Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda

NN 98/2020 (2.9.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1859

Na temelju članka 204. stavka 3., članka 205. stavaka 4. i 5., članka 206. stavka 2. i članka 248. stavka 5. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, broj 44/16 i 126/19) te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 27. kolovoza 2020. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH I POLUGODIŠNJIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA UCITS FONDA

Članak 1.

U Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda (»Narodne novine«, broj 105/17), članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Dodatni izvještaji UCITS fonda su:

– izvještaj o realiziranim dobicima (gubicima) od prodaje financijskih instrumenata UCITS fonda, čiji je sadržaj propisan Prilogom 3 ovoga Pravilnika,

– izvještaj o nerealiziranim dobicima (gubicima) i umanjenju imovine UCITS fonda, čiji je sadržaj propisan Prilogom 4 ovoga Pravilnika,

– izvješće o udjelničarima UCITS fonda, čiji je sadržaj propisan Prilogom 5 ovoga Pravilnika,

– izvješće o prvih 10 ulagatelja UCITS fonda, čiji je sadržaj propisan Prilogom 6 ovoga Pravilnika te

– izvještaj o valutnoj izloženosti UCITS fonda, čiji je sadržaj propisan Prilogom 7 ovoga Pravilnika

– statistička izvješća.

(2) Društvo za upravljanje dužno je za UCITS fond kojim upravlja sastaviti dodatne izvještaje iz stavka 1. alineje 1. i 2. ovoga članka za razdoblje poslovne godine i za razdoblje prvih šest mjeseci poslovne godine.

(3) Društvo za upravljanje dužno je za UCITS fond kojim upravlja sastaviti dodatne izvještaje iz stavka 1. alineje 3. i 4. ovoga članka sa stanjem na 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca.

(4) Društvo za upravljanje dužno je za UCITS fond kojim upravlja, a čija je neto imovina na radni dan za koji se ispunjava izvještaj jednaka ili prelazi 50 milijuna HRK, sastaviti dodatni izvještaj iz stavka 1. alineje 5. ovoga članka. Izvještaj se sastavlja za svaki radni dan.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, društvo za upravljanje za UCITS fond čijim prospektom je propisano da ne smije imati valutnu izloženost nije u obvezi dostavljati izvještaj iz stavka 1. alineje 5. ovog članka.

(6) Statistička izvješća iz stavka 1. alineje 6. ovoga članka su izvješća o radu UCITS fondova čiji sadržaj, oblik i rokove dostave, ovisno o potrebi istraživanja/analize sustava nebankarskih financijskih usluga, izvještavanja javnosti i korisnika usluga te razmjene informacija s drugim nadzornim tijelima i/ili institucijama nadležnim za statistiku ili javni nadzor, kreira Agencija.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, Agencija ne dovodeći u pitanje načela nadležnosti, tajnosti i zaštitite podataka, može prihvatiti statističke upitnike, odnosno način prikupljanja podataka kreirane od strane drugih nadzornih tijela i/ili institucija nadležnih za statistiku.

(8) Izvješća iz stavka 6. ovoga članka društvo za upravljanje dužno je sastavljati i dostavljati na način i u rokovima prema zahtjevu Agencije.«

Članak 2.

U članku 7. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Rok za dostavu dodatnog izvještaja iz članka 6. stavka 1. alineje 5. ovoga Pravilnika je do 10:00 sati drugoga radnog dana od dana za koji se izvještava.«

Članak 3.

U članku 8. mijenja se stavak 1. koji glasi:

»(1) Društvo za upravljanje dužno je za UCITS fond kojim upravlja dostaviti Agenciji izvještaje iz članka 3. stavka 1. i članka 6. stavka 1. alineja 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika u elektroničkom obliku na način definiran tehničkom uputom Agencije, potpisani naprednim elektroničkim potpisom, osim izvještaja iz članka 6. stavka 1. alineje 5. koji se ne potpisuje naprednim elektroničkim potpisom.«

Članak 4.

U članku 10. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Prvi izvještaj iz članka 6. stavka 1. alineje 5. ovoga Pravilnika, društvo za upravljanje je dužno dostaviti Agenciji za izvještajni dan 16. 11. 2020.«

Članak 5.

Dodaje se Prilog 7. Izvještaj o valutnoj izloženosti fonda.

»PRILOG 7.

IZVJEŠTAJ O VALUTNOJ IZLOŽENOSTI FONDA

DatumŠifra ustanoveOIB fondaNaziv fondaValuta fondaValutaImovinaObveze
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
HRK
EUR
EUR valutna klauzula
USD
USD valutna klauzula
Ostale valute
Ostale valute valutna klauzula


Duga izvanbilančna pozicijaKratka izvanbilančna pozicijaPozicija u valutnim opcijamaOtvorena bilančna valutna pozicijaUkupna otvorena valutna pozicijaNAVUkupna otvorena valutna pozicija kao % NAV-a
(9)(10)(11)(12)=(7)-(8)(13)=(7)-(8)+(9)-(10)+(11)(14)(15)=(13)/(14)
       
       
       
       
       
       
       
       
       


«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-02/02
Urbroj: 326-01-70-72-20-1
Zagreb, 27. kolovoza 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.