Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje

NN 136/2020 (9.12.2020.), Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

2610

Na temelju odredbe članka 36. stavka 20. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15, 112/18 i 63/20), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća 3. prosinca 2020. godine donijela je

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA STJECANJE KVALIFICIRANOG UDJELA U DRUŠTVU ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVU ZA REOSIGURANJE

Uvodne odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) u skladu s odredbama Zakona o osiguranju (dalje u tekstu: Zakon) detaljnije propisuje:

1. sadržaj i način podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za posredno ili neposredno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje (dalje u tekstu: Društvo) koji podnose pravne osobe, fizičke osobe, osobe koje djeluju zajednički ili drugi subjekti i dokumentaciju koju je potrebno dostaviti uz taj zahtjev, a kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela

2. sadržaj i način podnošenja obavijesti o smanjenju kvalificiranog udjela u Društvu i dokumentaciju koju je potrebno dostaviti uz tu obavijest

3. sadržaj i način podnošenja obavijesti o stjecanju, povećanju ili smanjenju kvalificiranog udjela od strane Republike Hrvatske iz članka 36. stavka 18. Zakona i dokumentaciju koju je potrebno dostaviti uz tu obavijest.

(2) Na stjecanje i povećanje kvalificiranog udjela u Društvu, osim odredbi Zakona i ovoga Pravilnika, na temelju članka 2.a Zakona, primjenjuju se na odgovarajući način i odredbe Zajedničkih smjernica za bonitetnu procjenu stjecanja i povećanja kvalificiranih udjela u financijskom sektoru JC/GL/2016/01 (dalje u tekstu: Smjernice).

Sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela

Članak 2.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za neposredno ili posredno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu i zahtjev za izdavanje odobrenja za neposredno ili posredno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu koji se podnosi u skladu s člankom 36. stavkom 2., 3., 4. i 6. Zakona radi povećanja kvalificiranog udjela u Društvu treba sadržavati:

1. ime i prezime, djevojačko prezime, državu, mjesto i datum rođenja, državljanstvo, prebivalište odnosno boravište, OIB (ako je primjenjivo), ime i prezime oca i majke namjeravanog stjecatelja koji je fizička osoba, odnosno tvrtku, sjedište i OIB (ako je primjenjivo) namjeravanog stjecatelja koji je pravna osoba odnosno drugi subjekt

2. podatak o načinu stjecanja kvalificiranog udjela u Društvu

3. ukupni nominalni iznos dionica i postotni udio u temeljnom kapitalu odnosno glasačkim pravima Društva koji namjerava steći i za koji traži izdavanje odobrenja Hanfe kao i nominalni iznos dionica i postotni udio u temeljnom kapitalu odnosno glasačkim pravima Društva kojima raspolaže u trenutku podnošenja zahtjeva

4. adresu opunomoćenika za primanje pismena u Republici Hrvatskoj, kada podnositelj zahtjeva nema prebivalište ili boravište odnosno sjedište u Republici Hrvatskoj.

Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev

Članak 3.

(1) Podaci i dokumenti na temelju kojih Hanfa odlučuje o zahtjevu iz članka 2. ovog Pravilnika propisani su Prilogom I. Smjernica te člankom 4. i 5. ovog Pravilnika.

(2) Osim dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, Hanfa je od podnositelja zahtjeva ovlaštena tražiti i druge podatke i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta propisanih Zakonom, ovim Pravilnikom, Smjernicama i drugim propisima Europske unije, uključujući podatke propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koje prikupljaju obveznici primjene toga zakona.

Članak 4.

