Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i postupku izrade i sklapanja razvojnog sporazuma

NN 120/2020 (4.11.2020.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i postupku izrade i sklapanja razvojnog sporazuma

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

2355


Na temelju članka 23. stavka 6. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/14, 123/17 i 118/18), ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I POSTUPKU IZRADE I SKLAPANJA RAZVOJNOG SPORAZUMA

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju i postupku izrade i sklapanja razvojnog sporazuma (»Narodne novine«, broj 45/18) u članku 3. stavci 5. i 6. brišu se.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. podstavci 7. i 8. brišu se.

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. riječi: »zabrana (su)financiranja iz drugih javnih izvora« zamjenjuju se riječima: »nepostojanje dvostrukog financiranja«.

Članak 4.

Prilog 1. Obrazac razvojnog sporazuma mijenja se i sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-02/6

Urbroj: 538-06-1-1/410-20-1

Zagreb, 2. listopada 2020.

Ministrica
Nataša Tramišak, mag. iur., v. r.

PRILOG 1

OBRAZAC RAZVOJNOG SPORAZUMA

Na temelju članka 23. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/2014, 123/17 i 118/18)

<naziv ministarstva nadležnog za regionalni razvoj> (u nastavku teksta: Ministarstvo), zastupano po _____________________

<i

ako je primjenjivo, nazivi tijela državne uprave i javnopravnih tijela potpisnika razvojnog sporazuma, zastupanih po

1. _____________________________________________

2. _____________________________________________

3. _____________________________________________

4. itd. >

i

<nazivi jedinica područne (regionalne) samouprave za koje se sklapa razvojni sporazum, zastupanih po županima:

1. _____________________________________________

2. _____________________________________________

3. _____________________________________________

4. itd.>

(u nastavku teksta: potpisnice razvojnog sporazuma)

sklapaju

RAZVOJNI SPORAZUM

Uvodne odredbe

Članak 1.

(1) Radi provedbe Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zakon) i učinkovite koordinacije politike regionalnoga razvoja, a u skladu s Pravilnikom o sadržaju i postupku izrade i sklapanja razvojnog sporazuma (»Narodne novine«, broj......), sklapa se ovaj razvojni sporazum kojim se utvrđuje suradnja između potpisnica razvojnog sporazuma u cilju razvoja <naziv područja za koje se sklapa razvojni sporazum>.

(2) Svrha suradnje koja je predmet razvojnog sporazuma odnosi se na:

– usuglašavanje prioriteta razvoja državne i područne (regionalne) razine za koje se sklapa razvojni sporazum

– utvrđivanje načina suradnje koji pridonose razvoju područja za koje se sklapa razvojni sporazum te pokazatelja uspješnosti

– planiranje financijskih sredstava za provedbu razvojnog sporazuma.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom razvojnom sporazumu imaju sljedeće značenje:

– razvojni projekt je projekt izgradnje i/ili obnove komunalne, gospodarske, istraživačke, energetske, društvene i druge potporne infrastrukture za razvoj, izgradnju i/ili jačanje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i drugih institucija, jačanje i izgradnju društvenog kapitala te gospodarski i drugi projekti kojima se pridonosi regionalnom razvoju i jačanju regionalne konkurentnosti

– strateški projekt regionalnog razvoja je razvojni projekt čiji je nositelj javnopravno tijelo i kojemu je cilj jačanje regionalne konkurentnosti kroz razvoj regionalne infrastrukture, horizontalnu i/ili vertikalnu integraciju lanca vrijednosti jednog ili više sektora, sustavna ili pilot rješenja kojim se odgovara na jedan ili više društvenih izazova te kojim se sinergijski djeluje u smislu koristi i učinka na razvoj određenog područja za koji se sklapa razvojni sporazum

– područja suradnje odnose se na tematska područja: zdravlje i kvaliteta života, energija i održivi okoliš, promet i mobilnost, sigurnost, prehrana i bio ekonomija, digitalno društvo i turizam i kreativno društvo, obrazovanje i regionalna infrastruktura (komunalna, gospodarska, istraživačka, energetska, društvena i druga infrastruktura za razvoj), razvoj klastera i unaprjeđenje lanaca vrijednosti i stvaranje regionalnih razvojnih središta temeljem pametne specijalizacije.

