad tržištem, tijela i postupci za ocjenjivanje sukladnosti) koji su važni za implementaciju tehničkog zakonodavstva iz djelokruga Sektora; prati nove propise i upute koje donosi Europska unija na području tehničkog zakonodavstva; izrađuje i priprema nacionalne tehničke propise za područje koje je uređeno direktivama Europske unije; provodi postupak ovlašćivanja tijela za ocjenjivanje sukladnosti i prijavljivanja u NANDO sustav iz svoje nadležnosti, izrađuje upute za gospodarske subjekte koje im olakšavaju primjenu novog tehničkog zakonodavstva; predlaže mjere za unapređenje i razvoj nacionalnih tijela za ocjenjivanje sukladnosti; sudjeluje u pripremi nacionalnih stajališta u području industrije i tehničkog zakonodavstva za hrvatske predstavnike u tijelima Europske unije, sudjeluje u radu tijela Europske unije u području industrije i tehničkog zakonodavstva; predlaže mjere za održivi razvitak industrije obzirom na sigurnost, zaštitu zdravlja i okoliša; izrađuje i predlaže mjere za bolju primjenu i razvoj mjera čistije proizvodnje u industriji; priprema i predlaže mjere za efikasnije korištenje energenata, sirovina i ljudskih potencijala u industriji; prati učinkovitost trošenja proračunskih sredstava i svih mjera za poticanje unapređenja i razvoja industrije te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.1.2. Služba za industrijsku politiku

Članak 82.

Služba za industrijsku politiku obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu i koordinaciju pripreme i planiranja godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva; sudjeluje s drugim nadležnim tijelima državne uprave u provođenju aktivnosti vezanih uz Industrijsku strategiju Republike Hrvatske, utvrđuje i prati elemente politike razvitka industrije; predlaže mjere glede usmjeravanja planova razvoja; prati rad i ostvaruje kontakte s međunarodnim organizacijama, te ostalim organizacijama i udrugama radi razmjene iskustva u vezi s industrijskim razvitkom, surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama nadležnim za razvoj znanosti, znanstveno-istraživačkog rada i tehnologije; prati provođenje gospodarske politike, te njezin utjecaj na položaj i razvoj industrije; provodi stručne poslove koji se odnose na praćenje stanja u pojedinim granama industrije te predlaže mjere za poticanje razvoja pojedinih industrijskih grana; predlaže mjere za restrukturiranje pojedinih grana industrije i pojedinih gospodarskih subjekata; daje horizontalne potpore industriji; obavlja stručne poslove u vezi s klasterima konkurentnosti; prati kretanja i propise na području industrije Europske unije i ostalih zemalja; sudjeluje u politikama razvoja iz područja prerađivačke, drvno-prerađivačke i prehrambene industrije; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja u postupku odobravanja državnih jamstava; sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti Ministarstva, neposredno surađuje s međunarodnim organizacijama i specijaliziranim agencijama Ujedinjenih naroda (UNIDO) u razvijanju projekata za industriju, prikuplja, obrađuje i analizira stanja potreba za unapređenje razvoja gospodarstva; uspostavlja, vodi i ažurira baze podataka; uspostavlja izvještajni sustav za praćenje i izvještavanje o svim ekonomskim pokazateljima; prati učinkovitost trošenja proračunskih sredstava i svih mjera za poticanje unapređenja i razvoja industrije; sudjeluje u politikama razvoja iz područja prerađivačke industrije te obavlja i druge poslove iz djelokruga Sektora. Služba obavlja stručne poslove u vezi s brodogradnjom; prati stanje u brodograđevnoj djelatnosti; predlaže mjere za poboljšanje stanja i konkurentske sposobnosti brodogradilišta; predlaže sustavna rješenja u vezi s financiranjem proizvodnje i plasmana brodova; prati utjecaj makroekonomske politike na gospodarski položaj brodogradnje; prati stanje na svjetskom tržištu brodova i predlaže mjere u slučaju poremećaja; nadzire i usmjerava proces restrukturiranja i privatizacije brodogradilišta; surađuje s Organizacijom za gospodarsku suradnju i razvitak (OECD – u Radnoj skupini za brodogradnju (WP6) ima status pridruženog člana – associate member), obavlja stručne poslove u vezi s međunarodnim ugovorima u dijelu koji se odnose na brodogradnju, obavlja poslove u vezi s izradom i provedbom zakona i drugih propisa vezanih za brodogradnju, provodi aktivnosti u vezi s prilagodbom nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije iz područja brodogradnje; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja u postupku odobravanja državnih jamstava, obavlja upravne poslove koji se odnose na raspodjelu sredstava državnog proračuna za subvencije, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za industrijsku politiku ustrojavaju se:

6.1.2.1. Odjel za restrukturiranje industrije

6.1.2.2. Odjel za razvitak industrije, analitiku i izvještavanje.

6.1.2.1. Odjel za restrukturiranje industrije

Članak 83.

Odjel za restrukturiranje industrije obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja u postupku odobravanja državnih jamstava; obavlja upravne poslove koji se odnose na raspodjelu sredstava državnog proračuna za subvencije, sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti Ministarstva, izrađuje nacrte i prijedloge za izuzimanje od prodaje stvari i prava određenih pravnih osoba te način njihovog korištenja, provodi nadzor restrukturiranja, izrađuje odgovore na upite iz svoga djelokruga, obavlja stručne poslove u vezi s klasterima konkurentnosti; nadzire i usmjerava proces restrukturiranja i privatizacije brodogradilišta; daje stručna mišljenja na akte drugih ministarstava iz svoje nadležnosti, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.1.2.2. Odjel za razvitak industrije, analitiku i izvještavanje

Članak 84.

Odjel za razvitak industrije, analitiku i izvještavanje predlaže i sudjeluje u izradi strateških razvojnih dokumenata iz područja prerađivačke industrije, prikuplja, obrađuje i analizira stanja potreba za unapređenje razvoja gospodarstva; uspostavlja, vodi i ažurira baze podataka; uspostavlja izvještajni sustav za praćenje i izvještavanje o svim ekonomskim pokazateljima; prati učinkovitost trošenja proračunskih sredstava i svih mjera za poticanje unapređenja i razvoja industrije; predlaže unapređenja i doprinosi primjeni sustava industrijskog vlasništva i primjeni suvremene tehnologije u industriji i cjelokupnom gospodarstvu; sudjeluje u politikama razvoja iz područja prerađivačke, drvno-prerađivačke i prehrambene industrije; utvrđuje i prati elemente politike razvitka industrije i restrukturiranja pojedinih industrijskih subjekata; predlaže mjere glede usmjeravanja planova razvoja, prati rad i ostvarivanje kontakata s međunarodnim organizacijama, te ostalim organizacijama i udrugama radi razmjene iskustva u vezi s industrijskim razvitkom; surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama nadležnim za razvoj znanosti, znanstveno-istraživačkog rada i tehnologije; obavlja stručne poslove koji se odnose na praćenje stanja u pojedinim granama industrije, te predlaže mjere za poticanje razvoja pojedinih industrijskih grana; prati kretanja i propise na području industrije Europske unije i ostalih zemalja; predlaže bolju primjenu novih tehnologija u industriji; neposredno surađuje s međunarodnim organizacijama i specijaliziranim agencijama Ujedinjenih naroda (UNIDO) u razvijanju projekata za industriju, obavlja stručne poslove u vezi s brodogradnjom; prati stanje u brodograđevnoj djelatnosti; predlaže mjere za poboljšanje stanja i konkurentske sposobnosti brodogradilišta; predlaže sustavna rješenja u vezi s financiranjem proizvodnje i plasmana brodova; prati utjecaj makroekonomske politike na gospodarski položaj brodogradnje; prati stanje na svjetskom tržištu brodova i predlaže mjere u slučaju poremećaja; surađuje s Organizacijom za gospodarsku suradnju i razvitak (OECD – u Radnoj skupini za brodogradnju (WP6) ima status pridruženog člana – associate member), obavlja stručne poslove u vezi s međunarodnim ugovorima u dijelu koji se odnose na brodogradnju, obavlja poslove u vezi s izradom i provedbom zakona i drugih propisa vezanih za brodogradnju, provodi aktivnosti u vezi s prilagodbom nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije iz područja brodogradnje, sudjeluje u raspodjeli sredstava državnog proračuna za subvencije i praćenju učinkovitosti trošenja proračunskih sredstava, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.2. Sektor za rudarstvo

Članak 85.

Sektor za rudarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na rudarsku gospodarsku djelatnost, tj. istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina osim ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, provodi postupke odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i vodi registar istražnih prostora mineralnih sirovina osim ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, provodi postupke utvrđivanja eksploatacijskih polja mineralnih sirovina i vodi registar eksploatacijskih polja mineralnih sirovina osim ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, provodi postupke davanja koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina osim ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, obavlja poslove iz područja rudarstva koji se vode u registru koncesija Ministarstva financija (upis obveza i praćenje izvršavanja obveza rudarskih gospodarskih subjekata u vezi s naknadama za koncesiju osim za ugljikovodike i geotermalne vode za energetske svrhe), provodi postupke izdavanja građevinskih dozvola za rudarske objekte i postrojenja, provodi postupke tehničkih pregleda i izdavanja uporabnih dozvola za rudarske objekte i postrojenja za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina osim ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, procesno provodi postupke ocjene dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina, provjere rudarskih projekata istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, te polaganja stručnih ispita iz područja rudarstva, vodi evidenciju o rezervama mineralnih sirovina i izrađuje godišnju bilancu rezervi mineralnih sirovina, vodi jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina osim za ugljikovodike i geotermalne vode za energetske svrhe, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad primjenom zakona i podzakonskih akata iz područja rudarstva osim za ugljikovodike i geotermalne vode za energetske svrhe, planira i predlaže rudarsku politiku, izrađuje prijedloge zakonske i podzakonske regulative iz područja rudarstva, obavlja poslove u vezi s gospodarenjem mineralnim sirovinama osim za ugljikovodike i geotermalne vode za energetske svrhe, utvrđuje strategiju gospodarenja mineralnim sirovinama i razvoja rudarstva osim za ugljikovodike i geotermalne vode za energetske svrhe, prati zakonodavstvo Europske unije i harmonizira domaće zakonodavstvo s direktivama Europske unije osim za ugljikovodike i geotermalne vode za energetske svrhe, prati i analizira gospodarske mjere od utjecaja na položaj rudarskih gospodarskih subjekata, prati poslovanje i ispunjavanje obveza rudarskih gospodarskih subjekata, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za rudarstvo ustrojavaju se:

6.2.1. Služba za upravne poslove u rudarstvu

6.2.2. Služba za gospodarske poslove u rudarstvu.

6.2.1. Služba za upravne poslove u rudarstvu

Članak 86.

Služba za upravne poslove u rudarstvu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na rudarsku gospodarsku djelatnost, tj. istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina osim ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, provodi postupke odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i vodi registar istražnih prostora mineralnih sirovina osim ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, provodi postupke utvrđivanja eksploatacijskih polja mineralnih sirovina i vodi registar eksploatacijskih polja mineralnih sirovina osim ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, provodi postupke davanja koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina osim ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, provodi postupke izdavanja građevinskih dozvola za rudarske objekte i postrojenja, provodi postupke tehničkih pregleda i izdavanja uporabnih dozvola za rudarske objekte i postrojenja za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina osim ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, sudjeluje u vođenju evidencije o rezervama mineralnih sirovina i izradi godišnje bilance rezervi mineralnih sirovina, vodi jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina osim za ugljikovodike i geotermalne vode za energetske svrhe, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad primjenom zakona i podzakonskih akata iz područja rudarstva osim za ugljikovodike i geotermalne vode za energetske svrhe, sudjeluje u planiranju i predlaganju rudarske politike, sudjeluje u izradi prijedloga zakonske i podzakonske regulative iz područja rudarstva, sudjeluje u poslovima u vezi s gospodarenjem mineralnim sirovinama, sudjeluje u izradi i utvrđivanju strategija gospodarenja mineralnim sirovinama i razvoja rudarstva, sudjeluje u praćenju i analiziranju gospodarskih mjera od utjecaja na položaj rudarskih gospodarskih subjekata, prati poslovanje i ispunjavanje obveza rudarskih gospodarskih subjekata, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za upravne poslove u rudarstvu ustrojavaju se:

6.2.1.1. Odjel upravnih poslova za mineralne sirovine

6.2.1.2. Odjel upravnih poslova za mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala.

6.2.1.1. Odjel upravnih poslova za mineralne sirovine

Članak 87.

Odjel upravnih poslova za mineralne sirovine obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na rudarsku gospodarsku djelatnost, tj. istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina (fosilne gorive tvari, radioaktivne rude, mineralne sirovine za industrijsku preradbu, arhitektonsko-građevni kamen i mineralne sirovine kovina), provodi postupke odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i vodi registar istražnih prostora mineralnih sirovina (fosilne gorive tvari, radioaktivne rude, mineralne sirovine za industrijsku preradbu, arhitektonsko-građevni kamen i mineralne sirovine kovina), provodi postupke utvrđivanja eksploatacijskih polja mineralnih sirovina i vodi registar eksploatacijskih polja mineralnih sirovina (fosilne gorive tvari, radioaktivne rude, mineralne sirovine za industrijsku preradbu, arhitektonsko-građevni kamen i mineralne sirovine kovina), provodi postupke davanja koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina (fosilne gorive tvari, radioaktivne rude, mineralne sirovine za industrijsku preradbu, arhitektonsko-građevni kamen i mineralne sirovine kovina), provodi postupke izdavanja građevinskih dozvola za rudarske objekte i postrojenja, provodi postupke tehničkih pregleda i izdavanja uporabnih dozvola za rudarske objekte i postrojenja za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina (fosilne gorive tvari, radioaktivne rude, mineralne sirovine za industrijsku preradbu, arhitektonsko-građevni kamen i mineralne sirovine kovina), sudjeluje u vođenju evidencije o rezervama mineralnih sirovina i izradi godišnje bilance rezervi mineralnih sirovina, vodi jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina (fosilne gorive tvari, radioaktivne rude, mineralne sirovine za industrijsku preradbu, arhitektonsko-građevni kamen i mineralne sirovine kovina), sudjeluje u planiranju i predlaganju rudarske politike, sudjeluje u izradi prijedloga zakonske i podzakonske regulative iz područja rudarstva, sudjeluje u poslovima u vezi s gospodarenjem mineralnim sirovinama, sudjeluje u izradi i utvrđivanju strategija gospodarenja mineralnim sirovinama i razvoja rudarstva, sudjeluje u praćenju i analiziranju gospodarskih mjera od utjecaja na položaj rudarskih gospodarskih subjekata, sudjeluje u praćenju poslovanja i ispunjavanja obveza rudarskih gospodarskih subjekata, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.2.1.2. Odjel upravnih poslova za mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala

Članak 88.

Odjel upravnih poslova za mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na rudarsku gospodarsku djelatnost, tj. istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala (tehničko-građevni kamen, građevni pijesak i šljunak, ciglarska glina), provodi postupke odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i vodi registar istražnih prostora mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala (tehničko-građevni kamen, građevni pijesak i šljunak, ciglarska glina), provodi postupke utvrđivanja eksploatacijskih polja mineralnih sirovina i vodi registar eksploatacijskih polja mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala (tehničko-građevni kamen, građevni pijesak i šljunak, ciglarska glina), provodi postupke davanja koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala (tehničko-građevni kamen, građevni pijesak i šljunak, ciglarska glina), provodi postupke izdavanja građevinskih dozvola za rudarske objekte i postrojenja, provodi postupke tehničkih pregleda i izdavanja uporabnih dozvola za rudarske objekte i postrojenja za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala (tehničko-građevni kamen, građevni pijesak i šljunak, ciglarska glina), sudjeluje u vođenju evidencije o rezervama mineralnih sirovina i izradi godišnje bilance rezervi mineralnih sirovina, vodi jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala (tehničko-građevni kamen, građevni pijesak i šljunak, ciglarska glina), obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad primjenom zakona i podzakonskih akata iz područja rudarstva, sudjeluje u planiranju i predlaganju rudarske politike, sudjeluje u izradi prijedloga zakonske i podzakonske regulative iz područja rudarstva, sudjeluje u poslovima u vezi s gospodarenjem mineralnim sirovinama, sudjeluje u izradi i utvrđivanju strategija gospodarenja mineralnim sirovinama i razvoja rudarstva, sudjeluje u praćenju i analiziranju gospodarskih mjera od utjecaja na položaj rudarskih gospodarskih subjekata, sudjeluje u praćenju poslovanja i ispunjavanje obveza rudarskih gospodarskih subjekata, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.2.2. Služba za gospodarske poslove u rudarstvu

Članak 89.

Služba za gospodarske poslove u rudarstvu obavlja poslove iz područja rudarstva koji se vode u registru koncesija Ministarstva financija (upis obveza i praćenje izvršavanja obveza rudarskih gospodarskih subjekata u vezi s naknadama za koncesiju osim za ugljikovodike i geotermalne vode za energetske svrhe), sudjeluje u vođenju registra istražnih prostora mineralnih sirovina osim ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, sudjeluje u vođenju registra eksploatacijskih polja mineralnih sirovina osim ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, vodi evidenciju o rezervama mineralnih sirovina i izrađuje godišnju bilancu rezervi mineralnih sirovina, sudjeluje u vođenju jedinstvenog informacijskog sustava mineralnih sirovina osim za ugljikovodike i geotermalne vode za energetske svrhe, sudjeluje u planiranju i predlaganju rudarske politike, sudjeluje u izradi prijedloga zakonske i podzakonske regulative iz područja rudarstva, sudjeluje u poslovima u vezi s gospodarenjem mineralnim sirovinama, sudjeluje u izradi i utvrđivanju strategija gospodarenja mineralnim sirovinama i razvoja rudarstva, prati i analizira gospodarske mjere od utjecaja na položaj rudarskih gospodarskih subjekata, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za gospodarske poslove u rudarstvu ustrojavaju se:

6.2.2.1. Odjel za gospodarske poslove u rudarstvu za mineralne sirovine

6.2.2.2. Odjel za gospodarske poslove u rudarstvu za mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala.

6.2.2.1. Odjel za gospodarske poslove u rudarstvu za mineralne sirovine

Članak 90.

Odjel za gospodarske poslove u rudarstvu za mineralne sirovine obavlja poslove iz područja rudarstva koji se vode u registru koncesija Ministarstva financija (upis obveza i praćenje izvršavanja obveza rudarskih gospodarskih subjekata u vezi naknada za koncesiju za mineralne sirovine osim za ugljikovodike i geotermalne vode za energetske svrhe), sudjeluje u vođenju registra istražnih prostora mineralnih sirovina osim ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, sudjeluje u vođenju registra eksploatacijskih polja mineralnih sirovina osim ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, vodi evidenciju o rezervama mineralnih sirovina i izrađuje godišnju bilancu rezervi mineralnih sirovina, sudjeluje u vođenju jedinstvenog informacijskog sustava mineralnih sirovina osim za ugljikovodike i geotermalne vode za energetske svrhe, sudjeluje u planiranju i predlaganju rudarske politike, sudjeluje u izradi prijedloga zakonske i podzakonske regulative iz područja rudarstva, sudjeluje u poslovima u vezi s gospodarenjem mineralnim sirovinama, sudjeluje u izradi i utvrđivanju strategija gospodarenja mineralnim sirovinama i razvoja rudarstva, sudjeluje u praćenju poslovanja i ispunjavanje obveza rudarskih gospodarskih subjekata, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.2.2.2. Odjel za gospodarske poslove u rudarstvu za mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala

Članak 91.

Odjel za gospodarske poslove u rudarstvu za mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala obavlja poslove iz područja rudarstva koji se vode u registru koncesija Ministarstva financija (upis obveza i praćenje izvršavanja obveza rudarskih gospodarskih subjekata u vezi s naknadama za koncesiju za mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala osim za ugljikovodike i geotermalne vode za energetske svrhe), sudjeluje u vođenju registra istražnih prostora mineralnih sirovina osim ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, sudjeluje u vođenju registra eksploatacijskih polja mineralnih sirovina osim ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, vodi evidenciju o rezervama mineralnih sirovina i izrađuje godišnju bilancu rezervi mineralnih sirovina, sudjeluje u vođenju jedinstvenog informacijskog sustava mineralnih sirovina osim za ugljikovodike i geotermalne vode za energetske svrhe, sudjeluje u planiranju i predlaganju rudarske politike, sudjeluje u izradi prijedloga zakonske i podzakonske regulative iz područja rudarstva, sudjeluje u poslovima u vezi s gospodarenjem mineralnim sirovinama, sudjeluje u izradi i utvrđivanju strategija gospodarenja mineralnim sirovinama i razvoja rudarstva, sudjeluje u praćenju poslovanja i ispunjavanje obveza rudarskih gospodarskih subjekata, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.3. Sektor za unapređenje i razvoj poduzetništva i obrta

Članak 92.

Sektor za unapređenje i razvoj poduzetništva i obrta prati stanje malog i srednjeg poduzetništva i obrta; predlaže politiku mjera za sustavni razvoj kroz promidžbu, strukovno obrazovanje, poduzetničko učenje i izobrazbu, informiranje, stručnu pomoć, formiranje i dodjelu poticajnih sredstava, izgradnju institucionalne podrške i usklađivanje pravnih propisa; prati i analizira te predlaže mjere za rješavanje prepreka razvoju poduzetništva, obrta, zadruga i posebnih oblika poduzetništva; prati provođenje zakona i podzakonskih propisa koji uređuju uvjete i način poslovanja; predlaže mjere gospodarske politike za brži razvoj poduzetništva i obrta te brine o provođenju predloženih mjera; predlaže projekte i izvore njihovog financiranja; poduzima odgovarajuće aktivnosti za promidžbu poduzetništva i obrta, provodi projekte promidžbe te potiče organizirani nastup obrtnika i poduzetnika u zemlji i inozemstvu; vodi registre poduzetništva i obrta, koordinira rad na ustrojenim registrima te predlaže rješenja za njihov razvoj i unapređenja u procesima obavljanja poslova primjenom informatike; priprema i provodi projekte i programe Europske unije; surađuje s drugim tijelima državne uprave te komorskim sustavom i drugim asocijacijama na rješavanju problema vezanih uz poslovanje poduzetnika i obrta i provedbi mjera za uklanjanje administrativnih prepreka poslovanju malog i srednjeg poduzetništva, obrta i zadruga; surađuje sa stručnim i znanstvenim institucijama; potiče međusobno povezivanje i umrežavanje subjekata malog gospodarstva te njihovo povezivanje s velikim gospodarskim subjektima; prati djelovanje i predlaže unapređenje instrumenata gospodarskog sustava; osmišljava mjere gospodarske politike; nadzire namjensko korištenje sredstava za programe i potpore; izrađuje i provodi programe i koordinira poslove za rad s domaćim financijskim institucijama; vodi sve poslove vezano uz unapređenje financiranja poduzetništva i obrta i alternativne investicijske fondove; predlaže i organizira stručno usavršavanje poduzetnika, prati podatke o malom gospodarstvu i trendove njegova razvoja; predlaže mjere i aktivnosti za umrežavanje subjekata malog gospodarstva te potiče osnivanje i povezivanje u klastere i osnivanje zadruga; predlaže, izrađuje i provodi projekte, sudjeluje u provedbi operativnih programa te organizira i osigurava provedbu poticajnih mjera; priprema izvješća i analize u mjerodavnom djelokrugu; izrađuje Opservatorij malog gospodarstva; daje upute i mišljenja u vezi s provođenjem zakonskih i podzakonskih propisa iz svoga djelokruga; nadzire namjensko korištenje sredstava za programe i potpore iz nadležnosti Sektora; obavlja stručne poslove koji se odnose na prilagodbu propisa propisima Europske unije; predlaže i provodi mjere za poticanje izvoza i ulaganja u subjekte maloga gospodarstva; surađuje s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencijama, poduzetničkom potpornom infrastrukturom i znanstvenim institucijama i asocijacijama; izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz nadležnosti Sektora; izrađuje prijedlog državnog proračuna vezano uz aktivnosti Sektora; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa; priprema izradu i izrađuje nacrte prijedloga međudržavnih ugovora iz nadležnosti Sektora; sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata i programa Europske unije te ostalih oblika međunarodne pomoći; obavlja poslove vezano uz sudjelovanje na konferencijama, stručnim skupovima, seminarima, predavanjima i slično, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za unapređenje i razvoj poduzetništva i obrta ustrojavaju se:

6.3.1. Služba za programiranje i poticanje poduzetništva i obrta

6.3.2. Služba za strukovno obrazovanje, klastere i zadruge

6.3.3. Služba za provedbu programa i projekata u obrazovanju.

6.3.1. Služba za programiranje i poticanje poduzetništva i obrta

Članak 93.

Služba za programiranje i poticanje poduzetništva i obrta prati stanje u malom gospodarstvu s ciljem prepoznavanja i otklanjanja prepreka za njegov brži razvoj; osmišljava mjere gospodarske politike temeljem praćenja podataka i analiza malog gospodarstva i trendova njegova razvoja i predlaže programske mjere i instrumente za razvoj malog gospodarstva te prati djelovanje i predlaže unapređenje instrumenata gospodarskog sustava; izrađuje i provodi projekte poticaja; razvija različite oblike podrške malom gospodarstvu na temelju strateških dokumenata Republike Hrvatske o razvoju malog gospodarstva; obavlja sve poslove vezane uz provedbu projekata namijenjenih poduzetništvu i obrtništvu sukladno strateškim dokumentima Republike Hrvatske i Europske unije; vodi sve poslove vezano uz alternativne investicijske fondove i poboljšanje financiranja poduzetništva i obrta; predlaže mjere za uklanjanje administrativnih prepreka i ograničenja u poslovanju poduzetništva, obrta i zadruga; izrađuje potrebna izvješća i informacije; prati i provodi višegodišnje programe i projekte; izrađuje ekonomske i financijske analize i prognoze malog gospodarstva; sustavno prati, analizira i izvješćuje o rezultatima provedbe mjera poticaja malog gospodarstva prema određenoj periodici; provodi nadzor i kontrolu nad trošenjem sredstava potpora; surađuje s nadležnim tijelima za državne potpore; prati strategije i programe nositelja mjera i instrumenata razvoja maloga gospodarstva i predlaže njihovo usklađivanje i politike sukladno smjernicama razvoja malog gospodarstva. Sudjeluje u pripremi programa i projekata za korištenje EU sredstava i fondova i njihovoj provedbi; sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi darovnica iz Programa Europske unije, programa Europske unije i drugih oblika međunarodne pomoći. Surađuje s tijelima državne uprave nadležnim za provedbene strategije, programe i projekte razvoja elektroničke državne i javne uprave u području malog gospodarstva i obrta; obavlja upravni i stručni nadzor. Prati smjernice, propise, pravila i postupke rada europskih tijela u istom ili sličnom mjerodavnom djelokrugu; predlaže oblik i način te priprema informacije za javnu komunikaciju sa subjektima malog gospodarstva i širom poslovnom zajednicom primjenom računalskih rješenja; osmišljava, planira i provodi različite oblike i načine prijenosa stručnih znanja i dobre prakse iz svojeg djelokruga. Služba obavlja poslove vezano uz sudjelovanje na savjetovanjima, radionicama, seminarima i tečajevima, konferencijama i okruglim stolovima i drugim oblicima komunikacije s poslovnom zajednicom u cilju promidžbe poduzetništva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za programiranje i poticanje poduzetništva i obrta ustrojavaju se:

6.3.1.1. Odjel za pripremu i programiranje projekata

6.3.1.2. Odjel za financijsku podršku poduzetništvu i obrtu.

6.3.1.1. Odjel za pripremu i programiranje projekata

Članak 94.

Odjel za pripremu i programiranje projekata prati stanje u poduzetništvu i obrtu s ciljem osmišljavanja projekata za brži razvoj malog i srednjeg poduzetništva; predlaže politiku mjera za sustavni razvoj poduzetništva i obrta kroz projekte promidžbe, izobrazbe, informiranje, stručnu pomoć, oblikovanje poticajnih mjera i uvjeta za dodjelu potpora, izgradnju institucionalne podrške, primjenu inovacija i usklađivanje pravnih propisa; prati podatke o malom gospodarstvu i trendove njegova razvoja; predlaže i provodi mjere za poticanje ulaganja u subjekte maloga gospodarstva; predlaže, izrađuje i provodi projekte poticaja; razvija različite oblike podrške malom gospodarstvu na temelju strateških dokumenata Republike Hrvatske o razvoju malog gospodarstva; ostvaruje kontakte s međunarodnim organizacijama i sudjeluje u njihovom radu; predlaže unapređenje mjera poticaja; prati rad udruga poduzetnika; organizira savjetovanja o poduzetništvu i obrtništvu, obavlja poslove vezano uz sudjelovanje na seminarima i konferencijama namijenjenim malom gospodarstvu; surađuje s nadležnim tijelima za strukovno obrazovanje, stručno osposobljavanje i izobrazbu poduzetnika; prati propise vezane uz dodjelu potpora, izrađuje izvješća o realizaciji projekata i dostavlja ih nadležnim tijelima u Ministarstvu; daje stručna mišljenja u vezi s potporama i projektima; izrađuje potrebnu dokumentaciju za provedbu projekata, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.3.1.2. Odjel za financijsku podršku poduzetništvu i obrtu

Članak 95.

Odjel za financijsku podršku poduzetništvu i obrtu surađuje s domaćim financijskim institucijama; obavlja stručne poslove, prati, analizira i izvješćuje o suradnji s domaćim financijskim institucijama; vodi sve poslove vezano uz alternativne investicijske fondove; koordinira provedbe mjera poticaja razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrta u vezi suradnje s domaćim financijskim institucijama; prati stanje te izrađuje analize i sastavlja izvješća o realizaciji programa i projekata za potrebe Ministarstva; prati propise i daje stručna mišljenja iz svoga djelokruga; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na suradnju i koordinaciju rada s ostalim stručnim tijelima vezanim uz provedbu i praćenje projekata za malo i srednje poduzetništvo i obrt; izrađuje potrebne analize, izvješća i informacije; prati i provodi višegodišnje programe i projekte poboljšanog financiranja poduzetništva i obrta, analizira izvršenje i učinkovitost projekata i predlaže promjene i nove projekte; zadužena je za uspostavu, održavanje i nadogradnju odgovarajućeg sustava pohrane dokumentacije izvještavanja i informiranja; vodi informatički podsustav kreditiranja poduzetnika i obrtnika uz državne potpore; obavlja poslove vezano uz sudjelovanje na stručnim savjetovanjima, radionicama, seminarima i tečajevima, konferencijama i okruglim stolovima i drugim oblicima komunikacije i promidžbe poduzetništva na razini svoga djelokruga; sudjeluje u pripremi i prati izvršenje državnog proračuna iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.3.2. Služba za strukovno obrazovanje, klastere i zadruge

Članak 96.

Služba za strukovno obrazovanje, klastere i zadruge prati i analizira stanje u poduzetništvu i obrtništvu te poduzetničkom i strukovnom obrazovanju; predlaže mjere za ravnomjerni i usklađeni razvoj malog gospodarstva te poduzetničkog, obrtničkog i zadružnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj; prati stanje u obrtništvu s ciljem prepoznavanja i otklanjanja prepreka za brži i ravnomjerniji razvoj obrtništva i strukovnog obrazovanja; predlaže programe cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja te vodi brigu o njihovom provođenju; izrađuje i provodi poticajne programe za unapređenje strukovnog obrazovanja i usavršavanja; predlaže donošenje programa strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije za tržište rada za zanimanja u sustavu vezanih obrta, zatim programa za majstorske ispite i ispite o stručnoj osposobljenosti; vodi evidenciju ugovora o naukovanju; obavlja upravni postupak u vezi s priznavanjem inozemnih obrazovnih kvalifikacija za stjecanje majstorskog zvanja; izrađuje naputke i daje mišljenja u vezi sa strukovnim obrazovanjem i posebnim uvjetima za obavljanje obrta; obavlja nadzor nad provođenjem majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti, obavlja nadzor nad postupkom izdavanja dozvola obrtnicima za izvođenje praktičnog dijela naukovanja; sastavlja analize i izvješća o provedenom nadzoru; predlaže mjere i aktivnosti za razvoj klastera i zadruga, potiče osnivanje i povezivanje u klastere i zadruge; organizira i osigurava provedbu poticajnih mjera, analizira i prati njihove učinke; provodi mjere za poticanje razvoja klastera i zadruga; vodi registar klastera, prati i prikuplja informacije te analizira stanje i sastavlja izvješća o njihovu radu; predlaže i unapređuje zakonsku regulativu u svrhu poboljšanja uvjeta za ulaganje; surađuje s drugim državnim tijelima Republike Hrvatske s ciljem uspostave potrebne organizacijske strukture za provođenje zakona i drugih akata iz područja klastera, te strategije razvoja klastera i zadruga u Republici Hrvatskoj; predlaže mjere gospodarske politike za brži razvoj zadrugarstva te skrbi o provođenju predloženih mjera; daje potporu poduzetničkom udruživanju posebice u klastere i zadruge te predlaže mjere i aktivnosti za razvoj klastera i zadružnog poduzetništva; izrađuje prijedloge propisa kojima se uređuju pravna pitanja te prati primjenu zakonskih propisa iz svojeg djelokruga te sudjeluje u koordinacijama na razvoju istih; priprema izvješća o radu klastera i zadruga; prati namjensko korištenje sredstava iz poticajnih programa, sudjeluje u pripremi programa i projekata EU i njihovoj provedbi; nadzire namjensko korištenje sredstava za klastere i zadruge, sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz Programa Unije, strukturnih fondova i Kohezijskog programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći, surađuje javnopravnim tijelima i drugim pravnim osobama; obavlja poslove vezano uz sudjelovanje na konferencijama, stručnim skupovima, obrazovnim seminarima i predavanjima te se uključuje u druge oblike suradnje, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za strukovno obrazovanje, klastere i zadruge ustrojavaju se:

6.3.2.1. Odjel za strukovno obrazovanje i nadzor

6.3.2.2. Odjel za klastere i zadruge.

6.3.2.1. Odjel za strukovno obrazovanje i nadzor

Članak 97.

Odjel za strukovno obrazovanje i nadzor prati i analizira stanje u obrtništvu i strukovnom obrazovanju te predlaže mjere za ravnomjerni i usklađeni razvoj obrtništva i strukovnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj; prati stanje u obrtništvu s ciljem prepoznavanja i otklanjanja prepreka za brži i ravnomjerniji razvoj obrtništva i strukovnog obrazovanja i poduzetničkog učenja; potiče međusobno povezivanje obrtnika i njihovu suradnju s velikim gospodarskim subjektima; prati postojeći sustav strukovnog obrazovanja; poduzima mjere i aktivnosti za sustavni razvoj strukovnog obrazovanja; izrađuje metodologiju za izradu obrazovnih programa; predlaže donošenje programa strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije za tržište rada za različita obrtnička zanimanja, predlaže donošenje programa polaganja pomoćničkih, majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti; predlaže programe cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja obrtnika te vodi brigu o njihovom provođenju; izrađuje i provodi poticajne programe za unapređenje obrtništva, strukovnog obrazovanja i usavršavanja obrtnika te poduzetničkog učenja; izrađuje naputke i daje mišljenja u vezi sa strukovnim obrazovanjem i posebnim uvjetima za obavljanje obrta; predlaže provedbu mjera gospodarske politike u vezi s razvojem obrtništva i strukovnog obrazovanja; priprema i provodi promidžbene aktivnosti u vezi s razvojem obrtništva i strukovnog obrazovanja; obavlja nadzor nad postupkom izdavanja dozvola obrtnicima za izvođenje praktičnog dijela naukovanja; predlaže plan provođenja nadzora; obavlja nadzor nad provođenjem majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti, sastavlja analize i izvješća o provedenom nadzoru; vodi evidenciju ugovora o naukovanju; prati namjensko korištenje sredstava iz poticajnih programa, sudjeluje u pripremi programa i projekata EU i njihovoj provedbi; surađuje s javnopravnim tijelima i drugim pravnim osobama; prati namjensko korištenje sredstava iz poticajnih programa, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.3.2.2. Odjel za klastere i zadruge

Članak 98.

Odjel za klastere i zadruge obavlja poslove povezane s osnivanjem klastera i zadruga, prati stanje klastera i zadruga, predlaže i nadzire provođenje mjera za razvoj klastera, zadruga i zadrugarstva; vodi registar klastera, prati i analizira rad unutar klastera te predlaže mjere za razvoj djelatnosti u njima; prati zadružni registar i analize poslovanja zadruga; obavlja promidžbene i marketinške aktivnosti sa svrhom internacionalizacije hrvatskog gospodarstva i planira i provodi poslove koji se odnose na promidžbeno marketinške aktivnosti; predlaže i unapređuje zakonsku regulativu u svrhu poboljšanja uvjeta za ulaganje u klastere i zadruge; surađuje s drugim državnim tijelima Republike Hrvatske s ciljem uspostave potrebne organizacijske strukture za provođenje zakona i drugih akata iz toga područja te provedbe strategije razvoja klastera u Republici Hrvatskoj 2011. – 2020. i strategije razvoja zadružnog poduzetništva do 2020.; prati i analizira stanje u zadrugarstvu; prati i nadzire provođenje zakona i podzakonskih propisa kojima se uređuju uvjeti i način poslovanja zadruga; predlaže mjere gospodarske politike za brži razvoj zadrugarstva te skrbi o provođenju predloženih mjera; poduzima aktivnosti za promidžbu zadrugarstva i poticanje organiziranog nastupa zadruga u zemlji i inozemstvu; predlaže i prati stručnu izobrazbu zadrugara i zaposlenih; izrađuje upute i obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja u vezi s provođenjem zakonskih i podzakonskih propisa iz svoga djelokruga; surađuje s drugim tijelima državne uprave i Hrvatskim centrom za zadružno poduzetništvo na rješavanju problema vezanih uz poslovanje zadruga; surađuje sa znanstvenim i stručnim institutima; sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz Programa Unije, strukturnih fondova i Kohezijskog programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći; obavlja poslove vezano uz sudjelovanje na konferencijama, stručnim skupovima, seminarima, predavanjima i slično iz svoga djelokruga; izrađuje prijedloge propisa kojima se uređuju pravna pitanja sudjeluje u pripremi programa i projekata iz Programa Unije, strukturnih fondova i Kohezijskog programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći; obavlja poslove vezano uz sudjelovanje na konferencijama, stručnim skupovima, seminarima, predavanjima i slično, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.3.3. Služba za provedbu programa i projekata u obrazovanju

Članak 99.

Služba za provedbu programa i projekata u obrazovanju obavlja poslove u vezi s provedbom projekata namijenjenih poduzetništvu i obrtništvu sukladno strateškim dokumentima Republike Hrvatske i Europske unije; priprema podloge i dokumentaciju za pripremu i objavu natječajnih postupaka u skladu s usvojenim projektima i programima i provedbenim dokumentima; planira i pokreće izbor projekata te mjere informiranja sukladno pravilima; prati pisane procedure koje donose mjerodavna tijela; obavlja stručne, administrativne i operativne poslove koji se odnose na provedbu planova i programa rada u području razvoja obrazovanja u suradnji s ostalim tijelima u sustavu, upravama Ministarstva te drugim nadležnim ministarstvima i institucijama; sudjeluje u razvoju programa i sadržaja profesionalne poduzetničke kompetencije u formalnim i neformalnim oblicima obrazovanja i poučavanja; priprema dokumentaciju za korištenje Europskog socijalnog fonda i prati sukladnost s važećim nacionalnim i pravilima Europske unije; izrađuje i provodi poticajne programe za unapređenje strukovnog obrazovanja i usavršavanja obrtnika; sastavlja analize i izvješća te predlaže poticajne mjere; izrađuje i provodi poticajne programe za unapređenje strukovnog obrazovanja i usavršavanja obrtnika; koordinira poslove i surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva po pitanju organiziranja i razvoja obrtništva; surađuje s javnopravnim tijelima i drugim pravnim osobama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za provedbu programa i projekata u obrazovanju ustrojavaju se:

6.3.3.1. Odjel za pripremu i praćenje programa i projekata

6.3.3.2. Odjel za provedbu programa i projekata.

6.3.3.1. Odjel za pripremu i praćenje programa i projekata

Članak 100.

Odjel za pripremu i paćenje programa i projekata prati stanje u poduzetništvu i obrtu s ciljem osmišljavanja projekata za njegov brži razvoj; predlaže mjere za sustavni razvoj poduzetništva i obrta kroz projekte obrazovanja i izobrazbe te izgradnje institucionalne podrške; prati podatke o malom gospodarstvu i trendove njegova razvoja u cilju razvoja različitih oblika podrške kroz poticajne mjere u području obrazovanja i strukovnog osposobljavanja na temelju strateških dokumenata Republike Hrvatske; sudjeluje u razvoju programa i sadržaja profesionalne poduzetničke kompetencije u formalnim i neformalnim oblicima obrazovanja i poučavanja; ostvaruje kontakte s međunarodnim organizacijama i sudjeluje u njihovom radu, te predlaže unapređenje mjera poticaja; prati rad udruga poduzetnika i surađuje s nadležnim tijelima za izobrazbu poduzetnika; predlaže i provodi projekte i mjere izobrazbe i cjeloživotnog učenja za poduzetništvo i obrtništvo; izrađuje izvješća o realizaciji projekata i dostavlja ih nadležnim tijelima u Ministarstvu; daje stručna mišljenja u vezi s potporama i projektima; izrađuje potrebnu dokumentaciju za provedbu projekata, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.3.3.2. Odjel za provedbu programa i projekata

Članak 101.

Odjel za provedbu programa i projekata obavlja sve poslove vezane uz provedbu projekata namijenjenih poduzetništvu i obrtništvu sukladno strateškim dokumentima Republike Hrvatske i Europske unije; priprema podloge i dokumentaciju za pripremu ili objavu natječajnih postupaka u skladu s usvojenim projektima i programima i provedbenim dokumentima; planira i pokreće izbor projekata te mjere informiranja sukladno pravilima; obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na provedbu projekata; priprema podloge i dokumentaciju za provedbu projekata; izrađuje izvješća o realizaciji projekata i dostavlja ih nadležnim tijelima u Ministarstvu; izrađuje potrebnu dokumentaciju za provedbu projekata i daje stručna mišljenja u vezi s rezultatima provedbe projekata; predlaže rješenja za unapređenje postupka provedbe projekata i izrađuje sva potrebna izvješća i informacije; analizira izvršenje i učinkovitost projekata; radi na uspostavi, održavanju i nadogradnji odgovarajućeg sustava pohrane dokumentacije, izvještavanja i informiranja te organizira informatičku podršku i arhiviranje dokumentacije; obavlja poslove vezano uz sudjelovanje na stručnim savjetovanjima, radionicama, seminarima i tečajevima, konferencijama i okruglim stolovima i drugim oblicima komunikacije i promidžbe poduzetništva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.4. Služba za upravno-pravne poslove i registre u obrtu i poduzetništvu

Članak 102.

Služba za upravno-pravne poslove i registre u obrtu i poduzetništvu daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa iz područja poduzetništva i obrta; obavlja poslove koji se odnose na rješavanje u upravnim stvarima u drugom stupnju iz područja obrtništva i poduzetništva i obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu upravnog i stručnog nadzora nad primjenom zakona i podzakonskih akata iz područja obrtništva i poduzetništva, obavlja poslove zastupanja Ministarstva u upravnim sporovima protiv drugostupanjskih rješenja i prvostupanjskih rješenja iz područja obrta; ostvaruje komunikaciju s Hrvatskom obrtničkom komorom u vezi prenesenih javnih ovlasti, priprema izradu i izrađuje nacrte prijedloga međudržavnih ugovora iz nadležnosti Uprave, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za upravno-pravne poslove i registre u obrtu i poduzetništvu ustrojavaju se:

6.4.1. Odjel za upravno-pravne poslove u obrtu i poduzetništvu

6.4.2. Odjel za razvoj i održavanje registara u obrtu i poduzetništvu.

6.4.1. Odjel za upravno-pravne poslove u obrtu i poduzetništvu

Članak 103.

Odjel za upravno-pravne poslove u obrtu i poduzetništvu daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe; priprema izradu i izrađuje nacrte prijedloga međudržavnih ugovora iz nadležnosti Uprave; obavlja poslove koji se odnose na rješavanje u upravnim stvarima u drugom stupnju iz područja obrtništva i poduzetništva i obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu upravnog i stručnog nadzora nad primjenom zakona i podzakonskih akata iz područja obrtništva i poduzetništva; obavlja poslove zastupanja Ministarstva u upravnim sporovima protiv drugostupanjskih rješenja i prvostupanjskih rješenja iz područja obrta, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

6.4.2. Odjel za razvoj i održavanje registara u obrtu i poduzetništvu

Članak 104.

