Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo

NN 133/2020 (2.12.2020.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

2546

Na temelju članka 47. stavka 4. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 74/14 i 111/18) glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA MJERITELJSKE POSLOVE KOJE OBAVLJA DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO ILI OVLAŠTENO TIJELO

Članak 1.

U Pravilniku o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo (»Narodne novine«, broj 121/14 i 66/18) u članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U postupku izvanrednog ispitivanja mjerila i postupku službenog mjerenja podnositelj zahtjeva plaća naknadu za troškove ispitivanja u iznosu od 200,00 kuna po započetom radnom satu i druge troškove prema ovom Pravilniku.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U postupku ispitivanja pretpakovina i boca kao mjernih spremnika podnositelj zahtjeva plaća naknadu za troškove ispitivanja od 200,00 kuna po započetom radnom satu i druge troškove prema ovom Pravilniku.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) U postupku ispitivanja tipa mjerila podnositelj zahtjeva plaća naknadu za troškove ispitivanja u iznosu od 200,00 kuna po započetom radnom satu i druge troškove prema ovom Pravilniku.«.

Članak 2.

U članku 9. stavku 2. riječi: »u visini od 15 %« zamjenjuju se riječima: »u visini od 10 %«.

U stavku 3. riječi: » u visini od 10 %« zamjenjuju se riječima: » u visini od 5 %«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 011-02/20-02/04

Urbroj: 558-02/1-20-1

Zagreb, 27. studenoga 2020.

Glavna ravnateljica
Brankica Novosel, v. r.