Pravilnik o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju

NN 107/2020 (2.10.2020.), Pravilnik o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

2013

Na temelju članka 61. stavka 2. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, br. 143/13, 127/19 i 41/20 – ispravak), ministar nadležan za obrt, nakon prethodno pribavljenog mišljenja ministra nadležnog za obrazovanje, donosi

PRAVILNIK

O MINIMALNIM UVJETIMA ZA UGOVORE O NAUKOVANJU

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se minimalni uvjeti za ugovore o naukovanju, sadržaj i izgled obrazaca ugovora o naukovanju i raskida ugovora o naukovanju.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na muški i na ženski rod.

Članak 2.

(1) Ugovor o naukovanju sklapaju obrtnik ili pravna osoba koji imaju dozvolu (licenciju) za izvođenje naukovanja i učenik odnosno roditelj ili skrbnik učenika ukoliko je učenik maloljetan.

(2) Naukovanje mogu zajedno provoditi dva izvođača u slučaju kada jedan izvođač može osigurati materijalno-kadrovske uvjete za provedbu programa naukovanja za pojedino zanimanje s najmanje 50%-tnim obuhvatom planiranih ishoda učenja.

(3) Izvođači naukovanja iz stavka 2. ovog članka sklapaju Ugovor o zajedničkoj provedbi naukovanja.

UGOVORI O NAUKOVANJU

Članak 3.

(1) Minimalni uvjeti koje moraju sadržavati ugovori o naukovanju propisani su odredbama Ugovora o naukovanju.

(2) Obrasci Ugovora o naukovanju iz stavka 1. ovoga članka sastavni su dio ovoga Pravilnika kao Prilog 1. i Prilog 2.

Obrazac Ugovora o naukovanju iz Priloga 1. otisnut je u svijetloplavoj boji, a obrazac Ugovora o naukovanju iz Priloga 2. u svijetložutoj boji.

Članak 4.

(1) Ukoliko obrtnik ili pravna osoba iz bilo kojeg razloga ne mogu ostvariti dio ishoda učenja propisanih strukovnim dijelom strukovnog kurikuluma obvezni su sklopiti Ugovor o suradnji s drugim obrtnikom ili pravnom osobom koji posjeduju dozvolu (licenciju) za izvođenje naukovanja ili zatražiti pomoć ustanove za strukovno obrazovanje za pronalazak odgovarajućeg mjesta za izvođenje tih ishoda.

(2) Obrazac Ugovora o suradnji iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio ovog Pravilnika kao Prilog 5.

Članak 5.

(1) Evidenciju i verifikaciju ugovora o naukovanju vodi Hrvatska obrtnička komora.

(2) Evidencija ugovora o naukovanju kao i evidencija raskida ovih ugovora vrši se putem interaktivne aplikacije e-Naukovanje koja je dostupna na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za obrt.

(3) Ustanova za strukovno obrazovanje dostavlja na evidenciju i verifikaciju nadležnoj područnoj obrtničkoj komori jedan primjerak potpisanog Ugovora o naukovanju koji sadrži broj dodijeljen putem interaktivne aplikacije e-Naukovanje.

(4) O raskidu Ugovora o naukovanju, nakon evidentiranja u interaktivnoj aplikaciji e-Naukovanje, ustanova za strukovno obrazovanje obavještava nadležnu područnu obrtničku komoru putem obrasca raskida Ugovora o naukovanju.

(5) Obrazac raskida Ugovora o naukovanju sastavni je dio ovog Pravilnika kao Prilog 3. odnosno Prilog 4. u slučaju zajedničke provedbe naukovanja.

Obrazac raskida Ugovora o naukovanju iz Priloga 3. otisnut je u svijetloplavoj boji, a obrazac raskida Ugovora o naukovanju iz Priloga 4. u svijetložutoj boji.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju (»Narodne novine«, br. 63/14 i 80/18).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/10

Urbroj: 526-04-01/1-20-5

Zagreb, 16. kolovoza 2020.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.

PRILOG 1.

