Pravilnik o načinu i postupku provedbe ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju

NN 107/2020 (2.10.2020.), Pravilnik o načinu i postupku provedbe ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

2011

Na temelju članka 57. a stavka 8. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, br. 143/13, 127/19 i 41/20 – ispravak) ministar nadležan za poduzetništvo i obrt, uz prethodno ishođeno mišljenje Hrvatske obrtničke komore i Hrvatske gospodarske komore, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE ISPITA KOJIM SE DOKAZUJE OSNOVNO ZNANJE O POUČAVANJU UČENIKA NA NAUKOVANJU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se način i postupak provedbe ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju (u daljnjem tekstu: Ispit), visina naknade troškova te sadržaj i oblik uvjerenja o položenom Ispitu.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na muški i na ženski rod.

Članak 2.

(1) Hrvatska obrtnička komora organizira i provodi Ispit.

(2) Ispit je javan.

II. ISPITNA KOMISIJA

Članak 3.

(1) Ispit se polaže pred ispitnom komisijom (u daljnjem tekstu: Komisija) koju osniva Hrvatska obrtnička komora.

(2) Komisija se osniva za područje Republike Hrvatske, a djeluje, u pravilu, u sjedištu nadležne područne obrtničke komore.

(3) Komisija se sastoji od tri člana. Svaki član Komisije ima zamjenu.

(4) Članovi Komisije moraju zadovoljiti uvjet odgovarajućeg obrazovanja iz područja pedagogije.

(5) Odgovarajuće obrazovanje iz stavka 4. ovog članka odnosi se na stečeno zvanje profesor pedagogije, diplomirani pedagog i magistar pedagogije odnosno stečenu kvalifikaciju više ili visoke stručne spreme odnosno 1. ili 2. razinu visokog obrazovanja (6 i 7 razinu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira) i pedagoško psihološko osposobljavanje uz uvjet pet godina odgovarajućeg radnog iskustva.

(6) Hrvatska obrtnička komora osniva Komisiju sukladno prijedlozima za imenovanje:

– područne obrtničke komore – prijedlog jednog člana i njegove zamjene

– Hrvatska gospodarska komora – prijedlog jednog člana iz svake regionalne komore i njegove zamjene

– ustanova za strukovno obrazovanje koja može biti i regionalni centar kompetentnosti – prijedlog jednog člana i njegove zamjene posredstvom nadležne područne obrtničke komore.

(7) Prijedlog za člana mora sadržavati:

– dokaze o ispunjenosti uvjeta iz stavka 5. ovoga članka

– pisanu suglasnost osobe koja se predlaže za člana Komisije ne stariju od šest mjeseci.

(8) Mandat članova Komisije traje četiri godine, a nakon isteka mandata mogu biti ponovno imenovani.

(9) Članovi Komisije mogu biti razriješeni i prije isteka mandata u slučaju neispunjavanja obveza ili smrti odnosno na osobni zahtjev koji se podnosi pisanim putem.

(10) Član Komisije ne može biti krvni srodnik u ravnoj lozi, brat, sestra, bračni drug, posvojitelj, skrbnik, usvojenik te poslodavac kandidata.

Članak 4.

(1) Komisija obavlja sljedeće zadaće:

– utvrđuje mjesto i vrijeme polaganja Ispita

– utvrđuje popis kandidata

– utvrđuje identitet kandidata

– utvrđuje raspored pisanog i praktičnog dijela Ispita

– utvrđuje zadatke za praktični dio Ispita

– provodi Ispit i ocjenjuje kandidate

– utvrđuje opći uspjeh na Ispitu.

(2) Komisija može u jednom danu ispitati najviše petnaest kandidata.

Članak 5.

(1) Predsjednik Komisije imenuje se iz redova članova Komisije i predstavnik je Hrvatske obrtničke komore.

(2) Predsjednik Komisije odgovoran je za zakonitu provedbu Ispita te obavlja sljedeće poslove:

– predsjedava sastancima Komisije

– organizira poslove i daje zaduženja članovima Komisije.

III. ROKOVI ZA POLAGANJE ISPITA

Članak 6.

(1) Ispit se polaže u četiri roka: proljetnom, ljetnom, jesenskom i zimskom.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka Ispit se može održati izvanredno, kada se za polaganje ispita prijavi najmanje deset kandidata.

(3) Rokovi za polaganje Ispita objavljuju se na mrežnim stranicama Hrvatske obrtničke komore i područnih obrtničkih komora.

IV. PRIJAVA ISPITA

Članak 7.

(1) Ispitu mogu pristupiti osobe koje imaju završeno najmanje srednje strukovno obrazovanje na razini 4.1 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

(2) Prijavnica za polaganje Ispita podnosi se Hrvatskoj obrtničkoj komori.

(3) Obrazac prijavnice iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio ovoga Pravilnika kao Prilog 1.

Članak 8.

(1) Prijave za svaki rok zaključuju se dvadeset jedan dan prije početka Ispita.

(2) Nakon proteka roka iz stavka 1. ovog članka, Komisija utvrđuje popis kandidata koji udovoljavaju uvjetima za polaganje Ispita u roku sedam dana od zaključenja prijava.

Članak 9.

O ispunjenosti uvjeta za pristupanje Ispitu te pojedinostima vezanima uz provedbu Ispita, Hrvatska obrtnička komora izvješćuje kandidate pisanim putem u roku sedam dana od utvrđivanja popisa kandidata koji udovoljavaju uvjetima za polaganje Ispita.

V. POLAGANJE ISPITA

Članak 10.

(1) Ispit se polaže prema programu koji utvrđuje pravilnikom ministar nadležan za poduzetništvo i obrt na prijedlog Hrvatske obrtničke komore i Hrvatske gospodarske komore.

