Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 137/2020 (10.12.2020.), Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

2622

Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 13. izvanrednoj sjednici održanoj 7. prosinca 2020. godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore, donijelo je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom utvrđuje se Osnovna lista lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Osnovna lista lijekova) koja, u skladu s člankom 20. stavkom 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) sadrži popis lijekova koji se osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) u cijelosti osiguravaju u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznoga zdravstvenog osiguranja.

(2) Ovom Odlukom utvrđuju se i Osnovna lista magistralnih pripravaka.

Članak 2.

(1) Lijekovi utvrđeni Osnovnom listom lijekova primjenjuju se u okviru zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja koja se provodi u djelatnosti na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini te na razini zdravstvenih zavoda.

(2) Osnovna lista lijekova sadrži sljedeće podatke: šifru anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, oznake, nezaštićeno ime lijeka (INN), definiranu dnevnu dozu (DDD) i jedinicu mjere, cijenu lijeka u kunama za definiranu dnevnu dozu (bez i sa PDV-om), način primjene lijeka, naziv nositelja odobrenja, naziv proizvođača, zaštićeno ime lijeka, oblik, jačinu i količinu prema pakiranju lijeka, cijenu u kunama za jedinicu oblika lijeka (bez i sa PDV-om), cijenu u kunama za originalno pakiranje lijeka (bez i sa PDV-om) te oznaku »R« i »RS«.

(3) Oznaka uz nezaštićeno ime lijeka označava medicinske indikacije osnovom kojih osigurana osoba ima pravo na korištenje pojedinog lijeka iz Osnovne liste lijekova na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja te pravila njihove primjene prilikom korištenja zdravstvene zaštite na svim razinama zdravstvene djelatnosti.

(4) Oznaka uz »R« i »RS« označava smjernicu propisivanja lijeka osnovom kojih osigurana osoba ima pravo na korištenje pojedinog lijeka iz Osnovne liste lijekova na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja te pravila njihovog propisivanja na recept.

(5) Osnovna lista lijekova sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

(1) Osnovna lista magistralnih pripravaka sadrži sljedeće podatke: šifru anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, naziv pripravka, cijenu u kunama za originalno pakiranje lijeka (bez i sa PDV-om) te oznaku »R« ili »RS«.

(2) Osnovna lista magistralnih pripravaka sastavni je dio ove Odluke.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 76/20., 81/20. – ispravak, 110/20., 115/20. – ispravak, 119/20. – ispravak i 126/20.).

Članak 5.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 24. prosinca 2020. godine.

Klasa: 025-04/20-01/288

Urbroj: 338-01-01-20-01

Zagreb, 7. prosinca 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.

Osnovna lista lijekova – 1. dio

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijeka – INNDDD i jed. mj.Cijena u kn za DDDCijena u kn za DDD (s PDV-om)Način primjeneNositelj odobrenjaProizvođačZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pak. lijekaCijena u kn za jed. oblik lijekaCijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)Cijena u kn za orig. pakiranje lijekaCijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)R/RS
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.
A01AA01 151 
natrij-fluorid1,1 mg 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
A01AB12 451DSheksetidin 
 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
A01AD11 263 
polivinil-pirolidon + natrij-hijalurat + gliciretinična kiselinaNA101 
 
 
LHelsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.Helsinn Healthcare SAGelclairgel oralni konc., boč. 1x180 ml226,65237,98226,65237,98RSRA01
A02BA02 051DSranitidin0,3 g 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
A02BA02 101 
ranitidin0,3 g1,982,08OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Peptorantbl. 20x150 mg0,991,0419,8020,79R
A02BA02 111 
ranitidin0,3 g1,982,08OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Ranixtbl. film obl. 20x150 mg0,991,0419,8020,79R
A02BA02 113 
ranitidin0,3 g1,982,08OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Ranixtbl. film obl. 30x150 mg0,991,0429,7031,19R
A02BA02 114 
ranitidin0,3 g1,661,75OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Ranixtbl. film obl. 30x300 mg1,661,7549,9052,40R
A02BA02 115 
ranitidin0,3 g1,982,08OSandoz d.o.o.Sandoz-LekRanitaltbl. film obl. 20x150 mg0,991,0419,8020,79R
A02BA02 116 
ranitidin0,3 g1,661,75OSandoz d.o.o.Sandoz-LekRanitaltbl. film obl. 30x300 mg1,661,7549,9052,40R
A02BA02 117 
ranitidin0,3 g1,982,08OSandoz d.o.o.Sandoz-LekRanitaltbl. film obl. 30x150 mg0,991,0429,7031,19R
A02BA03 141 
famotidin40 mg1,982,08OAlkaloid d.o.o.AlkaloidFamosantbl. 20x20 mg0,991,0419,8020,79R
A02BA03 142 
famotidin40 mg1,811,90OAlkaloid d.o.o.AlkaloidFamosantbl. 10x40 mg1,811,9018,0718,97R
A02BC01 112 
omeprazol20 mg1,011,06OBelupo d.d.BelupoTarget pluscaps. 28x20 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC01 116 
omeprazol20 mg1,051,10OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Ortaloxcaps. 28x10 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC01 118 
omeprazol20 mg1,011,06OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Ortaloxcaps. 28x20 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC01 131 
omeprazol20 mg1,501,58OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ultopcaps. 14x20 mg1,011,0614,1614,87RRA02
A02BC01 132 
omeprazol20 mg1,501,57OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ultop Scaps. 28x10 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC01 134 
omeprazol20 mg0,870,91OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ultopcaps. 28x40 mg1,731,8248,5350,96RRA02
A02BC01 135 
omeprazol20 mg1,501,58OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ultopcaps. 28x20 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC02 011DSpantoprazolNA20140 mg18,0418,94PBelupo d.d.BelupoZoltexpraš. za otop. za inj., boč. stakl. 1x40 mg18,0418,9418,0418,94 
A02BC02 021DSpantoprazolNA20140 mg24,7425,98PSandoz d.o.o.Sandoz-LekPantoprazol Sandozpraš. za otop. za inj., boč. stakl. 1x40 mg24,7425,9824,7425,98 
A02BC02 030DSpantoprazolNA20140 mg24,7425,98PKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Nolpazapraš. za otop. za inj., boč. 1x40 mg24,7425,9824,7425,98 
A02BC02 071DSpantoprazolNA20140 mg14,6115,34PApta Medica International d.o.o.Sofarimex Indústria Quimica e Farmaceutica S.A.Pantoprazol AptaPharmapraš. za otop. za inj., boč. stakl. 1x40 mg14,6115,3414,6115,34 
A02BC02 072DSpantoprazolNA20140 mg14,6115,34PApta Medica International d.o.o.Sofarimex Indústria Quimica e Farmaceutica S.A.Pantoprazol AptaPharmapraš. za otop. za inj., boč. stakl. 10x40 mg14,6115,34146,12153,43 
A02BC02 101 
pantoprazol40 mg1,051,10OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Zipantolatbl. 28x20 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC02 102 
pantoprazol40 mg0,981,03OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Zipantolatbl. 56x20 mg0,490,5227,5528,93RRA02
A02BC02 103 
pantoprazol40 mg1,151,20OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Zipantolatbl. 14x40 mg1,011,0614,1614,87RRA02
A02BC02 104 
pantoprazol40 mg1,011,06OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Zipantolatbl. 28x40 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC02 111 
pantoprazol40 mg1,501,58OBelupo d.d.BelupoZoltextbl. 28x20 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC02 112 
pantoprazol40 mg2,252,36OBelupo d.d.BelupoZoltextbl. 56x20 mg0,490,5227,5528,93RRA02
A02BC02 114 
pantoprazol40 mg1,491,56OBelupo d.d.BelupoZoltextbl. 28x40 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC02 121 
pantoprazol40 mg1,051,10OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAcipantbl. žel. otp. 28x20 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC02 122 
pantoprazol40 mg0,981,03OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAcipantbl. žel. otp. 56x20 mg0,490,5227,5528,93RRA02
A02BC02 123 
pantoprazol40 mg1,151,20OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAcipantbl. žel. otp. 14x40 mg1,011,0614,1614,87RRA02
A02BC02 124 
pantoprazol40 mg1,011,06OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAcipantbl. žel. otp. 28x40 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC02 126 
pantoprazol40 mg1,051,10OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Zopraxtbl. žel. otp. 28x20 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC02 127 
pantoprazol40 mg0,981,03OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Zopraxtbl. žel. otp. 56x20 mg0,490,5227,5528,93RRA02
A02BC02 128 
pantoprazol40 mg1,011,06OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Zopraxtbl. žel. otp. 28x40 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC02 129 
pantoprazol40 mg0,910,96OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Zopraxtbl. žel. otp. 56x40 mg0,910,9650,9653,51RRA02
A02BC02 131 
pantoprazol40 mg1,051,10OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Nolpazatbl. film obl. žel. otp. 28x20 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC02 132 
pantoprazol40 mg0,981,03OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Nolpazatbl. film obl. žel. otp. 56x20 mg0,490,5227,5528,93RRA02
A02BC02 133 
pantoprazol40 mg1,201,26OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Nolpazatbl. film obl. žel. otp. 30x20 mg0,520,5515,6816,46RRA02
A02BC02 134 
pantoprazol40 mg1,241,30OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Nolpazatbl. film obl. žel. otp. 60x20 mg0,490,5229,5231,00RRA02
A02BC02 135 
pantoprazol40 mg1,151,20OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Nolpazatbl. film obl. žel. otp. 14x40 mg1,011,0614,1614,87RRA02
A02BC02 136 
pantoprazol40 mg1,011,06OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Nolpazatbl. film obl. žel. otp. 28x40 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC02 137 
pantoprazol40 mg1,051,10OAlkaloid d.o.o.Atlantic Pharma – Produçoes Farmaceuticas, S.A.Pantoprazol Alkaloidtbl. žel. otp. 28x20 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC02 138 
pantoprazol40 mg0,981,03OAlkaloid d.o.o.West Pharma, Atlantic PharmaPantoprazol Alkaloidtbl. žel. otp. 28x40 mg0,981,0327,4428,81RRA02
A02BC02 141 
pantoprazol40 mg1,101,16OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Pantoprazol PharmaStbl. žel. otp. 28x20 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC02 142 
pantoprazol40 mg0,860,90OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Pantoprazol PharmaStbl. žel. otp. 56x20 mg0,430,4524,0425,24RRA02
A02BC02 144 
pantoprazol40 mg0,890,94OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Pantoprazol PharmaStbl. žel. otp. 28x40 mg0,890,9425,0426,29RRA02
A02BC02 162 
pantoprazol40 mg1,011,06OTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaControloctbl. 28x40 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC02 181 
pantoprazol40 mg0,940,99OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelApazol Atbl. žel. otp. 28x20 mg0,470,4913,1713,83RRA02
A02BC02 182 
pantoprazol40 mg0,890,93OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelApazol Atbl. žel. otp. 56x20 mg0,440,4724,8026,04RRA02
A02BC02 183 
pantoprazol40 mg0,910,96OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelApazol Atbl. žel. otp. 28x40 mg0,910,9625,4826,75RRA02
A02BC03 111 
lanzoprazol30 mg1,051,10OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Laronacaps. žel. otp. tvrde 28x15 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC03 112 
lanzoprazol30 mg1,011,06OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Laronacaps. žel. otp. tvrde 28x30 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC03 131 
lanzoprazol30 mg1,501,58OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Lanzulcaps. 14x30 mg1,011,0614,1614,87RRA02
A02BC03 132 
lanzoprazol30 mg1,501,58OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Lanzul Scaps. 28x15 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC03 133 
lanzoprazol30 mg1,501,58OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Lanzulcaps. 28x30 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC05 061DSesomeprazolNA20130 mg22,3923,51PAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaNexiumboč. 10x40 mg29,1130,56291,05305,60 
A02BC05 131 
esomeprazol30 mg1,942,03OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Emaneracaps. žel. otp. 14x20 mg0,700,739,7510,24RRA02
A02BC05 132 
esomeprazol30 mg1,881,97OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Emaneracaps. žel. otp. 28x20 mg0,700,7319,5120,49RRA02
A02BC05 133 
esomeprazol30 mg1,221,28OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Emaneracaps. žel. otp. 14x40 mg1,351,4218,8719,81RRA02
A02BC05 134 
esomeprazol30 mg1,591,67OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Emaneracaps. žel. otp. 28x40 mg1,351,4237,7539,64RRA02
A02BC05 135 
esomeprazol30 mg0,940,99OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Emaneracaps. žel. otp. 56x20 mg0,630,6635,1236,88RRA02
A02BC05 136 
esomeprazol30 mg0,910,96OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Emaneracaps. žel. otp. 56x40 mg1,211,2767,9571,35RRA02
A02BC05 163 
esomeprazol30 mg1,501,58OAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaNexiumtbl. 28x20 mg0,700,7319,5120,49RRA02
A02BX05 131 
bizmut oksid0,48 g4,044,24OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ulcamedtbl. film obl. 56x120 mg1,011,0656,5659,39RRA16
A03BA01 051PRatropin1,5 mg 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
A03BB01 051DShioscin-butilbromid60 mg 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
A03BB01 551 
hioscin-butilbromid60 mg 
 
R 
 
 
 
 
 
 
 
R
A03BB01 563DShioscin-butilbromid60 mg 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
A03FA01 051PRmetoklopramid30 mg 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
A03FA01 111 
metoklopramid30 mg1,351,42OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Metoprantbl. 40x10 mg0,450,4718,0118,91R
A03FA01 142 
metoklopramid30 mg1,351,42OAlkaloid d.o.o.AlkaloidReglantbl. 40x10 mg0,450,4718,0118,91R
A03FA01 241 
metoklopramid30 mg2,482,60OAlkaloid d.o.o.AlkaloidReglanotop. oral. 120 ml (5mg/5ml)9,9210,429,9210,42R
A04AA01 071DSondansetronNA40116 mg95,36100,13PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal-Laboratorios AlmiroOndanzetron Kabiotop. za inj., boč. stakl. 5x2 ml (2 mg/ml)23,8425,03119,20125,16 
A04AA01 072DSondansetronNA40116 mg89,8894,37PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal-Laboratorios AlmiroOndanzetron Kabiotop. za inj., boč. stakl. 5x4 ml (2 mg/ml)44,9447,19224,70235,94 
A04AA01 122 
ondansetron16 mg30,2131,72OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasOndantortbl. film obl. 10x8 mg15,1115,86151,05158,60RSRA17
A04AA02 086DSgranisetronNA4013 mg83,1287,28PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGranizetron Kabiotop. za inj., amp. 5x1 mg/ml27,7129,10138,53145,46 
A04AA02 087DSgranisetronNA4013 mg43,8646,05PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGranizetron Kabiotop. za inj., amp. 5x3 mg/3 ml43,8646,05219,28230,24 
A04AA05 001DSpalonosetronNA4020,25 mg294,55309,28PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Palonozetron Plivaotop. za inj. boč. 1x250 mcg/5 ml294,55309,28294,55309,28 
A04AA05 021DSpalonosetronNA4020,25 mg265,10278,36PSandoz d.o.o.Salutas Pharma GmbH, Haupt Pharma Wolfratshausen GmbHPalonozetron Sandozotop. za inj., boč. stakl. 1x250 mcg/5 ml265,10278,36265,10278,36 
A04AA05 041DSpalonosetronNA4020,25 mg294,55309,28PAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare LtdPalonosetron Accordotop. za inj. boč. stakl. 1x250 mcg/5 ml294,55309,28294,55309,28 
A04AA05 061DSpalonosetronNA4020,25 mg294,55309,28PHelsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.Helsinn Birex PharmaceuticalsAloxiotop. za inj. boč., 1x250 mcg/5 ml294,55309,28294,55309,28 
A04AA05 071DSpalonosetronNA4020,25 mg294,55309,28PMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Ferantotop. za inj., amp. 1x250 mcg/5 ml294,55309,28294,55309,28 
A04AA05 072DSpalonosetronNA4020,25 mg294,55309,28PMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Ferantotop. za inj., amp. 5x250 mcg/5 ml294,55309,281.472,751.546,39 
A04AA05 081DSpalonosetronNA4020,25 mg238,59250,52PAlvogen Pharma Trading Europe EOODHaupt Pharma Wolfrathausen GmbHPalonozetron Alvogenotop. za inj., boč. 1x250 mcg/5 ml238,59250,52238,59250,52 
A04AA55 131DSnetupitant + palonozetronNA402 
 
 
 
Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.Akynzeocaps. tvrda 1x(300 mg + 0,5 mg)563,89592,08563,89592,08 
A04AD12 101DSaprepitantNA402165 mg165,23173,49OTeva B.V.Merckle GmbHAprepitant Tevacaps. tvrda 1x125 mg + 2x80 mg95,1399,89285,40299,67 
A04AD12 161DSaprepitantNA402165 mg201,33211,39OMerck Sharp & Dohme B.V.Merck Sharp & DohmeEmendcaps. tvrda 1x125 mg + 2x80 mg115,92121,71347,75365,14 
A04AD12 171DSaprepitantNA402165 mg156,97164,82OALPHA-MEDICAL d.o.o.Pharmathen International S.A., Pharmathen S.A.Aprepitant Alpha-Medicalcaps. tvrda 1x125 mg + 2x80 mg90,3894,90271,13284,69 
A05AA02 161 
ursodeoksikolna kiselina0,75 g5,846,13OWürth d.o.o.Dr. Falk PharmaUrsofalkcaps. 100x250 mg1,952,04194,67204,40RSRA03
A05AA02 171 
ursodeoksikolna kiselina0,75 g4,524,74OAS GRINDEKSAS GrindeksUrsogrixcaps. 100x250 mg1,511,58150,62158,15RSRA03
A06AD11 361 
laktuloza6,7 g0,570,60OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottDuphalac sirupboč. plast. s čaš. mjern. plast. 1x500 ml (66,7 g/100 ml)28,3329,7528,3329,75RRA12
A06AD11 365 
laktuloza6,7 g0,580,61OMIP Pharma Croatia d.o.o.Chephasaar Chem.-pharm. Fabrik GmbHLactulose-MIP sirupboč. plast. 1x500 ml (65 g/100 ml)28,3329,7528,3329,75RRA12
A07AA12 161DSfidaksomicinNA7000,4 g1.113,491.169,17OAstellas Pharma Europe B.V.Astellas Pharma Europe B.V.Dificlirtbl. film obl. 20x200 mg556,75584,5811.134,9311.691,68 
A07BA01 111DSaktivni (medicinski) ugljen5 g30,5632,08OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Carbomedtbl. 30x150 mg0,920,9627,5028,88 
A07BA01 312DSaktivni (medicinski) ugljen5 g12,8313,47OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Carbomedgranule 1x50 g (19,25 g u 50 g)49,4051,8749,4051,87 
A07CA01 351 
natrij-klorid + kalij-klorid + natrij-citrat 
 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
R
A07EC01 131 
sulfasalazin2 g2,642,77OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Sulfasalazin Krka ENtbl. žel. otp. 50x500 mg0,660,6932,9434,59R
A07EC01 182 
sulfasalazin2 g2,642,77OPfizer Croatia d.o.o.KemwellSalazopyrintbl. 100x500 mg0,660,6965,8769,16R
A09AA02 172 
enzimi gušterače (visoko dozirani) 
 
 
OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottKreon 10.000caps. 100x1 kom.0,760,8075,9379,73RSRA15
A09AA02 173 
enzimi gušterače (visoko dozirani) 
 
 
OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottKreon 25.000caps. 100x1 kom.2,022,12202,00212,10RSRA15
A09AA02 175 
enzimi gušterače (visoko dozirani) 
 
 
OMylan Hrvatska d.o.o.Abbott Laboratories GmbHKreon 35.000caps. 50x1 kom.3,463,63172,90181,55RSRA15
A10AB01 061 
inzulin40 IU4,454,67PEli Lilly Hrvatska d.o.o.Lilly FranceHumulin Rotop. za inj., uložak 5x3 ml (100 IU/ml), susp.33,3435,01166,70175,04R
A10AB01 072 
inzulin40 IU3,513,68PNovo Nordisk A/SNovo NordiskActrapid HMotop. za inj., boč. 1x10 ml (100 IU/ml)87,6492,0287,6492,02R
A10AB04 082 
inzulin lispro40 U6,456,77PEli Lilly Nederland B.V.Lilly France S.A.S.Humalogotop. za inj., brizg. napunj. Junior KwikPen 5x3 ml (100 U/ml)48,3550,77241,77253,86R
A10AB04 083 
inzulin lispro40 U5,896,18PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceHumalogotop. za inj., uložak 5x3 ml (100 U/ml)44,2046,41221,00232,05R
A10AB04 084 
inzulin lispro40 U6,456,77PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceHumalogotop. za inj., brizg. napunj. KwikPen 5x3 ml (100 U/ml)48,3550,77241,77253,86R
A10AB04 085 
inzulin lispro40 U6,456,77PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceHumalogotop. za inj., brizg. napunj. KwikPen 5x3 ml (200 U/ml)96,71101,54483,54507,72R
A10AB05 071 
inzulin aspart40 U6,456,77PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoRapidotop. za inj., brizg. napunj. FlexPen 5x3 ml (100 U/ml)48,3550,77241,77253,86R
A10AB05 072 
inzulin aspart40 U5,896,18PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoRapidotop. za inj., uložak stakl. Penfil 5x3 ml (100 U/ml)44,2046,41221,00232,05R
A10AB05 076 
inzulin aspartNA91240 U5,165,42PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNovoRapidotop. za inj., boč. 1x10 ml (100 U/ml)129,06135,51129,06135,51RPA29
A10AB05 077 
inzulin aspart40 U5,896,19PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SFiaspotop. za inj., uložak stakl. Penfil 5x3 ml (100 U/ml)44,2046,41221,00232,05R
A10AB06 061 
inzulin glulizin40 U6,086,38PSanofi-Aventis Deutschland GmbHSanofi-Aventis GmbHApidraotop. za inj., brizg. napunj. SoloStar 5x3 ml (100 U/ml)45,5847,85227,88239,27R
A10AC01 066 
inzulin40 IU4,454,67PEli Lilly Hrvatska d.o.o.Lilly FranceHumulin Nsusp. za inj. uložak 5x3 ml (100 IU/ml)33,3435,01166,70175,04R
A10AC01 077 
inzulin human40 IU4,955,20PSanofi-Aventis Deutschland GmbHSanofi-Aventis Deutchland GmbHInsuman Basalsusp. za inj., brizg. napunj. SoloStar 5x3 ml (100 IU/ml)37,1138,97185,57194,85R
A10AD01 083 
inzulin40 IU4,454,67PEli Lilly Hrvatska d.o.o.Lilly FranceHumulin M3susp. za inj., uložak 5x3 ml (100 IU/ml)33,3435,01166,70175,04R
A10AD04 081 
inzulin lispro40 U5,896,18PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceHumalog Mix 25susp. za inj., uložak 5x3 ml (100 U/ml)44,2046,41221,00232,05R
A10AD04 083 
inzulin lispro40 U5,896,18PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceHumalog Mix 50susp. za inj., uložak 5x3 ml (100 U/ml)44,2046,41221,00232,05R
A10AD04 085 
inzulin lispro40 U6,626,95PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceHumalog Mix 25susp. za inj., brizg, napunj. KwikPen 5x3 ml (100 U/ml)49,6352,11248,13260,54R
A10AD04 086 
inzulin lispro40 U6,596,92PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceHumalog Mix 50susp. za inj., brizg. napunj. KwikPen 5x3 ml (100 U/ml)49,4251,89247,08259,43R
A10AD05 073 
inzulin aspart40 U6,847,19PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoMix 30susp. za inj., brizg. napunj. FlexPen 5x3 ml (100 U/ml)51,3353,90256,65269,48R
A10AD06 071 
inzulin degludek + inzulin aspart40 U7,708,09PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SRyzodegotop. za inj., brizg. napunj. 5x3 mL (100 U/mL)57,7760,66288,86303,30R
A10AE04 062 
inzulin glargin40 U9,149,59PSanofi-Aventis Deutschland GmbHSanofi-Aventis GmbHLantusotop. za inj., brizg. napunj. SoloStar 5x3 ml (100 U/ml)68,5271,94342,58359,71RRA08
A10AE04 071 
inzulin glargin40 U9,149,59PSanofi-Aventis Deutschland GmbHSanofi-Aventis Deutschland GmbHToujeootop. za inj., brizg. napunj. SoloStar 3x1,5 ml (300 U/ml)102,77107,91308,32323,74RRA08
A10AE04 082 
inzulin glargin40 U7,638,01PEli Lilly Nederland B.V.Lilly France S.A.S.Abasaglarotop. za inj., brizg. napunj. KwikPen 5x3 ml (100 U/ml)57,1960,05285,97300,27RRA08
A10AE04 091 
inzulin glargin40 U7,117,47PMylan S.A.SMcDermott Laboratories t/a Mylan Dublin BiologicsSemgleeotop. za inj., brizg. napunj. 5x3 ml (100 U/ml)53,3556,02266,75280,09RRA08
A10AE05 071 
inzulin detemir40 U9,9510,44PNovo Nordisk A/SNovo NordiskLevemirotop. za inj., brizg. napunj. FlexPen 5x3 ml (100 U/ml)74,6078,33373,00391,65RRA08
A10AE54 071 
inzulin glargin + liksisenatid40 U25,1426,40Psanofi-aventis groupeSanofi-Aventis Deutschland GmbHSuliquaotop. za inj., brizg. napunj. SoloStar 3x3 ml (100 U + 33 mcg/ml)188,54197,97565,63593,91RSpa30
A10AE54 072 
inzulin glargin + liksisenatid40 U25,1426,40Psanofi-aventis groupeSanofi-Aventis Deutschland GmbHSuliquaotop. za inj., brizg. napunj. SoloStar 3x3 ml (100 U + 50 mcg/ml)188,54197,97565,63593,91RSpa30
A10BA02 101 
metformin2 g0,560,59OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Gluformintbl. film obl. 80x850 mg0,240,2519,2020,16R
A10BA02 102 
metformin2 g0,540,56OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Gluformintbl. film obl. 80x1000 mg0,270,2821,4622,53R
A10BA02 103 
metformin2 g0,560,59OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Gluformintbl. film obl. 30x850 mg0,240,257,207,56R
A10BA02 104 
metformin2 g0,580,60OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Gluformintbl. film obl. 30x1000 mg0,290,308,649,07R
A10BA02 111 
metformin2 g0,710,75OBelupo d.d.BelupoBelformintbl. film obl. 100x500 mg0,180,1917,7218,61R
A10BA02 112 
metformin2 g0,560,59OBelupo d.d.BelupoBelformintbl. film obl. 30x850 mg0,240,257,207,56R
A10BA02 113 
metformin2 g0,580,60OBelupo d.d.BelupoBelformintbl. film obl. 30x1000 mg0,290,308,649,07R
A10BA02 114 
metformin2 g0,560,59OBelupo d.d.BelupoBelformintbl. film obl. 120x850 mg0,240,2528,8030,24R
A10BA02 115 
metformin2 g0,540,56OBelupo d.d.BelupoBelformintbl. film obl. 120x1000 mg0,270,2832,1933,80R
A10BA02 122 
metformin2 g0,720,76OSandoz d.o.o.Sandoz-LekMeglucontbl. film obl. 120x500 mg0,180,1921,2622,32R
A10BA02 124 
metformin2 g0,560,59OSandoz d.o.o.Sandoz-LekMeglucontbl. film obl. 120x850 mg0,240,2528,8030,24R
A10BA02 125 
metformin2 g0,540,56OSandoz d.o.o.Sandoz-LekMeglucontbl. film obl. 120x1000 mg0,270,2832,1933,80R
A10BA02 173 
metformin2 g0,750,78OMedis Adria d.o.o.WeifaAglurabtbl. film obl. 100x500 mg0,180,1917,7218,61R
A10BA02 174 
metformin2 g0,560,59OMedis Adria d.o.o.WeifaAglurabtbl. film obl. 100x850 mg0,240,2524,0025,20R
A10BA02 175 
metformin2 g0,540,56OMedis Adria d.o.o.WeifaAglurabtbl. film obl. 60x1000 mg0,270,2816,1016,91R
A10BA02 181 
metformin2 g0,750,78OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AGSiofor 500tbl. film obl. 120x500 mg0,180,1921,2622,32R
A10BA02 185 
metformin2 g0,500,53OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AGSiofor SRtbl. s prod. oslob. 60x750 mg0,190,2011,3411,91R
A10BB01 161 
glibenklamid-mikrokrist.7 mg1,051,10OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HGlibenclamid Genericontbl. 30x3,5 mg0,530,5515,7516,54R
A10BB09 102 
gliklazid60 mg0,540,57OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o., Merckle GmbHDiglical MRtbl. s prilag. osl. 30x60 mg0,540,5716,2017,01R
A10BB09 111 
gliklazid60 mg0,760,80OBelupo d.d.Belupo d.d.Glikatbl. s prod. oslob. 60x30 mg0,380,4022,9124,06R
A10BB09 112 
gliklazid60 mg0,550,58OBelupo d.d.Belupo d.d.Glikatbl. s prilag. oslob. 30x60 mg0,550,5816,6117,44R
A10BB09 113 
gliklazid60 mg0,550,58OBelupo d.d.Belupo d.d.Glikatbl. s prilag. oslob. 60x60 mg0,550,5833,2234,88R
A10BB09 114 
gliklazid60 mg0,550,58OBelupo d.d.Belupo d.d.Glikatbl. s prilag. oslob. 90x60 mg0,550,5849,8352,32R
A10BB09 131 
gliklazid60 mg0,760,80OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Glicladatbl. s prilag. osl. 60x30 mg0,380,4022,9124,06R
A10BB09 134 
gliklazid60 mg0,500,52OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Glicladatbl. s prilag. osl. 30x90 mg0,740,7822,2823,39R
A10BB09 182 
gliklazid60 mg0,690,72OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma GmbHGliclazid Genericontbl. s prod. oslob. 60x30 mg0,340,3620,6221,65R
A10BB09 183 
gliklazid60 mg0,620,65OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma GmbHGliclazid Genericontbl. s prod. oslob. 120x30 mg0,310,3237,1238,98R
A10BB12 111 
glimepirid2 mg0,560,59OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Betaglidtbl. 30x2 mg0,560,5916,8017,64R
A10BB12 112 
glimepirid2 mg0,500,52OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Betaglidtbl. 30x3 mg0,740,7822,2823,39R
A10BB12 121 
glimepirid2 mg0,560,59OSandoz d.o.o.Sandoz-LekDibiglimtbl. 30x2 mg0,560,5916,8017,64R
A10BB12 122 
glimepirid2 mg0,500,52OSandoz d.o.o.Sandoz-LekDibiglimtbl. 30x3 mg0,740,7822,2823,39R
A10BB12 145 
glimepirid2 mg0,550,58OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Glimepirid PharmaStbl. 30x2 mg0,550,5816,5017,33R
A10BB12 146 
glimepirid2 mg0,550,58OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Glimepirid PharmaStbl. 60x2 mg0,550,5833,2234,88R
A10BB12 147 
glimepirid2 mg0,490,51OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Glimepirid PharmaStbl. 30x3 mg0,730,7721,9823,08R
A10BB12 148 
glimepirid2 mg0,500,52OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Glimepirid PharmaStbl. 60x3 mg0,740,7844,5646,79R
A10BB12 161 
glimepirid2 mg0,560,59OSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi-Aventis GmbH, Sanofi-Aventis S.p.A., Sanofi Winthrop ToursAmaryltbl. 30x2 mg0,560,5916,8017,64R
A10BB12 162 
glimepirid2 mg0,500,52OSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi-Aventis GmbHSanofi-Aventis S.p.A.Sanofi Winthrop ToursAmaryltbl. 30x3 mg0,740,7822,2823,39R
A10BD02 171 
metformin + glibenklamid2 tbl.0,000,00OMERCK d.o.o.MerckGlucovancetbl. film obl. 30x(500 mg + 5 mg)0,600,6217,8518,74R
A10BD05 161 
pioglitazon + metformin 
 