– načini suradnje odnose se na provedbene mehanizme koji mogu uključivati: financiranje tehničke pomoći za pripremu zalihe strateških projekata regionalnoga razvoja, financiranje strateških projekata regionalnoga razvoja, objavu ograničenih javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za područja jedinica područne (regionalne) samouprave koje su potpisnice razvojnog sporazuma te ostale načine suradnje kojima je cilj ostvarivanje usuglašenih prioriteta razvoja državne i područne (regionalne) razine. Navedeni provedbeni mehanizmi provode se sukladno relevantnom nacionalnom i EU zakonodavstvu i aktima strateškog planiranja.

– ciljevi suradnje odnose se na jačanje konkurentnosti i uravnoteženje regionalnog razvoja, odgovaranje na ključne društvene izazove, smanjenje siromaštva i povećanje standarda jedinica područne (regionalne) samouprave za koje se sklapa razvojni sporazum

– ključni pokazatelji uspješnosti suradnje su: rast bruto domaćeg proizvoda, rast zapošljavanja, rast bruto domaćih izdataka za istraživanje i razvoj i izdvajanja poslovnog sektora za istraživanje i razvoj, rast izravnih stranih ulaganja, jačanje indeksa regionalne konkurentnosti i indeksa razvijenosti, povećanja broja poduzetnika i ostalih razvojnih pokazatelja na razini područne (regionalne) samouprave za koje se sklapa sporazum.

Članak 3.

Izradi ovog razvojnog sporazuma prethodilo je:

– potpisivanje pisma namjere o sklapanju razvojnog sporazuma s Ministarstvom između jedinica područne (regionalne) samouprave

– supotpisivanje pisma namjere o sklapanju razvojnog sporazuma od strane Ministarstva

– slanje obavijesti resornim tijelima državne uprave i javnopravnim tijelima koja svojim djelovanjem mogu znatnije pridonijeti ostvarivanju ciljeva politike regionalnoga razvoja u području za koje se sklapa razvojni sporazum o potpisanom pismu namjere o pokretanju izrade razvojnog sporazuma

– usuglašavanje razvojnih prioriteta i ciljeva za razvojno područje utemeljeno na analitici planskih dokumenata politike regionalnog razvoja iz članaka 12. i 13. Zakona

– osiguravanje tehničke podrške od strane Ministarstva jedinicama područne (regionalne) samouprave koje su potpisale pismo namjere o sklapanju razvojnog sporazuma s Ministarstvom u definiranju strateških projekata regionalnoga razvoja i drugih instrumenata provedbe;

– identificiranje izvora financiranja i utvrđivanje financijske omotnice razvojnog sporazuma sukladno dostupnim programima i financijskim instrumentima za financiranje regionalnoga razvoja

– grupiranje strateških projekata regionalnoga razvoja i drugih instrumenata provedbe po sektorima i resornim tijelima državne uprave i javnopravnim tijelima

– upućivanje prijedloga čelnicima resornih tijela državne uprave i javnopravnih tijela koja svojim djelovanjem mogu znatnije pridonijeti ostvarivanju ciljeva politike regionalnog razvoja u području za koje se sklapa razvojni sporazum da se pridruže razvojnom sporazumu koji su svoj pristanak potvrdili davanjem pisane suglasnosti za sudjelovanjem u razvojnom sporazumu.

Područja, načini i ciljevi suradnje te pokazatelji uspješnosti

Članak 4.

Područja suradnje u provedbi razvojnog sporazuma odnose se na:

1. _____

2. _____

3. _____

Članak 5.

Načini suradnje u provedbi razvojnog sporazuma uključuju:

1. _____

2. _____

3. _____

Članak 6.

Ciljevi suradnje u provedbi razvojnog sporazuma odnose se na:

1. _____

2. _____

3. _____

Članak 7.

