Statut Turističke zajednice grada Zagreba

NN 127/2020 (17.11.2020.), Statut Turističke zajednice grada Zagreba

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

2435

Na temelju članaka 12. i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 52/19 i 42/20), u daljnjem tekstu: Zakon, Skupština Turističke zajednice grada Zagreba uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma i sporta RH, na sjednici održanoj 16. studenoga 2020. godine donijela je ovaj

STATUT

TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Turistička zajednica grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Zajednica) je organizacija koja djeluje po načelu destinacijskog menadžmenta, a osnovana je radi promicanja i razvoja turizma Republike Hrvatske i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske usluge i usluge u turizmu ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom na način da upravljaju destinacijom na razini Grada Zagreba.

Članak 2.

Naziv Zajednice jest Turistička zajednica grada Zagreba. Skraćeni naziv Zajednice jest TZGZ. Sjedište Zajednice je Zagreb, Kaptol 5.

Turistička zajednica grada Zagreba upisana je u Upisnik turističkih zajednica koji vodi ministarstvo nadležno za poslove turizma (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), pod upisnim borjem 1, na temelju rješenja, klasa: UP/I-334-03/10-02/1, urbroj: 529-05-10-2, od 20. siječ­nja 2010. godine.

Članak 3.

Zajednica ima svoj pečat okruglog oblika, s nazivom i sjedištem: Turistička zajednica grada Zagreba, promjera 28 mm.

Štambilj Zajednice je četvrtastog oblika veličine 60 × 30 mm, s tekstom:

Turistička zajednica grada Zagreba, Kaptol 5 te prostorom za upisivanje evidencijskoga broja i datuma primitka podneska.

Svaki pečat i štambilj ima redni broj.

O broju pečata i štambilja, načinu njihova korištenja i osobama ovlaštenim za njihovo čuvanje odlučuje direktor Zajednice.

Članak 4.

Zajednica ima svoj znak.

Odluku o obliku, sadržaju i korištenju znaka donosi Turističko vijeće.

O načinu korištenja znaka odlučuje direktor Zajednice.

Članak 5.

Zajednicom upravljaju njezini članovi i njihova se prava utvrđuju prema visini udjela članova u prihodima Zajednice i njihovom značaju za ukupni razvoj turizma te sukladno ovom Statutu.

Članak 6.

Stručni i administrativni poslovi vezani uza zadaće Zajednice obavljaju se u Turističkom uredu (u daljnjem tekstu: Turistički ured).

Članak 7.

Rad Zajednice je javan. Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način propisan ovim statutom.

Članak 8.

Djelovanje Zajednice temelji se na načelu opće korisnosti.

Zajednica ne smije obavljati gospodarske djelatnosti.

Iznimno, sukladno Zakonu Zajednica može:

– upravljati javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinica lokalne samouprave, javnih ustanova odnosno pravnih osoba kojima je osnivač ili većinski vlasnik jedinica lokalne samouprave

– organizirati manifestacije i priredbe koje pridonose turističkom identitetu destinacije

– objavljivati komercijalne oglase na svojim digitalnim online i offline kanalima komunikacije i zaključivati sponzorske ugovore u svrhu financiranja zadaća

– organizirati stručne skupove i edukacije

– pružati usluge putem turističkih informacijskih sustava te izrađivati tržišna i druga istraživanja i analize namijenjene komercijalnoj uporabi

– obavljati druge poslove i zadaće u funkciji razvoja turizma i destinacije koji nisu u suprotnosti sa Zakonom i ovim Statutom.

Zajednica ne smije imati ulog u temeljnom kapitalu trgovačkoga društva.

Iznimno od stavka 4. ovoga članka, turistička zajednica može steći ulog u temeljnom kapitalu trgovačkog društva ako je to u stečajnom postupku ili drugom postupku koji se vodi po posebnim propisima zakonit način namirenja tražbine.

II. ZADAĆE ZAJEDNICE

Članak 9.

Zajednica je osnovana za područje glavnoga grada Republike Hrvatske, radi ostvarenja i promicanja turističkih znamenitosti i identiteta glavnoga grada, podizanja kvalitete turističke ponude, njegove promocije i obavljanja promotivnih aktivnosti u zemlji i inozemstvu od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu grada Zagreba.

Zadaće Zajednice, kao lokalne destinacijske menadžment organizacije, su sljedeće:

1. Razvoj proizvoda

1.1. sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije

1.2. koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora u destinaciji

1.3. razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda

1.4. razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste

1.5. razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije

1.6. praćenje i apliciranje, samostalno ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave i drugim subjektima javnog ili privatnog sektora, na natječaje za razvoj javne turističke ponude i infrastrukture kroz sufinanciranje iz nacionalnih izvora, fondova Europske unije i ostalih izvora financiranja

1.7. upravljanje kvalitetom ponude u destinaciji

1.8. strateško i operativno planiranje razvoja turizma ili proizvoda na destinacijskoj razini te po potrebi organizacija sustava upravljanja posjetiteljima

1.9. sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije

1.10. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom

1.11. sudjelovanje u provođenju strateških marketinških projekata koje je definirala Hrvatska turistička zajednica.

2. Informacije i istraživanja

2.1. izrada i distribucija informativnih materijala

2.2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i profilima društvenih mreža

2.3. osnivanje, koordinacija i upravljanje turističkim informativnim centrima (ako postoje/ima potrebe za njima)

2.4. suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije

2.5. planiranje, izrada, postavljanje i održavanje sustava turističke signalizacije, samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave

2.6. operativno sudjelovanje u provedbi aktivnosti sustava eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija posjetitelja i svih oblika turističke ponude.