 
OTakeda Pharma A/STakedaCompetacttbl. film obl. 56x(15 mg + 850 mg)2,502,62139,86146,85R
A10BD08 111 
vildagliptin + metformin 
 
 
OBelupo d.d.BelupoAgnis Combitbl. film obl. 60x(50 mg + 850 mg)1,401,4783,7387,92R
A10BD08 112 
vildagliptin + metformin 
 
 
OBelupo d.d.BelupoAgnis Combitbl. film obl. 60x(50 mg + 1000 mg)1,401,4783,7387,92R
A10BD08 121 
vildagliptin + metformin 
 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-LekVilspoxtbl. film obl. 60x(50 mg + 1000 mg)1,631,7197,93102,83R
A10BD08 171 
vildagliptin + metformin 
 
 
OMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Daltextbl. film obl. 60x(50 mg + 1000 mg)1,471,5488,1492,55R
A10BG03 101 
pioglitazon30 mg4,875,11OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Pioglitazon Pliva tbl. 15 mgtbl. 30x15 mg2,442,5673,0576,70R
A10BG03 102 
pioglitazon30 mg3,663,84OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Pioglitazon Pliva tbl. 30 mgtbl. 30x30 mg3,663,84109,70115,19R
A10BG03 133 
pioglitazon30 mg3,663,84OTeva B.V.Teva Pharmaceutical Works Private Limited CompanyPioglitazon Tevatbl. 28x45 mg5,495,76153,59161,27R
A10BG03 181 
pioglitazon30 mg4,875,11OTakeda Pharma A/STakedaActostbl. 28x15 mg2,442,5668,1871,59R
A10BG03 182 
pioglitazon30 mg3,663,84OTakeda Pharma A/STakedaActostbl. 28x30 mg3,663,84102,39107,51R
A10BH02 111 
vildagliptin0,1 g2,382,50OBelupo d.d.Belupo d.d.Agnistbl. 60x50 mg1,191,2571,4074,97R
A10BH02 121 
vildagliptin0,1 g2,382,50OSandoz d.o.o.Sandoz-LekSaxotintbl. 56x50 mg1,191,2566,6469,97R
A10BH02 131 
vildagliptin0,1 g2,382,49OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbhGlypvilotbl. 60x50 mg1,191,2571,2874,84R
A10BJ01 061 
eksenatid15 mcg26,4727,80PAstraZeneca ABLilly PharmaByettaotop. za inj., brzig. napunj. 1x1,2 ml, 5 mcg/20 mcl (0,25 mg/ml)529,47555,94529,47555,94RSRA11
A10BJ01 062 
eksenatid15 mcg17,7518,64PAstraZeneca ABLilly PharmaByettaotop. za inj., brizg. napunj. 1x2,4 ml, 10 mcg/40 mcl, (0,25 mg/ml)532,48559,10532,48559,10RSRA11
A10BJ03 061 
liksisenatid20 mcg177,49186,37Psanofi-aventis groupeSanofi-Aventis Deutchland GmbHLyxumiaotop. za inj., brizg. napunj. 1x3 ml (10 mcg/doza)266,24279,55266,24279,55RSRA11
A10BJ03 062 
liksisenatid20 mcg88,7593,18Psanofi-aventis groupeSanofi-Aventis Deutchland GmbHLyxumiaotop. za inj., brizg. napunj. 2x3 ml (20 mcg/doza)266,24279,55532,48559,10RSRA11
A10BJ05 061 
dulaglutid0.16 mg19,0219,97PEli Lilly Nederland B.V.Eli Lilly Italia S.p.A.Trulicityotop. za inj., brizg. napunj. 2x0,75 mg/0,5 ml133,12139,78266,24279,55RSRA11
A10BJ05 062 
dulaglutid0.16 mg19,0219,97PEli Lilly Nederland B.V.Eli Lilly Italia S.p.A.Trulicityotop. za inj., brizg. napunj. 2x1,5 mg/0,5 ml133,12139,78266,24279,55RSRA11
A10BJ06 071 
semaglutid0.11 mg29,2930,75PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SOzempicotop. za inj., brizg. napunj., 1x1,5 ml (0,25 mg/doza)532,48559,10532,48559,10RSRA11
A10BJ06 072 
semaglutid0.11 mg29,2930,75PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SOzempicotop. za inj., brizg. napunj., 1x1,5 ml (0,5 mg/doza)532,48559,10532,48559,10RSRA11
A10BJ06 073 
semaglutid0.11 mg14,6415,38PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SOzempicotop. za inj., brizg. napunj., 1x3 ml (1 mg/doza)532,48559,10532,48559,10RSRA11
A10BX02 101 
repaglinid4 mg0,971,02OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Reodontbl. 90x0,5 mg0,120,1310,8811,42R
A10BX02 102 
repaglinid4 mg0,971,02OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Reodontbl. 90x1 mg0,240,2521,7522,84R
A10BX02 103 
repaglinid4 mg0,920,96OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Reodontbl. 90x2 mg0,460,4841,2143,27R
A10BX02 112 
repaglinid4 mg0,971,02OBelupo d.d.BelupoReglinidtbl. 90x1 mg0,240,2521,7522,84R
A10BX02 113 
repaglinid4 mg0,920,96OBelupo d.d.BelupoReglinidtbl. 90x2 mg0,460,4841,2143,27R
A10BX02 127 
repaglinid4 mg0,920,96OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Repaglinid PharmaStbl. 90x2 mg0,460,4841,2143,27R
A10BX02 181 
repaglinid4 mg0,870,91OAccord Healthcare LtdAccord Healthcare LimitedRepaglinid Accordtbl. 90x0,5 mg0,110,119,7910,28R
A10BX02 182 
repaglinid4 mg0,870,91OAccord Healthcare LtdAccord Healthcare LimitedRepaglinid Accordtbl. 90x1 mg0,220,2319,5820,56R
A10BX02 183 
repaglinid4 mg0,870,91OAccord Healthcare LtdAccord Healthcare LimitedRepaglinid Accordtbl. 90x2 mg0,440,4639,1541,11R
A11CC02 251 
dihidrotahisterol1 mg 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
R
A11CC04 051DSkalcitriol1 mcg 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
A11CC05 161 
kolekalciferol20 mcg0,190,20OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelDekristolcaps. meka 14x20 000 IU (0,5 mg)4,744,9866,4069,72R
A11CC05 201 
kolekalciferol20 mcg0,330,35OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivit D3boč. 1x10 ml (4.000 i.j./ml)16,7317,5716,7317,57R
A11CC05 261 
kolekalciferol20 mcg0,230,25OFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiOleovit D3oralne kapi, boč. 1x12,5 ml (14400 i.j./ml)52,7055,3452,7055,34R
A11CC05 271 
kolekalciferol20 mcg0,210,22OPROXIMUM d.o.o.SMB Technology S.A.D-VITALoralna otop., amp. 4x0,625 mg/ml (25000 i.j./ml)6,596,9226,3527,67R
A11EA01 051DSvitamini B kompleksa 
 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
A11HA03 052DStokoferolNA9010,2 g 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
A12AA02 051PRkalcij-glukobionat 
 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
A12AA04 131 
kalcij-karbonat3 g2,782,92OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Kalcijev karbonattbl. 50x1 g0,930,9746,3348,65R
A12BA01 111 
kalij-klorid3 g4,564,79OBelupo d.d.BelupoKalijev klorid Belupotbl. za oral. otop. 30x500 mg0,760,8022,8123,95R
A12BA01 112 
kalij-klorid3 g4,564,79OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Kalijev klorid Jadrantbl. 30x500 mg0,760,8022,8123,95R
A12BA02 321 
kalijev citrat 
 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Kalijev citrat JGLpraš. za oral. otop., vreć. 15x1 (20,5 mg/ml)1,801,8927,0028,35R
A12BA30 161 
kalij-citrat + kalij-hidrogenkarbonat 
 
 
ODESMA d.o.o.Nordmark Arzneimittel GmbHKalinortbl. šum. 15x1 tbl. (2,17 g + 2 g/tbl.)2,002,1030,0031,50R
A16AA01 051DSlevokarnitin2 g 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
A16AA01 151DSlevokarnitin2 g 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
A16AB02 062KSimiglucerazaNA903300 j.7.877,128.270,97PGenzyme Europe B.V.GenzymeCerezymepraš. za konc. za otop. za inf., stakl. boč. 1x400 j.10.502,8211.027,9610.502,8211.027,96 
A16AB03 062KSagalzidaza alfaNA9041 mg3.536,193.713,00PShire Human Genetic Therapies ABShire HGTReplagalkonc. za inf., boč. 1x3,5 mg/3,5 ml12.376,6512.995,4812.376,6512.995,48 
A16AB04 061KSagalzidaza betaNA9045 mg3.501,843.676,93PGenzyme Europe B.V.GenzymeFabrazymepraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x35 mg24.512,8625.738,5024.512,8625.738,50 
A16AB04 062KSagalzidaza betaNA9045 mg3.630,963.812,51PGenzyme Europe B.V.GenzymeFabrazymepraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x5 mg3.630,963.812,513.630,963.812,51 
A16AB05 061KSlaronidazaNA9061 T j.9.688,6610.173,09PGenzyme Europe B.V.GenzymeAldurazymepraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x500 j./5 ml (100j./ml)4.844,335.086,554.844,335.086,55 
A16AB07 061KSalglukozidaza alfaNA9070,1 g7.487,247.861,60PGenzyme Europe B.V.GenzymeMyozymepraš. za konc. za otop. za inf., boč. 1x50 mg3.743,623.930,803.743,623.930,80 
A16AB08 061KSgalsulfazaNA908 
 
 
PBioMarin International LimitedBioMarin International LimitedNaglazymekonc. otop. za inf., boč. 1x5 mg/5 ml10.350,0610.867,5610.350,0610.867,56 
A16AB09 071KSidursulfaza NA909 
 
 
PShire Human Genetic Therapies ABShire HGTElapraseboč. stakl. 1x6 mg/3 ml (2 mg/ml)20.405,5121.425,7920.405,5121.425,79 
A16AB10 061KSvelagluceraza alfaNA903300 U8.238,438.650,35PShire Pharmaceuticals Ireland LimitedShire HGTVprivpraš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x400 U/20 ml (nakon rekonstitucije 100 U/1ml)10.984,5711.533,8010.984,5711.533,80 
A16AB12 071KSelosulfaza alfaNA91320 mg25.067,3226.320,69PBioMarin International LimitedBioMarin International Ltd.Vimizimkonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x5 ml (1 mg/ml)6.266,836.580,176.266,836.580,17 
A16AB17 071KLcerliponaza alfaNA91521 mg12.858,1913.501,10PBioMarin International LimitedBioMarin International LimitedBrineuraotop. za inf., boč. 2x150 mg/5 ml (30mg/ml)91.844,2496.436,45183.688,48192.872,90 
A16AX04 151KSnitizinonNA90520 mg 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
A16AX08 071KLteduglutidNA9145 mg4.578,524.807,45PShire Pharmaceuticals Ireland LimitedShire Pharmaceuticals Ireland LimitedRevestivepraš. boč. 1x5 mg + 0,5 ml otap. za otop. za inj. u štrc. napunj. (10 mg/ml)4.578,524.807,454.578,524.807,45 
A16AX08 072KLteduglutidNA9145 mg8.726,069.162,36PShire Pharmaceuticals Ireland LimitedShire Pharmaceuticals Ireland LimitedRevestivepraš. boč. 28x1,25 mg + 0,5 ml otap. za otop. za inj. u štrc. napunj. (2,5 mg/ml)2.181,522.290,5961.082,4264.136,54 
A16AX08 073KLteduglutidNA9145 mg4.563,114.791,26PShire Pharmaceuticals Ireland LimitedShire Pharmaceuticals Ireland LimitedRevestivepraš. boč. 28x5 mg + 0,5 ml otap. za otop. za inj. u štrc. napunj. (10 mg/ml)4.563,114.791,26127.766,99134.155,34 
A16AX10 161KSeliglustatNA910 
 
 
OGenzyme Europe B.V.Genzyme Ireland Ltd.Cerdelgacaps. tvrda 56x84 mg2.667,532.800,91149.381,87156.850,96 
A16AX14 161KSmigalastatNA911 
 
 
OAmicus Therapeutics Europe LimitedAlmac Pharma Services LimitedGalafoldcaps. tvrde 14x123 mg7.809,298.199,75109.330,00114.796,50 
B01AA03 162 
varfarin7,5 mg0,900,95OOrion CorporationOrionMartefarintbl. 100x3 mg0,360,3836,1938,00R
B01AB01 011DSheparin10 T i.j.14,6015,33PBelupo d.d.BelupoHeparin Belupootop. za inj., lio amp. 10x25.000 i.j./5 ml36,5038,33365,00383,25 
B01AB01 061DSheparinnatrij10 T i.j.13,8714,56PPanpharmaRotexmedica GmbH ArzneimittelwerkHeparin Panpharmaotop. za inj. ili inf., 5.000 i.j./ml (10x5 ml)34,6836,41346,75364,09 
B01AB02 061DSantitrombin IIINB1012.1 T i.j.3.969,004.167,45PCSL Behring GmbHCSL Behring GmbHKyberninlio boč. 1x500 i.j./10ml945,00992,25945,00992,25 
B01AB02 071DSantitrombin IIINB1012.1 T i.j.3.969,004.167,45PJana Pharm d.o.o.OctapharmaATenativlio boč. 1x500 i.j./10ml945,00992,25945,00992,25 
B01AB02 082DSantitrombin IIINB1012.1 T i.j.3.969,004.167,45PBaxalta Innovations GmbHBaxter AGAntithrombin III Baxalta 50 IU/mlpraš. i otap. za otop. za inj./inf., boč. 1x500 IU/10 ml (50 IU/ml)945,00992,25945,00992,25 
B01AB04 071DSPOdalteparinNB1022.5 T i.j.10,7711,31PPfizer Croatia d.o.o.PfizerFragminštrc. 10x2.500 i.j./0,2ml10,7711,31107,69113,07 
B01AB04 072DSPOdalteparinNB1022.5 T i.j.9,9810,48PPfizer Croatia d.o.o.PfizerFragminštrc. 10x5.000 i.j./0,2ml19,9520,95199,53209,51 
B01AB04 073DSPOdalteparinNB1022.5 T i.j.8,338,75PPfizer Croatia d.o.o.PfizerFragminštrc. 10x7.500 i.j./0,3ml25,0026,25249,97262,47RSRB10
B01AB04 074DSPOdalteparinNB1022.5 T i.j.7,768,15PPfizer Croatia d.o.o.PfizerFragminamp.10x10.000 i.j./1 ml31,0332,58310,25325,76 
B01AB04 080 
dalteparin2.5 T i.j.10,0710,57PPfizer Croatia d.o.o.Pfizer Manufacturing Belgium N.V.Fragminotop. za inj., štrc. napunj. 5x10.000 i.j./0,4 ml40,2642,28201,32211,39RSRB10
B01AB04 081 
dalteparin2.5 T i.j.9,129,58PPfizer Croatia d.o.o.Pfizer Manufacturing Belgium N.V.Fragminotop. za inj., štrc. napunj. 5x12.500 i.j./0,5 ml45,6047,88228,02239,42RSRB10
B01AB04 082 
dalteparin2.5 T i.j.8,548,97PPfizer Croatia d.o.o.Pfizer Manufacturing Belgium N.V.Fragminotop. za inj., štrc. napunj. 5x15.000 i.j./0,6 ml51,2653,82256,28269,09RSRB10
B01AB05 061DSPOenoksaparinNB5062.0 T i.j.10,5111,04PTechdow Europe ABHealth-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.Inhixašprica 10x20 mg/0,2 ml10,5111,04105,10110,36RSRB11
B01AB05 062DSPOenoksaparinNB5062.0 T i.j.9,8910,39PTechdow Europe ABHealth-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.Inhixašprica 6x40 mg/0,4 ml19,7820,77118,70124,64RSRB11
B01AB05 063DSPOenoksaparinNB5062.0 T i.j.9,8910,39PTechdow Europe ABHealth-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.Inhixašprica 10x40 mg/0,4 ml19,7820,77197,84207,73RSRB11
B01AB05 064DSPOenoksaparinNB1022.0 T i.j.8,749,18PTechdow Europe ABHealth-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.Inhixašprica 6x60 mg/0,6 ml26,2227,53157,30165,17 
B01AB05 065DSPOenoksaparinNB1022.0 T i.j.8,749,18PTechdow Europe ABHealth-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.Inhixašprica 10x60 mg/0,6 ml26,2227,53262,16275,27 
B01AB05 066DSPOenoksaparinNB1022.0 T i.j.7,748,13PTechdow Europe ABHealth-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.Inhixašprica 10x80 mg/0,8 ml30,9532,50309,53325,01 
B01AB05 067DSPOenoksaparinNB1022.0 T i.j.6,336,65PTechdow Europe ABHealth-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.Inhixašprica 10x100 mg/1 ml31,6733,26316,73332,57 
B01AB05 085DSPOenoksaparinNB5062.0 T i.j.11,3211,88PSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi Winthrop Maisons Alfort, Sanofi Winthrop Le Trait, Sanofi Aventis AlcorconClexanešprica 10x20 mg/0,2 ml11,3211,88113,17118,83RSRB11
B01AB05 086DSPOenoksaparinNB5062.0 T i.j.10,9211,46PSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi Winthrop Maisons Alfort, Sanofi Winthrop Le Trait, Sanofi Aventis AlcorconClexanešprica 10x40 mg/0,4 ml21,8322,92218,33229,25RSRB11
B01AB05 087DSPOenoksaparinNB1022.0 T i.j.9,9910,49PSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi Winthrop Maisons Alfort, Sanofi Winthrop Le Trait, Sanofi Aventis AlcorconClexanešprica 10x60 mg/0,6 ml29,9731,47299,70314,69 
B01AB05 088DSPOenoksaparinNB1022.0 T i.j.8,869,30PSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi Winthrop Maisons Alfort, Sanofi Winthrop Le Trait, Sanofi Aventis AlcorconClexanešprica 10x80 mg/0,8 ml35,4337,20354,33372,05 
B01AB05 089DSPOenoksaparinNB1022.0 T i.j.7,928,32PSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi Winthrop Maisons Alfort, Sanofi Winthrop Le Trait, Sanofi Aventis AlcorconClexanešprica 10x100 mg/1 ml39,5941,57395,91415,71 
B01AB06 021DSPOnadroparinNB1022.85 T i.j.11,5012,08PAspen Pharma Trading LimitedAspen Notre Dame de BondevilleFraxiparineštrc. 10x2850 i.j. anti Xa/0,3 ml11,5012,08115,00120,75 
B01AB06 022DSPOnadroparinNB1022.85 T i.j.9,199,65PAspen Pharma Trading LimitedAspen Notre Dame de BondevilleFraxiparineštrc. 10x5.700 i.j. anti Xa/0,6 ml18,3819,30183,81193,00 
B01AB06 023DSPOnadroparinNB1022.85 T i.j.9,399,86PAspen Pharma Trading LimitedAspen Notre Dame de BondevilleFraxiparineštrc. 10x7.600 i.j. anti Xa/0,8 ml25,0426,29250,35262,87 
B01AB06 024DSPOnadroparinNB1022.85 T i.j.9,499,96PAspen Pharma Trading LimitedAspen Notre Dame de BondevilleFraxiparineštrc. 10x3.800 i.j. anti Xa/0,4 ml12,6513,28126,49132,81 
B01AC04 111 
klopidogrel75 mg2,262,38OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Pigreltbl. film obl. 28x75 mg2,262,3863,4066,57RSRB01
B01AC04 115 
klopidogrel75 mg2,262,38OBelupo d.d.BelupoKlopidextbl. film obl. 30x75 mg2,262,3867,9371,33RSRB01
B01AC04 125 
klopidogrel75 mg2,262,38OSandoz d.o.o.Sandoz-LekKogreltbl. film obl. 30x75 mg2,262,3867,9371,33RSRB01
B01AC04 126 
klopidogrel75 mg1,992,09OSandoz d.o.o.Sandoz-LekKogreltbl. film obl. 60x75 mg1,992,09119,20125,16RSRB01
B01AC04 131 
klopidogrel75 mg2,262,38OKrka, Tovarna zdravil d.d.KRKA-FARMA d.o.o.Zyllttbl. film obl. 28x75 mg2,262,3863,4066,57RSRB01
B01AC04 132 
klopidogrel75 mg1,992,09OKrka, Tovarna zdravil d.d.KRKA-FARMA d.o.o.Zyllttbl. film obl. 56x75 mg1,992,09111,25116,81RSRB01
B01AC04 135 
klopidogrel75 mg2,262,38OMylan Hrvatska d.o.o.Phamathen International SAGardintbl. film obl. 28x75 mg2,262,3863,4066,57RSRB01
B01AC04 145 
klopidogrel75 mg2,262,38OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Klopidogrel PharmaStbl. film obl. 28x75 mg2,262,3863,4066,57RSRB01
B01AC04 163DSklopidogrelNB10375 mg3,423,59OSanofi Clir SNCSanofi Winthrop IndustriePlavixtbl. film obl. 30x300 mg13,6814,36410,40430,92 
B01AC06 151DSacetilsalicilna kiselina100 mg 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
B01AC07 051DSdipiridamolNB1040,2 g 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
B01AC11 062KSiloprostNB1050,15 mg13.861,0014.554,05IBayer AGBerlimed S.A.Ventavisotop. za atomizator, amp. stakl. 90x2 ml (10 mcg/ml)184,81194,0516.633,2017.464,86 
B01AC16 061DSeptifibatidNB106 
 
 
PGlaxoSmithKline (Ireland) LimitedGlaxo Operations UK Ltd., GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.Integrilinboč. 1x10 ml (2 mg/ml)136,58143,41136,58143,41 
B01AC16 062DSeptifibatidNB106 
 
 
PGlaxoSmithKline (Ireland) LimitedGlaxo Operations UK Ltd., GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.Integrilinboč. 1x100 ml (0,75 mg/ml)420,24441,25420,24441,25 
B01AC16 071DSeptifibatidNB106 
 
 
PAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare LtdEptifibatid Accordotop. za inj., boč. stakl. 1x10 ml (2 mg/ml)95,61100,3995,61100,39 
B01AC16 072DSeptifibatidNB106 
 
 
PAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare LtdEptifibatid Accordotop. za inj., boč. stakl. 1x100 ml (0,75 mg/ml)301,05316,10301,05316,10 
B01AC22 101 
prasugrel10 mg10,5711,10OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prasugrel Plivatbl. film obl. 28x10 mg10,5711,10296,05310,85RS RB02
B01AC22 131 
prasugrel10 mg7,407,77OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Eliskardiatbl. film obl. 28x10 mg7,407,77207,24217,60RS RB02
B01AC22 141 
prasugrel10 mg7,407,77OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid – INT d.o.o.Tosynaltbl. film obl. 30x10 mg7,407,77222,00233,10RS RB02
B01AC24 961 
tikagrelor0,18 g16,3417,15OAstraZeneca ABAstraZenecaBriliquetbl. film obl. 56x90 mg8,178,58457,40480,27RS RB02
B01AD02 061DSalteplazaNB1070,1 g6.210,306.520,82PBoehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.Boehringer IngelheimActilyselio boč. 1x50 mg3.105,153.260,413.105,153.260,41 
B01AE07 162DSdabigatran eteksilat NB1080,22 g22,6723,81OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimPradaxacaps. tvrda 30x75 mg7,738,12231,90243,50 
B01AE07 164DSdabigatran eteksilat NB1080,22 g15,5016,28OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimPradaxacaps. tvrda 30x110 mg7,758,14232,50244,13 
B01AF01 161DSrivaroksaban NB10810 mg16,5617,39OBayer AGBayer AGXareltotbl. film obl. 10x10 mg16,5617,39165,63173,91 
B01AF01 162DSrivaroksaban NB10810 mg16,1516,95OBayer AGBayer AGXareltotbl. film obl. 30x10 mg16,1516,95484,40508,62 
B01AF02 161DSapiksabanNB1085 mg15,1415,89OBristol-Myers Squibb/Pfizer EEIGBristol-Myers Squibb S.r.l.Eliquistbl. film obl. 20x2,5 mg7,577,95151,38158,95 
B01AX05 061DSfondaparinuksNB1092,5 mg32,5334,16PAspen Pharma Trading LimitedAspen Notre Dame de BondevilleArixtraotop. za inj., štrc. napunj. 10x2,5 mg/0,5 ml32,5334,16325,33341,60 
B02AA01 052DSaminokapronska kiselina16 g 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
B02AA02 051DStraneksamična kiselinaNB2012 g 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
B02AA02 151DStraneksamična kiselinaNB2012 g 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
B02AB01 051DSaprotinin NB202500 T i.j. 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
B02BA01 062PRfitomenadion20 mg7,768,15PCheplapharm Arzneimittel GmbHRocheKonakionamp. 5x10 mg/ml3,884,0719,4020,37 
B02BA01 151 
fitomenadion20 mg 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
R
B02BB01 051DSfibrinogen (humani)5 g 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
B02BC30 962DSljudski fibrinogen, ljudski trombin 
 
 
LTakeda Austria GmbHTakedaTachoSil1 matrica tkivnog ljepila 9,5 cm x 4,8 cm1.866,181.959,491.866,181.959,49 
B02BC30 963DSljudski fibrinogen, ljudski trombin 
 
 
LTakeda Austria GmbHTakedaTachoSil1 matrica tkivnog ljepila 3,0 cm x 2,5 cm355,62373,40355,62373,40 
B02BC30 964DSljudski fibrinogen, ljudski trombin 
 
 
LTakeda Austria GmbHTakeda Austria GmbHTachoSil2 matrice tkivnog ljepila od 4,8 x 4,8 cm1.270,441.333,962.540,882.667,92 
B02BC30 965DSljudski fibrinogen, ljudski trombin 
 
 
LTakeda Austria GmbHTakeda Austria GmbHTachoSil1 prethodno zarolana matrica tkivnog ljepila od 4,8 x 4,8 cm1.589,311.668,781.589,311.668,78 
B02BD01 071DSljudski protrombinski kompleksNB203 
 
 
PJana Pharm d.o.o.OctapharmaOctaplex 500 IUpraš. i otap. za otop. za inf. boč. stakl. boč. s praš., boč. stakl. 1x500 i.j., s 20 ml otap. i 1 set za prijenos (igla za filtraciju i dvostrana igla)2.240,002.352,002.240,002.352,00 
B02BD01 081DSljudski protrombinski kompleksNB203 
 
 
PCSL Behring GmbHCSL Behring GmbHBeriplexpraš. i otap. za otop. za inf. boč. stakl. boč. s praš., boč. stakl. 1x500 i.j., s 20 ml otap. i 1 set za prijenos s filterom1.654,761.737,501.654,761.737,50 
B02BD01 082DSljudski protrombinski kompleksNB203 
 
 
PCSL Behring GmbHCSL Behring GmbHBeriplexpraš. i otap. za otop. za inf. boč. stakl. boč. s praš., boč. stakl. 1x1000 i.j., s 40 ml otap. i 1 set za prijenos s filterom3.333,413.500,083.333,413.500,08 
B02BD02 001DSrekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)NB205 
 
 
PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum ABEloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.1.264,021.327,221.264,021.327,22 
B02BD02 002DSrekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)NB205 
 
