Poslovnik o radu Odbora za europske poslove

NN 116/2020 (23.10.2020.), Poslovnik o radu Odbora za europske poslove

Odbor za europske poslove

2275

Na temelju članka 64. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, br. 81/13., 113/16., 69/17., 29/18. i 53/20.) Odbor za europske poslove na 1. sjednici održanoj 28. srpnja 2020. donio je

POSLOVNIK

O RADU ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Poslovnikom o radu Odbora za europske poslove (u daljnjem tekstu: Odbor) uređuje se način rada Odbora u skladu sa Zakonom o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima (»Narodne novine«, broj 81/13.) i Poslovnikom Hrvatskoga sabora (u daljnjem tekstu: Poslovnik Sabora).

Članak 2.

Ovim Poslovnikom uređuju se:

– prava i dužnosti predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora

– način rada Odbora

– suradnja Odbora s drugim radnim tijelima Hrvatskoga sabora (u daljnjem tekstu: Sabor)

– javnost rada Odbora

– obavljanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova za potrebe Odbora

– suradnja s tijelima državne uprave čiji predstavnici zastupaju Republiku Hrvatsku u odgovarajućim postupcima odlučivanja ili raspravama na razini Europske unije.

II. OVLASTI PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA

Članak 3.

Uz ovlasti iz članka 47. Poslovnika Sabora predsjednik Odbora:

– predstavlja Odbor

– utvrđuje broj nazočnih članova Odbora na sjednici Odbora i članova koji su ga izvijestili o svojoj spriječenosti da prisustvuju sjednici

– predlaže dnevni red sjednice Odbora i otvara raspravu o dnevnom redu

– predlaže izmjene dnevnog reda sjednica Odbora

– brine se o pravilnoj primjeni Poslovnika o radu Odbora

– potpisuje akte koje donosi Odbor

– brine se o provedbi akata koje donosi Odbor

– odmah nakon primitka prosljeđuje stajalište Republike Hrvatske o dokumentu Europske unije iz Radnog programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske matičnom radnom tijelu, o čemu obavještava članove Odbora

– može zatražiti od Vlade izvješće o održanom sastanku Vijeća i pripremama za sljedeći sastanak, o čemu obavještava članove Odbora

– predlaže Odboru izvješće o radu Odbora, u skladu s člankom 65. stavkom 1. podstavkom 12. Poslovnika Sabora.

Članak 4.

Na ovlasti potpredsjednika Odbora odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 48. Poslovnika Sabora.

Članak 5.

(1) Članovi Odbora imaju sljedeća prava i dužnosti:

– sudjelovati na sjednicama Odbora i na njima raspravljati i glasovati

– podnositi prijedloge i postavljati pitanja

– imaju pravo na obavijesti o svim dokumentima, podacima i informacijama iz djelokruga Odbora

– obavljati sve poslove i nastupati u ime Odbora u poslovima koje im povjeri predsjednik Odbora.

(2) Članovi Odbora iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika imaju sva prava i dužnosti iz stavka 1. ovoga članka, osim prava odlučivanja.

(3) Na članove Odbora iz stavka 2. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe o tajnosti podataka iz članka 17. Poslovnika Sabora.

III. NAČIN RADA ODBORA

Članak 6.

(1) Predsjednik Odbora saziva sjednicu Odbora pozivom u pisanom obliku s prijedlogom dnevnog reda.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada to zahtijevaju rokovi donošenja odluka u institucijama Europske unije, predsjednik Odbora može na sjednici predložiti dnevni red.

(3) Dnevni red sjednice Odbora utvrđuje se na početku sjednice. Predsjednik, potpredsjednici i članovi Odbora mogu prilikom utvrđivanja dnevnog reda predložiti njegovu izmjenu i/ili dopunu.

(4) Materijali za sjednicu Odbora dostavljaju se na hrvatskom jeziku elektroničkim putem uz poziv za sjednicu. Iznimno, materijali se mogu dostaviti najkasnije prije početka sjednice Odbora, uz obrazloženje predsjednika Odbora.

(5) Ovisno o dostupnosti službenog prijevoda na hrvatski jezik, dokumenti Europske unije mogu se iznimno dostaviti na engleskom jeziku.

(6) Izvješća Vlade o održanim sastancima Vijeća Europske unije i pripremama za sljedeće sastanke Vijeća Europske unije dostavljaju se članovima u pisanom obliku, kako ih je dostavila Vlada Republike Hrvatske. Iznimno, predstavnik Vlade može usmeno podnijeti izvješće o održanom sastanku Vijeća Europske unije i pripremama za sljedeći sastanak Vijeća Europske unije.