(2) Teorijska znanja provjeravaju se putem pisanog ispita, a praktična znanja putem praktičnog zadatka.

(3) Praktičan zadatak iz stavka 2. ovoga članka obuhvaća izradu pisane priprave za poučavanje učenika te demonstraciju postupka poučavanja i vrednovanja na konkretnom zadatku.

(4) Praktičan zadatak određuje Komisija u skladu s programom Ispita.

(5) Ispitna pitanja određuje Komisija u skladu s programom Ispita ili se određuju kroz ispitnu aplikaciju.

(6) Pisani ispit ne može trajati duže od 90 minuta, dok praktični zadatak ne može trajati duže od 120 minuta.

Članak 11.

(1) Polaganje pisanog ispita nadzire najmanje jedan član Komisije.

(2) Članovi Komisije pregledavaju i ocjenjuju pisani ispit ili se pregled i ocjenjivanje pisanog ispita provodi automatizirano elektroničkim putem, korištenjem ispitne aplikacije.

(3) Provjeru praktičnoga zadatka provode svi članovi Komisije.

Članak 12.

(1) Pisani ispit uspješno je položio kandidat koji postigne najmanje 60% mogućih bodova te mu se izriče ocjena »položio-la«.

(2) Kandidatu koji na pisanom ispitu postigne manje od 30% mogućih bodova izriče se ocjena »nije položio« i upućuje ga se na ponovno polaganje.

(3) Kandidat koji na pisanom ispitu postigne od 30% do 60% mogućih bodova ima pravo na usmeni ispit.

(4) Uspjeh kandidata na praktičnom zadatku vrednuje se putem ocjenjivačke liste. Praktični zadatak uspješno je položio kandidat koji postigne najmanje 60% mogućih bodova.

(5) Uspjeh kandidata na praktičnom zadatku izriče se: »položio-la« ili »nije položio-la«.

(6) Uspjeh kandidata na Ispitu izriče se: »položio-la« ili »nije položio-la«.

(7) Kandidat koji ne položi jedan dio ispita upućuje se na ponovno polaganje tog dijela u roku koji ne može biti kraći od četrnaest dana.

(8) Obavijest o uspjehu na Ispitu dostavlja se kandidatu u pisanom obliku, redovnom poštom ili elektroničkom poštom najkasnije u roku sedam dana od dana završetka Ispita.

Članak 13.

(1) Kandidat koji se služi nedopuštenim sredstvima ili ometa druge kandidate tijekom Ispita udaljuje se i izriče mu se ocjena »nije položio«.

(2) Ako je kandidat spriječen pristupiti Ispitu, o tome mora obavijestiti Hrvatsku obrtničku komoru najkasnije 48 sati prije početka Ispita uz predočenje dokaza o spriječenosti, osim uslijed više sile o čemu se odgovarajući dokaz može predočiti nakon završetka Ispita.

(3) Kandidatu koji neopravdano ne pristupi Ispitu ili tijekom Ispita odustane od polaganja izriče se ocjena »nije položio«.

VI. PRIGOVOR

Članak 14.

(1) Kandidat koji smatra da su tijekom postupka polaganja Ispita povrijeđene odredbe ovoga Pravilnika ima pravo prigovora.

(2) Prigovor se podnosi u pisanom obliku Žalbenoj komisiji u roku 24 sata od primitka obavijesti o uspjehu.

(3) Ako se temeljem prigovora utvrdi da su povrijeđene odredbe ovoga Pravilnika, Žalbena komisija u roku petnaest dana od primitka prigovora može donijeti Odluku o ponavljanju Ispita.

Članak 15.

(1) Žalbenu komisiju iz članka 14. stavka 2. čine tri člana koje imenuje predsjednik Hrvatske obrtničke komore.

(2) U sastavu Žalbene komisije ne mogu biti članovi Komisije koji su provodili Ispit i njihove zamjene.

VII. UVJERENJE

Članak 16.

(1) Uvjerenje o položenom ispitu kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju izdaje Hrvatska obrtnička komora.

(2) Obrazac Uvjerenja iz stavka 1. ovog članka tiskan je na papiru Mould 90 g/m² sa zaštitnim UV vlakancima i vodenim znakom (multi ton s logotipom »Narodnih novina« u obliku zastave koja se vijori). U sredini obrasca Uvjerenja otisnut je grb Republike Hrvatske.

(3) Na obrascu Uvjerenja nalazi se tekst sljedećeg sadržaja:

– znak Hrvatske obrtničke komore

– Hrvatska obrtnička komora

– Uvjerenje o položenom ispitu kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju.

(4) U prazan prostor obrasca Uvjerenja upisuju se sljedeći podaci nositelja Uvjerenja:

– ime i prezime

– OIB

– datum, mjesto i država rođenja

– državljanstvo

– datum polaganja Ispita

– broj matične knjige

– klasifikacijska oznaka

– urudžbeni broj

– mjesto i datum izdavanja Uvjerenja

– potpis predsjednika Hrvatske obrtničke komore i pečat s grbom Hrvatske obrtničke komore.

(5) Obrazac Uvjerenja iz stavka 1. ovog članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio kao Prilog 2.

VIII. TROŠKOVI ISPITA

Članak 17.

(1) Troškovi polaganja Ispita podmiruju se iz sredstava koja uplaćuju kandidati.

(2) Visina troškova naknade za polaganje Ispita iznosi 800,00 kn (osamsto kuna) po kandidatu.

(3) Raspodjelu sredstava iz stavka 1. ovoga članka odlukom utvrđuje Hrvatska obrtnička komora.

IX. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/12

Urbroj: 526-04-01/1-20-6

Zagreb, 16. rujna 2020.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.

PRILOG 1.

PRILOG 2.