Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

NN 108/2020 (7.10.2020.), Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

Hrvatska energetska regulatorna agencija

2152

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 94. stavka 1. podstavka 5. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 18/18 i 23/20) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 6. listopada 2020. donijela

METODOLOGIJU

UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM I ZAJAMČENU OPSKRBU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (u daljnjem tekstu: Metodologija), određuju se:

– ciljevi i značajke Metodologije,

– tarifne stavke i tarifni modeli,

– struktura i način formiranja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom (u daljnjem tekstu: krajnja cijena opskrbe plinom),

– način, elementi i kriteriji za izračun pojedinih komponenti u strukturi krajnje cijene opskrbe plinom,

– način određivanja iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom (u daljnjem tekstu: krajnja cijena zajamčene opskrbe).

Članak 2.

Ovu Metodologiju dužni su primjenjivati:

– opskrbljivač u obvezi javne usluge i

– zajamčeni opskrbljivač.

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u ovoj Metodologiji imaju značenja utvrđena zakonima kojima se uređuju energetski sektor, regulacija energetskih djelatnosti i tržište plina, kao i propisima donesenim na temelju tih zakona.

(2) U ovoj Metodologiji koriste se i izrazi koji u smislu ove Metodologije imaju sljedeća značenja:

– iduća godina – kalendarska godina u kojoj završava regulacijska godina t,

– prethodna godina – kalendarska godina koja prethodi tekućoj godini,

– regulacijska godina t – razdoblje od 12 mjeseci za koje se utvrđuje krajnja cijena opskrbe plinom, a koje je jednako plinskoj godini

– tekuća godina – kalendarska godina u kojoj započinje regulacijska godina t.

II. CILJEVI I ZNAČAJKE METODOLOGIJE

Članak 4.

Ciljevi ove Metodologije su:

– stvaranje preduvjeta za optimalno funkcioniranje tržišta plina te poticanje razvoja učinkovitog tržišnog natjecanja,

– stvaranje stabilnih i predvidivih uvjeta poslovanja opskrbljivača u obvezi javne usluge i zajamčenog opskrbljivača,

– tržišno formiranje krajnje cijene opskrbe plinom uz osiguranje zaštite krajnjih kupaca.

Članak 5.

(1) Krajnja cijena opskrbe plinom utvrđuje se zasebno za svako distribucijsko područje u Republici Hrvatskoj.

(2) Opskrbljivač u obvezi javne usluge dužan je za sve krajnje kupce priključene na isti distribucijski sustav čija su obračunska mjerna mjesta razvrstana u isti tarifni model sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (u daljnjem tekstu: Metodologija za distribuciju), a koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom, primjenjivati istu krajnju cijenu opskrbe plinom.

Članak 6.

(1) Krajnja cijena opskrbe plinom utvrđuje se za regulacijsku godinu t, i to za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca tekuće godine te za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna iduće godine.

(2) Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblja iz stavka 1. ovoga članka, uključujući strukturu krajnje cijene opskrbe plinom prema Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Metodologije, Agencija je dužna objaviti u »Narodnim novinama« i na svojim mrežnim stranicama najmanje deset dana prije početka regulacijske godine.

III. TARIFNE STAVKE I TARIFNI MODELI

Članak 7.

(1) Tarifne stavke su:

– Ts1 – tarifna stavka za isporučenu količinu plina (kn/kWh),

– Ts2 – fiksna mjesečna naknada (kn).

