Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za održive operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća za razdoblje od 2021. do 2023. godine

NN 141/2020 (18.12.2020.), Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za održive operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Ministarstvo poljoprivrede

2741

Na temelju članka 48. stavka 8. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18, 42/20 i 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) ministrica poljoprivrede, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE ZA ODRŽIVE OPERATIVNE PROGRAME PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA U SEKTORU VOĆA I POVRĆA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2023. GODINE

UVODNE ODREDBE

Sadržaj

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se provedba Nacionalne strategije za održive operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća, sadržaj operativnog programa, postupak odobravanja operativnih programa, osnivanje operativnog fonda, trajanje operativnog programa, pravila o financiranju operativnih fondova, podnošenje zahtjeva za potporu, nadzor, procjena, vrednovanje i ocjenjivanje provedbe operativnih programa, obavještavanje i izvješćivanje o operativnim programima i operativnim fondovima, administrativne kontrole i kontrole na terenu provedbe operativnih programa, administrativne kazne, novčane kazne i druge sankcije za nepravilnosti povezane s provedbom operativnih programa.

(2) Ovim Pravilnikom se osigurava provedba sljedećih uredbi Europske unije:

– Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2017/2393 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2017. o izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013 o potpori ruralnom razvoju iz Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), (EU) br. 1306/2013 o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1307/2013 o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i (EU) br. 652/2014 o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal. (SL L 350, 29. 12. 2017.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1308/2013),

– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891 od 13. ožujka 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sektoru voća i povrća te prerađevina voća i povrća i o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu novčanih kazni koje će se primjenjivati u tim sektorima i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 (SL L 138, 25. 5. 2017.) kako je posljednji puta izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2020/743 od 30. ožujka 2020. o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891 u pogledu izračuna vrijednosti proizvodnje koju je organizacija proizvođača u sektoru voća i povrća stavila na tržište (SL L 176, 5. 6. 2020.) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/891),

– Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/892 od 13. ožujka 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u sektoru voća i povrća te prerađevina voća i povrća (SL L 138, 25. 5. 2017.) kako je posljednji puta izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/1146 od 7. lipnja 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/892 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u sektoru voća i povrća te prerađevina voća i povrća i Uredbe (EZ) br. 606/2009 o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 o pogledu kategorije proizvoda od vinove loze, enoloških postupaka i primjenjivih ograničenja (SL L 208, 17. 8. 2018.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/892).

Pojmovnik

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Nacionalna strategija je Nacionalna strategija za održive operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća.

2. Proizvođačka organizacija je proizvođačka organizacija koja posjeduje važeće rješenje o priznavanju u sektoru voća i povrća, izdano od strane Ministarstva poljoprivrede.

3. Operativni program je trogodišnji plan rada proizvođačke organizacije izrađen u skladu s Uredbama iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika i Nacionalnom strategijom, odobren od strane Ministarstva poljoprivrede, kojim se ostvaruju ciljevi Nacionalne strategije.

4. Operativni fond je fond koji osniva proizvođačka organizacija i kojim se financira provedba mjera i aktivnosti iz operativnog programa.

5. Financijska pomoć Unije je iznos financijskih sredstava Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda (EPJF) koji čini sastavni dio operativnog fonda proizvođačke organizacije, a izračunava se i utvrđuje u skladu s člankom 23. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891 i točkom 6. Nacionalne strategije.

6. Nacionalna financijska pomoć je iznos financijskih sredstava koji se kao dodatak operativnom fondu dodjeljuje u skladu s člankom 52. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891 iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

OPERATIVNI PROGRAM

Sadržaj operativnog programa

Članak 3.

(1) Operativni program izrađuje se u skladu s točkom 3. Nacionalne strategije i obavezno sadrži elemente navedene u članku 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/892.

(2) Predložak za izradu operativnog programa nalazi se na Obrascu 2 Priloga I. i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Odobravanje operativnog programa

Članak 4.

(1) Proizvođačka organizacija podnosi zahtjev za odobravanje operativnog programa (u daljnjem tekstu: Zahtjev) u skladu s člankom 48. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18 i 42/20) Ministarstvu poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) elektroničkim putem i putem pošte.

(2) Uz Zahtjev iz stavka 1. proizvođačka organizacija prilaže:

– operativni program,

– dokaz o osnivanju operativnog fonda (potvrda banke o postojanju žiro računa),

– izjavu proizvođačke organizacije da će poštovati odredbe Uredbe (EU) br. 1308/2013, Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891 i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/892,

– izjavu proizvođačke organizacije da nije primila i da neće primiti, posredno ili neposredno, bilo kakva druga financijska sredstva Unije ili nacionalna sredstva za aktivnosti koje su prihvatljive za dodjelu potpore u okviru Uredbe (EU) br. 1308/2013 u sektoru voća i povrća.