Dokumenti s oznakom »D.E.U. br. …«

Članak 7.

(1) Dokument Europske unije iz Radnog programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Radni program) s oznakom »D.E.U. br. …« sastoji se od:

– akta kojim predsjednik Odbora prosljeđuje stajalište Republike Hrvatske o dokumentu Europske unije radnom tijelu Sabora, odnosno članovima Odbora, kada je dokument Europske unije uvršten u Radni program na prijedlog Odbora

– stajališta Republike Hrvatske o dokumentu Europske unije

– dokumenta Europske unije.

(2) Akt iz stavka 1. ovog članka može sadržavati rok za donošenje mišljenja matičnog radnog tijela u smislu članka 154. stavka 2. Poslovnika Sabora, a sadrži i sve informacije o dokumentu Europske unije s kojima Odbor raspolaže.

(3) Oznaka »D.E.U. br …« stavlja se u gornji desni kut akta iz stavka 1. ovog članka, u obliku »D.E.U. br.« nakon čega slijedi oznaka godine Radnog programa, znak kose crte (/) i oznaka rednog broja dokumenta Europske unije, sukladno redoslijedu zaprimanja stajališta Republike Hrvatske.

(4) Dokumenti s oznakom »D.E.U. br. ...« pohranjuju se u Odboru te u e-Doc bazi podataka Sabora.

Dostupnost izravno dostavljenih dokumenata
Europske unije

Članak 8.

Dokumenti Europske unije koje Saboru izravno dostavljaju institucije Europske unije dostupni su preko poveznica na bazu dokumenata IPEX-a na službenim mrežnim stranicama Sabora ili na drugi odgovarajući način.

Radni program za razmatranje stajališta
Republike Hrvatske

Članak 9.

(1) Predsjednik Odbora na prethodnu raspravu o programu rada Europske komisije i programima predsjedanja Vijećem Europske unije poziva predsjednika Sabora, predsjednike radnih tijela Sabora i predsjednike klubova zastupnika.

(2) U smislu članka 152. stavka 6. Poslovnika Sabora, nadopunu Radnog programa može predložiti svaki član Odbora.

(3) Odbor će nadopuniti Radni program kada to predloži najmanje jedna trećina članova Odbora.

(4) Kada nadopunu Radnog programa predlažu radna tijela Sabora u skladu s člankom 152. stavkom 5. Poslovnika Sabora, predsjednik Odbora će na sjednicu Odbora na kojoj će se raspravljati o prijedlogu dopune pozvati predstavnika radnog tijela koje je predložilo dopunu.

Suradnja Odbora i radnih tijela Sabora u
europskim poslovima

Članak 10.

(1) Na sjednici Odbora na kojoj se raspravlja o dokumentu Europske unije iz Radnog programa i stajalištu Republike Hrvatske kao izvjestitelj može sudjelovati član radnog tijela koje je Odboru dostavilo mišljenje.

(2) Radi razmatranja izvješća iz članka 10. stavka 2. Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima (»Narodne novine«, br. 81/13.), predsjednik Odbora će predsjedniku matičnog radnog tijela predložiti održavanje zajedničke sjednice dvaju odbora.

(3) Održavanje zajedničke sjednice radi razmatranja izvješća iz stavka 2. ovoga članka može zatražiti i predsjednik matičnog radnog tijela.

(4) Iznimno od stavaka 2. i 3. ovoga članka, Odbor može održati sjednicu uz sudjelovanje članova matičnog radnog tijela.

Članak 11.

(1) O radu na sjednici Odbora vodi se zapisnik. Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, sudjelovanju i tijeku rasprave te o donesenim aktima.

(2) Svaki član Odbora ima pravo na početku sjednice na kojoj se usvajaju zapisnici iznijeti primjedbe. O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, u zapisnik će se unijeti odgovarajuća izmjena.

(3) Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim primjedbama obavljene izmjene, smatra se usvojenim. Usvojeni zapisnik potpisuju predsjednik i tajnik Odbora odnosno osobe koje ih zamjenjuju.

(4) Zapisnik s materijalima sjednice čuva stručna služba Odbora. Po isteku mandata Sabora stručna služba Odbora pohranjuje zapisnike s materijalima u pismohranu Sabora.

Osnivanje pododbora

Članak 12.

(1) Radi razmatranja pojedinih posebnih pitanja iz područja europskih poslova Odbor može osnovati pododbore, a njegov predsjednik može osnovati posebne radne skupine.