 
PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum ABEloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.2.528,052.654,452.528,052.654,45 
B02BD02 003DSrekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)NB205 
 
 
PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum ABEloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x750 i.j.3.792,083.981,683.792,083.981,68 
B02BD02 004DSrekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)NB205 
 
 
PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum ABEloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j.5.056,105.308,915.056,105.308,91 
B02BD02 005DSrekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)NB205 
 
 
PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum ABEloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1500 i.j.7.584,157.963,367.584,157.963,36 
B02BD02 006DSrekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)NB205 
 
 
PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum ABEloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2000 i.j.10.112,2010.617,8110.112,2010.617,81 
B02BD02 007DSrekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)NB205 
 
 
PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum ABEloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x3000 i.j.15.168,3115.926,7315.168,3115.926,73 
B02BD02 011DSrekombinantni čimbenik VIII (damoktokog alfa pegol)NB207 
 
 
PBayer AGBayer AGJivi 500 IUpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.3.045,003.197,253.045,003.197,25 
B02BD02 012DSrekombinantni čimbenik VIII (damoktokog alfa pegol)NB207 
 
 
PBayer AGBayer AGJivi 1000 IUpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j.6.090,006.394,506.090,006.394,50 
B02BD02 013DSrekombinantni čimbenik VIII (damoktokog alfa pegol)NB207 
 
 
PBayer AGBayer AGJivi 2000 IUpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2000 i.j.12.180,0012.789,0012.180,0012.789,00 
B02BD02 014DSrekombinantni čimbenik VIII (damoktokog alfa pegol)NB207 
 
 
PBayer AGBayer AGJivi 3000 IUpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x3000 i.j.18.270,0019.183,5018.270,0019.183,50 
B02BD02 021DSrekombinantni čimbenik VIII (rurioktokog alfa pegol)NB207 
 
 
PBaxalta Innovations GmbHBaxalta Belgium Manufacturing SAAdynovipraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.3.120,773.276,813.120,773.276,81 
B02BD02 022DSrekombinantni čimbenik VIII (rurioktokog alfa pegol)NB207 
 
 
PBaxalta Innovations GmbHBaxalta Belgium Manufacturing SAAdynovipraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j.6.094,886.399,626.094,886.399,62 
B02BD02 023DSrekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa pegol)NB207 
 
 
PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SEsperoctpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.2.470,002.593,502.470,002.593,50 
B02BD02 024DSrekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa pegol)NB207 
 
 
PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SEsperoctpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j.4.940,005.187,004.940,005.187,00 
B02BD02 025DSrekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa pegol)NB207 
 
 
PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SEsperoctpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x3000 i.j.14.820,0015.561,0014.820,0015.561,00 
B02BD02 031DSrekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa)NB205 
 
 
PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNovoEightpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.1.189,591.249,071.189,591.249,07 
B02BD02 033DSrekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa)NB205 
 
 
PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNovoEightpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j.4.670,494.904,014.670,494.904,01 
B02BD02 034DSrekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa)NB205 
 
 
PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNovoEightpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.500 i.j.6.923,777.269,966.923,777.269,96 
B02BD02 035DSrekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa)NB205 
 
 
PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNovoEightpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2.000 i.j.9.340,989.808,039.340,989.808,03 
B02BD02 036DSrekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa)NB205 
 
 
PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNovoEightpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x3.000 i.j.13.847,5414.539,9213.847,5414.539,92 
B02BD02 061DSčimbenik VIIINB204 
 
 
PKedrion S.p.A.Kedrion S.p.A.Emoclotpraš. i otap. za otop. za inf., boč. stakl. 1x500 i.j. (50 IU/ml)1.284,881.349,121.284,881.349,12 
B02BD02 062DSčimbenik VIIINB204 
 
 
PKedrion S.p.A.Kedrion S.p.A.Emoclotpraš. i otap. za otop. za inf., boč. stakl. 1x1000 i.j. (100 IU/ml)2.373,502.492,182.373,502.492,18 
B02BD02 071DSčimbenik VIIINB204 
 
 
PJana Pharm d.o.o.OctapharmaOctanatelio. boč. 250 i.j.659,30692,27659,30692,27 
B02BD02 072DSčimbenik VIIINB204 
 
 
PJana Pharm d.o.o.OctapharmaOctanatelio. boč. 500 i.j.1.427,651.499,031.427,651.499,03 
B02BD02 073DSčimbenik VIIINB204 
 
 
PJana Pharm d.o.o.OctapharmaOctanatelio. boč. 1.000 i.j.2.637,232.769,092.637,232.769,09 
B02BD02 079DSrekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)NB205 
 
 
PBaxter AGBaxalta, BaxterAdvatepraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 IU/5 ml2.555,522.683,302.555,522.683,30 
B02BD02 080DSrekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)NB205 
 
 
PBaxter AGBaxalta, BaxterAdvatepraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 IU/5 ml5.162,035.420,135.162,035.420,13 
B02BD02 081DSrekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)NB205 
 
 
PBayer AGBayer HealthCare Manufacturing S.r.l.Kogenate Bayer 500 i.jpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 500 i.j. + štrc. napunj. s 2,5 ml vode za inj. + Bio-Set2.581,332.710,402.581,332.710,40 
B02BD02 082DSrekombinantni čimbenik VIII (moroktokog alfa)NB205 
 
 
PPfizer Europe MA EEIGWyeth Farma S.A.ReFacto AFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.1.214,241.274,951.214,241.274,95 
B02BD02 083DSrekombinantni čimbenik VIII (moroktokog alfa)NB205 
 
 
PPfizer Europe MA EEIGWyeth Farma S.A.ReFacto AFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.2.299,972.414,972.299,972.414,97 
B02BD02 084DSrekombinantni čimbenik VIII (moroktokog alfa)NB205 
 
 
PPfizer Europe MA EEIGWyeth Farma S.A.ReFacto AFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j.4.767,275.005,634.767,275.005,63 
B02BD02 085DSrekombinantni čimbenik VIII (moroktokog alfa)NB205 
 
 
PPfizer Europe MA EEIGWyeth Farma S.A.ReFacto AFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2.000 i.j.9.534,5410.011,279.534,5410.011,27 
B02BD02 086DSrekombinantni čimbenik VIII (simoktokog alfa)NB205 
 
 
POctapharma ABOctapharma ABNuwiqpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.1.189,591.249,071.189,591.249,07 
B02BD02 087DSrekombinantni čimbenik VIII (simoktokog alfa)NB205 
 
 
POctapharma ABOctapharma ABNuwiqpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.2.253,282.365,942.253,282.365,94 
B02BD02 088DSrekombinantni čimbenik VIII (simoktokog alfa)NB205 
 
 
POctapharma ABOctapharma ABNuwiqpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j.4.670,494.904,014.670,494.904,01 
B02BD02 089DSrekombinantni čimbenik VIII (simoktokog alfa)NB205 
 
 
POctapharma ABOctapharma ABNuwiqpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2.000 i.j.9.340,989.808,039.340,989.808,03 
B02BD02 090DSrekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)NB205 
 
 
PBayer AGBayer HealthCare Manufacturing S.r.l.Kogenate Bayer 1000 i.jpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 1000 i.j. + boč. s otap. 2,5 ml + Bio-Set5.138,285.395,195.138,285.395,19 
B02BD02 095DSrekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)NB205 
 
 
PBayer AGBayer AGKovaltrypraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.2.528,052.654,452.528,052.654,45 
B02BD02 096DSrekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)NB205 
 
 
PBayer AGBayer AGKovaltrypraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j.5.056,105.308,915.056,105.308,91 
B02BD02 097DSrekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)NB205 
 
 
PBayer AGBayer AGKovaltrypraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2000 i.j.10.112,2010.617,8110.112,2010.617,81 
B02BD03 063DSaktivirani koncentrat čimbenika protrombinskog kompleksaNB204 
 
 
PBaxalta Innovations GmbHBaxter AGFeiba 50 U/mlpraš. i otap. za otop. za inf., boč. 1x500 U/10 ml (50 U/ml)3.026,143.177,453.026,143.177,45 
B02BD04 063DSčimbenik IX NB204 
 
 
PJana Pharm d.o.o.OctapharmaOctanine Fpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j. + 5 ml otap. + set1.401,291.471,351.401,291.471,35 
B02BD04 064DSčimbenik IX NB204 
 
 
PJana Pharm d.o.o.OctapharmaOctanine Fpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j. + 10 ml otap. + set2.404,932.525,182.404,932.525,18 
B02BD04 072DSčimbenik IX NB204 
 
 
PBaxalta Innovations GmbHBaxter AGImmunine 600 IUpraš. i otap. za otop. za inj. ili inf., boč. 1x600 IU/5 ml1.601,001.681,051.601,001.681,05 
B02BD04 074DSrekombinantni čimbenik IXFc (eftrenonakog alfa)NB205 
 
 
PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)Alprolixpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.1.898,751.993,691.898,751.993,69 
B02BD04 075DSrekombinantni čimbenik IXFc (eftrenonakog alfa)NB205 
 
 
PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)Alprolixpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.3.797,503.987,383.797,503.987,38 
B02BD04 076DSrekombinantni čimbenik IXFc (eftrenonakog alfa)NB205 
 
 
PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)Alprolixpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j.7.595,007.974,757.595,007.974,75 
B02BD04 077DSrekombinantni čimbenik IXFc (eftrenonakog alfa)NB205 
 
 
PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)Alprolixpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2000 i.j.15.190,0015.949,5015.190,0015.949,50 
B02BD04 078DSrekombinantni čimbenik IXFc (eftrenonakog alfa)NB205 
 
 
PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)Alprolixpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x3000 i.j.22.785,0023.924,2522.785,0023.924,25 
B02BD04 091DSrekombinantni humani faktor IX (nonakog beta pegol)NB205 
 
 
PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SRefixiapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.4.745,004.982,254.745,004.982,25 
B02BD04 092DSrekombinantni humani faktor IX (nonakog beta pegol)NB205 
 
 
PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SRefixiapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j.9.490,009.964,509.490,009.964,50 
B02BD04 093DSrekombinantni humani faktor IX (nonakog beta pegol)NB205 
 
 
PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SRefixiapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2000 i.j.18.980,0019.929,0018.980,0019.929,00 
B02BD06 075DSkoagulacijski faktor VIII, ljudski, von Willebrandov faktor, ljudskiNB206 
 
 
PJana Pharm d.o.o.OctapharmaWilate 500, 500 IU FVIII i 500 IU vWFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 1x500 IU i 500 IU2.014,482.115,202.014,482.115,20 
B02BD06 076DSkonc. čimbenik VIII s von Willebrandovim čimbenikomNB204 
 
 
PBaxalta Innovations GmbHBaxter AGImmunate 500 IU FVIII/375 IU vWFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 1x500 IU FVIII/375 IU vWF/5 ml1.551,001.628,551.551,001.628,55 
B02BD06 077DSkoagulacijski faktor VIII, ljudski, von Willebrandov faktor, ljudskiNB206 
 
 
PCSL Behring GmbHCSL Behring GmbHHaemate P 1200 IU VWF/500 IU FVIIIpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 1x1.200 IU vWF/500 IU FVIII1.822,331.913,451.822,331.913,45 
B02BD07 051DSčimbenik ugrušavanja krvi XIIINB204 
 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
B02BD08 084DSaktivirani rekombinantni čimbenik VII A NB204 
 
 
PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoSevenpraš. i otap. za otop. za inj., 1x1 mg (50 KIU)4.744,544.981,774.744,544.981,77 
B02BD08 088DSaktivirani rekombinantni čimbenik VII A NB204 
 
 
PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoSevenpraš. i otap. za otop. za inj., 1x2 mg (100 KIU)9.424,389.895,609.424,389.895,60 
B02BD08 089DSaktivirani rekombinantni čimbenik VII A NB204 
 
 
PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoSevenpraš. i otap. za otop. za inj., 1x5 mg (250 KIU)23.219,3124.380,2823.219,3124.380,28 
B02BD09 061DSrekombinantni čimbenik IX (nonakog alfa)NB205 
 
 
PPfizer Europe MA EEIGWyeth Farma S.A.BeneFIXpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.891,19935,75891,19935,75 
B02BD09 062DSrekombinantni čimbenik IX (nonakog alfa)NB205 
 
 
PPfizer Europe MA EEIGWyeth Farma S.A.BeneFIXpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.1.782,381.871,501.782,381.871,50 
B02BD09 063DSrekombinantni čimbenik IX (nonakog alfa)NB205 
 
 
PPfizer Europe MA EEIGWyeth Farma S.A.BeneFIXpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j.3.564,763.743,003.564,763.743,00 
B02BD09 064DSrekombinantni čimbenik IX (nonakog alfa)NB205 
 
 
PPfizer Europe MA EEIGWyeth Farma S.A.BeneFIXpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2.000 i.j.7.129,527.486,007.129,527.486,00 
B02BX04 063KSromiplostimNB50430 mcg494,28519,00PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Nplatepraš. i otap. za otop. za inj., štrc. napunj. 1x250 mcg4.119,024.324,974.119,024.324,97 
B02BX04 064KSromiplostimNB50430 mcg497,55522,42PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Nplatepraš. i otap. za otop. za inj., štrc. napunj. 1x500 mcg8.292,468.707,088.292,468.707,08 
B02BX05 161KSeltrombopagNB50450 mg484,83509,07ONovartis Europharm Limited IrskaGlaxo Operations UK Ltd.Revoladetbl. film obl. 28x25 mg242,41254,536.787,567.126,94 
B02BX05 162KSeltrombopagNB50450 mg484,83509,07ONovartis Europharm Limited IrskaGlaxo Operations UK Ltd.Revoladetbl. film obl. 28x50 mg484,83509,0713.575,1314.253,89 
B02BX06 071DSemicizumabNB50715 mg8.572,359.000,97PRoche Registration GmbHRoche Austria GmbHHemlibraotop. za inj., boč. stakl. 1x1 ml (30 mg/ml)17.144,7018.001,9417.144,7018.001,94 
B02BX06 072DSemicizumabNB50715 mg8.572,359.000,97PRoche Registration GmbHRoche Austria GmbHHemlibraotop. za inj., boč. stakl. 1x0,4 ml (150 mg/ml)34.289,4036.003,8734.289,4036.003,87 
B02BX06 073DSemicizumabNB50715 mg8.572,359.000,97PRoche Registration GmbHRoche Austria GmbHHemlibraotop. za inj., boč. stakl. 1x0,7 ml (150 mg/ml)60.006,4563.006,7760.006,4563.006,77 
B02BX06 074DSemicizumabNB50715 mg8.572,359.000,97PRoche Registration GmbHRoche Austria GmbHHemlibraotop. za inj., boč. stakl. 1x1 ml (150 mg/ml)85.723,5090.009,6885.723,5090.009,68 
B02BX06 971DSemicizumabNB51015 mg8.572,359.000,97PRoche Registration GmbHRoche Austria GmbHHemlibraotop. za inj., boč. stakl. 1x1 ml (30 mg/ml)17.144,7018.001,9417.144,7018.001,94 
B02BX06 972DSemicizumabNB51015 mg8.572,359.000,97PRoche Registration GmbHRoche Austria GmbHHemlibraotop. za inj., boč. stakl. 1x0,4 ml (150 mg/ml)34.289,4036.003,8734.289,4036.003,87 
B02BX06 973DSemicizumabNB51015 mg8.572,359.000,97PRoche Registration GmbHRoche Austria GmbHHemlibraotop. za inj., boč. stakl. 1x0,7 ml (150 mg/ml)60.006,4563.006,7760.006,4563.006,77 
B02BX06 974DSemicizumabNB51015 mg8.572,359.000,97PRoche Registration GmbHRoche Austria GmbHHemlibraotop. za inj., boč. stakl. 1x1 ml (150 mg/ml)85.723,5090.009,6885.723,5090.009,68 
B03AA02 141 
željezo II -fumarat0,2 g0,490,51OAlkaloid d.o.o.AlkaloidHeferolcaps. 30x350 mg0,860,9025,8227,11R
B03AC01 021DSželjezo karboksimaltoza 
 
 
PVifor France S.A.Vifor France S.A.Ferinjectotop. za inj. ili inf. , boč. 1x10 ml (50 mg/ml)745,21782,47745,21782,47 
B03AC02 051DSželjezo III-oksid saharat100 mg44,3646,58P 
 
 
1x100 mg44,3646,58 
 
 
B03AC05 051POželjezo III-sorbitol glukonska kiselina 
 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
B03AC06 062DSželjezov (III) izomaltozid 1000 
 
 
PPharmacosmos A/SPharmacosmos A/SMonoferotop. za inj./inf., amp./boč. 5x5 ml (100 mg/ml)745,21782,473.726,053.912,35 
B03BA01 051PRcijanokobalamin20 mcg 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
B03BB01 112 
folatna kiselina10 mg2,332,45OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Folacintbl. 30x5 mg1,171,2234,9836,73R
B03BB01 161 
folatna kiselina10 mg1,631,71OMakpharm d.o.o.G.L. Pharma GmbHFolbellatbl. 30x5 mg0,820,8624,4825,70R
B03XA01 001DSPOeritropoetin thetaNB3011 T i.j.37,8539,74Pratiopharm GmbHPliva Hrvatska d.o.oEporatiootop. za inj., štrc. napunj. 6x2.000 i.j./0,5 ml75,6979,47454,16476,87 
B03XA01 002DSPOeritropoetin thetaNB3011 T i.j.37,8239,71Pratiopharm GmbHPliva Hrvatska d.o.oEporatiootop. za inj., štrc. napunj. 6x3.000 i.j./0,5 ml113,46119,13680,74714,78 
B03XA01 003DSPOeritropoetin thetaNB3011 T i.j.37,5139,39Pratiopharm GmbHPliva Hrvatska d.o.oEporatiootop. za inj. štrc. napunj. 6x4.000 i.j./0,5 ml150,05157,55900,28945,29 
B03XA01 004DSPOeritropoetin thetaNB3011 T i.j.34,9936,74Pratiopharm GmbHPliva Hrvatska d.o.oEporatiootop. za inj., štrc. napunj. 6x10.000 i.j./ml349,89367,382.099,362.204,33 
B03XA01 005DSPOeritropoetin thetaNB3011 T i.j.38,0539,95Pratiopharm GmbHPliva Hrvatska d.o.oEporatiootop. za inj., štrc. napunj. 1x20.000 i.j./ml760,92798,97760,92798,97 
B03XA01 021DSPOepoetin alfaNB3011 T i.j.34,0635,76PSandoz GmbHSandozBinocritotop. za inj., štrc. napunj. 6x2.000 i.j/ml68,1271,53408,74429,18 
B03XA01 022DSPOepoetin alfaNB3011 T i.j.34,0435,74PSandoz GmbHSandozBinocritotop. za inj., štrc. napunj. 6x3.000 i.j/0,3 ml102,11107,22612,67643,30 
B03XA01 023DSPOepoetin alfaNB3011 T i.j.33,7635,45PSandoz GmbHSandozBinocritotop. za inj., štrc. napunj. 6x4.000 i.j/0,4 ml135,04141,79810,25850,76 
B03XA01 075DSPOepoetin betaNB3011 T i.j.34,2235,93PRoche Registration GmbHRocheNeoRecormonšprica 6x2.000 i.j/0,3 ml68,4471,86410,64431,17 
B03XA01 077DSPOepoetin betaNB3011 T i.j.33,2634,92PRoche Registration GmbHRocheNeoRecormonšprica 6x4.000 i.j/0,3 ml133,02139,67798,12838,03 
B03XA01 078DSPOepoetin betaNB3011 T i.j.32,7234,36PRoche Registration GmbHRocheNeoRecormonšprica 6x10.000 i.j/0,6 ml327,22343,581.963,342.061,51 
B03XA01 081DSPOeritropoetin zetaNB3011 T i.j.37,8539,74PPfizer Europe MA EEIGSTADA Arzneimittel AG, Hospira Enterprises B.V.Retacritotop. za inj., štrc. napunj. 6x2.000 i.j/0,6 ml75,6979,48454,16476,87 
B03XA01 082DSPOeritropoetin zetaNB3011 T i.j.37,5139,39PPfizer Europe MA EEIGSTADA Arzneimittel AG, Hospira Enterprises B.V.Retacritotop. za inj., štrc. napunj. 6x4.000 i.j/0,4 ml150,05157,55900,28945,29 
B03XA01 083DSPOeritropoetin zetaNB3011 T i.j.33,4935,16PPfizer Europe MA EEIGSTADA Arzneimittel AG, Hospira Enterprises B.V.Retacritotop. za inj., štrc. napunj. 6x10.000 i.j/ml334,89351,642.009,362.109,83 
B03XA02 061DSPOdarbepoetin alfaNB3014,5 mcg52,9855,63PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Aranespotop. za inj., štrc. stakl. 1x10 mcg/0,4 ml (25 mcg/ml)117,73123,62117,73123,62 
B03XA02 062DSPOdarbepoetin alfaNB3014,5 mcg51,6554,23PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Aranespotop. za inj., štrc. stakl. 1x30 mcg/0,3ml (100 mcg/ml)344,30361,52344,30361,52 
B03XA02 063DSPOdarbepoetin alfaNB3014,5 mcg51,9654,56PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Aranespotop. za inj., štrc. stakl. 1x20 mcg/0,5 ml (40 mcg/ml)230,93242,48230,93242,48 
B03XA02 064DSPOdarbepoetin alfaNB3014,5 mcg51,9654,55PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Aranespotop. za inj., štrc. stakl. 1x40 mcg/0,4 ml (100 mcg/ml)461,84484,93461,84484,93 
B03XA02 065DSPOdarbepoetin alfaNB3014,5 mcg51,9654,55PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Aranespotop. za inj., štrc. stakl. 1x50 mcg/0,5 ml (100 mcg/ml)577,30606,17577,30606,17 
B03XA02 066DSPOdarbepoetin alfaNB3014,5 mcg51,9654,55PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Aranespotop. za inj., štrc. stakl. 1x60 mcg/0,3 ml (200 mcg/ml)692,76727,40692,76727,40 
B03XA02 067DSPOdarbepoetin alfaNB3014,5 mcg51,9654,55PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Aranespotop. za inj., štrc. stakl. 1x80 mcg/0,4 ml (200 mcg/ml)923,68969,86923,68969,86 
B03XA03 062DSPOmetoksi polietilenglikol-epoetin betaNB3014 mcg46,4648,79PRoche Registration GmbHRocheMirceraotop. za inj., štrc. napunj. 1x50 mcg/0,3 ml580,79609,83580,79609,83 
B03XA03 063DSPOmetoksi polietilenglikol-epoetin betaNB3014 mcg45,5647,83PRoche Registration GmbHRocheMirceraotop. za inj., štrc. napunj. 1x75 mcg/0,3 ml854,19896,90854,19896,90 
B03XA03 064DSPOmetoksi polietilenglikol-epoetin betaNB3014 mcg45,5647,83PRoche Registration GmbHRocheMirceraotop. za inj., štrc. napunj. 1x100 mcg/0,3ml1.138,911.195,861.138,911.195,86 
B03XA03 065DSPOmetoksi polietilenglikol-epoetin betaNB3014 mcg45,5647,83PRoche Registration GmbHRocheMirceraotop. za inj., štrc. napunj. 1x120 mcg/0,3ml1.366,691.435,021.366,691.435,02 
B03XA03 066DSPOmetoksi polietilenglikol-epoetin betaNB3014 mcg45,5647,83PRoche Registration GmbHRocheMirceraotop. za inj., štrc. napunj. 1x150 mcg/0,3ml1.708,361.793,781.708,361.793,78 
B03XA03 067DSPOmetoksi polietilenglikol-epoetin betaNB3014 mcg45,5647,83PRoche Registration GmbHRocheMirceraotop. za inj. štrc. napunj. 1x200 mcg/0,3ml2.277,822.391,712.277,822.391,71 
B03XA03 068DSPOmetoksi polietilenglikol-epoetin betaNB3014 mcg45,5647,83PRoche Registration GmbHRocheMirceraotop. za inj., štrc. napunj. 1x250 mcg/0,3ml2.847,282.989,642.847,282.989,64 
B05AA01 011DSljudski albumin 5%NB501 
 
 
PImunološki zavod d.d.Imunološki zavodAlbumin ljudski 50 g/lotop. za inf., boca stakl. 1x250 ml258,00270,90258,00270,90 
B05AA01 012DSljudski albumin 20%NB502 
 
 
PImunološki zavod d.d.Imunološki zavodAlbumin (ljudski) 20%otop. za inf., boca stakl. 1x50 ml200,77210,81200,77210,81 
B05AA01 013DSljudski albumin 20%NB502 
 
 
PImunološki zavod d.d.Imunološki zavodAlbumin (ljudski) 20%otop. za inf., boca stakl. 1x100 ml408,59429,02408,59429,02 
B05AA01 061DSljudski albumin 5%NB501 
 
 
PJana Pharm d.o.o.OctapharmaAlbunorm 5%otop. za inf., boč. stakl. 1x100 ml123,50129,68123,50129,68 
B05AA01 064DSljudski albumin 20%NB502 
 
 
PJana Pharm d.o.o.OctapharmaAlbunorm 20%otop. za inf., boč. stakl. 1x100 ml408,59429,02408,59429,02 
B05AA01 065DSljudski albumin 5%NB501 
 
 
PJana Pharm d.o.o.Octapharma Pharmazeutika Octapharma S.A.S., Octapharma AB, Octapharma Produktionsgesellschaft, Octapharma GmbHAlbunorm 5%otop. za inf., boca stakl. 1x250 ml258,00270,90258,00270,90 
B05AA01 066DSljudski albumin 20%NB502 
 
 
PJana Pharm d.o.o.OctapharmaAlbunorm 20%otop. za inf., boca stakl. 1x50 ml200,77210,81200,77210,81 
B05AA01 075DSljudski albumin 20%NB502 
 
 
PKedrion S.p.A.Kedrion S.p.A.Human albumin Kedrionotop. za inf., stakl. boč. 1x50 ml (200 g/l)200,77210,81200,77210,81 
B05AA01 076DSljudski albumin 20%NB502 
 
 
PKedrion S.p.A.Kedrion S.p.A.Human albumin Kedrionotop. za inf., stakl. boč. 1x100 ml (200 g/l)408,59429,02408,59429,02 
B05AA01 081DSljudski albumin 20%NB502 
 
 
PCSL Behring GmbHCSL Behring GmbHAlbumeon 200 g/lboč. 1x50 ml200,77210,81200,77210,81 
B05AA01 083DSljudski albumin 20%NB502 
 
 
PBaxalta Innovations GmbHBaxter AGFlexbuminotop. za inf. (200 g/l), vreć. 1x50 ml/kutija200,77210,81200,77210,81 
B05AA01 084DSljudski albumin 20%NB502 
 
 
PBaxalta Innovations GmbHBaxter AGFlexbuminotop. za inf. (200 g/l), vreć. 12x50 ml/kutija, 2 kutije200,77210,814.818,485.059,40 
B05AA01 085DSljudski albumin 20%NB502 
 
 
PBaxalta Innovations GmbHBaxter AGFlexbuminotop. za inf. (200 g/l), vreć. 1x50 ml/kutija, 24 kutije200,77210,814.818,485.059,40 
B05AA01 086DSljudski albumin 20%NB502 
 
 
PBaxalta Innovations GmbHBaxter AGFlexbuminotop. za inf. (200 g/l), vreć. 1x100 ml/kutija408,59429,02408,59429,02 
B05AA01 087DSljudski albumin 20%NB502 
 
 
PBaxalta Innovations GmbHBaxter AGFlexbuminotop. za inf. (200 g/l), vreć. 6x100 ml/kutija, 2 kutije408,59429,024.903,085.148,23 
B05AA01 088DSljudski albumin 20%NB502 
 
 
PBaxalta Innovations GmbHBaxter AGFlexbuminotop. za inf. (200 g/l), vreć. 1x100 ml/kutija, 12 kutija408,59429,024.903,085.148,23 
B05AA01 089DSljudski albumin 20%NB502 
 
 
PCSL Behring GmbHCSL Behring GmbHAlbumeon 200 g/lboč. 1x100 ml388,16407,57388,16407,57 
B05AA02 061DSproteini ljudske plazmeNV701 
 
 
POctapharma (IP) SPRLOctapharma Pharmazeutika Produktionsges. m.b.H., Octapharma ABoctaplasLGotop. za inf., vreć. 1x200 ml (45-70 mg/ml)704,57739,80704,57739,80 
B05AA05 002PRdekstran 40 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Soludeks 40otop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (100 mg/ml)42,6544,78426,50447,83 
B05AA06 051DSželatina 
 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
B05AA07 063DShidroksietil škrob 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiVoluven 6%boca 10x500 ml49,4151,88494,10518,81 
B05AA07 064DShidroksietil škrob 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiVoluven 6%vreć. plast. 20x500 ml49,4151,88988,201.037,61 
B05AA07 081DShidroksietil škrob (poli-o-2-hidroksietil škrob) 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiVolulyte 6%otop. za inf., vreć. poliolef. 20x500 ml40,0242,02800,44840,46 
B05BA01 081DSinfuzije aminokiselina (N (2)-L-alanin-L-glutamin) 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiDipeptivenboč. 10x100 ml233,94245,642.339,362.456,33 
B05BA02 065DSotopine masti i masnih kiselina 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSMOFlipid 20% emulzija za infuzijuboca stakl. 10x100 ml35,2437,00352,40370,02 
B05BA02 066DSotopine masti i masnih kiselina 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSMOFlipid 20% emulzija za infuzijuboca stakl. 10x500 ml93,7798,46937,70984,59 
B05BA03 008POglukoza 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza HZTM 5% otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (50 mg/ml)6,857,1968,5071,93 
B05BA03 010POglukoza 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza HZTM 10% otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (100 mg/ml)8,869,3088,6093,03 
B05BA03 012DSglukoza 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza HZTM 10% otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x250 ml (100 mg/ml)7,597,9775,9079,70 
B05BA03 021POglukoza 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza 5%otop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (50 mg/ml)6,857,1968,5071,93 
B05BA03 022PRglukoza 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza HZTM 5% otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x250 ml (50 mg/ml)6,206,5162,0065,10 
B05BA03 023DSglukoza 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza HZTM 5% otopina za infuzijuotop. za inf., boč. stakl. 20x100 ml (50 mg/ml)5,866,15117,20123,06 
B05BA03 024POglukoza 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza 10%otop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (100 mg/ml)8,869,3088,6093,03 
B05BA03 026DSglukoza 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza HZTM 10% otopina za infuzijuotop. za inf., boč. stakl. 20x100 ml (100 mg/ml)6,476,79129,40135,87 
B05BA03 061DSglukoza 
 