3. Distribucija

3.1. koordiniranje s regionalnom turističkom zajednicom u provedbi operativnih marketinških aktivnosti

3.2. priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu

3.3. priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje u regionalnu turističku zajednicu

3.4. pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom te u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom

3.5. obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom ili ovim Statutom.

Na Zajednicu se na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona i drugih propisa kojima se uređuje regionalna turistička zajednica i lokalna turistička zajednica. Sukladno navedenom, Zajednica obavlja i sljedeće poslove u okviru svoje nadležnosti i sukladno primjerenosti:

1. Strateško planiranje i razvoj

1.1. sudjelovanje u izradi strateških dokumenata i druge planske podloge za razvoj turizma

1.2. donošenje strateškog marketinškog plana za područje županije/regije, sukladno strateškom marketinškom planu hrvatskog turizma

1.3. sudjelovanje u provođenju strateških marketinških projekata koje je definirala Hrvatska turistička zajednica

1.4. sudjelovanje u procesima zakonodavstva, prostornog planiranja te ostalih instrumenata regulacije i upravljanja na razini županije/regije radi osiguranja konkurentnog, dugoročno održivog razvoja turizma

1.5. koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora županije/regije

1.6. suradnja s ključnim partnerima i drugim županijama/regijama te turističkim zajednicama svih razina radi razvoja ponude ključnih regionalnih i među-regionalnih turističkih proizvoda

1.7. praćenje i podupiranje kandidiranja javnih turističkih projekata na nacionalne izvore sufinanciranja i izvore sufinanciranja iz Europske unije u suradnji s ostalim županijskim/regionalnim dionicima i lokalnim turističkim zajednicama

1.8. pokretanje i upravljanje inicijativama razvoja i unaprjeđenja ključnih turističkih proizvoda županije/regije.

2. Upravljanje sustavom turizma

2.1. upravljanje kvalitetom – utvrđivanje normi, kriterija i oznaka kvalitete turističkih proizvoda na nivou županije/regije

2.2. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom

2.3. provođenje javnih natječaja za dodjelu potpora za manifestacije lokalnog značenja, potpora turističkim zajednicama na turistički nedovoljno razvijenim područjima te potpora projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nedovoljno razvijenim područjima u županiji/regiji

2.4. provođenje edukacija i podizanje kompetencija zaposlenih u sustavu i dionika turističkog sektora na području županije/regije

3. Informacije i istraživanja

3.1. uspostavljanje detaljne turističke statistike županije/regije koja sadrži podatke o ponudi i potražnji

3.2. sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija svih oblika turističke ponude/atrakcija na području županije/regije

3.3. provođenje istraživanja o zadovoljstvu posjetitelja i druga tržišna istraživanja

3.4. uspostavljanje sustava poslovne inteligencije temeljene na informatičkim tehnologijama (baze podataka, B2B portal, sistematizacije istraživanja, infografike) na razini županije/regije.

4. Marketing

4.1. odnosi s javnošću

4.2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnoj stranici i profilima društvenih mreža

4.3. definiranje smjernica i standarda za oblikovanje turističkih promotivnih materijala

4.4. uspostavljanje marketinške infrastrukture temeljene na informatičkim tehnologijama

4.5. provođenje aktivnosti strateškog i operativnog marketinga (brending destinacije, online i offline aktivnosti, mrežne stranice i profili društvenih mreža, sajmovi, studijska putovanja, prezentacije, partnerstva, sponzorstva i slično)

4.6. koordinacija i provedba udruženog oglašavanja na lokalnoj razini

4.7. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

Zajednica surađuje s turističkim organizacijama iz drugih zemalja i može biti članom međunarodnih turističkih organizacija.

Zajednica vodi računa da zadaće koje provodi budu usklađene sa strateškim marketinškim smjernicama i uputama Hrvatske turističke zajednice.

III. PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ČLANOVA ZAJEDNICE

Članak 10.

Zajednica ima obvezatne članove.

Osim članova iz stavka 1. ovoga članka, Zajednica može imati i dragovoljne članove.

1) Obvezatni članovi

Članak 11.

Obvezatni članovi Zajednice su sve pravne i fizičke osobe koje na području Grada Zagreba imaju sjedište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pružaju usluge i slično (u daljnjem tekstu: poslovna jedinica) ili prebivalište i koje trajno ili sezonski ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu ili obavljaju djelatnost koja ima korist od turizma odnosno na čije prihode turizam ima utjecaj.

Odredbe stavka 1. ovog članka primjenjuju se na podružnice, predstavništva i sl. stranih fizičkih i pravnih osoba, koje imaju sjedište na području Grada Zagreba.

Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. i 2. ovog članka postaju obvezatni članovi Zajednice danom početka obavljanja djelatnosti na području Zajednice.

Članak 12.

Obvezatno članstvo u Zajednici prestaje: prestankom rada Zajednice, prestankom pravne ili smrću fizičke osobe te djelomičnim ili potpunim gubitkom poslovne sposobnosti fizičke osobe, prestankom poslovne jedinice, promjenom sjedišta pravne osobe ili promjenom prebivališta fizičke osobe izvan područja Zajednice, prestankom ostvarivanja prihoda pružanjem ugostiteljskih usluga ili usluga u turizmu ili obavljanja djelatnosti koja ima korist od turizma odnosno na čije prihode turizam ima utjecaj.

Na prestanak obvezatnog članstva u Zajednici ne utječe privremena obustava djelatnosti, kao ni sezonsko obavljanje djelatnosti.

2) Dragovoljni članovi

Članak 13.

Kao dragovoljni članovi, u Zajednicu se mogu učlaniti na njihov zahtjev pravne i fizičke osobe koje nisu članovi Zajednice sukladno članku 11. ovog Statuta.

