Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS)

NN 131/2020 (27.11.2020.), Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS)

Vlada Republike Hrvatske

2488

Na temelju članka 212. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. studenoga 2020. donijela

UREDBU

O DOBROVOLJNOM SUDJELOVANJU ORGANIZACIJA U SUSTAVU ZA EKOLOŠKO UPRAVLJANJE I NEOVISNO OCJENJIVANJE (EMAS)

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Uredbe

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se postupak za podnošenje prijave za registraciju, visina naknade i rokovi za registraciju u sustav za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje EMAS (u daljnjem tekstu: sustav EMAS), sadržaj i način vođenja registra organizacija u sustavu EMAS, posebne uvjete za odbijanje registracije, te privremeno ili trajno brisanje iz registra, poticaji za organizacije, promocija sustava EMAS, izvješćivanje Europske komisije te način rada povjerenstva za EMAS i druga pitanja s tim u vezi.

Članak 2.

Ovom Uredbom osigurava se provedba Uredbe (EZ) br. 1221/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 761/2001 i odluka Komisije 2001/681/EZ i 2006/193/EZ (SL L 342, 22. 12. 2009.), kako je posljednji puta izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2018/2026 od 19. prosinca 2018. o izmjeni Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) (Tekst značajan za EGP) (SL L 325, 20. 12. 2018., u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1221/2009).

Pojmovi

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeće značenje:

1. »Akreditacijsko tijelo« je hrvatsko nacionalno tijelo za akreditaciju

2. »Fond« je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

3. »Ministarstvo« je ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša

4. »Ministar« je ministar nadležan za zaštitu okoliša

5. »Izvješće o postupanju« je izvješće o postupanju prema organizaciji kao nadziranoj osobi od strane inspekcije zaštite okoliša i drugih inspekcija nadležnih prema posebnim propisima za nadzor pojedinih sastavnica okoliša i zaštite od utjecaja opterećenja na okoliš. Odnosi se na postupanja nadležnih inspekcija unazad godinu dana od dana prijave za registraciju te može sadržavati uputu o daljnjem postupanju vezano za registraciju organizacije

6. »Lokacija« je lokacija prema Uredbi (EZ) br. 1221/2009

7. »Organizacija« je organizacija prema Uredbi (EZ) br. 1221/2009

8. »Prijava za registraciju« je prijava za registraciju u sustav EMAS

9. »Registar« je registar organizacija u sustavu EMAS

10. »Registracija« je upis organizacija u registar organizacija u sustavu EMAS

11. »Verifikator« ili »okolišni procjenitelj« je akreditirana pravna osoba ili fizička / pravna osoba koja je dobila dozvolu za obavljanje verifikacije i validacije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1221/2009 i koja obavlja postupak verifikacije i validacije prema Uredbi (EZ) br. 1221/2009

12. »Zakon« je Zakon o zaštiti okoliša.

(2) Pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju jednako značenje kao pojmovi koji se koriste u Uredbi (EZ) br. 1221/2009 i Zakonu.

(3) Izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. POSTUPAK REGISTRACIJE U SUSTAV EMAS

Prijava za registraciju

Članak 4.

(1) Prijava za registraciju podnosi se Ministarstvu, u pisanom obliku i na elektroničkom mediju za pohranu podataka (CD, DVD i sl.).

(2) Prijava za registraciju obavezno sadrži:

– zahtjev za registraciju koji sadrži podatke o organizaciji, lokaciji i verifikatoru te potpisanu izjavu podnositelja prijave, sukladno Prilogu ove Uredbe

– validiranu izjavu o okolišu načinjenu sukladno Prilogu IV. Uredbe (EZ) br. 1221/2009

– izjavu verifikatora o postupcima verifikacije i validacije sukladno Prilogu VII. Uredbe (EZ) br. 1221/2009.

(3) Ako je prijava za registraciju nepotpuna, Ministarstvo će pisanim putem od organizacije zatražiti dopunu prijave i odrediti rok za dopunu.

Tajnost podataka

Članak 5.

Ministarstvo i Akreditacijsko tijelo dužni su čuvati tajnost podataka u skladu s posebnim propisima koji se odnose na tajnost podataka, a koji su im povjereni tijekom postupka registracije u sustav EMAS.

Postupak po prijavi za registraciju

Članak 6.

(1) Nakon što Ministarstvo od organizacije zaprimi urednu prijavu za registraciju, bez odgode će zatražiti izvješće o postupanju.

(2) Izvješće o postupanju i poštivanju važećih zakonskih odredbi iz područja zaštite okoliša Ministarstvo će zatražiti od tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove.

(3) Izvješće o postupanju dostavit će se Ministarstvu u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva Ministarstva.