Odjel za razvoj i održavanje registara u obrtu i poduzetništvu vodi brigu o uspostavi i funkcioniranju registara te sigurnosti, a posebno IIS-a Obrtnog registra i registra potpora, vodi brigu o održavanju, razvoju i unapređivanju informacijsko – komunikacijskih sustava svakog pojedinog registra, predlaže i provodi mjere za unapređenje svih aplikacija i modula unutar IIS svakog pojedinog registra, predlaže i realizira nadogradnje IIS-a u cilju ostvarivanje njihove proaktivnosti, obavlja poslove vezane za komunikacijsko povezivanje registara s postojećim bazama podataka u Ministarstvu, u sustavima u tijelima državne uprave te u ostalim institucijama, vodi brigu o funkcioniranju uspostavljenih razmjena podataka s drugim korisnicima/izvorima podataka, predlaže i realizira uspostavu novih razmjena podataka s drugim korisnicima/izvorima podataka, predlaže, definira i realizira nove procese u cilju smanjivanja količine »papirnatih dokumenata« koje proizvodi sustav, realizira uspostavu novih e-usluga, vlastitih, ali i nekih zajedničkih, u koordinaciji s drugim tijelima javne vlasti, predlaže i realizira nadogradnje IIS-a u cilju ispunjavanja obveza proizašlih iz promjena pravne regulative Ministarstva, ali i promjena na razini Republike Hrvatske općenito, koordinira poslove u vezi s upisom obrta u obrtni registar i izdavanjem obrtnica, brine o kvaliteti upisanih podataka u obrtnom registru korištenjem administratorske aplikacije, nadzire vođenje Obrtnog registra u registarskim tijelima kroz provjere signalizacija ugrađenih u aplikativni segment obrtnog registra, predlaže kreiranje dodatnih signalizacija/kontrola u aplikacijama, u cilju poboljšavanja kvalitete upisanih podataka, predlaže kreiranje dodatnih modula za generiranje statističkih izvješća i pregleda, kontaktira nadležna registarska tijela u cilju iniciranja ispravljanja netočno upisanih podataka, izrađuje upute i obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja u vezi s tehnikama provođenja zakonskih i podzakonskih propisa kroz IT sustav obrtnog registra, pruža stručnu pomoć korisnicima u cilju pravilne uporabe aplikacije i strojne opreme. Administrira aplikacije obrtnog registra i Open VPN-a u cilju reguliranja pristupa sustavu i daljnjih ovlaštenja, uređuje/pridjeljuje/ukida ovlasti korisnika unutar svakog pojedinog registra, osigurava potrebne intervencije servisnih službi vezano uz strojni, aplikativni i komunikacijski segment. Obavlja kopiranje izvoza baze podataka na prenosive medije i isporučuje ih korisnicima, vodi brigu o sigurnosnom dislociranom pohranjivanju svih podataka središnje baze podataka, prikuplja, obrađuje i analizira podatke o obrtništvu, izrađuje statistička i druga izvješća iz svoga djelokruga rada, za potrebe internih i vanjskih korisnika. Brine o ažurnosti i točnosti podataka objavljenih na Portalu obrtnog registra (kontrola, nadzor i ažuriranje podataka), objavljuje statistička izvješća na internetu. Unutar internog zatvorenog komunikacijskog sustava objavljuje naputke/mišljenja tijelima nadležnim za registriranje obrta, kroz modul aplikacije kreiran za te namjene, u cilju osiguravanja jednakog postupanja svih korisnika sustava. U okviru nadležnosti surađuje s drugim tijelima državne uprave te Hrvatskom obrtničkom komorom, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7. UPRAVA ZA ENERGETIKU

Članak 105.

Uprava za energetiku obavlja upravne i stručne poslove iz područja energetike, naftnog rudarstva, istraživanja, eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikovog dioksida koji su u djelokrugu Ministarstva; predlaže i sudjeluje u izradi strateških razvojnih dokumenata iz djelokruga svoga rada, te ostalih strateških dokumenata iz područja energetike i cjelokupnog održivog razvitka; obavlja upravne i stručne poslove u vezi s energetikom Republike Hrvatske; izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja energetike (električne energije, toplinske energije, nafte, naftnih derivata, prirodnog plina, nuklearne energetike, obnovljivih izvora energije i naftnog rudarstva); planira i predlaže strategiju energetskog razvitka te programe i mjere za njenu provedbu sukladno načelima energetske strategije, načelima sigurnosti opskrbe, konkurentnosti energetskog sektora i održivog razvoja; radi na stvaranju uvjeta za provedbu energetske politike Republike Hrvatske, odnosno strategije razvitka energetike; prati i analizira ostvarivanje ciljeva energetske politike i energetske strategije; predlaže mjere za usklađivanje razvoja energetskog sektora s razvojnim planovima Republike Hrvatske; koordinira poslove u vezi s gospodarenjem energijom; analizira i ocjenjuje planove razvoja elektroenergetskog, plinskog, toplinskog i naftnog sektora; prati tržište i potiče razvoj tržišta energije u Republici Hrvatskoj; potiče konkurentnost energetskog sektora; promovira ulaganja u energetski sektor; sudjeluje u izradi energetskih bilanci; prati i analizira potrošnju energenata u Republici Hrvatskoj i svijetu radi predviđanja potrošnje primarnih energenata; kontinuirano prati i analizira sigurnost opskrbe energentima; prati makroekonomska kretanja u Republici Hrvatskoj i svijetu i analizira njihov utjecaj na energetiku; prati cijene energenata i njihov utjecaj na gospodarstvo; izrađuje energetsko-gospodarske analize i s tim u vezi dugoročne i godišnje energetske bilance; prati proizvodnju, potrošnju, promet, uvoz i izvoz energenata; prati planiranje i izgradnju energetskih objekata te njihov utjecaj na okoliš; prati obavljanje tehničko-sigurnosnih analiza i prosudbi; predlaže pokretanje nacionalnih energetskih programa za osiguravanje dugoročnih razvojnih ciljeva; izrađuje programe i planove za učinkovitije korištenje energije i njihovu provedbu; odobrava planove razvoja plinskog sustava; odobrava planove razvoja elektroenergetskog sustava; vodi i sudjeluje u programima i projektima međunarodne suradnje; ostvaruje suradnju s međunarodnim institucijama i državnim tijelima; prati razvoj tržišta energentima; analizira restrukturiranje energetskog sektora; koordinira, prati, usklađuje i surađuje u provedbi mjera energetske politike u okviru sektorskih politika (zaštita okoliša i prirode, industrija, promet, šumarstvo, vodno gospodarstvo, graditeljstvo i dr.); izdaje energetska odobrenja za postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije; vodi propisan Registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača; priprema programe i mjere za proizvodnju i korištenje biogoriva za potrebe prijevoza; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad primjenom zakona iz područja energetike; vodi drugostupanjske upravne postupke iz područja energetike; obavlja stručne poslove u vezi s međunarodnim i bilateralnim ugovorima vezanim uz energetiku; sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čini državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti Ministarstva; te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za energetiku ustrojavaju se:

7.1. Sektor za energetsku politiku i planiranje

7.2. Sektor za energetska tržišta i infrastrukturu, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije

7.3. Sektor za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe.

7.1. Sektor za energetsku politiku i planiranje

Članak 106.

Sektor za energetsku politiku i planiranje obavlja upravne i stručne poslove u vezi s energetskom politikom Republike Hrvatske; sudjeluje u izradi energetskih bilanci; prati i analizira potrošnju energenata radi predviđanja potrošnje primarnih energenata; kontinuirano prati i analizira sigurnost opskrbe energentima; prati makroekonomska kretanja u Republici Hrvatskoj i svijetu i analizira njihov utjecaj na energetiku; prati cijene energenata i njihov utjecaj na gospodarstvo; izrađuje energetsko-gospodarske analize i s tim u vezi dugoročne i godišnje energetske bilance; prati proizvodnju, potrošnju, promet, uvoz i izvoz energenata; prati provođenje međunarodnih ugovora, vodi i sudjeluje u programima i projektima međunarodne suradnje; ostvaruje suradnju s međunarodnim institucijama i državnim tijelima; obavlja stručne poslove u vezi s međunarodnim i bilateralnim ugovorima, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za energetsku politiku i planiranje ustrojavaju se:

7.1.1. Služba za energetsku strategiju i statistike planiranja

7.1.2. Služba za strateške poslove.

7.1.1. Služba za energetsku strategiju i statistike planiranja

Članak 107.

Služba za energetsku strategiju i statistike planiranja obavlja poslove u vezi s izradom i provedbom energetske politike Republike Hrvatske, odnosno strategije razvoja energetike, predlaganjem i izradom strategije energetskog razvoja; provodi poslove vezane uz pripremu programa i projekata, odnosno prati, priprema i nominira energetske projekte za financiranje iz fondova Europske unije; surađuje s drugim institucijama i državnim tijelima Republike Hrvatske zaduženim za energetiku; potiče sudjelovanje hrvatskih institucija u razvojnim programima poput Strateškog energetskog tehnološkog plana Europske unije; promovira energetski sektor; prati pitanja vezana uz socijalnu politiku i dostupnost energetskih usluga; obavlja poslove koji se odnose na poslove u vezi s razvojem i unapređenjem mogućnosti za privlačenje investicija u energetski sektor Republike Hrvatske; daje podršku u realizaciji ulagačkih projekata, organizaciji konferencija i foruma za privlačenje investicija u zemlji i inozemstvu; sudjeluje u aktivnostima s drugim tijelima državne uprave i institucijama uključenim u poticanje investicija; sudjeluje u izradi propisa kojima se štite krajnji kupci energije koji imaju posebnu zaštitu u slučaju kriznih stanja, zbog sigurnosnih razloga, mogućeg ugrožavanja života i rada te socijalnih razloga; prati i analizira gospodarske mjere od utjecaja na položaj pravnih osoba u području energetike te rad i ostvarivanje poslova tih pravnih osoba; prati razinu energetskog siromaštva i predlaže mjere za suzbijanje energetskog siromaštva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.1.2. Služba za strateške poslove

Članak 108.

Služba za strateške poslove obavlja strateške poslove iz područja energetike, sudjeluje u strateškim programima i projektima međunarodne suradnje vezanim uz energetiku; prati, priprema i nominira energetske projekte za financiranje iz fondova Europske unije ili drugih međunarodnih instrumenata za potporu projektima; ostvaruje suradnju s međunarodnim institucijama i državnim tijelima u području energetike; obavlja stručne poslove u vezi s međunarodnim i bilateralnim ugovorima te priprema analitičke podloge za utvrđivanje i provedbu gospodarske politike s inozemstvom vezanim uz energetiku; priprema, sudjeluje u pregovorima i prati provedbu međunarodnih ugovora s područja energetskih odnosa s inozemstvom, obavlja poslove planiranja radi na poslovima u vezi s energetskom bilancom i energetskim statistikama; kontinuirano prati i analizira izvršavanje energetske bilance; priprema za objavu godišnju publikaciju o odnosima i kretanjima u hrvatskom energetskom sustavu; prati i analizira potrošnju primarnih energenata radi predviđanja potrošnje primarnih energenata; prati makroekonomska kretanja u Republici Hrvatskoj i svijetu i analizira njihov utjecaj na energetiku; prati cijene energenata i njihov utjecaj na gospodarstvo; obavlja poslove pripreme i koordinacije provedbe projekata koji pridonose međunarodnim i obvezama Europske unije iz područja energetike, priprema podloge za stručne sastanke i izrađuje izvještaje o bilateralnoj suradnji u području energetike, prati nove politike u Europskoj uniji i inicijative iz područja energetike, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2. Sektor za energetska tržišta i infrastrukturu, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije

Članak 109.

Sektor za energetska tržišta i infrastrukturu, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije obavlja upravne i stručne poslove u vezi s energetikom Republike Hrvatske; sudjeluje u izradi prijedloga zakona i propisa iz područja energetike (električne i toplinske energije, nafte, naftnih derivata, prirodnog plina, nuklearne energetike i obnovljivih izvora energije) i razmatra planove razvoja elektroenergetskog, plinskog, toplinskog i naftnog sektora; prati tržište i potiče razvoj tržišta energije u Republici Hrvatskoj; potiče konkurentnost energetskog sektora; promovira ulaganja u energetski sektor; prati planiranje i izgradnju energetskih objekata te njihov utjecaj na okoliš i društvo; prati obavljanje tehničko-sigurnosnih analiza i prosudbi; predlaže pokretanje nacionalnih energetskih programa za osiguravanje dugoročnih razvojnih ciljeva; izrađuje programe za učinkovitije korištenje energije i njihovu provedbu; razmatra planove razvoja plinskog sustava; razmatra planove razvoja energetskih sustava; analizira restrukturiranje energetskog sektora; koordinira, prati, usklađuje i surađuje u provedbi mjera energetske politike u okviru sektorskih politika (zaštita okoliša i prirode, industrija, promet, šumarstvo, vodno gospodarstvo, graditeljstvo, znanost i dr.); planira, koordinira i provodi politiku energetske učinkovitosti; osigurava sustavno planiranje za poboljšanje energetske učinkovitosti i provedbu politike infrastrukture alternativnih goriva; obavlja ulogu nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost i nacionalnog koordinacijskog tijela za infrastrukturu za alternativna goriva; koordinira poslove u vezi s gospodarenjem energijom, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za energetska tržišta i infrastrukturu, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije ustrojavaju se:

7.2.1. Služba za razvoj energetskih tržišta i energetsku infrastrukturu

7.2.2. Služba za obnovljive izvore energije

7.2.3. Služba za energetsku učinkovitost i poslove Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost i alternativna goriva.

7.2.1. Služba za razvoj energetskih tržišta i energetsku infrastrukturu

Članak 110.

Služba za razvoj energetskih tržišta i energetsku infrastrukturu sudjeluje u pripremi i primjeni zakona i propisa iz područja energetike, toplinske energije, električne energije, nafte, naftnih derivata i prirodnog plina; predlaže mjere za usklađivanje razvoja energetskog sektora iz područja toplinske energije, električne energije, nafte, naftnih derivata i prirodnog plina s razvojnim planovima Republike Hrvatske, prati ostala neumrežena energetska postrojenja; prati i provodi mjere sigurnosti opskrbe energijom Republike Hrvatske; prati pravnu stečevinu Europske unije i osigurava primjenu zakonodavstva vezano uz tržište električne energije i toplinske energije te i plina; prati provođenje međunarodnih ugovora iz svoga djelokruga; koordinira poslove u vezi s gospodarenjem energijom; analizira i ocjenjuje planove razvoja energetskog sektora; kontinuirano prati i analizira sigurnost opskrbe energentima; obavlja poslove koji se odnose na upravni nadzor iz područja toplinske energije, električne energije, nafte, naftnih derivata i prirodnog plina; izrađuje upute, stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, vodi poslove u vezi s određivanjem prioritetnih projekata za opskrbu energentima u cilju nacionalne i europske povezanosti; izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja nuklearne energetike; obavlja poslove upravljanja projektima od zajedničkog interesa u funkciji nadležnog nacionalnog tijela za olakšavanje i koordinaciju postupaka odobravanja dozvola za projekte od zajedničkog interesa u energetskom sektoru; donosi sveobuhvatne odluke za sve projekte od zajedničkog interesa koje se sastoje od pojedinačnih odluka ili odluka izdanih od više zainteresiranih tijela; koordinira tijela nadležna za donošenje pojedinačnih odluka iz njihove nadležnosti; prati i sudjeluje u provedbi direktiva i uredbi Europske komisije, odnosno provedbenih propisa Europske unije kojima se uređuje izgradnja transeuropske energetske infrastrukture; obavještava nadležna tijela o stanju, odnosno statusu pojedinih projekata od zajedničkog interesa te izvještava Europsku komisiju o provedbi stanja projekata od zajedničkog interesa; sukladno zakonskom okviru o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske obavlja poslove vezane uz postupak procjene, odabira, pripreme i provedbe strateških projekata dodijeljene Ministarstvu, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2.2. Služba za obnovljive izvore energije

Članak 111.

Služba za obnovljive izvore energije izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja obnovljivih izvora energije, biogoriva i kogeneracije; predlaže mjere za usklađivanje razvoja energetskog sektora iz područja obnovljivih izvora energije, biogoriva i kogeneracije s razvojnim planovima Republike Hrvatske; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na obnovljive izvore energije, biogoriva i kogeneraciju; izrađuje upute, stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga; prati i sudjeluje u izradi propisa vezanih uz gradnju i prostorno uređenje u dijelu koji se tiče obnovljivih izvora energije; prati pravnu stečevinu Europske unije i harmonizira domaće zakonodavstvo s pravnom stečevinom Europske unije; vodi propisan Registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača; priprema mjere poticanja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije; uređuje provedbu sustava poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije; uređuje pitanja izgradnje postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije na državnom zemljištu; priprema programe i mjere za proizvodnju i korištenje biogoriva za potrebe prijevoza; obavlja poslove koji se odnose na upravni nadzor iz područja obnovljivih izvora energije i biogoriva; sudjeluje u izradi Nacionalnog klimatsko-energetskog plana te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2.3. Služba za energetsku učinkovitost i poslove Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost i alternativna goriva

Članak 112.

Služba za energetsku učinkovitost i poslove Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost i alternativna goriva izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja energetske učinkovitosti; predlaže mjere za usklađivanje razvoja energetskog sektora iz područja energetske učinkovitosti s razvojnim planovima Republike Hrvatske; izrađuje programe i planove za učinkovitije korištenje energije i njihovu provedbu; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na energetsku učinkovitost i alternativna goriva; koordinira, prati, usklađuje i surađuje u provedbi mjera energetske učinkovitosti u okviru sektorskih politika (zaštita okoliša i prirode, industrija, promet, šumarstvo, vodno gospodarstvo, graditeljstvo, znanost i dr.); koordinira poslove u vezi s gospodarenjem energijom; izrađuje upute, stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga; prati pravnu stečevinu Europske unije i harmonizira domaće zakonodavstvo s pravnom stečevinom Europske unije; obavlja poslove koji se odnose na upravni nadzor iz područja energetske učinkovitosti i alternativnih goriva; koordinira izradu Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti i Godišnjeg izvješća o napretku u postizanju ciljeva energetske učinkovitosti, te sudjeluje u izradi Nacionalnog klimatsko-energetskog plana; osigurava sustavno planiranje za poboljšanje energetske učinkovitosti u Republici Hrvatskoj; daje suglasnosti na Akcijske planove energetske učinkovitosti i Godišnje planove energetske učinkovitosti koje donose jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te veliki gradovi; vodi sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije i provodi postupak verifikacije ušteda energije; prati provedbu mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti koje uključuju neovisnu provjeru statistički značajnog udjela mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti; na mrežnim stranicama Ministarstva objavljuje i redovito ažurira informacije o provedbi Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti i provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti, uključujući i primjere najbolje prakse, te druge informacije sukladno odredbama zakona kojim se uređuje energetska učinkovitost; pruža potporu provedbi politike alternativnih goriva utvrđenu odredbama zakona kojim se uređuje infrastruktura za alternativna goriva; izrađuje i provodi sustav praćenja mjera za unapređenje infrastrukture alternativnih goriva; za ministarstvo nadležno za promet priprema i prilagođava provedbu okvira mjera za razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu, te njihovu provedbu prati u sklopu Nacionalnog akcijskog plana za energetsku učinkovitost; osigurava sustavno planiranje za provedbu politike infrastrukture alternativnih goriva u Republici Hrvatskoj; priprema Izvješće o provedbi Nacionalnog okvira politike; na mrežnim stranicama Ministarstva objavljuje i redovito ažurira informacije o pravnim mjerama, mjerama politike potpore provedbi Nacionalnog okvira politike, mjerama potpore za izgradnju infrastrukture za alternativna goriva u prometu te druge informacije sukladno odredbama zakona kojim se uređuje infrastruktura za alternativna goriva. Služba vodi i ažurira registre: energetskih subjekata koji su obveznici energetskih ušteda, registar osoba ovlaštenih za obavljanje energetskih pregleda velikih poduzeća, registar izvješća o energetskim pregledima velikih poduzeća; sudjeluje na izradi planova i u provedbi aktivnosti poticanja energetske učinkovitosti iz nacionalnih sredstava i sredstava fondova Europske unije, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.3. Sektor za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe

Članak 113.

Sektor za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja naftnog rudarstva, geotermalne vode za energetske svrhe, skladištenja prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida u geološkim strukturama, kao i praćenje pravne stečevine Europske unije i usklađivanje domaćeg zakonodavstva s direktivama Europske unije, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalne vode za energetske svrhe, skladištenja prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida u geološkim strukturama u skladu sa Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske, kao i Okvirnim planom i programom istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, donosi i vodi energetske politike vezane uz istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalne vode za energetske svrhe, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida u geološkim strukturama, donosi odluke o provođenju javnih nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida u geološkim strukturama, donosi odluke o dodjeli dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida u geološkim strukturama, vodi registar istražnih prostora i eksploatacijskih polja ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, prati poslovanje i ispunjavanje obveza naftno rudarskih gospodarskih subjekata, koordinira rad povjerenstva za utvrđivanje rezervi te provodi postupke provjere elaborata o rezervama, vodi evidenciju o rezervama i pridobivenim količinama (eksploataciji) i izrađuje godišnje bilance rezervi, provodi postupke provjere istražnih i eksploatacijskih projekata, izdaje građevinske i uporabne dozvole za eksploatacijske objekte i postrojenja te provodi tehničke preglede za izdavanje uporabnih dozvola za eksploatacijske objekte i postrojenja, koordinira rad ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita za obavljanje poslova iz područja naftnog rudarstva, geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida u geološkim strukturama, obavlja poslove koji se odnose na upravni nadzor iz područja naftnog rudarstva, odgovoran je za prikupljanje, pohranu, obradu, zbrinjavanje svih podataka prikupljenih pri istraživanju i/ili eksploataciji ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida u geološkim strukturama, koordinira i nadzire rad nacionalne baze podataka prikupljenih pri istraživanju i/ili eksploataciji ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe te pri skladištenju prirodnog plina i trajnom zbrinjavanju ugljikovog dioksida te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe ustrojavaju se:

7.3.1. Služba za ugljikovodike, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida

7.3.2. Služba za geotermalne vode za energetske svrhe.

7.3.1. Služba za ugljikovodike, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida

Članak 114.

Služba za ugljikovodike, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida odgovara za zakonitu, stručnu i pravovremenu provedbu svih zadataka Službe, sudjeluje u izradi prijedloga zakona i propisa iz područja naftnog rudarstva, kao i praćenje pravne stečevine Europske unije i usklađivanje domaćeg zakonodavstva s direktivama Europske unije, provodi upravni nadzor nad primjenom zakona i propisa iz područja naftnog rudarstva, vodi upravne i stručne poslove koji se odnose na naftno rudarstvo, koordinira rad povjerenstva za utvrđivanje rezervi te provodi postupke provjere elaborata o rezervama, vodi evidenciju o rezervama i pridobivenim količinama (eksploataciji) i izrađuje godišnje bilance rezervi, provodi postupke provjere istražnih i eksploatacijskih projekata, izdaje građevinske i uporabne dozvole za eksploatacijske objekte i postrojenja te provodi tehničke preglede za izdavanje uporabnih dozvola za eksploatacijske objekte i postrojenja, vodi registar istražnih prostora i eksploatacijskih polja ugljikovodika, koordinira rad ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz naftnog rudarstva, odgovoran je za prikupljanje, pohranu, obradu, zbrinjavanje svih podataka prikupljenih pri istraživanju i/ili eksploataciji ugljikovodika i geotermalnih voda za energetsku uporabu; upravni nadzor nad primjenom zakona i propisa iz područja skladištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikovog dioksida, koordinira rad povjerenstva za utvrđivanje rezervi te provodi postupke provjere elaborata o rezervama kojima se potvrđuje građa, oblik, veličina i obujam geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida, izdavanje dozvole za istraživanje, odluke o koncesiji i dozvole za skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida u geološkim strukturama, vođenje registra izdanih dozvola za istraživanje i dozvola za skladištenje prirodnog plina u geološkim strukturama, kao i registra zatvorenih podzemnih skladišta i okolnih skladišnih kompleksa, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.3.2. Služba za geotermalne vode za energetske svrhe

Članak 115.

Služba za geotermalne vode za energetske svrhe odgovara za zakonitu, stručnu i pravovremenu provedbu svih zadataka Službe, sudjeluje u izradi prijedloga zakona i propisa iz područja geotermalnih voda za energetske svrhe, kao i praćenje pravne stečevine Europske unije i usklađivanje domaćeg zakonodavstva s direktivama Europske unije, provodi upravni nadzor nad primjenom zakona i propisa iz područja geotermalnih voda za energetske svrhe, vodi upravne i stručne poslove koji se odnose na geotermalne vode za energetske svrhe, provodi postupke provjere istražnih i eksploatacijskih projekata, obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih, koordinira rad povjerenstva za utvrđivanje rezervi te provodi postupke provjere elaborata o rezervama za geotermalne vode za energetske svrhe, vodi evidenciju o rezervama i pridobivenim količinama (eksploataciji) i izrađuje godišnje bilance rezervi za geotermalne vode za energetske svrhe, vodi registar istražnih prostora i eksploatacijskih polja geotermalnih voda za energetske svrhe, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8. UPRAVA ZA TRGOVINU I POLITIKU JAVNE NABAVE

Članak 116.

Uprava za trgovinu i politiku javne nabave obavlja upravne i stručne poslove u vezi s unapređenjem trgovine i okvira za unutarnje tržište EU i poslove u vezi s razvojem i unapređenjem sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj; koordinira implementaciju EU zakonodavstva u području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga, slobode kretanja robe i zaštite potrošača; u okviru svoga djelokruga koordinira provedbu EU Strategije unutarnjeg tržišta; predlaže i provodi politiku u području zaštite potrošača, prati ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih strategijom politike zaštite potrošača; predlaže mjere za unapređenje učinkovitosti cjelokupnog sustava na području Republike Hrvatske; priprema analitičke podloge za praćenje stanja na području zaštite potrošača te provodi mjere upravnog nadzora; izrađuje nacrte zakona i podzakonskih propisa iz područja zaštite potrošača; provodi mjere razvoja i unapređenja sustava javne nabave, te mjere u svrhu pravilne i ujednačene primjene zakona i provedbenih propisa javne nabave, provodi nadzor nad provedbom zakona i propisa u području javne nabave; daje mišljenja o načinu sprječavanja ili otklanjanja nepravilnosti; prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira nepravilnosti radi poduzimanja mjera za pravilnu i ujednačenu primjenu zakona i provedbenih propisa u području javne nabave te pruža stručnu pomoć u vezi s primjenom zakona i provedbenih propisa; predlaže, priprema i koordinira izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa u području javne nabave; analitički prati razvoj sustava javne nabave, prati Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske, prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira podatke o javnoj nabavi te izrađuje statistička izvješća; obavlja i koordinira poslove vezane uz rad Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača i rad Centralnog informacijskog sustava zaštite potrošača; prati i koordinira rad tijela za alternativno rješavanje sporova, te provodi poslove podizanja svijesti o prednostima alternativnog rješavanja potrošačkih sporova; obavlja poslove savjetovanja potrošača vezane uz prekograničnu kupovinu u okviru Europskoga potrošačkog centra; provodi edukacijske kampanje u suradnji s europskim potrošačkim centrima iz drugih država članica te obavlja poslove funkcioniranja Platforme za on-line rješavanje potrošačkih sporova (u daljnjem tekstu: Platforma za ORS) u okviru Europskog potrošačkog centra; pruža stručnu pomoć tijelima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave nadležnim za poslove zaštite potrošača; prati i predlaže modele razvoja trgovine u skladu s nastalim uvjetima na tržištu, kao i razvitak i organizaciju robnih burzi i dražbi; priprema analitičke podloge i predlaže mjere unapređenja trgovine na malo, te osigurava ravnomjeran razvoj trgovine; vodi Portal javne nabave; surađuje s drugim državnim tijelima radi postizanja ujednačenog tumačenja i pravilne primjene propisa; provodi izobrazbu u području javne nabave, izdaje certifikate u području javne nabave; provodi koordinativne aktivnosti u sklopu poslova vezanih uz Europsku uniju; promiče uporabu novih tehnologija posebice elektroničke javne nabave; prati aktivnosti u području javne nabave na razini međunarodnih i europskih organizacija; koordinira poslove vezane uz rad nacionalnoga Europskoga potrošačkog centra; osigurava primjenu i funkcioniranje Europskoga potrošačkog centra kao kontaktne točke za Platformu za ORS; predlaže mjere u vezi s radnim vremenom trgovine; provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz registraciju stranih predstavništava u Republici Hrvatskoj, provodi drugostupanjski upravni postupak vezano uz žalbe na rješenja o minimalno tehničkim i drugim uvjetima u djelatnosti trgovine, provodi upravni nadzora nad radom upravnih tijela nadležnih za gospodarstvo u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; prati, analizira i predviđa kretanje cijena roba i usluga i obavlja poslove upravnog nadzora na području tržišta i cijena te predlaže poduzimanje mjera izravne kontrole cijena; priprema analitičke podloge za praćenje stanja i pojava na tržištu i prati učinke mjera trgovinske politike na kretanje cijena; predlaže i provodi mjere unapređenja i poticanja izvoza; predlaže i provodi mjere vezane za tržište nekretninama, vodi upravni postupak u vezi ispunjavanja uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina; prikuplja i obrađuje podatke o tržištu nekretnina na području Republike Hrvatske; sudjeluje u provedbi stručnog ispita za osposobljavanje agenta za posredovanje u prometu nekretnina; predlaže i provodi politiku i mjere za unapređenje elektroničkog poslovanja uključujući i izradu strategije razvitka elektroničkog poslovanja u suradnji s Nacionalnim vijećem za elektroničko poslovanje te prati i koordinira ostvarivanje mjera utvrđenih strategijom i podnosi godišnja izvješća; potiče donošenje kodeksa ponašanja za elektroničko poslovanje; koordinira proces prilagodbe pravnog sustava i pravne stečevine Europske unije na području elektroničkog poslovanja koje se odnosi na elektroničku trgovinu i primjenu elektroničkog potpisa; provodi mjere vezano za unapređenje i uvođenje novih oblika i tehnologija u obavljanju trgovine, osobito onih koje se odnose na razvoj elektroničke trgovine; obavlja stručne i inspekcijske poslove u vezi elektroničkog potpisa; vodi Evidenciju davatelja usluga certificiranja u Republici Hrvatskoj te osigurava izvršenje opoziva certifikata; uspostavlja i osigurava rad nacionalnog certifikacijskog ovjerovitelja; surađuje s tijelima za infrastrukturu kvalitete u razvoju nacionalne politike u području normizacije, akreditacije, ocjenjivanja sukladnosti i mjeriteljstva, provodi koordinaciju i razvoj nacionalne politike u području normizacije, akreditacije, ocjene sukladnosti i mjeriteljstva; surađuje s Nacionalnim akreditacijskim tijelom za dobrovoljnu akreditaciju davatelja usluga certificiranja; koordinira proces prilagodbe pravnog sustava Republike Hrvatske i pravne stečevine Europske unije na području slobode kretanja roba, koordinira poslove vezane za neharmonizirane propise koji nisu predmet usklađivanja s propisima EU; priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa kojima se uređuju horizontalna pitanja iz područja slobode kretanja roba; koordinira poslove vezane za rješavanje problema nastalih nepravilnom primjenom propisa koji uređuju unutarnje tržište; koordinira poslove u vezi s obavješćivanjem i suradnjom u području tehničkih propisa te propisa o uslugama informacijskog društva putem TRIS baze Europske komisije; koordinira poslove vezane za prethodnu notifikaciju i unos podataka u MNE bazu Europske komisije na razini Ministarstva; koordinira poslove vezane uz rad Kontaktne točke za proizvode, koordinira poslove vezane za prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti preko NANDO sustava; koordinira administrativnu suradnju Republike Hrvatske s državama članicama EU i Europskom komisijom putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI sustav); koordinira provođenje analize pravnih propisa iz nadležnosti tijela državne uprave te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te notifikaciju istih putem IMI sustava; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa u okviru zakonodavnih odredaba vezanih uz pružanje usluga na unutarnjem tržištu i posredovanje u prometu nekretnina; izrađuje analize i prijedloge javnih politika za povećanje ekonomske slobode i konkurentnosti, pogotovo glede liberalizacije unutarnjeg tržišta usluga u EU i poslovnog nastana, razvoja sektora poslovnih usluga i poboljšanja regulatornog okvira za gospodarstvo unutar Uprave djeluje Centar unutarnjeg tržišta EU; koordinira međuresorni razvoj elektroničke Jedinstvene kontaktne točke za usluge u Republici Hrvatskoj; obavlja koordinacijske i provedbene aktivnosti vezane za EU portal Vaša Europa – Poslovanje (Your Europe – Business), te obavlja koordinacijske i provedbene aktivnosti vezane za postupak izdavanja Europske profesionalne kartice (EPC kartica); izrađuje stručne podloge i prijedloge stajališta vezane uz akte Europske unije, u području slobode kretanja roba, prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga, zaštite potrošača, unapređenja trgovine te elektroničkog poslovanja; sudjeluje u radu EU institucija iz područja svoje nadležnosti; obavlja poslove vezane za izradu nacrta zakona i podzakonskih propisa vezano uz izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava te prati usklađenost istih sa zakonodavstvom Europske unije; obavlja poslove vođenja Očevidnika izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava te Očevidnika pružatelja usluga za robu vojne namjene; provodi postupak izdavanja dozvola za izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava te obavlja poslove izdavanja drugih dozvola za izvoz i uvoz roba koje se nalaze na režimu dozvola temeljem Zakona o trgovini; vodi bazu podataka u vezi izvoza i uvoza robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava; brine o primjeni i implementaciji programa TRACKER; sudjeluje u radu tijela Wassenaar aranžmana te obavlja razmjenu podataka o izvozu robe vojne namjene putem programa WAIS s ostalim zemljama članicama; provodi mjere upravnog nadzora; sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz pretpristupnih programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći; prati pravnu stečevinu Europske unije te sudjeluje u radu institucija Europske unije u području javne nabave; prati praksu javne nabave u državama članicama; koordinira usklađivanje hrvatskog zakonodavstva iz područja javne nabave s pravnom stečevinom Europske unije; izrađuje stručne podloge i prijedloge stajališta vezane uz akte Europske unije, Svjetske trgovinske organizacije, Organizacije za gospodarsku suradnju i razvitak u području javne nabave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Upravi za trgovinu i politiku javne nabave ustrojavaju se:

8.1. Sektor za trgovinu i tržište

8.2. Sektor za robe i usluge

8.3. Sektor za zaštitu prava potrošača

8.4. Sektor za politiku javne nabave.

8.1. Sektor za trgovinu i tržište

Članak 117.

Sektor za trgovinu i tržište obavlja upravne i stručne poslove u vezi s unapređenjem trgovine i tržišta te poduzima aktivnosti u vezi s prilagodbom hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije koje se odnosi na trgovinu, tržište, digitalno gospodarstvo, primjenu novih tehnologija, unapređenje tržišta, prati i predlaže modele razvoja trgovine u skladu s nastalim uvjetima na tržištu, analizira propise iz nadležnosti i priprema nacrte prijedloga propisa iz nadležnosti u svrhu uklanjanja administrativnih zapreka za obavljanje djelatnosti trgovine, unapređuje i organizira dražbe drvnom sirovinom; priprema analitičke podloge i predlaže mjere unapređenja trgovine na malo s aspekta njenog približavanja potrebama potrošača te osigurava ravnomjeran razvoj trgovine na cijelom teritoriju Republike Hrvatske vodeći računa o specifičnim potrebama pojedinih kategorija potrošača i očuvanju urbanih središta; predlaže mjere u vezi s radnim vremenom trgovine; predlaže i provodi mjere unapređenja i poticanja izvoza; provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz registraciju stranih predstavništava u Republici Hrvatskoj, provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz izdavanje suglasnosti za obavljanje djelatnosti trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu (naftne derivate i biogoriva), provodi prvostupanjski upravni postupak vezano za upis u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina u Republici Hrvatskoj, provodi prvostupanjski upravni postupak vezano za upis u Registar posrednika u prometu nekretnina u Republici Hrvatskoj, provodi prvostupanjski upravni postupak za upis u Očevidnik izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, provodi prvostupanjski upravni postupak za upis u Očevidnik pružatelja usluga za robu vojne namjene, provodi prvostupanjski upravni postupak o uspostavljenom programu unutarnje usklađenosti, provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz izdavanje dozvola za prijenos robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava unutar EU, dozvola za izvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, dozvola za uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava i dozvola za pružanje usluga za robu vojne namjene, provodi drugostupanjski upravni postupak vezano uz žalbe na rješenja o minimalno tehničkim i drugim uvjetima u djelatnosti trgovine, provodi preventivni i upravni nadzor nad radom upravnih tijela nadležnih za gospodarstvo u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; prati, analizira i predviđa kretanje cijena roba i usluga, te predlaže poduzimanje mjera izravne kontrole cijena; priprema analitičke podloge za praćenje stanja i pojava na tržištu i prati kretanje cijena; predlaže i provodi mjere vezane za tržište nekretninama, sudjeluje u provedbi stručnog ispita za osposobljavanje agenta za posredovanje u prometu nekretnina; provodi mjere i aktivnosti vezane uz uspostavu i razvoj sigurnog, konkurentnog i održivog digitalnog gospodarstva, usluga povjerenja poput e-potpisa, e-pečata, e-računa, kao i mjere vezane za korištenje infrastrukture digitalnih usluga i digitalnih inovacija s većom dodanom vrijednošću za ubrzavanje digitalne transformacije gospodarstva; provodi mjere upravnog nadzora; vodi bazu podataka u vezi izvoza i uvoza robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava; brine o primjeni i implementaciji aplikacije OPUS; sudjeluje u radu tijela međunarodnih organizacija i institucija koje se bave prometom i sprječavanjem nelegalne trgovine naoružanja i vojne opreme; sudjeluje u radu tijela Wassenaar aranžmana te obavlja razmjenu podataka o izvozu robe vojne namjene putem programa WAIS s ostalim zemljama članicama; surađuje s drugim tijelima državne uprave i sigurnosnim agencijama te međunarodnim organizacijama i nadležnim tijelima drugih država u razmjeni informacija o izvoznim i uvoznim aktivnostima za robu vojne namjene, sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata financiranih iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za trgovinu i tržište ustrojavaju se:

8.1.1. Služba za unapređenje trgovine i tržišta

8.1.2. Služba za digitalno gospodarstvo.

8.1.1. Služba za unapređenje trgovine i tržišta

Članak 118.

Služba za unapređenje trgovine i tržišta obavlja upravne i stručne poslove u vezi s unaprjeđenjem i razvojem trgovine Republike Hrvatske te poduzima aktivnosti u vezi s prilagodbom hrvatskog zakonodavstva koje se odnosi na trgovinu sa zakonodavstvom Europske unije; obavlja poslove koji se odnose na izradu prijedloga strategije; prati i predlaže modele razvoja trgovine u skladu s nastalim uvjetima na tržištu, unaprjeđuje i organizira dražbe drvnom sirovinom; priprema analitičke podloge i predlaže mjere unaprjeđenja trgovine na malo s aspekta njenog približavanja potrebama potrošača te osigurava ravnomjeran razvoj trgovine na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, vodeći računa o specifičnim potrebama pojedinih kategorija potrošača i očuvanju urbanih središta; predlaže mjere u vezi s radnim vremenom trgovine; predlaže i provodi mjere unaprjeđenja i poticanja izvoza; provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz registraciju stranih predstavništava u Republici Hrvatskoj, provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz izdavanje suglasnosti za obavljanje djelatnosti trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu (naftne derivate i biogoriva), provodi prvostupanjski upravni postupak vezano za upis u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina u Republici Hrvatskoj, provodi prvostupanjski upravni postupak vezano za upis u Registar posrednika u prometu nekretnina u Republici Hrvatskoj, provodi prvostupanjski upravni postupak za upis u Očevidnik izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, provodi prvostupanjski upravni postupak za upis u Očevidnik pružatelja usluga za robu vojne namjene, provodi prvostupanjski upravni postupak o uspostavljenom programu unutarnje usklađenosti, provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz izdavanje dozvola za prijenos robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava unutar EU, dozvola za izvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, dozvola za uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava i dozvola za pružanje usluga za robu vojne namjene, provodi drugostupanjski upravni postupak vezano uz žalbe na rješenja o minimalno tehničkim i drugim uvjetima u djelatnosti trgovine, provodi preventivni i upravni nadzor nad radom upravnih tijela nadležnih za gospodarstvo u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa; prati, analizira i predviđa kretanje cijena roba i usluga i obavlja poslove upravnog nadzora na području tržišta i cijena te predlaže poduzimanje mjera izravne kontrole cijena; priprema analitičke podloge za praćenje stanja i pojava na tržištu i prati kretanje cijena; predlaže i provodi mjere vezane za tržište nekretninama, sudjeluje u provedbi stručnog ispita za osposobljavanje agenta za posredovanje u prometu nekretnina; predlaže i provodi mjere vezane za tržište nekretnina; sudjeluje u provedbi stručnog ispita za osposobljavanje agenta za posredovanje u prometu nekretnina; pruža stručnu pomoć tijelima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave nadležnim za poslove trgovine; radi na implementiranju i provedbi propisa vezanih uz izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, organizira i koordinira rad povjerenstava za izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, izrađuje i vodi bazu podataka u vezi izvoza i uvoza robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, sudjeluje u ostvarivanju suradnje i radu tijela međunarodnih organizacija i institucija koje se bave prometom i sprječavanjem nelegalne trgovine robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, vodi bazu podataka u vezi izvoza i uvoza robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava; brine o primjeni i implementaciji aplikacije OPUS; sudjeluje u radu tijela međunarodnih organizacija i institucija koje se bave prometom i sprječavanjem nelegalne trgovine naoružanja i vojne opreme; sudjeluje u radu tijela Wassenaar aranžmana te obavlja razmjenu podataka o izvozu robe vojne namjene putem programa WAIS s ostalim zemljama članicama; surađuje s drugim tijelima državne uprave i sigurnosnim agencijama te međunarodnim organizacijama i nadležnim tijelima drugih država u razmjeni informacija o izvoznim i uvoznim aktivnostima za robu vojne namjene, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za unapređenje trgovine i tržišta ustrojavaju se:

8.1.1.1. Odjel za trgovinu, tržište i drugostupanjski postupak

8.1.1.2. Odjel za oružje i dozvole.

8.1.1.1. Odjel za trgovinu, tržište i drugostupanjski postupak

Članak 119.

Odjel za trgovinu, tržište i drugostupanjski postupak obavlja upravne i stručne poslove u vezi s unapređenjem i razvojem trgovine Republike Hrvatske, te poduzima aktivnosti u vezi s prilagodbom hrvatskog zakonodavstva koje se odnosi na trgovinu sa zakonodavstvom Europske unije; obavlja poslove koji se odnose na izradu prijedloga strategije; predlaže i provodi mjere unapređenja i poticanja izvoza; prati i predlaže modele razvoja trgovine u skladu s nastalim uvjetima na tržištu, kao i razvitak i organizaciju robnih burzi i dražbi; priprema analitičke podloge i predlaže mjere unapređenja trgovine na malo i trgovine na veliko s aspekta njenog približavanja potrebama potrošača, te osigurava ravnomjeran razvoj trgovine na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, vodeći računa o specifičnim potrebama pojedinih kategorija potrošača i očuvanju urbanih središta; predlaže mjere u vezi s radnim vremenom trgovine; provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz registraciju stranih predstavništava u Republici Hrvatskoj, priprema analitičke podloge za praćenje stanja i pojava na tržištu i prati učinke mjera trgovinske politike; predlaže i provodi mjere vezane za tržište nekretnina; obavlja poslove koji se odnose na rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju vezano uz ispunjavanje uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina; prikuplja i informatički obrađuje podatke o tržištu nekretnina na području Republike Hrvatske; sudjeluje u provedbi stručnog ispita za osposobljavanje agenta za posredovanje u prometu nekretnina; pruža stručnu pomoć tijelima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave nadležnim za poslove trgovine; priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz nadležnosti Službe, koordinira i provodi poslove vezane za savjetovanje s javnošću, izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz nadležnosti Službe, izrađuje upute, pravna stajališta, objašnjenja i mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti; provodi drugostupanjski upravni postupak vezano uz žalbe na rješenja o utvrđivanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine, a vezano uz žalbe na rješenja o utvrđivanju ispunjavanja uvjeta koja donose nadležna tijela u županijama, odnosno Gradu Zagrebu; poduzima radnje u upravnim sporovima; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad županijama, odnosno Gradu Zagrebu nadležnima za poslove gospodarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

8.1.1.2. Odjel za oružje i dozvole

Članak 120.

Odjel za oružje i dozvole obavlja poslove izdavanja dozvola za izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe, nadzora izvoza i uvoza pojedinih plemenitih kovina, uključivo i mjere sprječavanja ilegalne trgovine robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, obavlja poslove izdavanja potvrde o krajnjem korisniku za robu vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, provodi mjere ograničenja izvoza i uvoza, te obavlja poslove izdavanja drugih dozvola za izvoz i uvoz roba koje se nalaze na režimu dozvola, sudjeluje u sprječavanju ilegalne trgovine robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, radi na implementiranju i provedbi propisa vezanih uz izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, organizira i koordinira rad povjerenstava za izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, izrađuje i vodi bazu podataka u vezi izvoza i uvoza robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, sudjeluje u ostvarivanju suradnje i radu tijela međunarodnih organizacija i institucija koje se bave prometom i sprječavanjem nelegalne trgovine robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu prijedloga mišljenja na akte drugih ministarstava iz nadležnosti Odjela, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

8.1.2. Služba za digitalno gospodarstvo

Članak 121.