O zahtjevu pravne i fizičke osobe za dragovoljno članstvo u Zajednici odlučuje Skupština.

Pravna i fizička osoba stječe odlukom utvrđena prava i obveze dragovoljnog člana Zajednice od dana donošenja odluke Skupštine.

Dragovoljno članstvo u Zajednici prestaje istupanjem iz članstva u Zajednici, neplaćanjem članarine duže od šest mjeseci ili isključenjem.

Dragovoljni član Zajednice može biti isključen iz Zajednice ako se ne pridržava odredbi ovoga Statuta, odluka i drugih akata tijela Zajednice ili ako svojim radom nanosi štetu Zajednici.

Odluku o isključenju dragovoljnog člana donosi Skupština Zajednice na prijedlog Turističkog vijeća.

3) Prava, obveze i odgovornosti članova Zajednice

Članak 14.

Članovi zajednice (obvezatni i dragovoljni) imaju prava, obveze i odgovornosti:

– birati i biti birani u tijela Zajednice,

– upravljati poslovima Zajednice i sudjelovati u radu Zajednice,

– davati inicijative koje imaju za svrhu jačanje i promicanje turizma na području Zajednice,

– davati prijedloge i primjedbe na rad tijela Zajednice,

– predlagati razmatranje pitanja iz djelokruga Zajednice radi zauzimanja stavova te davati prijedloge za njihovo rješavanje,

– usmjeravati i usklađivati svoje međusobne odnose i zajedničke interese radi postizanja ciljeva Zajednice u skladu sa Zakonom i ovim Statutom,

– predlagati sudjelovanje Zajednice u raznim akcijama u svrhu očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša na području Zajednice,

– predlagati pomaganje razvoja turizma u mjestima na području Zajednice koja nisu turistički razvijena,

– razmjenjivati u Zajednici informacije, obavljati konzultacije i organizirati sastanke,

– putem Zajednice ostvarivati suradnju s nadležnim tijelima lokalne samouprave i uprave na pitanjima rješavanja poremećaja u turizmu i većih problema u ostvarivanju gospodarskih interesa u djelatnostima ugostiteljstva i turizma, i s tim djelatnostima neposredno povezanih djelatnosti,

– davati inicijative za donošenje mjera i propisa iz područja turizma,

– koristiti se stručnom pomoći Zajednice u pitanjima iz djelokruga Zajednice,

– predlagati izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata,

– biti obaviješteni o radu Zajednice i njezinih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju,

– sudjelovati u radu Zajednice i u manifestacijama koje ona organizira,

– provoditi odluke i zaključke što ih donesu tijela Zajednice,

– zastupati dogovorene stavove Zajednice u Hrvatskoj turističkoj zajednici,

– razvijati međusobnu odgovornost za provođenje zadataka Zajednice,

– davati podatke i izvješća potrebna za izvršavanje zadaća Zajednice,

– pridržavati se odredbi Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata tijela Zajednice.

IV. TIJELA ZAJEDNICE

Članak 15.

Tijela Zajednice jesu:

1. Skupština

2. Turističko vijeće

3. predsjednik Zajednice.

1. Skupština Zajednice

Članak 16.

Skupština Zajednice je najviše tijelo upravljanja u Zajednici.

Skupštinu čine predstavnici fizičkih i pravnih osoba članova Zajednice grupiranih u dvije grupe skupina djelatnosti – turističku grupu djelatnosti i grupu s turizmom povezanih djelatnosti. Unutar grupa nalaze se skupine djelatnosti određene prema propisanoj klasifikaciji djelatnosti. Broj predstavnika u Skupštini Zajednice limitiran je i iznosi 40 pri čemu turistička grupa djelatnosti ima 17 članova, a grupa s turizmom povezanih djelatnosti 23.

Broj predstavnika unutar svake grupe djelatnosti u Skupštini određuje se razmjerno visini udjela skupine djelatnosti u prihodu Zajednice unutar opisane grupe djelatnosti na način da svaku skupinu predstavljaju članovi s najvišim udjelom prihoda unutar skupine.

Udjel skupine čini zbroj udjela pripadnika skupine.

Kao udio u prihodu Zajednice računa se članarina i 25% turističke pristojbe, koje je član uplatio u godini koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za Skupštinu Zajednice, a za koju postoje kompletni financijski podaci od nadležne porezne institucije.

Jedan član, odnosno skupina članova jedne skupine djelatnosti mogu imati u Skupštini maksimalno 40% predstavnika unutar grupe djelatnosti.

Turističku grupu djelatnosti čine skupine djelatnosti:

1. Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

2. Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, unutar kojih isključivo putničke agencije po visini udjela

1 predstavnik hostela

1 predstavnik privatnih iznajmljivača

Predstavnik hostela i predstavnik privatnih iznajmljivača će se odrediti sporazumno. Ukoliko neće biti sporazumnog dogovora, predstavnik hostela i predstavnik privatnih iznajmljivača će se odrediti prema visini udjela u prihodu Zajednice.

Grupu s turizmom povezanih djelatnosti čine skupine djelatnosti:

1. Trgovina na veliko i malo, popravak vozila i motocikala

2. Prijevoz i skladištenje

3. Informacije i komunikacije

4. Poslovanje nekretninama

5. Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

6. Ostali.

Ukoliko unutar pojedine skupine, član Zajednice ima dvostruko veći udjel u prihodu od prvog sljedećeg ima pravo na 2 predstavnika u Skupštini Zajednice.

Ako tijekom mandata dođe do promjena udjela člana u prihodu Zajednice za više od 10%, broj predstavnika skupina u Skupštini iznova će se utvrditi.