(4) Smatrat će se da je organizacija usklađena sa zakonskim odredbama iz područja zaštite okoliša ako na to upućuje izvješće o postupanju.

Naknada za registraciju

Članak 7.

(1) Po utvrđenoj usklađenosti organizacije sa zakonskim odredbama iz područja zaštite okoliša, sukladno članku 6. stavku 2. ove Uredbe Ministarstvo će organizaciju uputiti na podmirenje naknade za registraciju u roku od 30 dana od dana zaprimanja obavijesti, o čemu obavještava Fond.

(2) Naknada za registraciju podmiruje se izravnom uplatom na poseban račun Fonda.

(3) Visina naknade iz stavka 2. ovoga članka iznosi 150,00 kuna.

Upis u registar

Članak 8.

(1) Nakon što Ministarstvo od organizacije zaprimi dokaz o podmirenju naknade iz članka 7. ove Uredbe bez odgode će upisati organizaciju u registar.

(2) O upisu organizacije u registar Ministarstvo će:

– organizaciji izdati potvrdu o upisu koja sadrži logotip sustava EMAS i registracijski broj pod kojim se vodi u registru, lokaciju/e koje su obuhvaćene registracijom, datum verifikacije, datum registracije i rok važenja

– informirati javnost putem službene internetske stranice.

(3) Potvrda iz stavka 2. ovoga članka nije upravni akt.

Uvjeti za odbijanje registracije

Članak 9.

Ministarstvo će obrazloženim mišljenjem odbiti registraciju organizacije ako:

– prijava ne sadrži potrebnu dokumentaciju niti nakon roka za dopunu iz članka 4. stavka 3. ove Uredbe

– izvješće o postupanju iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe upućuje na odbijanje registracije

– nije uplaćena naknada za registraciju sukladno članku 7. ove Uredbe u roku iz članka 7. stavka 1. ove Uredbe.

III. OBVEZE REGISTRIRANIH ORGANIZACIJA

Članak 10.

(1) Registrirana organizacija je dužna objaviti svoju izjavu o okolišu u roku od 30 dana od registracije.

(2) Registrirana EMAS organizacija u međuvremenu sastavlja ažuriranu izjavu o okolišu koju validira svake, odnosno svake druge godine ako se primijeni izuzeće za male organizacije prema Uredbi (EZ) br. 1221/2009.

(3) Validirana ažurirana izjava o okolišu iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se Ministarstvu na jednak način kao i pri prijavi registracije iz članka 4. ove Uredbe.

(4) Registrirana organizacija dužna je javno objaviti i ažuriranu izjavu o okolišu u roku od 30 dana nakon što je registracija obnovljena.

Obnova registracije

Članak 11.

(1) Zahtjev za obnovu registracije organizacija dostavlja Ministarstvu protekom tri godine od dana prethodne registracije, odnosno četiri godine od dana prethodne registracije ako se primijeni izuzeće za male organizacije prema Uredbi (EZ) br. 1221/2009.

(2) Za obnovu registracije organizacija je dužna Ministarstvu dostaviti zahtjev koji sadrži jednake elemente kao što je navedeno u članku 4. ove Uredbe.

(3) Pri obnovi registracije Ministarstvo će zatražiti novo izvješće o postupanju pri čemu se primjenjuju rokovi i uvjeti kao u članku 6. ove Uredbe.

(4) Ministarstvo će po zaprimanju dokumenata iz stavka 2. ovoga članka te izvješća o postupanju iz članka 6. ove Uredbe, bez odgode organizaciju uputiti na podmirenje naknade za obnovu registracije.

(5) Naknada za obnovu registracije podmiruje se izravnom uplatom na poseban račun Fonda.

(6) Visina naknade iz stavka 4. ovoga članka iznosi 150,00 kuna.

(7) Nakon što Ministarstvo od organizacije zaprimi dokaz o podmirenju naknade iz ovoga članka obavijestit će organizaciju da je registracija obnovljena i izdati novu potvrdu iz članka 8. stavka 2. ove Uredbe.

Uvjeti za privremeno brisanje organizacije iz registra

Članak 12.

(1) Uvjeti za privremeno brisanje organizacije iz registra nastupaju:

– ako organizacija ne dostavi sve podatke potrebne za obnovu registracije do isteka roka za obnovu

– u slučajevima propisanim Uredbom (EZ) br. 1221/2009.

(2) O nastupanju uvjeta za privremeno brisanje Ministarstvo bez odgode pisanim putem obavještava organizaciju.

Uvjeti za brisanje organizacije iz registra

Članak 13.