Služba za digitalno gospodarstvo obavlja stručne poslove koji se odnose na uvođenje i primjenu digitalnih tehnologija u gospodarstvu; identifikaciju trendova, pripremu podloga za donošenje kvalitetnih mjera i aktivnosti za razvoj digitalnog gospodarstva; provodi analize strateških dokumenata i pripremu stajališta i pozadinskih informacija za nacionalna i europska tijela; provodi analize i sinteze otvorenih i javno dostupnih podataka te vizualizaciju istih za potrebe aktivne promocije razvoja digitalnog gospodarstva; analizu strateških dokumenata i pripremu stajališta i pozadinskih informacija za nacionalna i europska tijela; surađuje s nadležnim tijelima za digitalno gospodarstvo te s drugim državnim tijelima i tijelima državne uprave kao i drugim gospodarskim subjektima i institucijama; sudjeluje u izradi odgovarajućih portala za digitalno gospodarstvo; odgovorna je za osiguranje uvjeta za stvaranje jedinstvenog digitalnog tržišta EU kroz razvoj elektroničke trgovine i internetskih platformi s ciljem njihovog unapređenja i razvoja sukladno nastalim uvjetima na tržištu i razvoju novih tehnologija; stručne poslove koji se odnose na uvođenje i primjenu elektroničke trgovine i ekonomije platformi u gospodarstvu; priprema i programira projekte financiranih iz programa Europske unije i ostalih međunarodnih institucija; predlaže i provodi javne politike i mjere za unapređenje Jedinstvenog digitalnog tržišta i osigurava provedbu relevantnih nacionalnih i lokalnih strategija elektroničke trgovine i ekonomije platformi; surađuje s nadležnim i strukovnim tijelima za elektroničku trgovinu i internetske platforme te provodi kampanju za podizanje javne svijesti o mogućnostima primjene elektroničke trgovine u gospodarstvu; izrađuje podloge i analitike razvoja elektroničke trgovine na temelju dostupnih podataka, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

8.2. Sektor za robe i usluge

Članak 122.

Sektor za robe i usluge koordinira implementaciju EU zakonodavstva u području slobode kretanja roba, prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga; obavlja poslove u vezi s izradom nacrta prijedloga zakona, strategija i drugih akata iz svoga djelokruga; surađuje s tijelima za infrastrukturu kvalitete; koordinira poslove vezano za funkcioniranje unutarnjega tržišta u odnosu na slobodno kretanje roba između država članica; obavlja poslove vezane uz rješavanje problema nastalih nepravilnom primjenom propisa koji uređuju unutarnje tržište, a bez pokretanja sudskog postupka (poslovi u okviru centra SOLVIT); koordinira poslove u vezi s obavješćivanjem i suradnjom u području tehničkih propisa te propisa o uslugama informacijskog društva putem TRIS baze Europske komisije; koordinira poslove vezane uz prethodnu notifikaciju i unos podataka u MNE bazu Europske komisije na razini Ministarstva; koordinira poslove vezane uz rad Kontaktne točke za proizvode; koordinira poslove vezane uz prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti preko NANDO sustava; međuresorno potiče provedbu EU Strategije unutarnjeg tržišta s naglaskom na liberalizaciju tržišta usluga odnosno uklanjanje prepreka slobodi tržišta usluga i administrativno pojednostavljenje postupaka ishođenja odobrenja za pristup tržištu usluga; koordinira Centar unutarnjeg tržišta EU; koordinira funkcioniranje Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta; koordinira međuresorni razvoj elektroničke Jedinstvene kontaktne točke za usluge i Jedinstvenog digitalnog pristupnika; za hrvatske predstavnike koordinira i priprema nacionalna stajališta u svrhu zastupanja Republike Hrvatske u radu EU institucija u području slobode kretanja roba, prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga; sudjeluje u radu EU institucija iz područja svoje nadležnosti te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za robe i usluge ustrojavaju se:

8.2.1. Služba za robe na unutarnjem tržištu i centar SOLVIT

8.2.2. Služba za usluge i Centar unutarnjeg tržišta EU.

8.2.1. Služba za robe na unutarnjem tržištu i centar SOLVIT

Članak 123.

Služba za robe na unutarnjem tržištu i centar SOLVIT koordinira sustavom usklađivanja tehničkog zakonodavstva u Republici Hrvatskoj; koordinira poslove vezane za neharmonizirane propise koji nisu predmet usklađivanja s propisima EU; priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa kojima se uređuju horizontalna pitanja iz područja slobode kretanja roba; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz nadležnosti Službe; izrađuje upute, pravna stajališta, objašnjenja i mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz nadležnosti Službe; surađuje s tijelima za infrastrukturu kvalitete u razvoju, provodi mjere s ciljem koordinacije i razvoja nacionalne politike u području normizacije, akreditacije, ocjenjivanja sukladnosti i mjeriteljstva; obavlja poslove vezane za rješavanje problema nastalih nepravilnom primjenom propisa koji uređuju unutarnje tržište, a bez pokretanja sudskog postupka (poslovi u okviru centra SOLVIT); koordinira poslove u vezi s postupcima službenog obavješćivanja u području tehničkih propisa te propisa o uslugama informacijskog društva prema Europskoj uniji putem TRIS baze Europske komisije; koordinira poslove vezane za prethodnu notifikaciju i unos podataka u MNE bazu Europske komisije, koordinira poslove vezano za funkcioniranje unutarnjega tržišta u odnosu na slobodno kretanje roba između država članica; koordinira poslove vezane uz rad Kontaktne točke za proizvode, koordinira i prati razvoj Kontaktne točke za proizvode; koordinira poslove vezane za prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti preko NANDO sustava, sudjeluje u radu institucija Europske unije te drugih foruma i sastanaka vezanih za Slobodu kretanja roba, koordinira poslove vezane s upoznavanjem i informiranjem javnosti i gospodarstvenika o poslovima iz svoga djelokruga; izrađuje analize i priprema analitičke podloge za praćenje stanja u području slobode kretanja roba; surađuje s institucijama za infrastrukturu kvalitete, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za robe na unutarnjem tržištu i centar SOLVIT ustrojavaju se:

8.2.1.1. Odjel za notifikaciju i centar SOLVIT

8.2.1.2. Odjel za usklađivanje tehničkog zakonodavstva.

8.2.1.1. Odjel za notifikaciju i centar SOLVIT

Članak 124.

Odjel za notifikaciju i centar SOLVIT koordinira poslove u vezi s postupcima službenog obavješćivanja u području tehničkih propisa te propisa o uslugama informacijskog društva prema Europskoj uniji putem TRIS baze Europske komisije; obavlja poslove vezane za rješavanje problema nastalih nepravilnom primjenom propisa koji uređuju unutarnje tržište, a bez pokretanja sudskog postupka (poslovi u okviru centra SOLVIT); koordinira poslove notifikacije i unos podataka o prenošenju direktiva, iz djelokruga ministarstva, u MNE bazu Europske komisije; koordinira poslove vezano za funkcioniranje unutarnjega tržišta u odnosu na slobodno kretanje roba između država članica; koordinira poslove vezane uz rad Kontaktne točke za proizvode koordinira i prati razvoj Kontaktne točke za proizvode; sudjeluje u radu institucija Europske unije te drugih foruma i sastanaka vezanih za slobodu kretanja roba, koordinira poslove vezane s upoznavanjem i informiranjem javnosti i gospodarstvenika o poslovima iz svoga djelokruga; surađuje s institucijama za infrastrukturu kvalitete, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

8.2.1.2. Odjel za usklađivanje tehničkog zakonodavstva

Članak 125.

Odjel za usklađivanje tehničkog zakonodavstva koordinira sustavom usklađivanja tehničkog zakonodavstva u području slobode kretanja roba u Republici Hrvatskoj; priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa kojima se uređuju horizontalna pitanja iz područja slobode kretanja roba; izrađuje upute, pravna stajališta, objašnjenja i mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz nadležnosti Službe; surađuje s tijelima za infrastrukturu kvalitete u razvoju provodi mjere s ciljem koordinacije i razvoja nacionalne politike u području normizacije, akreditacije, ocjenjivanja sukladnosti i mjeriteljstva; koordinira poslove vezane za prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti preko NANDO sustava, izrađuje analize i priprema analitičke podloge za praćenje stanja u području slobode kretanja roba; koordinira poslove vezane s upoznavanjem i informiranjem javnosti i gospodarstvenika o poslovima iz svoga djelokruga; surađuje s institucijama za infrastrukturu kvalitete, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

8.2.2. Služba za usluge i Centar unutarnjeg tržišta EU

Članak 126.

Služba za usluge i Centar unutarnjeg tržišta EU međuresorno koordinira implementaciju EU zakonodavstva u području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga; međuresorno potiče provedbu EU Strategije unutarnjeg tržišta s naglaskom na liberalizaciju tržišta usluga i administrativno pojednostavljenje postupaka ishođenja odobrenja za pristup tržištu usluga; sudjeluje u radnim skupinama za izradu i implementaciju sektorskih propisa o poslovnom nastanu i uslugama na unutarnjem tržištu; provodi nacionalnu međuresornu koordinaciju administrativne suradnje Republike Hrvatske s državama EU/EGP i Europskom komisijom putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI sustav), uključujući i notifikacije propisa u području usluga; koordinira Centar unutarnjeg tržišta EU koji na jednom mjestu objedinjava sve EU kontaktne točke i IT alate koji hrvatskim građanima, poduzetnicima i nadležnim tijelima pružaju informacije o lakšem pristupu europskom tržištu; koordinira međuresorni razvoj elektroničke Jedinstvene kontaktne točke za usluge kao jednog mjesta s relevantnim informacijama o uvjetima poslovanja i elektroničkim postupcima za pokretanje poslovanja i pristup tržištu usluga; koordinira međuresorni razvoj Jedinstvenog digitalnog pristupnika; priprema nacionalna EU stajališta i sudjeluje u radu EU institucija u području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga; surađuje s međunarodnim institucijama i organizacijama; sudjeluje u projektima tehničke pomoći te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za usluge i Centar unutarnjeg tržišta EU ustrojavaju se:

8.2.2.1. Odjel za usklađivanje zakonodavstva i IMI sustav

8.2.2.2. Odjel za Centar unutarnjeg tržišta EU.

8.2.2.1. Odjel za usklađivanje zakonodavstva i IMI sustav

Članak 127.

Odjel za usklađivanje zakonodavstva i IMI sustav međuresorno koordinira implementaciju EU zakonodavstva u području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga; sudjeluje u radnim skupinama za izradu i implementaciju sektorskih propisa o poslovnom nastanu i uslugama na unutarnjem tržištu; međuresorno potiče provedbu EU Strategije unutarnjeg tržišta s naglaskom na liberalizaciju tržišta usluga odnosno uklanjanje prepreka slobodi tržišta usluga i administrativno pojednostavljenje postupaka ishođenja odobrenja za pristup tržištu usluga; provodi nacionalnu međuresornu koordinaciju administrativne suradnje Republike Hrvatske s državama EU/EGP i Europskom komisijom putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI sustav) kroz poticanje brže razmjene administrativnih informacija o pružanju usluga između nadležnih tijela RH i drugih EU/EGP država; koordinira provođenje analize propisa iz nadležnosti tijela državne uprave te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te notifikaciju istih putem IMI sustava; priprema nacionalna EU stajališta i sudjeluje u radu EU institucija u području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga; surađuje s međunarodnim institucijama i organizacijama te u projektima tehničke pomoći, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

8.2.2.2. Odjel za Centar unutarnjeg tržišta EU

Članak 128.

Odjel za Centar unutarnjeg tržišta EU međuresorno potiče provedbu EU Strategije unutarnjeg tržišta s naglaskom na liberalizaciju tržišta usluga odnosno uklanjanje prepreka slobodi tržišta usluga i administrativno pojednostavljenje postupaka ishođenja odobrenja za pristup tržištu usluga; koordinira Centar unutarnjeg tržišta EU koji na jednom mjestu objedinjava sve EU kontaktne točke i IT alate koji hrvatskim građanima, poduzetnicima i nadležnim tijelima pružaju informacije o lakšem pristupu europskom tržištu; koordinira međuresorni razvoj elektroničke Jedinstvene kontaktne točke za usluge kao jednog mjesta s relevantnim informacijama o uvjetima poslovanja i elektroničkim postupcima za pokretanje poslovanja i pristup tržištu usluga; koordinira međuresorni razvoj Jedinstvenog digitalnog pristupnika; priprema nacionalna EU stajališta i sudjeluje u radu EU institucija u području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga; surađuje s nacionalnim i međunarodnim institucijama i organizacijama; sudjeluje u projektima tehničke pomoći te obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

8.3. Sektor za zaštitu prava potrošača

Članak 129.

Sektor za zaštitu prava potrošača predlaže mjere za unaprjeđenje politike zaštite potrošača; predlaže mjere za unaprjeđenje učinkovitosti cjelokupnog sustava zaštite potrošača na području Republike Hrvatske; izrađuje i prati provedbu strategije politike zaštite potrošača; koordinira obavljanje poslova izrade nacrta prijedloga zakona, strategija i drugih akata iz područja zaštite potrošača; koordinira, prati i sudjeluje u obavljanju poslove vezane uz usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije u području zaštite potrošača; prati ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih strategijom politike zaštite potrošača; koordinira izradu nacionalnih stajališta, te surađuje u izradi nacionalnih stajališta s drugim tijelima državne uprave te koordinira sudjelovanje hrvatskih predstavnika u radu tijela Europske unije iz svoga djelokruga; koordinira pripremu analitičkih podloga za praćenje stanja na području zaštite potrošača; koordinira i izrađuje izvješća i druge dokumente za Europsku komisiju i druge institucije Europske unije iz djelokruga Službe; koordinira izradu odgovora na upite drugih država članica iz područja zaštite potrošača u okviru odbora, mreža i ostalih tijela Europske komisije; koordinira i prati izradu odgovora na predstavke i pritužbe građana iz djelokruga Sektora; obavlja i koordinira poslove vezane uz rad Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača; obavlja i koordinira poslove vezane uz rad Centralnog informacijskog sustava zaštite potrošača; koordinira uređivanje mrežne stranice iz područja zaštite potrošača; provodi i koordinira poslove informiranja i edukacije iz područja zaštite potrošača te podizanje javne svijesti o potrebi zaštite prava potrošača; provodi mjere nadzora nad projektima namijenjenim edukaciji, informiranju i savjetovanju potrošača; prati i koordinira rad tijela za alternativno rješavanje sporova, te provodi poslove podizanja svijesti o prednostima alternativnog rješavanja potrošačkih sporova; obavlja i koordinira poslove vezane uz rad Europskog potrošačkog centra; koordinira obavljanje poslova savjetovanja potrošača vezane uz prekograničnu kupovinu u okviru Europskoga potrošačkog centra; surađuje s europskim potrošačkim centrima drugih država u rješavanju pritužbi potrošača, razmjeni informacija i izradi zajedničkih projekta na području zaštite potrošača; provodi edukacijske kampanje u suradnji s europskim potrošačkim centrima iz drugih država članica; obavlja poslove kontaktne točke Platforme za ORS u okviru Europskog potrošačkog centra; za hrvatske predstavnike koordinira i priprema nacionalna stajališta u svrhu zastupanja Republike Hrvatske u radu EU institucija u području zaštite potrošača; sudjeluje u radu EU institucija iz područja svoje nadležnosti, koordinira poslove vezane uz upoznavanje javnosti o poslovima iz svoga djelokruga; surađuje s drugim tijelima državne uprave, ostalim tijelima javne vlasti te domaćim i međunarodnim stručnim institucijama u području zaštite potrošača, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za zaštitu prava potrošača ustrojavaju se:

8.3.1. Služba za normativne aktivnosti iz područja zaštita prava potrošača

8.3.2. Služba za provedbu politike zaštite prava potrošača.

8.3.1. Služba za normativne aktivnosti iz područja zaštita prava potrošača

Članak 130.

Služba za normativne aktivnosti iz područja zaštita prava potrošača izrađuje nacrte prijedloga zakona, strategija i drugih akata iz područja zaštite potrošača; koordinira i sudjeluje u izradi zakonodavstva Europske unije u području zaštite potrošača; koordinira i izrađuje stručna mišljenja vezana uz propise iz područja zaštite potrošača; izrađuje očitovanja na propise i druge akte iz nadležnosti ostalih tijela državne uprave; prati ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih strategijom politike zaštite potrošača; predlaže mjere za unaprjeđenje sustava zaštite potrošača; priprema analitičke podloge za praćenje stanja na području zaštite potrošača; koordinira obavlja administrativne i stručne poslove vezane uz rad Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača; izrađuje analize i priprema analitičke podloge za praćenje stanja na području zaštite potrošača; prati i koordinira rad tijela za alternativno rješavanje sporova, te provodi poslove podizanja svijesti o prednostima alternativnog rješavanja potrošačkih sporova; surađuje s drugim tijelima državne uprave, ostalim tijelima javne vlasti, te domaćim i međunarodnim stručnim institucijama u području zaštite potrošača, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

8.3.2. Služba za provedbu politike zaštite prava potrošača

Članak 131.

Služba za provedbu politike zaštite prava potrošača obavlja upravne i stručne poslove vezane izobrazbu, informiranje i savjetovanje potrošača; koordinira i prati statističku obradu i analizu upita i predstavki potrošača; koordinira i provodi upravne i stručne poslove vezane uz projekte namijenjene udrugama za zaštitu potrošača; provodi aktivnosti vezano uz organizaciju stručnih ispita za obavljanje p Izmjenama i dopunama ZPU-a korisnicima potpora za ulaganje omogućen je “grace period” kroz dodatno trogodišnje produljenje propisanog razdoblja očuvanja novootvorenih radnih mjesta zbog razloga prouzrokovanih krizom na tržištu rada u RH uslijed COVID-19 pandemije; poslova informiranja, izobrazbe i savjetovanja potrošača; koordinira i provodi mjere nadzora nad projektima namijenjenim udrugama za zaštitu potrošača; koordinira i obavlja poslove vezane uz rad Centralnog informacijskog sustava zaštite potrošača; prikuplja, statistički obrađuje i analizira podatke iz Centralnog informacijskog sustava zaštite potrošača; obavlja i koordinira poslove vezane uz rad Europskog potrošačkog centra; koordinira obavljanje poslova savjetovanja potrošača vezane uz prekograničnu kupovinu u okviru Europskoga potrošačkog centra; surađuje s europskim potrošačkim centrima drugih država u rješavanju pritužbi potrošača, razmjeni informacija i izradi zajedničkih projekta na području zaštite potrošača; provodi edukacijske kampanje u suradnji s europskim potrošačkim centrima iz drugih država članica; obavlja poslove kontaktne točke Platforme za ORS u okviru Europskog potrošačkog centra; koordinira provedbu poslova podizanja svijesti o zaštiti prava potrošača; surađuje s drugim tijelima državne uprave, ostalim tijelima javne vlasti, te domaćim i međunarodnim stručnim institucijama u području zaštite potrošača, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za provedbu politike zaštite prava potrošača ustrojavaju se:

8.3.2.1. Odjel za Europski potrošački centar (ECC)

8.3.2.2. Odjel za izobrazbu i informiranje o pravima potrošača.

8.3.2.1. Odjel za Europski potrošački centar (ECC)

Članak 132.

Odjel za Europski potrošački centar (ECC) obavlja poslove informiranja i savjetovanja potrošača vezanih za prekograničnu kupovinu roba i usluga na unutarnjem tržištu; pruža pomoć potrošačima i savjetuje ih u slučaju nastanka poteškoća prilikom prekogranične kupovine roba i usluga na unutarnjem tržištu; surađuje s nadležnim tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova u Republici Hrvatskoj, djeluje kao kontaktna točka za zaprimanje zahtjeva potrošača za alternativnim rješavanjem potrošačkih sporova putem Platforme za ORS, prosljeđuje zahtjeve za alternativnim rješavanjem potrošačkih sporova ADR tijelima; prati tijek pojedinih postupaka proslijeđenih putem Platforme za ORS, obavlja sve druge poslove vezane uz funkcioniranje Platforme za ORS; informira potrošače o njihovim pravima i stanju zakonodavstva u području zaštite potrošača na unutarnjem tržištu; organizira promotivne aktivnosti o potrošačkim pravima i alternativnom rješavanju potrošačkih sporova; prati područje zaštite prava potrošača na unutarnjem tržištu; izrađuje statistička izvješća o upitima i pritužbama potrošača u raznim područjima zaštite njihovih prava; obavlja poslove vezano uz sudjelovanje na sastancima Mreže europskih potrošačkih centara: obavlja poslove vezano uz sudjelovanje na radionicama, seminarima i konferencijama o zaštiti potrošača prilikom obavljanja prekogranične kupovine; sudjeluje u projektima i inicijativama koje su usmjerene ka povećanju zaštite potrošača; surađuje s Europskim potrošačkim centrima drugih zemalja u rješavanju pritužbi potrošača, razmjeni informacija i izradi zajedničkih projekta na području zaštite potrošača; surađuje s drugim mrežama Europske unije – Your Europe, Europe Direct, SOLVIT, FINNET; ostvaruje ostale ciljeve i zadatke propisane u Radnom programu Europske komisije te predlaže mjere za unapređenje učinkovitosti cjelokupnog sustava zaštite potrošača na unutarnjem tržištu Europske unije, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

8.3.2.2. Odjel za izobrazbu i informiranje o pravima potrošača

Članak 133.

Odjel za izobrazbu i informiranje o pravima potrošača obavlja upravne i stručne poslove vezane uz izobrazbu, informiranje i savjetovanje potrošača; koordinira i prati statističku obradu i analizu upita i predstavki potrošača; prati i analizira izvješća o projektnim aktivnostima udruga za zaštitu potrošača, koordinira i provodi upravne i stručne poslove vezane uz pripremu i provedbu projekata namijenjenih udrugama za zaštitu potrošača; koordinira i provodi mjere nadzora nad projektima namijenjenim udrugama za zaštitu potrošača; koordinira i obavlja poslove vezane uz rad Centralnog informacijskog sustava zaštite potrošača; prikuplja, statistički obrađuje i analizira podatke iz Centralnog informacijskog sustava zaštite potrošača, obavlja poslove vezano uz organizaciju stručnih ispita za obavljanje poslova informiranja, izobrazbe i savjetovanja potrošača; obavlja poslove podizanja svijesti o zaštiti prava potrošača te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

8.4. Sektor za politiku javne nabave

Članak 134.

Sektor za politiku javne nabave provodi mjere razvoja i unapređenja sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj; provodi mjere u svrhu pravilne i ujednačene primjene zakona i provedbenih propisa u području javne nabave; provodi nadzor nad provedbom zakona i propisa u području javne nabave; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja o načinu sprječavanja ili otklanjanja nepravilnosti; prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira nepravilnosti radi poduzimanja mjera za postizanje pravilne i ujednačene primjene zakona i provedbenih propisa u području javne nabave; pruža stručnu pomoć u vezi s primjenom zakona i provedbenih propisa s ciljem jedinstvenog postupanja u provođenju postupaka javne nabave; vodi Portal javne nabave; surađuje s drugim državnim tijelima radi postizanja ujednačenog tumačenja i pravilne primjene propisa; provodi izobrazbu u području javne nabave, izdaje certifikate u području javne nabave; provodi koordinativne aktivnosti u sklopu poslova vezanih uz Europsku uniju; promiče uporabu novih tehnologija posebice elektroničke javne nabave; prati aktivnosti u području javne nabave na razini međunarodnih i europskih organizacija poput Svjetske trgovinske organizacije te Organizacije za gospodarsku suradnju i razvitak; prati pravnu stečevinu Europske unije te sudjeluje u radu institucija Europske unije u području javne nabave; prati praksu javne nabave u državama članicama; koordinira usklađivanje hrvatskog zakonodavstva iz područja javne nabave s pravnom stečevinom Europske unije; izrađuje stručne podloge i prijedloge stajališta vezane uz akte Europske unije, Svjetske trgovinske organizacije, Organizacije za gospodarsku suradnju i razvitak u području javne nabave; predlaže, priprema i koordinira izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa u području javne nabave; analitički prati razvoj sustava javne nabave, prati Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske, prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira podatke o javnoj nabavi te izrađuje statistička izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za politiku javne nabave ustrojavaju se:

8.4.1. Služba za stručnu pomoć i nadzor

8.4.2. Služba za unapređenje sustava i međunarodnu suradnju.

8.4.1. Služba za stručnu pomoć i nadzor

Članak 135.

Služba za stručnu pomoć i nadzor provodi mjere u svrhu pravilne i ujednačene primjene zakona i provedbenih propisa u području javne nabave; provodi nadzor nad provedbom zakona i provedbenih propisa u području javne nabave u svrhu sprječavanja ili otklanjanja nepravilnosti; vrši uvid u dokumentaciju postupaka javne nabave te analizira dokumentaciju i provedbu postupaka javne nabave; daje preporuke o načinu sprječavanja ili otklanjanja nepravilnosti; pokreće prekršajni postupak pred nadležnim prekršajnim sudom ako utvrdi nepravilnosti koje imaju obilježja prekršaja; prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira nepravilnosti radi poduzimanja mjera za postizanje ujednačene i pravilne primjene zakona i provedbenih propisa u području javne nabave; pruža svim relevantnim dionicima stručnu pomoć u vezi s primjenom zakona i drugih propisa u području javne nabave te izrađuje provedbene alate s ciljem jedinstvenog postupanja u provođenju postupaka javne nabave; vodi Portal javne nabave; sudjeluje u pripremi izrade nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa u području javne nabave te izradi povezanih propisa; surađuje s drugim državnim tijelima radi postizanja ujednačenog tumačenja i pravilne primjene propisa iz područja javne nabave; sudjeluje u pripremi i provedbi programa izobrazbe u području javne nabave, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za stručnu pomoć i nadzor ustrojavaju se:

8.4.1.1. Odjel za stručnu pomoć

8.4.1.2. Odjel za nadzor.

8.4.1.1. Odjel za stručnu pomoć

Članak 136.

Odjel za stručnu pomoć provodi aktivnosti u svrhu pravilne i ujednačene primjene zakona i provedbenih propisa u području javne nabave; pruža svim dionicima stručnu pomoć u vezi s primjenom zakona i drugih propisa u području javne nabave kroz davanje mišljenja, uputa, izradu priručnika, drugih stručnih publikacija i standardnih obrazaca s ciljem jedinstvenog postupanja u provođenju postupaka javne nabave; vodi Portal javne nabave, uključujući pripremu, izradu i objavu najvažnijih mišljenja, uputa, instrukcija, često postavljanih pitanja i drugih materijala s ciljem pružanja relevantnih informacija svim zainteresiranim dionicama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.4.1.2. Odjel za nadzor

Članak 137.

Odjel za nadzor provodi aktivnosti u svrhu pravilne i ujednačene primjene zakona i provedbenih propisa u području javne nabave; na temelju zahtjeva, predstavki i dostupnih informacija pokreće i provodi nadzor nad provedbom zakona i provedbenih propisa u području javne nabave u svrhu sprječavanja ili otklanjanja nepravilnosti koje mogu nastati ili su nastale kao posljedica njihove povrede; obavlja uvid u dokumentaciju postupaka javne nabave i ugovore o javnoj nabavi radi analize dokumentacije i provedbe postupaka javne nabave; daje preporuke o načinu sprječavanja ili otklanjanja počinjenih nepravilnosti; pokreće prekršajni postupak pred nadležnim prekršajnim sudom ako utvrdi nepravilnosti koje imaju obilježja prekršaja; prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira nepravilnosti u području javne nabave radi poduzimanja mjera za postizanje pravilne primjene zakona i provedbenih propisa; surađuje s drugim državnim tijelima radi postizanja ujednačenog tumačenja i pravilne primjene propisa iz područja javne nabave, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.4.2. Služba za unapređenje sustava i međunarodnu suradnju

Članak 138.

Služba za unapređenje sustava i međunarodnu suradnju provodi mjere razvoja sustava javne nabave i međunarodne suradnje; priprema i provodi izobrazbu u području javne nabave, izdaje i obnavlja certifikate u području javne nabave; provodi aktivnosti koje se odnose na razvoj, unapređenje i koordinaciju cjelokupnog sustava javne nabave, uključujući koordinativne aktivnosti u sklopu poslova vezanih uz Europsku uniju; promiče uporabu novih tehnologija posebice elektroničke javne nabave; prati aktivnosti u području javne nabave na razini međunarodnih i europskih organizacija poput Svjetske trgovinske organizacije i Organizacije za gospodarsku suradnju i razvitak; prati politike i pravnu stečevinu Europske unije u području javne nabave, kao i primjere najbolje prakse u njenim državama članicama; koordinira usklađivanje zakonodavstva iz područja javne nabave s pravnom stečevinom Europske unije; izrađuje stručne i normativne podloge vezane uz akte u području javne nabave Europske unije, Svjetske trgovinske organizacije, Organizacije za gospodarsku suradnju i razvitak, i dr.; predlaže, priprema i koordinira izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa o javnoj nabavi te sudjeluje u izradi povezanih propisa; analitički prati razvoj sustava javne nabave; prati Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske; prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira podatke o javnoj nabavi te izrađuje statistička izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za unapređenje sustava i međunarodnu suradnju ustrojavaju se:

8.4.2.1. Odjel za međunarodnu suradnju, razvoj i usklađivanje sustava

8.4.2.2. Odjel za praćenje, analitiku i izvješćivanje

8.4.2.3. Odjel za izobrazbu.

8.4.2.1. Odjel za međunarodnu suradnju, razvoj i usklađivanje sustava

Članak 139.

Odjel za međunarodnu suradnju, razvoj i usklađivanje sustava provodi aktivnosti koje se odnose na međunarodnu suradnju, razvoj, unapređenje i koordinaciju cjelokupnog sustava javne nabave, provodi aktivnosti međunarodne suradnje u području javne nabave; priprema i provodi aktivnosti vezane uz Europsku uniju; prati pravnu stečevinu Europske unije te praksu javne nabave u njenim državama članicama; sudjeluje u radu radnih skupina pri međunarodnim i europskim institucijama u području javne nabave; prati praksu Suda Europske unije; prati aktivnosti u području javne nabave na razini međunarodnih i europskih organizacija poput Svjetske trgovinske organizacije i Organizacije za gospodarsku suradnju i razvitak; koordinira usklađivanje zakonodavstva iz područja javne nabave s pravnom stečevinom Europske unije; predlaže, priprema i koordinira izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa u području javne nabave te sudjeluje u izradi povezanih propisa; koordinira izradu stručnih podloga i prijedloga stajališta vezanih uz akte Europske unije, Svjetske trgovinske organizacije, Organizacije za gospodarsku suradnju i razvitak, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.4.2.2. Odjel za praćenje, analitiku i izvješćivanje

Članak 140.

Odjel za praćenje, analitiku i izvješćivanje provodi aktivnosti koje se odnose na analitičko praćenje sustava javne nabave; prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira opće podatke o javnoj nabavi te izrađuje statistička i druga izvješća za potrebe Ministarstva, Vlade Republike Hrvatske, Europske komisije, Svjetske trgovinske organizacije, Organizacije za gospodarsku suradnju i razvitak, i dr.; prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira specifične podatke o javnoj nabavi vezane uz Europske strukturne i investicijske fondove, zelenu i inovativnu javnu nabavu te izrađuje odgovarajuća izvješća za potrebe nadležnih tijela; provodi aktivnosti vezane uz promicanje uporabe novih tehnologija, osobito elektroničke javne nabave; prati Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske; vodi baze podataka, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.4.2.3. Odjel za izobrazbu

Članak 141.

Odjel za izobrazbu priprema i provodi izobrazbu u području javne nabave; surađuje s drugim nadležnim tijelima na državnoj, područnoj (regionalnoj) te lokalnoj razini i dionicima vezano uz analizu potreba razvoja programa izobrazbe u području javne nabave; analizira potrebe i razvija nove specifične programe izobrazbe u području javne nabave vezane uz Europske strukturne i investicijske fondove, zelenu i inovativnu javnu nabavu; utvrđuje uvjete za izdavanje i obnavljanje certifikata u području javne nabave; izdaje i obnavlja certifikate u području javne nabave, vodi zbirku podataka o izdanim i obnovljenim certifikatima u obliku Registra u području javne nabave; vodi registar nositelja programa u području javne nabave, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA

Članak 142.

Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona, drugih propisa i planskih dokumenata iz područja upravljanja vodama, morem i priobaljem; obavlja upravne i stručne poslove iz područja zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje, zaštite voda, korištenja voda za različite namjene, djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda, uključujući i proces restrukturiranja i okrupnjavanja vodnokomunalnog sektora i provedbu ulaganja u razvoj vodnokomunalne infrastrukture te posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama, zaštite mora i priobalja koji se odnose na očuvanje i omogućavanje oporavka morskih i obalnih ekosustava, praćenje i promatranje stanja Jadranskog mora na nacionalnoj razini, razini subregije (Jadransko more) i regije (Sredozemno more), provedbu mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem; provođenje upravnog nadzora nad Hrvatskim vodama i Referentnim centrom za more, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi javnih ovlasti na temelju zakona i drugih propisa iz područja upravljanja vodama, morskim okolišem i obalnim područjem; poslovi kontrole naplate naknada i ulaganja u razvoj vodnih građevina iz nacionalnih sredstava; rješavanje u drugostupanjskom postupku u upravnim stvarima iz svoga djelokruga; rješavanje (postupanje) po presudama upravnih sudova; obavljanje poslova koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja upravljanja vodama, morskim okolišem i obalnim područjem; izrada stručnih podloga, mišljenja, izvješća i odgovora Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti iz područja upravljanja vodama, morskim okolišem i obalnim područjem; obavljanje poslova u vezi s definiranjem nacionalne politike u upravljanju vodama, morskim okolišem i obalnim područjem i koordiniranja ove politike s politikama drugih sektora; koordiniranje izrade planskih dokumenata upravljanja vodama, morskim okolišem i obalnim područjem; odgovornost za provedbu planskih dokumenata upravljanja vodama, morskim okolišem i obalnim područjem te sudjelovanje u izradi i drugih dokumenata relevantnih za upravljanje vodama, morskim okolišem i obalnim područjem; organiziranje i provođenje usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u području upravljanja vodama, morskim okolišem i obalnim područjem; obavljanje poslova vezanih uz Europsku uniju u području upravljanja vodama morskim okolišem i obalnim područjem; osiguravanje sklapanja i provedbe međunarodnih ugovora i sporazuma i drugih međunarodnih akata iz područja vodnoga gospodarstva, morskim okolišem i obalnim područjem; predlaganje članova povjerenstva za rješavanje žalbi protiv rješenja državnih vodopravnih inspektora; pružanje podrške razvoju strateških investicijskih projekata uključujući i vođenje operativnih skupina; provodi postupke ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u dijelu koji se odnosi na ocjenu utjecaja zahvata na stanje vodnih tijela i postizanje ciljeva zaštite voda, te stanje tijela morskih voda i postizanje ciljeva zaštite morskog okoliša odnosno održanja/i postizanja dobrog stanja morskog okoliša i obalnog područja priprema strategije i programe investiranja, odnosno sektorske planove i programe koji služe kao podloga za korištenje međunarodnih financijskih izvora za projekte iz vodnoga gospodarstva te zaštite morskog okoliša i obalnog područja te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora ustrojavaju se:

9.1. Sektor voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje

9.2. Sektor upravnog nadzora, kontrole naknada i žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu

9.3. Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave u području zaštite mora ustrojava se:

9.4. Područna služba za zaštitu mora i priobalja Rijeka, sa sjedištem u Rijeci.

9.1. Sektor voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje

Članak 143.

Sektor voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona, drugih propisa te planskih dokumenata upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na: zaštitu od štetnog djelovanja voda, što uključuje aktivnosti i mjere za obranu od poplava, obranu od leda na vodotocima i zaštitu od erozija i bujica, vodno dobro, melioracijsku odvodnju i navodnjavanje, koordinaciju provedbe Nacionalnog plana navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV), zaštitu voda, korištenje voda i posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama; prati stanje površinskih, uključujući priobalne vode i teritorijalno more, te podzemnih voda u skladu s propisanim standardima kakvoće voda, prati izradu i provedbu plana monitoringa voda, koordinira izradu i sudjeluje u provedbi planskih dokumenata upravljanja vodama te sudjeluje u izradi i drugih dokumenata relevantnih za upravljanje vodama; provodi postupke davanja koncesija za korištenje voda za različite namjene, provodi postupke ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u dijelu koji se odnosi na ocjenu utjecaja zahvata na stanje vodnih tijela i postizanje ciljeva zaštite okoliša; izrađuje prijedlog državnog proračuna u svome djelokrugu, prati i odobrava ulaganja iz svoga djelokruga koja se izvršavaju preko Hrvatskih voda, koordinira i nadzire pripremu i provedbu projekata iz svoga djelokruga, sudjeluje u programiranju i pripremi projekata zaštite od štetnog djelovanja voda, melioracijske odvodnje i navodnjavanja za sufinanciranje iz fondova Europske unije, izrađuje izvješća o provedbi pojedinačnih projekata, programa i strategija iz svoga djelokruga, izrađuje prijedlog i provodi Strateški plan Ministarstva u svom djelokrugu, obavlja poslove definiranja nacionalne politike u upravljanju vodama i koordiniranja ove politike s politikama drugih sektora; organizira, provodi i izvješćuje o usklađivanju nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u području upravljanja vodama i njegovoj provedbi te koordinira upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga upravljanja vodama, poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja o načinu provedbe zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga, koordinira izradu mišljenja prema drugim tijelima državne uprave, koordinira poslove vezano uz Europsku uniju u području upravljanja vodama; koordinira izradu i pripremu nacionalnih stajališta i drugih dokumenata vezano uz pitanja iz područja vodnoga gospodarstva potrebnih za sudjelovanje predstavnika Republike Hrvatske u radu radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije, koordinira suradnju s relevantnim tijelima državne uprave i tijelima Europske unije, osigurava sklapanje i provedbu međunarodnih ugovora i sporazuma i drugih međunarodnih akata iz područja vodnoga gospodarstva, sudjeluje u radu međunarodnih komisija i potkomisija i drugih radnih tijela i skupina iz područja vodnoga gospodarstva, obavlja poslove definiranja nacionalne politike u upravljanju vodama i koordiniranja ove politike s politikama drugih sektora predlaže članove povjerenstva za rješavanje žalbi protiv rješenja državnih vodopravnih inspektora, koordinira, organizira i provodi postupke sudjelovanja javnosti u upravljanju vodama, koordinira i sudjeluje u izradi podloga iz područja vodnoga gospodarstva za potrebe Ministarstva, obavlja stručne i druge poslove potrebne za rad Nacionalnog vijeća za vode, surađuje s odnosima s javnošću, vezano uz izvješćivanje i informiranje javnosti o pitanjima iz svoga djelokruga, izrađuje godišnje planove rada, stručne podloge, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti vezano uz pitanja voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje ustrojavaju se:

9.1.1. Služba zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje

9.1.2. Služba zaštite i korištenja voda

9.1.3. Služba vodne politike i međunarodne suradnje.

9.1.1. Služba zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje

Članak 144.

Služba zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona i drugih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na zaštitu od štetnog djelovanja voda što uključuje aktivnosti i mjere za obranu od poplava, obranu od leda na vodotocima i zaštitu od erozija i bujica, zatim vodno dobro, melioracijsku odvodnju i navodnjavanje; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na pripremu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz svoga djelokruga te na davanje stručnih mišljenja o načinu provedbe istih, pripremu planskih dokumenata upravljanja vodama u svom djelokrugu i provedbu postupaka strateške procjene utjecaja tih dokumenata na okoliš; sudjeluje u programiranju i pripremi projekata zaštite od štetnog djelovanja voda, melioracijske odvodnje i navodnjavanja za sufinanciranje iz fondova Europske unije, provodi Nacionalni plan navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV) kao strateški dokument za planiranje, izgradnju, korištenje i održavanje sustava za navodnjavanje u Republici Hrvatskoj, prati ulaganja u razvoj regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i vodnih građevina za melioracije, izrađuje izvješća o provedbi projekata, programa i strategija iz područja zaštite od štetnog djelovanja voda, melioracijske odvodnje i navodnjavanja, izrađuje prijedlog državnog proračuna u svome djelokrugu, koordinira i nadzire pripremu i provedbu projekata iz svoga djelokruga, prati i odobrava ulaganja iz svoga djelokruga koja se izvršavaju preko Hrvatskih voda, utvrđuje ispunjenje posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti za potrebe upravljanja vodama i to za poslove preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava kao i za poslove upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu prijedloga odluke o raspolaganju šljunkom i pijeskom koji preostaje nakon radova na vodama i vodnom dobru koju donosi Vlada Republike Hrvatske, provedbu postupaka davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda za navodnjavanje i eksploataciju šljunka i pijeska iz obnovljivih ležišta u području značajnom za vodni režim, vodi evidenciju o zasnovanim pravima najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru, obavlja stručne poslove koji se odnose na pripremu obrazovnih materijala i provedbu edukacije i stručnih ispita za obavljanje vodočuvarske službe, provedbu postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u dijelu koji se odnosi na ocjenu utjecaja zahvata na stanje vodnih tijela i postizanje ciljeva zaštite voda, predlaže članove povjerenstva za rješavanje žalbi protiv rješenja državnih vodopravnih inspektora, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz svoga djelokruga rada, pripremu stručnih podloga, mišljenja, izvješća i odgovora Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini i zainteresiranoj javnosti, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje ustrojavaju se:

9.1.1.1. Odjel vodnog dobra

9.1.1.2. Odjel zaštite od štetnog djelovanja voda

9.1.1.3. Odjel navodnjavanja i melioracijske odvodnje.

9.1.1.1. Odjel vodnog dobra

Članak 145.

Odjel vodnog dobra obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na vodno dobro i njegovo korištenje; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na pripremu nacrta prijedloga zakona i prijedloga podzakonskih propisa iz svoga djelokruga te na davanje stručnih mišljenja o načinu provedbe istih, obavlja upravne i stručne poslove vezane uz: uređivanje imovinsko-pravnih odnosa na vodnom i javnom vodnom dobru što uključuje izradu prvostupanjskih rješenja o pripadnosti vodnom, odnosno javnom vodnom dobru, praćenje uknjižbe javnog vodnog dobra u zemljišne knjige, izradu prvostupanjskih rješenja o utvrđivanju prestanka statusa javnog vodnog dobra, vođenje evidencije o zasnovanim pravima najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru, davanje stručnih mišljenja o prihvaćanju i uvjetima prihvaćanja ponude ili o odbijanju ponude u postupku prvokupa zemljišnih čestica koje čine vodno dobro, a nisu u sustavu javnog vodnog dobra; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz svoga djelokruga rada, pripremu stručnih podloga, mišljenja, izvješća i odgovora Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini i zainteresiranoj javnosti, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.1.1.2. Odjel zaštite od štetnog djelovanja voda

Članak 146.

Odjel zaštite od štetnog djelovanja voda obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na zaštitu od štetnog djelovanja voda, što uključuje aktivnosti i mjere za obranu od poplava, obranu od leda na vodotocima i zaštitu od erozija i bujica; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na pripremu nacrta prijedloga zakona i prijedloga podzakonskih propisa iz svoga djelokruga te na davanje stručnih mišljenja o načinu provedbe istih, prati stanje, razvoj i ulaganja u području uređenja vodotoka i drugih voda, obrane od poplava, zaštite od leda na vodotocima te zaštite od erozija i bujica, sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga višegodišnjih programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i provedbi postupka strateške procjene utjecaja istih na okoliš; sudjeluje u programiranju i pripremi projekata zaštite od štetnog djelovanja voda za sufinanciranje iz EU fondova, obavlja stručne poslove koji se odnose na pripremu prijedloga državnog proračuna u svome djelokrugu, koordinaciju i nadzor pripreme i provedbe projekata iz svoga djelokruga, praćenje i odobravanje ulaganja iz svoga djelokruga koja se izvršavaju preko Hrvatskih voda, sudjeluje u postupku izrade karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: utvrđivanje vanjske granice uređenog i neuređenog inundacijskog područja i izradu odluka u prvom stupnju, utvrđivanje ispunjenja posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti za potrebe upravljanja vodama, i to za poslove preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i izradu prvostupanjskih rješenja, izradu prijedloga odluke o raspolaganju šljunkom i pijeskom koji preostaje nakon radova na vodama i vodnom dobru koju donosi Vlada Republike Hrvatske, provedbu postupaka davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda za eksploataciju šljunka i pijeska iz obnovljivih ležišta u području značajnom za vodni režim, obavlja stručne poslove koji se odnose na pripremu obrazovnih materijala i provedbu edukacije i stručnih ispita za obavljanje vodočuvarske službe, provedbu postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u dijelu koji se odnosi na ocjenu utjecaja zahvata na stanje vodnih tijela i postizanje ciljeva zaštite voda, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu izvješća o provedbi projekata, programa i strategija iz svoga djelokruga, davanje mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz svoga djelokruga rada, pripremu stručnih podloga, mišljenja, izvješća i odgovora Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, te zainteresiranoj javnosti te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.1.1.3. Odjel navodnjavanja i melioracijske odvodnje

Članak 147.