Pokazatelji uspješnosti suradnje u provedbi razvojnog sporazuma odnose se na:

1. _____

2. _____

3. _____

Trajanje razvojnog sporazuma

Članak 8.

(1) Realizacija projekata usuglašenih ovim razvojnim sporazumom treba biti završena do <dan, mjesec, godina>.

(2) Vremenski plan provedbe razvojnog sporazuma može se zbog opravdanih razloga mijenjati na šestomjesečnoj osnovi koja počinje teći od dana njegovog stupanja na snagu. Promjene može predložiti bilo koja strana potpisnica razvojnog sporazuma, pod uvjetom da Ministarstvo odobri promjenu.

Financiranje provedbe razvojnog sporazuma

Članak 9.

(1) Izvori financiranja <navesti izvore>

(2) Izvori financiranja osigurat će se za poticanje sljedećih strateških grana:

1. prehrambeno-prerađivačke industrije

2. drvnoprerađivačke industrije

3. metaloprerađivačke industrije

4. turizma

5. informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Nepostojanje dvostrukog financiranja

Članak 10.

(1) Potpisnice ovog razvojnog sporazuma suglasno utvrđuju da se projektne aktivnosti u okviru projekata koji će se financirati iz ovog razvojnog sporazuma neće dvostruko financirati. Pod dvostrukim financiranjem smatra se (su)financiranje predloženih prihvatljivih izdataka koje dovodi do primanja naknada za troškove za koje je već zatraženo ili će biti zatraženo i/ili ostvareno pravo na (su)financiranje iz bilo kojeg drugog javnog izvora uključujući EU fondove.

(2) U slučaju da jedinica područne (regionalne) samouprave koja je uključena u ovaj razvojni sporazum ostvari dvostruko financiranje iz stavka 1. ovoga članka obvezuje se vratiti sredstva iz članka 9. stavka 1. ovog razvojnog sporazuma.

Obveze potpisnica sporazuma

Članak 11.

(1) Potpisnice ovog razvojnog sporazuma obvezuju se na:

– otvorenu i proaktivnu suradnju u izvršavanju zadataka vezanih uz provedbu ovog razvojnog sporazuma

– pažljivo izvršavanje zadataka i ispunjenje obveza, vodeći računa o načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti u radu, te poštivanju relevantnih smjernica i dobrih praksi

– pravovremeno informiranje druge strane i uspostavljanje komunikacije o pitanjima vezanim uz provedbu ovog razvojnog sporazuma

– čuvanje dokumenata, podataka i informacija koje imaju oznaku ograničenosti, povjerljivosti ili tajnosti za vrijeme primjene ovog razvojnog sporazuma. Navedena obveza se ne odnosi na informacije koje se objavljuju radi poštivanja načela transparentnosti u provedbi projekta te udovoljavanja zahtjevima javnosti i vidljivosti u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013 te na temelju iste donesenim propisima, kao i na temelju nacionalnih propisa kojima se uređuje pravo na pristup informacijama.

(2) Potpisnice ovog razvojnog sporazuma dužne su poduzeti sve potrebne aktivnosti kako bi se osiguralo poštivanje vremenskog plana provedbe ovog razvojnog sporazuma.

(3) Jedinice područne (regionalne) samouprave se obvezuju aktivnosti suradnje iz članka 3. obavljati savjesno i odgovorno, na način određen ovim razvojnim sporazumom te osigurati kvalitetu provedbe aktivnosti suradnje u skladu s važećim propisima.

Način izvještavanja

Članak 12.

(1) Jedinice područne (regionalne) samouprave se obvezuju tijekom trajanja ovog razvojnog sporazuma svaka tri mjeseca podnositi izvješće o ostvarenju planiranih ciljeva i rezultata sudjelovanja u provedbi pojedinih područja suradnje iz članka 4. i 5. ovog razvojnog sporazuma Ministarstvu.