(2) Tarifne stavke i tarifni modeli iskazuju se u Tablici tarifnih stavki, kako slijedi:

TARIFNI MODEL – TMTARIFNE STAVKE

Ts1

(kn/kWh)

Ts2

(kn)

TM1Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina manjom ili jednakom 5.000 kWhTs1TM1Ts2TM1
TM2Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 5.000 kWh, a manjom ili jednakom 25.000 kWhTs1TM2Ts2TM2
TM3Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 25.000 kWh, a manjom ili jednakom 50.000 kWhTs1TM3Ts2TM3
TM4Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 50.000 kWh, a manjom ili jednakom 100.000 kWhTs1TM4Ts2TM4
TM5Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 100.000 kWh, a manjom ili jednakom 1.000.000 kWhTs1TM5Ts2TM5
TM6Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 1.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 2.500.000 kWhTs1TM6Ts2TM6
TM7Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 2.500.000 kWh, a manjom ili jednakom 5.000.000 kWhTs1TM7Ts2TM7
TM8Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 5.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 10.000.000 kWhTs1TM8Ts2TM8
TM9Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 10.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 25.000.000 kWhTs1TM9Ts2TM9
TM10Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 25.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 50.000.000 kWhTs1TM10Ts2TM10
TM11Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 50.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 100.000.000 kWhTs1TM11Ts2TM11
TM12Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 100.000.000 kWhTs1TM12Ts2TM12


(3) Iznosi tarifnih stavki Ts1 iz stavka 2. ovoga članka, kao i svi iznosi u postupku izračuna, uključujući sve komponente u strukturi tarifne stavke Ts1, zaokružuju se na četiri decimalna mjesta.

(4) Iznosi tarifnih stavki Ts2 iz stavka 2. ovoga članka zaokružuju se na dva decimalna mjesta.

IV. STRUKTURA I IZRAČUN KRAJNJE CIJENE OPSKRBE PLINOM

Članak 8.

(1) Krajnja cijena opskrbe plinom sastoji se od tarifne stavke za isporučenu količinu plina Ts1 i fiksne mjesečne naknade Ts2.

(2) Elementi za izračun krajnje cijene opskrbe plinom utvrđuju se prema Tablici 1. Struktura krajnje cijene opskrbe plinom iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije.

Članak 9.

(1) Iznos tarifne stavke za isporučenu količinu plina za tarifni model TMi izračunava se prema formuli:

Ts1TMi = Tnab + Ts1dis,TMi + Tops

gdje je:

Ts1TMi
iznos tarifne stavke za isporučenu količinu plina za tarifni model TMi (kn/kWh),
Tnab
trošak nabave plina (kn/kWh),
Ts1dis,TMi
iznos tarifne stavke za distribuiranu količinu plina za tarifni model TMi za regulacijsku godinu t sukladno Metodologiji za distribuciju (kn/kWh),
Tops
trošak opskrbe plinom (kn/kWh).

(2) Fiksna mjesečna naknada za tarifni model TMi izračunava se prema formuli:

Ts2TMi = Ts2dis,TMi

gdje je:

Ts2TMi
iznos fiksne mjesečne naknade za tarifni model TMi (kn),
Ts2dis,TMi
iznos fiksne mjesečne naknade za distribuciju plina, utvrđene za tarifni model TMi za regulacijsku godinu t sukladno Metodologiji za distribuciju (kn).

Trošak nabave plina

Članak 10.

Trošak nabave plina odražava cijenu plina na referentnom plinskom tržištu i predstavlja veleprodajnu komponentu u strukturi krajnje cijene opskrbe plinom te se utvrđuje za regulacijsku godinu t prema formuli:

gdje je:

Tnab
trošak nabave plina (kn/kWh),
TTF
aritmetička sredina Bid i Offer cijena terminskih ugovora »TTF Price Assesment – Winter t« i »TTF Price Assesment – Summer t« za isporuku plina u regulacijskoj godini t, objavljenih u pojedinom danu tijekom razdoblja od 1. listopada prethodne godine do 31. kolovoza tekuće godine, u publikaciji ICIS HEREN »European Spot Gas Markets« (EUR/MWh),
T
srednji devizni tečaj u EUR/HRK koji objavljuje Hrvatska narodna banka za dan za koji su objavljene cijene terminskih ugovora »TTF Price Assesment – Winter t« i »TTF Price Assesment – Summer t«,
i
dnevni podaci, i = 1, 2, 3,..., n,
n
broj dana tijekom razdoblja od 1. listopada prethodne godine do 31. kolovoza tekuće godine u kojima su objavljene dnevne cijene terminskih ugovora »TTF Price Assesment – Winter t« i »TTF Price Assesment – Summer t«,
kNCV/GCV
koeficijent za pretvorbu cijene plina iz gornje ogrjevne vrijednosti u donju ogrjevnu vrijednost, koji iznosi 0,901.

