Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču

NN 102/2020 (16.9.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču

Ministarstvo unutarnjih poslova

1917

Na temelju članka 206. stavka 4. i članka 213. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08., 48/10. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11., 80/13., 158/13. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14., 64/15., 108/17. i 70/2019.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU

Članak 1.

U Pravilniku o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanju dopuštenja ovlaštenom ispitivaču (»Narodne novine«, broj 141/2011. i 151/2013.) u članku 4. stavku 1. riječi: »i socijalne skrbi« brišu se.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. riječi »na prijedlog ovlaštene stručne organizacije« brišu se.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»U slučaju gubitka ili oštećenja dopuštenja iz stavka 1. ovog članka Ministarstvo će na zahtjev osobe izdati novo dopuštenje s rokom važenja od 10 godina računajući od datuma izdavanja obrasca izgubljenog ili oštećenog dopuštenja.

Zahtjev za izdavanje dopuštenja iz ovoga članka podnosi se Ministarstvu putem ovlaštene stručne organizacije iz članka 206. Zakona.

Ovlaštena stručna organizacija iz članka 206. Zakona dužna je u roku od osam radnih dana od zaprimanja zahtjeva isti dostaviti Ministarstvu radi izdavanja dopuštenja.«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 6. i 7.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 7. riječi: »na prijedlog ovlaštene stručne organizacije« brišu se.

Članak 3.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta prijavljuje se ovlaštenoj stručnoj organizaciji iz članka 206. Zakona.

Ispit iz pojedinog nastavnog predmeta prijavljuje se putem autoškole, koja prijavljuje kandidata za polaganje ispita korištenjem računalnog programa.

Autoškola prijavljuje kandidata za ispit iz pojedinog nastavnog predmeta nakon što završi osposobljavanje prema propisanom planu i programu iz tog nastavnog predmeta te nakon što je stručni voditelj autoškole u kojoj se osposobljavao to potpisao i ovjerio u Knjižici kandidata za vozača, osim nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, gdje realizaciju programa potpisuje predavač, a ovjerava stručni voditelj autoškole.

Iznimno, autoškola može prijaviti kandidata za vozača na ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom i prije završetka osposobljavanja, a najranije ako mu je preostalo još pet nastavnih sati za B kategoriju vozila, a za ostale kategorije još tri nastavna sata do završetka minimalnog propisanog plana i programa, uz uvjet da se osposobljavanje završi najmanje 48 sati prije polaganja ispita.

Kandidat za vozača smije pristupiti polaganju ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom samo ako je u cijelosti završio propisani plan i program osposobljavanja.«.

Članak 4.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Prijava za polaganje vozačkog ispita iz pojedinog nastavnog predmeta mora sadržavati sljedeće podatke:

1. naziv i sjedište autoškole u kojoj je obavljeno osposobljavanje, odnosno Hrvatskog crvenog križa ili zdravstvene ustanove

2. redni broj prijave, OIB, prezime i ime kandidata koji polaže ispit, datum rođenja, spol

3. kategorija vozila za koju kandidat polaže ispit, datum upisa u autoškolu, datum izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za vozača

4. prezime i ime predavača odnosno instruktora vožnje, datum početka i završetka osposobljavanja, broj polaganja ispita

5. broj mobitela i e-adresa kandidata (neobvezno)

6. datum prijave, prezime i ime odgovorne osobe autoškole

7. vozilo na kojem će se polagati ispit (vozilo autoškole koja je kandidata osposobljavala, vozilo druge autoškole ili vozilo ovlaštene organizacije).«.

Članak 5.

U članku 16. stavak 6. mijenja se i glasi:

»Osoba iz države članice Europskog gospodarskog prostora može pristupiti polaganju vozačkog ispita, ako udovoljava uvjetima propisanim posebnim propisima i po potrebi uz nazočnost ovlaštenog sudskog prevoditelja.«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»Osoba koja ima status stranca može pristupiti polaganju vozačkog ispita, ako udovoljava uvjetima propisanim posebnim propisima i po potrebi uz nazočnost ovlaštenog sudskog prevoditelja.«.

Članak 6.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom polaže se individualno za pojedinu kategoriju sukladno Programu vozačkog ispita.

Dio ispita za pojedinu kategoriju vozila na javnoj cesti – ponašanje u prometu, kandidat za vozača može polagati ako je prethodno položio dio ispita, u kojem se provjerava izvođenje posebnih radnji vozilom na prometnom vježbalištu.