Na temelju članka 61. stavka 2. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, br. 143/13, 127/19 i 41/20 – ispravak)

__________________________________________________,

(tvrtka obrta/pravne osobe)

matični broj subjekta (MBS) ____________________________,

osobni identifikacijski broj (OIB) obrtnika-ce/pravne osobe _______, koji-a posjeduje dozvolu (licenciju) broj: ________________ za izvođenje naukovanja i učenik-ca ________________________,

(ime i prezime)

osobni identifikacijski broj (OIB): ________________________,

rođen-a ____________ godine u ________________________,

državljanin-ka _______________________________,

zastupan-a po roditelju ili skrbniku _______________________,

sklapaju

UGOVOR O NAUKOVANJU

za kvalifikaciju _______________________________________

Članak 1.

Obrtnik ili pravna osoba obvezuju se da će izvoditi program naukovanja u skladu sa strukovnim kurikulumom, a prema izvedbenom planu i programu utvrđenom u suradnji s ustanovom za strukovno obrazovanje.

Članak 2.

Obrtnik ili pravna osoba obvezuju se organizirati ostvarivanje strukovnoga kurikuluma tako da učeniku omoguće redovito pohađanje nastave svih dijelova strukovnoga kurikuluma.

Članak 3.

(1) Obrtnik ili pravna osoba obvezuju se da će naukovanje organizirati u vremenu od 6 do 22 sata, vodeći računa o svojem radnom vremenu, ali ne duže od 8 sati dnevno odnosno 40 sati tjedno te u skladu s utvrđenim godišnjim planom i programom rada ustanove za strukovno obrazovanje.

(2) Učenik ne može biti istoga dana na nastavi u ustanovi za strukovno obrazovanje i na naukovanju kod obrtnika ili pravne osobe.

(3) U organizaciji naukovanja obvezna je odgovarajuća primjena propisa kojima se uređuju poslovi koje ne smije obavljati maloljetnik.

(4) Raspored naukovanja, odnosno vrijeme početka i završetka za sve dane utvrđuje se izvedbenim planom i programom naukovanja.

(5) Broj sati koje učenik dnevno provodi na naukovanju obrtnik ili pravna osoba dužni su evidentirati u evidencijskom listu mape praktične nastave i vježbi.

(6) Ako naukovanje kontinuirano traje više od 4 sata dnevno, učenik ima pravo na dnevni odmor u trajanju od najmanje 30 minuta.

(7) Učeniku se mora osigurati dnevni odmor između dva uzastopna dana naukovanja u trajanju od najmanje 14 sati neprekidno te tjedni odmor u trajanju od najmanje 48 sati neprekidno.

(8) Tijekom školske godine učeniku se osigurava 45 radnih dana odmora.

Članak 4.

(1) Ukoliko obrtnik ili pravna osoba iz bilo kojeg razloga ne mogu ostvariti dio ugovorenih sadržaja naukovanja obvezni su sklopiti Ugovor o suradnji s drugim obrtnikom ili pravnom osobom koji posjeduju dozvolu (licenciju) za izvođenje naukovanja ili zatražiti pomoć ustanove za strukovno obrazovanje za pronalazak odgovarajućeg mjesta za izvođenje tih sadržaja.

(2) Ako učenik naukovanje obavlja kod više obrtnika ili pravnih osoba, vrijeme provedeno na naukovanju kod istih se zbraja te ukupno ne može trajati duže od vremena utvrđenog u članku 3. stavku 1. ovog Ugovora.

(ime i prezime)

(3) Učenik koji s obrtnikom ili pravnom osobom sklopi Ugovor o naukovanju ne može za vrijeme trajanja tog ugovora s istim ili s drugim obrtnikom ili pravnom osobom sklopiti isti takav ugovor.

Članak 5.

(1) Obrtnik ili pravna osoba obvezuju se da će tijekom naukovanja učeniku isplaćivati minimalnu nagradu i to: u prvoj godini 10%, u drugoj godini 20% te u trećoj godini 25% prosječne neto plaće ostvarene u prethodnoj godini u gospodarstvu Republike Hrvatske.

(2) Nagrada iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se za ostvarene sate naukovanja.

(3) Nagrada može biti i veća od iznosa propisanog u stavku 1. ovoga članka.

