Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

NN 138/2020 (11.12.2020.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

HRVATSKI SABOR

2627

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 4. prosinca 2020.

Klasa: 011-01/20-01/110

Urbroj: 71-10-01/1-20-2

Zagreb, 9. prosinca 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT

Članak 1.

U Zakonu o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10., 22/12., 148/13., 143/14., 50/16., 115/16., 106/18., 121/19. i 32/20.) u članku 5.a stavku 1. iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »i/ili međunarodnih ugovora«.

Članak 2.

U članku 9. stavci 5., 6. i 7. mijenjaju se i glase:

»(5) Iznimno od stavka 3. ovoga članka i članka 10. stavka 1. ovoga Zakona, porezno priznatim rashodom kreditne institucije smatra se iznos otpisa potraživanja (glavnice i kamate iskazane u prihodima) od nepovezane fizičke ili pravne osobe, a koja su prethodno bila vrijednosno umanjena i rezervirana u skladu s propisima Hrvatske narodne banke.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka kreditna institucija se odriče prava naplate otpisanog iznosa potraživanja te o istome dostavlja dužniku i jamcu pisanu izjavu o prestanku njihove obveze u navedenom iznosu otpisa, a iznos otpisane obveze ne smatra se oporezivim prihodom odnosno primitkom i nema utjecaja na druge pragove propisane ovim Zakonom.

(7) Kreditna institucija dužna je uz prijavu poreza na dobit dostaviti pregled otpisa izvršenih sukladno stavcima 5. i 6. ovoga članka, u ukupnom iznosu te po pojedinom plasmanu i korisniku kredita.«.

Članak 3.

U članku 13. stavku 1. riječi: »tada se sva dobit u svoti u kojoj bi bila ostvarena, kad bi se radilo o odnosima između nepovezanih osoba, uključuje u poreznu osnovicu povezanih osoba« zamjenjuju se riječima: »tada porezni obveznik za iznos dobiti koja bi bila ostvarena, kada bi se radilo o odnosima između nepovezanih osoba, provodi usklađenje«.

U stavku 4. iza riječi: »cijena« riječ: »i« briše se i dodaje se zarez, a iza riječi: »konkretnih metoda« dodaju se riječi: »te načinu na koji se provodi usklađenje«.

Članak 4.

U članku 28. točki 1. riječi: »12%« zamjenjuju se riječima: »10%«.

Članak 5.

U članku 29. stavku 6. riječi: »stavka 4.« zamjenjuju se riječima: »stavka 5.«.

Članak 6.

U članku 31. stavku 7. riječi: »12%« zamjenjuju se riječima: »10%«.

U stavku 10. riječi: »15%« zamjenjuju se riječima: »10%«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

(1) Ovaj Zakon primjenjuje se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2021. i nadalje odnosno za porezna razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2021.

(2) Pri izračunu predujma poreza na dobit iz članka 5.b stavka 5. i članka 34. stavka 1. Zakona o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10., 22/12., 148/13., 143/14., 50/16., 115/16., 106/18., 121/19. i 32/20.) za 2021. godinu, temeljem prijave poreza na dobit za 2020. godinu, primjenjuju se odredbe članka 4. ovoga Zakona.

(3) Ministar financija uskladit će Pravilnik o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 95/05., 133/07., 156/08., 146/09., 123/10., 137/11., 61/12., 146/12., 160/13., 12/14., 157/14., 137/15., 1/17., 2/18., 1/19., 1/20. i 59/20.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 8.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021.

Klasa: 022-03/20-01/122

Zagreb, 4. prosinca 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.