Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju

NN 122/2020 (9.11.2020.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju

HRVATSKA NARODNA BANKA

2379

Na temelju članka 101. stavka 2. točke 7., članka 146.c i članka 162. stavka 1. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019. i 47/2020.) i članka 43. stavka 2. točke 10. i članka 86. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STATISTIČKOM I NADZORNOM IZVJEŠĆIVANJU

Članak 1.

U Odluci o statističkom i nadzornom izvješćivanju (»Narodne novine«, br. 85/2018., 47/2019., 14/2020. i 53/2020.) u članku 4. stavku 1. točke 8. i 9. brišu se.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Izvješće iz stavka 1. točke 12. ovog članka obuhvaća podatke koje je potrebno dostaviti u različitim vrstama izvješća te je ta obveza pobliže razrađena u Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje. Podaci za koje je u Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje navedeno da se prikupljaju za potrebe praćenja planova financiranja kreditnih institucija čine skup podataka o planovima financiranja, koji je potrebno dostaviti jedanput godišnje, sa stanjem na dan 31. prosinca. Skup podataka o planovima financiranja dužne su dostaviti samo kreditne institucije koje su Hrvatskoj narodnoj banci dužne dostaviti izvješća o planovima financiranja u skladu s Odlukom o izvješćivanju o planovima financiranja. Pri izvješćivanju o skupu podataka o planovima financiranja primjenjuje se osnova (razina) izvješćivanja iz Odluke o izvješćivanju o planovima financiranja.«

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. točki 8. briše se riječ »i«.

Na kraju točke 9. točka se zamjenjuje riječju »i«.

Iza točke 9. dodaje se točka 10., koja glasi:

»10) skup podataka o planovima financiranja najkasnije do 15. ožujka tekuće godine za referentnu prethodnu godinu.«.

Članak 3.

U Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje, koja je sastavni dio Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju, u točki 62. podtočki 1. riječi »»P8« i »P9«« zamjenjuju se riječima »»P8«, »P9«, »PG« i »PH««.

Članak 4.

U točki 66. Upute podtočke 10. i 11. mijenjaju se i glase:

»10) Modalitet »P5« – kriterij posebnog odnosa; osoba je pravna osoba u kojoj kreditna institucija (izvještajna institucija) ima sudjelujući udio.

11) Modalitet »P6« – kriterij posebnog odnosa; osoba je pravna osoba čiji je član uprave, nadzornog odbora, ili upravnog odbora ili izvršni direktor ili prokurist istodobno i član uprave ili član nadzornog odbora ili prokurist kreditne institucije (izvještajne institucije).«

Iza podtočke 13. dodaju se nove podtočke 14. i 15., koje glase:

»14) Modalitet »PG« – kriterij posebnog odnosa; osoba je pravna osoba u kojoj član uprave, član nadzornog odbora ili prokurist kreditne institucije (izvještajne institucije) ima kvalificirani udio.

15) Modalitet »PH« – kriterij posebnog odnosa; osoba je pravna osoba u kojoj su član uprave, član nadzornog odbora ili prokurist kreditne institucije (izvještajne institucije) članovi višeg rukovodstva ili su članovi uprave, nadzornog odbora ili upravnog odbora ili izvršni direktori.«

Dosadašnje podtočke od 14. do 37. postaju podtočke od 16. do 39.

U dosadašnjoj podtočki 14., koja je postala podtočka 16., riječi »»P7« ili »P8«« zamjenjuju se riječima »»P7«, »P8«, »PG« ili »PH««.

Članak 5.

U točki 67. Upute riječi »u alinejama od 22. do 26.« brišu se.

Članak 6.

U točki 68. Upute riječi »»PE« i »PF«« zamjenjuju se riječima »»PE«, »PF«, »PG« i »PH««.

Članak 7.