Članak 6.

(1) Obrtnik se obvezuje da će u svrhu izvođenja naukovanja obavljati zadaće mentora, odnosno da će za mentora imenovati radnika zaposlenog na puno radno vrijeme.

(2) Pravna osoba se obvezuje da će u svrhu izvođenja naukovanja za mentora imenovati radnika zaposlenog na puno radno vrijeme.

(3) Mentor mora udovoljavati uvjetima propisanim odredbama članka 56.a stavka 2. i 3. i članka 58. stavka 2. Zakona o obrtu.

Članak 7.

(1) Obrtnik i pravna osoba koji izvode naukovanje obvezni su:

– osigurati potrebne uvjete za stjecanje propisanih kompetencija

– osigurati i provoditi propisane mjere zaštite na radu i mjere sigurnosti za vrijeme izvođenja naukovanja

– isplaćivati ugovorenu nagradu

– kontinuirano pratiti, vrednovati i ocjenjivati postignute ishode učenja za ugovoreni dio programa naukovanja

– omogućiti nastavniku ustanove za strukovno obrazovanje da neposrednim uvidom i uvidom u propisanu dokumentaciju prati izvršenje i kvalitetu naukovanja

– voditi dokumentaciju o pohađanju naukovanja

– ispunjavati druge obveze koje proizlaze iz Ugovora o naukovanju.

(2) Obrtnik ili pravna osoba se obvezuju da će za ugovoreni dio naukovanja odnosno provedbu kontrolnog ispita, izrade i obrane završnog rada te polaganja naučničkog ispita, ako se održavaju u njihovim poslovnim prostorima ili na radilištu, osigurati potrebne materijale, strojeve, uređaje i alate te odgovarajuće mjere higijensko-tehničke zaštite.

(3) Izrađeni predmeti ili vrijednosti pruženih usluga pripadaju obrtniku ili pravnoj osobi kod kojih se izvodi naukovanje ili kod kojih se polažu ispiti iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 8.

Učenik na naukovanju kod obrtnika ili pravne osobe obvezan je:

– redovito pohađati naukovanje

– redovito ispunjavati obveze koje proizlaze iz strukovnog kurikuluma i Ugovora o naukovanju sa svrhom izvođenja programa naukovanja

– postupati sukladno uputama ustanove za strukovno obrazovanje, obrtnika i pravne osobe vezano uz vrijeme provedbe naukovanja i redovitost pohađanja

– postupati u skladu s propisima o sigurnosti na radu

– uredno voditi propisanu dokumentaciju za vrijeme naukovanja

– čuvati imovinu i poslovne tajne obrtnika ili pravne osobe.

Članak 9.

(1) Ugovor o naukovanju može se raskinuti:

– sporazumno

– u slučaju prestanka obrta ili pravne osobe

– ako je obrtniku ili pravnoj osobi pravomoćnom odlukom Suda časti Hrvatske obrtničke komore izrečena mjera oduzimanja dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja.

(2) Obrtnik ili pravna osoba mogu raskinuti Ugovor o naukovanju ako:

– učenik ne ispunjava obveze iz članka 8. ovog Ugovora, obveze koje proizlaze iz posebnih propisa iz područja odgoja i obrazovanja te internih propisa obrtnika ili pravne osobe

– je isti bio zaključen na temelju lažnih isprava

– učenik bez opravdanih razloga učestalo izostaje s naukovanja, a sukladno statutu ustanove za strukovno obrazovanje

– se učeniku promijenilo zdravstveno stanje te prema mišljenju nadležnog liječnika nije u mogućnosti nastaviti obrazovanje za stjecanje određene kvalifikacije/zanimanja

– se učenik ispiše iz ustanove za strukovno obrazovanje.

(3) Obrtnik ili pravna osoba odluku o raskidu Ugovora o naukovanju moraju drugoj ugovornoj strani obrazložiti u pisanoj formi.