Trošak distribucije plina

Članak 11.

(1) Trošak distribucije plina namijenjen je pokrivanju troška naknade za korištenje distribucijskog sustava.

(2) Jedinični trošak distribucije plina sastoji se od iznosa tarifne stavke za distribuiranu količinu plina – Ts1dis (kn/kWh) i iznosa fiksne mjesečne naknade – Ts2dis (kn) koji su za svaki tarifni model utvrđeni za operatora distribucijskog sustava sukladno odluci o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina, i to za tekuću i za iduću godinu.

Trošak opskrbe plinom

Članak 12.

(1) Trošak opskrbe plinom namijenjen je pokrivanju troškova poslovanja opskrbljivača u obvezi javne usluge, uključujući troškove korištenja plinske infrastrukture, odnosno transportnog sustava i sustava skladišta plina i/ili terminala za UPP, troškove energije uravnoteženja i ostalih troškova u skladu s odredbama Pravila o organizaciji tržišta plina, te ostale operativne troškove i maržu opskrbljivača u obvezi javne usluge.

(2) Trošak opskrbe plinom iz stavka 1. ovoga članka određuje se na temelju provedenog natječaja za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge, za svako distribucijsko područje, za razdoblje za koje je na natječaju odabran opskrbljivač u obvezi javne usluge.

V. KRAJNJA CIJENA ZAJAMČENE OPSKRBE

Članak 13.

Iznosi tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu za krajnje kupce koji nisu kućanstvo utvrđuju se kako slijedi:

– prvih mjesec dana od dana početka zajamčene opskrbe – u 10 % većem iznosu od iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom koje je za opskrbljivača u obvezi javne usluge na tom distribucijskom području donijela Agencija sukladno odredbama ove Metodologije,

– daljnja dva mjeseca (do ukupno tri mjeseca od dana početka zajamčene opskrbe) – u 20 % većem iznosu od iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom koje je za opskrbljivača u obvezi javne usluge na tom distribucijskom području donijela Agencija sukladno odredbama ove Metodologije,

– po isteku tri mjeseca od dana početka zajamčene opskrbe – u 30 % većem iznosu od iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom koje je za opskrbljivača u obvezi javne usluge na tom distribucijskom području donijela Agencija sukladno odredbama ove Metodologije.

Članak 14.

Iznosi tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu za krajnje kupce koji imaju pravo na javnu uslugu opskrbe plinom utvrđuju se u iznosu jednakom tarifnim stavkama za javnu uslugu opskrbe plinom koje je za opskrbljivača u obvezi javne usluge na tom distribucijskom području donijela Agencija sukladno odredbama ove Metodologije.

VI. NADZOR

Članak 15.

Primjenu ove Metodologije nadzire Agencija.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Iznimno od odredbi članka 3. stavka 2. podstavka 3. ove Metodologije, u razdoblju od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. regulacijske godine određuju se u trajanju kako slijedi:

– regulacijska godina 2021./2022. počinje 1. travnja 2021., a završava 31. ožujka 2022.

– regulacijska godina 2022./2023. počinje 1. travnja 2022., a završava 31. ožujka 2023.

– regulacijska godina 2023./2024. počinje 1. travnja 2023., a završava 30. rujna 2024.

Članak 17.

(1) Iznimno od odredbi članka 6. stavka 1. ove Metodologije, u razdoblju od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. krajnja cijena opskrbe plinom utvrđuje se za razdoblja kako slijedi:

– za regulacijsku godinu 2021./2022., za razdoblje od 1. travnja 2021. do 31. prosinca 2021. te za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. ožujka 2022.

