Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama

NN 107/2020 (2.10.2020.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama

Hrvatski sabor

2006

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONCESIJAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. rujna 2020.

Klasa: 011-01/20-01/89

Urbroj: 71-10-01/1-20-2

Zagreb, 29. rujna 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONCESIJAMA

Članak 1.

U Zakonu o koncesijama (»Narodne novine«, br. 69/17.) u članku 5. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. gospodarski subjekt je fizička ili pravna osoba, uključujući podružnicu, ili javnopravno tijelo ili zajednica tih osoba ili tijela, uključujući svako njihovo privremeno udruženje, koja na tržištu nudi izvođenje radova ili posla, isporuku robe ili pružanje usluga«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 6. iza riječi: »njihovim dužnostima« briše se točka i dodaju se riječi: »u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje javna nabava, a koje se odnose na sukob interesa.«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Davatelji koncesije ne daju koncesije međusobno niti se odgovarajuće primjenjuju propisi kojima se uređuje javna nabava, a u dijelu koji se odnosi na ugovore između subjekata u javnom sektoru.«.

Članak 3.

U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Koncesija se ne može dati na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, u području obrane i sigurnosti i na drugim dobrima utvrđenim posebnim propisima.«.

Članak 4.

U članku 18. stavku 2. iza riječi: »gospodarskim razvojnim planovima« stavlja se zarez i dodaju riječi: »prostornim planovima«.

Članak 5.

U članku 19. stavku 4. iza riječi: »daje u koncesiju« dodaju se riječi: »i njegova odnosa prema važećem prostornom planu«.

Članak 6.

U članku 20. stavku 7. iza riječi: »izračuna« dodaju se riječi: »sukladno propisima iz područja procjene vrijednosti nekretnina«.

Članak 7.

U članku 25. stavku 1. iza točke 6. dodaju se točke 7., 8. i 9. koje glase:

»7. se sukob interesa u smislu članka 7. stavka 6. i članka 16. stavka 4. ovoga Zakona ne može učinkovito ukloniti drugim, manje drastičnim mjerama

8. je gospodarski subjekt kriv za ozbiljno pogrešno prikazivanje činjenica pri dostavljanju podataka potrebnih za provjeru odsutnosti osnova za isključenje ili za ispunjenje kriterija za odabir gospodarskog subjekta, ako je prikrio takve informacije ili nije u stanju priložiti popratne dokumente u skladu s člancima 24. i 25. ovoga Zakona

9. je gospodarski subjekt pokušao na nepropisan način utjecati na postupak odlučivanja javnog naručitelja, doći do povjerljivih podataka koji bi mu mogli omogućiti nepoštenu prednost u postupku nabave ili je iz nemara dostavio pogrešnu informaciju koja može imati materijalni utjecaj na odluke koje se tiču isključenja, odabira gospodarskog subjekta ili dodjele ugovora.«.

U stavku 8. riječi: »pravomoćnosti presude« zamjenjuju se riječima: »dotičnog događaja«.

Članak 8.

U članku 58. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Davatelj koncesije odgovaran je za obračun i naplatu naknade za koncesiju ili iznimno drugo tijelo, ako je to posebnim zakonom drukčije propisano.«.

Članak 9.

U članku 62. stavku 1. točka 2. briše se.

Dosadašnja točka 3. postaje točka 2.

U stavku 4. riječ: »devet« zamjenjuje se s brojem: »12«.

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) U svrhu izračuna procjene vrijednosti izmjene koncesije ažurirana je vrijednost referentna vrijednost kada ugovor o koncesiji sadržava odredbu o indeksaciji, a ako ugovor o koncesiji ne sadržava odredbu o indeksaciji, ažurirana vrijednost izračunava se uzimajući u obzir prosječnu inflaciju.«.

Dosadašnji stavci 7., 8. i 9. postaju stavci 8., 9. i 10.

Članak 10.

U članku 63. stavku 2. iza riječi: »bitna« dodaju se riječi: »ako njome koncesija postaje bitno različita po svojoj naravi od one prvotno zaključene, a osobito«.

Članak 11.

Članak 66. mijenja se i glasi:

»(1) Ugovor o koncesiji može se, uz pisanu suglasnost davatelja koncesije, prenijeti na treću osobu u skladu sa stavkom 3. ovoga članka, osim ako posebnim propisom nije drugačije propisano.

(2) Prijenos ugovora o koncesiji ne smije umanjiti kvalitetu i narušiti kontinuitet provedbe ugovora o koncesiji.

(3) Prijenos ugovora o koncesiji može se dozvoliti u slučajevima koji su povezani sa stjecanjem vlasništva nad koncesionarom, nakon provedbe postupka restrukturiranja, kroz postupke spajanja postojećeg koncesionara s budućim koncesionarom ili drugih oblika stjecanja vlasništva koji proistječu iz provedenog postupka restrukturiranja, a u skladu sa stavkom 2. ovoga članka.

(4) Prijenos ugovora o koncesiji se može izvršiti pod uvjetom da treća osoba ispunjava uvjete sposobnosti određene za koncesionara u dokumentaciji za nadmetanje i obavijesti o namjeri davanja koncesije.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, prijenos ugovora o koncesiji moguće je provesti, uz pisanu suglasnost davatelja koncesije, za koncesije za usluge procijenjene vrijednosti manje od praga iz članka 4. ovoga Zakona te za koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra isključivo u slučaju prijenosa obrta kada je obrtnik ostvario pravo na mirovinu i u slučaju nasljeđivanja obrta nakon smrti obrtnika.

(6) Prilikom prijenosa ugovora o koncesiji u skladu s ovim člankom na odgovarajući način se primjenjuju odredbe propisa kojima se ureduju trgovačka društva, financijsko poslovanje i drugi odgovarajući propisi.«.