(4) Učenik odnosno roditelj ili skrbnik mogu raskinuti Ugovor o naukovanju ako:

– je obrtniku ili pravnoj osobi pravomoćnom odlukom Suda časti Hrvatske obrtničke komore izrečena mjera oduzimanja dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja

– obrtnik ili pravna osoba ne izvode program naukovanja prema izvedbenom planu i programu

– obrtnik ili pravna osoba učeniku ne isplaćuju nagradu utvrđenu člankom 5. ovog Ugovora

– obrtnik ili pravna osoba ne ispunjavaju obveze iz članka 7. ovog Ugovora

– učenik ne ispunjava obveze iz članka 8. ovog Ugovora.

(5) Ako se Ugovor o naukovanju raskine na zahtjev bilo koje ugovorne strane, učenik odnosno roditelj ili skrbnik učenika dužni su uz pomoć ustanove za strukovno obrazovanje i područne obrtničke komore pronaći drugog obrtnika ili pravnu osobu koji posjeduju dozvolu (licenciju) za izvođenje naukovanja s kojima će sklopiti novi ugovor odnosno u suradnji s ustanovom za strukovno obrazovanje osigurati izvođenje naukovanja u ustanovi za strukovno obrazovanje.

(6) Ako se Ugovor o naukovanju raskine zbog razloga na strani obrtnika ili pravne osobe, ustanova za strukovno obrazovanje će učeniku omogućiti sklapanje novog ugovora s drugim obrtnikom ili pravnom osobom odnosno osigurat će izvođenje naukovanja u ustanovi za strukovno obrazovanje.

Članak 10.

Ako se Ugovor o naukovanju ne raskine sporazumno, ugovorne strane pokreću spor pri stvarno nadležnom sudu.

Članak 11.

Roditelj ili skrbnik učenika obvezuje se da će osigurati učenika za slučaj nezgode na naukovanju sukladno uvjetima i načinu osiguranja koje ugovara ustanova za strukovno obrazovanje.

Članak 12.

Ako ministarstvo nadležno za obrt tijekom stručnog nadzora nad provedbom naukovanja utvrdi da se naukovanje obavlja protivno odredbama članka 7. Ugovora o naukovanju, uputit će zahtjev Sudu časti Hrvatske obrtničke komore za pokretanje postupka utvrđivanja odgovornosti obrtnika odnosno pravne osobe.

Članak 13.

Ugovor o naukovanju stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana.

Članak 14.

Ovaj Ugovor primjenjuje se od školske godine ______/____ do završetka obrazovanja, odnosno najdulje do _______ godine.

Članak 15.

Ovaj Ugovor je sklopljen u četiri istovjetna primjerka, od kojih po jedan pripada svakoj ugovornoj strani, nadležnoj ustanovi za strukovno obrazovanje i nadležnoj područnoj obrtničkoj komori.

Broj Ugovora: ________________________

Učenik-ca/roditelj ili skrbnik:________________________
(potpis)(datum potpisa)

Obrtnik-ca/
Ovlaštena osoba za
zastupanje u pravnoj osobi:
(potpis)(datum potpisa)

M.P.

Upisan-a u_______________________________________,
(naziv i sjedište ustanove za strukovno obrazovanje)

Ravnatelj-ica:_____________________________________,
(potpis)

M.P.

PRILOG 2.

Na temelju članka 61. stavka 2. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, br. 143/13, 127/19 i 41/20 – ispravak)

Izvođači naukovanja:

__________________________________________________,

(tvrtka obrta/pravne osobe)

matični broj subjekta (MBS) ___________________,

osobni identifikacijski broj (OIB) obrtnika-ce/pravne osobe ______,

koji-a posjeduje dozvolu (licenciju) broj: ________________ za izvođenje naukovanja

__________________________________________________,

(tvrtka obrta/pravne osobe)

matični broj subjekta (MBS) ____________________________,

osobni identifikacijski broj (OIB) obrtnika-ce/pravne osobe ______,

koji-a posjeduje dozvolu (licenciju) broj: ________ za izvođenje naukovanja

i učenik-ca _________________________________________,

(ime i prezime)

osobni identifikacijski broj (OIB): ________________________,

rođen-a ____________ godine u ________________________,

državljanin-ka ______________________________________,

zastupan-a po roditelju ili skrbniku _______________________,

(ime i prezime)

sklapaju

UGOVOR O NAUKOVANJU

za kvalifikaciju _______________________________________

Članak 1.

