Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

NN 141/2020 (18.12.2020.), Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Vlada Republike Hrvatske

2730

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/01 i 39/09), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. prosinca 2020. donijela

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 – ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 – ispravak, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18, 59/19, 79/19, 119/19, 50/20 i 128/20), iza članka 54.m dodaje se članak 54.n koji glasi:

»Članak 54.n

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u Fondu za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj 3,500

2. zamjenik ravnatelja 3,400

3. savjetnik ravnatelja 3,350

4. direktor sektora 3,350

5. direktor službe 2,710

b) Radna mjesta I. vrste

1. specijalist za poslove obnove 2,600

2. viši stručni savjetnik za obnovu 2,300

3. koordinator provedbe obnove 2,000

4. referent za obnovu 1,800.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/92
Urbroj: 50301-05/20-20-1
Zagreb, 17. prosinca 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.