(1) Ministarstvo će organizaciju brisati iz registra ako:

– organizacija u roku od 60 dana od privremenog brisanja ne otkloni razloge za privremeno brisanje

– izvješće o postupanju upućuje na brisanje registracije.

(2) O brisanju organizacije iz registra Ministarstvo bez odgode obavještava organizaciju uz utemeljeno obrazloženje.

IV. REGISTAR

Sadržaj registra

Članak 14.

Registar sadrži:

– popis registriranih EMAS organizacija

– podatke za svaku EMAS organizaciju i to registracijski broj, datum registracije i datum isteka registracije, odnosno datum važenja potvrde o registraciji i osnovne informacije o organizaciji i lokaciji / ama koji odgovaraju sadržaju Priloga ove Uredbe

– validirane izjave o okolišu.

Način vođenja registra

Članak 15.

(1) Za vođenje i pristup registru koristi se elektronička programska oprema (aplikacija) koja omogućava mrežni unos, obradu i prikaz podataka pohranjenih u registru te javni pregled registra.

(2) Registar se vodi na temelju podataka koje Ministarstvu dostavlja organizacija na način propisan u članku 4. ove Uredbe.

(3) Podaci dostavljeni u registar čuvaju se trajno u Informacijskom sustavu zaštite okoliša, koji mora osigurati stvaranje sigurnosnih kopija registra.

V. POTICAJI, PROMIDŽBA I IZVJEŠĆIVANJE

Poticaji za organizacije

Članak 16.

(1) Poticajna sredstva Fonda dodjeljuju se organizacijama za aktivnosti uvođenja sustava ekološkog upravljanja u djelatnost organizacije, koje se odnose na dodatne elemente što ih trebaju uzeti u obzir organizacije koje primjenjuju sustav EMAS, određene u dijelu B tablice u Prilogu II. Uredbe (EZ) br. 1221/2009, a koji prethode postupcima verifikacije i prijave za registraciju.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuju se u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje namjena i način korištenja sredstava Fonda te uvjeti i način dodjeljivanja sredstava Fonda.

(3) Prijedlog dodatnih poticaja za organizacije daje Povjerenstvo za EMAS u okviru Programa za EMAS.

Izuzeća za male organizacije

Članak 17.

U postupku verifikacije i registracije malih organizacija uzet će se u obzir izuzeća propisana Uredbom (EZ) br. 1221/2009.

Promidžba sustava EMAS

Članak 18.

Informiranje javnosti o zahtjevima i najvažnijim sastavnicama sustava EMAS u svrhu poticanja sudjelovanja organizacija u sustavu EMAS provodi Ministarstvo.

Članak 19.

Ministarstvo i Fond u suradnji s Povjerenstvom za EMAS i tijelima državne uprave nadležnima za poslove: gospodarstva, poduzetništva, obrta, pomorstva, prometa, regionalnoga razvoja, turizma, poljoprivrede te zdravstva, provode promidžbene aktivnosti vezane za sustav EMAS.

Izvješćivanje prema Europskoj komisiji

Članak 20.

Redovito ažurirane podatke o organizacijama upisanima u registar, provedenim promidžbenim i drugim aktivnostima, Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji kako je propisano Uredbom (EZ) br. 1221/2009.

Članak 21.

Akreditacijsko tijelo uspostavlja, vodi i ažurira popis akreditiranih verifikatora i opseg njihove ovlasti te ga izravno dostavlja Europskoj komisiji u roku određenom Uredbom (EZ) br. 1221/2009 kao i Ministarstvu na znanje.

VI. POVJERENSTVO ZA EMAS

Sastav i zadaće povjerenstva za EMAS

Članak 22.

(1) U svrhu obavljanja savjetodavnih i stručnih poslova u sklopu provedbe sustava EMAS ministar odlukom imenuje Povjerenstvo za EMAS (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na razdoblje od tri godine.

(2) Savjetodavni i stručni poslovi iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju:

– pregled validirane izjave o okolišu i davanje mišljenja

– predlaganje upisa organizacije u registar EMAS

– izradu prijedloga Programa za EMAS

– sudjelovanje u planiranju promidžbenih aktivnosti

– davanje odgovara na eventualne prijedloge, primjedbe i / ili prigovore zainteresiranih strana i javnosti.

Članak 23.

(1) Povjerenstvo ima neparan broj članova.

(2) Članovi Povjerenstva imenuju se iz redova predstavnika:

– tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša

– tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt

– tijela državne uprave nadležnog za turizam

– tijela državne uprave nadležnog za poljoprivredu

– tijela državne uprave nadležnog za zdravstvo

– tijela državne uprave nadležnog za more, promet i infrastrukturu

– tijela državne uprave nadležnog za regionalni razvoj

– javne ustanove nadležne za akreditaciju

– pravne osobe s javnim ovlastima u financiranju zaštite okoliša

– samostalnih stručno-poslovnih organizacija gospodarstvenika

– samostalnih stručno-poslovnih organizacija obrtnika

– udruga poslodavaca

– udruga koje djeluju na području zaštite okoliša.