Izvođači naukovanja obvezuju se da će provoditi program naukovanja u skladu sa strukovnim kurikulumom, a prema izvedbenom planu i programu utvrđenom u suradnji s ustanovom za strukovno obrazovanje.

Članak 2.

Izvođači naukovanja obvezuju se organizirati izvođenje strukovnoga kurikuluma tako da učeniku omoguće redovito pohađanje nastave svih dijelova strukovnoga kurikuluma.

Članak 3.

(1) Izvođači naukovanja obvezuju se da će naukovanje organizirati u vremenu od 6 do 22 sata, vodeći računa o svojem radnom vremenu, ali ne duže od 8 sati dnevno odnosno 40 sati tjedno te u skladu s utvrđenim godišnjim planom i programom rada ustanove za strukovno obrazovanje.

(2) Učenik ne može biti istoga dana i na nastavi u ustanovi za strukovno obrazovanje i na naukovanju kod obrtnika ili pravne osobe.

(3) U organizaciji naukovanja obvezna je odgovarajuća primjena propisa kojima se uređuju poslovi koje ne smije obavljati maloljetnik.

(4) Raspored naukovanja, odnosno vrijeme početka i završetka za sve dane utvrđuje se izvedbenim planom i programom naukovanja.

(5) Broj sati koje učenik dnevno provodi na naukovanju izvođači naukovanja dužni su evidentirati u evidencijskom listu mape praktične nastave i vježbi.

(6) Ako naukovanje kontinuirano traje više od 4 sata dnevno, učenik ima pravo na dnevni odmor u trajanju od najmanje 30 minuta.

(7) Učeniku se mora osigurati dnevni odmor između dva uzastopna dana naukovanja u trajanju od najmanje 14 sati neprekidno te tjedni odmor u trajanju od najmanje 48 sati neprekidno.

(8) Tijekom školske godine učeniku se osigurava 45 radnih dana odmora.

Članak 4.

Učenik koji s izvođačima naukovanja sklopi Ugovor o naukovanju ne može za vrijeme trajanja tog ugovora sklopiti isti takav ugovor.

Članak 5.

(1) Izvođači naukovanja obvezuju se da će tijekom naukovanja učeniku isplaćivati minimalnu nagradu i to: u prvoj godini 10%, u drugoj godini 20% te u trećoj godini 25% prosječne neto plaće ostvarene u prethodnoj godini u gospodarstvu Republike Hrvatske.

(2) Nagrada iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se za ostvarene sate naukovanja kod pojedinog izvođača naukovanja.

(3) Nagrada može biti i veća od iznosa propisanog u stavku 1. ovoga članka.

Članak 6.

(1) Izvođači naukovanja se obvezuju da će u svrhu izvođenja naukovanja obavljati zadaće mentora ili da će za mentora imenovati radnika zaposlenog na puno radno vrijeme.

(2) Mentor mora udovoljavati uvjetima propisanim odredbama članka 56.a stavka 2. i 3. i članka 58. stavka 2. Zakona o obrtu.

Članak 7.

(1) Izvođači naukovanja koji sklapaju Ugovor o naukovanju obvezni su:

– osigurati potrebne uvjete za stjecanje propisanih kompetencija

– osigurati i provoditi propisane mjere zaštite na radu i mjere sigurnosti za vrijeme izvođenja naukovanja

– isplaćivati ugovorenu nagradu

– kontinuirano pratiti, vrednovati i ocjenjivati postignute ishode učenja za ugovoreni dio programa naukovanja

– omogućiti nastavniku ustanove za strukovno obrazovanje da neposrednim uvidom i uvidom u propisanu dokumentaciju prati izvršenje i kvalitetu izvršenja naukovanja

– voditi dokumentaciju o pohađanju naukovanja

– ispunjavati druge obveze koje proizlaze iz Ugovora o naukovanju.