Promjenu iz prethodnog stavka utvrđuje Skupština istodobno s donošenjem izvješća o izvršenju programa rada.

Članak 17.

Skupština Zajednice:

– donosi Statut Zajednice,

– odlučuje o izboru i razrješenju članova Turističkog vijeća,

– donosi godišnji program rada te godišnji financijski plan Zajednice sukladno posebnom propisu,

– donosi izvješće o izvršenju programa rada Zajednice,

– nadzire poslovanje Zajednice

– imenuje i razrješava dragovoljne članove Zajednice,

– utvrđuje visinu članarine za dragovoljne članove Zajednice,

– donosi odluku o osnivanju Turističkog ureda ili druge stručno-administrativne službe,

– imenuje predstavnike Zajednice u tijela drugih turističkih zajednica,

– obavlja stručni nadzor nad radom Zajednice sukladno Zakonu

– donosi Poslovnik o radu Skupštine Zajednice,

– donosi odluku o izvješćima koje podnose Turističko vijeće,

– daje nadležnim tijelima inicijative za donošenje zakona i drugih propisa

– razmatra i zauzima stavove o najznačajnijim pitanjima koja proizlaze iz zadaća Zajednica, predlaže mjere i poduzima radnje za njihovo izvršavanje,

– donosi odluke i rješava druga pitanja i obavlja druge poslove kada je to predviđeno drugim propisima i ovim Statutom.

Članak 18.

Pored nadležnosti iz prethodnog članka ovog Statuta, Skupština Zajednice nadzire, sukladno Zakonu:

1. vođenje poslova turističke zajednice

2. materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice

3. izvršenje i provedbu programa rada turističke zajednice.

Članak 19.

Mandat članova Skupštine Zajednice traje četiri godine.

Članu Skupštine Zajednice može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

– opozivom od strane člana Zajednice čiji je predstavnik,

– prestankom rada člana Zajednice čiji je predstavnik,

– na osobni zahtjev.

Skupština Zajednice može predložiti članu Zajednice da opozove svog predstavnika ako svoju dužnost ne obavlja u skladu sa zadaćama Zajednice ili je uopće ne obavlja.

U slučaju prestanka mandata člana Skupštine prije isteka vremena na koje je izabran, novi član se bira na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

Članak 20.

Izbore za članove nove Skupštine na temelju financijskih izvješća raspisuje Turističko vijeće i donosi odluku o broju predstavnika pojedine skupine iz članka 16. ovog Statuta.

Članak 21.

Skupština Zajednice odlučuje na redovitim i izvanrednim sjednicama.

Redovita sjednica održava se najmanje dva puta godišnje.

Izvanredna sjednica održava se po potrebi i saziva se u slučaju:

– potrebe izbora novih članova Turističkog vijeća u slučaju nemogućnosti kvoruma,

– na zahtjev Turističkog vijeća, najmanje 10 članova Skupštine i direktora Zajednice.

Podnositelj zahtjeva za sazivanje izvanredne sjednice dužan je predložiti dnevni red izvanredne sjednice Skupštine.

Članak 22.

Skupština Zajednice pravovaljano odlučuje ako je na sjednici prisutno više od polovice ukupnoga broja članova Skupštine Zajednice.

Predstavnici članova ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Skupštine.

Skupština Zajednice donosi odluke većinom glasova prisutnih članova Skupštine, osim ako za pojedino pitanje ovim Statutom nije drugačije određeno.

Način sazivanja i vođenja sjednice Skupštine Zajednice i druga pitanja vezana uz održavanje sjednice Skupštine uređuju se Poslovnikom o radu Skupštine.

Ako na sjednici Skupštine ne prisustvuje više od polovice članova Skupštine, na istoj sjednici saziva se sljedeća sjednica Skupštine, s datumom održavanja unutar 15 dana od dana sazivanja neodržane sjednice Skupštine.

Iznimno od stavaka 1. i 3. ovoga članka, tako održana sljedeća Skupština može pravovaljano odlučivati i kad sjednici ne prisustvuje više od polovice članova Skupštine pod uvjetom da odlučuje dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova.

Ako Skupština ne usvoji izvješće o izvršenju programa rada i izvješće o radu Turističkog vijeća, na istoj sjednici se raspušta Turističko vijeće i saziva nova sjednica Skupštine na kojoj se izabiru novi članovi Turističkog vijeća.

2. Turističko vijeće

Članak 23.

Turističko vijeće izvršno je tijelo Skupštine Zajednice i obavlja poslove utvrđene Zakonom i ovim Statutom.

Turističko vijeće odgovorno je Skupštini Zajednice.

Članak 24.

Turističko vijeće Zajednice:

– provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice,

– predlaže Skupštini godišnji program rada, financijski plan sukladno posebnom propisu te izvješće o izvršenju programa rada,

– zajedno s izvješćem o izvršenju programa rada podnosi Skupštini izvješće o svom radu,

– upravlja imovinom Zajednice sukladno Zakonu i ovom Statutu te sukladno programu rada i financijskom planu,

– imenuje direktora Zajednice, na temelju javnog natječaja te razrješava direktora Zajednice,

– donosi opće akte za rad i djelovanje stručne službe Zajednice, kao i opće akte koje ne donosi Skupština,

– utvrđuje prijedlog Statuta i prijedlog izmjena Statuta

– priprema prijedloge i daje mišljenja o pitanjima o kojima odlučuje Skupština,

– utvrđuje granice ovlasti za zastupanje turističke zajednice te za raspolaganje financijskim sredstvima,

– daje ovlaštenje za zastupanje Zajednice u slučaju spriječenosti direktora,

– donosi poslovnik o radu Turističkog vijeća,

– zahtijeva i razmatra izvješće direktora Zajednice o njegovu radu i radu Turističkog ureda te donosi odluku o njegovom prihvaćanju ili neprihvaćanju,

– odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u skladu sa programom rada

– obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, ovim Statutom i odlukama Skupštine.

