Izmjene Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže

NN 104/2020 (23.9.2020.), Izmjene Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1955

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 18. rujna 2020. godine donijela

IZMJENE METODOLOGIJE

UTVRĐIVANJA NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU NOVIH KORISNIKA MREŽE I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNE SNAGE POSTOJEĆIH KORISNIKA MREŽE

Članak 1.

U Metodologiji utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže (»Narodne novine«, broj 51/17 i 31/18) u cijelom članku 17. broj: »20« zamjenjuje se brojem: »22«.

Članak 2.

U članku 18. stavku 1. riječi: »20 kW« zamjenjuju se riječima: »22 kW«.

Članak 3.

U članku 19. stavku 1. podstavku 1. riječi: »20 kW« zamjenjuju se riječima: »22 kW«.

Članak 4.

U članku 20. stavku 1. podstavku 1. riječi: »20 kW« zamjenjuju se riječima: »22 kW«.

Članak 5.

Ove Izmjene Metodologije objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 1. listopada 2020. godine.

Klasa: 310-03/19-31/1

Urbroj: 371-03-20-11

Zagreb, 18. rujna 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.