Odjel navodnjavanja i melioracijske odvodnje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona i drugih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na navodnjavanje i melioracijsku odvodnju; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na pripremu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz svoga djelokruga te na davanje stručnih mišljenja o načinu provedbe istih; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga višegodišnjih programa gradnje vodnih građevina za melioracije i provedbi postupka strateške procjene utjecaja istih na okoliš; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na programiranje i pripremu projekata melioracijske odvodnje i navodnjavanja za sufinanciranje iz fondova Europske unije, provedbu Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV) kao strateškog dokumenta za planiranje, izgradnju, korištenje i održavanje sustava za navodnjavanje u Republici Hrvatskoj, praćenje ulaganja u razvoj vodnih građevina za melioracije, izradu izvješća o provedbi projekata, programa i strategija iz područja melioracijske odvodnje i navodnjavanja, pripremu prijedloga državnog proračuna u svome djelokrugu, koordinaciju i nadzor pripreme i provedbe projekata iz svoga djelokruga, praćenje i odobravanje ulaganja iz svoga djelokruga koja se izvršavaju preko Hrvatskih voda; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na definiranje kriterija te ocjenu i rangiranje projekata izgradnje sustava navodnjavanja, praćenje stanja obnove i održavanja građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju, suradnju s ministarstvom nadležnim za poljoprivredu u dijelu Programa ruralnog razvoja koji se odnosi na mjere navodnjavanja i melioracijske odvodnje, utvrđenje ispunjenja posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti za potrebe upravljanja vodama i to za poslove upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje i izradu prvostupanjskih rješenja, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u dijelu koji se odnosi na ocjenu utjecaja zahvata na stanje vodnih tijela i postizanje ciljeva zaštite voda, provedbu postupaka davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda za navodnjavanje, davanje mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz svoga djelokruga rada, pripremu stručnih podloga, mišljenja, izvješća i odgovora Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.1.2. Služba zaštite i korištenja voda

Članak 148.

Služba zaštite i korištenja voda obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona i drugih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na zaštitu voda, korištenje voda te posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama – uzimanje uzoraka i ispitivanje voda, vodoistražni i drugi hidrogeološki radovi i sprječavanje i otklanjanje posljedica izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na zaštitu voda, korištenje voda, sudjeluje u izradi propisa iz djelokruga drugih tijela te prati njihovu usklađenost s propisima iz područja upravljanja vodama, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja o njihovoj međusobnoj usklađenosti, praćenje, izradu i provedbu plana monitoringa voda, izdavanje ovlaštenja laboratorijima koji obavljaju djelatnosti uzorkovanja i ispitivanja voda, ovlaštenja za obavljanje vodoistražnih i drugih hidrogeoloških radova i za obavljanje poslova sprječavanja i otklanjanja posljedica izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda, sudjeluje u izradi planskih dokumenata upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na zaštitu i korištenje voda, priprema plan davanja koncesija, provodi pripremne radnje i javna nadmetanja za davanje koncesija, vodi postupak davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda neposredno na zahtjev stranke, priprema odluke o davanju koncesija i ugovore o koncesiji za gospodarsko korištenje voda iz djelokruga Službe, provodi postupke ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u dijelu koji se odnosi na ocjenu utjecaja zahvata na stanje vodnih tijela i postizanje ciljeva zaštite voda, predlaže članove povjerenstva za rješavanje žalbi protiv rješenja državnih vodopravnih inspektora, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja o načinu provedbe zakonskih i drugih propisa iz područja upravljanja vodama, pripremu odgovora i mišljenja iz svoga djelokruga, izrađuje stručne podloge, izvješća i prijedloge odgovora Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi zaštite i korištenja voda ustrojavaju se:

9.1.2.1. Odjel zaštite voda

9.1.2.2. Odjel korištenja voda.

9.1.2.1. Odjel zaštite voda

Članak 149.

Odjel zaštite voda obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona i drugih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na zaštitu voda od onečišćenja, sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na zaštitu voda od onečišćenja koji potječu iz raznih izvora, sudjeluje u izradi propisa iz djelokruga drugih tijela te prati njihovu usklađenost s propisima iz područja upravljanja vodama i vezano uz to daje mišljenja o njihovoj međusobnoj usklađenosti, prati stanje voda te predlaže poduzimanje mjera radi postizanja ciljeva zaštite voda i vodnog okoliša sukladno propisu o standardu kakvoće voda, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na praćenje, izradu i provedbu plana monitoringa voda, izdavanje ovlaštenja laboratorijima koji obavljaju poslove ispitivanja voda, vodi očevidnik ovlaštenih laboratorija, prati i koordinira njihov rad, sudjeluje u izradi planskih dokumenata upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na zaštitu voda, izdaje ovlaštenja za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanje posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda, sudjeluje u izradi prijedloga državnog proračuna vezano uz sredstva za ispitivanje voda na području Republike Hrvatske, sudjeluje u donošenju, strateškoj procjeni utjecaja na okoliš i provedbi Plana upravljanja vodnim područjima, sudjeluje u izradi prijedloga odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta, provodi postupke ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u dijelu koji se odnosi na ocjenu utjecaja zahvata na stanje vodnih tijela i postizanje ciljeva zaštite voda, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja o načinu provedbe zakonskih i drugih propisa iz područja zaštite voda, izrađuje stručne podloge, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti vezano uz pitanja zaštite voda, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.1.2.2. Odjel korištenja voda

Članak 150.

Odjel korištenja voda obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona i drugih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na ili su u vezi s korištenjem voda za različite namjene propisane zakonom i drugim propisima iz područja upravljanja vodama, prati stanje u području korištenja voda i predlaže poduzimanje mjera za njihovo racionalno korištenje u skladu s potrebama održivog razvoja države, sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja korištenja voda, predlaže koncepcijska rješenja za osiguravanje dovoljnih količina voda odgovarajuće kakvoće za potrebe javne vodoopskrbe odnosno gospodarstva tehnološkom vodom, sudjeluje u donošenju, strateškoj procjeni i provedbi Plana upravljanja vodnim područjima, sudjeluje u pripremi odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta u suradnji s nadležnim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, surađuje s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave pri donošenju općih i drugih akata koje su iste dužne donijeti sukladno propisima iz svoga djelokruga, provodi pripremne radnje i javne natječaje za davanje u koncesiju, priprema odluke o davanju koncesija i ugovore o koncesiji za gospodarsko korištenje voda, i to: za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije i za pogon uređaja, za zahvaćanje voda radi korištenja za tehnološke i slične potrebe, za zahvaćanje voda namijenjenih za ljudsku potrošnju, uključujući mineralne i termomineralne vode osim vode isporučene putem sustava javne vodoopskrbe, za zahvaćanje voda radi stavljanja na tržište u izvornom ili prerađenom obliku u bocama i drugoj ambalaži, za zahvaćanje termalnih i mineralnih voda (za balneološke i druge svrhe osim za energetske svrhe), daje suglasnost na ugovore o dugogodišnjem zakupu ribnjaka u dijelu koji se odnosi na korištenje kopnenih voda za uzgoj riba i drugih vodenih organizama, provodi postupke ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u dijelu koji se odnosi na ocjenu utjecaja zahvata na stanje vodnih tijela i postizanje ciljeva zaštite voda pokreće postupke za raskid ugovora o koncesiji, izvršava prijenose ugovora o koncesiji, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanja stručnih mišljenja o načinu provedbe zakonskih i drugih propisa iz područja korištenja voda, izrađuje stručne podloge i mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti iz područja korištenja voda, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.1.3. Služba vodne politike i međunarodne suradnje

Članak 151.

Služba vodne politike i međunarodne suradnje obavlja poslove u vezi s definiranjem nacionalne politike u upravljanju vodama i koordiniranja ove politike s politikama drugih sektora, organizira i provodi usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u području upravljanja vodama; analizira usklađenost zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije u području upravljanja vodama; predlaže aktivnosti za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije u području upravljanja vodama te prati i izvješćuje o usklađenosti zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u području upravljanja vodama i njegovoj provedbi; notificira nacionalne propise uz direktive u području upravljanja vodama; prati propise i iskustva drugih država Europske unije u području vodnoga gospodarstva; koordinira izradu planskih dokumenata upravljanja vodama te sudjeluje u izradi i drugih dokumenata relevantnih za upravljanje vodama; prati provedbu planskih dokumenata upravljanja vodama; koordinira, organizira i sudjeluje u provedbi postupaka sudjelovanja javnosti u upravljanju vodama; obavlja stručne i druge poslove potrebne za rad Nacionalnog vijeća za vode, koordinira i obavlja stručne i administrativne poslove vezano uz Europsku uniju u području upravljanja vodama; osigurava pregled rada odbora i radnih skupina Europske komisije i radnih skupina Vijeća Europske unije radi informiranja o aktivnostima na pripremi novih propisa Europske unije i/ili dokumenata iz djelokruga vodnoga gospodarstva; sudjeluje u radu radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije kao i u svim ostalim relevantnim institucijama Europske unije; koordinira izradu i pripremu nacionalnih stajališta i drugih dokumenata, za pitanja iz područja vodnoga gospodarstva, potrebnih za sudjelovanje predstavnika Republike Hrvatske u radu radnih skupina Vijeća Europske unije i Europske komisije; potiče i koordinira suradnju s relevantnim tijelima državne uprave i tijelima Europske unije; koordinira izradu odgovora u postupcima zbog povrede prava Europske unije; sudjeluje u izradi mišljenja na zahtjeve Suda Europske unije i drugih institucija Europske unije; osigurava sve pretpostavke za sklapanje i provedbu međunarodnih ugovora i sporazuma i drugih međunarodnih akata iz područja vodnoga gospodarstva; predlaže mjere i priprema prijedloge za praćenje i analizu stanja vodnogospodarskih odnosa s pojedinim državama za razvijanje i unaprjeđivanje odnosa te poticanje bilateralne i multilateralne suradnje u skladu s ciljevima nacionalne politike u upravljanju vodama, surađuje s relevantnim međunarodnim institucijama, sudjeluje u radu međunarodnih komisija i potkomisija i drugih radnih tijela i skupina iz područja vodnoga gospodarstva; izrađuje godišnje planove rada, upute i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi vodne politike i međunarodne suradnje ustrojavaju se:

9.1.3.1. Odjel vodne politike

9.1.3.2. Odjel međunarodne suradnje.

9.1.3.1. Odjel vodne politike

Članak 152.

Odjel vodne politike koordinira i obavlja stručne i administrativne poslove vezano uz provođenje usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u području upravljanja vodama te s tim u vezi predlaže donošenje novih ili izmjene i/ili dopune nacionalnih propisa za preuzimanje novih propisa Europske unije i/ili propisa Europske unije vezanih za ispunjavanje obveza iz postupaka zbog povrede prava Europske unije te sudjeluje u izradi istih; prikuplja i analizira iskustva drugih država u prilagodbi pravnoj stečevini Europske unije u području upravljanja vodama; koordinira aktivnosti vezane uz izvješćivanje o provedbi direktiva Europske unije putem europskog informacijskog sustava za vode; obavlja i stručne i administrativne poslove vezano uz Europsku uniju u području upravljanja vodama, s tim u vezi surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama; koordinira suradnju s relevantnim tijelima Europske unije preko ministarstva nadležnog za vanjske i europske poslove i Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Europskoj uniji; osigurava pregled rada odbora i radnih skupina Europske komisije i radnih skupina Vijeća Europske unije radi informiranja o pripremi novih propisa Europske unije i/ili dokumenata iz djelokruga vodnoga gospodarstva; koordinira i sudjeluje u izradi odgovora u postupcima zbog povrede prava Europske unije; koordinira i sudjeluje u izradi mišljenja na zahtjeve Suda Europske unije i drugih institucija Europske unije iz djelokruga vodnoga gospodarstva; izrađuje prijedlog popisa nacionalnih propisa u području upravljanja vodama kojima će se preuzeti propisi Europske unije u svrhu izrade programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije; prati i izvješćuje o statusu izrade nacionalnih propisa u području upravljanja vodama predviđenih u programu Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije; djeluje kao glavna kontakt točka za prikupljanje, zaprimanje i koordinaciju svih dokumenata Europske unije koji se dostavljaju u cilju sudjelovanja u relevantnim radnim skupinama Vijeća Europske unije i odborima i radnim skupinama Europske komisije kao i u svim ostalim institucijama Europske unije; koordinira izradu i pripremu nacionalnih stajališta i drugih dokumenata, za pitanja iz područja vodnoga gospodarstva potrebnih za sudjelovanje predstavnika Republike Hrvatske u radu radnih skupina Vijeća Europske unije i odborima i radnim skupinama Europske komisije; koordinira i sudjeluje u radu kolegija Europske unije unutar Uprave; koordinira izradu podloga iz područja upravljanja vodama za izradu strateških dokumenata vezanih uz pitanja Europske unije i za sastanke vezano uz poslove Europske unije; osigurava dostupnost relevantnih akata i dokumenata vezanih uz Europsku uniju iz područja upravljanja vodama te prevođenje istih; koordinira aktivnosti vezane uz edukaciju o Europskoj uniji; obavlja poslove vezane uz horizontalnu koordinaciju i suradnju s tijelima državne uprave te poslove vezane uz suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; koordinira nacionalnu politiku upravljanja vodama s politikama drugih sektora; koordinira izradu mišljenja na prijedloge propisa i akata ostalih tijela državne uprave; provodi postupke strateških procjena utjecaja planskih dokumenata upravljanja vodama na okoliš (Strategija upravljanja vodama, Plan upravljanja vodnim područjima, višegodišnji programi); izrađuje izvješća o provedenim postupcima strateških procjena utjecaja planskih dokumenata na okoliš; organizira i koordinira postupke informiranja i sudjelovanja javnosti u postupku izrade planskih dokumenata upravljanja vodama; prati provedbu planskih dokumenata upravljanja vodama; izrađuje godišnje planove rada, upute i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.1.3.2. Odjel međunarodne suradnje

Članak 153.

Odjel međunarodne suradnje obavlja stručne poslove bilateralne i multilateralne vodnogospodarske suradnje, pripreme ugovora, sporazuma, i protokola iz područja vodnoga gospodarstva te osigurava njihovo izvršavanje, izrađuje stručne podloge o međunarodnoj vodnogospodarskoj suradnji, koordinira poslove međunarodne suradnje u području upravljanja vodama, osim u dijelu procesa i aktivnosti vezanih uz Europsku uniju u kojima sudjeluje; osigurava provedbu ugovora/sporazuma o bilateralnoj suradnji iz područja vodnoga gospodarstva, predlaže mjere i priprema prijedloge za praćenje vodnogospodarskih odnosa s pojedinim državama za razvijanje i unaprjeđivanje odnosa te poticanje suradnje u skladu s ciljevima nacionalne vodne politike, osobito u dijelu obvezne razmjene informacija o planovima upravljanja vodnim područjima od zajedničkog interesa; osigurava provedbu multilateralnih ugovora, konvencija i drugih međunarodnih akata iz područja vodnoga gospodarstva; obavlja poslove tajništva Hrvatskog vijeća za suradnju s Međunarodnim hidrološkim programom i Operativnim hidrološkim programom pri UNESCO-u; priprema učlanjivanje Republike Hrvatske u međunarodne organizacije i mreže iz područja upravljanja vodama; priprema postupke za sklapanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora iz područja vodnoga gospodarstva te prati njihovu provedbu; organizira i sudjeluje u radu međunarodnih komisija, potkomisija i drugih radnih tijela i skupina iz područja vodnoga gospodarstva osnovanih temeljem relevantnih međunarodnih ugovora; vodi evidenciju o međunarodnim ugovorima i zapisnicima sa sastanaka i drugim dokumentima u vezi s time; organizira sastanke s predstavnicima država i međunarodnih organizacija u svrhu razvijanja i unaprjeđivanja odnosa te poticanja vodnogospodarske suradnje; priprema zaključke o sudjelovanju osoba u radu međunarodnih komisija, potkomisija i drugih radnih tijela te međunarodnih institucija iz područja vodnoga gospodarstva osnovanih temeljem relevantnih međunarodnih ugovora; osigurava koordinaciju aktivnosti na međunarodnoj suradnji s drugim tijelima uprave i relevantnim institucijama; predlaže odgovarajuće izmjene nacionalnog zakonodavstva o vodama radi provedbe međunarodnih obveza, izrađuje godišnje planove rada, upute i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2. Sektor upravnog nadzora, kontrole naknada i žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu

Članak 154.

Sektor upravnog nadzora, kontrole naknada i žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: provođenje upravnog nadzora nad Hrvatskim vodama, jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave u provedbi javnih ovlasti na temelju zakona i drugih propisa iz područja upravljanja vodama i suradnju s nadzornim službama u drugim tijelima jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave, kontrolu izvješća, podataka i drugih obavijesti o obavljanju poslova državne uprave, predlaganje mjera za učinkovitije i djelotvornije obavljanje poslova državne uprave, praćenje i kontrolu naplate propisanih naknada za koncesije za gospodarsko korištenje voda i vodnih naknada, suradnju s tijelom državne uprave nadležnim za financije, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i Hrvatskim vodama, izradu izvješća o izvršenim naplatama naknada, poduzimanje mjera za učinkovitiju naplatu naknada, kontrolu ulaganja nacionalnih sredstava u razvoj vodnih građevina, rješavanje u drugostupanjskom upravnom postupku žalbi izjavljenih na rješenja Hrvatskih voda o obračunu vodnih naknada i naknada za koncesiju, rješavanje žalbi izjavljenih na rješenja o ovrsi koja donose Hrvatske vode, na vodopravne akte Hrvatskih voda, rješavanje žalbi na upravne akte jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave iz područja vodnoga gospodarstva, predlaže članove povjerenstva za rješavanje žalbi protiv rješenja državnih vodopravnih inspektora, davanje mišljenja u vezi s pokrenutim upravnim sporovima, rješavanje (postupanje) po presudama upravnih sudova, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja u vezi s primjenom propisa u okviru djelokruga, pripremu odgovora na pitanja Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske i drugih pravnih i fizičkih osoba, predlaganje i sudjelovanje u pripremanju nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa, pripremu i izradu godišnjeg i periodičkih planova rada i izvještaja o radu, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru upravnog nadzora, kontrole naknada i žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu ustrojavaju se:

9.2.1. Služba upravnog nadzora i kontrole naknada u vodnom gospodarstvu

9.2.2. Služba žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu.

9.2.1. Služba upravnog nadzora i kontrole naknada u vodnom gospodarstvu

Članak 155.

Služba upravnog nadzora i kontrole naknada u vodnom gospodarstvu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: provođenje upravnog nadzora nad Hrvatskim vodama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi javnih ovlasti na temelju zakona i drugih propisa iz područja upravljanja vodama, nadzor vođenja vodne dokumentacije i jedinstvenog informacijskog sustava voda, nadzor izdavanja vodopravnih akata, nadzor obavljanja stručnih poslova u vezi s davanjem koncesija za gospodarsko korištenje voda, suradnju s nadzornim službama u drugim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kontrolu izvješća, podataka i drugih obavijesti o obavljanju poslova državne uprave, predlaganje mjera za učinkovitije i djelotvornije obavljanje poslova državne uprave, praćenje i kontrolu naplate propisanih naknada za koncesije za gospodarsko korištenje voda i vodnih naknada, suradnju s tijelom državne uprave nadležnim za financije, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i Hrvatskim vodama, izradu izvješća o izvršenim naplatama naknada za koncesije i vodnih naknada, predlaganje i poduzimanje mjera za učinkovitiju naplatu naknada za koncesije i vodnih naknada, kontrolu opsega i namjene ulaganja nacionalnih sredstava u razvoj komunalnih vodnih građevina, građevina za navodnjavanje i u poslove zaštite od štetnog djelovanja voda sukladno Planu upravljanja vodama, višegodišnjim programima razvoja i sklopljenim sporazumima, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja u vezi s primjenom propisa u okviru djelokruga, pripremu odgovora na pitanja Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske i drugih pravnih i fizičkih osoba, predlaganje i sudjelovanje u pripremanju nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa, pripremu i izradu godišnjeg plana rada i izvješća o radu, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2.2. Služba žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu

Članak 156.

Služba žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu obavlja upravne poslove koji se odnose na: rješavanje u drugostupanjskom postupku u upravnim stvarima iz djelokruga rada Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora, rješavanje u drugostupanjskom upravnom postupku žalbi izjavljenih na rješenja Hrvatskih voda o obračunu vodnih naknada i naknada za koncesiju, rješavanje žalbi izjavljenih na rješenja o ovrsi vodnih naknada, rješavanje žalbi izjavljenih na vodopravne akte Hrvatskih voda (vodopravne dozvole za korištenje voda i ispuštanje otpadnih voda i vodopravne uvjete), rješavanje žalbi na upravne akte Hrvatskih voda u postupku izdavanja suglasnosti za ozakonjenje nekretnina na javnom vodnom dobru, rješavanje žalbi protiv odluka Hrvatskih voda o ostvarivanju prava najma, zakupa, služnosti ili građenja na javnom vodnom dobru, rješavanje žalbi izjavljenih na rješenja o obračunu i plaćanju troškova otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja i rješenja o naknadi štete za protupravno izvađen šljunak i pijesak na području značajnom za održavanje vodnog režima Hrvatskih voda, rješavanje žalbi na upravne akte jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave iz područja vodnoga gospodarstva, davanje mišljenja u vezi s pokrenutim upravnim sporovima, rješavanje (postupanje) po presudama upravnih sudova, obavlja upravne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja u vezi s primjenom propisa u okviru djelokruga, pripremu odgovora na pitanja Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske i drugih pravnih i fizičkih osoba, predlaganje i sudjelovanje u pripremanju nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa, pripremu i izradu godišnjeg plana rada i izvješća o radu, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.3. Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje

Članak 157.

Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona, drugih propisa te planskih dokumenata upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju otpadnih voda uključujući i pročišćavanje otpadnih voda i na posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama – ispitivanje vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda; prati i analizira stanje institucionalnog ustroja vodnokomunalnog sektora u Republici Hrvatskoj te predlaže provođenje mjera za njegovo restrukturiranje i okrupnjavanje u cilju povećanja razine pružanja vodnih usluga, poboljšanja apsorpcije međunarodnih fondova za financiranje razvoja komunalnih vodnih građevina, postizanja ekonomičnosti poslovanja, osiguranja odgovarajuće kakvoće vode namijenjene za ljudsku potrošnju te zaštite i unaprjeđenja stanja voda; utvrđuje ispunjavanje posebnih uvjeta koje moraju ispuniti isporučitelji vodnih usluga za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, ispunjavanje posebnih uvjeta koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju djelatnost ispitivanja vodonepropusnosti vodnih građevina za odvodnju, sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na javnu vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda te na utvrđivanje uslužnih područja za pružanje vodnih usluga, ocjena višegodišnjih programa gradnje komunalnih vodnih građevina, priprema nacrta prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa, predlaže koncepcijska rješenja vezano uz uspostavu uslužnih područja (vodoopskrbnih područja i aglomeracija), davanje mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na javnu vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda, praćenje donošenja i provedbe odluka o priključenju na sustave javne vodoopskrbe i odvodnje te odluka o odvodnji otpadnih voda, sudjelovanje u izradi koncepcijskih rješenja obrade i zbrinjavanja mulja koji nastaje u procesu pročišćavanja otpadnih voda u suradnji s nadležnim institucijama, ocjena ekonomičnosti i učinkovitosti obavljanja djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, priprema, provođenje postupaka prema propisima kojima se uređuju kriteriji i postupci prijave strateških investicijskih projekata i to: organiziranje rada operativnih skupina vezano uz pripremu i provedbu projekata razvoja vodnokomunalne infrastrukture i priprema dokumentacije za proglašenje tih projekata strateškim investicijskim projektima, provođenje ocjene usklađenosti infrastrukturnih i drugih projekata sa zahtjevima Okvirne direktive o vodama, provođenje postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u dijelu koji se odnosu na ocjenu utjecaja zahvata na stanje vodnih tijela i postizanje ciljeva zaštite voda, sudjelovanje u postupcima strateške procjene višegodišnjih i drugih planova razvoja komunalnih vodnih građevina, sudjelovanje u postupcima strateške procjene utjecaja sektorskih planova i programa na okoliš uključujući i prostorne planove svih razina, predlaganje članova povjerenstva za rješavanje žalbi protiv rješenja državnih vodopravnih inspektora, izrada stručnih podloga, mišljenja, izvješća i odgovora Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti vezano uz pitanja djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje ustrojavaju se:

9.3.1. Služba za institucionalni ustroj djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje

9.3.2. Služba za praćenje učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga.

9.3.1. Služba za institucionalni ustroj djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje

Članak 158.

Služba za institucionalni ustroj djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona, drugih propisa te planskih dokumenata upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, prati i analizira stanje institucionalnog ustroja javnih isporučitelja vodnih usluga javne vodoopskrbe i odvodnje, predlaže i provodi mjere za restrukturiranje i okrupnjavanje javnih isporučitelja vodnih usluga javne vodoopskrbe i odvodnje, provodi mjere u okviru svoje nadležnosti za osiguranje odgovarajuće kakvoće vode namijenjene za ljudsku potrošnju i u tom smislu surađuje s tijelima iz upravnog područja zdravstva (ministarstvom nadležnim za zdravstvo i zavodima za javno zdravstvo), provodi postupak utvrđivanja ispunjavanja posebnih uvjeta koje moraju ispuniti isporučitelji vodnih usluga za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na javnu vodoopskrbu i odvodnju te na određivanje vodoopskrbnih područja i aglomeracija, provodi postupak za utvrđivanje ispunjenja posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda te surađuje s Hrvatskom akreditacijskom agencijom u pogledu utvrđivanja zahtjeva za izdavanje akreditacije pravnim osobama koje namjeravaju obavljati djelatnost ispitivanja vodonepropusnosti i strukturne stabilnosti građevina za odvodnju otpadnih voda, ocjenjuje višegodišnje programe gradnje komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu i odvodnju te sudjeluje u izradi prijedloga Vladi Republike Hrvatske za njihovo donošenje, predlaže koncepcijska rješenja vezano uz uspostavu uslužnih područja-vodoopskrbnih područja i aglomeracija, daje mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na javnu vodoopskrbu i odvodnju, izrađuje stručne podloge, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti vezano uz pitanja djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za institucionalni ustroj djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje ustrojavaju se:

9.3.1.1. Odjel javne vodoopskrbe

9.3.1.2. Odjel javne odvodnje.

9.3.1.1. Odjel javne vodoopskrbe

Članak 159.

Odjel javne vodoopskrbe obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona, podzakonskih propisa te planskih dokumenata upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na javnu vodoopskrbu, operativno prati i analizira stanje institucionalnog ustroja javnih isporučitelja vodnih usluga, sudjeluje u provedbi mjera, u okviru svoje nadležnosti, čiji cilj je osiguranje dovoljnih količina vode odgovarajuće kakvoće namijenjene za ljudsku potrošnju i u tom smislu surađuje s tijelima iz upravnog područja zdravstva (ministarstvom nadležnim za zdravstvo i zavodima za javno zdravstvo), provodi postupak utvrđivanja ispunjavanja posebnih uvjeta koje moraju ispuniti isporučitelji vodnih usluga za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na djelatnosti javne vodoopskrbe te na određivanje vodoopskrbnih područja, ocjenjuje višegodišnje programe gradnje komunalnih vodnih građevina u dijelu koji se odnosi na projekte javne vodoopskrbe, sudjeluje u izradi koncepcijskih rješenja vezano uz smanjenje gubitaka u vodoopskrbnim sustavima, sudjeluje u predlaganju modela naplate naknade za korištenje voda za javnu vodoopskrbu, sudjeluje u izradi mišljenja u postupcima procjene utjecaja na okoliš i postupcima strateške procjene utjecaja na okoliš strategija planova i programa u dijelu koji se odnosi na vodnokomunalne djelatnosti, daje mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na javnu vodoopskrbu, izrađuje stručne podloge, očitovanja, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti vezano uz pitanja djelatnosti javne vodoopskrbe, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.3.1.2. Odjel javne odvodnje

Članak 160.

Odjel javne odvodnje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona, podzakonskih propisa te planskih dokumenata upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na javnu odvodnju, operativno prati i analizira stanje institucionalnog ustroja javnih isporučitelja vodnih usluga, provodi postupak utvrđivanja ispunjavanja posebnih uvjeta koje moraju ispuniti isporučitelji vodnih usluga za obavljanje djelatnosti odvodnje, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na javnu odvodnju te na određivanje uslužnih područja-aglomeracija, provodi postupak za utvrđivanje ispunjenja posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda te surađuje s Hrvatskom akreditacijskom agencijom u pogledu utvrđivanja zahtjeva za izdavanje akreditacije pravnim osobama koje namjeravaju obavljati djelatnost ispitivanja vodonepropusnosti i strukturne stabilnosti građevina za odvodnju otpadnih voda, ocjenjuje višegodišnje programe gradnje komunalnih vodnih građevina u dijelu koji se odnosi na projekte javne odvodnje te u izradi prijedloga Vladi Republike Hrvatske za njihovo donošenje, predlaže koncepcijska rješenja vezano uz uspostavu uslužnih područja-aglomeracija, sudjeluje u izradi mišljenja u postupcima procjene utjecaja na okoliš i postupcima strateške procjene utjecaja na okoliš strategija, planova i programa u dijelu koji se odnosi na vodnokomunalne djelatnosti, daje mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na javnu odvodnju, izrađuje stručne podloge, očitovanja, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti vezano uz pitanja djelatnosti javne odvodnje, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.3.2. Služba za praćenje učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga

Članak 161.

Služba za praćenje učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona, drugih propisa te planskih dokumenata upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na učinkovitost poslovanja isporučitelja vodnih usluga, prati i ocjenjuje ekonomičnost i učinkovitost obavljanja djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje, u suradnji s Hrvatskim vodama analizira stanje isporučitelja vodnih usluga s tehničkog, ekonomskog i operativnog aspekta te predlaže mjere za poboljšanje i optimizaciju njihova poslovanja, uključujući i predlaganje zakonodavnog okvira, radi na definiranju najboljeg metodološkog pristupa za procjenu i buduće upravljanje gubicima te predlaže mjere za smanjenje gubitaka u vodoopskrbnim sustavima, predlaže odgovarajući zakonodavni okvir s ciljem smanjenja gubitaka, prati donošenje i provedbu odluka o priključenju na sustave javne vodoopskrbe te donošenje općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga javne vodoopskrbe, priprema i provodi strateški plan Ministarstva u svom djelokrugu, provodi postupke prema propisima kojima se uređuju kriteriji i postupci prijave strateških investicijskih projekata i to: organizira rad operativnih skupina za pripremu i provedbu projekata razvoja vodnokomunalne infrastrukture (EU projekata javne vodoopskrbe) i priprema dokumentaciju za proglašenje tih projekta strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, provodi ocjenu usklađenosti infrastrukturnih i drugih projekata sa zahtjevima Okvirne direktive o vodama te priprema Izjave nadležnog tijela za vode o tome, provodi postupke ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u dijelu koji se odnosi na ocjenu utjecaja zahvata na stanje vodnih tijela i postizanje ciljeva zaštite voda, sudjeluje u postupcima strateške procjene utjecaja na okoliš višegodišnjih i drugih planova razvoja komunalnih vodnih građevina, sudjeluje u postupcima strateške procjene utjecaja sektorskih planova i programa na okoliš uključujući i prostorne planove svih razina, izrađuje stručne podloge, mišljenja, izvješća i odgovora Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti vezano uz pitanja djelatnosti javne odvodnje otpadnih voda, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.4. Područna služba za zaštitu mora i priobalja Rijeka

Članak 162.

Područna služba za zaštitu mora i priobalja Rijeka obavlja upravne i stručne poslove u vezi sa zaštitom, očuvanjem i omogućavanjem oporavka morskih i obalnih ekosustava, koordinira i surađuje u poslovima praćenja i promatranja stanja Jadranskog mora na nacionalnoj razini, razini subregije (Jadransko more) i regije (Sredozemno more), te provodi i koordinira provedbom mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem; obavlja poslove vezano uz donošenje novih europskih i međunarodnih politika i sporazuma iz područja zaštite mora i obalnog područja te provodi i koordinira provedbu obveza iz postojećih europskih i međunarodnih politika i sporazuma; sudjeluje u pripremi nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima Europske unije; sudjeluje u radu odbora Europske komisije za tematska područja uspostavljanja okvira za djelovanje Europske unije u području politike morskog okoliša i o upravljanju kakvoćom mora za kupanje; obavlja stručne poslove usklađivanja zakonodavstva s propisima Europske unije i međunarodnog prava zaštite morskog okoliša; sudjeluje u izradi stručnih podloga za izradu nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa, priprema stručne podloge za izradu strategija, planova, programa, projekata i izvješća u vezi sa zaštitom morskog okoliša i integralnog upravljanja obalnim područjem i prati njihovu provedbu; sudjeluje u radu Zajedničke provedbene strategije Europske unije o Okvirnoj direktivi o morskoj strategiji, stručnim i tehničkim radnim skupinama i odborima; priprema i revidira dokumente Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem; obavlja stručne poslove vezano uz provedbu međunarodnih i regionalnih sporazuma iz područja zaštite mora, u prvom redu Konvencije o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja – Barcelonska konvencija i prateći protokoli; priprema i potiče provedbu europskih i međunarodnih projekata s ciljem provedbe mjera Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem; sudjeluje u provođenju nacionalnog i subregionalnog Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u suradnji sa Stožerom za provedbu Plana intervencija, županijskim operativnim centrima i drugim tijelima državne uprave; koordinira rad brodova čistača mora, sudjeluje u radu stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru i radu stručnog tijela Središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru; koordinira provedbom nacionalnog Programa praćenja kakvoće mora za kupanje, koordinira radom nadležnih županijskih tijela i ovlaštenika uključenih u Program, izrađuje godišnje izvješće o godišnjoj i konačnoj ocjeni kakvoće mora za kupanje, surađuje u pripremi izvješća za Europsku agenciju za zaštitu okoliša, priprema upute, podloge i mišljenja na predstavke i upite, koordinira radom nacionalne Baze podataka o kakvoći mora za kupanje te sudjeluje u provedbi politike Europske unije upravljanja kakvoćom vode za kupanje; obavlja poslove u svojstvu administrativne jedinice Koordinacijskog mehanizma za provođenje Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem; provodi mjere Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem; provodi koordinaciju za održivo upravljanje morskim okolišem i obalnim područjem; koordinira i obavlja stručne i administrativne poslove vezano uz izradu i ažuriranje planova za potrebe provedbe te koordinira i nadzire provedbu Sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora u suradnji s Referentnim centrom za more, te prati i nadzire prikupljanje i obradu podataka nastalih tijekom provedbe; koordinira aktivnosti vezane uz izvješćivanje te provodi izvješćivanje o provedbi direktiva Europske unije putem europskog informacijskog sustava za more i informacijskog sustava za more u okviru Konvencije za zaštitu Sredozemnog mora tzv. Barcelonske konvencije; sudjeluje u radnim grupama i tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini u vezi sa zaštitom morskog okoliša i integralnim upravljanjem obalnim područjem i izvješćivanja o stanju kakvoće mora i morskog okoliša; te priprema odgovore u vezi s informiranjem, izvještavanjem i sudjelovanjem javnosti u vezi sa zaštitom morskog okoliša i integralnog upravljanja obalnim područjem; izrađuje mišljenja i upute, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10. UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE

Članak 163.

Uprava za zaštitu prirode obavlja upravne i stručne poslove vezane uz očuvanje bioraznolikosti, ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže; osigurava izvršavanje obveza preuzetih iz međunarodnih ugovora, zakona i drugih propisa; osigurava i prati provedbu mjera zaštite i očuvanja sukladno propisima o zaštiti prirode, prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama, genetski modificiranim organizmima i prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama, pristupu i korištenju genetske raznolikosti te postupanju sa stranim, uključujući i stranim invazivnim vrstama; sudjeluje u upravnom nadzoru nad radom javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim dijelovima prirode, odnosno ekološke mreže; obavlja poslove vezane uz razvoj, standardizaciju i praćenje upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, jačanje kapaciteta javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, usklađuje i vodi nadzor nad financiranjem aktivnosti zaštite prirode; obavlja poslove međunarodne suradnje, provedbe međunarodnih ugovora i europskih poslova u vezi s očuvanjem bioraznolikosti i zaštitom prirode; koordinira izradu strateških i planskih dokumenata u zaštiti prirode; potiče informiranje javnosti o zaštiti prirode i njezinu očuvanju; sudjeluje u utvrđivanju strateškog plana koji sadrži opći prikaz zadaća i poslova Ministarstva u određenoj godini te sukladno djelokrugu obavlja poslove vezane uz definiranje strateških ciljeva, pokazatelja uspješnosti, utvrđivanja rizika, nadziranja provedbe i izvješćivanja o realizaciji postavljenih ciljeva te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za zaštitu prirode ustrojavaju se:

10.1. Sektor za bioraznolikost i strateške poslove

10.2. Sektor za zaštićena područja i ocjenu prihvatljivosti.

10.1. Sektor za bioraznolikost i strateške poslove

Članak 164.

Sektor za bioraznolikost i strateške poslove obavlja stručne i upravne poslove očuvanja raznolikosti vrsta, staništa i gena, zaštite zavičajnih divljih vrsta, prekograničnog prometa i trgovine primjercima divljih vrsta, njihovim dijelovima i derivatima, poslove povezane sa zaštitom zavičajnih vrsta i njihovih staništa od utjecaja stranih vrsta te problematikom genetski modificiranih organizama i namjernog uvođenja u okoliš te prekograničnog prijenosa genetski modificiranih organizama, prati poslove u vezi s inventarizacijom, kartiranjem i praćenjem stanja bioraznolikosti, koordinira i osigurava provedbu međunarodnih sporazuma i propisa iz područja zaštite bioraznolikosti; obavlja strateške poslove zaštite prirode u vidu koordinacije izrade i provedbe strateških dokumenata, koordinira i osigurava provedbu međunarodnih dokumenata te projekata iz područja bioraznolikosti, koordinira poslove vezane uz Europsku uniju i međunarodnu suradnju u zaštiti prirode, priprema i koordinira pripremu izvješća prema tijelima Europske unije te izradu dokumenata i pripadajućih stručnih podloga iz područja zaštite prirode za korištenje fondova Europske unije; u suradnji s Upravom za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove obavlja poslove Posredničkog tijela razine 1 sudjeluje u procesu programiranja i izrađuje relevantne dijelove programskih dokumenata; sudjeluje u izradi kriterija za odabir projekata i u odabiru projekata; sudjeluje u izradi uputa za prijavitelje; sudjeluje u praćenju napretka provedbe projekata; sudjeluje u provedbi mjera informiranja i komunikacije s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima te, po potrebi, sudjeluje u provedbi obrazovnih aktivnosti o fondovima Europske unije, obavlja stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i propisa, prati propise i predlaže promjene u tim propisima u području zaštite prirode, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za bioraznolikost i strateške poslove ustrojavaju se:

10.1.1. Služba za bioraznolikost

10.1.2. Služba za strateške poslove.

10.1.1. Služba za bioraznolikost

Članak 165.

Služba za bioraznolikost obavlja stručne i upravne poslove očuvanja raznolikosti vrsta, staništa i gena sukladno propisima o zaštiti prirode, prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama, sprječavanju unošenja i širenja te upravljanju stranim i stranim invazivnim vrstama, očuvanju genetske raznolikosti, genetski modificiranim organizmima te prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama; priprema i provodi postupak proglašavanja strogo zaštićenih divljih vrsta, koordinira donošenje i provedbu planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama, izrađuje akte dopuštenja za iznimke od mjera stroge zaštite divljih vrsta, uzgoj strogo zaštićenih vrsta te repopulaciju i ponovno uvođenje u prirodu nestalih strogo zaštićenih vrsta; provodi postupak naknade štete koju počine strogo zaštićene divlje vrste te vodi bazu podataka o naknadi štete; izrađuje akte dopuštenja vezano uz prekogranični promet i trgovinu divljim vrstama, vodi baze podataka o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama te koordinira rad oporavilišta za životinje divljih vrsta, uključujući i strogo zaštićene vrste; priprema i koordinira provedbu mjera zaštite divljih vrsta i provedbu mjera zaštite od stranih invazivnih vrsta, uključujući i procjenu rizika invazivnosti strane vrste; izrađuje akte dopuštenja za uzimanje iz prirode zavičajnih divljih vrsta u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa, zatim akte dopuštenja za uvođenje u prirodu stranih vrsta, njihovo stavljanje na tržište i uzgoj, kao i akte dopuštenja za provedbu istraživanja ili aktivnosti ex-situ očuvanja invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Republici Hrvatskoj ili Europskoj uniji, te akte dopuštenja za provedbu drugih aktivnosti od velikog javnog interesa koje predstavljaju iznimku u pogledu korištenja stranih invazivnih vrsta; koordinira izradu i provedbu akcijskih planova o kontroli putova nenamjernog unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta, planova upravljanja široko rasprostranjenim invazivnim stranim vrstama, kao i drugih planova u vezi s kontrolom stranih i stranih invazivnih vrsta; izdaje akte dopuštenja za pristup i korištenje genetskog materijala zavičajnih divljih vrsta (in situ i ex-situ), izdaje ovlaštenja pravnim osobama za obavljanje poslova genske banke, prati rad korisnika genetskog materijala i njihovo postupanje s dužnom pažnjom te izdaje akte dopuštenja o uključivanju zbirke ili dijela zbirke genetskog materijala zavičajnih divljih vrsta u registar zbirki EU; vodi poslove vezano uz provedbu međunarodnih ugovora iz područja zaštite prirode, priprema i koordinira izradu odgovarajućih izvješća te sudjeluje na konferencijama i sastancima stranaka tih međunarodnih ugovora; prati provedbu Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore i Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica, kao i provedbu uredbi Europske unije koje se odnose na prekogranični promet i trgovinu divljim vrstama, odnosno sprječavanje unošenja i širenja stranih i stranih invazivnih vrsta i upravljanje njima te uredbe vezane uz mjere usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja i uredbe koja se odnosi na prekogranični prijenos genetski modificiranih organizama, vodi poslove vezano uz izvješćivanje temeljem navedenih propisa Europske unije i sudjeluje na sastancima pri Europskoj komisiji i Vijeću Europske unije za provedbu navedenih direktiva i uredbi; pruža stručnu podršku u provedbi projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije; obavlja i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i propisa, prati propise i predlaže promjene u tim propisima u području zaštite bioraznolikosti, koordinira suradnju s nevladinim organizacijama i drugim dionicima u pitanjima zaštite i očuvanja bioraznolikosti, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.1.2. Služba za strateške poslove

Članak 166.

Služba za strateške poslove obavlja strateške poslove zaštite prirode u vidu poslova koordinacije vezano za ostvarivanje ciljeva Strategije i akcijskog plana zaštite prirode Republike Hrvatske, osiguravajući usklađivanje s međunarodnim strategijama, planovima, programima, smjernicama i standardima Europske unije iz područja zaštite prirode, koordinira međunarodnu suradnju u zaštiti prirode i poslove u vezi s Europskom unijom; koordinira te osigurava provedbu i usvajanje novih međunarodnih ugovora, sporazuma i inicijativa iz područja zaštite prirode, prati i izvješćuje o provedbi mjera i izvršavanju preuzetih međunarodnih obveza te osigurava implementaciju na nacionalnoj razini; obavlja poslove pripreme i koordinacije provedbe projekata koji pridonose međunarodnim i obvezama Europske unije iz područja zaštite prirode; priprema podloge za stručne sastanke i izrađuje izvještaje o bilateralnoj suradnji u području zaštite prirode; sudjeluje u izradi propisa, strateških, planskih i programskih dokumenta iz područja zaštite prirode te uspostavljanju i razvijanju intersektorskog pristupa s ciljem integracije zaštite prirode i očuvanja bioraznolikosti u druge planove, programe i strategije, prati nove politike u Europskoj uniji i inicijative zaštite prirode, izrađuje stručne podloge te predlaže i koordinira provedbu istih; koordinira provedbu prioritetnog područja Strategije Europske unije za 14 država dunavske regije, vezanog uz zaštitu prirode te sudjeluje u izradi stručnih podloga za provedbu makro-regionalnih strategija Europske unije na području zaštite prirode, prati njihovu provedbu te sudjeluje u implementaciji; sudjeluje u radu svih tijela Europske unije, sudjeluje u pripremi nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima Europske unije, uključujući i obveze vezane uz proces izvještavanja, koordinira izradu dokumenata i pripadajućih stručnih podloga iz područja zaštite prirode za korištenje fondova Europske unije i sudjeluje u praćenju njihove provedbe; obavlja stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i propisa, prati propise i predlaže promjene u tim propisima u području zaštite bioraznolikosti te izrađuje mišljenja o propisima iz drugih sektora; za Operativni program »Konkurentnost i kohezija«, investicijski prioritet 6.i.i.i., Služba u suradnji s Upravom za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove obavlja poslove Posredničkog tijela razine 1, sudjeluje u procesu programiranja i izrađuje relevantne dijelove programskih dokumenata; sudjeluje u izradi kriterija za odabir projekata i u odabiru projekata; sudjeluje u izradi uputa za prijavitelje; sudjeluje u praćenju napretka provedbe projekata; sudjeluje u provedbi mjera informiranja i komunikacije s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima te, po potrebi, sudjeluje u provedbi obrazovnih aktivnosti o fondovima EU, sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.2. Sektor za zaštićena područja i ocjenu prihvatljivosti

Članak 167.