(1) Namjeravani stjecatelj pravna osoba uz zahtjev iz članka 2. ovoga Pravilnika prilaže najmanje sljedeću dokumentaciju i podatke:

1. za stranu pravnu osobu, izvadak iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra u koji je upisan namjeravani stjecatelj, ne stariji od tri mjeseca

2. popis osoba koje su u smislu članka 3. stavka 1. točke 26. Zakona povezane osobe s namjeravanim stjecateljem te opis načina povezanosti i popis stvarnih i zakonskih vlasnika namjeravanog stjecatelja s naznakom visine sudjelovanja u vlasništvu namjeravanog stjecatelja

3. revidirane financijske izvještaje za posljednje tri godine prije dana podnošenja zahtjeva, odnosno ako je namjeravani stjecatelj osnovan unutar protekle tri godine, financijske izvještaje od osnivanja, a kada navedeni financijski izvještaji podliježu obvezi revizije, dostavljaju se revidirani financijski izvještaji, a ako je namjeravani stjecatelj matično društvo odnosno nadređena osoba u grupi, navedena dokumentacija dostavlja se na konsolidiranoj osnovi

4. ako je od zadnjeg godišnjeg izvještaja prošlo više od 9 mjeseci, financijske izvještaje za tekuću godinu

5. potvrdu nadležne porezne uprave odnosno drugog nadležnog tijela da nema zaostalih poreznih obveza i neplaćenih doprinosa

6. dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina, odnosno izvora financiranja te dokumente koji potvrđuju pravni status i porijeklo financijskih sredstava namjeravanog stjecatelja za uplatu temeljnog kapitala Društva i održavanje bonitetnog funkcioniranja Društva

7. dokaz da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 36. stavka 8. Zakona (kada nadležno tijelo izdaje uvjerenje iz ove točke, dostavlja se uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, a u suprotnom se dostavlja izjava iz Priloga 2. ovog Pravilnika, s potpisom odgovorne osobe namjeravanog stjecatelja o ispunjavanju uvjeta iz ove točke ovjerenim od javnog bilježnika, ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva),

8. ispunjeni Upitnik iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, s potpisom odgovornih osoba namjeravanog stjecatelja, ovjerenim od javnog bilježnika, ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela

9. kada je to primjenjivo, mišljenje ili suglasnost nadležnog nadzornog tijela namjeravanog stjecatelja iz države članice ili treće države o namjeravanom stjecatelju i namjeravanom stjecanju

10. popis osoba koje će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova Društva koji popis u odnosu na hrvatske državljane, osim podatka o imenu i prezimenu, sadrži i podatke o OIB-u, rođenom prezimenu, državljanstvu, imenu i prezimenu oca i majke, datumu rođenja, mjestu i državi rođenja, prebivalištu, presliku osobne iskaznice ili putovnice, životopis tih osoba, a za strane državljane i dokaz da nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela iz članka 36. stavka 8. Zakona (kada nadležno tijelo izdaje uvjerenje iz ove točke, dostavlja se uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, a u suprotnom se dostavlja izjava iz Priloga 2. ovog Pravilnika, s potpisom osobe koja će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova Društva, ovjerenim od javnog bilježnika, o ispunjavanju uvjeta iz ove točke, ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva)

11. dokaz o plaćenoj naknadi propisanoj pravilnikom o vrsti i visini naknada Hanfe.

(2) Drugi subjekt iz članka 36. stavka 1. Zakona dužan je uz zahtjev iz članka 2. ovoga Pravilnika dostaviti dokumentaciju iz stavka 1. točke 1., 2., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. ovoga članka.

Članak 5.

(1) Namjeravani stjecatelj fizička osoba uz zahtjev iz članka 2. ovog Pravilnika prilaže najmanje sljedeću dokumentaciju i podatke:

1. presliku osobne iskaznice ili putovnice, a namjeravani stjecatelj iz druge države članice ili treće države presliku osobne iskaznice ili putne isprave

2. životopis namjeravanog stjecatelja koji uključuje osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta odnosno trajnog boravišta i druge identifikacijske podatke stjecatelja), popis svih pravnih osoba u kojima je bio ili je još uvijek zaposlen i popis pravnih osoba u kojima je imao ili još uvijek ima kvalificirani udjel

3. popis osoba koje su u smislu članka 3. stavka 1. točke 26. Zakona povezane osobe s namjeravanim stjecateljem i opis načina povezanosti

4. dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina, odnosno izvora financiranja te dokumente koji potvrđuju pravni status i porijeklo financijskih sredstava namjeravanog stjecatelja za uplatu temeljnog kapitala Društva i održavanje bonitetnog funkcioniranja Društva