Članak 25.

Izvješće o radu Turističkog vijeća iz prethodnog članka ovoga Statuta sadrži podatke o:

1. održanim sjednicama Turističkog vijeća (koje minimalno sadrži datum održavanja, dnevni red, imena prisutnih članova i slično)

2. aktima koje je donijelo turističko vijeće (naziv akta, kratak opis, imena članova koji su glasali te vrstu danog glasa po pojedinom članu)

3. načinu praćenja izvršenja programa rada i financijskog plana Zajednice.

Članak 26.

Turističko vijeće Zajednice ima predsjednika i osam članova.

Osam članova Turističkog vijeća bira Skupština Zajednice iz redova članova Zajednice, vodeći računa da većina članova Turističkog vijeća bude iz redova članova Zajednice koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost ili pružaju usluge u turizmu (pružatelji ugostiteljskih usluga, turističke agencije i slično).

Predsjednik Zajednice je predsjednik Turističkog vijeća.

Članak 27.

Mandat članova Turističkog vijeća traje četiri godine.

Članu Turističkog vijeća može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

– ako ga razriješi Skupština Zajednice,

– na osobni zahtjev.

Član Turističkog vijeća može biti opozvan ako ne obavlja svoje dužnosti sukladno Zakonu i ovom Statutu te ako ne provodi odluke Skupštine i Turističkog vijeća.

Na mjesto člana Turističkog vijeća koji je opozvan Skupština bira novog člana na vrijeme do isteka mandata opozvanog člana.

Članak 28.

Turističko vijeće radi na sjednicama koje se održavaju najmanje četiri puta godišnje.

Predsjednik Zajednice saziva i predsjeda sjednicama Turističkog vijeća.

U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti Predsjednika, sjednicom Turističkog vijeća predsjeda zamjenik predsjednika kojeg određuje predsjednik i koji za svoj rad odgovara predsjedniku.

Članak 29.

Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Vijeća.

Turističko vijeće odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka, odluku o razrješenju direktora Zajednice Turističko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Turističkog vijeća.

Članovi Turističkog vijeća Zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Turističkog vijeća.

Članak 30.

Turističko vijeće odluke donosi u pravilu javnim glasovanjem.

Turističko vijeće može odrediti da se o određenom pitanju odlučuje tajnim glasovanjem.

Način sazivanja i vođenja sjednice Turističkog vijeća i druga pitanja vezana uz održavanje sjednice Turističkog vijeća uređuju se Poslovnikom.

3. Predsjednik Zajednice

Članak 31.

Zajednica ima predsjednika Zajednice.

Dužnost predsjednika Zajednice obnaša gradonačelnik Grada Zagreba.

Gradonačelniku Grada Zagreba prestaje dužnost predsjednika Zajednice njegovim razrješenjem s mjesta gradonačelnika Grada Zagreba, sukladno propisu kojim se uređuju jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te u slučaju razrješenja predsjednika, njegovu dužnost obnaša povjerenik sukladno propisu koji regulira izbore općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

Dužnost predsjednika Zajednice može obnašati i osoba koju, iz redova članova turističke zajednice, odredi gradonačelnik. Osoba koju odredi može obnašati dužnost predsjednika Zajednice samo u vremenu trajanja mandata gradonačelnika.

Predsjednik Zajednice je i predsjednik Skupštine i Turističkog vijeća.

Članak 32.

Predsjednik Zajednice:

– predstavlja Zajednicu,

– saziva i predsjeda sjednicama Skupštine,

– saziva i predsjeda sjednicama Turističkog vijeća,

– organizira i koordinira aktivnosti Zajednice u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i Programom rada,

– brine o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zadaća Zajednice,

– pokreće suradnju Zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom,

– brine o pripremi sjednica Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća,

– potpisuje odluke i druge akte koje donose Skupština i Turističko vijeće,

– obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Zajednice i odlukama Skupštine.

Članak 33.

U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti predsjednika, Skupštinom i/ili Turističkim vijećem Zajednice predsjeda zamjenik predsjednika kojeg odredi predsjednik i koji za svoj rad odgovara predsjedniku.

5. Radna tijela

Članak 34.

Skupština Zajednice i Turističko vijeće mogu osnovati privremena radna ili savjetodavna tijela (radne skupine, savjet, komisiju i sl.) radi razmatranja određenog pitanja, davanja mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz djelokruga rada Zajednice.

Skupština Zajednice i Turističko vijeće odlukom o osnivanju radnih skupina iz prethodnog stavka utvrđuju sastav, djelokrug rada kao i druga prava i obveze osnovanih radnih skupina.

V. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE ZAJEDNICE

Članak 35.

Zajednicu predstavlja predsjednik Zajednice.

Direktor Zajednice zastupa Zajednicu.

Direktor Zajednice može dati pismenu punomoć drugoj osobi za zastupanje Zajednice.

Ukoliko se opća punomoć daje osobi koja nije zaposlena u Zajednici, za davanje ove punomoći potrebna je suglasnost Turističkog vijeća.

Punomoć iz stavka 3. ovog članka daje se sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

VI. TURISTIČKI URED

Članak 36.

Radi obavljanja stručnih turističkih administrativnih poslova Zajednice osnovan je Turistički ured.

Zajednica ima direktora.

Direktor Zajednice je ujedno i direktor Turističkog ureda.

Sjedište Turističkog ureda je u sjedištu Zajednice.

Članak 37.