Sektor za zaštićena područja i ocjenu prihvatljivosti obavlja stručne i upravne poslove u vezi s uspostavom, zaštitom i očuvanjem zaštićenih područja te upravljanjem zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže na temelju propisa iz područja zaštite prirode i međunarodnih ugovora, proglašavanjem zaštićenih područja koje proglašava Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske; izdaje suglasnosti u postupku proglašavanja zaštićenih područja na području županije i Grada Zagreba, utvrđuje i proglašava zaštitu minerala i fosila, vodi Upisnik zaštićenih područja i Upisnik zaštićenih minerala i fosila; obavlja poslove u svezi dodjele koncesija za zaštićena područja i speleološke objekte, ocjene prihvatljivosti strategija, planova, programa i zahvata za ekološku mrežu, utvrđivanjem prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta; Sektor koordinira rad javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode te koordinira i nadzire njihovo financijsko poslovanje, sudjeluje u izradi i donošenju planova upravljanja za nacionalne parkove, parkove prirode i ekološku mrežu; obavlja poslove vezane uz razvoj, standardizaciju i praćenje upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, jačanje kapaciteta javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, kao i analizu i standardizaciju planskih dokumenta javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže; obavlja poslove vezane uz prijavu otkrića speleoloških objekata i prijavu nalaza izuzetnih minerala i fosila; izdaje dopuštenja za zahvate, radnje i istraživanja u speleološkim objektima, za uzimanje iz prirode i stavljanje u promet minerala i fosila, za izvoz i iznos zaštićenih minerala i fosila te za istraživanja u zaštićenim područjima; izdaje izjave o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za potrebe natječajne dokumentacije za financiranje projekata iz međunarodnih fondova i zajmova; izdaje suglasnost na šumskogospodarske planove koji su ujedno i planovi upravljanja ekološkom mrežom; utvrđuje uvjete zaštite prirode i/ili izdaje potvrde u postupcima izdavanja akata za gradnju prema posebnim propisima iz područja prostornog uređenja i područja gradnje, za zahvate na području nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode, kao i za zahvate za koje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak ocjene o potrebi procjene ili procjene utjecaja zahvata na okoliš; izdaje dopuštenja za zahvate i istraživanja na području strogog rezervata, nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izdavanje mišljenja u postupcima izdavanja suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša koji se odnose na poslove iz upravnog područja zaštite prirode; sudjeluje u postupcima procjene utjecaja na okoliš, strateške procjene utjecaja na okoliš te utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša; sudjeluje u radu savjetodavnih stručnih povjerenstava za procjenu utjecaja na okoliš i stratešku procjenu utjecaja na okoliš te stručnih povjerenstava vezano uz odobravanje planova gospodarenja prirodnim dobrima; sudjeluje u izvještavanju o zaštićenim područjima; sudjeluje u izradi i pripremi izvješća o provedenim postupcima ocjene prihvatljivosti strategija, planova, programa i zahvata za ekološku mrežu; pruža stručnu podršku u provedbi projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije iz djelokruga Sektora; surađuje s drugim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama, organizacijama civilnog društva i ostalim institucijama koje obavljaju poslove vezane uz djelokrug Sektora; obavlja stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i propisa, prati propise i predlaže promjene u tim propisima u području zaštite prirode, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za zaštićena područja i ocjenu prihvatljivosti ustrojavaju se:

10.2.1. Služba za zaštićena područja

10.2.2. Služba za ocjenu prihvatljivosti i odobrenja zahvata

10.2.3. Služba za ocjenu prihvatljivosti planskih dokumenata.

10.2.1. Služba za zaštićena područja

Članak 168.

Služba za zaštićena područja obavlja stručne i upravne poslove u vezi s uspostavom, zaštitom i očuvanjem zaštićenih područja te upravljanjem zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže kojima upravljaju javne ustanove za zaštićena područja na temelju propisa iz svoga djelokruga i međunarodnih ugovora; koordinira rad javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora i nadzora na stručnim radom javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode i koordinira te nadzire njihovo financijsko poslovanje; sudjeluje u provedbi upravnog nadzora u nacionalnim parkovima i parkovima prirode; vodi postupke proglašavanja zaštićenih područja koje proglašava Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske te izdaje suglasnosti u postupku proglašavanja zaštićenih područja na području županije i Grada Zagreba; obavlja poslove vezane uz razvoj, standardizaciju i praćenje upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, jačanje kapaciteta javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, kao i analizu i standardizaciju planskih dokumenta javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže; sudjeluje u izradi i donošenju planova upravljanja za nacionalne parkove, parkove prirode i ekološku mrežu; provodi postupak dodjele koncesija za zaštićena područja i speleološke objekte; utvrđuje uvjete zaštite prirode i/ili izdaje potvrde u postupcima izdavanja akata za gradnju prema posebnim propisima iz područja prostornog uređenja i područja gradnje, za zahvate na području posebnog rezervata, za zahvate za koje Ministarstvo provodi postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu a koji se izvode na području nacionalnog parka i/ili parka prirode i za zahvate kojima je nositelj javna ustanova za upravljanje nacionalnim parkom ili parkom prirode; utvrđuje uvjete zaštite prirode u postupcima izdavanja dopuštenja za zahvate ili istraživanja na području strogog rezervata, nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode; provodi postupke utvrđivanja i proglašavanja zaštite minerala i fosila; obavlja poslove vezane uz prijavu otkrića speleoloških objekata i prijavu nalaza izuzetnih minerala i fosila; izdaje dopuštenja za zahvate, radnje i istraživanja u speleološkim objektima, za uzimanje iz prirode i stavljanje u promet minerala i fosila, za izvoz i iznos zaštićenih minerala i fosila; vodi upisnik koncesija i koncesijskih odobrenja, vodi Upisnik zaštićenih područja i Upisnik zaštićenih minerala i fosila; obavlja poslove vezane uz provedbu međunarodnih sporazuma iz područja zaštite prirode koji se odnose na zaštićena područja te sudjeluje na konferencijama i sastancima stranaka tih međunarodnih sporazuma; sudjeluje u izvještavanju o zaštićenim područjima sukladno propisima iz područja zaštite prirode, propisima Europske unije i međunarodnim sporazumima te pruža stručnu podršku u provedbi projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije iz djelokruga Službe; surađuje s drugim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama, organizacijama civilnog društva i ostalim institucijama koje obavljaju poslove vezane uz djelokrug Službe; obavlja stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i propisa, prati propise i predlaže promjene u tim propisima u području zaštite prirode; Služba u suradnji sa Sektorom za planiranje, financije i proračun obavlja poslove sektorski nadležnog tijela u smislu članka 7. Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja europskog socijalnog fonda, europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »ulaganje za rast i radna mjesta« za Prioritetnu os 6, Specifični cilj 6c2 za dio poslova opisanih Sporazumom o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 6 »Zaštita i održivost resursa«, Specifičnog cilja »Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine« iz Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.2.2. Služba za ocjenu prihvatljivosti i odobrenja zahvata

Članak 169.

Služba za ocjenu prihvatljivosti i odobrenja zahvata obavlja stručne i upravne poslove postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i postupka utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta, kao mehanizma upravljanja područjima ekološke mreže; izdaje izjave o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za potrebe natječajne dokumentacije za financiranje projekata iz međunarodnih fondova i zajmova; sudjeluje u izradi i pripremi izvješća o provedenim postupcima ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu; utvrđuje uvjete zaštite prirode i/ili izdaje potvrde u postupcima izdavanja akata za gradnju prema posebnim propisima iz područja prostornog uređenja i područja gradnje, za zahvate za koje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša i za zahvate čiji se obuhvat nalazi na području dvije ili više jedinica područne (regionalne) samouprave i/ili Grada Zagreba; sudjeluje u radu savjetodavnih stručnih povjerenstava za procjenu utjecaja na okoliš; pruža stručnu podršku u provedbi projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije iz djelokruga Službe; surađuje s drugim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama, organizacijama civilnog društva i ostalim institucijama koje obavljaju poslove vezane uz ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, utvrđivanje prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta, utvrđivanje uvjeta zaštite prirode i/ili izdavanje potvrda vezanih uz gradnju; obavlja stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i propisa, prati propise i predlaže promjene u tim propisima u području zaštite prirode, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.2.3. Služba za ocjenu prihvatljivosti planskih dokumenata

Članak 170.

Služba za ocjenu prihvatljivosti planskih dokumenata obavlja stručne i upravne poslove postupka ocjene prihvatljivosti strategija, planova i programa za ekološku mrežu, kao mehanizma upravljanja područjima ekološke mreže; izdaje suglasnosti na šumskogospodarske planove koji su ujedno i planovi upravljanja ekološkom mrežom; sudjeluje u izradi i pripremi izvješća o provedenim postupcima ocjene prihvatljivosti strategija, planova i programa za ekološku mrežu; sudjeluje u postupku donošenja planskih dokumenata na temelju zakona iz drugih područja (poljoprivreda, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo, eksploatacija mineralnih sirovina, turizam i drugo), procjene utjecaja na okoliš, strateške procjene utjecaja na okoliš te utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša; sudjeluje u radu savjetodavnih stručnih povjerenstava za stratešku procjenu utjecaja na okoliš te stručnim povjerenstvima vezano uz odobravanje planova gospodarenja prirodnim dobrima; pruža stručnu podršku u provedbi projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije iz djelokruga Službe; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izdavanje mišljenja u postupcima izdavanja suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša koji se odnose na poslove iz upravnog područja zaštite prirode; surađuje s drugim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama, organizacijama civilnog društva i ostalim institucijama koje obavljaju poslove vezane uz prostorno planiranje i ocjenu prihvatljivosti strategija, planova i programa za ekološku mrežu; obavlja stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i propisa, prati propise i predlaže promjene u tim propisima u području zaštite prirode, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11. UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU, EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE

Članak 171.

Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove obavlja aktivnosti iz djelokruga upravljanja programima Europske unije; obavlja poslove posredničkog tijela razine 1 za iz Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020. za prioritete ulaganja koji se odnose na: jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija, poslovnu konkurentnost, promicanje energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, gospodarenje otpadom, klimatske promjene, onečišćenje zraka, zaštitu i obnovu bioraznolikosti, jačanja sustava upravljanja katastrofama, poboljšanja javnog vodoopskrbnog sustava, razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda; obavlja poslove koji se odnose na izradu prijedloga strategije i provodi sektorske strategije i koordinira pripremu akata koji omogućuju provedbu programa za korištenje sredstava iz ESI fondova, utvrđuje mjere za provedbu prioriteta iz Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020., upravlja rizicima na razini prioritetnih osi, razvija programske dodatke i izrađuje programe potpora; izrađuje kriterije za odabir, provodi postupke dodjele bespovratnih sredstava, donosi financijske odluke i doprinosi u rješavanju po prigovorima u postupku odabira i provedbe operacija iz Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020., priprema prognoze za korištenja sredstava i provodi plaćanja, prati provedbu prioriteta i mjera koji se financiraju iz operativnog programa, koordinira obavljanje poslova financijskog upravljanja i kontrole temeljem regulative Europske unije i potpisanih financijskih sporazuma; provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa; organizira i sudjeluje u partnerskim konzultacijama za strateške dokumente za korištenje sredstava iz fondova Europske unije; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata; razmatra mogućnosti financiranja projekata iz međunarodnih izvora, sudjeluje u planiranju i osiguravanju dostatnosti europskih i nacionalnih sredstava za financiranje projekata financiranih/sufinanciranih iz sredstava fondova Europske unije te drugih međunarodnih izvora; obavlja poslove programiranja, strateškog planiranja i koordinira aktivnosti za povlačenje sredstava iz Europske unije i međunarodnih financijskih institucija, odnosno sudjeluje u pripremi i provedbi projekata kojih su nositelji druga ministarstva, odnosno institucije; obavlja poslove vezane uz pripremu i prijavu projekata; daje savjete vezano uz pripremu i provedbu projekata; provodi savjetovanje krajnjih korisnika o pripremi i provedbi projekata; izrađuje metodologiju odabira i sudjeluje u postupku dodjele bespovratnih sredstava, izrađuje upute za prijavitelje, odnosno organizira provođenje postupaka dodjele; odgovorna je za pripremu sve potrebne dokumentacije, te provedbu procedure za donošenje relevantnih pravnih akata vezanih za pripremu i provedbu projekata financiranih iz međunarodnih financijskih izvora, organizira, provodi i prati provedbu projekata i vrednuje programe Europske unije; obavlja stručne poslove vezane uz instrumente Nove generacije (React – EU i Mehanizam za oporavak i otpornost) te „Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. – 2027. godine“ (VFO) u okviru ciljeva politike „Pametnija Europa“ promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe i „Zelenija Europa“ s niskom razinom emisija ugljika promicanjem prelaska na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnog gospodarstva, prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja rizikom i njegova sprječavanja; ostvarivanje bilateralnih i multilateralnih odnosa s državama i organizacijama, sudjeluje u pripremi izrade prijedloga međunarodnih sporazuma; koordinira aktivnosti izrade nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima Europske unije; obavlja poslove Nacionalne kontakt točke za program LIFE; obavlja poslove vezane uz koordinaciju i podršku IPA projektima namijenjenih jačanju institucionalnih sposobnosti, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove ustrojavaju se:

11.1. Sektor za EU fondove

11.2. Sektor za projekte iz područja vodnoga gospodarstva

11.3. Sektor za pripremu, praćenje i financijsko upravljanje programima u gospodarstvu

11.4. Sektor za dodjelu potpora i provedbu projekata u gospodarstvu

11.5. Služba za podršku provedbi delegiranih funkcija

11.6. Služba za EU politike teritorijalne suradnje i makroregionalnog razvoja.

11.7. Služba za europske poslove

11.8. Služba za međunarodne poslove.

11.1. Sektor za EU fondove

Članak 172.

Sektor za EU fondove obavlja stručne i administrativne poslove vezano za pripremu i provedbu strateških dokumenata i operativnih programa za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije; obavlja poslove Upravljačkog tijela za Operativni program »Zaštita okoliša« 2007. – 2013. (OPZO), a za Operativni program »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020. (OPKK), obavlja funkciju Posredničkog tijela razine 1 za prioritete ulaganja koji se odnose na gospodarenje otpadom, klimatske promjene, onečišćenje zraka, zaštitu i obnovu bioraznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava, promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije; sudjeluje u izradi dokumenata vezanih za korištenje sredstava tehničke pomoći te obavlja poslove korisnika za projekte u kojima je Ministarstvo korisnik, sudjeluje u pripremi akata koji su ex-ante preduvjet za korištenje ESI fondova, utvrđuje mjere za provedbu prioriteta iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, priprema programske dodatke i programe potpora, upravlja rizicima na razini prioritetnih osi, provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i upravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, doprinosi u rješavanju po prigovorima u postupku odabira i provedbe operacija iz Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020., te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za EU fondove ustrojavaju se:

11.1.1. Služba za projekte iz područja prirode, energetike i klime i tehničku pomoć

11.1.2. Služba za EU projekte iz područja gospodarenja otpadom.

11.1.1. Služba za projekte iz područja prirode, energetike i klime i tehničku pomoć

Članak 173.

Služba za projekte iz područja prirode, energetike i klime i tehničku pomoć obavlja poslove upravljanja i kontrole za Operativni program »Zaštita okoliša« za koji je Ministarstvo imenovano Upravljačkim tijelom u programskom razdoblju 2007. – 2013., uključujući praćenje, izvještavanje, vrednovanje, nadzor rada posredničkih tijela i zatvaranje programa; za Operativni program »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020. obavlja funkcije Posredničkog tijela razine 1 za prioritete ulaganja koji se odnose na promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije (specifični ciljevi 4.b.1., 4.b.2., 4.c.3., 4.c.4. i 4.d.1.), klimatske promjene (specifični cilj 5.a.1.), onečišćenje zraka (specifični cilj 6.e.1.) te na zaštitu i obnovu bioraznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava (investicijski prioritet 6.i.i.i.), a vezane uz pripremu postupaka dodjele sredstva i praćenje provedbe projekata; u pripremi projekata koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije surađuje sa stručnjacima JASPERS-a; surađuje i dostavlja sve potrebne podatke Službi za tehničku pomoć i koordinaciju financijskih podataka; primjenjuje smjernice o postupanju tijela u sustavu te prati domaće i propise Europske unije relevantne za provedbu strukturnih instrumenata i ESI fondova; sudjeluje u planiranju proračuna Ministarstva i planiranju financijskih sredstava za projekte u svojoj nadležnosti koji su u pripremi i provedbi; sudjeluje u izradi dokumenata vezanih za korištenje sredstava tehničke pomoći; za projekte za koje je Ministarstvo korisnik tehničke pomoći, obavlja poslove korisnika, te surađuje s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za financijsko-planske i računovodstvene poslove kod pripreme zahtjeva za nadoknadu sredstava sa svim pratećim dokumentima, prije podnošenja na odobrenje Posredničkom tijelu razine 2; za OPKK za koji je Ministarstvo određeno kao Posredničko tijelo razine 1 obavlja dio funkcija Posredničkog tijela razine 1 za prioritete ulaganja koji se odnose na promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora (specifični ciljevi: 4.b.1., 4.b.2., 4.c.3., 4.c.4. i 4.d.1.), klimatske promjene (specifični cilj 5.a.1.), onečišćenje zraka (specifični cilj 6.e.1.) te na zaštitu i obnovu bioraznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava (investicijski prioritet 6.i.i.i.) sudjeluje u administrativnim poslovima postupka dodjele bespovratnih sredstava, provodi aktivnosti odobravanja i osiguravanja ukupnosti plaćanja javnih sredstava korisnicima u vezi s dostavom zahtjeva za isplatu javnih sredstava dostavlja nadležnom tijelu (izuzev za projekte za koje javna sredstva osiguravaju druga tijela), provodi aktivnosti vezano uz osiguravanja povrata nepravilno utrošenih sredstava; za OPKK, za koji je Ministarstvo imenovano Posredničkim tijelom razine 1; sudjeluje u izradi eventualnih izmjena sporazuma kojim se detaljnije utvrđuje uloga Posredničkog tijela razine 1; koordinira pripremu registra povrata te osigurava dostavu informacija o povratima nadležnim tijelima, koordinira upravljanje rizicima te provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te predlaže mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, sudjeluje u radu mreže za informiranje i komunikaciju prikupljanjem i objedinjavanjem podataka na razini Posredničkog tijela razine 1, sudjeluje u aktivnostima zatvaranja OPKK-a; sudjeluje u ažuriranju Strategije organizacijskog razvoja, osigurava suradnju s ostalim tijelima u sustavu upravljanja i kontrole OPKK-a te u suradnji s Koordinacijskim tijelom, osigurava dostavu Upravljačkom tijelu svih relevantnih informacija i dokumenata; priprema i objedinjuje financijske podatke potrebne za Odbor za praćenje, obavlja poslove koordinacije financijskih podataka za potrebe Pododbora za koordinaciju i praćenje ESI fondova; koordinira aktivnosti za pripremu prognoza korištenja sredstava i financijskih obveza; sudjeluje u planiranju proračuna Ministarstva i u tome surađuje s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za financijsko-planske i računovodstvene poslove; sudjeluje u aktivnostima na zatvaranju OPZO-a; prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke u elektroničkom sustavu OPZO-a, unosi odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS), sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama, vodi internu evidenciju postupaka revizije; izrađuje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa i akata u okviru svoga djelokruga; izrađuje mišljenja, upute, planove i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga, u obavljanju svojih poslova surađuje sa svim nadležnim nacionalnim tijelima i relevantnim općim upravama Europske komisije; priprema izvješća o pripremi i provedbi projekata iz svoga djelokruga, uključujući financijske podatke za potrebe Pododbora za koordinaciju i praćenje ESI fondova, sudjeluje u radu Odbora za praćenje OPKK, izrađuje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa i akata u okviru svoga djelokruga, stručne podloge, upute, planove i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za projekte iz područja prirode, energetike i klime i tehničku pomoć ustrojavaju se:

11.1.1.1. Odjel za EU projekte iz područja zraka i prirode

11.1.1.2. Odjel za EU projekte iz područja klime i energetike

11.1.1.3. Odjel za tehničku pomoć i financijsko praćenje projekata.

11.1.1.1. Odjel za EU projekte iz područja zraka i prirode

Članak 174.

Odjel za EU projekte iz područja zraka i prirode obavlja stručne i administrativne poslove u okviru kojih prati i nadzire provedbu Operativnog programa »Zaštita okoliša« 2007. – 2013. za koji je Ministarstvo imenovano Upravljačkim tijelom te nadzire rad posredničkih tijela; za Operativni program »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020. obavlja funkcije Posredničkog tijela razine 1 za prioritete ulaganja koji se odnose na onečišćenje zraka te na zaštitu i obnovu bioraznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava; sudjeluje u procesu programiranja i izrade programskih dokumenata, programskih dodataka i sudjeluje u pripremi programa potpora u suradnji sa sektorski nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; planira i priprema operacije koje se namjeravaju financirati, pruža podršku korisnicima u pripremi strateških projekata i prati napredak pripreme projekata, priprema kriterije i eventualne izmjene kriterija za odabir projekata, te priprema dokumentaciju poziva, u pripremi projekata koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije surađuje sa stručnjacima JASPERS-a, objavljuje pozive za dostavu projektnih prijedloga i sudjeluje u postupku odabira bespovratnih sredstava; priprema odluke o financiranju i po potrebi sudjeluje u provedbi edukativnih aktivnosti o ESI fondovima u svojoj nadležnosti, prati provedbu projekata i priprema izvješća o pripremi i provedbi projekata, uključujući financijske podatke za potrebe Pododbora za koordinaciju i praćenje ESI fondova, sudjeluje u planiranju proračuna Ministarstva i planiranju financijskih sredstava za projekte u svojoj nadležnosti koji su u pripremi i provedbi te pri tome surađuje sa Službom za tehničku pomoć i koordinaciju financijskih podataka i po potrebi ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za financijsko-planske i računovodstvene poslove, upravlja rizicima te provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te predlaže mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, sudjeluje u radu mreže za informiranje i komunikaciju, sudjeluje u radu Odbora za praćenje OPKK, sudjeluje u aktivnostima zatvaranja operativnih programa, prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke u elektroničkom sustavu operativnih programa, izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu te osigurava čuvanje dokumenata i evidencije o provedbi funkcija; surađuje i dostavlja sve potrebne podatke Odjel za tehničku pomoć i financijsko praćenje projekata, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11.1.1.2. Odjel za EU projekte iz područja klime i energetike

Članak 175.

Odjel za EU projekte iz područja klime i energetike obavlja funkcije Posredničkog tijela razine 1 Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020. za prioritete ulaganja koji se odnose na, prilagodbu i sprečavanje klimatskih promjena promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, za navedene prioritete ulaganja, sudjeluje u procesu programiranja i izrade programskih dokumenata, programskih dodataka i sudjeluje u pripremi programa potpora u suradnji sa sektorski nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; planira i priprema operacije koje se namjeravaju financirati, pruža podršku korisnicima u pripremi strateških projekata i prati napredak pripreme projekata, priprema kriterije i eventualne izmjene kriterija za odabir projekata, te priprema dokumentaciju poziva, u pripremi projekata koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije surađuje sa stručnjacima JASPERS-a, objavljuje pozive za dostavu projektnih prijedloga i sudjeluje u postupku odabira bespovratnih sredstava; po potrebi sudjeluje u provedbi edukativnih aktivnosti o ESI fondovima u svojoj nadležnosti, prati provedbu projekata i priprema izvješća o pripremi i provedbi projekata, uključujući financijske podatke za potrebe Pododbora za koordinaciju i praćenje ESI fondova, sudjeluje u planiranju proračuna Ministarstva i planiranju financijskih sredstava za projekte u svojoj nadležnosti koji su u pripremi i provedbi te pri tome surađuje sa Službom za tehničku pomoć i koordinaciju financijskih podataka i po potrebi ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za financijsko-planske i računovodstvene poslove, upravlja rizicima te provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te predlaže mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, sudjeluje u radu mreže za informiranje i komunikaciju, sudjeluje u aktivnostima zatvaranja operativnih programa; po potrebi sudjeluje u provedbi edukativnih aktivnosti o ESI fondovima, prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke u elektroničkom sustavu operativnih programa, izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu te osigurava čuvanje dokumenata i evidencije o provedbi funkcija; surađuje i dostavlja sve potrebne podatke Odjel za tehničku pomoć i financijsko praćenje projekata, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11.1.1.3. Odjel za tehničku pomoć i financijsko praćenje projekata

Članak 176.

Odjel za tehničku pomoć i financijsko praćenje projekata u suradnji s nadležnim odjelima obavlja funkcije Posredničkog tijela razine 1 Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020. za prioritete ulaganja koji se odnose na prilagodbu i sprečavanje klimatskih promjena, promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, za navedene prioritete ulaganja, obavlja funkcije Operativnog programa zaštita okoliša 2007. -2013., sudjeluje u procesu praćenja projekata i provedbe plaćanja; izvještava o napretku projekata; obavlja funkciju korisnika sredstava prioritetne osi 10 (tehnička pomoć) za potrebe Sektora, planira i priprema proračun u djelokrugu Sektora, izvještava o realizaciji proračuna; priprema dokumentaciju za opravdavanje sredstava tehničke pomoći i kontakt točka je za provjeru prihvatljivosti izdataka posredničkog tijela razine 2 za tehničku pomoć, administrira registar državnih potpora; obavlja horizontalne funkcije u okviru nadležnosti Sektora te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11.1.2. Služba za EU projekte iz područja gospodarenja otpadom

Članak 177.

Služba za EU projekte iz područja gospodarenja otpadom sudjeluje u izradi strategija i operativnih dokumenata za korištenje sredstava iz programa pomoći i fondova EU vezanih uz infrastrukturne projekte i projekte tehničke pomoći, te u nadzoru pripreme i provedbe projekata u sektoru gospodarenja otpadom; u sklopu Operativnog programa »Zaštita okoliša« (OPZO) 2007. – 2013. koordinira poslove u sklopu funkcije Posredničkog tijela razine 1 za Prioritetnu os 1 – gospodarenje otpadom; na razini Upravljačkog tijela koordinira izradu izvješća o fizičkoj i financijskoj provedbi projekata od strane Posredničkog tijela razine 2; provedbu pravila N+3 na razini Prioritetne osi 1; obavlja kontrolu i ovjeravanje dokumentacije za plaćanje za ugovore u provedbi u Prioritetnim osima 1 i 3, te obavlja poslove korisnika tehničke pomoći u sklopu Prioritetne osi 3; sudjeluje u aktivnostima na zatvaranju OPZO-a vezano za Prioritetnu os 1; za Operativni program »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020., za koji je Ministarstvo imenovano Posredničkim tijelom razine 1 sudjeluje u pripremi eventualnih izmjena sporazuma kojim se detaljnije utvrđuje uloga Posredničkog tijela razine 1; za Specifični cilj 6.i.1. – Smanjena količina otpada koja se odlaže na odlagališta, prati napredak provedbe projekata, priprema potrebna izvješća na zahtjev Upravljačkog tijela za OPKK i za potrebe Odbora za praćenje, priprema programske dodatke i sudjeluje u pripremi programa potpora; priprema kriterije odabira projekata i njihove eventualne izmjene; u suradnji s Upravljačkim tijelom i Posredničkim tijelom razine 2, priprema dokumentaciju za poziv, sukladno Sporazumu o obavljanju delegiranih funkcija provodi postupak dodjele bespovratnih sredstava, koordinira aktivnosti vezano uz osiguravanje financiranja projekata iz javnih sredstava, te osigurava ukupnost plaćanja istih; u okviru Specifičnog cilja 6.i.1. osigurava povrat nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika, vodi evidenciju o povratima i dostavlja informacije o Služba za projekte iz područja prirode, energetike i klime i tehničku pomoć; provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te predlaže mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, sudjeluje u radu mreže za informiranje i komunikaciju i pripremi podloga za vidljivost i informiranje; postupa po prigovorima; u suradnji s Posredničkim tijelom razine 2 sudjeluje u pripremi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava; u pripremi infrastrukturnih projekata koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije surađuje sa stručnjacima JASPERS-a; vezano za ugovor za tehničku pomoć u sklopu Prioritetne osi 10, Služba dostavlja sve potrebne podatke Službi za tehničku pomoć i koordinaciju financijskih podataka; priprema financijske podatke iz svoga djelokruga za potrebe Pododbora za koordinaciju i praćenje Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova; sudjeluje u planiranju financijskih sredstava u proračunu Ministarstva za projekte iz sektora gospodarenja otpadom, te surađuje s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za financijsko-planske i računovodstvene poslove; koordinira aktivnosti za osiguranje ostalih izvora sufinanciranja projekata; sudjeluje u pripremi podataka za potrebe revizije vodi internu evidenciju postupaka revizije vezanih za projekte iz sektora gospodarenja otpadom; sudjeluje u postupcima identifikacije i upravljanja rizicima; izrađuje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa i akata u okviru svoga djelokruga; izrađuje mišljenja, upute, planove i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za EU projekte iz područja gospodarenja otpadom ustrojavaju se:

11.1.2.1. Odjel za pripremu projekata

11.1.2.2. Odjel za provedbu projekata.

11.1.2.1. Odjel za pripremu projekata

Članak 178.

Odjel za pripremu projekata obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz pripremu projekata iz Prioritetne osi 1 – gospodarenje otpadom u sklopu OPZO-a; sudjeluje u svim aktivnostima na zatvaranju OPZO-a vezano za pripremu projekata iz Prioritetne osi 1; obavlja poslove korisnika tehničke pomoći u sklopu Prioritetne osi 3; za OPKK sudjeluje u eventualnim izmjenama sporazuma kojim se daljnje utvrđuje uloga Posredničkog tijela razine 1; vezano uz Specifični cilj 6.i.1. prati napredak pripreme projekata, priprema potrebna izvješća sukladno zahtjevu Upravljačkog tijela i za potrebe Odbora za praćenje; priprema programske dodatke i sudjeluje u pripremi programa potpora; priprema kriterije odabira projekata i njihove eventualne izmjene; u suradnji s Posredničkim tijelom razine 2, priprema dokumentaciju za poziv, sukladno Sporazumu o obavljanju delegiranih funkcija provodi postupak dodjele bespovratnih sredstava, te u suradnji s Posredničkim tijelom razine 2 priprema evaluacijsko izvješće; također priprema odluku o financiranju projekta; po potrebi sudjeluje u provedbi edukativnih aktivnosti o ESI fondovima; surađuje sa stručnjacima JASPERS-a; vezano za ugovor za tehničku pomoć u sklopu Prioritetne osi 10, Odjel dostavlja sve potrebne podatke Službi za tehničku pomoć i koordinaciju financijskih podataka; sudjeluje u izradi strateških dokumenata za korištenje fondova Europske unije; sudjeluje u planiranju proračuna Ministarstva i planiranju financijskih sredstava za projekte u sektoru gospodarenja otpadom koji su u pripremi; priprema interne pisane procedure za provedbu svojih funkcija sukladno važećim pravilnicima, te čuva dokumentaciju o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; sudjeluje u pripremi podataka za potrebe revizije, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11.1.2.2. Odjel za provedbu projekata

Članak 179.

Odjel za provedbu projekata prikuplja i pruža informacije o provedbi projekata u okviru Prioritetne osi 1 OPZO-a; obavlja kontrolu i ovjeravanje zahtjeva za plaćanje vezanih uz provedbu projekata iz Prioritetnih osi 1 i 3; prati provedbu pravila N+3 na razini Prioritetne osi 1; osigurava provedbu povrata sredstava koja nisu ispravno plaćena te vodi evidenciju o iznosima za koje je povrat izvršen ili treba biti izvršen; nadzire rad Posredničkog tijela razine 2 za Prioritetnu os 1; sudjeluje u svim aktivnostima na zatvaranju OPZO-a vezano za provedbu projekata iz Prioritetne osi 1; za OPKK sudjeluje u pripremi eventualnih izmjena sporazuma kojim se detaljnije utvrđuje uloga Posredničkog tijela razine 1 za Specifični cilj 6.i.1. prati napredak provedbe projekata, priprema potrebna izvješća na zahtjev Upravljačkog tijela za OPKK i za potrebe Odbora za praćenje, te koordinira aktivnosti vezano uz osiguravanje izvora sufinanciranja projekata; za Specifični cilj 6.i.1. dostavlja nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva odobrene zahtjeve za isplatu sredstava Europske unije, te osigurava povrat nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika, vodi evidenciju o povratima i dostavlja informacije o povratima Odjelu za tehničku pomoć i financijsko praćenje projekata; u suradnji s Posredničkim tijelom razine 2, sudjeluje u pripremi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava; vezano za ugovor za tehničku pomoć u sklopu Prioritetne osi 10, Odjel dostavlja sve potrebne podatke Službi za tehničku pomoć i koordinaciju financijskih podataka; upravlja rizicima, provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti, predlaže mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, sudjeluje u radu mreže za informiranje i komunikaciju i pripremi podloga za vidljivost i informiranje, sudjeluje u aktivnostima zatvaranja operativnog programa, prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke u elektroničkom sustavu operativnog programa; sudjeluje u provedbi edukativnih aktivnosti o ESI fondovima, te izrađuje priručnike o internim procedurama; priprema financijske podatke iz svoga djelokruga za potrebe Pododbora za koordinaciju i praćenje ESI fondova; sudjeluje u izradi strateških dokumenata za korištenje fondova Europske unije; sudjeluje u planiranju financijskih sredstava u proračunu Ministarstva za projekte iz sektora gospodarenja otpadom, te surađuje s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za financijsko-planske i računovodstvene poslove; obavlja poslove vezano za osiguranje ostalih izvora sufinanciranja projekata; vodi internu evidenciju sudjeluje u pripremi podataka za potrebe revizije vezanih za projekte iz sektora gospodarenja otpadom, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11.2. Sektor za projekte iz područja vodnoga gospodarstva

Članak 180.

Sektor za projekte iz područja vodnoga gospodarstva kao dio sustava upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj organizira i koordinira obavljanje funkcija u okviru korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u području vodnoga gospodarstva kroz Operativni program »Zaštita okoliša« – programsko razdoblje 2007. – 2013. te kao Posredničko tijelo razine 1 koordinira obavljanje funkcija za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u sklopu Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020. za specifični cilj oznake 5.b.1. – Jačanje sustava upravljanja katastrofama i specifične ciljeve oznaka 6.ii.1. – Poboljšanje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti opskrbe pitkom vodom i 6.ii.2. – Razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda; obavlja poslove vezane uz pripremu strategija i programa investiranja, odnosno sektorskih planova i programa (operativnih programa) koji služe kao podloga za korištenje sredstava fondova Europske unije te drugih međunarodnih financijskih izvora iz područja vodnoga gospodarstva; sudjeluje u kreiranju propisa iz područja vodnoga gospodarstva temeljem iskustva u pripremi i provedbi projekata; nadzire provođenje politika iz područja vodnoga gospodarstva u pripremi i provedbi projekata; koordinira obavljanje poslova financijskog upravljanja i kontrole temeljem regulative Europske unije i potpisanih financijskih sporazuma; surađuje sa Službom za tehničku pomoć i koordinaciju financijskih podataka i po potrebi ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za financijsko-planske i računovodstvene poslove; osigurava povrat nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika; sudjeluje u pripremi akata koji su uvjet koji omogućuje provedbu programa iz sredstava ESI fondova, utvrđuje mjere za provedbu prioriteta iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, priprema programske dodatke i programe potpora, doprinosi u rješavanju po prigovorima u postupku odabira i provedbe operacija iz Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020., upravlja rizicima na razini prioritetnih osi, sudjeluje u provedbi mjera upravljanje rizicima te provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te predlaže mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, sudjeluje u radu mreže za informiranje i komunikaciju prikupljanjem podataka, sudjeluje u radu Odbora za praćenje OPKK, unose odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS) sudjeluje u aktivnostima zatvaranja OPKK-a; organizira i sudjeluje u partnerskim konzultacijama za strateške dokumente za korištenje sredstava iz fondova Europske unije; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata; razmatra mogućnosti financiranja projekata iz međunarodnih izvora, obavlja poslove koordinacije i nadzora pripreme i provedbe projekata financiranih/sufinanciranih iz međunarodnih izvora, odnosno fondova Europske unije te drugih međunarodnih izvora financiranja; surađuje s nadležnim tijelima Europske komisije; sudjeluje u planiranju i osiguravanju dostatnosti EU i nacionalnih sredstava za financiranje projekata financiranih/sufinanciranih iz sredstava fondova Europske unije te drugih međunarodnih izvora; obavlja poslove programiranja, strateškog planiranja i koordinira aktivnosti za povlačenje sredstava iz Europske unije i međunarodnih financijskih institucija, odnosno sudjeluje u pripremi i provedbi projekata kojih su nositelji druga ministarstva, odnosno institucije; obavlja poslove vezane uz pripremu i prijavu projekata; u pripremi projekata koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije surađuje sa stručnjacima JASPERS-a; daje savjete vezano uz pripremu i provedbu projekata; provodi savjetovanje krajnjih korisnika o pripremi i provedbi projekata; izrađuje metodologiju odabira i sudjeluje u postupku dodjele bespovratnih sredstava, izrađuje upute za prijavitelje, odnosno organizira provođenje postupaka dodjele; odgovoran je za pripremu sve potrebne dokumentacije, te provedbu procedure za donošenje relevantnih pravnih akata vezanih za pripremu i provedbu projekata financiranih iz međunarodnih financijskih izvora, organizira, provodi i prati provedbu projekata i vrednuje programe Europske unije; obavlja nadzor nad provedbom projekata; obavlja poslove praćenja rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za projekte financirane iz sredstava Europske unije; surađuje s Hrvatskim vodama u aktivnostima na pripremi i provedbi međunarodno financiranih/sufinanciranih projekata iz sredstava međunarodnih izvora ili fondova Europske unije; izrađuje izvješća o provedbi pojedinačnih projekata, programa i strategija; organizira čuvanje i arhiviranje dokumentacije vezano uz pripremu i provedbu projekata; obavlja kontrolu i ovjeravanje/suovjeravanje računa pristiglih po provedbi projekata u ime Ministarstva u okviru svoje nadležnosti; surađuje i organizira sudjelovanje drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva u obavljanju horizontalnih poslova: vezano uz pripremu i provedbu projekata financiranih/sufinanciranih iz međunarodnih izvora, odnosno fondova Europske unije te drugih međunarodnih izvora financiranja u području vodnoga gospodarstva, a osobito u području financijskog upravljanja i kontrole te poslova računovodstva, informacijskih sustava i logistike, poslove upravljanja ljudskim resursima i izvješćivanja i informiranja javnosti; izrađuje godišnje planove rada, podloge i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga. U obavljanju opisanih poslova Sektor projekata iz područja vodnoga gospodarstva surađuje s Upravom vodnoga gospodarstva i zaštitu mora.

U Sektoru projekata iz područja vodnoga gospodarstva ustrojavaju se:

11.2.1. Služba za pripremu projekata iz područja vodnoga gospodarstva

11.2.2. Služba za provedbu projekata iz područja vodnoga gospodarstva.

11.2.1. Služba za pripremu projekata iz područja vodnoga gospodarstva

Članak 181.

Služba za pripremu projekata iz područja vodnoga gospodarstva obavlja poslove vezane uz programiranje, strateško planiranje te koordinira aktivnosti za povlačenje sredstava iz Europske unije u području vodnoga gospodarstva; obavlja poslove vezane uz pripremu strategija i programa investiranja, odnosno sektorskih planova i programa koji služe kao podloga za korištenje sredstava fondova Europske unije te drugih međunarodnih financijskih institucija; obavlja poslove vezane uz koordinaciju pripreme internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima i projektima financiranih iz sredstava Europske unije, izradu planova, izvješća i akata; razmatra mogućnosti financiranja projekata iz sredstava iz Europske unije; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga Službe; sudjeluje u izradi strateških dokumenata, proučavanju i analizi nacrta dokumentacije, predlaganju inovativnih rješenja problema; sudjeluje u pripremi akata koji su ex-ante preduvjet za korištenje ESI fondova, utvrđuje mjere za provedbu prioriteta iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, priprema programske dodatke i programe potpora, doprinosi u rješavanju po prigovorima u postupku odabira i provedbe operacija iz Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020., upravlja rizicima na razini prioritetnih osi, sudjeluje u provedbi mjera upravljanje rizicima te provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te predlaže mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, sudjeluje u radu mreže za informiranje i komunikaciju prikupljanjem podataka, sudjeluje u radu Odbora za praćenje OPKK, unose odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS) sudjeluje u aktivnostima zatvaranja OPKK-a; organizira i sudjeluje u partnerskim konzultacijama za strateške dokumente za korištenje sredstava iz fondova Europske unije; organizira sudjelovanje u pripremi projekata kojih su nositelji druga ministarstva, odnosno institucije; surađuje s Hrvatskim vodama u aktivnostima na pripremi i kontroli projekata financiranih/sufinanciranih iz sredstava međunarodnih izvora ili fondova Europske unije; obavlja poslove vezane uz pripremu i prijavu projekata; izrađuje metodologiju odabira i sudjeluje u postupku dodjele bespovratnih sredstava, izrađuje upute za prijavitelje odnosno organizira provođenje postupaka dodjele; u pripremi projekata koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije surađuje sa stručnjacima JASPERS-a; daje savjete vezano uz pripremu projekata; provodi savjetovanje krajnjih korisnika o pripremi projekata; obavlja pregled dostavljenih projektnih prijedloga i daje ocjenu o njima; obavlja poslove vezane uz prijavu projekata i proceduru odobravanja projekata; poslove vezane uz osiguranje sredstava potrebnih za financiranje i priprema odluku o financiranju projekata te sudjeluje u pripremi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava; izrađuje godišnje planove rada i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za pripremu projekata iz područja vodnoga gospodarstva ustrojavaju se:

11.2.1.1. Odjel za programiranje

11.2.1.2. Odjel za odobravanje projekata.

11.2.1.1. Odjel za programiranje

Članak 182.

Odjel za programiranje obavlja poslove vezane uz programiranje i strateško planiranje te povlačenje sredstava iz fondova Europske unije te drugih međunarodnih financijskih institucija iz područja vodnoga gospodarstva; pripremu strategija i programa investiranja, odnosno sektorskih planova i programa koji služe kao podloga za korištenje sredstava iz Europske unije; sudjeluje u pripremi akata koji su ex-ante preduvjet za korištenje ESI fondova, utvrđuje mjere za provedbu prioriteta iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, priprema programske dodatke i programe potpora, doprinosi u rješavanju po prigovorima u postupku odabira i provedbe operacija iz Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020., upravlja rizicima na razini prioritetnih osi, sudjeluje u provedbi mjera upravljanje rizicima te provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te predlaže mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, sudjeluje u radu mreže za informiranje i komunikaciju prikupljanjem podataka, unose odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS) sudjeluje u aktivnostima zatvaranja OPKK-a; sudjeluje u poslovima vezanim za proučavanje i analizu dokumentacije, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan tijela, praćenje provedbe i vrednovanje programa i projekata; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz svoga djelokruga; razmatra mogućnosti financiranja projekata iz sredstava Europske unije, priprema i revidira liste prioritetnih projekata; obavlja poslove vezane uz pripremu projekata u sklopu specifičnog cilja 5.b.1 – Jačanje sustava upravljanja katastrofama, poslove vezane uz prijavu projekata i pripremu dokumenata potrebnih uz prijavne obrasce, daje savjete vezano uz pripremu projekata i mogućnostima za pripremu i prijavu projekata, organizira i provodi savjetovanje krajnjih korisnika o mogućnostima sufinanciranja projekata iz fondova Europske unije te drugih međunarodnih financijskih institucija; daje savjete vezano uz pripremu projekata; izrađuje godišnje planove rada i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11.2.1.2. Odjel za odobravanje projekata

Članak 183.

Odjel za odobravanje projekata organizira prihvaćanje prijedloga projekata za koje se traži financiranje iz fondova Europske unije te drugih međunarodnih financijskih institucija iz područja vodnoga gospodarstva; sudjeluje u poslovima vezanim za proučavanje i analizu dokumentacije, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan tijela, praćenje provedbe i vrednovanje programa i projekata; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz svoga djelokruga; sudjeluje u pripremi akata koji su ex-ante preduvjet za korištenje ESI fondova, utvrđuje mjere za provedbu prioriteta iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, priprema programske dodatke i programe potpora, u postupku odabira i provedbe operacija iz Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020., upravlja rizicima na razini prioritetnih osi, sudjeluje u provedbi mjera upravljanje rizicima te provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te predlaže mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, sudjeluje u radu mreže za informiranje i komunikaciju prikupljanjem podataka, unose odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS) sudjeluje u aktivnostima zatvaranja OPKK-a; obavlja pregled dostavljenih projektnih prijedloga i daje ocjenu o njima u smislu njihove usklađenosti s planskim dokumentima upravljanja vodama, strategijom i programima investiranja, odnosno o kvaliteti projekata i njihovoj pogodnosti za sufinanciranje iz sredstava Europske unije, surađuje s Hrvatskim vodama u aktivnostima na pripremi i kontroli međunarodno financiranih/sufinanciranih projekata iz sredstava međunarodnih izvora ili fondova Europske unije; obavlja poslove vezane uz pripremu i prijavu projekata; u pripremi projekata koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije surađuje sa stručnjacima JASPERS-a; izrađuje metodologiju odabira i sudjeluje u postupku dodjele bespovratnih sredstava, osigurava da je odabrani projekt u sklopu relevantnog fonda ili više njih, izrađuje upute za prijavitelje, odnosno organizira provođenje postupaka dodjele; poslove vezane uz osiguranje sredstava potrebnih za financiranje, sufinanciranje projekata i sudjeluje u priprema odluku o financiranju projekata te sudjeluje u izradi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava; izrađuje godišnje planove rada i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11.2.2. Služba za provedbu projekata iz područja vodnoga gospodarstva

Članak 184.