5. dokaz da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 36. stavka 8. Zakona (kada nadležno tijelo izdaje uvjerenje iz ove točke, dostavlja se uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, a u suprotnom se dostavlja izjava iz Priloga 2. ovog Pravilnika s potpisom namjeravanog stjecatelja ovjerenim od javnog bilježnika, o ispunjavanju uvjeta iz ove točke, ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva)

6. ispunjeni Upitnik iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, s potpisom namjeravanog stjecatelja, ovjerenim od javnog bilježnika, ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela

7. popis suradnika namjeravanog stjecatelja u smislu članka 3. točke 30.a Zakona koji popis u odnosu na suradnike hrvatske državljane osim podatka o imenu i prezimenu suradnika sadrži i podatke o OIB-u, rođenom prezimenu, spolu, državljanstvu, imenu i prezimenu oca i majke, datumu rođenja, mjestu i državi rođenja, prebivalištu, a za suradnike strane državljane dostavlja se i dokaz da nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela iz članka 36. stavka 8. Zakona (kada nadležno tijelo izdaje uvjerenje iz ove točke, dostavlja se uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, a u suprotnom se dostavlja izjava iz Priloga 2. ovog Pravilnika, s potpisom suradnika, ovjerenim od javnog bilježnika, o ispunjavanju uvjeta iz ove točke, ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva)

8. popis osoba koje će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova Društva koji popis u odnosu na hrvatske državljane, osim podatka o imenu i prezimenu, sadrži i podatke o OIB-u, rođenom prezimenu, državljanstvu, imenu i prezimenu oca i majke, datumu rođenja, mjestu i državi rođenja, adresi prebivališta, presliku osobne iskaznice ili putovnice, životopis tih osoba, a za strane državljane i dokaz da nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela iz članka 36. stavka 8. Zakona (kada nadležno tijelo izdaje uvjerenje iz ove točke, dostavlja se uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, a u suprotnom se dostavlja izjava iz Priloga 2. ovog Pravilnika, s potpisom osobe koja će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova Društva, ovjerenim od javnog bilježnika, o ispunjavanju uvjeta iz ove točke, ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva),

9. dokaz o plaćenoj naknadi propisanim pravilnikom o vrsti i visini naknada Hanfe.

Osobe koje djeluju zajednički

Članak 6.

Namjeravani stjecatelji kvalificiranog udjela u Društvu koji djeluju zajednički, dužni su osim zahtjeva iz članka 2. ovoga Pravilnika i dokumentacije iz članka 3. ovoga Pravilnika, dostaviti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 38. Zakona.

Republika Hrvatska kao stjecatelj kvalificiranog udjela

Članak 7.

(1) Iznimno od članka 36. stavka 1. i 2. Zakona, nadležno tijelo ovlašteno da zastupa Republiku Hrvatsku dužno je u roku od 8 dana od dana stjecanja ili povećanja kvalificiranog udjela u Društvu dostaviti Hanfi obavijest koja sadrži podatke iz članka 2. stavka 1. točke 1. do 3. ovoga Pravilnika i očitovanje o tome sudjeluje li nadležno tijelo ovlašteno zastupati Republiku Hrvatsku odnosno Republika Hrvatska u financiranju kupnje dionica Društva i hoće li nadležno tijelo ovlašteno zastupati Republiku Hrvatsku ili Republika Hrvatska neposredno utjecati na poslovnu strategiju Društva te ako hoće, opisati na koji način.

(2) Nadležno tijelo ovlašteno zastupati Republiku Hrvatsku dužno je u roku od 8 radnih dana od dana smanjenja kvalificiranog udjela u Društvu dostaviti Hanfi obavijest o načinu smanjenja kvalificiranog udjela u Društvu.

Smanjenje kvalificiranog udjela u Društvu

Članak 8.

Ako osoba koja je dobila odobrenje Hanfe za stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu namjerava otpustiti svoje dionice tako da bi se zbog toga njen udjel smanjio ispod granice za koju je dobila odobrenje, mora obavijestiti Hanfu o načinu otpuštanja, najmanje 8 radnih dana prije namjeravanog otpuštanja.

Članak 9.