– za regulacijsku godinu 2022./2023., za razdoblje od 1. travnja 2022. do 31. prosinca 2022. te za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. ožujka 2023.

– za regulacijsku godinu 2023./2024., za razdoblje od 1. travnja 2023. do 31. prosinca 2023. te za razdoblje od 1. siječnja 2024. do 30. rujna 2024.

(2) Iznimno od odredbi članka 6. stavka 2. ove Metodologije, za regulacijsku godinu 2021./2022., za razdoblje od 1. travnja 2021. do 31. prosinca 2021. odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom Agencija je dužna objaviti najkasnije do 22. ožujka 2021., a za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. ožujka 2022. odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom Agencija je dužna objaviti najkasnije do 22. prosinca 2021.

Članak 18.

Iznimno od odredbi članka 10. ove Metodologije, za regulacijsku godinu 2021./2022. trošak nabave plina utvrđuje se prema formuli:

gdje je:

Tnab,21/22
trošak nabave plina za regulacijsku godinu 2021./2022. (kn/kWh),
TTFS21/W21
aritmetička sredina Bid i Offer cijena terminskih ugovora »TTF Price Assesment – Summer 21« i »TTF Price Assesment – Winter 21«, objavljenih u pojedinom danu tijekom razdoblja koje započinje danom donošenja odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. godine i završava 28. veljače 2021. godine u publikaciji ICIS HEREN »European Spot Gas Markets« (EUR/MWh),
T20/21
srednji devizni tečaj u EUR/HRK koji objavljuje Hrvatska narodna banka za dan za koji su objavljene cijene terminskih ugovora »TTF Price Assesment – Summer 21« i »TTF Price Assesment – Winter 21«,
i
dnevni podaci, i = 1, 2, 3,..., n,
n20/21
broj dana tijekom razdoblja koje započinje danom donošenja odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. godine i završava 28. veljače 2021. godine u kojima su objavljene dnevne cijene terminskih ugovora »TTF Price Assesment – Summer 21« i »TTF Price Assesment – Winter 21«,
kNCV/GCV
koeficijent za pretvorbu cijene plina iz gornje ogrjevne vrijednosti u donju ogrjevnu vrijednost, koji iznosi 0,901.

Članak 19.

Iznimno od odredbi članka 10. ove Metodologije, za regulacijsku godinu 2022/2023. trošak nabave plina utvrđuje se prema formuli:

gdje je:

Tnab,22/23
trošak nabave plina za regulacijsku godinu 2022./2023.
(kn/kWh),
TTFS22/W22
aritmetička sredina Bid i Offer cijena terminskih ugovora »TTF Price Assesment – Summer 22« i »TTF Price Assesment – Winter 22«, objavljenih u pojedinom danu tijekom razdoblja od 1. travnja 2021. godine do 28. veljače 2022. godine u publikaciji ICIS HEREN »European Spot Gas Markets« (EUR/MWh),
T21/22
srednji devizni tečaj u EUR/HRK koji objavljuje Hrvatska narodna banka za dan za koji su objavljene cijene terminskih ugovora »TTF Price Assesment – Summer 22« i »TTF Price Assesment – Winter 22«,
i
dnevni podaci, i = 1, 2, 3,..., n,
n21/22
broj dana tijekom razdoblja od 1. travnja 2021. godine do 28. veljače 2022. godine u kojima su objavljene dnevne cijene terminskih ugovora »TTF Price Assesment – Summer 22« i »TTF Price Assesment – Winter 22«,
kNCV/GCV
koeficijent za pretvorbu cijene plina iz gornje ogrjevne vrijednosti u donju ogrjevnu vrijednost, koji iznosi 0,901.

Članak 20.