(3) Povjerenstvo svoj rad uređuje Poslovnikom.

(4) Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske na razdjelu Ministarstva.

(5) Povjerenstvo ima pravo na naknadu za svoj rad osim zaposlenika u tijelima državne uprave.

(6) Ministarstvo obavlja stručno administrativne poslove za Povjerenstvo.

Program za EMAS

Članak 24.

(1) Program za EMAS donosi Ministarstvo na prijedlog Povjerenstva.

(2) Program za EMAS sadrži:

– prijedloge dodatnih poticaja i olakšica za organizacije

– plan korištenja sredstava prikupljenih od naknada iz članaka 7. i 11. ove Uredbe

– smjernice i prijedloge za unaprjeđenje sustava EMAS

– smjernice i prijedloge za promidžbu sustava EMAS

– smjernice i prijedloge za unaprjeđenje informiranja javnosti o sustavu EMAS.

Članak 25.

Prilog – Zahtjev za registraciju u sustav EMAS čini sastavni dio ove Uredbe.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS) (»Narodne novine«, broj 77/14).

Članak 27.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/86

Urbroj: 50301-05/14-20-2

Zagreb, 26. studenoga 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG

ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU U SUSTAV EMAS

1. Podaci o organizaciji

– Naziv

– OIB

– Adresa (sjedište)

– Grad/općina

– Poštanski broj

– Županija

– Država

– Telefon

– Telefaks

– E-pošta

– Internetska stranica

– Ime i prezime ovlaštene osobe

– Javni pristup izjavi ili ažuriranoj izjavi u okolišu (DA – NE)

– Pisani oblik

– Elektronički oblik

– Šifra djelatnosti (NKD/NACE)

– Broj zaposlenih

– Iznos ukupne aktive (promet ili godišnja bilanca stanja)

– Zahtjev za izuzeće prema članku 7. Uredbe (EZ) br. 1221/2009 (DA – NE)

Ako je organizacija bila prethodno registrirana:

– Broj registracije

– Datum registracije

– Datum isteka registracije

– Datum privremenog brisanja iz registra

– Datum brisanja iz registra

– Datum sljedeće izjave o okolišu

– Datum sljedeće ažurirane izjave o okolišu

– Prethodni zahtjev za izuzeće prema članku 7. Uredbe (EZ) br. 1221/2009 (DA – NE)

2. Podaci o lokaciji

Ako je lokacija različita od sjedišta:

– Naziv lokacije organizacije Adresa

– Grad/općina

– Poštanski broj

– Županija

– Država

– Kontakt osoba

– Telefon

– Telefaks

– E-pošta

– Internetska stranica

– Javni pristup izjavi ili ažuriranoj izjavi o okolišu (DA – NE)

– Pisani oblik

– Elektronički oblik

– Šifra djelatnosti (NKD/NACE)

– Broj zaposlenih

– Iznos ukupne aktive (godišnja bilanca stanja)

– Iznos prihoda

Ako je organizacija bila prethodno registrirana na lokaciji:

– Broj registracije

– Datum registracije

– Datum isteka registracije

– Datum privremenog brisanja

– Datum brisanja iz registra

– Datum sljedeće izjave o okolišu

– Datum sljedeće ažurirane izjave o okolišu

– Prethodni zahtjev za izuzeće prema članku 7. Uredbe (EZ) br. 1221/2009 (DA – NE)

3. Verifikator

– Ime/naziv verifikatora

– Adresa

– Grad/općina

– Poštanski broj

– Županija

– Država

– Telefon

– Telefaks

– E-pošta

– Registracijski broj akreditacije ili dozvole

– Tijelo za akreditaciju ili izdavanje dozvola

– Opseg akreditacije ili dozvole prema nacionalnim šiframa gospodarskih djelatnosti (NACE/NKD)

4. Izjava

Podaci/informacije u ovom obrascu zahtjeva za registraciju u sustav EMAS su točni.

Ako prijava za registraciju bude odobrena, obvezujemo se koristiti EMAS logotip kao što je propisano Uredbom (EZ) br. 1221/2009 te se pridržavati svih ostalih uvjeta propisanih relevantnim europskim pravnim aktima kao i relevantnim pravnim aktima Republike Hrvatske.

U__________ dana ________.

Osoba ovlaštena za prijavu za registraciju________________
(odgovorna osoba, zakonski zastupnik(ca))(ime i prezime)

________________________
(potpis)