(1) Zahtjev i sva dokumentacija propisana ovim Pravilnikom, u slučaju dostave Hanfi pisanim putem, dostavlja se u izvorniku ili ovjerenoj preslici, osim kada je Pravilnikom izričito propisana dostava obične preslike. Izjave kojima se dokazuje postojanje uvjeta propisanih ovim Pravilnikom dostavljaju se ovjerene kod javnog bilježnika ili u obliku elektroničkog zapisa izdanog u sustavu e-Građani. Strane isprave i izjave na stranom jeziku iz ovoga Pravilnika dostavljaju se prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača i ovjerene u skladu sa zakonom koji propisuje legalizaciju isprava u međunarodnom prometu i međunarodnim propisima (Apostille – Haška konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine) odnosno u skladu s propisima Europske unije koji uređuju izuzeće od legalizacije javnih isprava izdanih od strane država članica odnosno koji uređuju pojednostavljivanje postupka prihvaćanja isprava izdanih od strane država članica.

(2) Ako se radi o stjecanju kvalificiranog udjela koje omogućava značajan utjecaj ili kontrolu nad poslovanjem Društva, namjeravani stjecatelj je dužan, osim dokumentacije propisane ovim Pravilnikom, dostaviti i dokumentaciju propisanu člankom 36. stavkom 13. Zakona.

(3) Hanfa može od podnositelja zahtjeva zatražiti i druge dokumente, podatke i informacije kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta propisanih Zakonom za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu.

(4) Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

(5) Hanfa pri odlučivanju o ispunjavanju uvjeta za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu, uzima u obzir informacije i podatke o namjeravanim stjecateljima dobivene od nadzornih tijela drugih država članica i trećih država uključujući i druga nadzorna tijela u Republici Hrvatskoj, kad je primjenjivo.

Članak 10.

(1) Zahtjev i sva dokumentacija propisana ovim Pravilnikom osim pisanim putem Hanfi se mogu dostavljati elektroničkim putem na način i u skladu s tehničkom uputom za korištenje servisa unosa web-obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje web-obrazaca, kada je to primjenjivo.

(2) Kada se zahtjevi i dokumentacija dostavljaju elektroničkim putem smatra se da je društvo dostavilo dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(3) Hanfa može, u slučaju potrebe, zatražiti od podnositelja zahtjeva dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenom presliku, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 11.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje (»Narodne novine« broj 68/19 i 15/20).

(3) Postupci pokrenuti do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se primjenom odredaba Pravilnika o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje (»Narodne novine« broj 68/19 i 15/20).

Klasa: 011-02/20-04/01

Urbroj: 326-01-70-72-20-10

Zagreb, 3. prosinca 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG 1.

UPITNIK
ZA NAMJERAVANOG STJECATELJA KVALIFICARNOG UDJELA U DRUŠTVU ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVU ZA REOSIGURANJE

Upitnik ispunjava i potpisuje osobno namjeravani stjecatelj kvalificiranog udjela fizička osoba, a za namjeravanog stjecatelja kvalificiranog udjela pravnu osobu odgovorne osobe namjeravanog stjecatelja kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje (namjeravani stjecatelj). Upitnik mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronički, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

1. OSOBNI PODACI NAMJERAVANOG STJECATELJA KVALIFICIRANOG UDJELA:

Ime i prezime/naziv:

Datum, mjesto i država rođenja (ako je primjenjivo):

Adresa prebivališta/boravišta/sjedišta (država, grad, ulica):

OIB (ako je primjenjivo):

Državljanstvo (ako je primjenjivo):

Ime i prezime oca i majke (ako je primjenjivo):

PODACI IZ OSOBNE ISKAZNICE ili PUTOVNICE (ako je primjenjivo):

Broj OI ili putovnice/putne isprave:

Datum izdavanja:

Mjesto izdavanja:

KONTAKT PODACI:

Broj telefona:

Elektronička pošta:

Adresa za primanje pismena u Republici Hrvatskoj:

2. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVO ZA REOSIGURANJE U KOJEM NAMJERAVANI STJECATELJ NAMJERAVA STEĆI KVALIFICIRANI UDIO