 
PBaxter d.o.o.Baxter, Bieffe MeditalGlukoza 5% Viaflootop. za inf.,vreć. plast. 50x100 ml (50mg/ml)6,536,86326,50342,83 
B05BA03 062PRglukoza 
 
 
PBaxter d.o.o.Baxter, Bieffe MeditalGlukoza 5% Viaflootop. za inf., vreć. plast. 30x250 ml (50mg/ml)6,937,28207,90218,30 
B05BA03 063POglukoza 
 
 
PBaxter d.o.o.Baxter, Bieffe MeditalGlukoza 5% Viaflootop. za inf., vreć. plast. 20x500 ml (50mg/ml)7,658,03153,00160,65 
B05BA03 067DSglukoza 
 
 
PBaxter d.o.o.Baxter, Bieffe MeditalGlukoza 5% Viaflootop. za inf., vreć. plast. 60x100 ml (50mg/ml)5,585,86334,80351,54 
B05BA03 071DSglukoza 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Glukoza B. Braun 50 mg/mlotop. za inf., 50 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 20x100 ml5,886,17117,54123,42 
B05BA03 072PRglukoza 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Glukoza B. Braun 50 mg/mlotop. za inf., 50 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 10x250 ml6,246,5562,3765,49 
B05BA03 073POglukoza 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Glukoza B. Braun 50 mg/mlotop. za inf., 50 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 10x500 ml6,897,2368,8572,29 
B05BA03 074DSglukoza 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Glukoza B. Braun 50 mg/mlotop. za inf., 50 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 10x1000 ml11,9212,51119,17125,13 
B05BA03 075POglukoza 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Glukoza B. Braun 100 mg/mlotop. za inf., 100 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 10x500 ml8,899,3388,9093,35 
B05BA03 076DSglukoza 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Glukoza B. Braun 100 mg/mlotop. za inf., 100 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 10x1000 ml12,3312,94123,28129,44 
B05BA03 077DSglukoza 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza Fresenius Kabi 5%otop. za inf., boca plast. 40x100 ml5,295,55211,60222,18 
B05BA03 078POglukoza 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza Fresenius Kabi 10%otop. za inf., boca plast. 10x500 ml8,008,4080,0084,00 
B05BA03 079PRglukoza 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza Fresenius Kabi 5%otop. za inf., boca plast. 20x250 ml5,625,90112,32117,94 
B05BA03 080POglukoza 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza Fresenius Kabi 5%otop. za inf., boca plast. 10x500 ml6,206,5161,9765,07 
B05BA03 081DSglukoza 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza 5% Fresenius Kabiotop. za inf., vreć. plast. 60x50 ml5,305,57318,06333,96 
B05BA03 084POglukoza 
 
 
PBaxter d.o.o.Bieffe Medital S.A.Glukoza 10% Viaflootop. za inf., vreć. plast. 20x500 ml, (100 mg/ml)7,207,56144,00151,20 
B05BA03 086DSglukoza 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza 5% Fresenius Kabiotop. za inf., vreć. plast. 50x100 ml5,886,17293,85308,54 
B05BA03 087PRglukoza 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza 5% Fresenius Kabiotop. za inf., vreć. plast. 30x250 ml6,246,55187,11196,47 
B05BA03 088POglukoza 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza 5% Fresenius Kabiotop. za inf., vreć. plast. 20x500 ml6,897,23137,70144,59 
B05BA03 089DSglukoza 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza 5% Fresenius Kabiotop. za inf., vreć. plast. 10x1000 ml13,0813,74130,82137,36 
B05BA10 031DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + masna emulzija 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Omega Specijal B.Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x625 ml111,78117,37558,90586,85 
B05BA10 032DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + masna emulzija 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Omega Specijal B.Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x1250 ml193,14202,80965,701.013,99 
B05BA10 033DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + masna emulzija 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Omega Specijal B.Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x1875 ml263,65276,831.318,251.384,16 
B05BA10 035DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Lipid peri B. Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x1250 ml158,21166,12791,05830,60 
B05BA10 036DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Lipid peri B. Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x1875 ml179,79188,78898,95943,90 
B05BA10 038DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Lipid specijal B. Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x1250 ml223,58234,761.117,901.173,80 
B05BA10 039DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Lipid specijal B. Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x1875 ml233,97245,671.169,851.228,34 
B05BA10 041DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Lipid plus B. Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x1250 ml151,08158,63755,40793,17 
B05BA10 042DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Lipid plus B. Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x1875 ml253,92266,621.269,601.333,08 
B05BA10 044DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Omega Plus B.Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x1250 ml165,64173,92828,20869,61 
B05BA10 045DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Omega Plus B.Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x1875 ml226,17237,481.130,851.187,39 
B05BA10 060DSglukoza + otopina aminokiselina + emulzija lipidaNB400 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius Kabi ABSmofKabiven extra Nitrogen bez elektrolitaemulz. za inf., vreć. 4x2025 ml669,30702,772.677,202.811,06 
B05BA10 061DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 
 
 
PBaxter d.o.o.Baxter S.A.OliClinomel N4-550Eemulz. za inf., vreć. plast. 6x1000 ml161,16169,21966,931.015,28 
B05BA10 062DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
 
PBaxter d.o.o.Baxter S.A.OliClinomel N4-550Eemulz. za inf., vreć. plast. 4x2000 ml219,43230,40877,70921,59 
B05BA10 064DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 
 
 
PBaxter d.o.o.Baxter S.A.OliClinomel N7-1000Eemulz. za inf., vreć. plast. 6x1000 ml169,27177,731.015,621.066,40 
B05BA10 065DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 
 
 
PBaxter d.o.o.Baxter S.A.OliClinomel N7-1000Eemulz. za inf., vreć. plast. 4x2000 ml253,52266,201.014,091.064,79 
B05BA10 066DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiKabivenvreć. plast. 4x1026 ml167,84176,23671,37704,94 
B05BA10 067DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiKabivenvreć. plast. 4x1540 ml185,78195,07743,11780,27 
B05BA10 068DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiKabiven Peripheralvreć. plast. 4x1440 ml184,07193,27736,28773,09 
B05BA10 069DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiKabiven Peripheralvreć. plast. 4x1920 ml194,88204,62779,52818,50 
B05BA10 070DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + emulzija lipidaNB400 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius Kabi ABSmofKabiven extra Nitrogenemulz. za inf., vreć. 4x1518 ml492,84517,481.971,362.069,93 
B05BA10 075DSinfuzije aminokiselina 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiAminoven Infant 10%boč. 10x250 ml55,5558,33555,50583,28 
B05BA10 076DSinfuzije aminokiselina 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiAminosteril N hepa 8%boca 10x500 ml69,7673,25697,60732,48 
B05BA10 078DSinfuzije aminokiselina 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiAminoven 10%boca 1x500 ml56,3559,1756,3559,17 
B05BA10 080DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + emulzija lipidaNB400 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius Kabi ABSmofKabiven extra Nitrogenemulz. za inf., vreć. 4x2025 ml669,30702,772.677,202.811,06 
B05BA10 081DSinfuzije aminokiselina 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGAminoplasmal B. Braun 5% Eotop. za inf., 5%, boca 10x500 ml35,1736,93351,70369,29 
B05BA10 082DSinfuzije aminokiselina 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGAminoplasmal B. Braun 10% Eotop. za inf., 10%, boca 10x500 ml48,1150,51481,05505,10 
B05BA10 084DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
 
PBaxter d.o.o.Baxter S.A.Periolimel N4Eemulz. za inf., vreć. plast. 6x1000 ml285,00299,251.710,001.795,50 
B05BA10 085DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
 
PBaxter d.o.o.Baxter S.A.Periolimel N4Eemulz. za inf., vreć. plast. 4x2000 ml367,31385,681.469,241.542,70 
B05BA10 086DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 
 
 
PBaxter d.o.o.Baxter S.A.Olimel N7Eemulz. za inf., vreć. plast. 4x2000 ml380,00399,001.520,001.596,00 
B05BA10 087DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 
 
 
PBaxter d.o.o.Baxter S.A.Olimel N9Eemulz. za inf., vreć. plast. 6x1000 ml330,52347,051.983,142.082,30 
B05BA10 088DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 
 
 
PBaxter d.o.o.Baxter S.A.Olimel N9Eemulz. za inf., vreć. plast. 4x2000 ml411,70432,291.646,801.729,14 
B05BA10 089DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + emulzija lipida 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius Kabi ABSmofKabiven Low Osmo Peripheralemulz. za inf., vreć. 4x1400 ml399,00418,951.596,001.675,80 
B05BA10 090DSglukoza + otopina aminokiselina + emulzija lipidaNB400 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius Kabi ABSmofKabiven extra Nitrogen bez elektrolitaemulz. za inf., vreć. 4x1518 ml501,73526,822.006,922.107,27 
B05BA10 091DSinfuzije aminokiselina 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNephrotect 10%boč. 10x500 ml110,85116,391.108,501.163,93 
B05BA10 092DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + masna emulzija 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabiven Peripheralemulzija za infuziju, vreć. 4x1206 ml211,35221,92845,40887,67 
B05BA10 093DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + masna emulzija 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabiven Peripheralemulzija za infuziju, vreć. 4x1448 ml227,39238,76909,56955,04 
B05BA10 094DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + masna emulzija 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabiven Peripheralemulzija za infuziju, vreć. 4x1904 ml247,76260,15991,041.040,59 
B05BA10 095DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabiven bez elektrolitaemulz. za inf., plast. vreć. (Excel) 4x986 ml184,64193,87738,56775,49 
B05BA10 096DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabivenemulz. za inf., plast. vreć. (Excel) 4x986 ml184,64193,87738,56775,49 
B05BA10 097DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabivenemulz. za inf., plast. vreć. (Excel) 4x1477 ml232,80244,44931,20977,76 
B05BA10 098DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabivenemulz. za inf., plast. vreć. (Excel) 4x1970 ml290,97305,521.163,881.222,07 
B05BA10 099DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabivenemulz. za inf., plast. vreć. (Excel) 3x2463 ml338,16355,071.014,481.065,20 
B05BB01 014POnatrij-klorid 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Natrijev klorid HZTM 9 mg/ml (0,9%) otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (9 mg/ml)7,607,9876,0079,80 
B05BB01 018POnatrij-klorid 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Natrijev klorid HZTM 9 mg/ml (0,9%) otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x250 ml (9 mg/ml)6,606,9366,0069,30 
B05BB01 029POnatrij-klorid 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Natrijev klorid HZTM 9 mg/ml (0,9%) otopina za infuzijuotop. za inf., boca polietil. 20x500 ml (9 mg/ml)7,628,00152,40160,02 
B05BB01 031POnatrij-klorid 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Natrijev klorid HZTM 9 mg/ml (0,9%) otopina za infuzijuotop. za inf., boč. stakl. 20x100 ml (9 mg/ml)6,406,72128,00134,40 
B05BB01 032DSnatrij-klorid 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Natrijev klorid HZTM 10% koncentrat za otopinu za infuzijukonc. za otop. za inf. 10%, boč. stakl. 40x50 ml (100 mg/ml)7,087,43283,20297,36 
B05BB01 033DSnatrij-klorid 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Natrijev klorid HZTM 9 mg/ml (0,9%) otopina za infuzijuotop. za inf. 0,9%, vreć. PP 12x1000 ml12,4013,02148,80156,24 
B05BB01 034DSnatrij-klorid 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Natrijev klorid HZTM 9 mg/ml (0,9%) otopina za infuzijuotop. za inf. 0,9%, vreć. PP 6x2000 ml19,8320,82118,98124,93 
B05BB01 041POnatrij-klorid 
 
 
PBaxter d.o.o.Baxter/Bieffe MeditalNatrijev klorid Viaflo 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, vreć. plast. 50x100 ml6,436,75321,50337,58 
B05BB01 042POnatrij-klorid 
 
 
PBaxter d.o.o.Baxter/Bieffe MeditalNatrijev klorid Viaflo 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, vreć. plast. 30x250 ml6,656,98199,50209,48 
B05BB01 043POnatrij-klorid 
 
 
PBaxter d.o.o.Baxter/Bieffe MeditalNatrijev klorid Viaflo 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, vreć. plast. 20x500 ml7,658,03153,00160,65 
B05BB01 044DSnatrij-klorid 
 
 
PBaxter d.o.o.Baxter/Bieffe MeditalNatrijev klorid Viaflo 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, vreć. plast. 10x1000 ml13,7814,47137,80144,69 
B05BB01 046POnatrij-klorid 
 
 
PBaxter d.o.o.Baxter, Bieffe MeditalNatrijev klorid Viaflo 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, vreć. plast. 60x100 ml5,495,76329,40345,87 
B05BB01 051DSnatrij-klorid 
 
 
P 
 
 
amp. 10%, 1x10 ml 
 
 
 
 
B05BB01 071POnatrij-klorid 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Natrijev klorid B. Braun 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 20x100 ml6,436,75128,60135,03 
B05BB01 072POnatrij-klorid 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Natrijev klorid B. Braun 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 10x250 ml6,656,9866,5069,83 
B05BB01 073POnatrij-klorid 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Natrijev klorid B. Braun 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 10x500 ml7,658,0376,5080,33 
B05BB01 074DSnatrij-klorid 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Natrijev klorid B. Braun 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 10x1000 ml13,7814,47137,80144,69 
B05BB01 078POnatrij-klorid 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid 9 mg/ml Fresenius Kabiotop. za inf., vreć. plast. 50x100 ml (9 mg/ml)5,796,08289,35303,82 
B05BB01 079POnatrij-klorid 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid 9 mg/ml Fresenius Kabiotop. za inf., vreć. plast. 30x250 ml (9 mg/ml)5,996,28179,55188,53 
B05BB01 085DSnatrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + kalcij-klorid dihidrat + natrij-acetat trihidrat + L-malatna kiselina 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Sterofundin Iso B. Braunotop. za inf., polietil. Ecoflac plus boca, 10x500 ml10,1910,70101,90107,00 
B05BB01 086DSnatrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + kalcij-klorid dihidrat + natrij-acetat trihidrat + L-malatna kiselina 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Sterofundin Iso B. Braunotop. za inf., polietil. Ecoflac plus boca, 10x1000 ml12,5413,17125,41131,68 
B05BB01 087DSnatrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + natrij-acetat trihidrat 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiIonolyteotop. za inf., vreć. plast. 20x500 ml9,179,63183,42192,59 
B05BB01 088DSnatrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + natrij-acetat trihidrat 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiIonolyteotop. za inf., vreć. plast. 10x1000 ml11,2911,85112,87118,51 
B05BB01 091DSnatrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + natrij-acetat-trihidrat + natrij-glukonat 
 
 
PBaxter d.o.o.Baxter, Bieffe MeditalPlasma-Lyte 148 Viaflootop. za inf., vreć. plast. 20x500 ml11,3311,90226,60237,93 
B05BB01 092DSnatrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + natrij-acetat-trihidrat + natrij-glukonat 
 
 
PBaxter d.o.o.Baxter, Bieffe MeditalPlasma-Lyte 148 Viaflootop. za inf., vreć. plast. 10x1000 ml13,9414,64139,40146,37 
B05BB01 093POnatrij-klorid 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid 9 mg/ml Fresenius Kabiotop. za inf., vreć. plast. 20x500 ml (9 mg/ml)6,897,23137,70144,59 
B05BB01 094DSnatrij-klorid 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid 9 mg/ml Fresenius Kabiotop. za inf., vreć. plast. 60x50 ml (9 mg/ml)5,225,48313,20328,86 
B05BB01 095POnatrij-klorid 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid 9 mg/ml Fresenius Kabiotop. za inf., boca plast. 40x100 ml (9 mg/ml)5,796,08231,48243,05 
B05BB01 096POnatrij-klorid 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid 9 mg/ml Fresenius Kabiotop. za inf., boca plast. 20x250 ml (9 mg/ml)5,996,29119,70125,69 
B05BB01 097POnatrij-klorid 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid 9 mg/ml Fresenius Kabiotop. za inf., boca plast. 10x500 ml (9 mg/ml)6,897,2368,8572,29 
B05BB01 098DSnatrij-klorid 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid 9 mg/ml Fresenius Kabiotop. za inf., vreć. plast. 10x1000 ml (9 mg/ml)11,1611,72111,60117,18 
B05BB01 099DSnatrij-klorid 
 
 
PBaxter d.o.o.Baxter, Bieffe MeditalNatrijev klorid Viaflo 9 mg/mlotop. za inf. 9 mg/ml, vreć. plast. 75x50 ml5,225,48391,50411,08 
B05BB02 021DSglukoza + natrij-klorid 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukosalina I 50 mg/ml + 9 mg/ml otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (50 mg/ml + 9 mg/ml)8,769,2087,6091,98 
B05BB02 022DSglukoza + natrij-klorid 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukosalina I 50 mg/ml + 9 mg/ml otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x250 ml (50 mg/ml + 9 mg/ml)7,748,1377,4081,27 
B05BB02 024DSglukoza + natrij-klorid 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukosalina III 25 mg/ml + 4,5 mg/ml otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (25 mg/ml + 4,5 mg/ml)9,209,6692,0096,60 
B05BB02 061DSglukoza + natrij-klorid 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Natrijev klorid 9 mg/ml + Glukoza 50 mg/ml B. Braunotop. za inf., (9 mg/ml + 50 mg/ml), polietil. Ecoflac plus boca, 10x500 ml7,888,2778,8082,74 
B05BB02 062DSglukoza + natrij-klorid 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Natrijev klorid 9 mg/ml + Glukoza 50 mg/ml B. Braunotop. za inf., (9 mg/ml + 50 mg/ml), polietil. Ecoflac plus boca, 10x1000 ml13,7514,44137,50144,38 
B05BC01 006DSmanitol + natrij-klorid + natrij-acetat 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Manitol 10% + elektroliti HZTM otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (100 mg/ml + 2,6 mg/ml + 2,7 mg/ml)13,5214,19135,18141,94 
B05BC01 007DSmanitol 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Manitol HZTM 20% otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x250 ml (200 mg/ml)13,2313,89132,30138,92 
B05CX10 961DSotopine za ispiranje mokraćnog mjehura 
 
 
LFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiPurisole SMvreć. plast. 1x3000 ml55,7958,5855,7958,58 
B05CX10 963DSotopina za ispiranje kod endoskopskih pretraga i operativnih zahvata 
 
 
LB. Braun Adria d.o.o.B.BraunSorbitol/Manitol 3% B. Braunecobag/ecobag Click 4x3.000 ml50,2152,72200,84210,88 
B05CX10 964DSotopina za ispiranje 
 
 
LAgmar d.o.o.Baxter, Bieffe MeditalManitol i sorbitolotop. za ispir., vreć. Clear-Flex 4x3.000 ml45,1847,44180,72189,76 
B05XA01 027DSkalij-klorid 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.1 M Kalijev klorid HZTM 7,45% koncentrat za otopinu za infuzijukonc. za otop. za inf., boč. stakl. 40x50 ml (74,5 mg/ml)8,619,04344,40361,62 
B05XA01 061DSkalij-klorid 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGKalijev klorid B. Braun 74,5 mg/mlkonc. za otop. za inf., 74,5 mg/ml, boca stakl. 20x100 ml15,4916,26309,80325,29 
B05XA02 052DSnatrij-hidrogenkarbonat 
 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
B05XA05 051DSmagnezij-sulfat 
 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
B05XA07 017DSkalcij-klorid 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Kalcijev klorid 100 mg/ml (10%) HZTM otopina za injekcijuotop. za inj., boč. stakl. 40x30 ml (100 mg/ml)8,028,42320,80336,84 
B05XA30 001DSnatrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-klorid 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Ringerova otopina HZTM otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (8,6 mg/ml + 0,34 mg/ml + 0,30 mg/ml)7,628,0076,2080,01 
B05XA30 002DSnatrij-klorid + natrij-acetat + natrij-laktat + kalcij-klorid + kalij-klorid + magnezij klorid 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Infusolotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (5,723 mg/ml + 5,305 mg/ml + 0,56 mg/ml + 0,294 mg/ml + 0,372 mg/ml + 0,305 mg/ml))8,659,0886,5090,83 
B05XA30 011DSnatrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-klorid 
 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Ringerova otopinaotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (8,6 mg/ml + 0,33 mg/ml + 0,30 mg/ml)7,628,0076,2080,01 
B05XA30 061DSnatrij-klorid + kalij- klorid + kalcij-klorid-dihidrat + natrij-laktat 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiRingerov laktat Fresenius Kabiotop. za inf., boca plast. 10x500 ml6,106,4161,0064,05 
B05XA30 065DSnatrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-klorid 
 
 
PBaxter d.o.o.Baxter, Bieffe MeditalRingerova otopina Viaflootop. za inf., vreć. plast. 20x500 ml7,658,03153,00160,65 
B05XA30 075DSnatrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-klorid 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Ringerova otopina B. Braunotop. za inf., polietil. Ecoflac plus boca, 10x500 ml7,658,0376,5080,33 
B05XA30 076DSnatrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-klorid 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Ringerova otopina B.Braunotop. za inf., polietil. Ecoflac plus boca, 10x1000 ml11,8512,44118,50124,43 
B05XA30 077DSnatrij-klorid + kalij-klorid + kalcij-klorid-dihidrat + natrij-laktat 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Slož. otop. natrijevog laktata (Hartmannova otopina)otop. za inf., polietil. Ecoflac plus boca, 10x500 ml6,787,1267,8471,23 
B05XA30 078DSnatrij-klorid + kalij-klorid + kalcij-klorid-dihidrat + natrij-laktat 
 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Slož. otop. natrijevog laktata (Hartmannova otopina) otopina za infuzijuotop. za inf., polietil. Ecoflac plus boca, 10x1000 ml9,479,9594,7299,46 
B05XA30 091DSnatrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-klorid 
 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiRinger Fresenius Kabiotop. za inf., boca plast. 10x500 ml6,897,2368,8572,29 
B06AC02 061DSikatibantNB50930 mg11.845,7812.438,07PShire Pharmaceuticals Ireland LimitedShireFirazyrštrc. napunj. 1x30 mg11.845,7812.438,0711.845,7812.438,07 
B06AC04 061DSkonestat alfaNB5093,5 TU9,7210,21PPharming Group N.V.Pharming Technologies B.V.Ruconestpraš. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2100 U5.832,056.123,655.832,056.123,65 
C01AA08 051PRmetildigoksin0,2 mg 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
C01AA08 101 
metildigoksin0,2 mg0,991,04OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Lanitoptbl. 50x0,1 mg0,500,5224,7525,99R
C01BB01 051PRlidokain3 g 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
C01BC03 073PRpropafenon0,3 g33,8135,50PMylan Hrvatska d.o.o.Famar Health Care Services Madrid S.A.U.Rytmonormamp. 5x70 mg/20 ml7,898,2839,4441,41 
C01BC03 142 
propafenon0,3 g0,991,04OAlkaloid d.o.o.AlkaloidPropafenon Alkaloidtbl. 50x150 mg0,490,5124,7025,94R
C01BD01 022DSamjodaron0,2 g11,8312,42PSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi Winthrop AmbaresCordaroneamp. 6x150 mg/3 ml8,879,3153,2055,86 
C01BD01 061DSamjodaron0,2 g8,288,69Phameln pharma plus gmbhHBM Pharma s.r.o.Amiodaronklorid Hamelnamp. 10x150 mg/3 ml6,216,5262,0965,19 
C01BD01 112 
amjodaron0,2 g1,221,28OBelupo d.d.BelupoAmiodaronklorid Belupotbl. 60x200 mg1,221,2873,2076,86R
C01BD01 121 
amjodaron0,2 g1,221,28OSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi Winthrop AmbaresCordaronetbl. 60x200 mg1,221,2873,2076,86R
C01BD01 133 
amjodaron0,2 g1,221,28OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Amiokordintbl. 60x200 mg1,221,2873,2076,86R
C01CA01 052DSetiladrianolNC10150 mg 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
C01CA01 151DSetiladrianolNC10150 mg 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
C01CA03 051PRnoradrenalin (norepinefrin)6 mg 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
C01CA04 061DSdopamin0,5 g175,36184,13PMedicuspharma d.o.o.Wuelfing PharmaDopamin Admedaamp. 5x50 mg/5 ml17,5418,4287,6892,06 
C01CA07 051DSdobutamin0,5 g 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
C01CA07 061DSdobutamin0,5 g90,7195,24PPanpharmaRotexmedica GmbH ArzneimittelwerkDobutamin Panpharmakonc. za otop. za inf., boč. stakl. 10x250 mg/20 ml45,3547,62453,53476,21 
C01CA24 051PRadrenalin (epinefrin)0,5 mg 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
C01CA24 071 
adrenalin (epinefrin)0,5 mg130,07136,57PMylan Hrvatska d.o.o.Meda Pharma GmbHEpiPen Jrotop. za inj., autoinjektor 1x1 mg/2 ml (doza 0,15 mg/0,3 ml)260,14273,15260,14273,15RSRC09
C01CA24 072 
adrenalin (epinefrin)0,5 mg65,0468,29PMylan Hrvatska d.o.o.Meda Pharma GmbHEpiPenotop. za inj., autoinjektor 1x2 mg/2 ml (doza 0,3 mg/0,3 ml)260,14273,15260,14273,15RSRC09
C01CX08 061DSlevosimendanNC10211 mg5.090,145.344,65POrion CorporationOrionSimdaxkonc. otop. za inf., boč. stak. 1x5ml (2,5mg/1ml)5.784,256.073,465.784,256.073,46 
C01DA02 764 
gliceriltrinitrat2,5 mg1,151,21OMedis Adria d.o.o.G. Pohl-BoskampNitrolingualrasprš. oral. boč. 1x14,4 ml (0,4 mg/doza, 200 doza)36,7338,5736,7338,57R
C01DA08 101 
izosorbid-dinitrat20 mg0,680,71SLPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Tinidiltbl. sublingv. 40x5 mg0,170,186,857,19R
C01DA14 111 
izosorbid-5-mononitrat40 mg0,600,63OMylan Hrvatska d.o.o.Temmler PharmaOlicard 40caps. retard 50x40 mg0,600,6330,0031,50R
C01DA14 112 
izosorbid-5-mononitrat40 mg0,630,66OMylan Hrvatska d.o.o.Temmler PharmaOlicard 60caps. retard 50x60 mg0,951,0047,4549,82R
C01DA14 113 
izosorbid-5-mononitrat40 mg0,600,63OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelCardox retardtbl. retard 50x40 mg0,600,6330,0031,50R
C01DA14 115 
izosorbid mononitrat40 mg0,600,63OBelupo d.d.BelupoIsocard 40 mgtbl. s prod. oslob. 50x40 mg0,600,6330,0031,50R
C01DA14 116 
izosorbid mononitrat40 mg0,630,66OBelupo d.d.BelupoIsocard 60 mgtbl. s prod. osl. 50x60 mg0,951,0047,4549,82R
C01DA14 121 
izosorbid-5-mononitrat40 mg0,630,66OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.ISMN Jadran 20tbl. 60x20 mg0,320,3419,0119,96R
C01DA14 122 
izosorbid-5-mononitrat40 mg0,600,63OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.ISMN Jadran 40tbl. 60x40 mg0,600,6336,0037,80R
C01DA14 161 
izosorbid-5-mononitrat40 mg0,630,67OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HISMN Genericontbl. 60x20 mg0,320,3319,0119,96R
C01DA14 162 
izosorbid-5-mononitrat40 mg0,600,63OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HISMN Genericontbl. 60x40 mg0,600,6336,0037,80R
C01EA01 061DSalprostadilNC1030,5 mg304,28319,49PPfizer Croatia d.o.o.PfizerProstin VRamp. 5x1 ml (0,5 mg/ml)304,28319,491.521,391.597,46 
C01EB15 145 
trimetazidin40 mg0,480,50OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Trimetazidin PharmaStbl. s prilag. oslob. 60x35 mg0,420,4425,2326,49RS
C02AB01 151 
l-metildopa1g 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
R
C02AC05 112 
moksonidin0,3 mg1,401,47OBelupo d.d.Belupo d.d.Moksonidin Belupotbl. film obl. 28x0,2 mg0,940,9826,2027,51Rpc03
C02AC05 113 
moksonidin0,3 mg1,241,30OBelupo d.d.Belupo d.d.Moksonidin Belupotbl. film obl. 28x0,4 mg1,651,7346,2048,51RRC07
C02AC05 121 
moksonidin0,3 mg1,401,47OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasMoxavivtbl. film obl. 28x0,2 mg0,940,9826,2027,51Rpc03
C02AC05 122 
moksonidin0,3 mg1,241,30OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasMoxavivtbl. film obl. 28x0,4 mg1,651,7346,2048,51RRC07
C02AC05 123 
moksonidin0,3 mg1,271,33OSandoz d.o.o.Salutas PharmaMoxavivtbl. film obl. 60x0,2 mg0,840,8950,6653,19Rpc03
C02AC05 124 
moksonidin0,3 mg1,121,17OSandoz d.o.o.Salutas PharmaMoxavivtbl. film obl. 60x0,4 mg1,491,5689,3593,82Rpc03
C02AC05 162 
moksonidin0,3 mg1,241,30OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASPhysiotenstbl. film obl. 28x0,4 mg1,651,7346,2048,51RRC07
C02AC05 163 
moksonidin0,3 mg1,401,47OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASCynttbl. film obl. 28x0,2 mg0,940,9826,2027,51RRC07
C02AC05 164 
moksonidin0,3 mg1,241,30OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASCynttbl. film obl. 28x0,4 mg1,651,7346,2048,51RRC07
C02CA04 111 
doksazosin4 mg1,501,58OBelupo d.d.BelupoDoxatbl. 20x2 mg0,750,7915,0015,75R
C02CA04 112 
doksazosin4 mg1,381,45OBelupo d.d.BelupoDoxatbl. 20x4 mg1,381,4527,5328,91R
C02CA04 123 
doksazosin4 mg2,012,11OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Doxazintbl. 30x2 mg0,750,7922,5023,63R
C02CA04 124 
doksazosin4 mg1,381,45OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Doxazintbl. 30x4 mg1,381,4541,3043,36R
C02CA04 131 
doksazosin4 mg1,501,58OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Kamirentbl. 20x2 mg0,750,7915,0015,75R
C02CA04 132 
doksazosin4 mg1,671,75OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Kamirentbl. 30x2 mg0,750,7922,5023,63R
C02CA04 134 
doksazosin4 mg1,381,45OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Kamirentbl. 20x4 mg1,381,4527,5328,91R
C02CA04 137 
doksazosin4 mg1,371,44OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Kamiren XLtbl. s prilag. osl. 30x4 mg1,371,4441,0043,05R
C02CA04 138 
doksazosin4 mg1,361,43OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Kamiren XLtbl. s prilag. osl. 60x4 mg1,361,4381,6085,68R
C02CA06 064POurapidil50 mg33,5635,24PTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaEbrantilamp. 5x50 mg/10 ml33,5635,23167,78176,17 
C02CA06 065POurapidil50 mg46,1848,49PTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaEbrantilamp. 5x25 mg/5 ml23,0924,24115,45121,22 
C02DA01 051DSdiazoksid0,3g 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
C02DC01 151DSminoksidilNC99120 mg 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
RSRC91
C02DD01 051DSnitroprusid-natrij50 mg 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
C02KX01 131KSbosentanNC2010,25 g447,05469,41OMakpharm d.o.o.Pharmascience International Limited, Kern Pharma S.L.Bosentan Makpharmtbl. film obl. 56x62,5 mg111,76117,356.258,756.571,69 
C02KX01 132KSbosentanNC2010,25 g272,57286,19OMakpharm d.o.o.Pharmascience International Limited, Kern Pharma S.L.Bosentan Makpharmtbl. film obl. 56x125 mg136,28143,107.631,828.013,41 
C02KX01 141KSbosentanNC2010,25 g509,14534,60OCipla Europe NVCipla (EU) Limited, Cipla Europe NVBosentan Ciplatbl. film obl. 56x62,5 mg127,29133,657.128,007.484,40 
C02KX01 142KSbosentanNC2010,25 g302,85317,99OCipla Europe NVCipla (EU) Limited, Cipla Europe NVBosentan Ciplatbl. film obl. 56x125 mg151,43159,008.479,808.903,79 
C02KX01 181KSbosentanNC2010,25 g412,41433,03OALPHA-MEDICAL d.o.o.Pharmadox Healthcare LimitedPhantbl. film obl. 56x62,5 mg103,10108,265.773,686.062,36 
C02KX01 182KSbosentanNC2010,25 g245,31257,57OALPHA-MEDICAL d.o.o.Pharmadox Healthcare LimitedPhantbl. film obl. 56x125 mg122,65128,796.868,647.212,07 
C02KX02 061KSambrisentanNC2017,5 mg854,26896,97OGlaxoSmithKline (Ireland) LimitedAspen Bad Oldesloe, GlaxoSmithKline Trading Services LimitedVolibristbl. film obl. 30x5 mg569,50597,9817.085,1017.939,36 
C02KX02 062KSambrisentanNC2017,5 mg429,04450,49OGlaxoSmithKline (Ireland) LimitedAspen Bad Oldesloe, GlaxoSmithKline Trading Services LimitedVolibristbl. film obl. 30x10 mg572,05600,6517.161,5718.019,65 
C02KX02 101KSambrisentanNC2017,5 mg597,98627,87OTeva B.V.Teva UK Ltd.Ambrisentan Tevatbl. film obl. 30x5 mg398,65418,5811.959,5012.557,48 
C02KX02 102KSambrisentanNC2017,5 mg300,33315,34OTeva B.V.Teva UK Ltd.Ambrisentan Tevatbl. film obl. 30x10 mg400,44420,4612.013,1012.613,76 
C03BA04 151 
klortalidon25 mg 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
R
C03BA11 101 
indapamid2,5 mg1,261,32OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Indapamid SR Plivadrag. 30x1,5 mg0,680,7120,4121,43R
C03BA11 111 
indapamid2,5 mg1,131,19OBelupo d.d.BelupoIndamid SRdrag. 30x1,5 mg0,680,7120,4121,43R
C03BA11 131 
indapamid2,5 mg1,131,19OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Rawel SRtbl. film obl. 30x1,5 mg0,680,7120,4121,43R
C03BA11 132 
indapamid2,5 mg1,131,19OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Rawel SRtbl. film obl. 60x1,5 mg0,680,7140,8242,86R
C03BA11 145 
indapamid2,5 mg0,910,95OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelDipam retardtbl. s prod. oslob. 30x1,5 mg0,540,5716,3117,13R
C03BA11 172 
indapamid2,5 mg1,261,32OServier Pharma d.o.o.LLS, SII, AnpharmTertensif SRtbl. 30x1,5 mg0,680,7120,4121,43R
C03CA01 014PRfurosemid40 mg5,375,64PBelupo d.d.BelupoFursemidamp. 5x20 mg/2 ml2,692,8213,4314,10 
C03CA01 023PRfurosemid40 mg4,094,29PSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasEdemidotop. za inj., amp. 5x40 mg/4 ml4,094,2920,4321,45 
C03CA01 061PRfurosemid40 mg5,105,36Phameln pharma plus gmbhHameln rds, Siegfried Hameln GmbHFurosemid Hamelnamp. 10x20 mg/2 ml2,552,6825,5226,80 
C03CA01 112 
furosemid40 mg 
 