Služba za provedbu projekata iz područja vodnoga gospodarstva organizira, provodi i nadzire provedbu projekata koji su odobreni za financiranje, sufinanciranje iz fondova Europske unije te drugih međunarodnih financijskih institucija u području vodnoga gospodarstva; sudjeluje u pripremi akata koji su ex-ante preduvjet za korištenje ESI fondova, upravlja rizicima na razini prioritetnih osi, sudjeluje u provedbi mjera upravljanje rizicima te provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te predlaže mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, sudjeluje u radu mreže za informiranje i komunikaciju prikupljanjem podataka, sudjeluje u radu Odbora za praćenje OPKK, unose odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS); sudjeluje u aktivnostima zatvaranja OPKK-a; koordinira obavljanje poslova financijskog upravljanja i kontrole temeljem regulative Europske unije i potpisanih financijskih sporazuma; sudjeluje u planiranju i osiguravanju dostatnosti EU i nacionalnih sredstava za financiranje projekata financiranih/sufinanciranih iz sredstava fondova Europske unije te drugih međunarodnih izvora financiranja u državnom proračunu Republike Hrvatske; koordinira pripremu internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima i projektima financiranih iz sredstava Europske unije, izradu planova, izvješća i akata; daje savjete vezano uz provedbu projekata; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga Službe; sudjeluje u izradi strateških dokumenata, proučavanju i analizi nacrta dokumentacije, predlaganju inovativnih rješenja problema; organizira i provodi obrazovanje krajnjih korisnika o natječajnim, ugovornim i drugim procedurama vezanim za provedbu projekata; surađuje s Hrvatskim vodama u aktivnostima na provedbi i kontroli provedbe međunarodno financiranih/sufinanciranih projekata iz sredstava međunarodnih izvora ili fondova Europske unije; organizira i prati provedbu i vrednovanje projekata i programa Europske unije; obavlja nadzor nad provedbom projekata; obavlja nadzor nad provedbom strategija i programa investiranja; izrađuje izvješća o provedbi projekata, organizira čuvanje, arhiviranje dokumentacije vezano uz provedbu projekata; obavlja kontrolu i ovjeravanje/suovjeravanje računa pristiglih po provedbi projekata u ime Ministarstva u okviru svoje nadležnosti; izrađuje godišnje planove rada i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za provedbu projekata iz područja vodnoga gospodarstva ustrojavaju se:

11.2.2.1. Odjel za financijsko praćenje projekata

11.2.2.2. Odjel za nadzor provedbe projekata.

11.2.2.1. Odjel za financijsko praćenje projekata

Članak 185.

Odjel za financijsko praćenje projekata financiranih/sufinanciranih iz sredstava međunarodnih izvora ili fondova Europske unije organizira i kontrolira financijsko praćenje projekata odobrenih za financiranje/sufinanciranje iz sredstava Europske unije; sudjeluje u pripremi akata koji omogućuju provedbu i korištenje sredstava iz ESI fondova, upravlja rizicima na razini prioritetnih osi, sudjeluje u provedbi mjera upravljanje rizicima te provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te predlaže mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, sudjeluje u radu mreže za informiranje i komunikaciju prikupljanjem podataka, unose odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS); sudjeluje u aktivnostima zatvaranja OPKK-a; sudjeluje u planiranju i osiguravanju dostatnosti EU i nacionalnih sredstava za financiranje projekata financiranih/sufinanciranih iz sredstava fondova Europske unije te drugih međunarodnih izvora financiranja u državnom proračunu Republike Hrvatske; sudjeluje u poslovima vezanim za proučavanje i analizu dokumentacije, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan tijela, praćenje provedbe i vrednovanje programa i projekata; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz svoga djelokruga i sve to u kontekstu financijskog praćenja; surađuje s Hrvatskim vodama u aktivnostima na pripremi i provedbi ugovornih procedura za financirane/sufinancirane projekte iz sredstava međunarodnih izvora ili fondova Europske unije; obavlja kontrolu i ovjeravanje/suovjeravanje računa pristiglih po provedbi projekata u ime Ministarstva u okviru svoje nadležnosti; izrađuje godišnje planove rada i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11.2.2.2. Odjel za nadzor provedbe projekata

Članak 186.

Odjel za nadzor provedbe projekata financiranih/sufinanciranih iz sredstava međunarodnih izvora ili fondova Europske unije organizira, provodi i prati provedbu projekata financiranih/sufinanciranih iz sredstava Europske unije; sudjeluje u pripremi akata koji omogućuju provedbu i korištenje sredstava iz ESI fondova, upravlja rizicima na razini prioritetnih osi, sudjeluje u provedbi mjera upravljanje rizicima te provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te predlaže mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, sudjeluje u radu mreže za informiranje i komunikaciju prikupljanjem podataka, unose odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS); sudjeluje u aktivnostima zatvaranja OPKK-a; sudjeluje u poslovima vezanim za proučavanje i analizu dokumentacije, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan tijela, praćenje provedbe i vrednovanje programa i projekata; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga Odjela i sve to u kontekstu nadzora nad provedbom programa i projekata u tehničkom smislu; surađuje s Hrvatskim vodama u aktivnostima na provedbi i kontroli provedbe međunarodno financiranih/sufinanciranih projekata iz sredstava međunarodnih izvora ili fondova Europske unije; izrađuje dokumente potrebne za provedbu projekata; izrađuje izvješća o provedbi projekata, obavlja nadzor nad provedbom strategija i programa investiranja, organizira čuvanje, arhiviranje dokumentacije vezano uz provedbu projekata; izrađuje godišnje planove rada i izvješća, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11.3. Sektor za pripremu, praćenje i financijsko upravljanje programima u gospodarstvu

Članak 187.

Sektor za pripremu, praćenje i financijsko upravljanje programima u gospodarstvu obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu, planiranje, financiranje, praćenje i vrednovanje akata strateškog planiranja, programskih dokumenata i projekata financiranih sredstvima ESI fondova u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetne osi 1: Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija i Prioritetne osi 3: Poslovna konkurentnost, zatim za instrumente Nove generacije (React – EU i Mehanizam za oporavak i otpornost) te VFO u okviru cilja politike »Pametnija Europa« promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe. U svojstvu PT1 Sektor obavlja delegirane funkcije programiranja, praćenja i financiranja projekata, kao i dodatne funkcije koje su mu zakonskim i podzakonskim aktima dodijeljene. Sektor prati međunarodne propise iz svoga djelokruga, organizira seminare i edukacije potrebne za provedbu programa te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za pripremu, praćenje i financijsko upravljanje programima u gospodarstvu ustrojavaju se:

11.3.1. Služba za pripremu programa

11.3.2. Služba za financijsko upravljanje

11.3.3. Služba za praćenje i evaluaciju programa.

11.3.1. Služba za pripremu programa

Članak 188.

Služba za pripremu programa u suradnji s drugim tijelima državne uprave i partnerskim institucijama izrađuje sektorski specifične dijelove Sporazuma o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje ESI fondova za rast i radna mjesta i operativnih programa usmjerenih istraživanju, razvoju i inovacijama te razvoju malog i srednjeg poduzetništva. Služba sudjeluje u pripremi i planiranju akata strateškog planiranja, godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, uključujući programske dokumente u okviru Prioritetnih osi 1 i 3 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., kao i instrumente Nove generacije (React – EU i Mehanizam za oporavak i otpornost) te VFO u okviru cilja politike »Pametnija Europa« promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe. Služba koordinira izradu strategije pametne specijalizacije te prati ispunjavanje uvjeta koji omogućuju provedbu (enabling conditions). Služba obavlja poslove vezane uz pripremu kriterija i metodologija za odabir operacija i kriterija za odabir projekata Operativnog programa te je zadužena za pripremu i provedbu programa dodjele državnih potpora i potpora male vrijednosti. U navedenim poslovima Služba surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva zaduženim za poticanje istraživanja, razvoja i inovacija te ustrojstvenim jedinicama zaduženim za poticanje gospodarstva, poduzetništva i obrta. Služba obavlja poslove vezane uz osiguranje sukladnosti odabranih operacija s odabranim fondom ili više njih i kategorijama intervencije; utvrđuje mjere, uvjete i planove za provedbu prioritetnih osi Operativnog programa; u suradnji sa Službom za praćenje i evaluaciju programa priprema fizičke pokazatelje i metodologiju praćenja ostvarenja fizičkih pokazatelja Operativnih programa. Služba priprema i objavljuje pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru Prioritetnih osi 1 i 3 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. kao i pozive za instrumente Nove generacije (React – EU i Mehanizam za oporavak i otpornost) te VFO u okviru cilja politike »Pametnija Europa« promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe; organizira i provodi radionice za prijavitelje i objavljuje odgovore na pitanja u svezi s objavljenim pozivima iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove koji se odnose na koordinaciju rada s ostalim službama i tijelima nadležnim za postupke dodjele bespovratnih sredstava i ugovaranje. Služba priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada; prati stanje potreba za unaprjeđenje razvoja malog gospodarstva i obrta, unaprjeđenje razvoja okruženja usmjerenog istraživanju, razvoju i inovacijama te druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za pripremu programa ustrojavaju se:

11.3.1.1. Odjel za pripremu programa poticanja istraživanja, razvoja i inovacija

11.3.1.2. Odjel za pripremu programa u poduzetništvu.

11.3.1.1. Odjel za pripremu programa poticanja istraživanja, razvoja i inovacija

Članak 189.

Odjel za pripremu programa poticanja istraživanja, razvoja i inovacija u suradnji s drugim tijelima državne uprave i partnerskim institucijama izrađuje sektorski specifične dijelove Sporazuma o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje ESI fondova za rast i radna mjesta i operativnih programa usmjerenih istraživanju, razvoju i inovacijama. Odjel sudjeluje u pripremi i planiranju akata strateškog planiranja, godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, uključujući programske dokumente u okviru Prioritetnih osi 1 i 3 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., kao i instrumente Nove generacije (React – EU i Mehanizam za oporavak i otpornost) te VFO u okviru cilja politike »Pametnija Europa« promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe a koji se odnose na poticanje istraživanja, razvoja i inovacija. Odjel koordinira izradu strategije pametne specijalizacije te prati ispunjavanje uvjeta koji omogućuju provedbu (enabling conditions). Odjel obavlja poslove vezane uz pripremu kriterija i metodologija za odabir operacija i kriterija za odabir projekata Operativnog programa te je zadužena za pripremu i provedbu programa dodjele državnih potpora i potpora male vrijednosti. U navedenim poslovima Odjel surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva zaduženim za poticanje istraživanja, razvoja i inovacija u gospodarstvu, poduzetništvu i obrtu. Odjel obavlja poslove vezane uz osiguranje sukladnosti odabranih operacija s odabranim fondom ili više njih i kategorijama intervencije; utvrđuje mjere, uvjete i planove za provedbu prioritetnih osi Operativnog programa; u suradnji sa Službom za praćenje i evaluaciju programa priprema fizičke pokazatelje i metodologiju praćenja ostvarenja fizičkih pokazatelja Operativnog programa. Odjel priprema i objavljuje pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru Prioritetnih osi 1 i 3 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., koji se odnose na poticanje istraživanja, razvoja i inovacija, kao i na instrumente Nove generacije (React – EU i Mehanizam za oporavak i otpornost) te VFO u okviru cilja politike „Pametnija Europa“ promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe; organizira i provodi radionice za prijavitelje i objavljuje odgovore na pitanja u svezi s objavljenim pozivima iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove koji se odnose na koordinaciju rada s ostalim službama i tijelima nadležnim za postupke dodjele bespovratnih sredstava i ugovaranje. Odjel priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija, čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada; prati stanje potreba za unaprjeđenje razvoja okruženja usmjerenog istraživanju, razvoju i inovacijama te druge poslove iz svoga djelokruga.

11.3.1.2. Odjel za pripremu programa u poduzetništvu

Članak 190.

Odjel za pripremu programa u poduzetništvu u suradnji s drugim tijelima državne uprave i partnerskim institucijama izrađuje sektorski specifične dijelove Sporazuma o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta i operativnih programa usmjerenih razvoju malog i srednjeg poduzetništva, uključujući i poticanje poduzetničke potporne infrastrukture, obavlja poslove koordinacije pripreme i provedbe nacionalnih projekata razvoja klaster inicijativa i uspostave Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi i projekata tehničke pomoći u okviru usvojenih Operativnih programa te predlaganje istih na odobrenje Upravljačkom tijelu. Odjel sudjeluje u pripremi i planiranju akata strateškog planiranja, godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, uključujući programske dokumente u okviru Prioritetne osi 3 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a koji se odnose na poticanje razvoja maloga gospodarstva, kao i na instrumente Nove generacije (React-EU i Mehanizam za oporavak i otpornost) te VFO u okviru cilja politike »Pametnija Europa« promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe. Odjel obavlja poslove vezane uz pripremu kriterija i metodologija za odabir operacija i kriterija za odabir projekata Operativnog programa te je zadužen za pripremu i provedbu programa dodjele državnih potpora i potpora male vrijednosti. U navedenim poslovima Odjel surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva zaduženim za poticanje gospodarstva, poduzetništva i obrta te za politike razvoja poduzetničke infrastrukture. Odjel radi na jačanju partnerstava za inovacije i mreže interesnih partnera iz gospodarstva, poduzetništva, javnog i znanstveno-istraživačkog te obrazovnog sektora povezanih na osnovi suradničkih projekata za razvoj inovacija, primjene novih tehnologija i komercijalizaciju inovacija u cilju jačanja konkurentnosti jednog ili više industrijskih sektora i gospodarstva u cjelini. Odjel obavlja poslove vezane uz osiguranje sukladnosti odabranih operacija s odabranim fondom ili više njih i kategorijama intervencije; utvrđuje mjere, uvjete i planove za provedbu prioritetnih osi Operativnog programa; u suradnji sa Službom za praćenje i evaluaciju programa priprema fizičke pokazatelje i metodologiju praćenja ostvarenja fizičkih pokazatelja Operativnog programa. Odjel priprema i objavljuje pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru Prioritetne osi 3 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., koji se odnose na poticanje razvoja malog gospodarstva, kao i na instrumente Nove generacije (React – EU i Mehanizam za oporavak i otpornost) te VFO u okviru cilja politike »Pametnija Europa« promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe; organizira i provodi radionice za prijavitelje i objavljuje odgovore na pitanja u svezi s objavljenim pozivima iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove koji se odnose na koordinaciju rada s ostalim službama i tijelima nadležnim za postupke dodjele bespovratnih sredstava i ugovaranje. Odjel priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija, čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada; prati stanje potreba za unaprjeđenje razvoja malog gospodarstva i obrta te druge poslove iz svoga djelokruga.

11.3.2. Služba za financijsko upravljanje

Članak 191.

Služba za financijsko upravljanje obavlja sve poslove vezane uz financijsko praćenje programa i projekata Europske unije, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., sukladno strateškim dokumentima Republike Hrvatske i Europske unije, kao i instrumenata Nove generacije (React – EU i Mehanizam za oporavak i otpornost) te VFO-a u okviru cilja politike »Pametnija Europa« promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe. U cilju općeg načela dobrog financijskog upravljanja Služba obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na suradnju i koordinaciju rada s ostalim stručnim tijelima vezanima za praćenje na razini projekata iz nadležnosti PT1, uključujući planiranje korištenja sredstava, planiranje i praćenje izvršavanja proračuna za programe i projekte sufinancirane iz ESI fondova, osiguravanje korištenja sredstava u skladu s godišnjim i višegodišnjim ciljanim vrijednostima u svrhu izbjegavanja automatskog opoziva sredstava (N+3) te pripremu korektivnih mjera u svrhu sprečavanja istog, praćenje i izvještavanje o ostvarenju financijskih pokazatelja, pripremu dokumenata kojima se iskazuju prognoze novčanog tijeka i već nastali izdaci koji se prijavljuju Europskoj komisiji u cilju njihova ovjeravanja i refundacije od strane Europske komisije, sudjelovanje u pripremi dokumenata za odbor za praćenje programa. Služba priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada; prati stanje potreba za unaprjeđenje razvoja maloga gospodarstva i obrta, kao i istraživanja, razvoja i inovacija te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za financijsko upravljanje ustrojavaju se:

11.3.2.1. Odjel za pripremu i praćenje proračuna

11.3.2.2. Odjel za plaćanja i povrate.

11.3.2.1. Odjel za pripremu i praćenje proračuna

Članak 192.

Odjel za pripremu i praćenje proračuna obavlja sve poslove vezane uz osiguravanje korištenja sredstava operativnih programa u okviru nadležnosti PT1 u skladu s godišnjim i višegodišnjim ciljanim vrijednostima u svrhu učinkovitog korištenja sredstava i izbjegavanja automatskog opoziva sredstava (N+3), uključujući pripremu državnog proračuna za projekte iz nadležnosti PT1, kao i obrazloženje planiranih sredstava po pozivima, kontinuirano prati izvršenje stavki državnog proračuna u koordinaciji s ustrojstvenom jedinicom za proračun i računovodstvene poslove ministarstva, uspostavlja metodologiju praćenja ostvarenja financijskih pokazatelja operativnih programa, priprema prognoze raspoloživih financijskih sredstava operativnih programa, planove ugovaranja, prognozu provedbe, priprema financijske planove i prognoze novčanog tijeka, kontinuirano prati ostvarenje postavljenih ciljnih vrijednosti financijskih pokazatelja, izrađuje interna, kvartalna, godišnja i završna izvješća o provedbi financijskih pokazatelja, u cilju učinkovitog financijskog upravljanja, vodi evidenciju o raspoloživim, dodijeljenim, ugovorenim, isplaćenim i vraćenim sredstvima, prati izvršavanje povrata u državni proračun sredstava isplaćenih korisnicima te u kontinuiranoj koordinaciji s ustrojstvenom jedinicom nadležnom za plaćanje i povrate vodi evidencije o iznosima koji trebaju biti ili su vraćeni i o tome obavještava nadležna tijela, Odjel sudjeluje u aktivnostima zatvaranja operativnih programa. U okviru svoga djelokruga unosi odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS) i e-fondovi, priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija, čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11.3.2.2. Odjel za plaćanja i povrate

Članak 193.

Odjel za plaćanja i povrate obavlja sve poslove vezane uz osiguravanje korištenja sredstava operativnih programa u okviru nadležnosti PT1. Odjel učinkovito upravlja sredstvima iz ESI fondova, nacionalnih i drugih izvora, provodi procedure plaćanja sredstava korisnicima, pokreće proceduru povrata sredstava od strane korisnika, pokreće proceduru prisilne naplate sredstava te kontinuirano vodi evidenciju o izvršenim plaćanjima/povratima. Temeljem zaprimljenog zahtjeva za plaćanjem od PT2, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, procedurom propisanom smjernicama za tijela u sustavu ESI fondova i internim priručnikom o postupanju, provodi proceduru kontrole zahtjeva za plaćanje i izrade naloga za isplatu sredstava, provodeći proceduru isplate sredstava korisnicima u koordinaciji s ustrojstvenom jedinicom za proračun i računovodstvene poslove ministarstva. Temeljem zaprimljenog zahtjeva za povrat sredstava od strane PT2 provodi proceduru kontrole zahtjeva za povrat i izrade odluke o povratu, za sredstva koja nisu vraćena temeljem donesenih odluka o povratu, pokreće proceduru prisilne naplate potraživanja. Kontinuirano surađuje s ustrojstvenom jedinicom nadležnom za pripremu i praćenje proračuna, evidentira ugovore temeljem kojih se vrši isplata sredstava, pohranjuje i evidentira zaprimljene instrumente osiguranja. U okviru svoga djelokruga unosi odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS) i e-fondovi, priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija, čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11.3.3. Služba za praćenje i evaluaciju programa

Članak 194.

Služba za praćenje i evaluaciju programa provodi vrednovanja na razini operativnih programa u skladu s planovima vrednovanja, zakonodavstvom i zahtjevima Republike Hrvatske i Europske unije. Priprema i koordinira izradu kvartalnih, godišnjih i završnih izvješća te prikuplja informacije za potrebe nadzora provedbe operacija i relevantnih tematskih ciljeva, analizira izvršenje i učinkovitost mjera/prioriteta. Služba sudjeluje u pripremi fizičkih pokazatelja i metodologije praćenja ostvarenja fizičkih pokazatelja operativnog programa. Služba je nadležna za administriranje unosa odgovarajućih podataka u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS) te sustav e-fondovi u okviru rada PT1 te pohranjuje dokumentaciju vezanu uz provedene aktivnosti kako bi se osigurao adekvatan revizijski trag. Služba prati i evaluira utvrđene mjere, uvjete i planove provedbe prioritetnih osi operativnih programa; prati ostvarenje financijskih pokazatelja relevantnih prioritetnih osi operativnog programa i izvještava o ostvarenju pokazatelja te priprema dokumente za odbor za praćenje programa i ostala tijela; priprema i provodi interne, ad-hoc i interim evaluacije te sudjeluje u ex-ante, ex-post i drugim vanjskim evaluacijama povezanim s provedbom operativnih programa. Služba prikuplja i analizira statističke, financijske, ekonomske i društvene podatke i pokazatelje, izrađuje analitičke podloge i smjernice za strateške, programske i operativne dokumente. Služba priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu, obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za praćenje i evaluaciju programa ustrojavaju se:

11.3.3.1. Odjel za praćenje programa

11.3.3.2. Odjel za evaluaciju i analitiku programa.

11.3.3.1. Odjel za praćenje programa

Članak 195.

Odjel za praćenje programa obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na praćenje ostvarenja fizičkih i financijskih pokazatelja na razini programa, izvještavanje o ostvarenju pokazatelja, koordinaciju pripreme i izrade kvartalnih, godišnjih i završnih izvješća te prikupljanje informacija za potrebe nadzora provedbe operacija i relevantnih prioritetnih osi operativnih programa. Odjel sudjeluje u pripremi fizičkih pokazatelja i metodologije praćenja ostvarenja fizičkih pokazatelja operativnog programa, analizira izvršenje i učinkovitost operacija, mjera i prioriteta operativnih programa, prati ostvarenje fizičkih pokazatelja relevantnih prioritetnih osi operativnog programa i izvještava o ostvarenju pokazatelja, priprema dokumente za odbor za praćenje programa i ostala tijela, administrira unos odgovarajućih podataka u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS) i e-fondovi u okviru rada PT1 te pohranjuje dokumentaciju vezanu uz provedene aktivnosti kako bi se osigurao adekvatan revizijski trag. Odjel priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija, čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

11.3.3.2. Odjel za evaluaciju i analitiku programa

Članak 196.

Odjel za evaluaciju i analitiku programa obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na evaluaciju utvrđenih mjera, uvjeta i planova provedbe operativnih programa, pripremu i provedbu internih, ad-hoc i interim evaluacija te sudjelovanje u ex-ante, ex-post i drugim vanjskim evaluacijama povezanim s provedbom operativnih programa. Odjel prikuplja i analizira statističke, financijske, ekonomske i društvene podatke i pokazatelje temeljem unutarnjih i vanjskih izvora, izrađuje analitičke podloge i smjernice za strateške, programske i operativne dokumente, sudjeluje u pripremi metodologije praćenja ostvarenja fizičkih pokazatelja operativnog programa, priprema redovite i ad-hoc izvještaje o provedbi. Odjel priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija, čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

11.4. Sektor za dodjelu potpora i provedbu projekata u gospodarstvu

Članak 197.

Sektor za dodjelu potpora i provedbu projekata u gospodarstvu obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na provedbu postupka vrednovanja, ugovaranja i provedbe projekata sufinanciranih sredstvima iz ESI fondova u okviru Prioritetne osi 1 Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija i Prioritetne osi 3 Poslovna konkurentnost Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Sektor izvještava i objavljuje podatke o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti. U svojstvu PT1 Sektor obavlja i dodatne funkcije koje su mu zakonskim i podzakonskim aktima dodijeljene. Sektor prati međunarodne propise iz svoga djelokruga, organizira seminare i edukacije potrebne za provedbu projekata te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za dodjelu potpora i provedbu projekata u gospodarstvu ustrojavaju se:

11.4.1. Služba za dodjelu potpora

11.4.2. Služba za ugovaranje

11.4.3. Služba za provedbu projekata.

11.4.1. Služba za dodjelu potpora

Članak 198.

Služba za dodjelu potpora obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na provedbu postupka vrednovanja projekata sufinanciranih sredstvima iz ESI fondova u okviru Prioritetne osi 1 Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija i Prioritetne osi 3 Poslovna konkurentnost Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., koji uključuju administrativnu provjeru, ocjenu kvalitete, provjeru prihvatljivosti prijavitelja, projekta, aktivnosti i troškova te donošenje odluka o financiranju. Koordinira rad Odbora za odabir projekata. Služba je zadužena za unos odgovarajućih podataka u integrirani informacijski sustav (eFondovi). Surađuje s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, a posebno sa Sektorom za programiranje, praćenje i financijsko upravljanje projektima u gospodarstvu radi provođenja postupka vrednovanja projekata sukladno primjenjivim propisima i pravilima pojedinog poziva na dostavu projektnih prijedloga posebice u dijelu pripreme metodologije ocjenjivanja. Obavlja poslove koji se odnose na dostavu pojašnjenja prijavitelju te priprema očitovanja na prigovore prijavitelja o donesenoj odluci nakon završenog postupka dodjele. Služba izvještava o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti. Služba priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu. Obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za dodjelu potpora ustrojavaju se:

11.4.1.1. Odjel za dodjelu potpora u području istraživanja, razvoja i inovacija

11.4.1.2. Odjel za dodjelu potpora u području poduzetništva.

11.4.1.1. Odjel za dodjelu potpora u području istraživanja, razvoja i inovacija

Članak 199.

Odjel za dodjelu potpora u području istraživanja, razvoja i inovacija obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na provedbu postupka vrednovanja projekata sufinanciranih sredstvima iz ESI fondova u okviru Prioritetne osi 1 Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.. Poslovni se odnose na administrativnu provjeru, ocjenu kvalitete, provjeru prihvatljivosti prijavitelja, projekta, aktivnosti i troškova te provjeru pretpostavki za donošenje i donošenje odluka o financiranju. Po donošenju Odluka o financiranju o istome obavještava nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva, uz izradu Podloge za izradu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Obavlja poslove koji se odnose na dostavu pojašnjenja prijavitelju te priprema očitovanja na prigovore prijavitelja o donesenoj odluci nakon završenog postupka dodjele. Izvještava o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti te unosi podatke u relevantne registre. Priprema procedure i priručnike, sudjeluje u revizijama programa/projekata u svojoj nadležnosti te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

11.4.1.2. Odjel za dodjelu potpora u području poduzetništva

Članak 200.

Odjel za dodjelu potpora u području poduzetništva obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na provedbu postupka vrednovanja projekata sufinanciranih sredstvima iz ESI fondova u okviru Prioritetne osi 3 Poslovna konkurentnost Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.. Poslovni se odnose na administrativnu provjeru, ocjenu kvalitete, provjeru prihvatljivosti prijavitelja, projekta, aktivnosti i troškova te provjeru pretpostavki za donošenje i donošenje odluka o financiranju. Po donošenju Odluka o financiranju o istome obavještava nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva, uz izradu Podloge za izradu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Obavlja poslove koji se odnose na dostavu pojašnjenja prijavitelju te priprema očitovanja na prigovore prijavitelja o donesenoj odluci nakon završenog postupka dodjele. Izvještava o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti te unosi podatke u relevantne registre. Priprema procedure i priručnike, sudjeluje u revizijama programa u svojoj nadležnosti te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

11.4.2. Služba za ugovaranje

Članak 201.

Služba za ugovaranje obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na suradnju i koordinaciju rada s ostalim stručnim tijelima vezanima za ugovaranje projekata. Služba je odgovorna za pripremu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnicima i PT 2, pripremu izmjena i dopuna ugovora u skladu s EU i nacionalnim strateškim dokumentima, Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., zakonima i pravilnicima. Unosi odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja informacijama (eFondovi). Služba priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu. Obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za ugovaranje ustrojavaju se:

11.4.2.1. Odjel za ugovaranje u području istraživanja, razvoja i inovacija

11.4.2.2. Odjel za ugovaranje u području poduzetništva.

11.4.2.1. Odjel za ugovaranje u području istraživanja, razvoja i inovacija

Članak 202.

Odjel za ugovaranje u području istraživanja, razvoja i inovacija obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte sufinancirane iz ESI fondova u okviru Prioritetne osi 1 Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., a koji se odnose na poticanje istraživanja, razvoja i inovacija te drugu relevantnu dokumentaciju za provedbu projekata. Odjel priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

11.4.2.2. Odjel za ugovaranje u području poduzetništva

Članak 203.

Odjel za ugovaranje u području poduzetništva obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte usmjerene na razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika i omogućavanje povoljnog okruženja za poduzetništvo sufinancirane iz ESI fondova u okviru Prioritetne osi 3 Poslovna konkurentnost Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., koji su u nadležnosti PT1 i drugu relevantnu dokumentaciju za provedbu projekata namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. Odjel priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

11.4.3. Služba za provedbu projekata

Članak 204.

Služba za provedbu projekata obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na provedbu i praćenje projekata financiranih sredstvima ESI fondova u okviru Prioritetne osi 1 Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija i Prioritetne osi 3 Poslovna konkurentnost Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Obavlja poslove koji se odnose na suradnju i koordinaciju rada s ostalim stručnim tijelima vezanima za provedbu i praćenje projekata. Sudjeluje u aktivnostima za zatvaranje Operativnih programa. Izrađuje sva potrebna izvješća i informacije vezano za provedbu projekata; priprema procedure i dokumente za učinkovito praćenje provedbe projekata; analizira izvršenje i učinkovitost projekata, surađuje s ostalim službama u sektoru radi praćenja provedbe projekata; pruža stručnu pomoć i savjete korisnicima potpora, u skladu s Komunikacijskim akcijskim planom provodi mjere informiranja i vidljivosti i sudjeluje u objavi podataka o dodijeljenim potporama. Služba priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu. Obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za provedbu projekata ustrojavaju se:

11.4.3.1. Odjel za provedbu projekata u području istraživanja, razvoja i inovacija

11.4.3.2. Odjel za provedbu projekata u području poduzetništva.

11.4.3.1. Odjel za provedbu projekata u području istraživanja, razvoja i inovacija

Članak 205.

Odjel za provedbu projekata u području istraživanja, razvoja i inovacija obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na provedbu i praćenje projekata istraživanja, razvoja i inovacija financiranih sredstvima ESI fondova u okviru Prioritetne osi 1 Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama i drugim tijelima u sustavu upravljanje i kontrole ESI fondova na poslovima vezanima za provedbu i praćenje projekata. Izrađuje izvješća i informacije vezano za provedbu projekata; analizira izvršenje i učinkovitost projekata, surađuje s ostalim službama u sektoru radi praćenja provedbe projekata; pruža stručnu pomoć i savjete korisnicima potpora, provodi mjere informiranja i vidljivosti sukladno važećim propisima. Odjel priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

11.4.3.2. Odjel za provedbu projekata u području poduzetništva

Članak 206.

Odjel za provedbu projekata u području poduzetništva obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na provedbu i praćenje projekata rasta i razvoja malog i srednjeg poduzetništva i unaprjeđenja poduzetničke infrastrukture financiranih sredstvima ESI fondova u okviru Prioritetne osi 3 Poslovna konkurentnost Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama i drugim tijelima u sustavu upravljanje i kontrole ESI fondova na poslovima vezanima za provedbu i praćenje projekata. Izrađuje izvješća i informacije vezano za provedbu projekata; analizira izvršenje i učinkovitost projekata, surađuje s ostalim službama u sektoru radi praćenja provedbe projekata; pruža stručnu pomoć i savjete korisnicima potpora, provodi mjere informiranja i vidljivosti sukladno važećim propisima. Odjel priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

11.5. Služba za podršku provedbi delegiranih funkcija

Članak 207.

Služba za podršku provedbi delegiranih funkcija obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz korištenje i opravdavanje troškova tehničke pomoći; priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu; obavlja stručne, administrativne aktivnosti nužne za pripremu strategije organizacijskog razvoja; pripremu analize radne opterećenosti te drugih analiza kojima se utvrđuju potrebe za ljudskim i materijalnim resursima PT1. obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada; obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz unapređenje procedura, koordinaciju revizija i provedbu aktivnosti informiranja i vidljivosti; ukazuje na postojanje nedostataka i potrebu poduzimanja mjera radi uklanjanja nedostataka u PT1, sudjeluje u upravljanju nepravilnostima te, prema potrebi, predlaže pokretanje postupaka za otklanjanje nepravilnosti, kao i mjere za suzbijanje prijevara temeljem analize rizika te aktivnosti informiranja o prioritetnim osima iz nadležnosti; te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za podršku provedbi delegiranih funkcija ustrojavaju se:

11.5.1. Odjel za tehničku pomoć

11.5.2. Odjel za horizontalna pitanja.

11.5.1. Odjel za tehničku pomoć

Članak 208.

Odjel za tehničku pomoć obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz pripremu plana korištenja sredstava; razradu uvjeta za korištenje sredstava te kontrolu, praćenje i izvještavanje o korištenju sredstava u pogledu ostvarenja fizičkih i financijskih pokazatelja koja se odnose na korištenje tehničke pomoći. Odjel priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

11.5.2. Odjel za horizontalna pitanja

Članak 209.

Odjel za horizontalna pitanja obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz unapređenje procedura, koordinaciju revizija i provedbu aktivnosti informiranja i vidljivosti. Odjel je odgovoran za pripremu dokumentacije vezano uz revizije sustava upravljanja i provedbe ESI fondova te praćenje rezultata revizija; koordinaciju pripreme priručnika o postupanju ustrojstvenih jedinica PT1; pripremu strategije organizacijskog razvoja; pripremu analize radne opterećenosti te drugih analiza kojima se utvrđuju potrebe za ljudskim i materijalnim resursima PT1. Ukazuje na postojanje nedostataka i potrebu poduzimanja mjera radi uklanjanja nedostataka, sudjeluje u upravljanju nepravilnostima te, prema potrebi, predlaže pokretanje postupaka za otklanjanje nepravilnosti, kao i mjere za suzbijanje prijevara temeljem analize rizika te aktivnosti informiranja o prioritetnim osima iz nadležnosti. Odjel priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga

11.6. Služba za EU politike teritorijalne suradnje i makroregionalnog razvoja

Članak 210.

Služba za EU politike teritorijalne suradnje i makroregionalnog razvoja, podržava mjere i aktivnosti gospodarskih politika usmjerenih ka uspostavljanju sustavne podrške, umrežavanja i mehanizama kojima se potiče snažnije uključivanje svih hrvatskih gospodarskih dionika, posebice subjekata u malom gospodarstvu, za kvalitetnu pripremu i dovoljan broj pokrenutih projekata za uspješnu apsorpciju EU fondova i programa Europske teritorijalne suradnje (ETS); ETS uključuje prekograničnu suradnju, transnacionalnu i međuregionalnu suradnju, u kojima Republika Hrvatska ravnopravno sudjeluje; priprema podloge i daje mišljenja iz svoga djelokruga nadležnosti temeljem obavijesti o namjeri sudjelovanja gospodarskih dionika u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS); prema svojoj nadležnosti sudjeluje u radu tijela zaduženih za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima europske teritorijalne suradnje te makro regionalnim strategijama kako u Republici Hrvatskoj tako i Europskoj uniji; podržava provedbu europskih makro strategija (EUSDR, EUSAIR, ALPE ADRIA) i pruža podršku gospodarskim dionicima s podržavajućim programima kojima se financira prekogranična suradnja INTERREG V-A i INTERREG IPA, transnacionalna suradnja: INTERREG V-B Mediteran; INTERREG V-B Dunav; INTERREG V-B Adrion; INTERREG Središnja Europa te međuregionalna suradnja: INTERACT III; INTERREG VC; ESPON; URBACT, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

11.7. Služba za europske poslove

Članak 211.

Služba za europske poslove djeluje kao središnja jedinica Ministarstva za suradnju s institucijama Europske unije te kao koordinator aktivnosti u pripremi nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima Europske unije; djeluje kao središnja jedinica Ministarstva za koordinaciju svih aktivnosti u cilju pripreme za predsjedavanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije iz nadležnosti Ministarstva; koordinira izradu nacionalnog plana reformi i prati aktivnosti u vezi s Europskim semestrom, koordinira sastanke s Europskom komisijom za sektor Okoliš, tzv. Package meeting, vezano za provedbu zakonodavstva Europske unije, koordinira aktivnosti vezano za dokumente Europske komisije o aktivnostima u području okoliša (EIR); obavlja poslove koordinacije i praćenja propisa s kojima se preuzima pravna stečevina Europske unije kao i izvršenja preuzetih obaveza uključujući i međusektorsku koordinaciju pripreme i dostave izvješća prema Europskoj komisiji; obavlja poslove Nacionalne kontakt točke za program LIFE te sudjeluje i koordinira aktivnosti vezano uz programe europske teritorijalne suradnje, makroregionalne strategije Europske unije i druge programe i instrumente Europske unije; obavlja poslove vezane uz koordinaciju i podršku IPA projektima namijenjenim jačanju institucionalnih sposobnosti, (IPA I komponenta, IPA fleksibilni instrument (IPA FFRAC) te Prijelazni instrument (TF) iz nadležnosti Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za europske poslove ustrojavaju se:

11.7.1. Odjel za EU koordinaciju

11.7.2. Odjel za programe EU.

11.7.1. Odjel za EU koordinaciju

Članak 212.

Odjel za EU koordinaciju koordinira i sudjeluje u pripremi nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima Europske unije; koordinira i sudjeluje u izradi podloga i stajališta za sastanke EU koordinatora u okviru međuresornih radnih skupina i radnih tijela Vlade Republike Hrvatske; koordinira sve pripremne aktivnosti Ministarstva u cilju pripreme za predsjedavanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije iz nadležnosti Ministarstva; surađuje s relevantnim tijelima Europske unije u koordinaciji s tijelom državne uprave nadležnim za vanjske i europske poslove i Stalnim predstavništvom Republike Hrvatske u Bruxellesu; koordinira aktivnosti svih ostalih resornih institucija i stručnih tijela uključenih u sektore za koje je nadležno Ministarstvo, za potrebe komunikacije s Glavnim upravama Europske komisije (DG) zaprima i distribuira dokumente Europske unije koji se dostavljaju putem tijela državne uprave nadležnog za vanjske i europske poslove i Stalnog predstavništva Republike Hrvatske; koordinira izradu nacionalnog plana reformi i prati aktivnosti u vezi s Europskim semestrom; koordinira sastanke s Europskom komisijom s temama provedbe zakonodavstva Europske unije; koordinira aktivnosti vezano za dokumente Europske komisije o aktivnostima u nadleštva Ministarstva; koordinira izradu i provedbu programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za područje iz nadležnosti Ministarstva, redovno evidentira i izvješćuje o statusima propisa te prati aktualne pilote i povrede prava Europske unije u nadležnosti Ministarstva; djeluje kao središnja koordinacijska jedinica Ministarstva vezano za izvješća prema Europskoj komisiji sukladno obvezama iz direktiva Europske unije te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11.7.2. Odjel za programe EU

Članak 213.

Odjel za programe EU obavlja poslove vezane uz koordinaciju i podršku IPA projektima namijenjenim jačanju institucionalnih sposobnosti, (IPA I komponenta, IPA fleksibilni instrument (IPA FFRAC) te Prijelazni instrument (TF)) iz nadležnosti Ministarstva; u okviru Odjela djeluje Jedinica za provedbu projekata (u daljnjem tekstu: JPP) koja je zadužena za poslove vezane uz koordinaciju provedbe projekata, sudjelovanje u evaluacijama i revizijama projekata u okviru programa IPA I, pripreme materijala za Voditelja programa i komunikaciju sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, te s tijelima državne uprave; JPP provodi aktivnosti u skladu s Priručnikom za JPP te je zadužena za cjelovito vođenje projektne dokumentacije; sudjeluje u pripremama materijala, bilježaka, izvješća i drugih aktivnosti sukladno pravilima Europske unije; obavlja poslove Nacionalne kontakt točke za program Europske unije LIFE 2014. – 2020. te osigurava pravovremeno pružanje relevantnih informacija svim zainteresiranim predlagateljima projekata u cilju kvalitetne pripreme projektnih aplikacija; sudjeluje u pripremi natječaja i provedbi nacionalnog sufinanciranja LIFE projekata iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Hrvatskih voda; sudjeluje i koordinira sudjelovanje u programima transnacionalne i međuregionalne suradnje te makroregionalnim strategijama (EUSAIR) Europske unije koje se odnose na Republiku Hrvatsku; koordinira aktivnosti vezane uz TAIEX i twinning instrumente; sudjeluje u programima prekogranične suradnje u okviru nadležnosti Ministarstva kao i u Zajedničkim odborima za praćenje na kojima se razmatra rad tehničkog odbora, izmjene postupka procedura, izvješća vezana uz evaluacije, obavijest i dogovor o pozivu za dostavu projektnih prijedloga te konačni odabir ocijenjenih projekata; djeluje kao koordinacijska jedinica za pripremu i prijavu na programe i instrumente Europske unije; djeluje kao koordinacijska jedinica za izdavanje pisama podrške projektima koje treće strane prijavljuju na EU programe i instrumente, a vezano uz teme iz nadležnosti Ministarstva; djeluje kao središnja kontakt točka za programe Europske unije kojima se jača regionalna suradnja i pomaže razmjena iskustva i informacija prema zemljama u regiji vezano uz preuzimanje i provedbu EU acquis-a iz nadležnosti Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

11.8. Služba za međunarodne poslove

Članak 214.

Služba za međunarodne poslove obavlja upravne i stručne poslove koordinacije međunarodne suradnje na područjima iz nadležnosti Ministarstva na multilateralnoj, bilateralnoj i regionalnoj razini, sudjeluje u pripremi međunarodnih sporazuma iz područja nadležnosti Ministarstva te osigurava njihovo izvršavanje; izrađuje stručne podloge, pregovaračke platforme, koordinira i sudjeluje u pripremi izjava, prezentacija, izvješća, prikuplja stručne materijale, podatke od drugih tijela državne uprave i institucija u vezi s pripremama za sastanke, konferencije i druge skupove te sudjeluje u provedbi aktivnosti i obveza iz međunarodnih ugovora u područjima iz nadležnosti Ministarstva; vodi evidencije međunarodnih akata i sporazuma iz nadležnosti Ministarstva; sudjeluje u pripremi podloga za zaključivanje međunarodnih multilateralnih i bilateralnih ugovora i drugih sporazuma iz nadležnosti Ministarstva te prati i izvješćuje o zaključcima međunarodnih skupova; obavlja poslove analitike i stručnih informacija u području međunarodnih odnosa, radi na ostvarivanju bilateralnih i multilateralnih odnosa s državama i drugim međuvladinim i nevladinim međunarodnim organizacijama te valorizira ostvarenu suradnju; obavlja poslove međunarodnih odnosa i međusektorske koordinacije u pitanjima iz nadležnosti Ministarstva; vodi evidenciju financijskih obveza Ministarstva prema međunarodnim organizacijama i fondovima; obavlja poslove prevođenja; radi na koordinaciji pružanja međunarodne razvojne pomoći iz djelokruga Ministarstva; surađuje s diplomatskim predstavništvima drugih država i međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj i diplomatskim predstavništvima i misijama Republike Hrvatske u drugim državama i pri međunarodnim organizacijama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE

Članak 215.

Zavod za zaštitu okoliša i prirode obavlja stručno-analitičke poslove iz područja zaštite prirode i okoliša koji uključuju razvoj i vođenje informacijskih sustava okoliša i prirode u Republici Hrvatskoj, izradu i održavanje odgovarajućih baza podataka iz djelokruga rada, prikupljanje i nadziranje tih podataka te osiguravanje uvjeta za pristup informacijama kojima raspolaže, izradu nacionalne liste pokazatelja, provođenje praćenja stanja sastavnica prirode i okoliša te analizu podataka i izradu izvješća o stanju okoliša i izvješća o stanju prirode; prikupljanje i analizu podataka za dokumente i izvješća u vezi sa zaštitom okoliša i održivim razvojem, izradu stručnih podloga, mišljenja i dokumenata zaštite okoliša i održivog razvoja te izvješća koja se daju u vezi s provedbom tih dokumenata; Zavod obavlja poslove praćenja i izvješćivanja o utjecaju okoliša na zdravlje u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo; obavlja stručne i analitičke poslove procjenjivanja ugroženosti sastavnica bioraznolikosti, uključujući izradu crvenog popisa ugroženih divljih vrsta; razvija i standardizira metodologije i protokole za praćenje stanja očuvanosti bioraznolikosti i georaznolikosti te razvija i testira mjere za njihovo očuvanje; vrednuje prirodne vrijednosti područja, priprema stručne podloge za zaštitu i očuvanje zaštićenih dijelova prirode i područja ekološke mreže; određuje ciljeve i mjere očuvanja te izrađuje prijedloge upravljačkih dokumenata divljim vrstama; sudjeluje u izradi upravljačkih dokumenata područjima; izrađuje stručne podloge za potrebe izrade prostornih planova posebnih obilježja nacionalnih parkova i parkova prirode; obavlja stručne i analitičke poslove u vezi s procjenom utjecaja, kontrole širenja i uklanjanja stranih vrsta; procjenom utjecaja ponovnog uvođenja i repopulacije divljih vrsta u prirodu; postupkom ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i u vezi s prekograničnim prometom i trgovinom divljim vrstama; razvija kapacitete sektora zaštite prirode kroz sustavne edukacije djelatnika; organizira i provodi edukacije dionika u okolišu i prirodi te odgojno-obrazovne i popularizacijske aktivnosti osvješćivanja i senzibiliziranja javnosti za teme očuvanja okoliša i prirode i održivosti korištenja prirodnih dobara; provodi, odnosno sudjeluje u provedbi međunarodnih ugovora i sporazuma iz područja zaštite okoliša i zaštite prirode kojih je Republika Hrvatska stranka, osobito u dijelu koji se odnosi na izvješćivanje prema preuzetima obvezama; planira, provodi i sudjeluje u provedbi projekata i programa iz područja zaštite okoliša i prirode, obavlja funkcije korisnika i/ili partnera u okviru projekata sufinanciranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Zavodu za zaštitu okoliša i prirode ustrojavaju se:

12.1. Sektor za okoliš

12.2. Sektor za prirodu.

12.1. Sektor za okoliš

Članak 216.