Djelokrug rada, unutarnje ustrojstvo, organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta Turističkog ureda utvrđuje Turističko vijeće aktom o ustrojstvu i sistematizaciji, na prijedlog direktora Zajednice.

Ustrojstvo Turističkog ureda treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Zajednice i mogućnosti stručnoga, kvalitetnog, pravovremenog i odgovornog izvršavanja zadaća Zajednice.

Članak 38.

Turistički ured obavlja osobito ove poslove:

– provodi zadatke utvrđene programom rada Zajednice,

– obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s pripremanjem sjednica tijela Zajednice,

– obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice,

– obavlja pravne, financijske i knjigovodstvene, kadrovske i opće poslove, vodi evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice,

– izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice,

– daje tijelima Zajednice, kao i drugim zainteresiranima, stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice,

– organizira rad turističko-informativnih centara,

– obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice.

Članak 39.

Na radne odnose zaposlenih u Zajednici primjenjuju se opći propisi o radu, osim ako nije drugačije propisano Zakonom.

Radnici zaposleni u Zajednici moraju ispunjavati posebne uvjete koje propisuje ministar turizma.

Članak 40.

Direktor Zajednice je i direktor Turističkog ureda.

Direktora Zajednice na temelju javnog natječaja imenuje Turističko vijeće na mandat od 4 godine sukladno Zakonu.

Direktor mora ispunjavati posebne uvjete koje propisuje ministar turizma.

Direktor turističke zajednice, osim uvjeta propisanih prethodnim stavkom, mora ispunjavati i uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje.

Članak 41.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Do izbora direktora Zajednice, a najduže šest mjeseci, prava i obveze direktora Zajednice iz stavka 1. ovoga članka obnaša predsjednik Zajednice.

Članak 42.

Direktora Zajednice, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, koja traje više od 15 radnih dana (osim korištenja godišnjeg odmora), zamjenjuje osoba koju odredi Turističko vijeće.

Članak 43.

Direktor Zajednice organizira i rukovodi radom i poslovanjem Zajednice i Turističkog ureda, provodi odluke Turističkog vijeća Zajednice i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje Zajednice i zakonitost rada Zajednice.

Direktor je za svoj rad odgovoran Turističkom vijeću i predsjedniku Zajednice.

Direktor ne može biti član tijela Zajednice.

Direktor Zajednice:

– provodi odluke Turističkog vijeća,

– organizira izvršavanje zadaća Zajednice,

– zastupa Zajednicu i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zajednice,

– zastupa Zajednicu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim i osobama s javnim ovlastima,

– odgovoran je za namjensko korištenje sredstava koja se vode u Zajednici,

– usklađuje materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda i brine da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni, u skladu s odlukama i zaključcima tijela te Programom rada i financijskim planom,

– odlučuje o svim pitanjima glede radnih odnosa zaposlenika Turističkog ureda,

– upozorava tijela Zajednice na zakonitosti njihovih odluka,

– odlučuje o službenom putovanju radnika Zajednice, korištenju osobnih automobila u službene svrhe te o korištenju sredstava reprezentacije,

– predlaže ustrojstvo i sistematizaciju poslova Turističkog ureda, kao i mjera za unapređenje organizacije rada u Turističkom uredu,

– na temelju javnog natječaja odlučuje o zapošljavanju radnika u turističkoj zajednici i raspoređivanju radnika na određena radna mjesta, te o prestanku rada u skladu s aktom o ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u turističkoj zajednici

– odlučuje o povjeravanju pojedinih stručnih poslova trećim osobama ako ocijeni da je to potrebno i svrsishodno, a u svrhu izvršenja zadataka Zajednice,

– potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajednice,

– zajedno s predsjednikom Zajednice priprema sjednice Turističkog vijeća i Skupštine Zajednice,

– najmanje jednom godišnje podnosi Turističkom vijeću izvješće o svojem radu i radu Turističkog ureda,

– obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Zajednice i odlukama tijela Zajednice.

Članak 44.

Direktor Zajednice može biti razriješen:

1. na osobni zahtjev,

2. ako zbog neizvršavanja ili nemarnog izvršavanja njegove dužnosti Zajednica nije mogao izvršiti svoje zadatke ili je izvršavanje tih zadataka bilo otežano,

3. ako je uslijed nezakonitoga, nesavjesnog ili nepravilnog rada, ili zbog prekoračenja ovlaštenja nastala ili mogla nastati šteta,

4. ako bez osnovanog razloga ne izvrši ili odbije izvršiti odluke tijela Zajednice ili postupa protivno tim odlukama,

5. ako ne podnese Turističkom vijeću izvješće o svojem radu,

6. ako Turističko vijeće ne prihvati izvješće direktora o radu direktora.

Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje direktora Zajednice mogu podnijeti predsjednik, Skupština Zajednice, Turističko vijeće, a obvezno ga podnose u slučajevima iz stavka 1. točke 2., 3., 4., 5. i 6. ovog članka.

Prije donošenja odluke o razrješenju u slučajevima iz stavka 1. točke 2., 3., 4., 5. i 6. ovog članka, direktoru Zajednice se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.

Odluku o razrješenju direktora Zajednice donosi Turističko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Turističkog vijeća.

U slučaju razrješenja direktora, do izbora novog direktora Zajednice, a najduže šest mjeseci, prava i obveze direktora Zajednice iz stavka 1. ovoga članka obnaša predsjednik Zajednice.

VII. TURISTIČKO-INFORMATIVNI POSLOVI

Članak 45.

Turističko-informativne poslove u Zajednici obavljaju Turističko-informativni centri i Centri za posjetitelje koji su organizirani unutar Turističkog ureda.