OBelupo d.d.BelupoFursemid fortetbl. 20x500 mg2,802,9455,9858,78R
C03CA01 122 
furosemid40 mg 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-LekEdemid fortetbl. 30x500 mg2,802,9483,9788,17R
C03CA01 171 
furosemid40 mg0,440,46OSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi Winthrop IndustrieLasixtbl. 20x40 mg0,440,468,809,24R
C04AB01 051DSfentolamin1 mg 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
C05BA01 404DSheparin 
 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Heparin kremakrema 30g (250 i.j./g)28,0629,4628,0629,46 
C07AA05 121 
propranolol0,16 g1,671,75OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPropranolol Sandoztbl. 50x40 mg0,420,4420,8921,93R
C07AA05 270 
propranolol0,16 g458,21481,12OPierre Fabre DermatologieFarmea, PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION – CHATEAURENARDHemangioloral. otop., boca 1x120 ml (3,75 mg/ml)1.288,711.353,151.288,711.353,15RSRC10
C07AB03 101 
atenolol75 mg0,650,68OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atenololtbl. 30x50 mg0,430,4512,9513,60R
C07AB03 112 
atenolol75 mg0,650,68OBelupo d.d.BelupoOrmidoltbl. 30x50 mg0,430,4512,9513,60R
C07AB03 113 
atenolol75 mg0,650,68OBelupo d.d.BelupoOrmidoltbl. 28x100 mg0,860,9124,1625,37R
C07AB07 101 
bisoprolol10 mg1,922,02OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Kordobistbl. 20x1,25 mg0,220,234,404,62R
C07AB07 102 
bisoprolol10 mg1,511,59OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Kordobistbl. 30x2,5 mg0,380,4011,3311,90R
C07AB07 103 
bisoprolol10 mg0,830,87OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Kordobistbl. 30x5 mg0,410,4312,4213,04R
C07AB07 111 
bisoprolol10 mg1,041,09OBelupo d.d.BelupoBisobeltbl. 30x5 mg0,410,4312,4213,04R
C07AB07 112 
bisoprolol10 mg0,670,70OBelupo d.d.BelupoBisobeltbl. 30x10 mg0,540,5716,2017,01R
C07AB07 114 
bisoprolol10 mg0,830,87OBelupo d.d.BelupoBisobeltbl. 60x5 mg0,410,4324,8426,08R
C07AB07 115 
bisoprolol10 mg0,830,87OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelBiproltbl. 30x5 mg0,410,4312,4213,04R
C07AB07 117 
bisoprolol10 mg1,681,76OBelupo d.d.BelupoBisobeltbl. 30x2,5 mg0,380,4011,3311,90R
C07AB07 118 
bisoprolol10 mg1,511,59OBelupo d.d.BelupoBisobeltbl. 60x2,5 mg0,380,4022,6623,79R
C07AB07 119 
bisoprolol10 mg1,511,59OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelBiproltbl. 30x2,5 mg0,380,4011,3311,90R
C07AB07 121 
bisoprolol10 mg0,920,97OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasByoltbl. film obl. 30x5 mg0,410,4312,4213,04R
C07AB07 122 
bisoprolol10 mg0,600,63OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasByoltbl. film obl. 30x10 mg0,540,5716,2017,01R
C07AB07 125 
bisoprolol10 mg1,681,76OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasByol Cortbl. film obl. 30x2,5 mg0,380,4011,3311,90R
C07AB07 126 
bisoprolol10 mg1,511,59OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasByol Cortbl. film obl. 50x2,5 mg0,380,4018,8819,82R
C07AB07 127 
bisoprolol10 mg1,761,85OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasByol Cortbl. film obl. 30x1,25 mg0,220,236,606,93R
C07AB07 128 
bisoprolol10 mg0,830,87OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasByoltbl. film obl. 60x5 mg0,410,4324,8426,08R
C07AB07 136 
bisoprolol10 mg1,511,59OAlkaloid d.o.o.AlkaloidTyreztbl. film obl. 30x2,5 mg0,380,4011,3311,90R
C07AB07 137 
bisoprolol10 mg0,830,87OAlkaloid d.o.o.AlkaloidTyreztbl. film obl. 30x5 mg0,410,4312,4213,04R
C07AB07 138 
bisoprolol10 mg0,540,57OAlkaloid d.o.o.AlkaloidTyreztbl. film obl. 30x10 mg0,540,5716,2017,01R
C07AB07 141 
bisoprolol10 mg2,082,18OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Lybroltbl. 20x1,25 mg0,220,234,404,62R
C07AB07 142 
bisoprolol10 mg1,511,59OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Lybroltbl. 30x2,5 mg0,380,4011,3311,90R
C07AB07 143 
bisoprolol10 mg0,830,87OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Lybroltbl. 30x3,75 mg0,310,339,329,79R
C07AB07 144 
bisoprolol10 mg0,830,87OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Lybroltbl. 30x5 mg0,410,4312,4213,04R
C07AB07 163 
bisoprolol10 mg0,930,97OMERCK d.o.o.MerckConcortbl. 30x10 mg0,930,9727,8029,19R
C07AB07 181 
bisoprolol10 mg1,511,59OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Sobycortbl. film obl. 30x2,5 mg0,380,4011,3311,90R
C07AB07 182 
bisoprolol10 mg0,830,87OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Sobycortbl. film obl. 30x5 mg0,410,4312,4213,04R
C07AB07 183 
bisoprolol10 mg0,540,57OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Sobycortbl. film obl. 30x10 mg0,540,5716,2017,01R
C07AB07 184 
bisoprolol10 mg1,361,43OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Sobycortbl. film obl. 60x2,5 mg0,340,3620,3921,41R
C07AB07 185 
bisoprolol10 mg0,750,78OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Sobycortbl. film obl. 60x5 mg0,370,3922,3623,48R
C07AB07 186 
bisoprolol10 mg0,490,51OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Sobycortbl. film obl. 60x10 mg0,490,5129,1630,62R
C07AB12 101 
nebivolol5 mg1,161,22OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Balkanpharma – Dupnitsa AD, Actavis LimitedNebivolol Plivatbl. 28x5 mg0,930,9826,0427,34R
C07AB12 111 
nebivolol5 mg0,900,94OBelupo d.d.BelupoNibeltbl. 14x5 mg0,900,9412,5513,18R
C07AB12 112 
nebivolol5 mg0,940,99OBelupo d.d.BelupoNibeltbl. 28x5 mg0,930,9826,0427,34R
C07AB12 121 
nebivolol5 mg0,930,98OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasNebyoltbl. 30x5 mg0,930,9827,9029,30R
C07AB12 122 
nebivolol5 mg0,840,88OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasNebyoltbl. 60x5 mg0,840,8850,5453,07R
C07AB12 141 
nebivolol5 mg0,840,88OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid – int d.o.o.Massidotbl. 28x5 mg0,840,8823,4424,61R
C07AG02 101 
karvedilol37,5 mg1,791,88OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Carvetrendtbl. 28x25 mg0,940,9826,2027,51R
C07AG02 102 
karvedilol37,5 mg2,132,24OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Carvetrendtbl. 28x12,5mg0,620,6517,4618,33R
C07AG02 103 
karvedilol37,5 mg4,564,79OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Carvetrendtbl. 28x6,25 mg0,580,6016,1116,92R
C07AG02 104 
karvedilol37,5 mg3,603,78OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Carvetrendtbl. 28x3,125 mg0,300,328,408,82R
C07AG02 114 
karvedilol37,5 mg4,885,12OBelupo d.d.BelupoCarveloltbl. 30x3,125 mg0,300,329,009,45R
C07AG02 115 
karvedilol37,5 mg4,224,43OBelupo d.d.BelupoCarveloltbl. 30x6,25 mg0,580,6017,2618,12R
C07AG02 116 
karvedilol37,5 mg2,132,24OBelupo d.d.BelupoCarveloltbl. 30x12,5 mg0,620,6518,7119,65R
C07AG02 117 
karvedilol37,5 mg1,671,75OBelupo d.d.BelupoCarveloltbl. 30x25 mg0,940,9828,0729,47R
C07AG02 131 
karvedilol37,5 mg3,603,78OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Coryoltbl. 28x3,125 mg0,300,328,408,82R
C07AG02 132 
karvedilol37,5 mg3,453,62OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Coryoltbl. 28x6,25 mg0,580,6016,1116,92R
C07AG02 133 
karvedilol37,5 mg1,871,96OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Coryoltbl. 28x12,5 mg0,620,6517,4618,33R
C07AG02 134 
karvedilol37,5 mg1,401,47OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Coryoltbl. 28x25 mg0,940,9826,2027,51R
C08CA01 101 
amlodipin5 mg0,480,51OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Vilpintbl. 30x5 mg0,480,5114,5415,27R
C08CA01 102 
amlodipin5 mg0,290,30OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Vilpintbl. 30x10 mg0,580,6017,2618,12R
C08CA01 111 
amlodipin5 mg0,480,51OBelupo d.d.BelupoAmonextbl. 30x5 mg0,480,5114,5415,27R
C08CA01 112 
amlodipin5 mg0,340,36OBelupo d.d.BelupoAmonextbl. 30x10 mg0,580,6017,2618,12R
C08CA01 113 
amlodipin5 mg0,460,48OBelupo d.d.BelupoAmonextbl. 60x5 mg0,360,3821,6022,68R
C08CA01 114 
amlodipin5 mg0,460,48OBelupo d.d.BelupoAmonextbl. 90x5 mg0,360,3832,4034,02R
C08CA01 115 
amlodipin5 mg0,330,35OBelupo d.d.BelupoAmonextbl. 60x10 mg0,540,5732,4034,02R
C08CA01 116 
amlodipin5 mg0,340,36OBelupo d.d.BelupoAmonextbl. 90x10 mg0,540,5748,6051,03R
C08CA01 123 
amlodipin5 mg0,480,51OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAmlopintbl. 30x5 mg0,480,5114,5415,27R
C08CA01 124 
amlodipin5 mg0,360,38OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAmlopintbl. 60x5 mg0,360,3821,6022,68R
C08CA01 125 
amlodipin5 mg0,450,47OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAmlopintbl. 90x5 mg0,360,3832,4034,02R
C08CA01 126 
amlodipin5 mg0,290,30OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAmlopintbl. 30x10 mg0,580,6017,2618,12R
C08CA01 127 
amlodipin5 mg0,270,28OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAmlopintbl. 60x10 mg0,540,5732,4034,02R
C08CA01 128 
amlodipin5 mg0,330,34OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAmlopintbl. 90x10 mg0,540,5748,6051,03R
C08CA01 131 
amlodipin5 mg0,480,51OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Tenoxtbl. 30x5 mg0,480,5114,5415,27R
C08CA01 132 
amlodipin5 mg0,290,30OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Tenoxtbl. 30x10 mg0,580,6017,2618,12R
C08CA01 133 
amlodipin5 mg0,360,38OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Tenoxtbl. 60x5 mg0,360,3821,6022,68R
C08CA01 134 
amlodipin5 mg0,270,28OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Tenoxtbl. 60x10 mg0,540,5732,4034,02R
C08CA01 141 
amlodipin5 mg0,480,51OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelLopintbl. 30x5 mg0,480,5114,5415,27R
C08CA01 142 
amlodipin5 mg0,380,40OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelLopintbl. 30x10 mg0,580,6017,2618,12R
C08CA01 143 
amlodipin5 mg0,270,28OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Amlodipin PharmaStbl. 30x10 mg0,540,5716,1816,99R
C08CA01 145 
amlodipin5 mg0,450,47OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Amlodipin PharmaStbl. 30x5 mg0,450,4713,4914,16R
C08CA01 146 
amlodipin5 mg0,350,36OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Amlodipin PharmaStbl. 60x5 mg0,350,3620,7921,83R
C08CA01 147 
amlodipin5 mg0,480,51OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCapreztbl. 30x5 mg0,480,5114,5415,27R
C08CA01 148 
amlodipin5 mg0,290,30OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCapreztbl. 30x10 mg0,580,6017,2618,12R
C08CA01 149 
amlodipin5 mg0,240,26OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Amlodipin PharmaStbl. 60x10 mg0,490,5129,2130,67R
C08CA01 161 
amlodipin5 mg0,480,51OJadran – Galenski Laboratorij d.d.CiplaAlmirintbl. 30x5 mg0,480,5114,5415,27R
C08CA01 171 
amlodipin5 mg0,480,51OPfizer Croatia d.o.o.Heinrich MackNorvasctbl. 30x5 mg0,480,5114,5415,27R
C08CA01 172 
amlodipin5 mg0,460,49OPfizer Croatia d.o.o.Heinrich MackNorvasctbl. 30x10 mg0,580,6017,2618,12R
C08CA01 181 
amlodipin5 mg0,430,46OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HAmlodipin Genericontbl. 30x5 mg0,430,4613,0013,65R
C08CA01 182 
amlodipin5 mg0,250,27OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HAmlodipin Genericontbl. 30x10 mg0,510,5315,2516,01R
C08CA01 183 
amlodipin5 mg0,320,34OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HAmlodipin Genericontbl. 90x5 mg0,320,3429,1630,62R
C08CA01 184 
amlodipin5 mg0,240,26OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HAmlodipin Genericontbl. 90x10 mg0,490,5143,7445,93R
C08CA05 131 
nifedipin srednje dugodjelujući30 mg0,710,75OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Cordipin Rtbl. 30x20 mg0,470,4914,1114,82R
C08CA05 132 
nifedipin dugodjelujući30 mg0,750,79OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Cordipin XLtbl. 20x40 mg1,011,0620,1021,11R
C08CA06 041DSnimodipinNC80150 mg427,60448,98PBayer d.o.o.Bayer HealthCare AGNimotop Sboč. inf. 1x10 mg/50 ml85,5289,8085,5289,80 
C08CA09 171 
lacidipin4 mg0,440,46ODOUBLE-E-PHARMA LimitedLaboratories BTTLacydynatbl. film obl. 28x4 mg0,440,4612,2912,90R
C08CA09 172 
lacidipin4 mg0,290,30ODOUBLE-E-PHARMA LimitedLaboratories BTTLacydynatbl. film obl. 28x6 mg0,430,4512,0812,68R
C08CA13 111 
lerkanidipin10 mg0,480,51OBelupo d.d.BelupoPinoxtbl. film obl. 28x10 mg0,480,5113,5714,25R
C08CA13 112 
lerkanidipin10 mg0,360,38OBelupo d.d.BelupoPinoxtbl. film obl. 56x10 mg0,360,3820,1621,17R
C08CA13 141 
lerkanidipin10 mg0,470,50OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Lerkanidipin PharmaStbl. film obl. 28x10 mg0,470,5013,2113,87R
C08CA13 142 
lerkanidipin10 mg0,350,37OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Lerkanidipin PharmaStbl. film obl. 56x10 mg0,350,3719,5920,57R
C08DA01 101 
verapamil0,24 g1,521,60OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Isoptintbl. 30x40 mg0,250,277,607,98R
C08DA01 103 
verapamil0,24 g1,041,09OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Isoptintbl. 20x120 mg0,520,5510,4010,92R
C09AA02 131 
enalapril10 mg0,480,50OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Enaptbl. 20x5 mg0,200,214,004,20R
C09AA02 132 
enalapril10 mg0,480,50OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Enaptbl. 20x10 mg0,350,377,007,35R
C09AA03 101 
lizinopril10 mg0,380,40OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Optimontbl. 30x5 mg0,190,205,705,99R
C09AA03 102 
lizinopril10 mg0,290,30OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Optimontbl. 30x10 mg0,290,308,709,14R
C09AA03 103 
lizinopril10 mg0,320,33OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Optimontbl. 30x20 mg0,630,6719,0019,95R
C09AA03 104 
lizinopril10 mg0,400,42OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicortbl. 30x5 mg0,200,216,006,30R
C09AA03 113 
lizinopril10 mg0,480,50OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 60x5 mg0,200,2112,0012,60R
C09AA03 114 
lizinopril10 mg0,480,50OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 30x5 mg0,200,216,006,30R
C09AA03 115 
lizinopril10 mg0,350,37OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 30x10 mg0,350,3710,5011,03R
C09AA03 116 
lizinopril10 mg0,320,33OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 30x20 mg0,630,6719,0019,95R
C09AA03 117 
lizinopril10 mg0,480,50OFarmal d.d.Farmal d.d.Lizinopril Farmaltbl. 30x5 mg0,200,216,006,30R
C09AA03 118 
lizinopril10 mg0,340,35OFarmal d.d.Farmal d.d.Lizinopril Farmaltbl. 30x10 mg0,340,3510,0510,55R
C09AA03 119 
lizinopril10 mg0,320,33OFarmal d.d.Farmal d.d.Lizinopril Farmaltbl. 30x20 mg0,630,6719,0019,95R
C09AA03 124 
lizinopril10 mg0,350,37OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 60x10 mg0,350,3721,0022,05R
C09AA03 125 
lizinopril10 mg0,250,27OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 60x20 mg0,510,5330,4031,92R
C09AA03 126 
lizinopril10 mg0,400,42OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicortbl. 60x5 mg0,200,2112,0012,60R
C09AA03 127 
lizinopril10 mg0,350,37OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicortbl. 30x10 mg0,350,3710,5011,03R
C09AA03 128 
lizinopril10 mg0,350,37OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicortbl. 60x10 mg0,350,3721,0022,05R
C09AA03 129 
lizinopril10 mg0,320,33OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicortbl. 30x20 mg0,630,6719,0019,95R
C09AA03 130 
lizinopril10 mg0,250,27OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicortbl. 60x20 mg0,510,5330,4031,92R
C09AA03 135 
lizinopril10 mg0,400,42OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaventbl. 60x5 mg0,200,2112,0012,60R
C09AA03 137 
lizinopril10 mg0,290,30OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaventbl. 30x10 mg0,290,308,709,14R
C09AA03 138 
lizinopril10 mg0,350,37OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaventbl. 60x10 mg0,350,3721,0022,05R
C09AA03 140 
lizinopril10 mg0,320,33OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaventbl. 30x20 mg0,630,6719,0019,95R
C09AA03 141 
lizinopril10 mg0,250,27OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaventbl. 60x20 mg0,510,5330,4031,92R
C09AA03 143 
lizinopril10 mg0,290,30OAlkaloid d.o.o.AlkaloidSkopryltbl. 30x10 mg0,290,308,709,14R
C09AA03 144 
lizinopril10 mg0,320,33OAlkaloid d.o.o.AlkaloidSkopryltbl. 30x20 mg0,630,6719,0019,95R
C09AA03 165 
lizinopril10 mg0,350,37OFarmal d.d.Farmal d.d.Lizinopril Farmaltbl. 60x10 mg0,350,3721,0022,05R
C09AA04 130 
perindopril4 mg0,400,42OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Perinevatbl. 30x2 mg0,200,216,006,30R
C09AA04 131 
perindopril4 mg0,480,50OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Perinevatbl. 30x4 mg0,350,3710,5011,03R
C09AA04 132 
perindopril4 mg0,480,50OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Perinevatbl. 60x4 mg0,350,3721,0022,05R
C09AA04 133 
perindopril4 mg0,320,33OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Perinevatbl. 30x8 mg0,630,6719,0019,95R
C09AA05 104 
ramipril2,5 mg0,480,50OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilentbl. 30x2,5 mg0,350,3710,5011,03R
C09AA05 105 
ramipril2,5 mg0,320,33OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilentbl. 30x5 mg0,630,6719,0019,95R
C09AA05 106 
ramipril2,5 mg0,240,25OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilentbl. 30x10 mg0,971,0229,1030,56R
C09AA05 107 
ramipril2,5 mg0,480,50OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilentbl. 60x2,5 mg0,350,3721,0022,05R
C09AA05 108 
ramipril2,5 mg0,250,27OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilentbl. 60x5 mg0,510,5330,4031,92R
C09AA05 109 
ramipril2,5 mg0,240,25OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilentbl. 60x10 mg0,971,0258,2061,11R
C09AA05 111 
ramipril2,5 mg0,480,50OBelupo d.d.BelupoRamedtbl. 28x1,25 mg0,200,215,605,88R
C09AA05 112 
ramipril2,5 mg0,350,37OBelupo d.d.BelupoRamedtbl. 28x2,5 mg0,350,379,8010,29R
C09AA05 113 
ramipril2,5 mg0,320,33OBelupo d.d.BelupoRamedtbl. 28x5 mg0,630,6617,7318,62R
C09AA05 114 
ramipril2,5 mg0,240,25OBelupo d.d.BelupoRamedtbl. 28x10 mg0,971,0227,1628,52R
C09AA05 115 
ramipril2,5 mg0,480,50OBelupo d.d.BelupoRamedtbl. 56x2,5 mg0,350,3719,6020,58R
C09AA05 116 
ramipril2,5 mg0,250,27OBelupo d.d.BelupoRamedtbl. 56x5 mg0,510,5328,3729,79R
C09AA05 117 
ramipril2,5 mg0,350,37OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Blocartbl. 28x2,5 mg0,350,379,8010,29R
C09AA05 118 
ramipril2,5 mg0,320,33OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Blocartbl. 28x5 mg0,630,6617,7318,62R
C09AA05 119 
ramipril2,5 mg0,240,25OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Blocartbl. 28x10 mg0,971,0227,1628,52R
C09AA05 121 
ramipril2,5 mg0,400,42OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPiramiltbl. 28x1,25 mg0,200,215,605,88R
C09AA05 122 
ramipril2,5 mg0,420,44OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPiramiltbl. 28x2,5 mg0,350,379,8010,29R
C09AA05 123 
ramipril2,5 mg0,470,49OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPiramiltbl. 50x2,5 mg0,350,3717,5018,38R
C09AA05 124 
ramipril2,5 mg0,320,33OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPiramiltbl. 28x5 mg0,630,6617,7318,62R
C09AA05 125 
ramipril2,5 mg0,250,27OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPiramiltbl. 50x5 mg0,510,5325,3326,60R
C09AA05 126 
ramipril2,5 mg0,240,25OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPiramiltbl. 28x10 mg0,971,0227,1628,52R
C09AA05 127 
ramipril2,5 mg0,240,25OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPiramiltbl. 50x10 mg0,971,0248,5050,93R
C09AA05 131 
ramipril2,5 mg0,430,45OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 30x1,25 mg0,200,216,006,30R
C09AA05 132 
ramipril2,5 mg0,430,45OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 60x1,25 mg0,200,2112,0012,60R
C09AA05 133 
ramipril2,5 mg0,420,44OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 30x2,5 mg0,350,3710,5011,03R
C09AA05 134 
ramipril2,5 mg0,470,49OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 60x2,5 mg0,350,3721,0022,05R
C09AA05 135 
ramipril2,5 mg0,320,33OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 30x5 mg0,630,6719,0019,95R
C09AA05 136 
ramipril2,5 mg0,250,27OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 60x5 mg0,510,5330,4031,92R
C09AA05 137 
ramipril2,5 mg0,240,25OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 30x10 mg0,971,0229,1030,56R
C09AA05 138 
ramipril2,5 mg0,240,25OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 60x10 mg0,971,0258,2061,11R
C09AA05 141 
ramipril2,5 mg0,430,45OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHRamipril Farmal/Ramipril Mibetbl. 28x2,5 mg0,350,379,8010,29R
C09AA05 142 
ramipril2,5 mg0,320,33OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHRamipril Farmal/Ramipril Mibetbl. 28x5 mg0,630,6617,7318,62R
C09AA05 143 
ramipril2,5 mg0,240,25OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHRamipril Farmal/Ramipril Mibetbl. 28x10 mg0,971,0227,1628,52R
C09AA05 161 
ramipril2,5 mg0,320,33OSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi-Aventis S.p.A., Sanofi-Aventis GmbH, Sanofi Winthrop QuetignyTritacetbl. 28x5 mg0,630,6617,7318,62R
C09AA05 164 
ramipril2,5 mg0,240,25OSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Sanofi-Aventis S.p.A., Sanofi-Aventis GmbH, Sanofi Winthrop QuetignyTritacetbl. 28x10 mg0,971,0227,1628,52R
C09AA05 172 
ramipril2,5 mg0,320,33OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HRamipril Genericontbl. 30x5 mg0,630,6719,0019,95R
C09AA05 173 
ramipril2,5 mg0,240,25OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HRamipril Genericontbl. 30x10 mg0,971,0229,1030,56R
C09AA05 174 
ramipril2,5 mg0,320,33OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HRamipril Genericontbl. 90x2,5 mg0,320,3328,3529,77R
C09AA05 176 
ramipril2,5 mg0,240,25OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HRamipril Genericontbl. 90x10 mg0,971,0287,3091,67R
C09AA08 133 
cilazapril2,5 mg0,480,50OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Cazaproltbl. film obl. 30x2,5 mg0,350,3710,5011,03R
C09AA08 134 
cilazapril2,5 mg0,480,50OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Cazaproltbl. film obl. 60x2,5 mg0,350,3721,0022,05R
C09BA02 132 
enalapril + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Enap Htbl. 20x(10 mg + 25 mg)0,600,6211,9012,50R
C09BA02 134 
enalapril + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Enap HL 20tbl. 30x(20 mg + 12,5 mg)0,890,9426,8028,14R
C09BA02 135 
enalapril + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Enap HL 20tbl. 60x(20 mg + 12,5 mg)0,840,8950,6053,13R
C09BA03 101 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Optimon Plustbl. 30x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9727,8029,19R
C09BA03 112 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OBelupo d.d.BelupoIruzidtbl. 30x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9727,8029,19R
C09BA03 113 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OBelupo d.d.BelupoIruzidtbl. 60x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9755,6058,38R
C09BA03 114 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OBelupo d.d.BelupoIruzidtbl. 30x(10 mg + 12,5 mg)0,640,6719,1020,06R
C09BA03 115 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OBelupo d.d.BelupoIruzidtbl. 60x(10 mg + 12,5 mg)0,640,6738,2040,11R
C09BA03 116 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OBelupo d.d.BelupoIruzidtbl. 30x(20 mg + 25 mg)0,930,9727,8029,19R
C09BA03 117 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OBelupo d.d.BelupoIruzidtbl. 60x(20 mg + 25 mg)0,840,8850,2052,71R
C09BA03 121 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicor Htbl. 20x(10 mg + 12,5 mg)0,640,6712,7413,38R
C09BA03 122 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicor Htbl. 20x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9718,5319,46R
C09BA03 123 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicor Htbl. 30x(10 mg + 12,5 mg)0,640,6719,1020,06R
C09BA03 124 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicor Htbl. 30x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9727,8029,19R
C09BA03 131 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaven HLtbl. 30x(10 mg + 12,5 mg)0,590,6217,7018,59R
C09BA03 132 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaven HLtbl. 60x(10 mg + 12,5 mg)0,590,6235,4037,17R
C09BA03 134 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaven HL 20tbl. 30x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9727,8029,19R
C09BA03 135 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaven HL 20tbl. 60x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9755,6058,38R
C09BA03 137 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaven HDtbl. 30x(20 mg + 25 mg)0,920,9727,7329,12R
C09BA03 138 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaven HDtbl. 60x(20 mg + 25 mg)0,840,8850,2052,71R
C09BA03 142 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHLizinopril H/Lizinopril H Mibetbl. 30x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9727,8029,19R
C09BA03 145 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OAlkaloid d.o.o.AlkaloidSkopryl Plustbl. 30x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9727,8029,19R
C09BA03 146 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OAlkaloid d.o.o.AlkaloidSkopryl Plustbl. 60x(20 mg + 12,5 mg)0,870,9152,0054,60R
C09BA03 165 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OSTADA d.o.o.STADAVitozidtbl. 30x(10 mg + 12,5 mg)0,590,6217,7018,59R
C09BA03 166 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OSTADA d.o.o.STADAVitozidtbl. 60x(10 mg + 12,5 mg)0,590,6235,4037,17R
C09BA03 167 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OSTADA d.o.o.STADAVitozidtbl. 30x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9727,8029,19R
C09BA03 168 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
 