Naziv društva:

Adresa sjedišta društva:

Način stjecanja kvalificiranog udjela:

Ukupni nominalni iznos dionica i postotni udio u temeljnom kapitalu odnosno glasačkim pravima društva koji namjeravani stjecatelj namjerava steći:

Nominalni iznos dionica i postotni udio u temeljnom kapitalu odnosno glasačkim pravima društva kojima namjeravani stjecatelj raspolaže u trenutku podnošenja zahtjeva:

3. PITANJA VEZANA ZA PROCJENU PRIMJERENOSTI I FINANCIJSKOG STANJA NAMJERAVANOG STJECATELJA

Pitanja iz ovoga Upitnika odnose se na činjenice koje obuhvaćaju kako teritorij Republike Hrvatske tako i druge države članice i treće države. Točan odgovor na pitanje potrebno je zaokružiti te po potrebi navesti dodatne pojedinosti koje se odnose na odgovor.

1. Je li društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje u kojem namjeravani stjecatelja namjerava steći kvalificirani udio obaviješteno o namjeri stjecanja kvalificiranog udjela?

DA

NE

Ako je odgovor NE, pojasnite.

2. Je li za stjecanje predmetnog kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje potrebno odobrenje drugog nadležnog tijela?

DA

NE

Ako je odgovor DA, navedite podatke o nazivu nadležnog tijela te pojedinosti o tijeku postupka pred tim tijelom.

3. Je li namjeravani stjecatelj u razdoblju od tri godine prije dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela imao više od 10% udjela u temeljnom kapitalu društva za osiguranje, društva za reosiguranje, mirovinskog osiguravajućeg društva, mirovinskog društva, investicijskog društva, kreditne institucije ili društva za upravljanje investicijskim fondovima, u vrijeme kada je tim društvima oduzeto odobrenje za rad?

DA

NE

Ako je odgovor DA, navedite osnovne podatke o društvu kojemu je oduzeto odobrenje za rad, razloge za oduzimanje odobrenja za rad i naziv tijela koje je donijelo odluku o oduzimanju odobrenja za rad.

4. Je li namjeravanom stjecatelju zbog nepoštivanja odgovarajućih propisa oduzeto odgovarajuće odobrenje ili odobrenje za obavljanje određenih poslova prema zakonima koji su u nadležnosti Hanfe ili Hrvatske narodne banke ili srodnih nadzornih tijela iz Republike Hrvatske, država članica i trećih država?

DA

NE

Ako je odgovor DA, navedite pojedinosti o oduzetom odobrenju, razlozima oduzimanja odobrenja te tijelu koje je oduzelo odobrenje.

5. Je li namjeravani stjecatelj obavljao određene poslove prema zakonima koji su u nadležnosti Hanfe ili Hrvatske narodne banke ili srodnih nadzornih tijela iz Republike Hrvatske, država članica i trećih država bez potrebnog odobrenja?

DA

NE

Ako je odgovor DA, pojasnite.

6. Je li namjeravani stjecatelj fizička osoba ili odgovorne osobe namjeravanog stjecatelja pravne osobe ili osobe koje će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje ikada bili otpušteni s posla ili smijenjeni s rukovodeće ili slične pozicije ili im je povučeno ovlaštenje za zastupanje?

DA

NE

Ako je odgovor DA, navedite razloge koji su doveli do otpuštanja/smjene/povlačenja.

7. Je li nad imovinom namjeravanog stjecatelja otvoren ili proveden postupak likvidacije, stečajni postupak, ovršni postupak ili predstečajni postupak/postupak predstečajne nagodbe ili postupak stečaja potrošača?

DA

NE

Ako je odgovor DA, navedite pojedinosti o tijelu pred kojim se vodi ili je vođen postupak, pojedinosti o tijeku postupka, pojedinosti o odluci tijela.

8. Je li se protiv namjeravanog stjecatelja provodi istraga, kazneni progon, kazneni postupak ili prekršajni postupak i je li namjeravani stjecatelj pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 36. stavka 8. Zakona o osiguranju?

