Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva

NN 98/2020 (2.9.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1865

Na temelju članka 98. stavka 4. točaka 1. i 2. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14, 29/18 i 115/18, dalje u tekstu: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća 27. kolovoza 2020. donijela je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH I DODATNIH IZVJEŠTAJA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

Članak 1.

(1) U članku 4. stavku 2. Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva (Narodne novine broj 37/2016 i 121/2016), dodaju se točke 7., 8. i 9. koje glase:

»7. Izvještaj o izračunu naknade za upravljanje imovinom (Obrazac MOD-IN)

8. Izvještaj o pregledu broja korisnika i ugovora prema vrsti i obliku mirovine (Obrazac MOD-NKU)

9. Izvještaj o pregledu isplata mirovina i primljenih doznaka prema vrsti i obliku mirovine (Obrazac MOD-VOM)«

(3) Obrasci izvještaja o izračunu naknade za upravljanje imovinom (Obrazac MOD-IN), izvještaja o pregledu broja korisnika i ugovora prema vrsti i obliku mirovine mirovine (Obrazac ­MOD-NKU) i izvještaja o pregledu isplata mirovina i primljenih doznaka prema vrsti i obliku mirovine (Obrazac MOD-VOM) iz Priloga ovoga Pravilnika postaju dio Priloga 2.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1.,

druga i treća alineja mijenjaju se i glase:

» – dodatne izvještaje iz članka 4. stavka 2. točaka 1. do 6. i 8. do 9. ovoga Pravilnika za razdoblje poslovne godine (godišnji dodatni izvještaji) te za tromjesečna izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine i to na dan 31.03., 30.06., 30.09., 31.12. (tromjesečni dodatni izvještaji)

– dodatne izvještaje iz članka 4. stavka 2. točaka 6. do 7. ovoga Pravilnika mjesečno (mjesečni dodatni izvještaji).«

Članak 3.

U članku 6., stavak 3. mijenja se i glasi:

»Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je dostaviti Agenciji mjesečni dodatni izvještaj iz članka 4. stavka 2. točke 7. ovoga Pravilnika najkasnije do kraja mjeseca koji slijedi nakon izvještajnog mjeseca.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a prvi put se primjenjuje za mjesečni izvještaj za mjesec rujan 2020. godine, a za tromjesečne dodatne izvještaje na dan 30. 9. 2020. godine.

Klasa: 011-02/20-04/03
Urbroj: 326-01-70-72-20-02
Zagreb, 27. kolovoza 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG

Obrazac: MOD-IN

Obrazac: MOD-NKU

Obrazac: MOD-VOM