OSTADA d.o.o.STADAVitozidtbl. 60x(20 mg + 12,5 mg)0,870,9152,0054,60R
C09BA04 102 
perindopril + indapamid 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oCo-Articeltbl. film obl. 30x(5 mg + 1,25 mg)0,830,8724,8126,05R
C09BA04 104 
perindopril + indapamid 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva UK Ltd., Merckle GmbHCo-Articeltbl. film obl. 30x(10 mg + 2,5 mg)1,912,0157,3960,26R
C09BA04 131 
perindopril + indapamid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Co-Perinevatbl. 60x(2 mg + 0,625 mg)0,340,3520,2221,23R
C09BA04 132 
perindopril + indapamid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Co-Perinevatbl. 30x(4 mg + 1,25 mg)0,670,7120,2121,22R
C09BA04 133 
perindopril + indapamid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Co-Perinevatbl. 60x(4 mg + 1,25 mg)0,670,7140,4242,44R
C09BA04 134 
perindopril + indapamid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Co-Perinevatbl. 30x(8 mg + 2,5 mg)1,091,1532,7534,39R
C09BA04 135 
perindopril + indapamid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Co-Perinevatbl. 60x(8 mg + 2,5 mg)1,091,1565,5068,78R
C09BA04 136 
perindopril + indapamid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Co-Perinevatbl. 30x(2 mg + 0,625 mg)0,340,3510,1110,62R
C09BA05 103 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilen Plustbl. 30x(2,5 mg + 12,5 mg)0,640,6719,1020,06R
C09BA05 104 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilen Plustbl. 30x(5 mg + 25 mg)0,930,9727,8029,19R
C09BA05 105 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilen Plustbl. 60x(2,5 mg + 12,5 mg)0,640,6738,2040,11R
C09BA05 106 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilen Plustbl. 60x(5 mg + 25 mg)0,840,8850,2052,71R
C09BA05 111 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OBelupo d.d.BelupoRamzidtbl. 28x(2,5mg + 12,5 mg)0,640,6717,8318,72R
C09BA05 112 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OBelupo d.d.BelupoRamzidtbl. 28x(5 mg + 25 mg)0,930,9725,9527,25R
C09BA05 113 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OBelupo d.d.BelupoRamzidtbl. 56x(2,5 mg + 12,5 mg)0,640,6735,6537,43R
C09BA05 114 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OBelupo d.d.BelupoRamzidtbl. 56x(5 mg + 25 mg) mg0,840,8846,8549,19R
C09BA05 121 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasPiramil HLtbl. 28x(2,5 mg + 12,5 mg)0,640,6717,8318,72R
C09BA05 123 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasPiramil Htbl. 28x(5mg + 25 mg)0,930,9725,9527,25R
C09BA05 128 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Blocar Plustbl. 28x(2,5mg + 12,5 mg)0,560,5915,6216,40R
C09BA05 129 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Blocar Plustbl. 28x(5 mg + 25 mg)0,910,9525,4526,72R
C09BA05 131 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampril HLtbl. 30x(2,5 mg + 12,5 mg)0,640,6719,1020,06R
C09BA05 132 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampril HLtbl. 60x(2,5 mg + 12,5 mg)0,640,6738,2040,11R
C09BA05 133 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampril HDtbl. 30x(5 mg + 25 mg)0,930,9727,8029,19R
C09BA05 134 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampril HDtbl. 60x(5 mg + 25 mg)0,840,8850,2052,71R
C09BA05 141 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHRamipril H Farmal/Ramipril H Mibetbl. 28x(2,5 mg + 12,5 mg)0,640,6717,8318,72R
C09BA05 142 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHRamipril H Farmal/Ramipril H Mibetbl. 28x(5 mg + 25 mg)0,930,9725,9527,25R
C09BA05 161 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OSANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.Aventis Pharma S.p.ATritazidetbl. 28x(2,5 mg + 12,5 mg)0,640,6717,8318,72R
C09BA05 171 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HRamicomp Genericon 2,5 mg/12,5 mgtbl. 30x(2,5 mg + 12,5 mg)0,620,6518,6019,53R
C09BA05 172 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HRamicomp Genericon 5 mg/25 mgtbl. 30x(5 mg + 25 mg)0,930,9727,8029,19R
C09BA05 173 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HRamicomp Genericon 2,5 mg/12,5 mgtbl. 90x(2,5 mg + 12,5 mg)0,610,6454,5757,30R
C09BA05 174 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HRamicomp Genericon 5 mg/25 mgtbl. 90x(5 mg + 25 mg)0,840,8875,3079,07R
C09BA08 131 
cilazapril + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Co-Cazaproltbl. film obl. 30x(5 mg + 12,5 mg)0,930,9727,8029,19R
C09BA08 132 
cilazapril + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Co-Cazaproltbl. film obl. 60x(5 mg + 12,5 mg)0,870,9152,0054,60R
C09BB04 103 
perindopril + amlodipin 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva Czech Industries s.r.o., Teva Pharma S.L.U., Teva UK Ltd., Teva Operations Poland Sp. z o.o., Teva Pharmaceuticals, Teva Pharma B.V.Articel-Amtbl. 30x(10 mg + 5 mg)1,281,3438,2940,20R
C09BB04 104 
perindopril + amlodipin 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva Czech Industries s.r.o., Teva Pharma S.L.U., Teva UK Ltd., Teva Operations Poland Sp. z o.o., Teva Pharmaceuticals, Teva Pharma B.V.Articel-Amtbl. 30x(10 mg + 10 mg)1,371,4441,0143,06R
C09BB04 111 
perindopril + amlodipin 
 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Adamed Pharma S.A., Jadran Galenski laboratorij d.d.Almirincombtbl. 30x(4 mg + 5 mg)0,470,5014,1514,86R
C09BB04 112 
perindopril + amlodipin 
 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Adamed Pharma S.A., Jadran Galenski laboratorij d.d.Almirincombtbl. 30x(4 mg + 10 mg)0,470,5014,1514,86R
C09BB04 113 
perindopril + amlodipin 
 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Adamed Pharma S.A., Jadran Galenski laboratorij d.d.Almirincombtbl. 30x(8 mg + 5 mg)0,780,8223,3124,48R
C09BB04 114 
perindopril + amlodipin 
 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Adamed Pharma S.A., Jadran Galenski laboratorij d.d.Almirincombtbl. 30x(8 mg + 10 mg)0,820,8724,7225,96R
C09BB04 131 
perindopril + amlodipin 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Dalnevatbl. 30x(4 mg + 5 mg)0,670,7120,2121,22R
C09BB04 132 
perindopril + amlodipin 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Dalnevatbl. 30x(4 mg + 10 mg)0,670,7120,2121,22R
C09BB04 133 
perindopril + amlodipin 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Dalnevatbl. 30x(8 mg + 5 mg)1,111,1733,3034,97R
C09BB04 134 
perindopril + amlodipin 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Dalnevatbl. 30x(8 mg + 10 mg)1,181,2435,3237,09R
C09BB04 135 
perindopril + amlodipin 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Predalnevatbl. 30x(2,85 mg + 2,5 mg)0,390,4011,5612,14R
C09BB07 101 
ramipril + amlodipin 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva-Hrvatska d.o.o.Prilen-Amcaps. tvrda 30x(5 mg + 5 mg)0,951,0028,6130,04R
C09BB07 102 
ramipril + amlodipin 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva-Hrvatska d.o.o.Prilen-Amcaps. tvrda 60x(5 mg + 5 mg)0,860,9051,5054,08R
C09BB07 103 
ramipril + amlodipin 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva-Hrvatska d.o.o.Prilen-Amcaps. tvrda 30x(5 mg + 10 mg)0,951,0028,6130,04R
C09BB07 104 
ramipril + amlodipin 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva-Hrvatska d.o.o.Prilen-Amcaps. tvrda 60x(5 mg + 10 mg)0,860,9051,5054,08R
C09BB07 105 
ramipril + amlodipin 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva-Hrvatska d.o.o.Prilen-Amcaps. tvrda 30x(10 mg + 5 mg)1,131,1933,9635,66R
C09BB07 106 
ramipril + amlodipin 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva-Hrvatska d.o.o.Prilen-Amcaps. tvrda 30x(10 mg + 10 mg)1,131,1933,9635,66R
C09BB07 110 
ramipril + amlodipin 
 
 
OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 60x(10 mg + 10 mg)1,021,0761,1364,19R
C09BB07 111 
ramipril + amlodipin 
 
 
OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 30x(2,5 mg + 5 mg)0,710,7421,1522,21R
C09BB07 112 
ramipril + amlodipin 
 
 
OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 60x(2,5 mg + 5 mg)0,630,6738,0739,97R
C09BB07 113 
ramipril + amlodipin 
 
 
OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 30x(5 mg + 5 mg)0,951,0028,6130,04R
C09BB07 114 
ramipril + amlodipin 
 
 
OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 60x(5 mg + 5 mg)0,860,9051,5054,08R
C09BB07 115 
ramipril + amlodipin 
 
 
OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 30x(5 mg + 10 mg)0,951,0028,6130,04R
C09BB07 116 
ramipril + amlodipin 
 
 
OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 60x(5 mg + 10 mg)0,860,9051,5054,08R
C09BB07 117 
ramipril + amlodipin 
 
 
OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 30x(10 mg + 5 mg)1,131,1933,9635,66R
C09BB07 118 
ramipril + amlodipin 
 
 
OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 60x(10 mg + 5 mg)1,021,0761,1364,19R
C09BB07 119 
ramipril + amlodipin 
 
 
OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 30x(10 mg + 10 mg)1,131,1933,9635,66R
C09BB07 122 
ramipril + amlodipin 
 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPrylarcaps. tvrda 30x(5 mg + 5 mg)0,951,0028,6130,04R
C09BB07 123 
ramipril + amlodipin 
 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPrylarcaps. tvrda 30x(10 mg + 5 mg)1,131,1933,9635,66R
C09BB07 124 
ramipril + amlodipin 
 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPrylarcaps. tvrda 30x(5 mg + 10 mg)0,951,0028,6130,04R
C09BB07 125 
ramipril + amlodipin 
 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPrylarcaps. tvrda 30x(10 mg + 10 mg)1,131,1933,9635,66R
C09BB07 131 
ramipril + amlodipin 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHRameamcaps. tvrda 30x(5 mg + 5 mg)0,951,0028,6130,04R
C09BB07 132 
ramipril + amlodipin 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHRameamcaps. tvrda 30x(5 mg + 10 mg)0,951,0028,6130,04R
C09BB07 133 
ramipril + amlodipin 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHRameamcaps. tvrda 30x(10 mg + 5 mg)1,131,1933,9635,66R
C09BB07 134 
ramipril + amlodipin 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHRameamcaps. tvrda 30x(10 mg + 10 mg)1,131,1933,9635,66R
C09BB07 181 
ramipril + amlodipin 
 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Adamed Pharma S.A.Pinmirolcaps. tvrda 30x(5 mg + 5 mg)0,910,9527,1828,54R
C09BB07 182 
ramipril + amlodipin 
 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Adamed Pharma S.A.Pinmirolcaps. tvrda 30x(5 mg + 10 mg)0,910,9527,1828,54R
C09BB07 183 
ramipril + amlodipin 
 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Adamed Pharma S.A.Pinmirolcaps. tvrda 30x(10 mg + 5 mg)1,081,1332,2633,87R
C09BB07 184 
ramipril + amlodipin 
 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Adamed Pharma S.A.Pinmirolcaps. tvrda 30x(10 mg + 10 mg)1,081,1332,2633,87R
C09BX01 131 
perindopril + indapamid + amlodipin 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Co-Dalnevatbl. film obl. 30x(4 mg + 1,25 mg + 5 mg)0,830,8724,8526,09R
C09BX01 132 
perindopril + indapamid + amlodipin 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Co-Dalnevatbl. film obl. 30x(4 mg + 1,25 mg + 10 mg)0,880,9326,5027,83R
C09BX01 133 
perindopril + indapamid + amlodipin 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Co-Dalnevatbl. film obl. 30x(8 mg + 2,5 mg + 5 mg)1,651,7349,3951,86R
C09BX01 134 
perindopril + indapamid + amlodipin 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Co-Dalnevatbl. film obl. 30x(8 mg + 2,5 mg + 10 mg)1,701,7951,0553,60R
C09BX03 121 
ramipril + amlodipin + hidroklorotiazid 
 
 
OSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d.Prylar Hcaps. tvrda 30x(5 mg + 5 mg + 12,5 mg)0,750,7822,4023,52R
C09BX03 122 
ramipril + amlodipin + hidroklorotiazid 
 
 
OSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d.Prylar Hcaps. tvrda 30x(5 mg + 5 mg + 25 mg)0,750,7822,4023,52R
C09BX03 123 
ramipril + amlodipin + hidroklorotiazid 
 
 
OSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d.Prylar Hcaps. tvrda 30x(10 mg + 5 mg + 25 mg)1,001,0529,8931,38R
C09BX03 124 
ramipril + amlodipin + hidroklorotiazid 
 
 
OSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d.Prylar Hcaps. tvrda 30x(10 mg + 10 mg + 25 mg)1,051,1031,4733,04R
C09BX03 171 
ramipril + amlodipin + hidroklorotiazid 
 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Adamed Pharma S.A.Pinmirol Pluscaps. tvrda 30x(5 mg + 5 mg + 12,5 mg)1,071,1232,0033,60R
C09BX03 172 
ramipril + amlodipin + hidroklorotiazid 
 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Adamed Pharma S.A.Pinmirol Pluscaps. tvrda 30x(5 mg + 5 mg + 25 mg)1,071,1232,0033,60R
C09BX03 173 
ramipril + amlodipin + hidroklorotiazid 
 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Adamed Pharma S.A.Pinmirol Pluscaps. tvrda 30x(10 mg + 5 mg + 25 mg)1,421,4942,7044,84R
C09BX03 174 
ramipril + amlodipin + hidroklorotiazid 
 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Adamed Pharma S.A.Pinmirol Pluscaps. tvrda 30x(10 mg + 10 mg + 25 mg)1,501,5744,9547,20R
C09CA01 101 
losartan50 mg0,730,77OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Losartictbl. 28x50 mg0,550,5815,4016,17RRC02
C09CA01 121 
losartan50 mg0,730,77OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelLotantbl. film obl. 28x50 mg0,550,5815,4016,17RRC02
C09CA01 125 
losartan50 mg0,550,58OAlkaloid d.o.o.AlkaloidLotartbl. film obl. 30x50 mg0,550,5816,5017,33RRC02
C09CA01 126 
losartan50 mg0,580,61OAlkaloid d.o.o.AlkaloidLotartbl. film obl. 30x100 mg1,161,2134,7036,44RRC02
C09CA01 131 
losartan50 mg0,550,58OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Loristatbl. 28 x 50 mg0,550,5815,4016,17RRC02
C09CA01 132 
losartan50 mg0,580,61OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Loristatbl. 28x100 mg1,161,2132,3934,01RRC02
C09CA03 111 
valsartan80 mg0,660,69OBelupo d.d.BelupoValtbl. film obl. 28x80 mg0,550,5815,4016,17RRC02
C09CA03 112 
valsartan80 mg0,580,61OBelupo d.d.BelupoValtbl. film obl. 28x160 mg1,161,2132,3934,01RRC02
C09CA03 113 
valsartan80 mg0,740,78OBelupo d.d.BelupoValtbl. film obl. 56x80 mg0,550,5830,8032,34RRC02
C09CA03 114 
valsartan80 mg0,580,61OBelupo d.d.BelupoValtbl. film obl. 56x160 mg1,161,2164,7768,01RRC02
C09CA03 121 
valsartan80 mg0,550,58OSandoz d.o.o.Sandoz-LekValnormtbl. film obl. 30x80 mg0,550,5816,5017,33RRC02
C09CA03 122 
valsartan80 mg0,580,61OSandoz d.o.o.Sandoz-LekValnormtbl. film obl. 30x160 mg1,161,2134,7036,44RRC02
C09CA03 124 
valsartan80 mg0,530,56OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Desarttbl. film obl. 28x80 mg0,530,5614,8015,54RRC02
C09CA03 125 
valsartan80 mg0,580,61OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Desarttbl. film obl. 28x160 mg1,161,2132,3934,01RRC02
C09CA03 132 
valsartan80 mg0,550,58OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Valsacortbl. film obl. 28x80 mg0,550,5815,4016,17RRC02
C09CA03 133 
valsartan80 mg0,580,61OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Valsacortbl. film obl. 28x160 mg1,161,2132,3934,01RRC02
C09CA03 134 
valsartan80 mg0,580,61OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Valsacortbl. film obl. 28x320 mg2,332,4565,2468,50RRC02
C09CA03 135 
valsartan80 mg0,790,83OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Valsacortbl. film obl. 56x320 mg2,332,45130,48137,00RRC02
C09CA06 122 
kandesartan8 mg0,580,61OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Kandeprestbl. 28x16 mg1,161,2132,3934,01Rpc04
C09CA07 131 
telmisartan40 mg0,690,72OKrka, Tovarna zdravil d.d.Krka d.d., Krka PolskaToluratbl. 30x40 mg0,550,5816,5017,33RRC02
C09CA07 132 
telmisartan40 mg0,580,61OKrka, Tovarna zdravil d.d.Krka d.d., Krka PolskaToluratbl. 30x80 mg1,161,2134,7036,44RRC02
C09CA07 182 
telmisartan40 mg0,570,60OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimMicardistbl. 28x80 mg1,141,2031,9233,52Rpc04
C09DA01 101 
losartan + hidroklorotiazid 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Losartic plustbl. 28x(50 mg + 12,5 mg)0,951,0026,6027,93RRC02
C09DA01 121 
losartan + hidroklorotiazid 
 
 
OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelLotan Htbl. 28x(50 mg + 12,5 mg)0,951,0026,6027,93RRC02
C09DA01 131 
losartan + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Lorista Htbl. film obl. 28x(50 mg + 12,5 mg)0,951,0026,6027,93RRC02
C09DA01 132 
losartan + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Lorista HDtbl. film obl. 30x(100 mg + 25 mg)1,151,2134,6036,33RRC02
C09DA01 133 
losartan + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Lorista HDtbl. film obl. 60x(100 mg + 25 mg)1,151,2169,2072,66RRC02
C09DA01 134 
losartan + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA d.d.Lorista Htbl. film obl. 28x(100 mg + 12,5 mg)1,271,3335,5637,34RRC02
C09DA01 161 
losartan + hidroklorotiazid 
 
 
OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeHyzaartbl. 28x(50 mg + 12,5 mg)0,951,0026,6027,93Rpc04
C09DA01 162 
losartan + hidroklorotiazid 
 
 
OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeFortzaartbl. 28x(100 mg + 25 mg)1,311,3836,7738,61RRC02
C09DA01 163 
losartan + hidroklorotiazid 
 
 
OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeHyzaartbl. film obl. 28x(100 mg + 12,5 mg)1,271,3335,5637,34RRC02
C09DA03 111 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OBelupo d.d.BelupoVal Plustbl. film obl. 28x(80 mg + 12,5 mg)0,951,0026,6027,93RRC02
C09DA03 112 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OBelupo d.d.BelupoVal Plustbl. film obl. 28x(160 mg + 12,5 mg)1,361,4338,0839,98RRC02
C09DA03 113 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OBelupo d.d.BelupoVal Plustbl. film obl. 56x(80 mg + 12,5 mg)0,951,0053,2055,86RRC02
C09DA03 114 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OBelupo d.d.BelupoVal Plustbl. film obl. 56x(160 mg + 12,5 mg)1,361,4376,1679,97RRC02
C09DA03 121 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-LekValnorm Htbl. film obl. 30x(80 mg + 12,5 mg)0,951,0028,5029,93RRC02
C09DA03 122 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-LekValnorm Htbl. film obl. 30x(160 mg + 12,5 mg)1,361,4340,8042,84RRC02
C09DA03 124 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-LekValnorm Htbl. film obl. 30x(160 mg + 25 mg)1,361,4340,8042,84RRC02
C09DA03 131 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Valsacombitbl. film obl. 28x(80 mg + 12,5 mg)0,951,0026,6027,93RRC02
C09DA03 132 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Valsacombitbl. film obl. 56x(80 mg + 12,5 mg)0,951,0053,2055,86RRC02
C09DA03 133 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Valsacombitbl. film obl. 28x(160 mg + 12,5 mg)1,361,4338,0839,98RRC02
C09DA03 134 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Valsacombitbl. film obl. 56x(160 mg + 12,5 mg)1,361,4376,1679,97RRC02
C09DA03 135 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Valsacombitbl. film obl. 28x(160 mg + 25 mg)1,361,4338,0839,98RRC02
C09DA03 136 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Valsacombitbl. film obl. 56x(160 mg + 25 mg)1,361,4376,1679,97RRC02
C09DA03 137 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Valsacombitbl. film obl. 28x(320 mg + 12,5 mg)2,722,8676,2580,06RRC02
C09DA03 138 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Valsacombitbl. film obl. 56x(320 mg + 12,5 mg)2,722,86152,50160,13RRC02
C09DA03 139 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Valsacombitbl. film obl. 28x(320 mg + 25 mg)2,722,8676,2580,06RRC02
C09DA03 164 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaCo-Diovantbl. film obl. 28x(320 mg + 12,5 mg)2,722,8676,2580,06RRC02
C09DA06 121 
kandesartan + hidroklorotiazid 
 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Kandepres Plustbl. 28x(16 mg + 12,5 mg)1,361,4338,0839,98Rpc04
C09DA07 131 
telmisartan + hidroklorotiazid 
 
 
OKrka, Tovarna zdravil d.d.Krka d.d., Krka Polska Sp. zo. o., TAD Pharma GmbHTolucombitbl. 30x(40 mg + 12,5 mg)0,951,0028,5029,93RRC02
C09DA07 132 
telmisartan + hidroklorotiazid 
 
 
OKrka, Tovarna zdravil d.d.Krka d.d., Krka Polska Sp. zo. o., TAD Pharma GmbHTolucombitbl. 30x(80 mg + 12,5 mg)1,361,4340,8042,84RRC02
C09DA07 133 
telmisartan + hidroklorotiazid 
 
 
OKrka, Tovarna zdravil d.d.Krka d.d., Krka Polska Sp. zo. o., TAD Pharma GmbHTolucombitbl. 30x(80 mg + 25 mg)1,361,4340,8042,84RRC02
C09DA07 134 
telmisartan + hidroklorotiazid 
 
 
OKrka, Tovarna zdravil d.d.Krka d.d., Krka Polska Sp. zo. o., TAD Pharma GmbHTolucombitbl. 60x(40 mg + 12,5 mg)0,930,9755,7158,50RRC02
C09DA07 135 
telmisartan + hidroklorotiazid 
 
 
OKrka, Tovarna zdravil d.d.Krka d.d., Krka Polska Sp. zo. o., TAD Pharma GmbHTolucombitbl. 60x(80 mg + 12,5 mg)1,361,4381,6085,68RRC02
C09DA07 136 
telmisartan + hidroklorotiazid 
 
 
OKrka, Tovarna zdravil d.d.Krka d.d., Krka Polska Sp. zo. o., TAD Pharma GmbHTolucombitbl. 60x(80 mg + 25 mg)1,361,4381,6085,68RRC02
C09DB01 121 
amlodipin + valsartan 
 
 
OSandoz d.o.o.Novartis Pharma GmbHAmlodipin/valsartan Sandoztbl. film obl. 28x(5 mg + 80 mg)0,550,5815,3716,14Rpc04
C09DB01 122 
amlodipin + valsartan 
 
 
OSandoz d.o.o.Novartis Pharma GmbHAmlodipin/valsartan Sandoztbl. film obl. 28x(5 mg + 160 mg)1,071,1229,8631,35Rpc04
C09DB01 123 
amlodipin + valsartan 
 