Članak 12.

Članak 67. mijenja se i glasi:

»(1) Na koncesiji se može, uz suglasnost davatelja koncesije, osnovati založno pravo samo u korist financijskih institucija radi osiguranja tražbina tih institucija na temelju ugovora o kreditu danog radi provedbe ugovora o koncesiji, osim ako posebnim propisom nije drugačije propisano.

(2) Tražbine financijskih institucija iz stavka 1. ovoga članka mogu se odnositi isključivo na financijske instrumente pribavljene u svrhu provedbe ugovora o koncesiji, a ne smiju uključivati bilo kakve druge tražbine koje financijska institucija ima u odnosu na koncesionara po bilo kojim drugim osnovama.

(3) Prije osnivanja založnog prava na ugovor o koncesiji mora se utvrditi vrijednost koncesije na kojoj se osniva založno pravo.

(4) Prijenos ugovora o koncesiji može se dozvoliti, uz pisanu suglasnost davatelja koncesije, u korist financijske institucije koja daje kredit/kredite koncesionaru u svrhu provedbe ugovora o koncesiji, radi namirenja zalogom osigurane tražbine koja se ne ispuni o dospijeću, kada je takva izmjena predviđena u dokumentaciji za nadmetanje i ugovoru o koncesiji u skladu s člankom 62. stavkom 5. točkom 1. ovoga Zakona.

(5) Vrijednost koncesije procjenjuje se ponovo prilikom ostvarenja prava na namirenje, a radi utvrđivanja odnosa vrijednosti koncesije s vrijednosti tražbine založnog vjerovnika.

(6) Prijenos ugovora o koncesiji ne smije umanjiti kvalitetu i narušiti kontinuitet provedbe ugovora o koncesiji.

(7) Na sva pitanja koja nisu uređena ovim člankom primjenjuju se odgovarajuće odredbe propisa kojima se ureduje založno pravo.«.

Članak 13.

Članak 68. mijenja se i glasi:

»(1) Za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji koncesionar može s trećim osobama sklopiti podugovor, osim ako posebnim propisom nije drugačije propisano.

(2) Kada iz objektivnih opravdanih razloga nije moguće sklopiti podugovor, odnosno kada je pravni status nekretnine koja je predmet koncesije takav da nije sposobna biti objektom prava vlasništva i drugih stvarnih prava, moguće je sklopiti ugovor o potkoncesiji.

(3) Prije sklapanja ugovora o potkoncesiji iz stavka 2. ovoga članka koncesionar je dužan dobiti pisanu suglasnost davatelja koncesije.

(4) Za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji koncesionar mora od davatelja koncesije ishoditi pisanu suglasnost za izmjene postojećeg potkoncesionara ili izmjenu postojećeg ugovora o potkoncesiji.«.

Članak 14.

Članak 69. mijenja se i glasi:

»(1) Mogućnost sklapanja podugovora i ugovora o potkoncesiji davatelj koncesije predviđa u studiji opravdanosti davanja koncesije, dokumentaciji za nadmetanje, obavijesti o namjeri davanja koncesije te u ugovoru o koncesiji u okviru koje se može dati.

(2) Podugovor i ugovor o potkoncesiji ne može se sklopiti s ciljem neopravdanog izbjegavanja izvršenja ugovornih obveza koncesionara.

(3) Davatelj koncesije može u dokumentaciji za nadmetanje zahtijevati od ponuditelja dostavu podataka o budućem podugovaratelju ili potkoncesionaru.

(4) Nakon zaprimanja zahtjeva za sklapanje ugovora o potkoncesiji ili dostave sklopljenog podugovora davatelj koncesije može provjeriti postojanje razloga za isključenje iz članaka 24. i 25. ovoga Zakona i zatražiti od koncesionara zamjenu navedenog potkoncesionara ili podugovaratelja.

(5) Prihod koji ostvari podugovaratelj ili potkoncesionar od djelatnosti koju obavlja na temelju podugovora ili ugovora o potkoncesiji zbraja se u ukupan prihod koncesionara na koji se obračunava naknada za koncesiju.

(6) Podugovor i ugovor o potkoncesiji koncesionar dostavlja davatelju koncesije u roku od deset dana od dana sklapanja podugovora, odnosno ugovora o potkoncesiji.

(7) Podugovor i ugovor o potkoncesiji ne može se sklopiti na rok dulji od roka na koji je sklopljen ugovor o koncesiji.

(8) Podatke o podugovoru i ugovoru o potkoncesiji davatelj koncesije unosi u Registar koncesija u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(9) Sudjelovanje podugovaratelja i potkoncesionara ne utječe na odgovornost koncesionara za provedbu ugovora o koncesiji.

(10) Na podugovor ili ugovor o potkoncesiji osim odredbi ovoga Zakona na odgovarajući način se primjenjuju odredbe posebnih zakona.«.

Članak 15.

U članku 99. stavku 1. točki 9. riječi: »članci 68. i 69.« zamjenjuju se riječima: »članak 68. stavci 3. i 4. i članak 69. stavci 6., 7. i 8.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona

Članak 16.

(1) Postupci davanja koncesija koji su započeli prije stupanja na snagu ovoga Zakona te sudski ili drugi postupci koji se vode vezano za te koncesije dovršit će se prema odredbama propisa koji su bili na snazi u vrijeme njihova pokretanja.

(2) Postupci nadzora koji su započeli prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama propisa koji su bili na snazi u vrijeme njihova pokretanja.

Stupanje na snagu

Članak 17.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/98

Zagreb, 25. rujna 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.