(2) Izvođači naukovanja se obvezuju da će za ugovoreni dio naukovanja odnosno provedbu kontrolnog ispita, izrade i obrane završnog rada te polaganja naučničkog ispita, ako se održavaju u njihovim poslovnim prostorima ili na radilištima, osigurati za to potrebne materijale, strojeve, uređaje i alate te odgovarajuće mjere higijensko-tehničke zaštite.

(3) Izrađeni predmeti ili vrijednosti pruženih usluga pripadaju izvođačima naukovanja kod kojih se izvodi naukovanje ili kod kojih se polažu ispiti iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 8.

Učenik na naukovanju kod obrtnika ili pravne osobe obvezan je:

– redovito pohađati naukovanje

– redovito ispunjavati obveze koje proizlaze iz strukovnoga kurikuluma i Ugovora o naukovanju sa svrhom izvođenja programa naukovanja

– postupati sukladno uputama ustanove za strukovno obrazovanje, obrtnika ili pravne osobe vezano uz vrijeme provedbe naukovanja i redovitost pohađanja

– postupati u skladu s propisima o sigurnosti na radu

– uredno voditi propisanu dokumentaciju za vrijeme naukovanja

– čuvati imovinu i poslovne tajne obrtnika i pravnih osoba.

Članak 9.

(1) Ugovor o naukovanju može se raskinuti:

– sporazumno

– u slučaju prestanka obrta ili pravne osobe

– ako je obrtniku ili pravnoj osobi pravomoćnom odlukom Suda časti Hrvatske obrtničke komore izrečena mjera oduzimanja dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja.

(2) Izvođači naukovanja mogu raskinuti Ugovor o naukovanju ako:

– učenik ne ispunjava obveze iz članka 8. ovog Ugovora, obveze koje proizlaze iz posebnih propisa iz područja odgoja i obrazovanja te internih propisa obrtnika ili pravne osobe

– je isti bio zaključen na temelju lažnih isprava

– učenik bez opravdanih razloga učestalo izostaje s naukovanja, a sukladno statutu ustanove za strukovno obrazovanje

– se učeniku promijenilo zdravstveno stanje te prema mišljenju nadležnog liječnika nije u mogućnosti nastaviti obrazovanje za stjecanje određene kvalifikacije/zanimanja

– se učenik ispiše iz ustanove za strukovno obrazovanje.

(3) Izvođači naukovanja odluku o raskidu Ugovora o naukovanju moraju drugoj ugovornoj strani obrazložiti u pisanoj formi.

(4) Učenik odnosno roditelj ili skrbnik mogu raskinuti Ugovor o naukovanju ako:

– je obrtniku ili pravnoj osobi pravomoćnom odlukom Suda časti Hrvatske obrtničke komore izrečena mjera oduzimanja dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja

– obrtnik ili pravna osoba ne izvode program naukovanja prema izvedbenom planu i programu

– obrtnik ili pravna osoba učeniku ne isplaćuju nagradu utvrđenu člankom 5. ovog Ugovora

– obrtnik ili pravna osoba ne ispunjavaju obveze iz članka 7. ovog Ugovora

– učenik ne ispunjava obveze iz članka 8. ovog Ugovora.

(5) Ako se Ugovor o naukovanju raskine na zahtjev obrtnika ili pravne osobe, učenik odnosno roditelj ili skrbnik učenika dužni su uz pomoć ustanove za strukovno obrazovanje i područne obrtničke komore pronaći drugog obrtnika ili pravnu osobu koji posjeduju dozvolu (licenciju) za izvođenje naukovanja s kojima će sklopiti novi ugovor odnosno u suradnji s ustanovom za strukovno obrazovanje osigurati izvođenje naukovanja u ustanovi za strukovno obrazovanje.

(6) Ako se Ugovor o naukovanju raskine zbog razloga na strani obrtnika ili pravne osobe, ustanova za strukovno obrazovanje će učeniku omogućiti sklapanje novog ugovora s drugim obrtnikom ili pravnom osobom odnosno osigurat će izvođenje naukovanja u ustanovi za strukovno obrazovanje.

Članak 10.

Ako se Ugovor o naukovanju ne raskine sporazumno, ugovorne strane pokreću spor pri stvarno nadležnom sudu.