(2) Pododbori i radne skupine iz stavka 1. ovoga članka djeluju isključivo u okviru Odbora, njegov su sastavni dio i ne mogu samostalno istupati i biti nositelji prava i obveza.

Politički dijalog

Članak 13.

(1) Temeljem dokumenata Europske unije koje Saboru izravno dostavljaju institucije Europske unije Odbor se na vlastiti poticaj uključuje u politički dijalog s institucijama, a osobito s Europskom komisijom.

(2) U okviru političkog dijaloga Odbor može Europskoj komisiji slati pisana mišljenja. Mišljenja Odbora i odgovori Europske komisije objavljuju se na mrežnim stranicama Sabora i IPEX-a.

(3) Odbor se uključuje u politički dijalog i drugim aktivnostima, a osobito:

– održavanjem sastanaka s predstavnicima institucija Europske unije i

– sudjelovanjem na sjednicama odbora i izaslanstava Europskog parlamenta.

Suradnja s članovima Europskog parlamenta
iz Republike Hrvatske

Članak 14.

(1) Poziv na sjednicu Odbora dostavlja se članovima Europskog parlamenta iz Republike Hrvatske elektroničkim putem.

(2) Članovi Europskoga parlamenta iz Republike Hrvatske obavještavaju se o dostupnosti dokumenata Europske unije iz Radnog programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske u e-Doc bazi podataka.

(3) Materijali za sjednicu Odbora dostavljaju se članovima Europskog parlamenta iz Republike Hrvatske na sjednici Odbora.

(4) Uz prethodnu najavu, na sjednici Odbora mogu kao promatrači biti asistenti članova Europskog parlamenta iz Republike Hrvatske.

Članstvo u COSAC-u

Članak 15.

(1) Odbor za europske poslove član je Konferencije odbora za poslove Unije parlamenata Europske unije (COSAC) te redovito sudjeluje na njezinim sastancima i ostalim aktivnostima.

(2) Predsjednik Odbora predlaže predsjedniku Sabora sastav izaslanstva Odbora za sudjelovanje na sastancima COSAC-a. Prilikom predlaganja sastava izaslanstva za plenarne sastanke COSAC-a predsjednik Odbora vodi računa o proporcionalnoj zastupljenosti parlamentarnih stranaka i ravnomjernoj zastupljenosti obaju spolova.

(3) U pratnji članova Odbora na sastancima COSAC-a sudjeluje i predstavnik stručne službe Odbora ili predstavnik Sabora u Europskom parlamentu. O održanom sastanku COSAC-a sastavlja se bilješka.

Izvješće o radu Odbora

Članak 16.

(1) Prijedlog izvješća o radu Odbora predsjednik Odbora dostavlja članovima Odbora najkasnije 15 dana prije sjednice Odbora na kojoj će se raspravljati o prijedlogu.

(2) Izvješće Saboru podnosi se u pisanom obliku, a na sjednici Sabora obrazlaže ga predsjednik odnosno u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti jedan od potpredsjednika Odbora.

Javnost rada Odbora

Članak 17.

(1) Sjednice Odbora su u pravilu javne.

(2) Svaki član može predložiti da se sjednica Odbora ili rasprava o pojedinim točkama dnevnog reda održi bez prisutnosti javnosti.

(3) Odluku o prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka donosi Odbor.

(4) Kada se sjednice Odbora održavaju bez prisutnosti javnosti, Odbor priopćenjem izvješćuje javnost o predmetu rasprave i donesenim odlukama.

Članak 18.

(1) Akti koje donosi Odbor objavljuju se na službenim mrežnim stranicama Sabora.

(2) Obrazložena mišljenja donesena u postupku provjere poštovanja načela supsidijarnosti u prijedlozima zakonodavnih akata Europske unije i zakonodavnim aktima Europske unije objavljuju se na hrvatskom jeziku na službenim mrežnim stranicama Sabora te na engleskom jeziku na mrežnim stranicama IPEX-a.

(3) Na mrežnim stranicama IPEX-a objavljuju se i informacije o postupku parlamentarnog nadzora nad dokumentima Europske unije, u skladu s pravilima i procedurama objave podataka putem IPEX-a.

Članak 19.

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se dokumenti i materijali Odbora koji, u skladu s posebnim propisima, nose oznaku povjerljivosti, odnosno tajnosti.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Na pitanja koja nisu uređena ovim Poslovnikom primjenjuju se odredbe Poslovnika Sabora i Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima (»Narodne novine«, br. 81/13.).

Članak 21.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-12/20-06/12

Urbroj: 6521-31-20-01

Zagreb, 28. srpnja 2020.

Predsjednik Odbora
Domagoj Hajduković, v. r.