Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Antunovac

NN 136/2020 (9.12.2020.), Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Antunovac

Općina Antunovac

2608

Na temelju članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i članka 32. Statuta Općine Antunovac (»Službeni glasnik Općine Antunovac« broj 2/13, 3/18, 7/19 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Antunovac na svojoj 44. sjednici održanoj 1. prosinca 2020. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE ANTUNOVAC

Članak 1.

Odluka o općinskim porezima Općine Antunovac (»Službeni glasnik Općine Antunovac« broj 6/17 i 12/17, »Narodne novine« broj 62/17 i 129/17) mijenja se odredbama ove Odluke.

Članak 2.

U članku 3. stavak 1. točka 1. briše se.

Dosadašnje točke 2. i 3. postaju točke 1. i 2.

Članak 3.

Poglavlje »III. PRIREZ POREZU NA DOHODAK« i članak 4. brišu se.

Članak 4.

U članku 13. stavak 1. brišu se riječi »prireza porezu na dohodak i«.

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u »Službenom glasniku Općine Antunovac« i »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-03/17-01/01

Urbroj: 2158/02-01-20-14

Antunovc, 1. prosinca 2020.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zlatko Matijević, v. r.