Članak 11.

Roditelj ili skrbnik učenika obvezuje se da će osigurati učenika za slučaj nezgode na naukovanju sukladno uvjetima i načinu osiguranja koje ugovara ustanova za strukovno obrazovanje.

Članak 12.

Ako ministarstvo nadležno za obrt utvrdi da učenik naukovanje obavlja protivno odredbama članka 7. Ugovora o naukovanju, uputit će zahtjev Sudu časti Hrvatske obrtničke komore za pokretanje postupka utvrđivanja odgovornosti obrtnika odnosno pravne osobe.

Članak 13.

Ugovor o naukovanju stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana.

Članak 14.

Ovaj Ugovor primjenjuje se od školske godine ______/____ do završetka obrazovanja, odnosno najdulje do _______ godine.

Članak 15.

Ovaj Ugovor je sklopljen u pet istovjetnih primjeraka, od kojih po jedan pripada svakoj ugovornoj strani, nadležnoj ustanovi za strukovno obrazovanje i nadležnoj područnoj obrtničkoj komori.

Učenik-ca/roditelj ili skrbnik:________________________
(potpis)(datum potpisa)

Obrtnik-ca/
Ovlaštena osoba za
zastupanje u pravnoj osobi:
(potpis)(datum potpisa)

M.P.

Obrtnik-ca/
Ovlaštena osoba za
zastupanje u pravnoj osobi:
(potpis)(datum potpisa)

M.P.

upisan-a u_______________________________________,
(naziv i sjedište ustanove za strukovno obrazovanje)

Ravnatelj-ica:_____________________________________,
(potpis)

M.P.

PRILOG 3.

Na temelju članka 9. Ugovora o naukovanju

RASKIDA SE UGOVOR O NAUKOVANJU

Za kvalifikaciju ______________________________________

evidentiran ___________________ pod brojem ____________

(datum)

sklopljen između

__________________________________________________

(tvrtka obrta/pravne osobe)

matični broj subjekta (MBS) ____________________________,

osobni identifikacijski broj (OIB) obrtnika-ce/pravne osobe ______,

koji-a posjeduje dozvolu (licenciju) broj: ________ za izvođenje naukovanja

i učenik-ca _________________________________________,

(ime i prezime)

osobni identifikacijski broj (OIB): ________________________,

rođen-a ____________ godine u ________________________,

državljanin-ka ______________________________________,

zastupan-a po roditelju ili skrbniku _______________________,

(ime i prezime)

Ugovor se raskida (zaokružiti):

1. sporazumno

2. zbog prestanka obrta ili pravne osobe

3. po pravomoćnoj odluci Suda časti Hrvatske obrtničke komore kojom je obrtniku ili pravnoj osobi izrečena mjera oduzimanja dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja

Ugovorne strane svojim potpisom potvrđuju da jedna prema drugoj nemaju potraživanja po osnovi Ugovora o naukovanju.

Učenik-ca/roditelj ili skrbnik:________________________
(potpis)(datum potpisa)

Upisan-a u_______________________________________,
(naziv i sjedište ustanove za strukovno obrazovanje)

Ravnatelj-ica:_____________________________________,
(potpis)

M.P.

Obrtnik-ca/
Ovlaštena osoba za
zastupanje u pravnoj osobi:
(potpis)(datum potpisa)

M.P.

PRILOG 4.

Na temelju članka 9. Ugovora o naukovanju

RASKIDA SE UGOVOR O NAUKOVANJU

Za kvalifikaciju ______________________________________

evidentiran ___________________ pod brojem ____________

(datum)

sklopljen između naukovanja:

__________________________________________________

(tvrtka obrta/pravne osobe)

matični broj subjekta (MBS) ____________________________,

osobni identifikacijski broj (OIB) obrtnika-ce/pravne osobe

__________________________________________________,

(tvrtka obrt/pravne osobe)

matični broj subjekta (MBS) ____________________________,

osobni identifikacijski broj (OIB) obrtnika-ce/pravne osobe ______,

i učenik-ca _________________________________________ ,

(ime i prezime)

osobni identifikacijski broj (OIB): ________________________,

rođen-a ____________ godine u ________________________,

državljanin-ka ______________________________________,

zastupan-a po roditelju ili skrbniku _______________________,

(ime i prezime)

Ugovor se raskida (zaokružiti):

1. sporazumno

2. zbog prestanka obrta ili pravne osobe

3. po pravomoćnoj odluci Suda časti Hrvatske obrtničke komore kojom je obrtniku ili pravnoj osobi izrečena mjera oduzimanja dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja

Ugovorne strane svojim potpisom potvrđuju da jedna prema drugoj nemaju potraživanja po osnovi Ugovora o naukovanju.