Sektor za okoliš obavlja stručne i analitičke poslove iz područja zaštite okoliša koji uključuju održavanje i razvoj informacijskih sustava zaštite okoliša i prirode, projektiranja baza podataka i odgovarajućih programskih aplikacija, te poslove vezane za razvoj i implementaciju projekata i aktivnosti vezanih uz geoinformacijske tehnologije, obavlja stručne poslove vezane za suradnju s Europskom agencijom za okoliš (u daljnjem tekstu: EEA) i njezinim suradničkim institucijama; obavlja stručne i analitičke poslove vezane za praćenje i izvještavanje o stanju okoliša, te sudjeluje u poslovima praćenja, procjene i izvješćivanja o stanju prirode, obavlja poslove praćenja dokumenata zaštite okoliša i prirode, izrade pokazatelja temeljem nacionalne liste pokazatelja stanja okoliša i prirode te aktivnosti pripreme i provedbe projekata iz svoje nadležnosti; obavlja stručne poslove vođenja baza podataka i registara te pružanja korisničke podrške vezane uz tematska područja koja Sektor pokriva; obavlja stručne i analitičke poslove vezane uz zaštitu klimatskog sustava i praćenje emisija stakleničkih plinova, uključujući poslove vezane uz Sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova, odobravanje planova praćenja istih te poslove prikupljanja i objedinjavanja podataka o emisijama i ponorima stakleničkih plinova; obavlja poslove prikupljanja, obrade i objedinjavanja podataka o zraku, klimatskim promjenama, tlu-zemljištu, poljoprivredi, šumarstvu i energetici, uključujući podatke o emisijama onečišćujućih tvari u Republic Hrvatskoj i izvještavanje o bilanci emisija sukladno obvezama prema hrvatskim propisima i međunarodnim ugovorima, prikuplja informacije o pravnim osobama koje obavljaju djelatnosti u praćenju kvalitete zraka i emisija u zrak, te razvija i izrađuje pokazatelje za praćenje stanja u području zraka; prikuplja i obrađuje ostale podatke te osigurava njihovu kvalitetu za potrebe nacionalnog i međunarodnog izvješćivanja iz područja klimatskih promjena i zaštite zraka. Sektor obavlja stručne i analitičke poslove prikupljanja i objedinjavanja podataka i informacija o kopnenim vodama, sektorskim pritiscima na okoliš i sustavima vezanim uz Registar onečišćavanja okoliša (u daljnjem tekstu: ROO), izrađuje izvješća o pritiscima na okoliš, obavlja stručne poslove razvoja, održavanja i unaprjeđenja baza podataka, registara i očevidnika vezanih uz otpad, tokove otpada, posebne kategorije otpada, postrojenja i druge izvore onečišćenja; obavlja stručne poslove prikupljanja, kontrole kvalitete, objedinjavanja, obrade i analize prikupljenih podataka i informacija u području gospodarenja komunalnim otpadom, biootpadom i odlagalištima, te ostale podatke sukladno nacionalnim i međunarodnim zakonskim obvezama iz područja sektorskih pritisaka i gospodarenja otpadom; osigurava podatke i stručnu obradu podataka iz svoje nadležnosti potrebnih za kružno gospodarstvo, učinkovito korištenje resursa, zelenu ekonomiju, predviđanje stanja, integralnu procjenu stanja okoliša i druge integrirane teme; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za okoliš ustrojavaju se:

12.1.1. Služba za informacijske sustave i izvještavanje

12.1.2. Služba za zaštitu zraka i klimatske aktivnosti

12.1.3. Služba za otpad i sektorske pritiske.

12.1.1. Služba za informacijske sustave i izvještavanje

Članak 217.

U Službi za informacijske sustave i izvještavanje obavljaju se stručno-analitički poslovi uspostave, razvoja i koordinacije Informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode (ISZOP), poslovi projektiranja baza podataka i odgovarajućih programskih aplikacija, praćenja razvoja tehnologija na području informatike, te poslovi vezani za razvoj i implementaciju projekata i aktivnosti vezanih uz geoinformacijske tehnologije, daju se prijedlozi za usavršavanje, poboljšavanje i uvođenje novih informatičkih rješenja u tom području; obavlja poslove vezane za praćenje, procjenu i izvještavanje o stanju okoliša, praćenje dokumenata zaštite okoliša i prirode; daje mišljenja i izrađuje podloge za dokumente zaštite okoliša i održivog razvoja te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za informacijske sustave i izvještavanje ustrojavaju se:

12.1.1.1. Odjel za upravljanje i razvoj informacijskih sustava zaštite okoliša i prirode

12.1.1.2. Odjel za dokumente zaštite okoliša, prirode i održivi razvoj.

12.1.1.1. Odjel za upravljanje i razvoj informacijskih sustava zaštite okoliša i prirode

Članak 218.

Odjel za upravljanje i razvoj informacijskih sustava zaštite okoliša i prirode obavlja poslove izvedbe tehničkih podloga potrebnih za razvoj ISZOP-a, osigurava povezivanje postojećih informacijskih sustava i baza podataka pojedinih tematskih područja i podpodručja u ISZOP te uspostavlja veze ISZOP-a s međunarodnim informacijskim sustavima. Odjel skrbi za održavanje i sigurnost ISZOP-a; osigurava dostupnost informacija iz ISZOP-a; koordinira izradu Programa razvoja ISZOP-a; koordinira uspostavu, razvoj i nadogradnju svih podsustava ISZOP-a sukladno Programu razvoja ISZOP-a; upravlja planiranjem i izradom projektnih zadatka za unapređenje i održavanje ISZOP-a; odgovoran je za izgradnju i održavanje informatičke baze znanja; zadužen je za primjenu optimalnih izvršnih rješenja u proizvodne procese; surađuje s radnim tijelima EEA te koordinira i sudjeluje u izvješćivanju prema zahtjevima Europske komisije za potrebe Europskog informacijskog sustava i drugih međunarodnih tijela. Odjel prati informacijske tehnologije i predlaže njihovu primjenu za unapređenje ISZOP-a; predlaže i implementira procese poslovanja sukladno novim informatičkim uslugama; analizira zahtjeve korisnika ISZOP-a; predlaže prioritete nadogradnje i optimizacije ISZOP-a; obavlja poslove normizacije informatiziranih procesa; osigurava pristup korištenju informacija unutar ISZOP-a. Odjel obavlja poslove planiranja, razvoja i uvođenja informatičkog sustava za potrebe Zavoda; obavlja poslove vezane uz korištenje informatičkih resursa (administracija servisa, dodjela korisničkih imena i slično). U Odjelu se obavljaju informatički poslovi unaprjeđenja i implementacije informatičke tehnologije i drugi poslovi iz svoga djelokruga.

12.1.1.2. Odjel za dokumente zaštite okoliša, prirode i održivi razvoj

Članak 219.

Odjel za dokumente zaštite okoliša, prirode i održivi razvoj koordinira izradu nacionalne liste pokazatelja i izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj te provodi integralnu procjenu stanja okoliša. Odjel koordinira prikaze podataka javnosti putem publikacija temeljenih na pokazateljima nacionalne liste pokazatelja te razvija pokazatelje iz svoga djelokruga, što uključuje integrirane i opće teme zaštite okoliša. Odjel obavlja stručne poslove vezane uz davanje mišljenja i izradu podloga za dokumente zaštite okoliša i održivog razvoja (strategije, planove, programe i izvješća), te sudjeluje u izradi mišljenja na relevantne dokumente drugih sektora u dijelu koji se odnose na okoliš i održivi razvoj, pri čemu, prema potrebi, uključuje druge ustrojstvene jedinice. Odjel obavlja stručne poslove vođenja i nadogradnje, te sadržajnog održavanja baza podataka iz djelokruga rada. Odjel provodi aktivnosti vezane uz sustav ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja (EMAS – Eco-Management and Audit Scheme) te sudjeluje u stručnim tijelima vezanim uz sustave upravljanja okolišem i eko-oznake. Odjel sudjeluje u radu: EEA te u izradi i davanju mišljenja na dokumente EEA, kao i drugih tijela Europske unije, Ekonomske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (u daljnjem tekstu: UNECE), Program Ujedinjenih naroda za okoliš (u daljnjem tekstu: UNEP), pri čemu uključuje i ostale ustrojstvene jedinice za navedene poslove. Odjel sudjeluje u pripremi i provođenju projekata sa svrhom unapređenja informacijskog sustava tematskog područja; daje stručne upute obveznicima dostave podataka, nadležnim tijelima, ovlaštenim institucijama, stručnoj i zainteresiranoj javnosti te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.1.2. Služba za zaštitu zraka i klimatske aktivnosti

Članak 220.

U Službi za zaštitu zraka i klimatske aktivnosti obavljaju se stručno-analitički poslovi koji uključuju poslove nacionalnog administratora hrvatskog dijela Registra Unije, odobravanja planova praćenja emisija stakleničkih plinova, provjere izvješća o emisijama, izvješća o verifikaciji i izvješća o poboljšanjima za Sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova i za postrojenja isključena iz trgovanja emisijskim jedinicama; obavljaju se poslovi prikupljanja i objedinjavanja prikupljenih podataka i informacija o kvaliteti zraka, emisijama u zrak, prekograničnom onečišćenju zraka, klimatskim promjenama, kontroliranim tvarima i fluoriranim stakleničkim plinovima, tlu-zemljištu, poljoprivredi, šumarstvu, energetici i za izračun besplatnih emisijskih jedinica operaterima postrojenja i operatora zrakoplova u Sustavu emisijama stakleničkih plinova; izrađuje izvješća i obavlja stručne poslove vođenja baza podataka i registara te pružanju korisničke podrške za internetske aplikacije vezane uz tematska područja koja Služba pokriva te se obavljaju i drugi poslovi iz djelokruga rada.

U Službi za zaštitu zraka i klimatske aktivnosti ustrojavaju se:

12.1.2.1. Odjel za zrak

12.1.2.2. Odjel za klimatske aktivnosti.

12.1.2.1. Odjel za zrak

Članak 221.

Odjel za zrak osigurava pravodobne i pouzdane informacije na temelju kojih se osigurava redovito izvješćivanje o kvaliteti zraka i emisijama u zrak te unaprjeđuje kvalitetu, kvantitetu i usporedivost podataka i daje pristup informacijama zainteresiranoj javnosti; obavlja stručne poslove prikupljanja, objedinjavanja, kontrole kvalitete i verifikacije podataka, te obrade i interpretacije prikupljenih podataka i informacija o kvaliteti zraka, prekograničnom onečišćenju zraka, emisijama onečišćujućih tvari u zrak, emisijama onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, kvaliteti goriva, emisijama hlapivih organskih spojeva, hlapivim organskim spojevima u bojama i lakovima, te informacije o pravnim osobama koje obavljaju djelatnosti u praćenju kvalitete zraka i emisija u zrak, sukladno nacionalnim i međunarodnim zakonskim obvezama. Odjel obavlja stručne poslove vođenja, rada i održavanja Informacijskog sustava zaštite zraka (u daljnjem tekstu: ISZZ); skrbi za pravodobnu nadogradnju baza uvrštenjem novih zakonskih obveza te sadržajno održava baze podataka iz svoga područja. Odjel izrađuje Nacionalnu listu pokazatelja tematskog područja, sudjeluje u izradi Izvješća o stanju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske, Izvješća o stanju okoliša, Programa razvoja informacijskog sustava zaštite okoliša ( u daljnjem tekstu: ISZO) i ostalih stručnih publikacija Zavoda u dijelu koji se odnosi na tematsko područje u djelokrugu Odjela; surađuje s državnim i javnim tijelima, institucijama, obveznicima i drugim stručnim ustanovama; održava i ažurira mrežnu stranicu i portal Informacijskog sustava zaštite zraka; surađuje s radnim tijelima EEA i Europske komisije, Konvencije o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz (LRTAP), i Stockholmske Konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, te koordinira izvješćivanje i dostavlja izvješća i podatke u EEA i Europsku komisiju; sudjeluje u radu radnih skupina za izradu stajališta Republike Hrvatske prema tijelima Europske komisije; sudjeluje u izradi izvješća o stanju okoliša u Europi i drugim EEA i tematskim izvješćima Europske komisije; sudjeluje u pripremi i provođenju projekata sa svrhom unapređenja informacijskog sustava tematskog područja; daje stručne upute obveznicima dostave podataka, nadležnim tijelima, ovlaštenim institucijama, stručnoj i zainteresiranoj javnosti te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.1.2.2. Odjel za klimatske aktivnosti

Članak 222.

Odjel za klimatske aktivnosti osigurava pravodobne i pouzdane informacije na temelju kojih se osigurava redovito izvješćivanje; unaprjeđuje kvalitetu, kvantitetu i usporedivost podataka i daje pristup informacijama zainteresiranoj javnosti; obavlja stručne poslove prikupljanja, objedinjavanja, kontrole kvalitete i verifikacije podataka, te obrade i interpretacije prikupljenih podataka i informacija o emisijama i odlivima stakleničkih plinova, klimatskim promjenama, utjecaju i prilagodbi na klimatske promjene te podataka o šumarstvu, poljoprivredi, tlu i zemljištu; obavlja poslove izrade inventara stakleničkih plinova, Izvješća o politikama i mjerama te projekcijama emisija stakleničkih plinova, za sektore energetika, industrijski procesi, poljoprivreda i sektora korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva (LULUCF) sukladno nacionalnim i međunarodnim zakonskim obvezama; osigurava funkcioniranje Sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova što uključuje: administriranje hrvatskog dijela Registra Unije, vođenje računa otvorenih u Registru i nacionalnih računa Republike Hrvatske, pružanje korisničke podrške te odobravanje dokumentacije za postrojenja i zrakoplovne operatore za praćenje, izvješćivanje i verifikaciju u sustavu trgovanja emisijama stakleničkih plinova i postrojenja isključenih iz trgovanja emisijskim jedinicama; na temelju dostavljene dokumentacije i informacija se osigurava izdavanje dozvola za emisije stakleničkih plinova te izvršenje obveza operatera postrojenja koji obavljaju djelatnost ispuštanja stakleničkih plinova; provjerava usklađenost izvješća o emisijama stakleničkih plinova operatera postrojenja i operatora zrakoplova i izvješća o verifikaciji i izvješća o poboljšanjima s obvezujućim smjernicama i zahtjevima Europske unije, priprema izračun besplatnih kvota industrijskih postrojenja i operatora zrakoplova, izrađuje izvješća vezano za sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova i osigurava njihovu javnu dostupnost sukladno europskim i međunarodnim propisima; prati izvršenje obveza u pogledu izvješća o emisijama i verifikacije izvješća; sudjeluje u radu povjerenstava za sustav trgovanja stakleničkim plinovima i besplatnu dodjelu emisija stakleničkih plinova, obavlja poslove obrade i interpretacije prikupljenih podataka i informacija o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima, proizvodima koji sadrže te tvari te pravnim i fizičkim osobama-obrtnicima koji obavljaju poslove održavanja i servisiranja uređaja koji sadrže te tvari; odgovoran je za financijska sredstva dobivena prodajom emisijskih jedinica koja se koriste strogo namjenski; obavlja stručne poslove za potrebe rada i održavanja informacijskog sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova i zaštitu ozonskog sloja; skrbi za pravodobnu nadogradnju baza uvrštenjem novih zakonskih obveza te sadržajno održava pojedine baze podataka iz svoga područja; izrađuje nacionalnu listu pokazatelja tematskih područja za koje je zadužen, sudjeluje u izradi izvješća o stanju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske, izvješća o stanju okoliša, Programa razvoja ISZO i ostalih stručnih publikacija Zavoda u dijelu koji se odnose na tematska područja u svom djelokrugu; surađuje s državnim i javnim tijelima, institucijama, obveznicima i drugim stručnim ustanovama; surađuje s radnim tijelima EEA, Europske komisije te Okvirne konvencije o klimatskim promjenama Ujedinjenih naroda (u daljnjem tekstu: UNFCCC) i Konvencije Ujedinjenih naroda o suzbijanju dezertifikacije (u daljnjem tekstu: UNCCD), koordinira izvješćivanje i dostavlja izvješća i podatke u EEA i Europske komisije; sudjeluje u izradi izvješća o stanju okoliša u Europi i drugim EEA i Europske komisije tematskim izvješćima; sudjeluje u radu radnih skupina za izradu stajališta Republike Hrvatske prema tijelima Europske komisije; sudjeluje u pripremi i provođenju projekata sa svrhom unapređenja Informacijskog sustava tematskih područja; daje stručne upute obveznicima dostave podataka, nadležnim tijelima, ovlaštenim institucijama, stručnoj i zainteresiranoj javnosti te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.1.3. Služba za otpad i sektorske pritiske

Članak 223.

U Službi za otpad i sektorske pritiske obavljaju se stručno-analitički poslovi prikupljanja i objedinjavanja prikupljenih podataka i informacija o kopnenim vodama, sektorskim pritiscima na okoliš i sustavima vezanim uz Registar onečišćavanja okoliša (ROO), izrađuju se izvješća o pritiscima na okoliš, obavljaju se stručni poslovi razvoja, održavanja i unaprjeđenja baza podataka, registara i očevidnika vezanih uz otpad, tokove otpada, posebne kategorije otpada, postrojenja i druge izvore onečišćenja; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za otpad i sektorske pritiske ustrojavaju se:

12.1.3.1. Odjel za praćenje sprječavanja nastanka otpada, gospodarenje komunalnim otpadom i odlaganje otpada

12.1.3.2. Odjel za vode, kemikalije, industrijska i integrirana onečišćenja i ostale pritiske.

12.1.3.1. Odjel za praćenje sprječavanja nastanka otpada, gospodarenje komunalnim otpadom i odlaganje otpada

Članak 224.

Odjel za praćenje sprječavanja nastanka otpada, gospodarenje komunalnim otpadom i odlaganje otpada obavlja stručne poslove prikupljanja, kontrole kvalitete, objedinjavanja, obrade i interpretacije prikupljenih podataka i informacija u području gospodarenja komunalnim otpadom, biootpadom i odlagalištima, a posebno: podatke o praćenju obveza jedinica lokalne samouprave, podatke o količinama i tokovima posebnih kategorija otpada, prekograničnom prometu otpada, dozvolama i potvrdama za gospodarenje otpadom, količinama i tokovima pojedinih vrsta otpada, građevinama za gospodarenje otpadom te ostale podatke sukladno nacionalnim i međunarodnim zakonskim obvezama; osigurava podatke i stručnu obradu podataka iz svoje nadležnosti potrebnih za kružno gospodarstvo, učinkovito korištenje resursa, zelenu ekonomiju, klimatske promjene, predviđanje stanja, integralnu procjenu stanja okoliša i druge integrirane teme; osigurava stručnu podršku u razvoju i vođenju aplikacija ISZO (eONTO, ReDgo); osigurava suradnju u obradi podataka Registra onečišćavanja okoliša (dio otpad); prati provedbu mjera u području sprječavanja nastanka otpada, gospodarenja komunalnim otpadom i biootpadom, te odlaganja otpadom; izrađuje statistike za područje gospodarenja otpadom; osigurava pravodobne i pouzdane informacije na temelju kojih se osigurava redovito izvješćivanje; unaprjeđuje kvalitetu, kvantitetu i usporedivost podataka i daje pristup informacijama zainteresiranoj javnosti; obavlja stručne poslove za potrebe rada i održavanja Informacijskog sustava za gospodarenje otpadom; skrbi za pravodobnu nadogradnju baza uvrštenjem novih zakonskih obveza te sadržajno održava baze podataka iz svoga područja; obavlja poslove nositelja službene statistike otpada za Republiku Hrvatsku; osigurava podatke i statistike otpada za Eurostatov centar za podatke o otpadu; surađuje s Državnim zavodom za statistiku u izradi planskih dokumenata i izvješća; sudjeluje u izradi Nacionalne liste pokazatelja iz svoga područja, izrađuje tematska izvješća te sudjeluje u izradi izvješća o stanju okoliša, Programa razvoja ISZO i ostalih stručnih publikacija Zavoda iz svoga djelokruga; izrađuje stručne podloge, daje očitovanja i mišljenja u izradi strateških dokumenata i propisa; surađuje s državnim i javnim tijelima i institucijama, nadležnim tijelima, stručnom i zainteresiranom javnosti te daje stručne upute obveznicima dostave podataka; sudjeluje u pripremi i provedbi projekata iz svoje nadležnosti; surađuje s radnim tijelima EEA, Eurostatom, Europskom komisijom i međunarodnim radnim tijelima te sudjeluje u izradi izvješća o stanju okoliša u Europi i drugih europskih i međunarodnih tematskih izvješća; održava i ažurira mrežnu stranicu i portal Informacijskog sustava zaštite okoliša unutar svoje tematske cjeline te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.1.3.2. Odjel za vode, kemikalije, industrijska i integrirana onečišćenja i ostale pritiske

Članak 225.

Odjel za vode, kemikalije, industrijska i integrirana onečišćenja i ostale pritiske obavlja stručne poslove prikupljanja, osiguranja kontrole kvalitete, objedinjavanja, obrade i interpretacije prikupljenih podataka i informacija iz područja kemikalija i opasnih tvari, velikih nesreća, iznenadnih i izbjegnutih događaja, domino – efekta, šteta u okolišu, rizika od katastrofa i prekograničnih učinaka velikih nesreća, procjena rizika, integriranog pristupa sprječavanju industrijskog onečišćavanja okoliša; podataka i informacija o postrojenjima s ishođenim okolišnim dozvolama, registrima onečišćivača; podataka i informacija o emisijama, ispuštanjima i praćenjima žive; podataka i informacija o pritiscima poput prometa, buke i energetike; podataka i informacija o kakvoći i količini kopnenih voda te kakvoći kopnenih voda za kupanje, korištenju voda; ispuštanju i prijenosu onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo te proizvodnji, sakupljanju i obradi otpada od strane industrijskih postrojenja i ostalih obveznika; osigurava podatke i stručnu obradu podataka statistike otpada za Eurostatov centar za podatke o otpadu, te osigurava podatke za izvještajne obveze drugih odjela sukladno propisima koji reguliraju tematska pitanja. Odjel osigurava pravodobne i pouzdane informacije na temelju kojih se osigurava redovito izvješćivanje; izrađuje analize, unaprjeđuje kvalitetu, kvantitetu, sljedivost i usporedivost podataka i daje pristup informacijama zainteresiranoj javnosti; obavlja stručne poslove za potrebe rada i održavanja Informacijskog sustava industrije i energetike u dijelu Registra onečišćavanja okoliša; Informacijskog sustava prometa, Informacijskog sustava kemikalija; Informacijskog sustava kopnenih voda; stručnog dijela izvješćivanja vezanog za buku iz područja Informacijskog sustava strateških karata buke i akcijskih planova; skrbi za pravodobnu izgradnju i nadogradnju baza uvrštenjem novih zakonskih obveza te sadržajno održava baze podataka iz svoga područja. Odjel izrađuje nacionalnu listu pokazatelja iz tematskih područja svoga djelokruga; prati učinke te daje preporuke za usmjeravanje politike zaštite okoliša i održivog razvoja iz svoga područja rada; sudjeluje u izradi izvješća o stanju okoliša, Programa razvoja ISZO i ostalih stručnih publikacija Zavoda iz djelokruga svoga Odjela. Odjel uspostavlja, nadzire rad i surađuje s referentnim centrima za tematska područja; surađuje s državnim i javnim tijelima, institucijama, obveznicima u tematskom području i drugim stručnim ustanovama; održava i ažurira mrežnu stranicu i portal Informacijskog sustava u tematskim područjima čime osigurava dostupnost svih raspoloživih informacija i podataka javnosti; surađuje s radnim tijelima EEA, Europskom komisijom i međunarodnim radnim tijelima; te koordinira izvješćivanje i dostavlja izvješća EEA, Europskoj komisiji i međunarodnim radnim tijelima; sudjeluje u izradi izvješća o stanju okoliša u Europi i drugih europskih, međunarodnih i nacionalnih tematskih izvješća; sudjeluje u pripremi i provođenju projekata sa svrhom unaprjeđenja Informacijskog sustava tematskih područja; daje stručne upute obveznicima dostave podataka, nadležnim tijelima, ovlaštenim institucijama, stručnoj i zainteresiranoj javnosti; provodi edukaciju nadležnih tijela te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.2. Sektor za prirodu

Članak 226.

Sektor za prirodu obavlja stručno-analitičke poslove vezane uz prikupljanje, obradu i analizu prikupljenih podataka u vezi sa zaštitom prirode, izradu i održavanje odgovarajućih baza podataka o divljim vrstama, stanišnim tipovima, ekosustavima, zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, georaznolikosti, speleološkim objektima, stranim i invazivnim stranim vrstama te uz procjenjivanje ugroženosti sastavnica biološke raznolikosti, uključujući izradu crvenog popisa ugroženih zavičajnih divljih vrsta i kartiranje i vrednovanje usluga ekosustava; obavlja stručne poslove razvoja metodologije i procjene šteta na zaštićenim vrstama, njihovim staništima i/ili stanišnim tipovima prouzročenih nedozvoljenom radnjom, standardizacije metodologija i protokola, praćenje stanja očuvanosti bioraznolikosti i georaznolikosti te razvija, istražuje i predlaže mjere za njihovu zaštitu; uspostavlja i vodi sustav za praćenje uhvaćenih, usmrćenih i ozlijeđenih strogo zaštićenih vrsta; priprema stručne podloge za zaštitu i očuvanje dijelova prirode i ekološke mreže; određuje ciljeve, razvija i istražuje mjere očuvanja te standardizira upravljanje vrstama, staništima, zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže; standardizira i koordinira kartiranje unosa i širenja stranih vrsta, procjenjuje ekološki rizik i izrađuje procjene rizika invazivnosti stranih vrsta; uspostavlja i vodi praćenje, analizu i procjenu učinkovitosti mehanizama zaštite prirode i održivosti korištenja prirodnih dobara; izrađuje stručne podloge za planiranje upravljanja divljim vrstama i invazivnim stranim vrstama, stručne podloge za potrebe izrade prostornih planova posebnih obilježja nacionalnih parkova i parkova prirode; izrađuje izvješće o stanju prirode; prikuplja i obrađuje podatke te izrađuje izvješća sukladno propisima Europske unije; definira, prikuplja, obrađuje i analizira podatke pokazatelja stanja biološke raznolikosti te sudjeluje u izradi izvješća prema Europskoj agenciji za okoliš; obavlja stručno-analitičke poslove u vezi s postupkom ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, u vezi s procjenom utjecaja ponovnog uvođenja i repopulacije divljih vrsta na prirodu, u vezi s prekograničnim prometom i trgovinom divljim vrstama; priprema i provodi projekte i programe u području zaštite prirode; sudjeluje u provođenju međunarodnih ugovora o zaštiti prirode kojih je Republika Hrvatska stranka i sudjeluje u pripremi izvješća. Sektor sudjeluje u radu mreže Europskih agencija za zaštitu prirode (ENCA) i srodnih međunarodnih stručnih tijela vezanih uz zaštitu prirode; razvija kapacitete sektora zaštite prirode kroz organiziranje i provođenje sustavne edukacije djelatnika kao i podizanje svijesti javnosti o prirodi kroz komunikacijske, odgojno-obrazovne i promidžbene aktivnosti; pruža stručnu podršku razvoju Informacijskog sustava zaštite prirode, obavlja funkcije korisnika i/ili partnera u okviru projekata sufinanciranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za prirodu ustrojavaju se:

12.2.1. Služba za inventarizaciju, vrednovanje i praćenje stanja prirode

12.2.2. Služba za razvoj mreže zaštićenih područja

12.2.3. Služba za ekološku mrežu i održivost korištenja prirodnih dobara.

12.2.1 Služba za inventarizaciju, vrednovanje i praćenje stanja prirode

Članak 227.

U Službi za inventarizaciju, vrednovanje i praćenje stanja prirode obavljaju se stručno-analitički poslovi vezani uz inventarizaciju, vrednovanje i praćenje stanja prirode; stručni poslovi vezani uz standardizaciju i koordinaciju procjene ugroženosti i ocjene stanja očuvanosti sastavnica prirode i izradu stručnih mišljenja vezanih uz njihovo očuvanje; stručni poslovi vezani uz kartiranje, procjenu usluga i praćenje stanja ekosustava; stručni poslovi vezani uz razvoj, standardizaciju i provedbu upravljanja te procjenu učinkovitosti upravljanja i mjera očuvanja vrstama, staništima i georaznolikosti, stručni poslovi uspostave i vođenja sustava za dojavu i praćenje uhvaćenih, usmrćenih, ozlijeđenih i bolesnih strogo zaštićenih životinjskih vrsta; stručni poslovi vezani uz prekogranični promet, trgovinu i korištenje divljih vrsta; poslovi u vezi s procjenom utjecaja ponovnog uvođenja i repopulacije divljih vrsta na prirodu; stručni poslovi vezani uz razvoj i provedbu mehanizama očuvanja uključujući i georaznolikost; poslovi u vezi s procjenom utjecaja ponovnog uvođenja i repopulacije divljih vrsta na prirodu; izradu stručnih mišljenja na zahtjev, stručno sudjelovanje u razvoju i administriranju sustava i tematskih baza podataka u okviru Informacijskog sustava zaštite prirode; sudjelovanje u pripremanju i provođenju projekata i programa u području zaštite prirode, sudjelovanje u radu nacionalnih i međunarodnih stručnih i ostalih tijela vezanih uz zaštitu prirode; poslovi vezani uz izvješćivanje prema Europskoj komisiji i ostalo izvješćivanje, sudjelovanje u razvoju kapaciteta sektora zaštite prirode te u podizanju svijesti javnosti o prirodi kroz komunikacijske, odgojno-obrazovne i promidžbene aktivnosti, obavlja funkcije korisnika i/ili partnera u okviru projekata sufinanciranih iz Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020. te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za inventarizaciju, vrednovanje i praćenje stanja prirode ustrojavaju se:

12.2.1.1. Odjel za inventarizaciju, kartiranje i vrednovanje

12.2.1.2. Odjel za praćenje i ocjenu stanja prirode

12.2.1.3. Odjel za planiranje upravljanja vrstama, staništima i georaznolikošću.

12.2.1.1. Odjel za inventarizaciju, kartiranje i vrednovanje

Članak 228.

Odjel za inventarizaciju, kartiranje i vrednovanje analizira stanje istraženosti i postojećih podataka o sastavnicama prirode; osmišljava, organizira, koordinira i provodi inventarizaciju i istraživanje vrsta te georaznolikosti, kartiranje staništa, ekosustava, krajobraza (uključujući tipizaciju krajobraza); izrađuje popise vrsta; izrađuje, odražava i usklađuje nacionalnu klasifikaciju staništa; sudjeluje u analizi podataka o korištenju sastavnica prirode; analizira i validira prostorne podloge i podatke daljinskih istraživanja; stručno administrira tematske baze u okviru Informacijskog sustava zaštite prirode te predlaže i sudjeluje u njegovom razvoju i prilagodbi sukladno potrebama službe; identificira, istražuje i ocjenjuje pritiske i prijetnje za prirodu te analizira stanje i daje preporuke mjera očuvanja; procjenjuje ugroženost, izrađuje i održava crvene popise; sudjeluje u izradi i praćenju indikatora stanja; sudjeluje u izradi stručnih podloga za podzakonske akte o vrstama, staništima, ekosustavima, krajobrazima i georaznolikosti; kartira, analizira i vrednuje usluge ekosustava (procjena štete na ekosustavima, priprema sektorskih smjernica za staništa) te daje preporuke mjera očuvanja; provodi istraživanja te osmišljava, organizira i vodi sustav za dojavu i vrednovanje pri pronalasku novih speleoloških objekata; daje stručna mišljenja vezana uz provođenje zabranjenih radnji na strogo zaštićenim vrstama; sudjeluje u izradi mišljenja vezanih uz reintrodukciju i repopulaciju; izrađuje stručne podloge za podzakonske akte vezane uz vrste, staništa, ekosustave i krajobraze te georaznolikost iz djelokruga Odjela; sudjeluje u razvoju zakonskih rješenja i strateških dokumenata iz djelokruga rada; sudjeluje na nacionalnim i međunarodnim stručnim skupovima te u radu nacionalnih i međunarodnih tijela; prikuplja i obrađuje podatke za izvješćivanje, priprema izvješća i izvještava prema Europskoj komisiji, EEA i drugim međunarodnim konvencijama i sporazumima; sudjeluje u razvoju kapaciteta i provedbi programa edukacije namijenjene sektoru zaštite prirode, drugim institucijama i pojedincima te široj javnosti; analizira podatke i sudjeluje u izvještavanju prema državi, institucijama Europske unije i međunarodnim sporazumima; sudjeluje u promociji i informiranju javnosti o zaštiti prirode i prirodnim vrijednostima; sudjeluje u pripremi i provedbi nacionalnih i međunarodnih projekata, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.2.1.2. Odjel za praćenje i ocjenu stanja prirode

Članak 229.

Odjel za praćenje i ocjenu stanja prirode razvija, uspostavlja te standardizira metodologiju i protokole za praćenje stanja sastavnica prirode; koordinira i provodi dugoročno praćenje stanja sastavnica prirode uz suradnju s drugim institucijama, ustanovama ili pojedincima; obrađuje, analizira i vrednuje rezultate praćenja stanja prirodnih vrijednosti; analizira podatke i rezultate praćenja stanja te priprema izvješća o stanju očuvanosti vrsta i staništa (stanišnih tipova); izrađuje indikatore stanja prirode te organizira i provodi praćenje indikatora stanja prirode; prati pritiske i prijetnje na sastavnice prirode; sudjeluje u pripremi prijedloga mjera očuvanja; stručno administrira baze podataka o rezultatima praćenja stanja u okviru Informacijskog sustava zaštite prirode te predlaže i sudjeluje u njihovom razvoju i prilagodbi sukladno potrebama službe; izvještava prema državi, institucijama Europske unije i međunarodnim sporazumima; sudjeluje u pripremi stručnih podloga za podzakonske akte vezane uz vrste, staništa (stanišne tipove) ekosustave i krajobraze te georaznolikosti iz djelokruga Odjela; sudjeluje u izradi planova upravljanja sastavnicama prirode; sudjeluje u razvoju zakonskih rješenja i strateških dokumenata iz djelokruga rada; sudjeluje na nacionalnim i međunarodnim stručnim skupovima te u radu nacionalnih i međunarodnih tijela; procjenjuje potrebu, sudjeluje u razvoju kapaciteta i provedbi programa edukacije o praćenju stanja prirodnih vrijednosti namijenjene ustanovama u zaštiti prirode i okoliša, drugim institucijama i pojedincima te široj javnosti; sudjeluje u informiranju javnosti o zaštiti prirode i prirodnim vrijednostima; sudjeluje u pripremi i provedbi nacionalnih i međunarodnih projekata, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.2.1.3. Odjel za planiranje upravljanja vrstama, staništima i georaznolikošću

Članak 230.

Odjel za planiranje upravljanja vrstama, staništima i georaznolikošću prikuplja, obrađuje, analizira i istražuje učinkovitost upravljanja vrstama, staništima i georaznolikošću; strateški razvija, razrađuje metodologiju i standardizira dokumente vezane uz upravljanje vrstama, staništima i georaznolikošću; određuje prioritete među vrstama, staništima kao i za georaznolikost za koje je potrebno izraditi planove upravljanja; rukovodi procesima izrade planova upravljanja, osniva, vodi i koordinira tematske savjetodavne znanstveno-stručne radne grupe za izradu prijedloga planova upravljanja; izrađuje prijedloge planova upravljanje vrstama, staništima kao i za georaznolikost te procjenjuje učinkovitost upravljanja; sudjeluje u izradi Planova upravljanja vrstama iz područja lovstva i ribarstva kojima se gospodari prema posebnim propisima; sudjeluje u procjeni i određivanju pritisaka i prijetnji na vrste, staništa i georaznolikost te razvoju odgovarajućih mjera očuvanja; provodi stručne poslove vezane za uspostavu i vođenje Sustava za dojavu i praćenje uhvaćenih, usmrćenih, ozlijeđenih i bolesnih strogo zaštićenih životinjskih vrsta te standardizaciju metodologije praćenja, uspostave i vođenja vezanih protokola; razvija i izrađuje metodologije izračuna šteta na zaštićenim vrstama, njihovim staništima i/ili stanišnim tipovima prouzročenih nedozvoljenom radnjom; provodi stručne poslove procjene učinka ponovnog uvođenja i repopulacije vrsta; vezano uz prekogranični promet i trgovinu divljim vrstama ima ulogu znanstvenog tijela, provodi stručne poslove u vezi s uzgojem i korištenjem divljih vrsta; sudjeluje u prikupljanju i procjeni podataka o nezakonitoj trgovini ugroženim vrstama i pripremi prijedloga za njezino sprječavanje; analizira podatke i sudjeluje u izvještavanju sukladno propisima iz područja zaštite prirode, propisima Europske unije i međunarodnim sporazumima vezano uz djelokrug rada Odjela; sudjeluje u razvoju kapaciteta i provedbi programa edukacije namijenjene sektoru zaštite prirode, drugim institucijama i pojedincima te široj javnosti; sudjeluje na nacionalnim i međunarodnim stručnim skupovima te u radu nacionalnih i međunarodnih tijela; sudjeluje u pripremanju i provođenju projekata i programa u području zaštite prirode financiranih iz strukturnih fondova Europske unije i ostalih fondova vezanih uz djelokrug rada Odjela; vodi odgovarajuće baze podataka kao dio Informacijskog sustava zaštite prirode i odgovarajućih evidencija te predlaže i sudjeluje u razvoju IT rješenja vezanih uz djelokrug rada Odjela te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.2.2. Služba za razvoj mreže zaštićenih područja

Članak 231.

U Službi za razvoj mreže zaštićenih područja obavljaju se stručni poslovi vezani uz vrednovanje, uspostavu, analizu i očuvanje mreže zaštićenih područja i njihove međunarodne zaštite, stručni poslovi vezani uz izradu podloga zaštite prirode za prostorne planove nacionalnih parkova i parkova prirode, stručni poslovi vezani uz razvoj, standardizaciju i procjenu učinkovitosti upravljanja zaštićenim područjima uključujući standardizaciju i procjenu kvalitete dokumenata upravljanja zaštićenim područjima, stručni poslovi vezani uz pružanje podrške i jačanje kapaciteta javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima, organizaciju i provođenje stručnih skupova i treninga za edukaciju djelatnika u zaštiti prirode, stručni poslovi koordinacije i unaprjeđenja provođenja neposrednog nadzora u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže; stručni poslovi vezani uz prikupljanje i obradu podataka o zaštićenim područjima i upravljanju, stručni poslovi sudjelovanja u razvoju i održavanju odgovarajućih baza podataka i alata kao dijelova Informacijskog sustava zaštite prirode, stručni poslovi sudjelovanja u radu nacionalnih i međunarodnih stručnih tijela i suradnje s javnim ustanovama i drugim relevantnim nacionalnim i međunarodnim institucijama, stručni poslovi osmišljavanja i provedbe projekata i programa iz djelokruga rada, stručni poslovi vezani uz sudjelovanje u provedbi odgojno-obrazovnih i promidžbenih aktivnosti tematski vezanih uz zaštićena područja; stručni poslovi sudjelovanja u izvještavanju prema državi, drugim institucijama, Europskoj uniji i međunarodnim sporazumima te stručni poslovi vezani uz sudjelovanje u razvoju zakonskih rješenja i strateških dokumenata vezanih uz djelokrug rada Službe, obavlja funkcije korisnika i/ili partnera u okviru projekata sufinanciranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za razvoj mreže zaštićenih područja ustrojavaju se:

12.2.2.1. Odjel za vrednovanje područja

12.2.2.2. Odjel za upravljanje zaštićenim područjima

12.2.2.3. Odjel za razvoj upravljačkih kapaciteta.

12.2.2.1. Odjel za vrednovanje područja

Članak 232.

Odjel za vrednovanje područja analizira i strateški razvija postojeću mrežu zaštićenih područja, identificira prioritete za novu zaštitu, razvija standarde za vrednovanje područja te izrađuje mišljenja i stručne podloge za zaštitu novih područja, prekategorizaciju, izmjene granica i ukinuće zaštićenih područja; sudjeluje u pripremi kandidatura za međunarodna proglašenja zaštićenih područja i odgovarajućih izvješća; standardizira i izrađuje stručne podloge zaštite prirode za prostorne planove nacionalnih parkova i parkova prirode te sudjeluje u njihovom razvoju; prikuplja podatke iz djelokruga rada i vodi odgovarajuće evidencije i baze podataka kao dijelove Informacijskog sustava zaštite prirode te predlaže i sudjeluje u razvoju i održavanju IT rješenja vezanih uz djelokrug rada Odjela; analizira podatke i izvještava prema državi, drugim institucijama, Europskoj uniji i međunarodnim sporazumima vezano uz djelokrug rada Odjela; sudjeluje u pripremanju i provođenju projekata i programa iz djelokruga rada; sudjeluje u radu međunarodnih i nacionalnih stručnih tijela i institucija te sudjeluje na nacionalnim i međunarodnim stručnim skupovima vezanim uz djelokrug rada Odjela; daje stručna mišljenja na zahtjev upravnih tijela i javnih ustanova; sudjeluje u razvoju zakonskih rješenja i strateških dokumenata te sudjeluje u provedbi odgojno-obrazovnih i promidžbenih aktivnosti namijenjenih široj javnosti vezanih uz djelokrug rada Odjela, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.2.2.2. Odjel za upravljanje zaštićenim područjima

Članak 233.

Odjel za upravljanje zaštićenim područjima razvija standarde vezane uz planiranje upravljanja na strateškoj i godišnjoj razini te sudjeluje u procesu planiranja upravljanja, analizira i izdaje mišljenja na nacrte planova upravljanja i godišnjih programa javnih ustanova; razvija standarde i analizira godišnja izvješća javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima; sudjeluje u razvoju standarda, izradi i analizira pravilnike o zaštiti i očuvanju i/ili odluke o mjerama zaštite za zaštićena područja te izdaje odgovarajuća mišljenja; razvija standarde vezane uz učinkovitost upravljanja zaštićenim područjima na pojedinačnoj i sustavnoj razini i procjenjuje učinkovitost upravljanja zaštićenim područjima; pruža stručnu podršku javnim ustanovama vezanu uz upravljanje zaštićenim područjima s međunarodnom designacijom; osmišljava i koordinira provođenja procesa kategorizacije zaštićenih područja prema Međunarodnom savezu za očuvanje prirode (IUCN) upravljačkim kategorijama; prikuplja podatke iz djelokruga rada i vodi odgovarajuće evidencije i baze podataka kao dijelove Informacijskog sustava zaštite prirode te predlaže i sudjeluje u razvoju i održavanju IT rješenja vezanih uz djelokrug rada Odjela; analizira podatke i izvještava prema državi, drugim institucijama, Europskoj uniji i međunarodnim sporazumima vezano uz djelokrug rada; sudjeluje u pripremanju i provođenju projekata i programa iz djelokruga rada; sudjeluje u radu međunarodnih i nacionalnih stručnih tijela i institucija te sudjeluje na nacionalnim i međunarodnim stručnim skupovima vezanim uz djelokrug rada Odjela; daje stručna mišljenja upravnih tijela i javnih ustanova, javnih ustanova i drugih tijela; sudjeluje u razvoju zakonskih rješenja i strateških dokumenata te sudjeluje u provedbi odgojno-obrazovnih i promidžbenih aktivnosti namijenjenih široj javnosti vezanih uz djelokrug rada Odjela, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.2.2.3. Odjel za razvoj upravljačkih kapaciteta

Članak 234.

Odjel za razvoj upravljačkih kapaciteta prati i procjenjuje kapacitet i potrebu za jačanjem kapaciteta upravljača zaštićenim područjima; razvija standarde i alate vezane uz kompetencije upravljača i ustrojstvo javnih ustanova te druge segmente individualnih i institucionalnih kapaciteta ustanova, organizira i provodi skupove stručnih službi, druge stručne skupove i sudjeluje u organizaciji i provođenju edukacijskih skupova čuvara prirode i inspekcije zaštite prirode; koordinira i unapređuje provođenje neposrednog nadzora u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže; razvija i održava druge platforme za razmjenu informacija i iskustava upravljača, razvija programe edukacije, pojedine kurikulume i provodi tematske treninge; razvija i podiže kakvoću pojedinih segmenata upravljanja zaštićenim područjima te vezano uz njih sudjeluje u procesu planiranja upravljanja; prikuplja podatke iz djelokruga rada i vodi odgovarajuće evidencije i baze podataka kao dijelove Informacijskog sustava zaštite prirode te predlaže i sudjeluje u razvoju i održavanju IT rješenja vezanih uz djelokrug rada Odjela; analizira podatke i izvještava prema državi, drugim institucijama, Europskoj uniji i međunarodnim sporazumima vezano uz djelokrug rada Odjela; sudjeluje u pripremanju i provođenju projekata i programa iz djelokruga rada; sudjeluje u radu međunarodnih i nacionalnih stručnih tijela i institucija te sudjeluje na nacionalnim i međunarodnim stručnim skupovima vezanim uz djelokrug rada Odjela; daje stručna mišljenja upravnih tijela i javnih ustanova; sudjeluje u razvoju zakonskih rješenja i strateških dokumenata te sudjeluje u provedbi odgojno-obrazovnih i promidžbenih aktivnosti namijenjenih široj javnosti vezanih uz djelokrug rada Odjela, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.2.3. Služba za ekološku mrežu i održivost korištenja prirodnih dobara

Članak 235.

