Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda

NN 98/2020 (2.9.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1860

Na temelju članka 170. stavka 3., članka 171. stavaka 5., 6. i 9. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 21/18 i 126/19) te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 27. kolovoza 2020. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH I POLUGODIŠNJIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA ALTERNATIVNOG INVESTICIJSKOG FONDA

Članak 1.

U Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda (»Narodne novine«, broj 16/2019, 82/2019 i 31/2020, dalje: Pravilnik), članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Dodatni izvještaji AIF-a su:

– izvještaj o realiziranim dobicima (gubicima) od prodaje financijskih instrumenata AIF-a, čiji je sadržaj propisan Prilogom 4 ovoga Pravilnika,

– izvještaj o nerealiziranim dobicima (gubicima) financijskih instrumenata i umanjenju vrijednosti imovine AIF-a, čiji je sadržaj propisan Prilogom 5 ovoga Pravilnika,

– izvješće o udjelničarima AIF-a, čiji je sadržaj propisan Prilogom 6 ovoga Pravilnika

– izvješće o prvih 10 ulagatelja AIF-a, čiji je sadržaj propisan Prilogom 7 ovoga Pravilnika

– izvještaj o valutnoj izloženosti AIF-a, čiji je sadržaj propisan Prilogom 8 ovoga Pravilnika

– statistička izvješća

– izvještaji o internoj stopi povrata za fond za gospodarsku suradnju, prema sadržaju određenom odredbama ovoga članka.

(2) UAIF je dužan za AIF kojim upravlja sastaviti dodatne izvještaje iz stavka 1. alineje 1. i 2. ovog članka za razdoblje poslovne godine i za razdoblje prvih šest mjeseci poslovne godine.

(3) UAIF je dužan za AIF kojim upravlja sastaviti dodatne izvještaje iz stavka 1. alineje 3. i 4. ovoga članka sa stanjem na 30. lipnja i 31. prosinca.

(4) UAIF je dužan za AIF kojim upravlja, a čija je neto imovina na radni dan za koji se ispunjava izvještaj jednaka ili prelazi 50 milijuna HRK, sastaviti dodatni izvještaj iz stavka 1. alineje 5. ovoga članka. Izvještaj se sastavlja za one radne dane na koje se računa neto vrijednost imovine AIF-a.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, UAIF za AIF čijim pravilima ili prospektom, kada je primjenjivo, je propisano da ne smije imati valutnu izloženost nije u obvezi dostavljati izvještaj iz stavka 1. alineje 5. ovog članka.

(6) Osim dodatnih izvještaja iz stavka 1. ovoga članka UAIF je dužan sastavljati za AIF kojim upravlja izvještaje iz Priloga IV. Uredbe Obrasci za izvještavanje: UAIF.

(7) Statistička izvješća iz stavka 1. alineje 6. ovog članka su izvješća o radu AIF-a čiji sadržaj, oblik i rokove dostave, ovisno o potrebi istraživanja/analize sustava nebankarskih financijskih usluga, izvještavanja javnosti i korisnika usluga te razmjene informacija s drugim nadzornim tijelima i/ili institucijama nadležnim za statistiku, kreira Hanfa.

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, Hanfa ne dovodeći u pitanje načela nadležnosti, tajnosti i zaštitite podataka, može prihvatiti statističke upitnike odnosno način prikupljanja podataka kreirane od strane drugih nadzornih tijela i/ili institucija nadležnih za statistiku.

(9) Izvješća iz stavka 7. i 8. ovog članka UAIF je dužan sastavljati i dostavljati na način i u rokovima prema zahtjevu Hanfe.

(10) Osim izvještaja iz stavka 1. ovoga članka, UAIF je za zadnji dan svakog polugodišta dužan dostaviti izvještaj o ulaganjima AIF-a rizičnog kapitala i AIF-a poduzetničkog kapitala kojima upravlja, a koji sadržava popis svih ulaganja i pregled danih zajmova.