 
OSandoz d.o.o.Novartis Pharma GmbHAmlodipin/valsartan Sandoztbl. film obl. 28x(10 mg + 160 mg)1,071,1229,8631,35Rpc04
C09DB01 141 
amlodipin + valsartan 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., Krka-farma d.o.o.Wamloxtbl. film obl. 30x(5 mg + 160 mg)1,071,1231,9933,59Rpc04
C09DB01 142 
amlodipin + valsartan 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., Krka-farma d.o.o.Wamloxtbl. film obl. 30x(10 mg + 160 mg)1,071,1231,9933,59Rpc04
C09DB01 143 
amlodipin + valsartan 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbhWamloxtbl. film obl. 30x(5 mg + 80 mg)0,550,5816,4717,29Rpc04
C09DX01 111 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OBelupo d.d.Belupo lijekovi i kozmetika d.d.Vainas HCTtbl. film obl. 30x(5 mg + 160 mg + 12,5 mg)1,111,1733,3234,99RRC02
C09DX01 112 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OBelupo d.d.Belupo lijekovi i kozmetika d.d.Vainas HCTtbl. film obl. 30x(5 mg + 160 mg + 25 mg)1,111,1733,3234,99RRC02
C09DX01 113 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OBelupo d.d.Belupo lijekovi i kozmetika d.d.Vainas HCTtbl. film obl. 30x(10 mg + 160 mg + 12,5 mg)1,181,2435,3137,08RRC02
C09DX01 114 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OBelupo d.d.Belupo lijekovi i kozmetika d.d.Vainas HCTtbl. film obl. 30x(10 mg + 160 mg + 25 mg)1,181,2435,3137,08RRC02
C09DX01 124 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OSandoz d.o.o.Salutas Pharma GmbHDipperam HCTtbl. film obl. 28x(5 mg + 160 mg + 12,5 mg)1,251,3235,0736,82RRC02
C09DX01 125 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OSandoz d.o.o.Salutas Pharma GmbHDipperam HCTtbl. film obl. 28x(5 mg + 160 mg + 25 mg)1,171,2332,7334,37RRC02
C09DX01 126 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OSandoz d.o.o.Salutas Pharma GmbHDipperam HCTtbl. film obl. 28x(10 mg + 160 mg + 12,5 mg)1,331,3937,1739,03RRC02
C09DX01 131 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GMBHValtricomtbl. film obl. 30x(5 mg + 160 mg + 12,5 mg)1,171,2335,0736,82RRC02
C09DX01 132 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GMBHValtricomtbl. film obl. 30x(10 mg + 160 mg + 12,5 mg)1,241,3037,1739,03RRC02
C09DX01 133 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GMBHValtricomtbl. film obl. 30x(5 mg + 160 mg + 25 mg)1,171,2335,0736,82RRC02
C09DX01 134 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GMBHValtricomtbl. film obl. 30x(10 mg + 320 mg + 25 mg)2,222,3366,6369,96RRC02
C09DX01 171 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Balkanpharma – Dupnitsa ADAmlodipin/valsartan/HCT Genericontbl. film obl. 30x(5 mg + 160 mg + 12,5 mg)1,111,1733,3234,99RRC02
C09DX01 172 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Pliva Hrvatska d.o.oAmlodipin/valsartan/HCT Genericontbl. film obl. 30x(10 mg + 160 mg + 12,5 mg)1,181,2435,3137,08RRC02
C09DX01 173 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Pliva Hrvatska d.o.oAmlodipin/valsartan/HCT Genericontbl. film obl. 30x(5 mg + 160 mg + 25 mg)1,111,1733,3234,99RRC02
C09DX01 174 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Balkanpharma – Dupnitsa ADAmlodipin/valsartan/HCT Genericontbl. film obl. 30x(10 mg + 320 mg + 25 mg)2,112,2263,3066,47RRC02
C10AA01 106 
simvastatin30 mg1,141,20OAlkaloid d.o.o.AlkaloidLipterratbl. film obl. 28x10 mg0,380,4010,6411,17RRC03
C10AA01 108 
simvastatin30 mg0,500,53OAlkaloid d.o.o.AlkaloidLipterratbl. film obl. 28x20 mg0,500,5314,0314,73RRC03
C10AA01 109 
simvastatin30 mg1,051,10OAlkaloid d.o.o.AlkaloidLipterratbl. film obl. 28x40 mg1,051,1029,3330,80RRC03
C10AA01 112 
simvastatin30 mg1,141,20OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Simvaxtbl. film obl. 28x10 mg0,380,4010,6411,17RRC03
C10AA01 114 
simvastatin30 mg0,500,53OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Simvaxtbl. film obl. 28x20 mg0,500,5314,0314,73RRC03
C10AA01 116 
simvastatin30 mg1,051,10OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Simvaxtbl. film obl. 28x40 mg1,051,1029,3330,80RRC03
C10AA01 131 
simvastatin30 mg1,171,23OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 20x10 mg0,380,407,607,98RRC03
C10AA01 132 
simvastatin30 mg1,141,20OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 28x10 mg0,380,4010,6411,17RRC03
C10AA01 133 
simvastatin30 mg0,500,53OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 20x20 mg0,500,5310,0210,52RRC03
C10AA01 134 
simvastatin30 mg0,500,53OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 28x20 mg0,500,5314,0314,73RRC03
C10AA01 135 
simvastatin30 mg1,051,10OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 28x40 mg1,051,1029,3330,80RRC03
C10AA01 136 
simvastatin30 mg1,171,23OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 60x10 mg0,380,4022,8023,94RRC03
C10AA01 137 
simvastatin30 mg0,500,53OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 60x20 mg0,500,5330,0631,56RRC03
C10AA01 138 
simvastatin30 mg0,780,82OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 60x40 mg1,051,1062,8065,94RRC03
C10AA01 141 
simvastatin30 mg1,421,49OBelupo d.d.BelupoProtectatbl. film obl. 28x10 mg0,380,4010,6411,17RRC03
C10AA01 142 
simvastatin30 mg0,500,53OBelupo d.d.BelupoProtectatbl. film obl. 28x20 mg0,500,5314,0314,73RRC03
C10AA01 143 
simvastatin30 mg1,051,10OBelupo d.d.BelupoProtectatbl. film obl. 28x40 mg1,051,1029,3330,80RRC03
C10AA01 144 
simvastatin30 mg0,500,53OBelupo d.d.BelupoProtectatbl. film obl. 56x20 mg0,500,5328,0629,46RRC03
C10AA01 146 
simvastatin30 mg0,500,53OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Simvastatin PharmaStbl. film obl. 28x20 mg0,500,5314,0314,73RRC03
C10AA01 148 
simvastatin30 mg1,051,10OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Simvastatin PharmaStbl. film obl. 28x40 mg1,051,1029,3330,80RRC03
C10AA01 166 
simvastatin30 mg0,500,53OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HSimvastatin Genericontbl. film obl. 30x20 mg0,500,5315,0315,78RRC03
C10AA01 167 
simvastatin30 mg1,051,10OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HSimvastatin Genericontbl. film obl. 30x40 mg1,051,1031,4232,99RRC03
C10AA05 101 
atorvastatin20 mg0,500,53OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atorvoxtbl. film obl. 30x10 mg0,500,5315,0315,78RRC03
C10AA05 102 
atorvastatin20 mg0,500,53OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atorvoxtbl. film obl. 60x10 mg0,500,5330,0631,56RRC03
C10AA05 103 
atorvastatin20 mg1,051,10OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atorvoxtbl. film obl. 30x20 mg1,051,1031,4232,99RRC03
C10AA05 104 
atorvastatin20 mg1,051,10OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atorvoxtbl. film obl. 60x20 mg1,051,1062,8465,98RRC03
C10AA05 105 
atorvastatin20 mg1,731,82OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atorvoxtbl. film obl. 30x40 mg1,731,8251,9154,51RRC03
C10AA05 106 
atorvastatin20 mg1,731,82OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atorvoxtbl. film obl. 60x40 mg1,731,82103,82109,01RRC03
C10AA05 107 
atorvastatin20 mg0,610,64OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atorvoxtbl. film obl. 30x80 mg2,442,5673,2076,86RRC03
C10AA05 111 
atorvastatin20 mg0,500,53OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelLiptintbl. film obl. 30x10 mg0,500,5315,0315,78RRC03
C10AA05 112 
atorvastatin20 mg0,500,53OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelLiptintbl. film obl. 60x10 mg0,500,5330,0631,56RRC03
C10AA05 113 
atorvastatin20 mg1,051,10OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelLiptintbl. film obl. 30x20 mg1,051,1031,4232,99RRC03
C10AA05 114 
atorvastatin20 mg1,051,10OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelLiptintbl. film obl. 60x20 mg1,051,1062,8465,98RRC03
C10AA05 115 
atorvastatin20 mg1,731,82OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelLiptintbl. film obl. 30x40 mg1,731,8251,9154,51RRC03
C10AA05 121 
atorvastatin20 mg0,500,53OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTuliptbl. film obl. 30x10 mg0,500,5315,0315,78RRC03
C10AA05 122 
atorvastatin20 mg1,051,10OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTuliptbl. film obl. 30x20 mg1,051,1031,4232,99RRC03
C10AA05 123 
atorvastatin20 mg0,500,53OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTuliptbl. film obl. 60x10 mg0,500,5330,0631,56RRC03
C10AA05 124 
atorvastatin20 mg1,051,10OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTuliptbl. film obl. 60x20 mg1,051,1062,8465,98RRC03
C10AA05 125 
atorvastatin20 mg1,731,82OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTuliptbl. film obl. 30x40 mg1,731,8251,9154,51RRC03
C10AA05 126 
atorvastatin20 mg1,731,82OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTuliptbl. film obl. 60x40 mg1,731,82103,82109,01RRC03
C10AA05 127 
atorvastatin20 mg0,500,53OMylan Hrvatska d.o.o.Pharmathen International SASynordiatbl. film obl. 30x10 mg0,500,5315,0315,78RRC03
C10AA05 129 
atorvastatin20 mg1,051,10OMylan Hrvatska d.o.o.Pharmathen International SASynordiatbl. film obl. 30x20 mg1,051,1031,4232,99RRC03
C10AA05 131 
atorvastatin20 mg0,500,53OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atoristbl. film obl. 30x10 mg0,500,5315,0315,78RRC03
C10AA05 132 
atorvastatin20 mg1,051,10OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.,KRKA-FARMA d.o.o.Atoristbl. film obl. 30x20 mg1,051,1031,4232,99RRC03
C10AA05 133 
atorvastatin20 mg1,731,82OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atoristbl. film obl. 30x40 mg1,731,8251,9154,51RRC03
C10AA05 134 
atorvastatin20 mg1,731,82OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atoristbl. film obl. 60x40 mg1,731,82103,82109,01RRC03
C10AA05 135 
atorvastatin20 mg0,640,67OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atoristbl. film obl. 90x40 mg1,281,35115,50121,28RRC03
C10AA05 136 
atorvastatin20 mg0,500,53OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atoristbl. film obl. 60x10 mg0,500,5330,0631,56RRC03
C10AA05 137 
atorvastatin20 mg1,051,10OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atoristbl. film obl. 60x20 mg1,051,1062,8465,98RRC03
C10AA05 138 
atorvastatin20 mg1,731,82OMylan Hrvatska d.o.o.Pharmathen International SASynordiatbl. film obl. 30x40 mg1,731,8251,9154,51RRC03
C10AA05 139 
atorvastatin20 mg0,610,64OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Atoristbl. film obl. 30x80 mg2,442,5673,2076,86RRC03
C10AA05 140 
atorvastatin20 mg2,442,56OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Atoristbl. film obl. 60x80 mg2,442,56146,40153,72RRC03
C10AA05 141 
atorvastatin20 mg0,500,53OBelupo d.d.BelupoTorvastbl. film obl. 30x10 mg0,500,5315,0315,78RRC03
C10AA05 142 
atorvastatin20 mg0,500,53OBelupo d.d.BelupoTorvastbl. film obl. 60x10 mg0,500,5330,0631,56RRC03
C10AA05 143 
atorvastatin20 mg1,051,10OBelupo d.d.BelupoTorvastbl. film obl. 30x20 mg1,051,1031,4232,99RRC03
C10AA05 144 
atorvastatin20 mg1,051,10OBelupo d.d.BelupoTorvastbl. film obl. 60x20 mg1,051,1062,8465,98RRC03
C10AA05 145 
atorvastatin20 mg1,731,82OBelupo d.d.BelupoTorvastbl. film obl. 30x40 mg1,731,8251,9154,51RRC03
C10AA05 146 
atorvastatin20 mg1,731,82OBelupo d.d.BelupoTorvastbl. film obl. 60x40 mg1,731,82103,82109,01RRC03
C10AA05 171 
atorvastatin20 mg1,001,05OPfizer Croatia d.o.o.Goedecke GmbH za PfizerSortistbl. film obl. 30x10 mg0,500,5315,0315,78RRC03
C10AA05 172 
atorvastatin20 mg1,051,10OPfizer Croatia d.o.o.Goedecke GmbH za PfizerSortistbl. film obl. 30x20 mg1,051,1031,4232,99RRC03
C10AA05 173 
atorvastatin20 mg0,870,91OPfizer Croatia d.o.o.Goedecke GmbH za PfizerSortistbl. film obl. 30x40 mg1,731,8251,9154,51RRC03
C10AA05 174 
atorvastatin20 mg0,610,64OPfizer Croatia d.o.o.Goedecke GmbH za PfizerSortistbl. film obl. 30x80 mg2,442,5673,2076,86RRC03
C10AA05 175 
atorvastatin20 mg0,500,53OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Atorvastatin PharmaStbl. film obl. 30x10 mg0,500,5315,0315,78RRC03
C10AA05 176 
atorvastatin20 mg0,500,53OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Atorvastatin PharmaStbl. film obl. 60x10 mg0,500,5330,0631,56RRC03
C10AA05 177 
atorvastatin20 mg1,051,10OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Atorvastatin PharmaStbl. film obl. 30x20 mg1,051,1031,4232,99RRC03
C10AA05 178 
atorvastatin20 mg1,051,10OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Atorvastatin PharmaStbl. film obl. 60x20 mg1,051,1062,8465,98RRC03
C10AA05 179 
atorvastatin20 mg1,731,82OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Atorvastatin PharmaStbl. film obl. 30x40 mg1,731,8251,9154,51RRC03
C10AA05 180 
atorvastatin20 mg1,731,82OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Atorvastatin PharmaStbl. film obl. 60x40 mg1,731,82103,82109,01RRC03
C10AA05 181 
atorvastatin20 mg0,500,53OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Artastbl. film obl. 28x10 mg0,500,5314,0314,73RRC03
C10AA05 182 
atorvastatin20 mg0,500,53OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Artastbl. film obl. 56x10 mg0,500,5328,0629,46RRC03
C10AA05 183 
atorvastatin20 mg1,051,10OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Artastbl. film obl. 28x20 mg1,051,1029,3330,80RRC03
C10AA05 184 
atorvastatin20 mg1,051,10OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Artastbl. film obl. 56x20 mg1,051,1058,6561,58RRC03
C10AA05 185 
atorvastatin20 mg1,731,82OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Artastbl. film obl. 28x40 mg1,731,8248,4550,87RRC03
C10AA05 191 
atorvastatin20 mg1,031,08OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Atoristbl. film obl. 30x30 mg1,541,6246,1748,48RRC03
C10AA05 192 
atorvastatin20 mg1,031,08OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Atoristbl. film obl. 60x30 mg1,541,6292,3496,96RRC03
C10AA05 193 
atorvastatin20 mg0,730,77OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Atoristbl. film obl. 30x60 mg2,202,3165,8869,17RRC03
C10AA05 195 
atorvastatin20 mg0,500,53OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCalipratbl. film obl. 30x10 mg0,500,5315,0315,78RRC03
C10AA05 196 
atorvastatin20 mg1,051,10OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCalipratbl. film obl. 30x20 mg1,051,1031,4232,99RRC03
C10AA05 197 
atorvastatin20 mg1,731,82OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCalipratbl. film obl. 30x40 mg1,731,8251,9154,51RRC03
C10AA05 198 
atorvastatin20 mg0,610,64OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCalipratbl. film obl. 30x80 mg2,442,5673,2076,86RRC03
C10AA07 105 
rosuvastatin10 mg1,031,08OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.; Merckle GmbH; HBM Pharma s.r.o.; Teva Pharma B.V.; Teva Operations PolandEpritbl. film obl. 30x15 mg1,541,6246,1748,48RRC03
C10AA07 106 
rosuvastatin10 mg0,730,77OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.; Merckle GmbH; HBM Pharma s.r.o.; Teva Pharma B.V.; Teva Operations PolandEpritbl. film obl. 30x30 mg2,202,3165,8869,17RRC03
C10AA07 107 
rosuvastatin10 mg0,500,53OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Epritbl. film obl. 30x5 mg0,500,5315,0315,78RRC03
C10AA07 108 
rosuvastatin10 mg1,051,10OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Epritbl. film obl. 30x10 mg1,051,1031,4232,99RRC03
C10AA07 109 
rosuvastatin10 mg1,731,82OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Epritbl. film obl. 30x20 mg1,731,8251,9154,51RRC03
C10AA07 110 
rosuvastatin10 mg0,520,55OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Epritbl. film obl. 30x40 mg2,092,1962,6065,73RRC03
C10AA07 112 
rosuvastatin10 mg1,051,10OBelupo d.d.BelupoRosixtbl. film obl. 28x10 mg1,051,1029,3330,80RRC03
C10AA07 113 
rosuvastatin10 mg1,731,82OBelupo d.d.BelupoRosixtbl. film obl. 28x20 mg1,731,8248,4550,87RRC03
C10AA07 114 
rosuvastatin10 mg2,442,56OBelupo d.d.BelupoRosixtbl. film obl. 28x40 mg2,442,5668,3271,74RRC03
C10AA07 121 
rosuvastatin10 mg1,051,10OSandoz d.o.o.Sandoz-LekCoupettbl. film obl. 28x10 mg1,051,1029,3330,80RRC03
C10AA07 122 
rosuvastatin10 mg1,731,82OSandoz d.o.o.Sandoz-LekCoupettbl. film obl. 28x20 mg1,731,8248,4550,87RRC03
C10AA07 123 
rosuvastatin10 mg2,442,56OSandoz d.o.o.Sandoz-LekCoupettbl. film obl. 28x40 mg2,442,5668,3271,74RRC03
C10AA07 128 
rosuvastatin10 mg0,870,91OSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d.Coupettbl. film obl. 60x10 mg0,870,9151,9354,53RRC03
C10AA07 129 
rosuvastatin10 mg0,710,75OSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d.Coupettbl. film obl. 60x20 mg1,431,5085,7790,06RRC03
C10AA07 130 
rosuvastatin10 mg0,400,42OSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d.Coupettbl. film obl. 60x40 mg1,611,6996,60101,43RRC03
C10AA07 131 
rosuvastatin10 mg0,500,53OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Rosweratbl. film obl. 28x5 mg0,500,5314,0314,73RRC03
C10AA07 132 
rosuvastatin10 mg1,051,10OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Rosweratbl. film obl. 28x10 mg1,051,1029,3330,80RRC03
C10AA07 133 
rosuvastatin10 mg1,731,82OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Rosweratbl. film obl. 28x20 mg1,731,8248,4550,87RRC03
C10AA07 134 
rosuvastatin10 mg2,442,56OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Rosweratbl. film obl. 28x40 mg2,442,5668,3271,74RRC03
C10AA07 135 
rosuvastatin10 mg1,031,08OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Rosweratbl. film obl. 28x15 mg1,541,6243,0945,24RRC03
C10AA07 136 
rosuvastatin10 mg0,730,77OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Rosweratbl. film obl. 28x30 mg2,202,3161,4964,56RRC03
C10AA07 141 
rosuvastatin10 mg0,830,88OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Pharmaceutical Works Polpharma S.A.; Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Rosuvastatin Genericontbl. film obl. 30x20 mg1,671,7550,0252,52RRC03
C10AA07 142 
rosuvastatin10 mg1,011,06OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Pharmaceutical Works Polpharma S.A.; Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Rosuvastatin Genericontbl. film obl. 30x10 mg1,011,0630,2831,79RRC03
C10AA07 143 
rosuvastatin10 mg0,520,55OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Pharmaceutical Works Polpharma S.A.; Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Rosuvastatin Genericontbl. film obl. 30x40 mg2,092,1962,6065,73RRC03
C10AA07 144 
rosuvastatin10 mg0,500,53OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid – INTRopuidotbl. film obl. 30x5 mg0,500,5315,0315,78RRC03
C10AA07 145 
rosuvastatin10 mg0,961,01OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid – INTRopuidotbl. film obl. 30x10 mg0,961,0128,7730,21RRC03
C10AA07 146 
rosuvastatin10 mg0,790,83OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid – INTRopuidotbl. film obl. 30x20 mg1,581,6647,5249,90RRC03
C10AA07 147 
rosuvastatin10 mg0,520,55OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid – INTRopuidotbl. film obl. 30x40 mg2,092,1962,6065,73RRC03
C10AA07 181 
rosuvastatin10 mg0,500,53OMylan S.A.SMcDermott Laboratories Limited, t/a Gerard Laboratories, Generics [UK] LimitedRosacoltbl. film obl. 28x5 mg0,500,5314,0314,73RRC03
C10AA07 182 
rosuvastatin10 mg0,961,01OMylan S.A.SMcDermott Laboratories Limited, t/a Gerard Laboratories, Generics [UK] LimitedRosacoltbl. film obl. 28x10 mg0,961,0126,8528,19RRC03
C10AA07 183 
rosuvastatin10 mg0,790,83OMylan S.A.SMcDermott Laboratories Limited, t/a Gerard Laboratories, Generics [UK] LimitedRosacoltbl. film obl. 28x20 mg1,581,6644,3546,57RRC03
C10AA07 184 
rosuvastatin10 mg0,560,59OMylan S.A.SMcDermott Laboratories Limited, t/a Gerard Laboratories, Generics [UK] LimitedRosacoltbl. film obl. 28x40 mg2,262,3763,2566,41RRC03
C10AB05 101 
fenofibrat200 mg1,471,54OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o., Teva Operations Poland Sp.z.o.o.Zigotrigtbl. film obl. 30x160 mg1,171,2335,2336,99RRC04
C10AB05 141 
fenofibrat200 mg1,471,54OAlkaloid d.o.o.AlkaloidZigliptbl. 30x145 mg1,061,1231,9333,53RRC04
C10AB05 171 
fenofibrat200 mg1,471,54OPharmaSwiss Česka republika s.r.oSMB Technology S.A.Fenolipcaps. 30x160 mg1,171,2335,2336,99RRC04
C10AB05 181 
fenofibrat200 mg1,311,38OMylan Hrvatska d.o.o.Recipharm FontaineLipidiltbl. film obl. 30x160 mg1,051,1031,5033,08RRC04
C10AC01 354 
kolestiramin14 g 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
R
C10AX09 121 
ezetimib10 mg3,984,17OSandoz d.o.o.SandozElanixtbl. 28x10 mg3,984,17111,31116,88RSRC08
C10AX13 061 
evolokumab 
 
 
PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Repathaotop. za inj., brizg. napunj. 2x1 ml (140 mg/ml)1.434,511.506,242.869,023.012,47RS RC11
C10AX14 061 
alirokumab5,4 mg102,47107,59Psanofi-aventis groupeSanofi-Aventis Deutschland GmbHPraluentotop. za inj., brizg. napunj. 2x1 ml (75 mg/ml)1.434,511.506,242.869,023.012,47RSRC11
C10AX14 062 
alirokumab5,4 mg102,47107,59Psanofi-aventis groupeSanofi-Aventis Deutschland GmbHPraluentotop. za inj., brizg. napunj. 2x1 ml (150 mg/ml)1.434,511.506,242.869,023.012,47RSRC11
C10BA06 101 
rosuvastatin + ezetimib 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva Operations Poland Sp. z o.o.Eprizettbl. 30x(10 mg + 10 mg)2,832,9784,8889,12RSpc08
C10BA06 102 
rosuvastatin + ezetimib 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva Operations Poland Sp. z o.o.Eprizettbl. 30x(20 mg + 10 mg)3,043,2091,3095,87RSpc08
C10BA06 111 
rosuvastatin + ezetimib 
 
 
OBelupo d.d.Adamed Sp. z o.o.Rosix Combitbl. 30x(5 mg + 10 mg)2,502,6274,9678,71RSpc08
C10BA06 112 
rosuvastatin + ezetimib 
 
 
OBelupo d.d.Adamed Sp. z o.o.Rosix Combitbl. 30x(10 mg + 10 mg)2,832,9784,8889,12RSpc08
C10BA06 113 
rosuvastatin + ezetimib 
 
 
OBelupo d.d.Adamed Sp. z o.o.Rosix Combitbl. 30x(20 mg + 10 mg)3,043,2091,3095,87RSpc08
C10BA06 121 
rosuvastatin + ezetimib 
 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A., JGL d.d.Ezoteratbl. 28x(5 mg + 10 mg)2,372,4966,4669,78RSpc08
C10BA06 122 
rosuvastatin + ezetimib 
 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A., JGL d.d.Ezoteratbl. 28x(10 mg + 10 mg)2,692,8275,2679,02RSpc08
C10BA06 123 
rosuvastatin + ezetimib 
 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A., JGL d.d.Ezoteratbl. 28x(20 mg + 10 mg)3,043,2085,2189,47RSpc08
C10BA06 131 
rosuvastatin + ezetimib 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Co-Rosweratbl. 30x(10 mg + 10 mg)2,692,8280,6484,67RSpc08
C10BA06 132 
rosuvastatin + ezetimib 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Co-Rosweratbl. 30x(20 mg + 10 mg)3,043,2091,3095,87RSpc08
C10BA06 133 
rosuvastatin + ezetimib 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Co-Rosweratbl. 30x(40 mg + 10 mg)5,625,90168,48176,90RSpc08
C10BA06 171 
rosuvastatin + ezetimib 
 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A.Rosuvastatin/Ezetimib Genericontbl. 30x(5 mg + 10 mg)2,502,6274,9678,71RSpc08
C10BA06 172 
rosuvastatin + ezetimib 
 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A.Rosuvastatin/Ezetimib Genericontbl. 30x(10 mg + 10 mg)2,832,9784,8889,12RSpc08
C10BA06 173 
rosuvastatin + ezetimib 
 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A.Rosuvastatin/Ezetimib Genericontbl. 30x(20 mg + 10 mg)3,043,2091,3095,87RSpc08
C10BX03 131 
amlodipin + atorvastatin 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atordapintbl. film obl. 30x(5 mg + 10 mg)0,540,5616,0916,89RRC03
C10BX03 132 
amlodipin + atorvastatin 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atordapintbl. film obl. 60x(5 mg + 10 mg)0,540,5632,1833,79RRC03
C10BX03 133 
amlodipin + atorvastatin 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atordapintbl. film obl. 30x(10 mg + 10 mg)0,540,5616,0916,89RRC03
C10BX03 134 
amlodipin + atorvastatin 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atordapintbl. film obl. 60x(10 mg + 10 mg)0,540,5632,1833,79RRC03
C10BX09 111 
rosuvastatin + amlodipin 
 
 
OBelupo d.d.Adamed Sp. z o.o.Rosix-Amcaps. tvrda 30x(10 mg + 5 mg)1,401,4741,9844,08RRC03
C10BX09 112 
rosuvastatin + amlodipin 
 
 
OBelupo d.d.Adamed Sp. z o.o.Rosix-Amcaps. tvrda 30x(10 mg + 10 mg)1,471,5444,0146,21RRC03
C10BX09 113 
rosuvastatin + amlodipin 
 
 
OBelupo d.d.Adamed Sp. z o.o.Rosix-Amcaps. tvrda 30x(20 mg + 5 mg)2,062,1661,7264,81RRC03
C10BX09 114 
rosuvastatin + amlodipin 
 
 
OBelupo d.d.Adamed Sp. z o.o.Rosix-Amcaps. tvrda 30x(20 mg + 10 mg)2,132,2363,7566,94RRC03
C10BX13 131 
rosuvastatin + perindopril + indapamid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Roxipertbl. 30 x (10 mg + 4 mg + 1.25 mg)1,631,7148,9851,43RRC03
C10BX13 132 
rosuvastatin + perindopril + indapamid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Roxipertbl. 30 x (10 mg + 8 mg + 2.5 mg)2,052,1561,5264,60RRC03
C10BX13 133 
rosuvastatin + perindopril + indapamid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Roxipertbl. 30 x (20 mg + 4 mg + 1.25 mg)2,262,3767,7371,12RRC03
C10BX13 134 
rosuvastatin + perindopril + indapamid 
 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Roxipertbl. 30 x (20 mg + 8 mg + 2.5 mg)2,682,8180,2784,28RRC03
D01AC08 432DSketokonazol 
 
 
LJohnson & Johnson S.E.d.o.o.JanssenOronazol 2%šampon 2% 1x100 ml64,4967,7164,4967,71 
D01BA02 111 
terbinafin0,25 g4,644,87OBelupo d.d.BelupoTerbinaxtbl. 14x250 mg4,644,8764,9868,23RRD01
D01BA02 112 
terbinafin0,25 g4,644,87OBelupo d.d.BelupoTerbinaxtbl. 42x250 mg4,644,87194,94204,69RRD01
D01BA02 162 
terbinafin0,25 g4,644,87ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaLamisiltbl. 14x250 mg4,644,8764,9868,23Rpd01
D04AB01 411DSlidokain 
 
 
LJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Dolokain gelgel 1x25 g (20 mg/1 g)43,1345,2943,1345,29 
D05BA02 151DSmetoksalen (metoksipsoralen)ND99110 mg 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
D05BB02 161 
acitretin35 mg12,7413,38OACTAVIS GROUP PTC ehf.CenexiNeotigasoncaps. 30x10 mg3,643,82109,20114,66RSpd03
D05BB02 162 
acitretin35 mg10,7911,33OACTAVIS GROUP PTC ehf.CenexiNeotigasoncaps. 30x25 mg7,718,10231,30242,87RSpd03
D06AX01 461 
fusidatna kiselina 
 
 
LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelFusicutankrema 15 g (20 mg/g)20,7421,7820,7421,78R
D06AX01 462 
fusidatna kiselina 
 
 
LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelFusicutanmast 15 g (20 mg/g)20,7421,7820,7421,78R
D06AX02 451DSkloramfenikol 
 
 
L 
 
 
 
 
 
 
 
 
D06AX09 402 
mupirocin 
 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Betrionmast 2%, 1x15 g29,0330,4829,0330,48R
D06AX09 411 
mupirocin 
 