(2) Najkasnije 30 (trideset) dana po isteku trajanja ovog razvojnog sporazuma, jedinice područne (regionalne) samouprave dužne su podnijeti kumulativno završno izvješće Ministarstvu o ostvarenju rezultata sudjelovanja u provedbi područja suradnje iz ovog razvojnog sporazuma.

(3) U slučaju da jedinica/e područne (regionalne) samouprave ne dostavi izvješće u rokovima utvrđenim u stavcima 1. i 2. ovog članka Ministarstvo će pozvati jedinicu područne (regionalne) samouprave da izvješće dostavi u naknadnom roku ne duljem od 30 (trideset) dana. Ukoliko jedna ili više jedinica područne (regionalne) samouprave u naknadnom roku ne dostavi izvješće, Ministarstvo će raskinuti ovaj razvojni sporazum, a jedinice područne (regionalne) samouprave bit će dužne vratiti isplaćena sredstva iz članka 9. ovog razvojnog sporazuma.

Prilozi razvojnom sporazumu

Članak 13.

Sastavni dijelovi ovog razvojnog sporazuma su sljedeći prilozi:

1. ...

2. ...

3. ...

Valjanost i razdoblje primjene razvojnog sporazuma

Članak 14.

(1) Ovaj razvojni sporazum stupa na snagu potpisom posljednje sporazumne strane, a prestaje važiti u slučaju da potpisnice razvojnog sporazuma opetovano i svjesno krše obveze iz ovog razvojnog sporazuma, ako takvo ponašanje ima izravan učinak na pravilnu i pravovremenu provedbu ovog razvojnog sporazuma.

(2) Razdoblje primjene razvojnog sporazuma završava po zaključenju posljednje platne transakcije <navesti aktivnost/projekt na koji se odnosi>.

Izmjene i dopune razvojnog sporazuma

Članak 15.

Izmjene i/ili dopune razvojnog sporazuma sklapaju se u pisanom obliku i primjenjuju od dana potpisivanja dodatka razvojnog sporazuma.

Raskid razvojnog sporazuma

Članak 16.

Ovaj razvojni sporazum se može raskinuti ako za to postoji jedan od sljedećih bitnih razloga:

– ako zbog više sile nije moguće ispunjavati obveze iz razvojnog sporazuma

– u slučaju kršenja odredbi razvojnog sporazuma od strane njegovih potpisnica.

Završne odredbe

Članak 17.

(1) Sve strane potpisnice ovog razvojnog sporazuma će u njegovom izvršavanju međusobno surađivati u dobroj vjeri te se obvezuju potpisati sve isprave, dati sva očitovanja i obaviti sve druge radnje koje budu bile potrebne radi izvršavanja ovog razvojnog sporazuma.

(2) Sve strane potpisnice ovog razvojnog sporazuma će sve sporove nastojati rješavati sporazumno.

(3) Svi sporovi koji proizlaze iz ovog razvojnog sporazuma i u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, konačno će se riješiti arbitražom u skladu s važećim Pravilnikom o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačkim pravilima).

(4) Sva prava i obveze iz ovog razvojnog sporazuma vrijede i za pravne slijednike obiju strana.

Članak 18.

Ovaj razvojni sporazum stupa na snagu danom potpisa svih strana.

Članak 19.

Ovaj razvojni sporazum sačinjen je u < broj > istovjetna primjerka, svaki sa snagom izvornika, od kojih sve potpisnice razvojnog sporazuma dobivaju po dva primjerka.

Za JP(R)S <naziv JLP(R)S>

< upisati ime i prezime i funkciju >

Potpis:………………………..

Za JP(R)S <naziv JLP(R)S>

< upisati ime i prezime i funkciju >

Potpis:………………………..

Za JP(R)S <naziv JLP(R)S>

< upisati ime i prezime i funkciju >

Potpis:………………………..

<itd.>

Za ministarstvo nadležno za regionalni razvoj <naziv ministarstva>

< upisati ime i prezime i funkciju >

Potpis:………………………..

Za <naziv tijela državne uprave ili javnopravnog tijela>

< upisati ime i prezime i funkciju >

Potpis:………………………..

<itd.>