U tablici ispod točke 84. Upute ispod opisa instrumenta »D0023« dodaju se instrumenti od »D0101« do »D0107« i opisi tih instrumenata, koji glase:

D0101Krediti matici i ostalim članicama grupe
Ova stavka odnosi se na kredite i potraživanja odobrene svim društvima koja pripadaju grupi kojoj pripada i izvještajna institucija, uključujući i matično društvo. Za potrebe ove stavke primjenjuje se definicija kredita i potraživanja iz Priloga V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 od 16. travnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 191, 28. 6. 2014.; u nastavku teksta: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 680/2014). Isključeni su obratni repo krediti, kako su definirani u Prilogu V. dijelu 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014. Ova se stavka prikuplja za potrebe praćenja planova financiranja kreditnih institucija.
D0102Depoziti matice i ostalih članica grupe
Ova stavka odnosi se na depozite primljene od svih društava koja pripadaju grupi kojoj pripada i izvještajna institucija, uključujući i matično društvo. Za potrebe ove stavke primjenjuje se definicija depozita iz Priloga V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014. Isključeni su repo krediti kako su definirani u Prilogu V. dijelu 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014. Ova se stavka prikuplja za potrebe praćenja planova financiranja kreditnih institucija.
D0103Cijena kredita matici i ostalim članicama grupe
Ova stavka odnosi se na prosjek prinosa koje izvještajna institucija ostvaruje na osnovi kredita i potraživanja obuhvaćenih instrumentom »D0101«, ponderiran knjigovodstvenom vrijednosti tih aktivnosti na kraju godine. Ova se stavka prikuplja za potrebe praćenja planova financiranja kreditnih institucija.
D0104Cijena depozita matice i ostalih članica grupe
Ova stavka odnosi se na prosjek troškova koje izvještajna institucija ostvaruje na osnovi depozita obuhvaćenih instrumentom »D0102«, ponderiran knjigovodstvenom vrijednosti tih aktivnosti na kraju godine. Ova se stavka prikuplja za potrebe praćenja planova financiranja kreditnih institucija.
D0105Umanjenje vrijednosti kredita u izvještajnoj valuti
Ova stavka odnosi se na umanjenja vrijednosti na osnovi kredita i potraživanja nominiranih u kunama. Za potrebe ove stavke primjenjuje se definicija kredita i potraživanja iz Priloga V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014. Isključeni su obratni repo krediti kako su definirani u Prilogu V. dijelu 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014. Ova se stavka prikuplja za potrebe praćenja planova financiranja kreditnih institucija.
D0106Krediti javnim nefinancijskim društvima
Ova stavka odnosi se na kredite i potraživanja odobrene svim, domaćim i stranim, društvima koja pripadaju institucionalnom sektoru javnih nefinancijskih društava. Javna nefinancijska društva jesu podsektor nefinancijskih društava (definiran modalitetom »1100« obilježja »Sektor nerezidenta«) koji čine društva pod kontrolom državnih jedinica. Za potrebe ove stavke primjenjuje se definicija kredita i potraživanja iz Priloga V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014. Isključeni su obratni repo krediti kako su definirani u Prilogu V. dijelu 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014. Ova se stavka prikuplja za potrebe praćenja planova financiranja kreditnih institucija.
D0107Depoziti javnih nefinancijskih društava
Ova stavka odnosi se na depozite primljene od svih, domaćih i stranih, društava koja pripadaju institucionalnom sektoru javnih nefinancijskih društava. Javna nefinancijska društva jesu podsektor nefinancijskih društava (definiran modalitetom »1100« obilježja »Sektor nerezidenta«) koji čine društva pod kontrolom državnih jedinica. Za potrebe ove stavke primjenjuje se definicija depozita iz Priloga V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014. Ova se stavka prikuplja za potrebe praćenja planova financiranja kreditnih institucija.

Opis instrumenta »R1033« – Ostali nekamatni troškovi mijenja se i glasi:

»Ova stavka odnosi se na ostale nespomenute nekamatne troškove. To, među ostalim, uključuje i negativne učinke promjene fer vrijednosti materijalne imovine koja se mjeri po fer vrijednosti.«

Opis instrumenta »R1037« – Ostali opći administrativni troškovi mijenja se i glasi:

»Ova stavka odnosi se na ostale nespomenute opće administrativne troškove. To, među ostalim, uključuje i troškove poreza i davanja koji nisu porezi koji se odnose na dobit ili gubitak od poslovanja koje će se nastaviti (koji se prijavljuju na instrumentu »R1041«) i koji nisu porezi i davanja u vezi s poslovanjem koje se neće nastaviti (koji se prijavljuju na instrumentu »R1042«).«

Članak 8.