U Službi za ekološku mrežu i održivost korištenja prirodnih dobara obavljaju se stručni poslovi vezani uz uspostavu, očuvanje i upravljanje područjima ekološke mreže, stručni poslovi vezani uz ocjenu prihvatljivosti strategija, planova, programa i zahvata za ekološku mrežu te stručni poslovi vezani uz uvjete i mjere zaštite prirode za planove gospodarenja prirodnim dobrima i dokumente prostornog uređenja, stručni poslovi vezani uz strane i invazivne strane vrste, obavlja funkcije korisnika i/ili partnera u okviru projekata sufinanciranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za ekološku mrežu i održivost korištenja prirodnih dobara ustrojavaju se:

12.2.3.1. Odjel za ekološku mrežu

12.2.3.2. Odjel za ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu

12.2.3.3. Odjel za strane vrste.

12.2.3.1. Odjel za ekološku mrežu

Članak 236.

Odjel za ekološku mrežu obavlja stručne poslove vezane uz uspostavu, očuvanje i upravljanje područjima ekološke mreže Natura 2000; izrađuje stručne podloge za utvrđivanje novih područja ekološke mreže Natura 2000 te ažurira Natura 2000 bazu podataka; definira ciljeve očuvanja Natura 2000 područja, razrađuje mjere očuvanja za vrste i stanišne tipove na Natura 2000 područjima te određuje zonaciju Natura 2000 područja; surađuje s javnim ustanovama, međunarodnim institucijama i institucijama drugih sektora na razvoju okvira za upravljanje Natura 2000 područjima te pri izradi planova upravljanja Natura 2000 područjima. Odjel izrađuje mišljenja za planove upravljanja područjima ekološke mreže te koordinira i obavlja stručne poslove vezane uz šumskogospodarske planove koji predstavljaju planove upravljanja ekološkom mrežom. Odjel standardizira praćenje i prati učinkovitosti mjera očuvanja Natura 2000 područja; vodi odgovarajuće baze podataka kao dio ISZP-a i odgovarajuće evidencije te predlaže i sudjeluje u razvoju IT rješenja vezanih uz djelokrug rada Odjela; surađuje u programiranju i provedbi programa i projekata financiranih iz EU fondova i ostalih fondova te pri izradi akcijskog okvira mjera rangiranih prema prioritetu (PAF) za Natura 2000; analizira podatke i sudjeluje u izvještavanju sukladno propisima iz područja zaštite prirode, propisima Europske unije i međunarodnim sporazumima; sudjeluje u radu međunarodnih stručnih i ostalih tijela vezanih uz poslove Odjela, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.2.3.2. Odjel za ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu

Članak 237.

Odjel za ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu obavlja stručne poslove vezane uz ocjenu prihvatljivosti strategija, planova, programa i zahvata za ekološku mrežu Natura 2000; daje stručna mišljenja u postupcima prethodne i glavne ocjene prihvatljivosti, utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta; razvija opće i tematske smjernice za provedbu postupka Prethodne i Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i izradu studija o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu; obavlja stručne poslove vezane uz šumskogospodarske planove koji predstavljaju planove upravljanja ekološkom mrežom; sudjeluje u savjetodavnim stručnim povjerenstvima za procjenu utjecaja na okoliš i stratešku procjenu utjecaja na okoliš; obavlja stručne poslove vezane uz utvrđivanje mjera zaštite prirode za planove održavanja u vodnom gospodarstvu; daje stručna mišljenja vezano uz planirane zahvate u zaštićenim područjima; surađuje u programiranju i provedbi programa i projekata financiranih iz EU fondova i ostalih fondova; obavlja poslove vezane uz utvrđivanje i standardizaciju prijedloga uvjeta zaštite prirode za planove gospodarenja prirodnim dobrima, prostorne planove, programe raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem i ostale plansko-programske dokumente kojima se izravno planira korištenje prirodnih dobara i/ili prostora (za pojedine vrijednosti zaštićenih područja – ključne sastavnice bioraznolikosti i/ili krajobrazne raznolikosti i/ili georaznolikosti, za pojedine strogo zaštićene divlje vrste te ugrožene i rijetke stanišne tipove, vezano uz moguće utjecaje provedbe specifičnih planova i programa); vodi odgovarajuće baze podataka kao dio Informacijskog sustava zaštite prirode i odgovarajućih evidencija te predlaže i sudjeluje u razvoju IT rješenja vezanih uz djelokrug rada Odjela; analizira podatke i sudjeluje u izvještavanju sukladno propisima iz područja zaštite prirode, propisima Europske unije i međunarodnim sporazumima; sudjeluje u radu međunarodnih stručnih i ostalih tijela vezanih uz poslove Odjela; sudjeluje u planiranju i provedbi projekata financiranih iz EU fondova i ostalih fondova iz djelokruga Odjela, sudjeluje u razvoju kapaciteta i provedbi programa edukacije o praćenju stanja prirodnih vrijednosti namijenjene ustanovama u zaštiti prirode i okoliša, drugim institucijama i pojedincima te široj javnosti; sudjeluje u informiranju javnosti o zaštiti prirode i prirodnim vrijednostima; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

12.2.3.3. Odjel za strane vrste

Članak 238.

Odjel za strane vrste prikuplja, obrađuje i analizira podatke o stranim i invazivnim stranim vrstama i njihovim putovima unošenja i širenja, standardizira i koordinira kartiranje unosa i širenja stranih vrsta te sudjeluje u praćenju populacija stranih vrsta; procjenjuje ekološki rizik stranih vrsta; izrađuje procjene rizika invazivnosti stranih vrsta; sudjeluje u izradi kriterija te izrađuje stručne podloge za uvrštavanje strane vrste na crnu listu, bijelu listu, popis invazivnih stranih vrsta koje zahtijevaju pojačanu regionalnu suradnju i Unijin popis; razvija i istražuje mjere za upravljanje invazivnim stranim vrstama i sudjeluje u izradi prijedloga planova upravljanja invazivnim stranim vrstama; izrađuje planove brzog iskorjenjivanja invazivnih stranih vrsta; izrađuje prijedlog akcijskih planova o kontroli putova nenamjernog unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta, prijedlog provedbenog plana nadzora stranih te invazivnih stranih vrsta te prijedlog planova obnove ekosustava; osniva, vodi i koordinira tematske savjetodavne znanstveno-stručne radne grupe vezano uz poslove Odjela; daje stručna mišljenja na zahtjev upravnih tijela i javnih ustanova, procjenjuje ekološki rizik u postupcima izdavanja dopuštenja za uvođenje u prirodu, uzgoj i stavljanje na tržište stranih vrsta; provodi stručni dio administriranja odgovarajuće baze podataka kao dio Informacijskog sustava zaštite prirode i odgovarajućih evidencija te u stručnom djelu sudjeluje u razvoju IT rješenja vezanih uz djelokrug rada Odjela; sudjeluje u izvještavanju sukladno propisima iz područja zaštite prirode, propisima Europske unije i međunarodnim sporazumima sudjeluje u radu međunarodnih stručnih i ostalih tijela vezanih uz poslove Odjela; sudjeluje u razvoju kapaciteta i provedbi programa edukacije namijenjen sektoru zaštite prirode; sudjeluje u informiranju i edukaciji javnosti o stranim vrstama i invazivnim stranim vrstama; sudjeluje u planiranju i provedbi projekata financiranih iz EU fondova i ostalih fondova iz djelokruga Odjela, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

13. RAVNATELJSTVO ZA ROBNE ZALIHE

Članak 239.

Ravnateljstvo za robne zalihe obavlja poslove određene Zakonom o strateškim robnim zalihama i to: upravne, stručne i gospodarske poslove u vezi sa stvaranjem, financiranjem, uporabom, korištenjem i obnavljanjem strateških robnih zaliha, osiguranjem skladišnog prostora za njihov smještaj i čuvanje; priprema prijedloge Bilance i Godišnjeg programa strateških robnih zaliha kao i druge akte određene Zakonom; zaključuje ugovore o poslovima robnog prometa i druge ugovore na način i uz uvjete utvrđene zakonom i aktima Vlade Republike Hrvatske; brine o tekućem i investicijskom održavanju skladišta u vlasništvu Ravnateljstva, odnosno državnom vlasništvu, kao i opreme i sredstava u skladištima i ostalim objektima koje koristi Ravnateljstvo; obavlja financijsko-računovodstvene i knjigovodstvene poslove robnih zaliha, vodi računovodstvo Ravnateljstva; obavlja analitičko-planske i pravne poslove te nadzor nad provedbom ugovornih prava i obveza o skladištenju i čuvanju robnih zaliha i stanju zaliha te druge stručne i tehničke poslove za izvršavanje funkcije robnih zaliha; obavlja poslove u skladu s odlukama Vlade Republike Hrvatske, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Ravnateljstvu za robne zalihe ustrojavaju se:

13.1. Služba za kontrolu i popunu Bilance

13.2. Služba za financijsko-računovodstvene, analitičko-planske i pravne poslove.

13.1. Služba za kontrolu i popunu Bilance

Članak 240.

Služba za kontrolu i popunu Bilance prati i analizira stanje i kretanja na tržištu i u proizvodnji roba s aspekta uloge robnih zaliha; priprema i sudjeluje u izradi prijedloga Bilance i Godišnjeg programa strateških robnih zaliha; predlaže, obnavlja i izvršava plan nabave i prodaje roba sukladno utvrđenom Godišnjem programu strateških robnih zaliha i odlukama Vlade Republike Hrvatske; prati promjene i primjenu zakona i drugih propisa koji se odnose na poslovanje s robnim zalihama; prati i osigurava pravovremenost u izvršavanju ugovornih obveza između Ravnateljstva i pravnih subjekata iz djelokruga Službe te predlaže i priprema dokumentacijsku osnovu za pravnu i drugu zaštitu ugovornih i gospodarskih interesa Ravnateljstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za kontrolu i popunu Bilance ustrojavaju se:

13.1.1. Odjel za prehrambene proizvode

13.1.2. Odjel za neprehrambene i industrijske proizvode.

13.1.1. Odjel za prehrambene proizvode

Članak 241.

Odjel za prehrambene proizvode obavlja poslove nadzora nad radom pravnih osoba u pogledu primjene zakona i ugovornih obveza skladištenja i čuvanja robnih zaliha, vrši kontrolu prehrambenih proizvoda i uvjetnosti njihovog smještaja, poduzima mjere radi otklanjanja utvrđenih nedostataka odnosno nepravilnosti, te predlaže plan kontrola i vodi Očevidnik obavljenih kontrola; predlaže i izvršava plan nabave i prodaje i obnavljanja prehrambenih proizvoda; predlaže i provodi vrste i način evidencije iz svoga djelokruga; vodi odgovarajuće evidencije o prehrambenim robnim zalihama; daje prijedloge za tehnološka i racionalna poboljšanja koja se odnose na poslovanje s prehrambenim robnim zalihama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

13.1.2. Odjel za neprehrambene i industrijske proizvode

Članak 242.

Odjel za neprehrambene i industrijske proizvode obavlja poslove nadzora nad radom pravnih osoba u pogledu primjene zakona i ugovornih obveza skladištenja i čuvanja robnih zaliha, vrši kontrolu robnih zaliha i uvjetnosti njihovog smještaja, poduzima mjere radi otklanjanja utvrđenih nedostataka odnosno nepravilnosti te predlaže plan kontrola i vodi Očevidnik obavljenih kontrola. Predlaže i sudjeluje u izradi prijedloga i izvršava program u dijelu koji se odnosi na investicijsko i tekuće održavanje objekata, skladišne, informatičke i druge opreme Ravnateljstva; predlaže i provodi najracionalniji način njezine uporabe; brine se o osiguranju i svim mjerama zaštite objekata, opreme i automobila; sudjeluje u izradi programa tehničkog praćenja ukupne imovine Ravnateljstva; predlaže i izvršava plan nabave i prodaje i obnavljanje skladišne, informatičke i druge opreme te neprehrambenih i industrijskih proizvoda; prikuplja, obrađuje i predlaže izbor najpovoljnijih ponuđača za kupnju, prodaju i održavanje objekata, opreme i drugih sredstava; predlaže i provodi vrste i način evidencije iz svoga djelokruga; daje prijedloge za tehnička i tehnološka poboljšanja u korištenju i raspolaganju imovinom Ravnateljstva; vodi odgovarajuće evidencije o strateškim robnim zalihama; daje prijedloge za tehnološka i racionalna poboljšanja koja se odnose na poslovanje sa strateškim robnim zalihama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

13.2. Služba za financijsko-računovodstvene,
analitičko-planske i pravne poslove

Članak 243.

Služba za financijsko-računovodstvene, analitičko-planske i pravne poslove obavlja upravne i druge stručne poslove u vezi: sudjelovanja u izradi prijedloga Bilance i Godišnjeg programa strateških robnih zaliha s materijalno-financijskog aspekta, izrađuje plan za osiguranje sredstava iz državnog proračuna za strateške robne zalihe. Obavlja upravne i stručne poslove vezane za ustrojavanje i vođenje zakonom propisanih poslovnih knjiga, obavlja kontiranje i knjiženje svih poslovnih događaja Ravnateljstva, izrađuje mjesečne, tromjesečne, polugodišnje i godišnje financijske i statističke izvještaje. Obavlja poslove javne nabave za potrebe Ravnateljstva. Izrađuje plan nabave i prati njegovo izvršenje. Izrađuje statističke izvještaje vezane za javnu nabavu. Obavlja stručnu obradu svih pravnih dokumenata u vezi poslovanja sa strateškim robnim zalihama, pravno uobličava ugovorne i druge odnose; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja na zakonske prijedloge, sudjeluje u sudskim postupcima i naplati potraživanja Ravnateljstva, vodi evidenciju imovine u vlasništvu Republike Hrvatske i rješava imovinskopravne poslove, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

14. SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE

Članak 244.

Samostalni sektor za pravne poslove obavlja upravno-pravne i pravne poslove koji se odnose na normativnu djelatnost iz djelokruga Ministarstva, priprema mišljenja, objašnjenja i izrađuje prijedloge naputaka u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, te priprema i koordinira mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa, obavlja poslove iz područja procjene učinaka propisa sukladno posebnom zakonu. Provodi postupak izbora i priprema nacrte prijedloga akata za imenovanje i razrješenje članova uprava, nadzornih odbora pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i drugih pravnih osoba u čijoj su nadležnosti djelatnosti kojima se pretežito bavi Ministarstvo. Sudjelovanje u radu Povjerenstava, radnih skupina i drugih stručnih tijela koje imenuje ministar. Rješava po žalbama iz nadležnosti Ministarstva, priprema rješenja po prigovorima koja donosi ministar, te rješava po izvanrednim pravnim lijekovima u stvarima u kojima odlučuje po žalbama, obavlja poslove upravnog nadzora nad radom i aktima prvostupanjskih tijela iz odgovarajućih upravnih područja prema ovoj Uredbi, obavlja stručne i pravne poslove vezano za poduzimanje radnji u upravnim sporovima i zastupanje Ministarstva, obavlja poslove pristupa informacijama sukladno propisima koji uređuju pristup informacijama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga. Sektor obavlja i poslove posredničkog tijela razine 1 sudjelujući u pripremi i kontroli ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i ostalih akata u sustavu upravljanja i kontrole ESI fondovima.

U Samostalnom sektoru za pravne poslove ustrojavaju se:

14.1. Služba za pravne i normativne poslove

14.2. Služba za žalbe i zastupanje u zaštiti okoliša i prirode

14.3. Služba za žalbe i zastupanje u energetici i naftnom rudarstvu.

14.1. Služba za pravne i normativne poslove

Članak 245.

Služba za pravne i normativne poslove obavlja nomotehničku pripremu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, upućuje nacrte prijedloga odluka, zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva u proceduru Vlade Republike Hrvatske, koordinira izradu mišljenja na prijedloge zakona i prijedloge drugih propisa; koordinira i izrađuje godišnji plan zakonodavnih aktivnosti Ministarstva; koordinira ustrojstvene jedinice Ministarstva pri izradi procjene učinaka propisa, provodi upravni postupak iz područja pristupa informacijama, daje mišljenja na pravna pitanja koja nisu u djelokrugu ostalih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, pruža pravnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva pri izradi složenijih pravnih akata i pravnih stajališta iz djelokruga drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva, daje mišljenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, obavlja poslove izrade prijedloga za imenovanje ravnatelja nacionalnih parkova i parkova prirode, koordinira pripremu odgovora na zastupnička pitanja, daje i priprema mišljenja i izrađuje prijedloge naputaka u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, koordinira pripremu mišljenja i davanja odgovora po traženjima Vlade Republike Hrvatske, Ureda Predsjednika Republike Hrvatske, Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Hrvatskoga sabora i pučkog pravobranitelja, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, drugih tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruga civilnog društva, drugih institucija i međunarodnih organizacija, koordinira odgovore i mišljenja na upite i predstavke građana u vezi s primjenom propisa iz nadležnosti Ministarstva, izrađuje i daje mišljenja o pojedinim ugovorima u kojima je jedna od ugovornih strana Ministarstvo. Praćenje prakse Europskog suda za ljudska prava i Suda Europske unije te povrede prava Europske unije. U suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama provodi nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose predstavnička tijela općina, gradova i županija iz djelokruga Ministarstva te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga. Služba obavlja poslove posredničkog tijela razine 1, u pripremi i analizi akata i kontroli provedbe akata proizašlih iz aktivnosti u sustavu upravljanja i kontrole ESI fondovima.

14.2. Služba za žalbe i zastupanje u zaštiti okoliša i prirode

Članak 246.

Služba za žalbe i zastupanje u zaštiti okoliša i prirode rješava o žalbama protiv upravnih akata i provodi postupak po izvanrednim pravnim lijekovima za poslove zaštite okoliša, prirode i gospodarenja otpadom, osim poslova koji se odnose na vodno gospodarstvo i zaštitu mora, rješava po prigovorima koja donosi ministar, priprema i izrađuje mišljenja i odgovore po traženjima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske, Ureda Predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatskoga sabora i pučkog pravobranitelja, te drugih tijela državne uprave, priprema odgovore na predstavke koji se odnose na konkretnu upravnu stvar, daje mišljenja i objašnjenja u pogledu provedbe zakona i drugih propisa iz područja rješavanja upravne stvari; surađuje s upravnim sudovima, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, drugim tijelima državne uprave i prvostupanjskim tijelima u vezi s postupanjem po žalbama i izvanrednim pravnim lijekovima za poslove zaštite okoliša, prirode i gospodarenja otpadom, osim poslova koji se odnose na vodno gospodarstvo i zaštitu mora, obavlja poslove zastupanja u upravnim sporovima te drugim upravnim postupcima, prati i proučava praksu domaćih sudova iz nadležnosti Ministarstva te u skladu s tim predlaže mjere za poboljšanje rada, obavlja i koordinira s ustrojstvenim jedinicama iz nadležnosti Ministarstva poslove upravnog nadzora nad radom i aktima prvostupanjskih tijela i drugih tijela iz odgovarajućih upravnih područja prema ovoj Uredbi, te predlaže mjere u svrhu otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih u upravnom nadzoru i poduzima druge radnje sukladno Zakonu, predlaže i poduzima mjere za unapređenje rada prvostupanjskih tijela pripremom stručnih uputa radi jedinstvenog postupanja u primjeni propisa, priprema i koordinira s ustrojstvenim jedinicama iz nadležnosti Ministarstva odgovore na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba, te udruga civilnog društva u svezi s radom i postupanjem tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz odgovarajućih upravnih područja, daje pravna mišljenja na nacrte prijedloga odluka i drugih akata ustrojstvenih jedinica, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za žalbe i zastupanje u zaštiti okoliša i prirode ustrojavaju se:

14.2.1. Odjel za žalbe i zastupanje

14.2.2. Odjel za upravni nadzor.

14.2.1. Odjel za žalbe i zastupanje

Članak 247.

Odjel za žalbe i zastupanje rješava upravne stvari po žalbama i provodi postupak po izvanrednim pravnim lijekovima za poslove zaštite okoliša, prirode i gospodarenja otpadom, osim poslova koji se odnose na vodno gospodarstvo i zaštitu mora, rješava po prigovorima koja donosi ministar, izrađuje i daje odgovore na predstavke koji se odnose na konkretnu upravnu stvar, daje mišljenja i objašnjenja u pogledu provedbe zakona i drugih propisa iz područja rješavanja upravne stvari; surađuje s upravnim sudovima, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, drugim tijelima državne uprave i prvostupanjskim tijelima u vezi s postupanjem po žalbama i izvanrednim pravnim lijekovima za poslove zaštite okoliša, prirode i gospodarenja otpadom, osim poslova koji se odnose na vodno gospodarstvo i zaštitu mora, obavlja poslove zastupanja u upravnim sporovima te drugim upravnim postupcima, prati i proučava praksu domaćih sudova iz nadležnosti Ministarstva, daje pravna mišljenja na nacrte prijedloga odluka i drugih akata ustrojstvenih jedinica iz nadležnosti Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

14.2.2. Odjel za upravni nadzor

Članak 248.

Odjel za upravni nadzor obavlja poslove upravnog nadzora nad radom i aktima prvostupanjskih tijela i drugih tijela iz odgovarajućih upravnih područja prema ovoj Uredbi, predlaže, priprema i koordinira s ustrojstvenim jedinicama iz nadležnosti Ministarstva mjere radi otklanjanja nezakonitosti, nepravilnosti ili neučinkovitosti tijela i osoba koje nadzire te prati provedbu propisanih mjera i poduzima druge radnje sukladno Zakonu, predlaže i poduzima mjere za unapređenje rada prvostupanjskih tijela pripremom stručnih uputa radi jedinstvenog postupanja u primjeni propisa, priprema i koordinira s ustrojstvenim jedinicama iz nadležnosti Ministarstva odgovore na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba, te udruga civilnog društva u svezi s radom i postupanjem tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz odgovarajućih upravnih područja, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

14.3. Služba za žalbe i zastupanje u energetici i naftnom rudarstvu

Članak 249.

Služba za žalbe i zastupanje u energetici i naftnom rudarstvu obavlja upravnopravne i pravne poslove vezane za investicijske sporove i zahtjeve za mirno rješavanje spora iz područja energetike i naftnog rudarstva; priprema dokumentaciju i mišljenja iz područja energetike i naftnog rudarstva te pruža stručnu pomoć državnom odvjetništvu u slučaju investicijskih sporova; rješava upravne postupke u drugom stupnju po žalbama izjavljenih protiv upravnih akata Ministarstva i upravnih akata tijela s javnim ovlastima propisanim posebnim zakonima u području energetike i naftnog rudarstva; priprema rješenja po prigovorima koja donosi ministar u području energetike i naftnog rudarstva; rješava po izvanrednim pravnim lijekovima; obavlja stručne, upravne i pravne poslove vezane za poduzimanje radnji u upravnim sporovima i zastupanje Ministarstva, kao i prekršajnim i drugim postupcima u skladu s punomoćima izdanim od ministra; predlaže i poduzima mjere za unapređenje rada prvostupanjskih tijela vezanih za energetiku i naftno rudarstvo pripremom stručnih uputa radi jedinstvenog postupanja u primjeni propisa; prati primjenu energetskih propisa i propisa iz naftnog rudarstva te inicira njihovu izmjenu, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

15. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Članak 250.

Samostalna služba za unutarnju reviziju obavlja poslove u vezi s provedbom mjera funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola Ministarstva i institucija i drugih pravnih osoba obveznicima podnošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti iz nadležnosti Ministarstva koje nemaju ustrojenu unutarnju reviziju; pruža podršku institucijama iz nadležnosti Ministarstva u ostvarivanju ciljeva izradom strateških i godišnjih planova unutarnje revizije temeljenih na procjeni rizika, provodi poslove unutarnje revizije, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja te ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja poslovanja; izrađuje strateške i godišnje planove revizije te obavlja revizije na zahtjev ministra ili prema potrebi; obavlja pojedinačne unutarnje revizije, izrađuje izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama i daje preporuke u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava te prati i izvješćuje o provedbi preporuka iz prethodno obavljenih revizija; provodi unutarnje revizije upravljanja sredstvima fondova Europske unije te revizije o korištenju sredstava iz različitih programa međunarodnih organizacija i institucija; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u okviru Izjave o fiskalnoj odgovornosti; izrađuje godišnja izvješća o radu službe i dostavlja ih nadležnim institucijama i osobama, obavlja revizije horizontalnih procesa na prijedlog ministra financija ili druge odgovorne osobe institucije koja je uključena u određeni proces ili program, projekt, aktivnost te na prijedlog rukovodeće strukture u sustavu upravljanja i kontrole programa i fondova Europske unije, uz obvezu dostave konačnih izvješća s planom provedbe preporuka, strateških i godišnjih planova te godišnjih izvješća; prati i predlaže stalnu edukaciju unutarnjih revizora u skladu s Međunarodnim standardima unutarnje revizije; surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija te joj dostavlja strateške i godišnje planove i druge podatke u skladu s važećim propisima; surađuje s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva financija za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole; surađuje s Državnim uredom za reviziju i Agencijom za reviziju sustava provedbe programa Europske unije te drugim vanjskim institucijama, prati provedbu preporuka Državnog ureda za reviziju i drugih vanjskih revizorskih tijela, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

IV. UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Članak 251.

Ministar zastupa Ministarstvo i upravlja njegovim radom.

Državni tajnik provodi utvrđenu politiku Vlade Republike Hrvatske u jednom ili više upravnih područja za koje je nadležan, sukladno nalozima ministra. Ako je imenovano više državnih tajnika, ministar će odrediti koji će ga od državnih tajnika zamjenjivati u slučaju odsutnosti ili spriječenosti.

Ravnatelj upravlja radom upravne organizacije ustrojene u sastavu Ministarstva, te obavlja i druge poslove po ovlaštenju i nalozima ministra.

Članak 252.

Radom Glavnog tajništva rukovodi glavni tajnik Ministarstva.

Radom Kabineta ministra rukovodi tajnik Kabineta.

Radom sektora rukovodi načelnik sektora.

Radom samostalnog sektora rukovodi načelnik samostalnog sektora.

Radom samostlane službe rukovodi voditelj samostalne službe.

Radom službe rukovodi voditelj službe.

Radom odjela rukovodi voditelj odjela.

Članak 253.

Državni tajnici za svoj rad odgovorni su ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Glavni tajnik Ministarstva za svoj rad odgovoran je ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Ravnatelji su za svoj rad odgovorni nadležnom državnom tajniku, ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Tajnik Kabineta ministra za svoj rad odgovoran je ministru i nadležnom državnom tajniku.

Načelnici sektora u sastavu upravnih organizacija odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku i ravnatelju koji upravlja upravnom organizacijom u čijem se sastavu sektor nalazi.

Načelnici sektora u sastavu Glavnog tajništva odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku i glavnom tajniku Ministarstva.

Načelnik samostalnog sektora i voditelj samostalne službe odgovorni su za svoj rad ministru i nadležnom državnom tajniku.

Voditelji službi u sastavu upravnih organizacija odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, ravnatelju i načelniku sektora u čijem se sastavu služba nalazi.

Voditelji službi u sastavu upravnih organizacija, a izvan sastava sektora, odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku i ravnatelju.

Voditelji službi u sastavu Glavnog tajništva odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, glavnom tajniku Ministarstva i načelniku sektora u čijem se sastavu ta služba nalazi.

Voditelji odjela u sastavu upravnih organizacija odgovorni su za svoj rad ministru, nadležnom državnom tajniku, ravnatelju, načelniku sektora i voditelju službe u čijem se sastavu odjel nalazi.

Članak 254.

Pitanja od značaja za rad Ministarstva koja nisu uređena zakonom, Uredbom o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave i ovom Uredbom utvrdit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva, a osobito će se utvrditi radna mjesta za državne službenike i namještenike, s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća, stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, te druga pitanja od značaja za rad Ministarstva.

V. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI MINISTARSTVA

Članak 255.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva prikazan je u tablici, koja je sastavni dio ove Uredbe.

VI. PRIJELAZNA I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 256.

Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva donijet će ministar, u skladu s ovom Uredbom, i uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

U roku 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka ministar će donijeti rješenje o rasporedu državnih službenika i namještenika na odgovarajuća radna mjesta.

Članak 257.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaju važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i energetike (»Narodne novine«, br. 9/18, 67/19 i 79/19) i Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (»Narodne novine«, br. 14/17, 90/17 i 79/19).

Članak 258.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/68

Urbroj: 50301-05/05-20-2

Zagreb, 27. kolovoza 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

Naziv unutarnje ustrojstvene
jedinice
Broj služb. i namješt.
1.KABINET MINISTRA11
2.GLAVNO TAJNIŠTVO1
– neposredno u Glavnom tajništvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.1.Sektor za ljudske potencijale i opće poslove1
2.1.1.Služba za ljudske potencijale1
2.1.1.1.Odjel za službeničke odnose5
2.1.1.2.Odjel za planiranje, zapošljavanje i izobrazbu5
2.1.2.Služba za uredsko poslovanje i poslove sigurnosti1
2.1.2.1.Odjel za uredsko poslovanje1
2.1.2.1.1.Pododsjek za poslove pisarnice8
2.1.2.1.2.Pododsjek za poslove pismohrane7
2.1.2.2.Odjel za poslove sigurnosti i zaštitu na radu5
2.1.3.Služba za opće poslove i strateško planiranje1
2.1.3.1.Odjel za upravljanje imovinom5
2.1.3.2.Odjel za strateško planiranje i analitiku6
2.2.Sektor za financije, proračun i računovodstvene poslove1
2.2.1.Služba za financije i proračun1
2.2.1.1.Odjel za planiranje, izvršavanje i analizu proračuna6
2.2.1.2.Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu4
2.2.2.Služba za računovodstvo12
2.3.Sektor za nabavu, informatičke i tehničke poslove1
2.3.1.Služba za provedbu postupaka nabave i ugovaranje5
2.3.2.Služba za planiranje i praćenje izvršenja ugovora5
2.3.3.Služba za informatičku i tehničku podršku1
2.3.3.1.Odjel za informatičku podršku i komunikaciju8
2.3.3.2.Odjel za upravljanje voznim parkom12
2.3.4.Služba za odnose s javnošću i protokol1
2.3.4.1.Odjel za odnose s javnošću4
2.3.4.2.Odjel za protokol3
Glavno tajništvo – UKUPNO112
3.UPRAVA ZA INTERNACIONALIZACIJU1
– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.1.Sektor za investicije1
3.1.1.Služba za operativnu podršku1
3.1.1.1.Odjel za podršku investitorima4
3.1.1.2.Odjel za post-investicijsku podršku4
3.1.2.Služba za investicijsku politiku1
3.1.2.1.Odjel za promociju odgovornog poslovanja4
3.1.2.2.Odjel za provjeru izravnih stranih ulaganja3
3.1.3.Služba za promociju investicija5
3.1.4.Služba za javno-privatno partnerstvo5
3.2.Sektor za potpore i poduzetničku infrastrukturu1
3.2.1.Služba za poticanje investicija1
3.2.1.1.Odjel za sustav potpora investitorima4
3.2.1.2.Odjel za nadzor sustava potpora investitorima4
3.2.2.Služba za poduzetničku infrastrukturu1
3.2.2.1.Odjel za poduzetničke zone4
3.2.2.2.Odjel za poduzetničke potporne institucije4
3.3.Sektor za inovacije1
3.3.1.Služba za potpore inovacijama1
3.3.1.1.Odjel za poticanje inovacija5
3.3.1.2.Odjel za inovacijske programe5
3.3.2.Služba za inovacijsku infrastrukturu5
3.4.Sektor za konkurentnost1
3.4.1.Služba za konkurentnost5
3.4.2.Služba za izvoz5
3.4.3.Služba za strateške investicijske projekte5
3.4.4.Služba za unaprjeđenje poslovne klime1
3.4.4.1.Odjel za analitičku i metodološku podršku4
3.4.4.2.Odjel za podršku poslovnom sektoru i europsku suradnju4
Uprava za internacionalizaciju – ukupno91
4.UPRAVA ZA KLIMATSKE AKTIVNOSTI1
– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.1.Sektor za klimatsku politiku1
4.1.1.Služba za klimatske aktivnosti11
4.1.2.Služba za opću politiku zaštite klime7
4.2.Sektor za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja1
4.2.1.Služba za politike zaštite zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja i strateške poslove5
4.2.2.Služba za provedbu mjera sprječavanja i smanjenja onečišćenja zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja5
Uprava za uprava za klimatske aktivnosti – ukupno32
5.UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM1
– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.1.Sektor za procjenu utjecaja na okoliš1
5.1.1.Služba za stratešku procjenu utjecaja strategije, plana i programa na okoliš7
5.1.2.Služba za procjenu utjecaja zahvata na okoliš8
5.1.3.Služba za okolišnu dozvolu, rizična postrojenja i štete u okolišu1
5.1.3.1.Odjel za okolišnu dozvolu6
5.1.3.2.Odjel za rizična postrojenja i štete u okolišu3
5.2.Sektor za održivo gospodarenje otpadom1
5.2.1.Služba za dozvole i prekogranični promet otpadom9
5.2.2.Služba za planove i posebne kategorije otpada9
Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom – ukupno47
6.UPRAVA ZA INDUSTRIJU, PODUZETNIŠTVO I OBRT1
– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.1.Sektor za industrijsku politiku1
6.1.1.Služba za tehničko zakonodavstvo, održivi razvoj i offset1
6.1.1.1.Odjel za offset4
6.1.1.2.Odjel za tehničko zakonodavstvo i održivi razvoj4
6.1.2.Služba za industrijsku politiku1
6.1.2.1.Odjel za restrukturiranje industrije5
6.1.2.2.Odjel za razvitak industrije, analitiku i izvještavanje5
6.2.Sektor za rudarstvo1
– neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.2.1.Služba za upravne poslove u rudarstvu1
6.2.1.1.Odjel upravnih poslova za mineralne sirovine3
6.2.1.2.Odjel upravnih poslova za mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala4
6.2.2.Služba za gospodarske poslove u rudarstvu1
6.2.2.1.Odjel za gospodarske poslove u rudarstvu za mineralne sirovine3
6.2.2.2.Odjel za gospodarske poslove u rudarstvu za mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala3
6.3.Sektor za unapređenje i razvoj poduzetništva i obrta1
6.3.1.Služba za programiranje i poticanje poduzetništva i obrta1
6.3.1.1.Odjel za pripremu i programiranje projekata3
6.3.1.2.Odjel za financijsku podršku poduzetništvu i obrtu3
6.3.2.Služba za strukovno obrazovanje, klastere i zadruge1
6.3.2.1.Odjel za strukovno obrazovanje i nadzor3
6.3.2.2.Odjel za klastere i zadruge3
6.3.3.Služba za provedbu programa i projekata u obrazovanju1
6.3.3.1.Odjel za pripremu i praćenje programa i projekata3
6.3.3.2.Odjel za provedbu programa i projekata3
6.4.Služba za upravno-pravne poslove i registre u obrtu i poduzetništvu1
6.4.1.Odjel za upravno-pravne poslove u obrtu i poduzetništvu4
6.4.2.Odjel za razvoj i održavanje registara u obrtu i poduzetništvu4
Uprava za industriju, poduzetništvo i obrt – ukupno71
7.UPRAVA ZA ENERGETIKU1
– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.1.Sektor za energetsku politiku i planiranje1
7.1.1.Služba za energetsku strategiju i statistike planiranja5
7.1.2.Služba za strateške poslove5
7.2.Sektor za energetska tržišta i infrastrukturu, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije1
7.2.1.Služba za razvoj energetskih tržišta i energetsku infrastrukturu6
7.2.2.Služba za obnovljive izvore energije5
7.2.3.Služba za energetsku učinkovitost i poslove Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost i alternativna goriva5
7.3.Sektor za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe1
7.3.1.Služba za ugljikovodike, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida5
7.3.2.Služba za geotermalne vode za energetske svrhe5
Uprava za energetiku – ukupno41
8.UPRAVA ZA TRGOVINU I POLITIKU JAVNE NABAVE1
– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.1.Sektor za trgovinu i tržište1
8.1.1.Služba za unapređenje trgovine i tržišta1
8.1.1.1.Odjel za trgovinu, tržište i drugostupanjski postupak4
8.1.1.2.Odjel za oružje i dozvole4
8.1.2.Služba za digitalno gospodarstvo8
8.2.Sektor za robe i usluge1
8.2.1.Služba za robe na unutarnjem tržištu i centar SOLVIT1
8.2.1.1.Odjel za notifikaciju i centar SOLVIT3
8.2.1.2.Odjel za usklađivanje tehničkog zakonodavstva3
8.2.2.Služba za usluge i Centar unutarnjeg tržišta EU1
8.2.2.1.Odjel za usklađivanje zakonodavstva i IMI sustav4
8.2.2.2.Odjel za Centar unutarnjeg tržišta EU3
8.3.Sektor za zaštitu prava potrošača1
8.3.1.Služba za normativne aktivnosti iz područja zaštita prava potrošača5
8.3.2.Služba za provedbu politike zaštite prava potrošača1
8.3.2.1.Odjel za Europski potrošački centar (ECC)5
8.3.2.2.Odjel za izobrazbu i informiranje o pravima potrošača7
8.4.Sektor za politiku javne nabave1
8.4.1.Služba za stručnu pomoć i nadzor1
8.4.1.1.Odjel za stručnu pomoć6
8.4.1.2.Odjel za nadzor7
8.4.2.Služba za unapređenje sustava i međunarodnu suradnju1
8.4.2.1.Odjel za međunarodnu suradnju, razvoj i usklađivanje sustava6
8.4.2.2.Odjel za praćenje, analitiku i izvješćivanje6
8.4.2.3.Odjel za izobrazbu5
Uprava za trgovinu i politiku javne nabave – ukupno88
9.UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA1
– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.1.Sektor voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje1
9.1.1.Služba zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje1
9.1.1.1.Odjel vodnog dobra4
9.1.1.2.Odjel zaštite od štetnog djelovanja voda3
9.1.1.3.Odjel navodnjavanja i melioracijske odvodnje4
9.1.2.Služba zaštite i korištenja voda1
9.1.2.1.Odjel zaštite voda3
9.1.2.2.Odjel korištenja voda4
9.1.3.Služba vodne politike i međunarodne suradnje1
9.1.3.1.Odjel vodne politike4
9.1.3.2.Odjel međunarodne suradnje4
9.2.Sektor upravnog nadzora, kontrole naknada i žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu1
9.2.1.Služba upravnog nadzora i kontrole naknada u vodnom gospodarstvu5
9.2.2.Služba žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu6
9.3.Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje1
9.3.1.Služba za institucionalni ustroj djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje1
9.3.1.1.Odjel javne vodoopskrbe3
9.3.1.2.Odjel javne odvodnje3
9.3.2.Služba za praćenje učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga5
9.4.Područna služba za zaštitu mora i priobalja – Rijeka5
Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora – ukupno62
10.UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE1
– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.1.Sektor za bioraznolikost i strateške poslove1
10.1.1.Služba za bioraznolikost10
10.1.2.Služba za strateške poslove7
10.2.Sektor za zaštićena područja i ocjenu prihvatljivosti1
10.2.1.Služba za zaštićena područja8
10.2.2.Služba za ocjenu prihvatljivosti i odobrenja zahvata7
10.2.3.Služba za ocjenu prihvatljivosti planskih dokumenata8
Uprava za zaštitu prirode – ukupno44
11.UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU, EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE1
– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
11.1.Sektor za EU fondove1
11.1.1.Služba za projekte iz područja prirode, energetike i klime i tehničku pomoć1
11.1.1.1.Odjel za EU projekte iz područja zraka i prirode6
11.1.1.2.Odjel za EU projekte iz područja klime i energetike6
11.1.1.3.Odjel za tehničku pomoć i financijsko praćenje projekata4
11.1.2.Služba za EU projekte iz područja gospodarenja otpadom1
11.1.2.1.Odjel za pripremu projekata6
11.1.2.2.Odjel za provedbu projekata6
11.2.Sektor za projekte iz područja vodnoga gospodarstva1
11.2.1.Služba za pripremu projekata iz područja vodnoga gospodarstva1
11.2.1.1.Odjel za programiranje6
11.2.1.2.Odjel za odobravanje projekata8
11.2.2.Služba za provedbu projekata iz područja vodnoga gospodarstva1
11.2.2.1.Odjel za financijsko praćenje projekata5
11.2.2.2.Odjel za nadzor provedbe projekata6
11.3.Sektor za pripremu, praćenje i financijsko upravljanje programima u gospodarstvu1
11.3.1.Služba za pripremu programa1
11.3.1.1.Odjel za pripremu programa poticanja istraživanja, razvoja i inovacija6
11.3.1.2.Odjel za pripremu programa u poduzetništvu8
11.3.2.Služba za financijsko upravljanje1
11.3.2.1.Odjel za pripremu i praćenje proračuna5
11.3.2.2.Odjel za plaćanja i povrate5
11.3.3.Služba za praćenje i evaluaciju programa1
11.3.3.1.Odjel za praćenje programa4
11.3.3.2.Odjel za evaluaciju i analitiku programa4
11.4.Sektor za dodjelu potpora i provedbu projekata u gospodarstvu1
11.4.1.Služba za dodjelu potpora1
11.4.1.1.Odjel za dodjelu potpora u području istraživanja, razvoja i inovacija9
11.4.1.2.Odjel za dodjelu potpora u području poduzetništva9
11.4.2.Služba za ugovaranje1
11.4.2.1.Odjel za ugovaranje u području istraživanja, razvoja i inovacija8
11.4.2.2.Odjel za ugovaranje u području poduzetništva8
11.4.3.Služba za provedbu projekata1
11.4.3.1.Odjel za provedbu projekata u području istraživanja, razvoja i inovacija5
11.4.3.2.Odjel za provedbu projekata u području poduzetništva8
11.5.Služba za podršku provedbi delegiranih funkcija1
11.5.1.Odjel za tehničku pomoć4
11.5.2.Odjel za horizontalna pitanja4
11.6.Služba za EU politike teritorijalne suradnje i makroregionalnog razvoja5
11.7.Služba za europske poslove1
11.7.1.Odjel za EU koordinaciju5
11.7.2.Odjel za programe EU4
11.8.Služba za međunarodne poslove10
Uprava za programe i projekte eu, europske i međunarodne poslove – ukupno182
12.ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE1
– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
12.1.Sektor za okoliš1
12.1.1.Služba za informacijske sustave i izvještavanje1
12.1.1.1.Odjel za upravljanje i razvoj informacijskih sustava zaštite okoliša i prirode5
12.1.1.2.Odjel za dokumente zaštite okoliša, prirode i održivi razvoj7
12.1.2.Služba za zaštitu zraka i klimatske aktivnosti1
12.1.2.1.Odjel za zrak6
12.1.2.2.Odjel za klimatske aktivnosti10
12.1.3.Služba za otpad i sektorske pritiske1
12.1.3.1.Odjel za praćenje sprječavanja nastanka otpada, gospodarenje komunalnim otpadom i odlaganje otpada9
12.1.3.2.Odjel za vode, kemikalije, industrijska i integrirana onečišćenja i ostale pritiske9
12.2.Sektor za prirodu1
12.2.1.Služba za inventarizaciju, vrednovanje i praćenje stanja prirode1
12.2.1.1.Odjel za inventarizaciju, kartiranje i vrednovanje14
12.2.1.2.Odjel za praćenje i ocjenu stanja prirode12
12.2.1.3.Odjel za planiranje upravljanja vrstama, staništima i georaznolikošću7
12.2.2.Služba za razvoj mreže zaštićenih područja1
12.2.2.1.Odjel za vrednovanje područja5
12.2.2.2.Odjel za upravljanje zaštićenim područjima7
12.2.2.3.Odjel za razvoj upravljačkih kapaciteta7
12.2.3.Služba za ekološku mrežu i održivost korištenja prirodnih dobara1
12.2.3.1.Odjel za ekološku mrežu8
12.2.3.2.Odjel za ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu13
12.2.3.3.Odjel za strane vrste9
Zavod za zaštitu okoliša i prirode – ukupno138
13.RAVNATELJSTVO ZA ROBNE ZALIHE1
– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
13.1.Služba za kontrolu i popunu Bilance1
13.1.1.Odjel za prehrambene proizvode4
13.1.2.Odjel za neprehrambene i industrijske proizvode3
13.2.Služba za financijsko-računovodstvene, analitičko-planske i pravne poslove8
Ravnateljstvo za robne zalihe – ukupno18
14.SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE1
– neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
14.1.Služba za pravne i normativne poslove7
14.2.Služba za žalbe i zastupanje u zaštiti okoliša i prirode1
14.2.1.Odjel za žalbe i zastupanje3
14.2.2.Odjel za upravni nadzor3
14.3.Služba za žalbe i zastupanje u energetici i naftnom rudarstvu5
Samostalni sektor za pravne poslove – ukupno21
15.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU8
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA – UKUPNO966