 
LBelupo d.d.BelupoMirobactmast 2%, 1x15 g29,0330,4829,0330,48R
D06AX09 415 
mupirocin 
 
 
LJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Mupironmast 1x15 g (20 mg/1g)29,0330,4829,0330,48R
D06AX09 461 
mupirocin 
 
 
LGlaxoSmithKline d.o.o.Glaxo Operations UK Limited, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.Bactrobanmast 1x15 g (20 mg/g)26,1327,4426,1327,44R
D06BA01 422DSsulfadiazin-srebro 
 
 
LSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasDermazinkrema 1%, 1x250 g88,3392,7588,3392,75 
D07AB10 411 
alklometazon 
 
 
LBelupo d.d.BelupoAflodermmast 1x20 g (0,5 mg/g)21,6022,6821,6022,68R
D07AB10 413 
alklometazon 
 
 
LBelupo d.d.BelupoAflodermkrema 1x20 g (0,5 mg/g)21,6022,6821,6022,68R
D07AB10 414 
alklometazon 
 
 
LBelupo d.d.BelupoAflodermkrema 1x40 g (0,5 mg/g)41,8043,8941,8043,89R
D07AC01 412 
betametazon 
 
 
LBelupo d.d.BelupoBelodermmast 1x30 g (0,5 mg/g)17,7218,6117,7218,61R
D07AC01 414 
betametazon 
 
 
LBelupo d.d.BelupoBelodermkrema 1x30 g (0,5 mg/g)17,7218,6117,7218,61R
D07AC01 418 
betametazon 
 
 
LBelupo d.d.BelupoBeloderm losionboč. polietil. 1x50 ml (0,5 mg/1g)33,2134,8733,2134,87R
D07AC01 431 
betametazon 
 
 
LJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Betazonkrema 1x25 g (0,5 mg/g)14,7715,5114,7715,51R
D07AC01 432 
betametazon 
 
 
LJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Betazonmast 1x25 g (0,5 mg/g)14,7715,5114,7715,51R
D07CC01 401 
betametazon + gentamicin 
 
 
LBelupo d.d.BelupoBelogentmast 1x15 g (0,5 + 1 mg/g)15,9916,7915,9916,79R
D07CC01 402 
betametazon + gentamicin 
 
 
LBelupo d.d.BelupoBelogentkrema 1x15 g (0,5 + 1 mg/g)15,9916,7915,9916,79R
D07CC01 461 
betametazon + gentamicin 
 
 
LMerck Sharp & Dohme d.o.o.Schering- PloughDiprogentakrema 1x15 g (0,5 + 1 mg/g)15,9916,7915,9916,79R
D07CC01 462 
betametazon + gentamicin 
 
 
LMerck Sharp & Dohme d.o.o.Schering- PloughDiprogentamast 1x15 g (0,5 + 1 mg/g)15,9916,7915,9916,79R
D07XC01 411 
betametazon + salicilna kiselina 
 
 
LBelupo d.d.BelupoBelosalicmast 1x30 g (0,5 mg/g + 30 mg/g)28,9630,4128,9630,41R
D07XC01 712 
betametazon + salicilna kiselina 
 
 
LBelupo d.d.BelupoBelosaliclosion 1x100 ml (0,5 mg/g + 20 mg/g)87,7592,1487,7592,14R
D07XC01 761 
betametazon + salicilna kiselina 
 
 
LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelSoderm plusotop. za kožu 1x50 ml (0,64 mg/g + 20 mg/g)39,4941,4639,4941,46R
D07XC01 762 
betametazon + salicilna kiselina 
 
 
LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelSoderm plusotop. za kožu 1x100 ml (0,64 mg/g + 20 mg/g)78,9882,9378,9882,93R
D08AC02 901DSklorheksidin 
 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept pjenušavi 4,5%boca 1x500 ml56,8759,7156,8759,71 
D08AC02 902DSklorheksidin 
 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept glukonat 5%boca 1x1000 ml61,8164,9061,8164,90 
D08AC02 903DSklorheksidin 
 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept pjenušavi 4,5%boca 1x3.000 ml223,42234,59223,42234,59 
D08AC02 905DSklorheksidin 
 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept blue 0,8%boca 1x200 ml18,4019,3218,4019,32 
D08AC02 906DSklorheksidin 
 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept blue 0,8%boca 1x500 ml27,6028,9827,6028,98 
D08AC02 907DSklorheksidin 
 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept blue 0,8%boca 1x3.000 ml110,40115,92110,40115,92 
D08AC02 909DSklorheksidin 
 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept tinkt. 0,5%boca 1x1.000 ml29,9031,4029,9031,40 
D08AC02 910DSklorheksidin 
 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept tinkt. 0,5%boca 1x3.000 ml82,8086,9482,8086,94 
D08AG02 943 
povidon-jod 
 
 
LAlkaloid d.o.o.AlkaloidBetadineotop. 10%, 1x100 ml22,0523,1522,0523,15R
D08AG02 944DSpovidon-jod 
 
 
LAlkaloid d.o.o.AlkaloidBetadineotop. 10%, 1x1000 ml62,0465,1462,0465,14 
D08AG02 946DSpovidon-jod 
 
 
LAlkaloid d.o.o.AlkaloidBetadineotop. 7,5%, 1x1000 ml59,9862,9859,9862,98 
D08AJ57 961DSoktenidin + fenoksietanol 
 
 
LSchülke & Mayr GmbHSchulkeOctenisept otopinaboca plast. 1x1000 ml (0,1% + 2%)57,4060,2757,4060,27 
D08AX08 963DSetanol + bifenilol 
 
 
LOktal Pharma d.o.o.SchulkeDesderman pureboca 1x500 ml21,7422,8321,7422,83 
D08AX08 964DSetanol + bifenilol 
 
 
LOktal Pharma d.o.o.SchulkeDesderman pureboca 1x1000 ml39,5141,4939,5141,49 
D08AX08 965DSetanol + bifenilol 
 
 
LOktal Pharma d.o.o.SchulkeDesderman purekanister 1x5000 ml137,66144,54137,66144,54 
D08AX54 901DSizopropanol + butandiol 
 
 
LAntiseptica d.o.o.Antiseptica PulheimManorapid rfuboč. 1x150 ml13,6014,2813,6014,28 
D08AX54 902DSizopropanol + butandiol 
 
 
LAntiseptica d.o.o.Antiseptica PulheimManorapid rfuboca 1x500 ml26,9928,3426,9928,34 
D08AX54 903DSizopropanol + butandiol 
 
 
LAntiseptica d.o.o.Antiseptica PulheimManorapid rfukanister 1x5 L179,50188,48179,50188,48 
D08AX54 904DSizopropanol + butandiol 
 
 
LAntiseptica d.o.o.Antiseptica PulheimSkindes obojeniboč. rasprš. 1x200 ml25,9027,2025,9027,20 
D08AX54 905DSizopropanol + butandiol 
 
 
LAntiseptica d.o.o.Antiseptica PulheimSkindes obojeniboca 1x1000 ml49,9052,4049,9052,40 
D08AX54 906DSizopropanol + butandiol 
 
 
LAntiseptica d.o.o.Antiseptica PulheimSkindes neobojeniboč. rasprš. 1x200 ml24,9026,1524,9026,15 
D08AX54 907DSizopropanol + butandiol 
 
 
LAntiseptica d.o.o.Antiseptica PulheimSkindes neobojeniboca 1x1000 ml39,9041,9039,9041,90 
D08AX54 911DSizopropanol + etanol 
 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept lucidboca 1x200 ml18,1419,0518,1419,05 
D08AX54 912DSizopropanol + etanol 
 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept lucidboca 1x500 ml24,2925,5024,2925,50 
D08AX54 913DSizopropanol + etanol 
 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept lucidboca 1x3000 ml107,70113,09107,70113,09 
G01AA01 651 
nistatin0,1 M i.j. 
 
V 
 
 
 
 
 
 
 
R
G02AB01 051PRmetilergometrin0,2 mg 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
G02AB01 251 
metilergometrin0,2 mg 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
R
G02AB03 051PRergometrin0,2 mg 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
G02AD02 061DSdinoproston 
 
 
PPfizer Croatia d.o.o.Pharmacia & UpjohnProstin E2amp. 1x0,75 mg/0,75 ml103,25108,41103,25108,41 
G02AD02 664DSdinoproston0,5 mg68,3171,73VPfizer Croatia d.o.o.PfizerProstin E2vag. gel 1x2 mg/3 g273,23286,89273,23286,89 
G02AD02 665DSdinoproston0,5 mg127,99134,39VPfizer Croatia d.o.o.PfizerPrepidilgel 1x0,5 mg/3 g127,99134,39127,99134,39 
G02AD02 671DSdinoprostonNG3060,5 mg31,4933,07VFerring GmbHFerring GmbHPropesssust. za isporuku u rodnicu, vreć. 5x10 mg629,86661,363.149,323.306,79 
G02AD04 066DSkarboprost2,5 mg1.104,801.160,04PPfizer Croatia d.o.o.PfizerProstin 15Mamp. 1x0,25 mg/ml110,48116,00110,48116,00 
G02BA03 671POlevonorgestrelNG301 
 
 
VGedeon Richter Plc.Odyssea Pharma S.P.R.L.Levosertsustav intrauter. 1x52 mg (20 mcg/24h)589,41618,88589,41618,88 
G02BA03 861POlevonorgestrelNG301 
 
 
VBayer d.o.o.Bayer OyMirenasustav intrauter. 1x52 mg (20 mcg/24h)819,12860,08819,12860,08 
G02CA03 051DSfenoterol 
 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
G02CX01 061DSatosibanNG201165 mg4.341,334.558,40PFerring Pharmaceuticals A/SFerringTractocileboč. 1x6,75 mg/0,9 ml (7,5 mg/ml)177,60186,48177,60186,48 
G02CX01 062DSatosibanNG201165 mg2.655,932.788,72PFerring Pharmaceuticals A/SFerringTractocileboč. 1x37,5 mg/5 ml (7,5 mg /ml)603,62633,80603,62633,80 
G02CX01 071DSatosibanNG201165 mg3.038,933.190,88PPharmIdea SIAPharmIdea SIAAtosiban PharmIdeaboč. 1x6,75 mg/0,9 ml124,32130,54124,32130,54 
G02CX01 072DSatosibanNG201165 mg1.859,131.952,09PPharmIdea SIAPharmIdea SIAAtosiban PharmIdeaboč. 1x37,5 mg/5 ml422,53443,66422,53443,66 
G03BA03 052PRtestosteron18 mg 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
G03BA03 071POtestosteronNG30218 mg13,3213,98PBayer d.o.o.Bayer AGNebidootop. za inj., boč.1x1000 mg/4 ml739,93776,93739,93776,93 
G03BA03 151 
testosteron0,12 g 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
R
G03BA03 961 
testosteron50 mg10,8611,41TDBesins Healthcare S.A.Besins Manufacturing BelgiumAndrogel gelvreć. 30x50 mg/5 g10,8611,41325,90342,20RSRG01
G03CA03 051DSestradiol1 mg 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
G03CA03 171 
estradiol2 mg0,961,01ONovo Nordisk A/SNovo NordiskEstrofemtbl. 1x28/2 mg0,961,0126,8828,22R
G03CA03 172 
estradiol2 mg2,112,22ONovo Nordisk A/SNovo NordiskEstrofemtbl. 1x28/1 mg1,051,1029,5030,98R
G03DA02 161 
medroksiprogesteron5 mg0,600,63OPfizer Croatia d.o.o.PfizerProveratbl. 24x5 mg0,600,6314,4015,12R
G03DA02 162 
medroksiprogesteron5 mg0,370,39OPfizer Croatia d.o.o.PfizerProveratbl. 30x10 mg0,740,7822,2023,31R
G03DA04 051DSprogesteron5 mg 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
G03DA04 161 
progesteron0,3 g3,994,19OBesins Healthcare S.A.Cyndea Pharma S.L., Besins Manufacturing BelgiumUtrogestancaps. 30x100 mg1,331,4039,9041,90R
G03DA04 671 
progesteron90 mg1,391,46VBesins Healthcare Ireland LimitedCyndea Pharma S.L., Besins Manufacturing BelgiumUtrogestanmeke caps. za rodnicu 15x200 mg3,083,2346,2048,51R
G03DA04 861 
progesteron90 mg20,2021,21VMERCK d.o.o.Central PharmaCrinonegel za rodnicu 8%, aplik. plast. napunj. 15x1 doza (90 mg/1,125g)20,2021,21303,03318,18R
G03DA04 871 
progesteron90 mg1,982,08VACTAVIS GROUP PTC ehf.Actavis UK LimitedCyclogestvag. 15x400 mg8,809,24132,00138,60R
G03GA01 051DSkoriogonadotropinNG303250 i.j. 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
G03GA02 063DSmenotropin (FSH + LH)NG30475 i.j.152,10159,71PFerring GmbHFerringMenopurpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 1x1200 IU2.433,672.555,352.433,672.555,35 
G03GA02 064DSmenotropin (FSH + LH)NG30475 i.j.130,33136,85PFerring GmbHFerringMenopurpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 10x75 IU130,33136,851.303,301.368,47 
G03GA05 001DSfolitropin alfaNG30475 i.j.165,35173,61PTheramex Ireland LimitedMerckle Biotec GmbH, Teva Pharmaceuticals Europe B.V.Ovaleapotop. za inj., pen-štrcaljka 1x300 IU (22 mcg)/0,5 ml661,39694,46661,39694,46 
G03GA05 002DSfolitropin alfaNG30475 i.j.162,80170,94PTheramex Ireland LimitedMerckle Biotec GmbH, Teva Pharmaceuticals Europe B.V.Ovaleapotop. za inj., pen-štrcaljka 1x450 IU (33 mcg)/0,75 ml976,781.025,62976,781.025,62 
G03GA05 003DSfolitropin alfaNG30475 i.j.169,09177,54PTheramex Ireland LimitedMerckle Biotec GmbH, Teva Pharmaceuticals Europe B.V.Ovaleapotop. za inj., pen-štrcaljka 1x900 IU (66 mcg)/1,5 ml2.029,042.130,492.029,042.130,49 
G03GA05 071DSfolitropin alfaNG30475 i.j.185,55194,83PMerck Europe B.V.MerckGonal-famp. 1x75 i.j.185,55194,83185,55194,83 
G03GA05 072DSfolitropin alfaNG30475 i.j.169,99178,49PMerck Europe B.V.MerckGonal-fotop. za inj., pen-štrcaljka 1x300 IU (22 mcg)/0,5 ml679,95713,95679,95713,95 
G03GA05 073DSfolitropin alfaNG30475 i.j.163,99172,19PMerck Europe B.V.MerckGonal-fotop. za inj., pen-štrcaljka 1x450 IU (33 mcg)/0,75 ml983,961.033,16983,961.033,16 
G03GA05 074DSfolitropin alfaNG30475 i.j.175,20183,96PMerck Europe B.V.MerckGonal-fotop. za inj., pen-štrcaljka 1x900 IU (66 mcg)/1,5 ml2.102,352.207,472.102,352.207,47 
G03GA05 081DSfolitropin alfaNG30475 i.j.157,72165,61PGedeon Richter Plc.Finox Biotech AGBemfolaotop. za inj., brizg. napunj.1x75 IU/0,125 ml157,72165,61157,72165,61 
G03GA05 082DSfolitropin alfaNG30475 i.j.158,08165,98PGedeon Richter Plc.Finox Biotech AGBemfolaotop. za inj., brizg. napunj. 1x150 IU/0,25 ml316,15331,96316,15331,96 
G03GA05 083DSfolitropin alfaNG30475 i.j.156,92164,76PGedeon Richter Plc.Finox Biotech AGBemfolaotop. za inj., brizg. napunj. 1x225 IU/0,375 ml470,75494,29470,75494,29 
G03GA05 084DSfolitropin alfaNG30475 i.j.165,35173,61PGedeon Richter Plc.Finox Biotech AGBemfolaotop. za inj., brizg. napunj. 1x300 IU/0,50 ml661,39694,46661,39694,46 
G03GA05 085DSfolitropin alfaNG30475 i.j.163,90172,10PGedeon Richter Plc.Finox Biotech AGBemfolaotop. za inj., brozg. napunj. 1x450 IU/0,75 ml983,411.032,58983,411.032,58 
G03GA06 076DSfolitropin betaNG30475 i.j.183,94193,14PMerck Sharp & Dohme B.V.N.V. OrganonPuregonotop. za inj. 1x300 IU/0,36 ml, uložak i 6 igala735,76772,55735,76772,55 
G03GA06 077DSfolitropin betaNG30475 i.j.182,19191,30PMerck Sharp & Dohme B.V.N.V. OrganonPuregonotop. za inj. u ulošku i 9 igala (1 uložak, 900 IU/1,08 ml)2.186,282.295,592.186,282.295,59 
G03GA08 073DSkoriogonadotropinNG303250 mcg204,43214,65PMerck Europe B.V.SeronoOvitrelleotop. za inj., brizg. napunj. 1x250 mcg204,43214,65204,43214,65 
G03GA09 061DSkorifolitropin alfaNG3040,15 mg4.804,925.045,17PMerck Sharp & Dohme B.V.OrganonElonvaotop. za inj., štrc. napunj. 1x100 mcg/0,5 ml3.203,283.363,443.203,283.363,44 
G03GA09 062DSkorifolitropin alfaNG3040,15 mg3.698,363.883,28PMerck Sharp & Dohme B.V.OrganonElonvaotop. za inj., štrc. napunj. 1x150 mcg/0,5 ml3.698,363.883,283.698,363.883,28 
G03GA10 074DSfolitropin deltaNG30412 mcg682,82716,96PFerring Pharmaceuticals A/SFerring GmbHRekovelleotop. za inj. 1x12 mcg/0,36 ml, napunjena brizgalica i 3 igle682,82716,96682,82716,96 
G03GA10 075DSfolitropin deltaNG30412 mcg681,95716,05PFerring Pharmaceuticals A/SFerring GmbHRekovelleotop. za inj. 1x36 mcg/1,08 ml, napunjena brizgalica i 6 igala2.045,862.148,152.045,862.148,15 
G03GA10 076DSfolitropin deltaNG30412 mcg670,92704,47PFerring Pharmaceuticals A/SFerring GmbHRekovelleotop. za inj. 1x72 mcg/2,16 ml, napunjena brizgalica i 9 igala4.025,524.226,804.025,524.226,80 
G03GA30 061DSfolitropin alfa + lutropin alfaNG305 
 
 
PMerck Europe B.V.Merck Serono S.p.A.Pergoverispraš. i otap. za otop. za inj., 1 x (150 IU + 75 IU)558,37586,29558,37586,29 
G03GA30 062DSfolitropin alfa + lutropin alfaNG305 
 
 
PMerck Europe B.V.Merck Serono S.A.Pergoverisotop. za inj., brizg. napunj., (300 IU + 150 IU)/0,48 ml1.034,691.086,421.034,691.086,42 
G03GA30 063DSfolitropin alfa + lutropin alfaNG305 
 
 
PMerck Europe B.V.Merck Serono S.A.Pergoverisotop. za inj., brizg. napunj., (450 IU + 225 IU)/0,72 ml1.539,051.616,001.539,051.616,00 
G03GA30 064DSfolitropin alfa + lutropin alfaNG305 
 
 
PMerck Europe B.V.Merck Serono S.A.Pergoverisotop. za inj., brizg. napunj., (900 IU + 450 IU)/1,44 ml3.008,303.158,723.008,303.158,72 
G03GB02 151 
klomifen9 mg 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
R
G03HA01 051DSciproteron-acetat0,1 g 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
G03HA01 161 
ciproteron-acetat0,1 g7,167,52OBayer d.o.o.Delpharm Lille SAS., Schering GmbH und Co.Productions KGAndrocurtbl. 50x50 mg3,583,76179,00187,95R
G03HB01 141 
ciproteron-acetat + etinilestradiol 
 
 
OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelAxira 35tbl. film obl. 63x(2 mg + 0,035 mg)1,061,1166,7170,05RSRG02
G03XA01 151 
danazol0,6 g 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
RSRG91
G03XC01 161 
raloksifen60 mg3,623,80ODAIICHI SANKYO EUROPE GmbHLilly S.A.Evistatbl. 28x60 mg3,623,80101,36106,43RSRG03
G04BD04 161 
oksibutinin15 mg3,003,15OMylan Hrvatska d.o.o.Recipharm FontaineDriptanetbl. 60x5 mg1,001,0559,8062,79RRG04
G04BD08 101 
solifenacin5 mg3,553,73OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Urotrimtbl. film obl. 30x5 mg3,553,73106,54111,87RRG04
G04BD08 102 
solifenacin5 mg2,903,05OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Urotrimtbl. film obl. 30x10 mg5,235,49156,77164,61RRG04
G04BD08 111 
solifenacin5 mg2,222,33OBelupo d.d.Belupo d.d.Belofluxtbl. film obl. 30x5 mg2,222,3366,4769,79RRG04
G04BD08 112 
solifenacin5 mg1,811,90OBelupo d.d.Belupo d.d.Belofluxtbl. film obl. 30x10 mg3,623,80108,50113,93RRG04
G04BD08 121 
solifenacin5 mg2,592,72OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Spazurtbl. film obl. 30x5 mg2,592,7277,7481,63RRG04
G04BD08 122 
solifenacin5 mg2,122,22OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Spazurtbl. film obl. 30x10 mg4,234,44126,90133,25RRG04
G04BD08 141 
solifenacin5 mg3,553,73OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelSolinetbl. film obl. 30x5 mg3,553,73106,54111,87RRG04
G04BD08 142 
solifenacin5 mg2,612,74OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelSolinetbl. film obl. 30x10 mg5,235,49156,77164,61RRG04
G04BD08 143 
solifenacin5 mg3,553,73OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.SoliPhartbl. film obl. 30x5 mg3,553,73106,54111,87RRG04
G04BD08 144 
solifenacin5 mg2,612,74OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.SoliPhartbl. film obl. 30x10 mg5,235,49156,77164,61RRG04
G04BD08 181 
solifenacin5 mg2,883,02OMylan S.A.SMylan Hungary Kft, McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories, Mylan Dublin B.V.Solventbl. film obl. 30x5 mg2,883,0286,3890,70RRG04
G04BD08 182 
solifenacin5 mg2,352,47OMylan S.A.SMylan Hungary Kft, McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories, Mylan B.V.Solventbl. film obl. 30x10 mg4,704,94141,09148,14RRG04
G04BD08 183 
solifenacin5 mg2,332,45OSTADA d.o.o.STADA Arzneimittel GmbHSolifenacin STADAtbl. film obl. 30x5 mg2,332,4569,9773,47RRG04
G04BD08 184 
solifenacin5 mg1,902,00OSTADA d.o.o.STADA Arzneimittel GmbHSolifenacin STADAtbl. film obl. 30x10 mg3,814,00114,21119,92RRG04
G04BD09 022PRtrospij 
 
 
PSandoz d.o.o.Sandoz-LekSpasmexamp. 50x0,2 mg/5 ml2,712,85135,50142,28 
G04BD10 171 
darifenacin hidrobromid7,5 mg3,553,73OMerus Labs Luxco S.à.R.LNovartis PharmaEmselextbl. s prod. oslob. 28x7,5 mg3,553,7399,44104,41Rpg06
G04BD10 172 
darifenacin hidrobromid7,5 mg2,612,74OMerus Labs Luxco S.à.R.LNovartis PharmaEmselextbl. s prod. oslob. 28x15 mg5,235,49146,32153,64RRG04
G04BD12 161 
mirabegron50 mg16,8517,69OAstellas Pharma Europe B.V.Astellas Pharma Europe B.V.Betmigatbl. s prod. otpušt. 30x25 mg8,428,84252,70265,34RSRG07
G04BD12 162 
mirabegron50 mg8,428,84OAstellas Pharma Europe B.V.Astellas Pharma Europe B.V.Betmigatbl. s prod. otpušt. 30x50 mg8,428,84252,70265,34RSRG07
G04BD13 101 
desfesoterodin3.5 mg2,582,71OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Tovedesotbl. s prod. oslob. 28x3,5 mg2,582,7172,1975,80RRG04
G04BD13 102 
desfesoterodin3.5 mg2,122,22OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Tovedesotbl. s prod. oslob. 28x7 mg4,234,44118,51124,44RRG04
G04BE03 101DSsildenafilNG40150 mg73,7777,46OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o., Teva Operations Poland Sp. z o.o.Sildenafil Plivatbl. film obl. 90x20 mg29,5130,982.655,602.788,38 
G04BE03 161DSsildenafilNG40150 mg73,7777,46OPfizer Europe MA EEIGPfizerRevatiotbl. film obl. 90x20 mg29,5130,982.655,602.788,38 
G04BE03 171DSsildenafilNG40150 mg69,3572,82OAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare LimitedGranpidamtbl. film obl. 90x20 mg27,7429,132.496,602.621,43 
G04BE03 172DSsildenafilNG40150 mg62,4265,54OAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare LimitedGranpidamtbl. film obl. 300x20 mg24,9726,217.489,807.864,29 
G04BE03 173DSsildenafilNG40150 mg62,4265,54OALPHA-MEDICAL d.o.o.Mawdsley Brooks & Co. Ltd.Sildenafil Alpha-Medicaltbl. film obl. 90x20 mg24,9726,212.246,942.359,29 
G04CA02 103 
tamsulozin0,4 mg1,051,10OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Bazethamtbl. s prod. oslob. 30x0,4 mg1,051,1031,4933,06RSRG05
G04CA02 111 
tamsulozin0,4 mg1,051,10OBelupo d.d.BelupoTamosincaps. s prod. oslob. tvrda 30x0,4 mg1,051,1031,4933,06RSRG05
G04CA02 112 
tamsulozin0,4 mg0,690,72OBelupo d.d.Belupo lijekovi i kozmetika d.d.Tamosincaps. s prilag. oslob. tvrda 100x0,4 mg0,690,7268,8972,33RSRG05
G04CA02 122 
tamsulozin0,4 mg0,760,80OCipla Croatia d.o.o.CiplaUrimaxcaps. s prilag. oslob. 30x0,4 mg0,760,8022,9024,05RSRG05
G04CA02 131 
tamsulozin0,4 mg1,051,10OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Tanyzcaps. s prod. oslob. tvrda 30x0,4 mg1,051,1031,4933,06RSRG05
G04CA02 132 
tamsulozin0,4 mg0,850,89OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Tanyzcaps. s prod. oslob. tvrda 60x0,4 mg0,850,8951,0153,56RSRG05
G04CA02 133 
tamsulozin0,4 mg0,940,99OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHTanyz ERAStbl. s prod. oslob. 30x0,4 mg0,940,9928,3429,76RSRG05
G04CA02 134 
tamsulozin0,4 mg0,850,89OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHTanyz ERAStbl. s prod. oslob. 60x0,4 mg0,850,8951,0153,56RSRG05
G04CA02 145 
tamsulozin0,4 mg1,051,10OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Tamsulozin PharmaScaps. s prod. oslob. tvrda 30x0,4 mg1,051,1031,4933,06RSRG05
G04CA02 146 
tamsulozin0,4 mg0,850,89OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Tamsulozin PharmaScaps. tvrda s prod. oslob. 60x0,4 mg0,850,8951,0153,56RSRG05
G04CA02 147 
tamsulozin0,4 mg0,770,80OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid-INT d.o.o.Tamalizcaps. s prilag. oslob., tvrda 30x0,4 mg0,770,8022,9524,10RSRG05
G04CA02 148 
tamsulozin0,4 mg0,730,76OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid-INT d.o.o.Tamalizcaps. s prilag. oslob., tvrda 100x0,4 mg0,730,7672,5276,15RSRG05
G04CA02 161 
tamsulozin0,4 mg1,051,10OAstellas d.o.o.Astellas Pharma Europe B.V.Omniccaps. s prod. otp. 30x0,4 mg1,051,1031,4933,06RSRG05
G04CA02 163 
tamsulozin0,4 mg1,051,10OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Menarini-Von Heyden GmbH; Synthon Hispania S.L.Flosincaps. s prilag. oslob. tvrda 30x0,4 mg1,051,1031,4933,06RSRG05
G04CA02 164 
tamsulozin0,4 mg0,850,89OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Menarini-Von Heyden GmbH; Synthon Hispania S.L.Flosincaps. s prilag. oslob. tvrda 100x0,4 mg0,850,8985,0289,27RSRG05
G04CA02 172 
tamsulozin0,4 mg1,051,10OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HTamsu Genericoncaps. s prod. oslob. tvrda 30x0,4 mg1,051,1031,4933,06RSRG05
G04CA02 181 
tamsulozin0,4 mg0,971,02OAlvogen Pharma Trading Europe EOODSynthon BV, Synthon Hispania S.L.Tamsichcaps. s prilag. oslob. tvrda 30x0,4 mg0,971,0229,0230,47RSRG05
G04CA04 171 
silodosin8 mg1,441,51OALPHA-MEDICAL d.o.o.Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A.Niksolcaps. tvrda 30x4 mg0,720,7621,6022,68RSpg02
G04CA04 172 
silodosin8 mg2,102,20OALPHA-MEDICAL d.o.o.Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A.Niksolcaps. tvrda 30x8 mg1,051,1031,4933,06RSpg02
G04CA52 101 
dutasterid + tamsulozin 
 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Laboratorios Leon Farma S.A.Duster Duocaps. tvrda 30x(0,5 mg + 0,4 mg)1,932,0357,9060,80RSpg03
G04CA52 111 
dutasterid + tamsulozin 
 
 
OBelupo d.d.BelupoKllotascaps. tvrda 30x(0,5 mg + 0,4 mg)1,92