Iza točke 95. Upute dodaju se točke 95.a i 95.b, koje glase:

»95.a Poček je razdoblje od datuma puštanja kredita u tečaj do prijenosa kredita u otplatu i ne obuhvaća razdoblje za koje se obračunavaju interkalarne kamate. Poček se može pojaviti samo na početku trajanja ugovora o kreditu i unaprijed je ugovoren. Kod kredita s jednokratnim dospijećem poček je uvijek nula. Ako je u trenutku sklapanja ugovora o kreditu bio ugovoren poček, a u međuvremenu je dogovoren moratorij i/ili prolongat, informacija o počeku u obilježju »Izvorno dospijeće« ostaje nepromijenjena tijekom cijeloga životnog vijeka kredita.

95.b Moratorij (odgoda otplate) jest razdoblje ugovoreno između obveznika izvješćivanja i korisnika kredita, a uključuje odgodu plaćanja anuiteta/rate i/ili kamata koje dospijevaju u tom razdoblju. Moratorij može i ne mora utjecati na izvorno dospijeće kredita.«

Članak 9.

Točka 97. Upute mijenja se i glasi:

»97. Unesena vrijednost izvornog dospijeća utvrđuje se u trenutku sklapanja posla i ostaje nepromijenjena tijekom cijeloga životnog vijeka financijskog instrumenta. Iznimno, u slučaju produljenja roka otplate (kao npr. u slučaju moratorija), kao novo izvorno dospijeće prikazuje se inicijalno izvorno dospijeće uvećano za broj mjeseci dogovorenog produljenja roka otplate. U slučaju ugovaranja moratorija kod kojeg ne dolazi do produljenja konačnog roka otplate, izvorno dospijeće ostaje isto kao kod prvotnog sklapanja ugovora o kreditu.«

Članak 10.

Iza točke 187. Upute dodaje se točka 187.a, koja glasi:

»187.a Ako je klijentu odobren moratorij i izmijenjeni su uvjeti ugovora, pri čemu je klijent aktivno sudjelovao, takav ugovor o kreditu treba prijaviti kao ponovni sporazum.«

Članak 11.

U točki 229. alineji 4. podalineji 7. Upute riječi »»P9« ili »PF«« zamjenjuju se riječima »»P9«, »PF«, »PG« ili »PH««.

Članak 12.

U Prilogu 1. Upute, u točki 255. podtočki 4.2. briše se riječ »i«.

Na kraju podtočke 4.3. točka se zamjenjuje riječju »i«.

Iza podtočke 4.3. dodaje se podtočka 4.4., koja glasi:

»4.4) kao protustranku treba navesti protustranku s kojom je transakcija ugovorena, a ne izdavatelja vrijednosnog papira.«.

Članak 13.

U Prilogu 5. Upute, iza točke 263. dodaje se točka 263.a, koja glasi:

»263.a Ako je postupkom restrukturiranja obuhvaćena samo jedna vrsta kredita, restrukturirani se kredit iskazuje na istoj vrsti instrumenta kao i prvotno odobreni kredit. Primjerice, ako se restrukturira kredit za investicije (ili tri kredita za investicije), kredit nastao restrukturiranjem također se prijavljuje kao kredit za investicije. No, ako su restrukturiranjem obuhvaćene različite vrste kredita, restrukturirani se kredit iskazuje upotrebom modaliteta koji najbolje odražava ekonomsku suštinu novoga kredita.«

Članak 14.

U Prilogu 6. Upute, u tablici iza točke 265. dodaju se redci od 302. do 308., koji glase:

Redni brojŠifraInstrumentISINValutaIzvorno dospijećeOtkazni rokIndeksacijaPortfeljUtrživost kreditaZnačajke kapitalaRizična skupinaUgrađeni derivatOdnosna varijablaVremenski razredBroj danaStjecanje imovineVrsta kamatne stopeKorištenje imovineRazred iznosa kreditaRazdoblje početnog fiksiranja kamatne stopeKolateral/jamstvaNovi posaoVrsta referentne
kamatne stope
Ročnost referentne
kamatne stope
Valuta referentne
kamatne stope
Učestalost promjene
kamatne stope
Primjena od izvještajnog datumaPrimjena do izvještajnog datuma
302.D0101Krediti matici i ostalim članicama grupe 
OBV 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.12.2020. 
303.D0102Depoziti matice i ostalih članica grupe 
OBV 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.12.2020. 
304.D0103Cijena kredita matici i ostalim članicama grupe 
OBV 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.12.2020. 
305.D0104Cijena depozita matice i ostalih članica grupe 
OBV 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.12.2020. 
306.D0105Umanjenje vrijednosti kredita u izvještajnoj valuti 
OBV 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.12.2020. 
307.D0106Krediti javnim nefinancijskim društvima 
OBV 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.12.2020. 
308.D0107Depoziti javnih nefinancijskih društava 
OBV 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.12.2020. 

Članak 15.

U Prilogu 7. Upute, tablica iza točke 266. mijenja se i glasi:

 
Nekonsolidirana izvješćaKonsolidirana izvješćaPlanovi financiranja
Izvješće OINerevidirano izvješćeRevidirano izvješćeNerevidirano izvješćeRevidirano izvješće
Vrsta izvješća / datumMjesečno izvješće kratkog rokaMjesečno izvješće dugog roka31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12.31. 12.31. 12.30. 6.31. 12.31. 12.
OznakaNPNPNPNPNRKPKRNP ili KP
Instrument 
 
 
 
 
 
 
 
D0001
D0002
D0003 
 
D0004 
 
D0005
D0006
D0007
D0010
D0011
D0012
D0013
D0014
D0016
D0017
D0018
D0019
D0020
D0021
D0022
D0023
D0101
D0102
D0103
D0104
D0105
D0106
D0107


Članak 16.

U Prilogu 8. Upute, u tablici iza točke 268. redci od 10820. do 10825. mijenjaju se i glase:

Redni brojIzvješćeInstrumentPortfeljVrsta iznosaPrimjena od izvještajnog datumaPrimjena do izvještajnog datumaOpis vrste iznosa
10820.APA9999XXX3030. 9. 2018.31. 12. 2020.kumulativno isknjižavanje glavnice i kamata na teret ispravaka vrijednosti
10821.APA9999XXX4030. 9. 2018.31. 12. 2020.naplata plasmana otpisanih u proteklim godinama
10822.APA9999XXX7130. 9. 2018.31. 12. 2020.kumulativna promjena ispravaka vrijednosti plasmana i rezerviranja za izvanbilančne obveze
10823.ASA9999XXX3030. 9. 2018.31. 12. 2020.kumulativno isknjižavanje glavnice i kamata na teret ispravaka vrijednosti
10824.ASA9999XXX4030. 9. 2018.31. 12. 2020.naplata plasmana otpisanih u proteklim godinama
10825.ASA9999XXX7130. 9. 2018.31. 12. 2020.kumulativna promjena ispravaka vrijednosti plasmana i rezerviranja za izvanbilančne obveze

Dodaju se redci od 13888. do 13911., koji glase:

Redni brojIzvješćeInstrumentPortfeljVrsta iznosaPrimjena od izvještajnog datumaPrimjena do izvještajnog datumaOpis vrste iznosa
13888.OID0101XXX131. 12. 2020. 
iznos stavke na kraju referentnog razdoblja
13889.OID0101XXX231. 12. 2020. 
planirani iznos stavke na kraju prve godine nakon referentnog razdoblja
13890.OID0101XXX331. 12. 2020. 
planirani iznos stavke na kraju druge godine nakon referentnog razdoblja
13891.OID0101XXX431. 12. 2020. 
planirani iznos stavke na kraju treće godine nakon referentnog razdoblja
13892.OID0102XXX131. 12. 2020. 
iznos stavke na kraju referentnog razdoblja
13893.OID0102XXX231. 12. 2020. 
planirani iznos stavke na kraju prve godine nakon referentnog razdoblja
13894.OID0102XXX331. 12. 2020. 
planirani iznos stavke na kraju druge godine nakon referentnog razdoblja
13895.OID0102XXX431. 12. 2020. 
planirani iznos stavke na kraju treće godine nakon referentnog razdoblja
13896.OID0103XXX131. 12. 2020. 
iznos stavke na kraju referentnog razdoblja
13897.OID0103XXX231. 12. 2020. 
planirani iznos stavke na kraju prve godine nakon referentnog razdoblja
13898.OID0104XXX131. 12. 2020. 
iznos stavke na kraju referentnog razdoblja
13899.OID0104XXX231. 12. 2020. 
planirani iznos stavke na kraju prve godine nakon referentnog razdoblja
13900.OID0105XXX131. 12. 2020. 
iznos stavke na kraju referentnog razdoblja
13901.OID0105XXX231. 12. 2020. 
planirani iznos stavke na kraju prve godine nakon referentnog razdoblja
13902.OID0105XXX331. 12. 2020. 
planirani iznos stavke na kraju druge godine nakon referentnog razdoblja
13903.OID0105XXX431. 12. 2020. 
planirani iznos stavke na kraju treće godine nakon referentnog razdoblja
13904.OID0106XXX131. 12. 2020. 
iznos stavke na kraju referentnog razdoblja
13905.OID0106XXX231. 12. 2020. 
planirani iznos stavke na kraju prve godine nakon referentnog razdoblja
13906.OID0106XXX331. 12. 2020. 
planirani iznos stavke na kraju druge godine nakon referentnog razdoblja
13907.OID0106XXX431. 12. 2020. 
planirani iznos stavke na kraju treće godine nakon referentnog razdoblja
13908.OID0107XXX131. 12. 2020. 
iznos stavke na kraju referentnog razdoblja
13909.OID0107XXX231. 12. 2020. 
planirani iznos stavke na kraju prve godine nakon referentnog razdoblja
13910.OID0107XXX331. 12. 2020. 
planirani iznos stavke na kraju druge godine nakon referentnog razdoblja
13911.OID0107XXX431. 12. 2020. 
planirani iznos stavke na kraju treće godine nakon referentnog razdoblja


Članak 17.

U Prilogu 9. Upute, u tablici iza točke 269. dodaju se redci od 82. do 88., koji glase:

Redni brojOznaka instrumentaInstrumentPrimjena od izvještajnog datumaPrimjena do izvještajnog datuma
82.D0101Krediti matici i ostalim članicama grupe31. 12. 2020. 
83.D0102Depoziti matice i ostalih članica grupe31. 12. 2020. 
84.D0103Cijena kredita matici i ostalim članicama grupe31. 12. 2020. 
85.D0104Cijena depozita matice i ostalih članica grupe31. 12. 2020. 
86.D0105Umanjenje vrijednosti kredita u izvještajnoj valuti31. 12. 2020. 
87.D0106Krediti javnim nefinancijskim društvima31. 12. 2020. 
88.D0107Depoziti javnih nefinancijskih društava31. 12. 2020. 

Članak 18.

U Prilogu 11. Upute, u tablici iza točke 272. mijenjaju se redci 43., 91., 92., 112. i 158. i glase:

Red. br.KontrolaŠifra pogreškePrimjena od izvještajnog datumaPrimjena do izvještajnog datuma
43.Ako je Instrument = (»A0507«, »P0101«, »P0102«, »P0708«, »P0801«, »P0802«, »P0803«, »P0804«, »P0806«, »P0807«, »P1002«, »P1101«, »P1102«, »P1103«, »P1104«, »P1107«, »P1108«, »P1109«, »P1110«, »P1111«, »P1112«, »P1113«, »P1114«, »P1115«, »P1116«, »P1117«, »P1126«, »P1128«, »P1129«, »P1130«, »D0001«, »D0002«, »D0003«, »D0004«, »D0005«, »D0006«, »D0007«, »D0010«, »D0011«, »D0012«, »D0013«, »D0014«, »D0016«, »D0019«, »D0020«, »D0021«, »D0022«, »D0023«, »R*«), tada Valuta = »HRK«.36530. 9. 2018.20.12.2020.
91.Ako je Instrument = »D0008«, »D0009«, »D0014« ili »D0016«, tada je (Oznaka izvještaja = »NP«, »NR«, »KP« ili »KR« i Datum stanja = 31. 3., 30. 6., 30. 9. ili 31. 12.).45530. 9. 2018.20.12.2020.
92.Ako je Instrument = »D0013«, tada je (Oznaka izvještaja = »NP« i Datum stanja = 31. 12.).45530. 9. 2018.20.12.2020.
112.Ako je Oznaka retka = »PO«, tada je Osnova_ID7 = »00«, »P5«, »P8«, »P9« ili »PF«.47730. 9. 2018.20.12.2020.
158.Ako je (Oznaka retka = »AA« i Instrument »A0301«, »A0302«, »A0303«, »A0304«, »A0401«, »A0402«, »P0501«, »P0502«, »P0503«, »P0505«, »P0506«, »P1101«, »P1102«, »P1104« ili »P1126« i Vrsta iznosa = 1, 2 ili 10), tada mora postojati Vrsta iznosa = 63 za taj instrument.506 (W)30. 9. 2018.20.12.2020.