Poslovi iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju:

– prikupljanje, obrada i davanje informacija u cilju poticanja promidžbe turizma na području destinacije,

– prikupljanje informacija o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu, značajnih za turizam destinacije,

– informiranje turista o znamenitostima, spomenicima kulture i dr.,

– pružanje informacija o privlačnostima Grada kao turističke destinacije,

– promoviranje turističkih proizvoda s područja Zajednice,

– pružanje ostalih potrebnih turističkih informacija,

– surađivanje s tuzemnim i inozemnim informativnim organizacijama,

– druge poslove utvrđene Zakonom i aktima Skupštine Zajednice ili Turističkog vijeća.

Informativni centar mogu djelovati na više lokacija, o čemu oduku donosi Turističko vijeće.

VIII. ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI U ZAJEDNICI

Članak 46.

Svaki član tijela Zajednice osobno je odgovoran za savjesno obavljanje svojih dužnosti.

Svaki član tijela Zajednice odgovoran je za svoj rad tijelu koje ga je izabralo, a članovi Skupštine Zajednice odgovorni su članu Zajednice kojeg predstavljaju.

Direktor Zajednice je odgovoran za zakonito, savjesno i stručno obavljanje dužnosti.

IX. GOSPODARENJE U ZAJEDNICI

Članak 47.

Zajednica nastupa u pravnom prometu samostalno – u svoje ime i za svoj račun.

Za obveze u pravnom prometu Zajednica odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Članak 48.

Financijsko-materijalno poslovanje Zajednice vodi se po propisima koji uređuju računovodstvo neprofitnih organizacija.

Članak 49.

Za svaku poslovnu godinu Zajednica utvrđuje program rada i financijski plan sukladno posebnom propisu.

Zajednica je obvezna financijska sredstva koristiti sukladno programu rada.

Turističko vijeće je dužno podnijeti Skupštini prijedlog programa rada u primjerenom roku ili roku koji Skupština odredi.

Program rada i financijski plan Zajednice iz članka 49. stavak 1. ovog Statuta za sljedeću godinu Skupština mora donijeti do kraja prosinca tekuće godine.

Članak 50.

Prijedlog programa rada i financijskog plana Zajednice iz članka 49. stavak 1. ovog Statuta utvrđuje Turističko vijeće i podnosi ga Skupštini Zajednice.

Zajednica dostavlja prijedlog programa rada Ministarstvu i Hrvatskoj turističkoj zajednici najmanje 15 dana prije održavanja sjednice skupštine na kojoj se odlučuje o prijedlogu godišnjeg programa rada.

Članak 51.

Godišnji program rada i financijski plan Zajednice iz članka 49. stavak 1. ovog Statuta sadrže pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje.

Prijedlog programa rada i financijskog plana iz članka 49. stavak 1. ovog Statuta Zajednica obvezno dostavlja na razmatranje članovima Skupštine Zajednice 8 (osam) dana prije održavanja sjednice na kojoj se isti donose.

Članak 52.

Tijekom godine Zajednica može mijenjati i nadopunjavati svoj Program rada i financijski plan iz članka 49. stavak 1. ovog Statuta.

Zajednica je dužna donijeti izmjene i nadopune Programa rada i financijskog plana ukoliko tijekom godine dođe do odstupanja od Programa rada i financijskog plana u opsegu većem od 5%.

Izmjene iz stavka 1. ovog članka obavljaju se na način i po postupku kojim su doneseni Program rada i financijski plan.

Članak 53.

Za izvršenje programa rada i financijskog plana iz članka 49. stavak 1. ovog Statuta odgovorno je Turističko vijeće.

Naredbodavac za izvršenje programa rada i financijskog plana iz članka 49. stavak 1. ovog Statuta jest direktor Zajednice.

Članak 54.

Turističko vijeće dužno je Skupštini Zajednice podnijeti prijedlog izvješća o izvršenju programa rada u primjerenom roku odnosno u roku koji odredi Skupština.

Skupština Zajednice dužna je svake godine do kraja ožujka tekuće godine donijeti izvješće o izvršenju programa rada za prethodnu godinu.

Izvješće o izvršenju programa rada obvezatno sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje Turističkog ureda i rad tijela Zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

Članak 55.

Prijedlog izvješća o izvršenju programa rada mora se staviti na uvid članovima Skupštine 8 (osam) dana prije razmatranja na Skupštini Zajednice.

Izvješće o izvršenju programa rada za prethodnu godinu Zajednica dostavlja se Ministarstvu i Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Članak 56.

Zajednica ostvaruje prihode:

1. od turističke pristojbe, u skladu s posebnim propisom,

2. od članarina, u skladu s posebnim propisom,

3. od obavljanja gospodarskih djelatnosti iz članka 10. stavak treći Zakona,

Osim prihoda iz stavka 1. ovog članka Zajednica može ostvarivati i prihode:

– iz proračuna lokalne, područne (regionalne) samouprave i državnog proračuna,

– od imovine u vlasništvu,

– fondova Europske unije i drugih fondova.

– od dragovoljnih priloga i darova i dr.

Zajednica se može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća financijski zaduživati radi realizacije programa rada, ali ukupna vrijednost obveza po osnovi zaduženja na godišnjoj razini ne smije prelaziti 10 % financijskim planom predviđenih ukupnih prihoda.

Pored izvora iz stavka 1. ovog članka, poslovanje ili pojedine aktivnosti Zajednice mogu se financirati i dodatnim sredstvima koja osiguravaju njihovi članovi te zainteresirane pravne i fizičke osobe.

Članak 57.

Obvezatni članovi plaćaju članarinu Zajednici, u skladu s posebnim zakonom.

Dragovoljni članovi Zajednice plaćaju članarinu u visini koju odlukom utvrdi Skupština Zajednice.

