Plan dodjele za frekvencijski pojas 791 - 821/832 - 862 MHz

NN 110/2020 (9.10.2020.), Plan dodjele za frekvencijski pojas 791 - 821/832 - 862 MHz

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

2188

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 9. i članka 82. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

PLAN DODJELE

ZA FREKVENCIJSKI POJAS 791 – 821/832 – 862 MHz

Opći uvjeti

Članak 1.

(1) Opći uvjeti Plana dodjele za frekvencijski pojas 791 – 821/832 – 862 MHz određuju se Tablicom 1.

Tablica 1. Opći uvjeti

Frekvencijski pojas (MHz)Područje uporabePrimjenaŠirina bloka
791-821/832-862Republika HrvatskaPokretne i nepokretne komunikacijske mreže u skladu s EC odlukom 2010/267/EU i ECC odlukom ECC/DEC/(09)035 MHz

(2) Dupleksni način rada je FDD.

(3) Dupleksni razmak je 41 MHz uz frekvencijsko područje silazne veze 791 – 821 MHz i frekvencijsko područje uzlazne veze 832 – 862 MHz.

(4) Uporaba NB-IoT tehnologije u zaštitnom pojasu je moguća uz razmak od 200 kHz između ruba NB-IoT resursnog bloka i LTE ruba kanala u slučajevima gdje je LTE širina kanala 10 ili više MHz.

Tehnički uvjeti za bazne postaje

Članak 2.

(1) Tehnički uvjeti za bazne postaje definirani su maskom ruba kanala (BEM). BEM se sastoji od nekoliko elemenata navedenih u Tablici 2. Ograničenje snage unutar bloka primjenjuje se na blok dodijeljen operateru. Elementi izvan bloka su osnovno ograničenje snage izvan bloka, namijenjeno zaštiti spektra drugih operatera, i ograničenje snage u prijelaznom području, koje omogućava promjenu odziva filtra s ograničenja unutar bloka na osnovno ograničenje snage izvan bloka.

Tablica 2. Elementi BEM-a

Element BEM-aDefinicija
Unutar blokaOdnosi se na blok za koji je izveden BEM.
OsnovaSpektar unutar frekvencijskog pojasa uzlazne veze FDD-a, osim bloka dodijeljenog operateru i odgovarajućih prijelaznih područja.
Prijelazno područje

Spektar unutar frekvencijskog pojasa silazne veze

(790 – 832 MHz).

Dodatno ograničenjeSpektar unutar frekvencijskog područja 470 – 790 MHz u svrhu zaštite radiodifuzije

(2) Karakteristike BEM elemenata izvan bloka za bazne postaje određuju se Tablicama 3. do 6.

Tablica 3. Osnovna ograničenja snage izvan bloka

Frekvencijsko područjeSrednje
ograničenje EIRP-a
Širina
pojasa
mjerenja
Frekvencijsko područje uzlazne veze
832 – 862 MHz
−49.5 dBm5 MHz

Tablica 4.     Ograničenja snage izvan bloka za prijelazna područja baznih postaja po anteni (1 – 4 antene) za frekvencijsko područje silazne veze (791 – 831 MHz)

Frekvencijsko područje

Srednje
ograničenje

EIRP-a

Širina pojasa mjerenja
– 10 to – 5 MHz od donjeg ruba bloka18 dBm5 MHz
– 5 to 0 MHz od donjeg ruba bloka22 dBm5 MHz
0 to +5 MHz od gornjeg ruba bloka22 dBm5 MHz
+5 to +10 MHz od gornjeg ruba bloka18 dBm5 MHz
Preostalo frekvencijsko područje silazne veze11 dBm1 MHz

Tablica 5.     Ograničenja snage izvan bloka za prijelazna područja baznih postaja po anteni (1 – 4 antene) za zaštitne pojaseve

Frekvencijsko područje

Srednje
ograničenje

EIRP-a

Širina pojasa mjerenja
Zaštitni pojas između frekvencijskog područja namijenjenog za radiodifuziju i frekvencijskog područja silazne veze ­790 – 791 MHz17.4 dBm1 MHz
Zaštitni pojas između frekvencijskog područja uzlazne i silazne veze 821 – 832 MHz (dupleksni rascjep)15 dBm1 MHz

Tablica 6.     Ograničenje snage za frekvencijsko područje 470 – 790 MHz u svrhu zaštite radiodifuzije

Frekvencijsko područje

Uvjet za i EIRP bazne postaje unutar bloka,

P

dBm/{10 MHz}

Srednje
ograničenje EIRP-a
Širina pojasa mjerenja
470 – 790 MHzP ≥ 590 dBm8 MHz
36 ≤ P < 59(P-59) dBm8 MHz
P < 36 – 23 dBm8 MHz

(3) U pojedinačnim slučajevima smetnji, HAKOM može odrediti dodatna ograničenja uporabe radiofrekvencijskog spektra radi zaštite postojećih službi koje rade u susjednim radiofrekvencijskim pojasevima.

Tehnički uvjeti za krajnje postaje

Članak 3.

Tablicom 7. određeno je ograničenje snage unutar bloka za krajnje postaje.

Tablica 7. Ograničenje snage unutar bloka

Maksimalna srednja snaga(1)23 dBm
(1) Ograničenje snage određeno je kao EIRP za terminalne postaje namijenjene da budu nepokretne ili instalirane odnosno kao TRP za terminalne postaje namijenjene da budu pokretne ili nomadske. EIRP i TRP jednaki su za izotropne antene. Dopušteno je odstupanje vrijednosti maksimalne srednje snage od +2 dB kako bi se uzeli u obzir rad u ekstremnim uvjetima okoliša i raspršenost.

Stupanje na snagu

Članak 4.

Ovaj Plan dodjele stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Članak 5.

Stupanjem na snagu Plana dodjele prestaje vrijediti Plan dodjele za frekvencijski pojas 791 – 821/832 – 862 MHz (»Narodne novine« br. 62/19 i 68/19).

Klasa: 011-02/20-02/06

Urbroj: 376-06-1-20-01

Zagreb, 8. listopada 2020.

Predsjednik Vijeća

Tonko Obuljen, v. r.