Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnobilježničkim uredima

NN 141/2020 (18.12.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnobilježničkim uredima

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

2738

Na temelju članka 13. stavka 1. točke 9. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine«, broj 78/93, 29/94, 16/07, 75/09 i 120/16), ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O JAVNOBILJEŽNIČKIM UREDIMA

Članak 1.

U Pravilniku o javnobilježničkim uredima (»Narodne novine«, broj 123/11, 115/12 i 47/20) u članku 3. stavku 2. riječi: »12 m2« zamjenjuju se riječima: »10 m2«.

U stavku 3. riječi: »20 m2« zamjenjuju se riječima: »16 m2«, a riječi: »12 m2« zamjenjuju se riječima: »10 m2«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Pisarnica u kojoj javni bilježnik održava uredovne dane mora udovoljavati kriterijima propisanim ovim Pravilnikom, osim ukupne površine, broja prostorija i opreme prostorije namijenjene za čuvanje dokumentarnog i arhivskog gradiva.«.

Članak 2.

U članku 4. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Javnobilježničkom uredu mora biti osiguran nesmetan pristup te kretanje, boravak i rad osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti u skladu s posebnim propisima.«.

Članak 3.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Svaki javnobilježnički ured mora imati prostoriju za čuvanje dokumentarnog i arhivskog gradiva koja mora ispunjavati uvjete i standarde utvrđene posebnim propisima koji propisuju upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Uz posebno dopuštenje ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa javni bilježnik može osigurati primjeren prostor i opremu za pohranu i zaštitu dokumentarnog i arhivskog gradiva izvan ureda, koji mora ispunjavati uvjete utvrđene posebnim propisima koji propisuju upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom.«.

Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. riječi: »sredstvo mehaničkog pisanja i« brišu se.

Članak 4.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Pregled javnobilježničkog ureda obavlja Povjerenstvo ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

Članove Povjerenstva iz stavka 1. ovog članka imenuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Trošak pregleda javnobilježničkog ureda snosi javni bilježnik.

Visinu troškova pregleda odlukom utvrđuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.«.

Članak 5.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Osoba koja je imenovana za javnog bilježnika, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja, zatražit će od ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa da pregleda prostorije i opremu namijenjene za njegov javnobilježnički ured.

Javni bilježnik koji namjerava preseliti svoj dosadašnji javnobilježnički ured na drugu adresu u mjestu svog sjedišta ili postojeći ured proširiti odnosno adaptirati podnosi zahtjev za pregled prostora ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa uz naznaku adrese i osnovnih podataka predloženog prostora namijenjenog za njegov javnobilježnički ured (površina, tlocrt, namjena).

Ministar nadležan za poslove pravosuđa može od predsjednika nadležnog općinskog suda zatražiti da obavi pregled iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

U slučaju negativnog mišljenja predsjednika suda iz stavka 3. ovog članka osoba imenovana za javnog bilježnika odnosno javni bilježnik može u roku od osam dana zatražiti da poslovni prostor pregleda Povjerenstvo ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

O utvrđenom činjeničnom stanju osobe koje obavljaju pregled sastavljaju poseban zapisnik u kojemu iznose utvrđene činjenice i svoje mišljenje o tome odgovara li pregledani prostor uvjetima utvrđenim ovim Pravilnikom i posebnim propisima.

O ispunjenosti uvjeta za obavljanje javnobilježničke službe u predloženom prostoru iz stavka 1. i 2. ovog članka ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa odlučuje rješenjem.«.

Članak 6.

U članku 12. stavku 1. riječi: »Komisija Ministarstvo pravosuđa« zamjenjuju se riječima: »Povjerenstvo ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa«.

U stavku 2. riječi: »Ministarstva pravosuđa« zamjenjuju se riječima: »ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa«.

Članak 7.

U članku 13. stavku 1. riječi: »Komisija Ministarstva pravosuđa« zamjenjuju se riječima: »Povjerenstvo ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa«.

Članak 8.

U članku 13.a stavku 1. riječi: »Ministarstvo pravosuđa« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa«.

U stavku 2. riječi: »Ministarstvo pravosuđa« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa«.

Članak 9.

Povjerenstvo za pregled javnobilježničkih ureda ministar nadležan za poslove pravosuđa imenovat će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Imenovanjem članova Povjerenstva za pregled javnobilježničkih ureda prestaje s radom Komisija za pregled javnobilježničkih ureda imenovana prema ranijim propisima.

Članak 10.

Javni bilježnici koji obavljaju javnobilježničku službu u prostorima i s opremom sukladno Pravilniku o javnobilježničkim uredima (»Narodne novine«, broj 123/11, 115/12 i 47/20) nastavljaju s radom u postojećim uredima, a dužni su uskladiti opremu ureda s odredbama ovog Pravilnika u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-08/02
Urbroj: 514-04-02-01-01/3-20-03
Zagreb, 7. prosinca 2020.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.