NE

DA

Ako je odgovor DA, navedite: podatke o razlozima istrage, vođenja kaznenog postupka, ne/pravomoćnoj presudi, kaznenom djelu te kaznenopravnim sankcijama, i to: naziv suda, broj i datum donošenja te datum pravomoćnosti presude, vrsta, visina ili trajanje kaznenopravnih sankcija i drugih mjera, podaci o zamjeni kazne zatvora radom za opće dobro na slobodi, odluka o oslobođenju od kazne, podaci o izdržanoj, zastarjeloj i oproštenoj kazni te drugim mjerama, podatke o izmjenama osude, i to: ispravak presude, odluka povodom izvanrednih pravnih lijekova, odluka o zamjeni neplaćene novčane kazne kaznom zatvora, uvjetnom otpustu, amnestiji i pomilovanju te opozivu uvjetne osude ili uvjetnog otpusta

9. Je li protiv namjeravanog stjecatelja u tijeku prekršajni postupak ili ste u posljednjih 5 (pet) godina kažnjavani za prekršaje iz:

– Zakona o tržištu vrijednosnih papira,

– Zakona o tržištu kapitala,

– Zakona o osiguranju,

– Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima,

– Zakona o obveznim osiguranjima u prometu,

– Zakona o leasingu,

– zakona koji uređuju osnivanje i poslovanje obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova te mirovinskih društava za upravljanje istima,

– zakona koji uređuju osnivanje i rad investicijskih fondova te društava za upravljanje istima,

– Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma ili

– zakona drugih država koji po svom opisu odgovaraju prekršajima iz navedenih zakona?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

10. Jesu li namjeravani stjecatelj fizička osoba ili odgovorne osobe namjeravanog stjecatelja pravne osobe ili osobe koje će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje bili na rukovodećim položajima u trgovačkom društvu nad kojim je otvoren stečajni postupak, pokrenut predstečajni postupak/postupak predstečajne nagodbe, sanacijski postupak, izrečene reorganizacije mjere, donesena odluka o likvidaciji ili kojem je oduzeto odobrenje za rad?

DA

NE

Ako je odgovor DA, navedite pojedinosti:

11. Je li namjeravani stjecatelj imatelj udjela/dioničar, član nadzornog ili upravnog odbora, uprave, izvršni direktor ili prokurist drugog trgovačkog društva, odnosno sudjeluje li na neki drugi način u stvaranju i provedbi poslovne politike ili ima bilo koji drugi financijski interes u drugom trgovačkom društvu ili pravnoj osobi?

NE

DA

Ako DA, navedite:

Tvrtka:

Sjedište:

Funkcija koju obavlja:

12. Je li Hanfa, odnosno drugo nadzorno tijelo odbilo namjeravanom stjecatelju izdati odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela u financijskom sektoru?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Nadzorno tijelo:

Odluka i njen datum:

13. Jesu li u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi u kojoj je namjeravani stjecatelj fizička osoba ili odgovorne osobe namjeravanog stjecatelja pravne osobe ili osobe koje će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje bili član uprave, član nadzornog ili upravnog odbora ili prokurist ili izvršni direktor, ili na bilo koji drugi način sudjelovali u stvaranju i provedbi poslovne politike, nadležna nadzorna tijela utvrdila nepravilnost ili nezakonitost u poslovanju ili težu povredu zakona koji reguliraju rad trgovačkih društava (u odnosu na vremenski period u kojem su obavljali navedene funkcije)?

NE

DA

Ako DA, navedite:

Tvrtka:

Sjedište:

Funkcija koju je obavljana:

Nadzorno tijelo:

Primijenjene mjere:

14. Je li namjeravanom stjecatelju fizičkoj osobi ili odgovornim osobama namjeravanog stjecatelja pravne osobe ili osobama koje će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja?

NE

DA

Ako DA, navedite pojedinosti:

15. Je li od strane Hanfe, Hrvatske narodne banke ili srodnog nadzornog tijela iz Republike Hrvatske, druge države članice Europske unije i Europskog gospodarskog prostora ili druge države ocjenjivana primjerenost i financijsko stanje namjeravanog stjecatelja?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Nadzorno tijelo:

Odluka i njen datum:

16. Obavlja li namjeravani stjecatelj fizička osoba ili odgovorne osobe namjeravanog stjecatelja pravne osobe ili osobe koje će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje dužnost u državnoj službi, odnosno dužnost u tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili ste službenik državne ili lokalne i područne (regionalne) samouprave ili tijela odgovornih zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u Republici Hrvatskoj, državi članici ili trećoj državi?