Dio ispita za pojedinu kategoriju vozila u kojem se provjerava izvođenje posebnih radnji vozilom na prometnom vježbalištu kandidat polaže samostalno bez nazočnosti instruktora vožnje u vozilu. Ovlašteni ispitivač njegovu vožnju prati i ocjenjuje izvan vozila, osim u slučajevima kada je to drugačije propisano.

U vozilu B i BE kategorije tijekom provedbe ispita moraju biti nazočna i dva kandidata uvijek kada je to moguće s obzirom na broj kandidata koji polažu ispit, a u vozilu D1, D1E, D i DE kategorije i četiri kandidata koji polažu ispit.

Kandidat koji nije položio ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na javnoj cesti nije obvezan ponovo polagati dio ispita u kojem se provjerava izvođenje posebnih radnji vozilom.

Ovlašteni ispitivač kandidata koji polaže ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom AM, A1, A2 i A kategorije na javnoj cesti prati vozilom B kategorije koje je opremljeno opremom za audio-video snimanje i kojom se snima provedba ispita, a zadaće kandidatu za vozača izdaje putem uređaja za komunikaciju na daljinu.«.

Članak 7.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom u pravilu se polaže na vozilu na kojem se kandidat osposobljavao, a iznimno kandidat može polagati ispit koristeći vozilo ovlaštene stručne organizacije ili vozilo iste ili druge autoškole.

Vozilo na kojem se polaže ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom mora udovoljavati uvjetima propisanim ovim Pravilnikom, Programom vozačkog ispita i opremljeno u skladu s Pravilnikom o osposobljavanju kandidata za vozače, odnosno u skladu s Pravilnikom o minimalnim standardima za rad autoškola.

Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom provodi se na vozilu iz stavka 1. ovog članka na kojem nema krovne ploče za označavanje vozila autoškole.

Ovlašteni ispitivač tijekom provedbe ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom za AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D i DE kategorije obvezan je koristiti sustav audio-video snimanja tijeka provedbe ispita koji je povezan s odgovarajućim tehničko-tehnološkim rješenjem satelitskog praćenja vozila (GPS) te pohranjuje sve podatke na posebnu memoriju (server), a koja mora biti stalno dostupna i nadležnom Ministarstvu.

Način postupanja ovlaštenih ispitivača iz stavka 4. ovog članka, način rada, način zaduživanja i razduživanja sustava audio-video snimanja, tehničko-tehnološkog rješenja za praćenje i unos podataka, način dostave, način pohranjivanja te način i rok čuvanja, pravo uvida u podatke te kome će se moći davati ti podaci, propisuje se općim aktom ovlaštene stručne organizacije.«.

Članak 8.

U članku 26. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Način vođenja dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, ovlaštena stručna organizacija propisuje svojim općim aktom.«.

Članak 9.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»Ovlaštena stručna organizacija vodi evidenciju o položenim vozačkim ispitima u elektroničkom obliku koja sadrži podatke s e-Uvjerenja o položenom vozačkom ispitu (dalje u tekstu: e-Uvjerenje).

Ministarstvo unutarnjih poslova podatke s e-Uvjerenja preuzima elektroničkim putem iz evidencije ovlaštene stručne organizacije.

Kandidatu za vozača koji je položio ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na vozilu s automatskim mjenjačem za kategorije AM, A1, A2, A, B ili BE, podatak o položenom ispitu na vozilu s automatskim mjenjačem u obliku propisanog koda upisuje se u e-Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu.

Za vozača iz članka 16. stavka 4. ovoga Pravilnika, koji je položio ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, podatak o položenom ispitu ovlaštena stručna organizacija upisuje u e-Uvjerenje u obliku propisanog koda.

Opis podataka koje sadrži e-Uvjerenje, sadržaj i način vođenja evidencije o e-Uvjerenjima iz stavka 1. ovoga članka propisuje ovlaštena stručna organizacija svojim općim aktom.«.

Članak 10.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»Ovlaštena stručna organizacija prikuplja, vodi i obrađuje statističke podatke o položenim vozačkim ispitima.

Način prikupljanja podataka, način vođenja podataka, svrhu obrade podataka, te način čuvanja i kome će se davati ti podaci propisuje se općim aktom ovlaštene stručne organizacije.

Podatke iz stavka 1. ovoga članka ovlaštena stručna organizacija trajno vodi u evidencijama u elektroničkom obliku.

Rezultate o položenim vozačkim ispitima po ovlaštenim ispitivačima i autoškolama, kao cjelovito izvješće, ovlaštena stručna organizacija, najmanje jednom godišnje, dostavlja Ministarstvu unutarnjih poslova, najkasnije do 15. veljače tekuće godine.«.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/251

Urbroj: 511-01-152-20-16

Zagreb, 1. rujna 2020.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.