Članak 58.

U godišnjem programu rada Zajednice, dio prihoda može se izdvojiti kao neraspoređena sredstva (tekuća rezerva), koja se koriste tijekom godine za nepredviđene, neplanirane i nedovoljno predviđene poslove i zadatke koji se financiraju iz financijskoga plana Zajednice. Neraspoređena, odnosno neplanirana sredstva se mogu dodatno rasporediti kao takva i na pojedinim stavkama.

Sredstvima koja su neplanirana odnosno sredstvima tekuće rezerve raspolaže Turističko vijeće na prijedlog direktora Zajednice odnosno direktor Zajednice u okviru utvrđenih ovlasti.

Članak 59.

Sredstva Zajednice vode se na jedinstvenom žiroračunu.

Članak 60.

Višak prihoda nad rashodima Zajednice koristi se u svrhu promicanja unapređenja turističkog područja Zajednice.

Članak 61.

Turističko vijeće Zajednice upravlja imovinom Zajednice s pozornošću urednoga i savjesnoga gospodarstvenika.

Za nabavu i otuđenje nekretnina, Turističko vijeće mora zatražiti prethodnu suglasnost Skupštine Zajednice, koja o tome odlučuje većinom glasova svih članova Skupštine Zajednice.

X. JAVNOST RADA ZAJEDNICE

Članak 62.

Javnost rada Zajednice osigurava se i ostvaruje dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Zajednice za članove Zajednice, putem turističko-informativnih centara, putem elektronskih medija Zajednice, odnosno putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladan način.

Članak 63.

Predsjednik Zajednice odlučuje o redovitom, potpunom, po sadržaju i obliku pristupačnom informiranju javnosti o radu Zajednice.

XI. POSLOVNA TAJNA

Članak 64.

Poslovnu tajnu Zajednice čine isprave i podaci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno poslovanju Zajednice i štetilo interesima i poslovnom ugledu Zajednice.

Predsjednik Zajednice ili Turističko vijeće mogu odrediti koje su isprave i podaci poslovna tajna, kao i ostala pitanja u vezi s poslovnom tajnom.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i zaposleni u Zajednici, koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji je utvrđen kao poslovna tajna i nakon prestanka radnog odnosa u Zajednici.

Povreda odredaba ovog Statuta koja se odnosi na poslovnu tajnu teža je povreda radne dužnosti.

XII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 64.

Zajednica ima Statut i druge opće akte (pravilnici, odluke, poslovnici).

Opći akti Zajednice moraju biti u suglasnosti s odredbama Statuta.

Statut mora biti u suglasnosti sa zakonom i drugim propisima.

U slučaju nesuglasnosti općih akata sa Statutom primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Statuta.

Ocjenu suglasnosti općih akata sa Statutom daje Skupština Zajednice.

Kada utvrdi da opći akt nije u suglasnosti sa Statutom, Skupština Zajednice svojom odlukom ukida ili poništava taj akt, odnosno njegove pojedine odredbe.

Članak 65.

Statut donosi, uz prethodnu suglasnost Ministarstva, a na prijedlog Turističkog vijeća, Skupština Zajednice dvotrećinskom većinom svih predstavnika u Skupštini Zajednice.

Poslovnik o radu Skupštine donosi Skupština Zajednice na svojoj prvoj sjednici običnom većinom glasova.

Ostale opće akte donosi Turističko vijeće Zajednice na prijedlog predsjednika Zajednice ili na vlastitu inicijativu, kao i na prijedlog direktora Zajednice.

Članak 66.

Zajednica ima i akte:

– o ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,

– o radnim odnosima,

– o obračunu i isplati plaća, naknada plaća i ostalih primanja,

– druge akte koji se moraju donijeti na temelju zakona drugih propisa i odluka tijela Zajednice ili se utvrde da su potrebni za poslovanje Zajednice.

Članak 67.

Izmjene i dopune Statuta donose se u postupku i načinom određenim za donošenje Statuta.

Prijedlog za izmjenu i dopunu Statuta može podnijeti Turističko vijeće ili najmanje deset članova Skupštine Zajednice.

Članak 68.

Statut Zajednice objavljuje se u Narodnim novinama.

Akti Zajednice objavljuju se prema potrebi i namjeni, a sukladno propisima koji su na snazi.

XIII. PRESTANAK RADA ZAJEDNICE

Članak 69.

Zajednica prestaje postojati na temelju:

1. odluke Skupštine Zajednice o prestanku Zajednice

2. rješenja Ministarstva o zabrani djelovanja Zajednice koje se donosi sukladno Zakonu.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 70.

Zajednica je, u slučaju potrebe, obvezna u roku od 6 (šest) mjeseci od stupanja na snagu ovog Statuta uskladiti svoje akte i ustrojstvo s odredbama Zakona i ovog Statuta.

Članak 71.

Do usklađenja općih akata primjenjuju se postojeći akti Zajednice.

Do konstituiranja novih tijela Zajednice, u skladu s ovim Statutom, dosadašnja tijela Zajednice nastavljaju s radom.

Direktor turističkog ureda koji je zatečen na dan stupanja na snagu ovog Statuta, obnašat će dužnost direktora Zajednice sukladno pravima i obvezama utvrđenim i stečenim do dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Članak 72.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Turističke zajednice grada Zagreba od 29. listopada 2009. godine zajedno s izmjenama i dopunama, a koji su objavljeni u »Narodnim novinama«, broj 132/09 i 12/14.

Članak 73.

Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« osim odredbi članaka 40. stavak 2. i 41. stavak 2. koji, sukladno Zakonu, stupaju na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Predsjednik
Milan Bandić, dipl. politolog, v. r.