(11) Za ulaganja AIF-a rizičnog kapitala i AIF-a poduzetničkog kapitala koja se ostvaruju putem subjekata za posebne namjene (eng. Special Purpose Vehicle; dalje: SPV) u izvještaju iz stavka 10. ovoga članka UAIF je dužan dostaviti opće podatke o SPV-u (članovi/vlasnici SPV-a, udio u vlasništvu članova SPV-a, članovi uprave, prava AIF-a koja proizlaze iz osnivanja/ulaganja u SPV i sl.), kao i podatke o imovini i obvezama SPV-a:

– popis financijskih instrumenata: naziv izdavatelja ili druge ugovorne strane, nominalnu vrijednost, prava koja proizlaze iz ulaganja kao što su npr. udio u vlasništvu, pravo na dobit, kamatu i sl.,

– popis materijalne, nematerijalne i ostale imovine i obveza: vrsta imovine/obveza, naziv druge ugovorne strane, knjigovodstvena vrijednost.

(12) Interna stopa povrata fonda za gospodarsku suradnju za razdoblje poslovanja fonda uključuje sve novčane tokove od početka rada fonda do izvještajnog datuma te fer vrijednost nerealizirane imovine fonda na izvještajni datum.

(13) Interna stopa povrata fonda za gospodarsku suradnju za razdoblje od početka rada fonda do dana izračuna interne stope povrata izračunava se kako slijedi:

• IRR Formula Excel =RR (values, date)

• Isplate FGS-a: negativan predznak

• Uplate FGS-u: pozitivan predznak

• Nerealizirana fer vrijednost: pozitivan predznak

(14) Interna stopa povrata fonda za gospodarsku suradnju za razdoblje poslovanja fonda izračunava se polugodišnje i godišnje na dan sastavljanja polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja.

(15) Interna stopa povrata pojedinačnog ulaganja uključuje sve novčane tokove po pojedinačnom ulaganju u razdoblju od stjecanja ulaganja do dana dezinvestiranja (raspolaganja) pojedinačnog ulaganja.

(16) Interna stopa povrata pojedinačnog ulaganja izračunava se na dan dezinvestiranja pojedinačnog ulaganja.«

Članak 2.

U članku 6. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Rok za dostavu dodatnog izvještaja iz članka 5. stavka 1. alineje 5. ovoga Pravilnika je do 10:00 sati drugoga radnog dana od dana za koji se izvještava.«

Stavci 5., 6. i 7. postaju 6., 7. i 8.

Članak 3.

U članku 7. mijenja se stavak 1. koji glasi:

»(1) UAIF je dužan za AIF kojim upravlja dostaviti Hanfi izvještaje iz članka 3. stavka 1., članka 5. stavka 1. alineje 1., 2., 3., 4., 5. i 7. te članka 5. stavka 6. ovoga Pravilnika u elektroničkom obliku na način definiran tehničkom uputom Hanfe.«

U članku 7. mijenja se stavak 3. koji glasi:

»(3) UAIF je dužan za AIF kojim upravlja godišnje izvještaje iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, zajedno s revizorskim izvješćem o obavljenoj reviziji godišnjih izvještaja i godišnjim izvješćem AIF-a te izvještaj o ulaganjima AIF-a rizičnog kapitala i AIF-a poduzetničkog kapitala iz članka 5. stavka 10. ovoga Pravilnika dostaviti na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za fondove: UCITS, AIF, OMF i DMF.«

Članak 4.

U članku 9. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Prvi izvještaj iz članka 5. stavka 1. alineje 5. ovoga Pravilnika, UAIF je dužan dostaviti Agenciji za izvještajni dan 16. 11. 2020. godine.«

Članak 5.

Dodaje se Prilog 8. Izvještaj o valutnoj izloženosti fonda.

»PRILOG 8.

IZVJEŠTAJ O VALUTNOJ IZLOŽENOSTI FONDA

DatumŠifra ustanoveOIB fondaNaziv fondaValuta fondaValutaImovinaObveze
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
HRK
EUR
EUR valutna klauzula
USD
USD valutna klauzula
Ostale valute
Ostale valute valutna klauzula


Duga izvanbilančna pozicijaKratka izvan­bilančna pozicijaPozicija u valutnim opcijamaOtvorena bilančna valutna pozicijaUkupna otvorena valutna pozicijaNAVUkupna otvorena valutna pozicija kao % NAV-a
(9)(10)(11)(12)=(7)-(8)(13)=(7)-(8)+(9)-(10)+(11)(14)(15)=(13)/(14)
       
       
       
       
       
       


«

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-02/01
Urbroj: 326-01-70-72-20-4
Zagreb, 27. kolovoza 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.