DA

NE

17. Nalazite li se namjeravani stjecatelj na listi poreznih dužnika Ministarstva financija – Porezne uprave, ili na popisu neurednih dužnika u Hrvatskom registru obveza po kreditima (HROK) ili ste u Sustavu razmjene informacija Hrvatske udruge banaka (HUB) na Listi neurednih klijenata ili u odgovarajućem registru/popisu druge države članice ili treće države?

NE

DA

Ako je odgovor DA, pojasnite gdje ste evidentirani, kada i zašto?

18. Jeste li namjeravani stjecatelj u sukobu interesa u odnosu na društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje u kojem namjerava steći kvalificirani udio, njegove dioničare, članove uprave, članove nadzornog odbora, nositelje ključnih funkcija ili više rukovodstvo?

NE

DA

Ako je odgovor DA, pojasnite:

19. Smatrate li da postoje druge činjenice ili okolnosti koje bi prema razumnoj prosudbi mogle biti važne za ocjenu primjerenosti i financijskog stanja namjeravanog stjecatelja (npr. činjenice ili okolnosti koje su vezane uz stručnu osposobljenost, eventualne financijske poteškoće, sukob interesa itd.)?

DA

NE

Ako DA, navedite koje:

Potpisnik ovog Upitnika izjavljuje da je isti pročitao u cijelosti, u potpunosti ga razumio, iznio gore navedene podatke sukladno svim svojim saznanjima i informacijama kojima raspolaže te u potpunosti jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću za potpunost, istinitost i točnost danih odgovora te da nije zatajio nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Hanfe. Također se obvezuje, u slučaju stjecanja kvalificiranog udjela u ciljanom društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranju Hanfu neodložno obavijestiti o svim nastalim promjenama koje bi utjecale na dani odgovor na pitanja iz ovog Upitnika ili bi mogle značajno utjecati na davanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela, odnosno o prestanku uvjeta za imatelja kvalificiranog udjela društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje.

Potpisnik ovog Upitnika izjavljuje da je upoznat s činjenicom da navođenjem neistinitih podataka čini kazneno djelo.

Potpis na ovom Upitniku mora biti ovjeren kod javnog bilježnika!

Ime i prezime namjeravanog stjecatelja (u slučaju namjeravanog stjecatelja pravne osobe upisuje se ime i prezime svih odgovornih osoba i njihove funkcije u toj osobi):

__________________________________________________

Vlastoručni potpis namjeravanog stjecatelja (u slučaju namjeravanog stjecatelja pravne osobe potpisuju se sve odgovorne osobe):

__________________________________________________

Mjesto i datum ispunjavanja ovog Upitnika:

PRILOG 2.

IZJAVA
O PRAVOMOĆNOJ (NE)OSUĐIVANOSTI ZA KAZNENA DJELA IZ ČLANKA 36. STAVKA 8. ZAKONA O OSIGURANJU

(za strane državljane)

Ja ___________________ (ime/prezime/rođeno prezime), rođen/a ___________________ (datum rođenja) s prebivalištem u ___________________________________, __________________ državljanin, broj putovnice __________________, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, izjavljujem da nisam pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 36. stavka 8. Zakon o osiguranju.

Napomena:

Ukoliko je osoba koja daje izjavu pravomoćno osuđena za koje od kaznenih djela iz članka 36. stavka 8. Zakona o osiguranju, potrebno je navesti pojedinosti koje uključuju najmanje podatke o nazivu suda, broju, datumu donošenja i datumu pravomoćnosti presude, kaznenom djelu te izrečenim kaznenopravni sankcijama:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(Podaci dani u ovoj izjavi poslovna su tajna Hanfe)

Potpis na ovoj izjavi mora biti ovjeren od javnog bilježnika!

Mjesto i datumPotpis