Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču

NN 127/2020 (17.11.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2426

Na temelju članka 206. stavka 4. i članka 213. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08., 48/10. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11., 80/13., 158/13. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14., 64/15., 108/17., 70/19. i 42/20.) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 66/19) ministar unutarnjih poslova, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU

Članak 1.

U Pravilniku o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanju dopuštenja ovlaštenom ispitivaču (»Narodne novine«, broj 141/2011., 151/2013. i 102/2020) članak 2. mijenja se i glasi:

»Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama (preinačena) (Tekst značajan za EGP) (SL L 403, 30. 12. 2006.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom Komisije (EU) 2020/612 od 4. svibnja 2020. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama (Tekst značajan za EGP) (SL L 141, 5. 5. 2020.).«.

Članak 2.

U članku 27. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Kandidatu za vozača koji je položio ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na vozilu s automatskim mjenjačem za kategorije AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ili DE, podatak o položenom ispitu na vozilu s automatskim mjenjačem u obliku propisanog koda upisuje se u e-Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Iznimno od stavka 3. ovog članka, kandidatu za vozača koji ima vozačku dozvolu stečenu na vozilu s ručnim mjenjačem u najmanje jednoj od kategorija: B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ili DE, a koji je položio ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na vozilu s automatskim mjenjačem za kategorije vozila BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ili DE, podatak o položenom ispitu na vozilu s automatskim mjenjačem u obliku propisanog koda ne upisuje se u e-Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu.«.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/210
Urbroj: 511-01-152-20-10
Zagreb, 9. studenoga 2020.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.