Pravilnik o službenoj iskaznici državnih odvjetnika, zamjenika državnih odvjetnika, državnoodvjetničkih savjetnika i stručnih suradnika u državnom odvjetništvu

NN 130/2020 (25.11.2020.), Pravilnik o službenoj iskaznici državnih odvjetnika, zamjenika državnih odvjetnika, državnoodvjetničkih savjetnika i stručnih suradnika u državnom odvjetništvu

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

2468

Na temelju članka 69. stavka 3. Zakona o državnom odvjetništvu (»Narodne novine«, broj 67/18) ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ISKAZNICI DRŽAVNIH ODVJETNIKA, ZAMJENIKA DRŽAVNIH ODVJETNIKA, DRŽAVNOODVJETNIČKIH SAVJETNIKA I STRUČNIH SURADNIKA U DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuje obrazac i postupak izdavanja službene iskaznice državnih odvjetnika i njihovih zamjenika (u daljnjem tekstu: državnoodvjetnički dužnosnici) te državnoodvjetničkih savjetnika i stručnih suradnika u državnom odvjetništvu (u daljnjem tekstu: službenici).

Članak 2.

(1) Službena iskaznica državnoodvjetničkog dužnosnika i službenika u državnom odvjetništvu služi za dokazivanje identiteta i ovlasti pred drugim pravosudnim i državnim tijelima.

(2) Službena iskaznica državnoodvjetničkog dužnosnika i službenika u državnom odvjetništvu može sadržavati i elektronički potpis.

Članak 3.

(1) Obrazac službene iskaznice državnoodvjetničkog dužnosnika i službenika u državnom odvjetništvu iz članka 1. ovoga Pravilnika je pravokutnog oblika veličine 85x55 mm na kartonskoj podlozi ili pergamentu bijele boje pokrivene ornamentom u obliku krugova unutar kojih su stilizirana slova DO svijetlo crvene boje, između kojih je ucrtan mač u vodoravnom položaju čiji je vrh na lijevoj strani, a drška na desnoj strani u svijetlo plavoj boji.

(2) Grb Republike Hrvatske otisnut je na obrascu službene iskaznice u izvornim bojama.

(3) Na obrascu službene iskaznice nalazi se fotografija državnoodvjetničkog dužnosnika odnosno službenika veličine 28x32 mm.

(4) Službena iskaznica izrađuje se tehnikom zaštitnog tiska.

Članak 4.

Službenu iskaznicu državnoodvjetničkim dužnosnicima izdaje ministar nadležan za poslove pravosuđa, a službenicima Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske.

Članak 5.

(1) O izdanim službenim iskaznicama državnoodvjetničkih dužnosnika vodi se evidencija u ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa, a za službenike u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži redni broj, prezime i ime osobe kojoj je izdana službena iskaznica, dužnost koju obavlja odnosno službeničko radno mjesto na koje je raspoređena, osobni identifikacijski broj (OIB), datum izdavanja, vrijeme trajanja ovlaštenja, datum privremenog oduzimanja i razlog te rubriku za napomene.

Članak 6.

(1) Službena iskaznica oduzima se državnoodvjetničkom dužnosniku koji bude udaljen od obavljanja dužnosti, a poništava se kada mu prestane dužnost u državnom odvjetništvu za koje mu je izdana službena iskaznica, o kojim okolnostima Državno odvjetništvo Republike Hrvatske obavještava ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

(2) Službena iskaznica oduzima se službeniku u državnom odvjetništvu koji bude udaljen iz službe, a poništava se kada bude raspoređen na radna mjesta za koje se ne izdaje službena iskaznica ili mu prestane radni odnos u državnom odvjetništvu.

(3) Službenu iskaznicu oduzima ili poništava tijelo koje ju je izdalo.

Članak 7.

(1) Ako državnoodvjetnički dužnosnik ili službenik izgubi službenu iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje, dužan je o tome odmah obavijestiti ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa odnosno Državno odvjetništvo Republike Hrvatske radi pokretanja postupka za brisanje iz evidencije nestale službene iskaznice i izdavanje nove.

(2) Državnoodvjetnički dužnosnik odnosno službenik koji izgubi službenu iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje, dužan je istu oglasiti nevažećom u »Narodnim novinama« i podnijeti zahtjev za izdavanje nove službene iskaznice.

(3) Nova službena iskaznica pod drugim brojem može se izdati tek nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala službena iskaznica oglašena nevažećom.

Članak 8.

Nova službena iskaznica izdaje se državnom odvjetniku kada bude imenovan za državnog odvjetnika, a zamjeniku državnog odvjetnika kada bude imenovan u drugo državno odvjetništvo.

Članak 9.

(1) Službena iskaznica izdaje se državnoodvjetničkim dužnosnicima u roku od 30 dana nakon što ih imenuje Državnoodvjetničko vijeće.

(2) Službena iskaznica izdaje se službenicima u roku od 30 dana od dana početka rada.

Članak 10.

Obrasci službene iskaznice državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika i obrazac službene iskaznice službenika u državnom odvjetništvu sastavni su dio ovog Pravilnika.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o službenoj iskaznici državnih odvjetnika, zamjenika državnih odvjetnika i službenika u državnom odvjetništvu (»Narodne novine«, broj 45/96).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/100019

Urbroj: 514-04-02-01-01/3-20-05

Zagreb, 12. studenoga 2020.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

Obrazac 1.
(85x55 mm)

1. stranica

2. stranica

Obrazac 2.
(85x55 mm)

1. stranica

2. stranica

Obrazac 3.
(85x55 mm)

1. stranica

2. stranica