Učenik-ca/roditelj ili skrbnik:________________________
(potpis)(datum potpisa)

upisan-a u_______________________________________,
(naziv i sjedište ustanove za strukovno obrazovanje)

Ravnatelj-ica:_____________________________________,
(potpis)

M.P.

Obrtnik-ca/
Ovlaštena osoba za
zastupanje u pravnoj osobi:
(potpis)(datum potpisa)

M.P.

Obrtnik-ca/
Ovlaštena osoba za
zastupanje u pravnoj osobi:
(potpis)(datum potpisa)

M.P.

PRILOG 5.

Temeljem članka 5. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine«, br. 35/05, 41/08, 78/15 i 29/18) i članka 4. Pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju

__________________________________________________,

(tvrtka obrta/pravne osobe)

matični broj subjekta (MBS) _____________________________,

osobni identifikacijski broj (OIB) obrtnika-ce/pravne osobe ______,

koji-a posjeduje dozvolu (licenciju) broj: ______________ za izvođenje naukovanja

i

__________________________________________________,

(tvrtka obrta/pravne osobe)

matični broj subjekta (MBS) _____________________________,

osobni identifikacijski broj (OIB) obrtnika-ce/pravne osobe __________________,

koji/a posjeduje dozvolu (licenciju) broj: _____________ za izvođenje naukovanja

sklopili su ________ 20___. godine

UGOVOR O SURADNJI

Članak 1.

__________________________________________________

(tvrtka obrta/pravne osobe)

obvezuje se da će primiti na dio naukovanja učenika-cu

__________________________________________________,

(ime i prezime)

koji-a se obrazuje za kvalifikaciju ___________________ i ima s

__________________________________________________

(tvrtka obrta/pravne osobe)

sklopljen Ugovor o naukovanju, broj: ______ od _______ godine.

Ovaj Ugovor sklapa se radi ostvarivanja dijela ishoda učenja propisanih strukovnim dijelom strukovnog kurikuluma koji ne može prelaziti 20% obuhvata planiranih ishoda učenja za navedenu kvalifikaciju.

Članak 2.

__________________________________________________

(tvrtka obrta/pravne osobe)

obvezuje se da će učeniku-ci omogućiti izobrazbu za stjecanje ishoda učenja propisanih strukovnim dijelom strukovnog kurikuluma kako slijedi:

1.

2.

3.

4.

5.

6.,

a sukladno programu naukovanja za kvalifikaciju _____________.

Članak 3.

Dio naukovanja iz članka 2. ovog Ugovora ostvarivat će se od _____________ do ____________ odnosno u vremenu od ________ radnih sati.

Članak 4.

Na prava i obveze obrtnika/pravnih osoba i učenika te drugih sudionika u provedbi naukovanja odgovarajuće se primjenjuju odredbe Ugovora o naukovanju definirane Pravilnikom o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju.

Članak 5.

Ovaj Ugovor je sklopljen u tri istovjetna primjerka, od kojih po jedan pripada svakoj ugovornoj strani i nadležnoj ustanovi za strukovno obrazovanje.

Obrtnik i pravna osoba obvezni su o sklopljenom Ugovoru o suradnji informirati učenika-cu kojeg-ju primaju na naukovanje.

Obrtnik-ca/
Ovlaštena osoba za
zastupanje u pravnoj osobi:
(potpis)(datum potpisa)

M.P.

Obrtnik-ca/
Ovlaštena osoba za
zastupanje u pravnoj osobi:
(potpis)(datum potpisa)

M.P.