Dodaju se redci od 175. do 178., koji glase:

Red. br.KontrolaŠifra pogreškePrimjena od izvještajnog datumaPrimjena do izvještajnog datuma
175.Ako je (Oznaka izvještaja = »NP« i Oznaka retka = »AA« i Instrument »A0301«, »A0302«, »A0303«, »A0304«, »A0401«, »A0402«, »P0501«, »P0502«, »P0503«, »P0505«, »P0506«, »P1101«, »P1102«, »P1104« ili »P1126« i Vrsta iznosa = 1, 2 ili 10), tada mora postojati Vrsta iznosa = 63 za taj instrument.506 (W)31. 12. 2020. 
176.Ako je Oznaka retka = »PO«, tada je Osnova_ID7 = »00«, »P5«, »P8«, »P9«, »PF«, »PG« ili »PH«.47731. 12. 2020.
177.Ako je Instrument = »D0008«, »D0009«, »D0014« ili »D0016«, tada je (Oznaka izvještaja = »NP«, »NR«, »KP« ili »KR« i Datum stanja = 31. 3., 30. 6., 30. 9. ili 31. 12.).
Ako je Instrument = »D0013«, tada je (Oznaka izvještaja = »NP« i Datum stanja = 31. 12.).
Ako je Instrument = »D0101«, »D0102«, »D0103«, »D0104«, »D0105«, »D0106« ili »D0107«, tada je (Oznaka izvještaja = »NP« ili »KP« i Datum stanja = 31. 12.).
45531. 12. 2020. 
178.Ako je Instrument = (»A0507«, »P0101«, »P0102«, »P0708«, »P0801«, »P0802«, »P0803«, »P0804«, »P0806«, »P0807«, »P1002«, »P1101«, »P1102«, »P1103«, »P1104«, »P1107«, »P1108«, »P1109«, »P1110«, »P1111«, »P1112«, »P1113«, »P1114«, »P1115«, »P1116«, »P1117«, »P1126«, »P1128«, »P1129«, »P1130«, »D0001«, »D0002«, »D0003«, »D0004«, »D0005«, »D0006«, »D0007«, »D0010«, »D0011«, »D0012«, »D0013«, »D0014«, »D0016«, »D0019«, »D0020«, »D0021«, »D0022«, »D0023«, »D0101«, »D0102«, »D0103«, »D0104«, »D0105«, »D0106«, »D0107« ili »R*«), tada Valuta = »HRK«.36531. 12. 2020. 

Članak 19.

Posljednje izvješće »Kumulativne promjene ispravaka vrijednosti i rezerviranja (iz AA)« i »Kumulativne promjene ispravaka vrijednosti i rezerviranja (iz AF i AN)« u skladu s Odlukom o statističkom i nadzornom izvješćivanju (»Narodne novine«, br. 85/2018., 47/2019., 14/2020. i 53/2020.) kreditna institucija dužna je dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci sa stanjem na dan 31. prosinca 2020., i to u sljedećim rokovima:

1) nerevidirano izvješće najkasnije do 11. veljače 2021.

2) revidirano izvješće najkasnije u roku iz članka 163. Zakona o kreditnim institucijama, kakav će biti na snazi na dan 31. prosinca 2020.

Članak 20.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 31. prosinca 2020.

O. br. 345-020/10-20/BV
Zagreb, 29. listopada 2020.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.