Iznimno od odredbi članka 10. ove Metodologije, za regulacijsku godinu 2023/2024. trošak nabave plina utvrđuje se prema formuli:

gdje je:

Tnab,23/24
trošak nabave plina za regulacijsku godinu 2023/2024.
(kn/kWh),
TTFS23/S24
aritmetička sredina Bid i Offer cijena terminskih ugovora »TTF Price Assesment – Summer 23« i »TTF Price Assesment – Summer 24«, objavljenih u pojedinom danu tijekom razdoblja od 1. travnja 2022. do 28. veljače 2023. u publikaciji ICIS HEREN »European Spot Gas Markets« (EUR/MWh),
TTFW23
aritmetička sredina Bid i Offer cijena terminskih ugovora »TTF Price Assesment – Winter 23«, za isporuku plina u regulacijskoj godini 2023/2024., objavljenih u pojedinom danu tijekom razdoblja od 1. travnja 2022. do 28. veljače 2023. u publikaciji ICIS HEREN »European Spot Gas Markets« (EUR/MWh),
T22/23
srednji devizni tečaj u EUR/HRK koji objavljuje Hrvatska narodna banka za dan za koji su objavljene cijene terminskih ugovora »TTF Price Assesment – Summer 23«, »TTF Price Assesment – Winter 23« i »TTF Price Assesment – Summer 24«,
i
dnevni podaci, i = 1, 2, 3,..., n,
n22/23
broj dana tijekom razdoblja od 1. travnja 2022. do 28. veljače 2023. u kojima su objavljene dnevne cijene terminskih ugovora »TTF Price Assesment – Summer 23«, »TTF Price Assesment – Winter 23« i »TTF Price Assesment – Summer 24«,
kNCV/GCV
koeficijent za pretvorbu cijene plina iz gornje ogrjevne vrijednosti u donju ogrjevnu vrijednost, koji iznosi 0,901.

Članak 21.

Do određivanja iznosa novih tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom, u skladu s odredbama ove Metodologije, primjenjuju se važeći iznosi tarifnih stavki iz prethodnog razdoblja.

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ove Metodologije prestaje važiti Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 34/18 i 14/20) osim odredbi članka 11. stavaka 1. do 4. koje prestaju važiti 31. ožujka 2021.

Članak 23.

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. (»Narodne novine«, broj 16/20) i Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek (»Narodne novine«, broj 94/20) donesene na temelju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 34/18 i 14/20) ostaju na snazi do 31. ožujka 2021.

Članak 24

Ova Metodologija stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-35/20-01/22

Urbroj: 371-04-20-15

Zagreb, 6. listopada 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1.

Tablica 1. Struktura krajnje cijene opskrbe plinom

Vrsta

tarifne

stavke

Oznaka

tarifne

stavke

Tarifni

model

TROŠAK NABAVE

PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plinaTs1TM1TnabTs1dis,TM1Ts1oTs1TM1kn/kWh
TM2Ts1dis,TM2Ts1TM2kn/kWh
TM3Ts1dis,TM3Ts1TM3kn/kWh
TM4Ts1dis,TM4Ts1TM4kn/kWh
TM5Ts1dis,TM5Ts1TM5kn/kWh
TM6Ts1dis,TM6Ts1TM6kn/kWh
TM7Ts1dis,TM7Ts1TM7kn/kWh
TM8Ts1dis,TM8Ts1TM8kn/kWh
TM9Ts1dis,TM9Ts1TM9kn/kWh
TM10Ts1dis,TM10Ts1TM10kn/kWh
TM11Ts1dis,TM11Ts1TM11kn/kWh
TM12Ts1dis,TM12Ts1TM12kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM1Ts2dis,TM1
Ts2TM1kn
TM2Ts2dis,TM2Ts2TM2kn
TM3Ts2dis,TM3Ts2TM3kn
TM4Ts2dis,TM4Ts2TM4kn
TM5Ts2dis,TM5Ts2TM5kn
TM6Ts2dis,TM6Ts2TM6kn
TM7Ts2dis,TM7Ts2TM7kn
TM8Ts2dis,TM8Ts2TM8kn
TM9Ts2dis,TM9Ts2TM9kn
TM10Ts2dis,TM10Ts2TM10kn
TM11Ts2dis,TM11Ts2TM11kn
TM12Ts2dis,TM12Ts2TM12kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.