(3) Izjave iz stavka 2. podstavka 3. i 4. ovoga članka popunjavaju se na Obrascima 3 i 4 iz Priloga I. i sastavni su dio ovoga Pravilnika.

(4) Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka u skladu s člankom 6. stavkom 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/892 je 31. prosinca 2020. godine.

(5) U skladu s člankom 33. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891 operativni program odobrava se najkasnije do 20. siječnja nakon datuma podnošenja Zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka.

(6) O Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka razmatra Povjerenstvo za odobravanje i izmjenu operativnih programa te praćenje provedbe, ocjenjivanje i vrednovanje odobrenih operativnih programa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(7) Sastav Povjerenstva čine predstavnici Ministarstva, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) te drugih pravnih osoba s javnim ovlastima i znanstvenih ustanova.

(8) Povjerenstvo donosi Poslovnik kojim uređuje način svoga rada.

(9) Prije donošenja mišljenja Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka, u skladu s člankom 25. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/892, Ministarstvo provodi kontrolu na terenu operativnog programa.

(10) Ministarstvo na temelju mišljenja Povjerenstva o Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka odlučuje rješenjem u skladu s člankom 48. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, br. 118/18 i 42/20).

Trajanje provedbe operativnog programa

Članak 5.

(1) Operativni program provodi se u skladu s člankom 7. stavkom 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/892, a traje tri kalendarske godine, počevši od 1. siječnja 2021. zaključno s 31. prosinca 2023. godine.

(2) Iznimno, u skladu s člankom 7. stavkom 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/892 i člankom 4. stavkom 5. ovoga Pravilnika, za potrebe provedbe Nacionalne strategije provedba operativnog programa počinje najkasnije 31. siječnja nakon odobrenja istog.

(3) U skladu sa stavkom 2. ovoga članka, troškovi nastali u razdoblju od 1. siječnja do datuma odobrenja operativnog programa prihvatljivi su za potporu.

Izmjena operativnog programa

Članak 6.

(1) Proizvođačke organizacije mogu izmijeniti operativni program u skladu s člankom 34. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891.

(2) Proizvođačka organizacija podnosi Ministarstvu zahtjev za odobrenje izmjena odobrenog operativnog programa na Obrascu 5 koji se nalazi u Prilogu I. i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(3) Proizvođačka organizacija u skladu s člankom 34. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891 može izmijeniti svoj operativni program zbog sljedećih razloga:

– nemogućnosti provođenja odobrenog operativnog programa u potpunosti,

– izmjene sadržaja operativnog programa,

– povećanja ili smanjenja iznosa operativnog fonda,

– dopune iznosa operativnog fonda Nacionalnom financijskom pomoći.

(4) Ako proizvođačka organizacija podnosi zahtjev iz stavka 2. ovoga članka zbog razloga navedenog u stavku 3. podstavku 1., odobrenje provedbe izmijenjenog operativnog programa se odnosi na sljedeću godinu provedbe operativnog programa.

(5) Rok za podnošenje zahtjeva za izmjenu iz stavka 2. ovoga članka zbog razloga navedenog u stavku 3. podstavku 1. ovoga članka je 1. listopada godine koja prethodi godini za koju se podnosi izmjena operativnog programa, a izmjena operativnog programa odobrava se najkasnije do 15. prosinca iste godine.

(6) Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za izmjenu iz stavka 2. ovoga članka koji proizvođačka organizacija podnosi zbog razloga navedenih u stavku 3. podstavcima 2.,3. i 4. je 1. listopada godine za koju se podnosi izmjena operativnog programa, izmjena operativnog programa odobrava se najkasnije do 15. prosinca iste godine, a provedba izmijenjenog operativnog programa može započeti odmah po odobrenju izmjena.

(7) Zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka proizvođačka organizacija prilaže:

– izmijenjeni operativni program,

– detaljno obrazloženje razloga i okolnosti koji su doveli do izmjena,

– izmjene i učinke izmjena.

(8) O zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka razmatra Povjerenstvo iz članka 4. stavka 6. ovoga Pravilnika.

(9) Prije donošenja mišljenja Povjerenstva iz stavka 8. ovoga članka, u skladu s člankom 25. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/892, Ministarstvo provodi kontrolu na terenu operativnog programa.

(10) Na temelju mišljenja Povjerenstva iz stavka 8. ovoga članka o zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo odlučuje rješenjem.

(11) Protiv rješenja iz stavka 10. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(12) Ako je razlog izmjene operativnog programa hitna potreba uvrštavanja i provedbe mjere kriznog menadžmenta Povlačenje s tržišta u operativni program, proizvođačka organizacija može, u skladu s člankom 34. stavkom 2. podstavkom 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891 izmijeniti svoj operativni program, bez prethodnog odobrenja Ministarstva.

(13) U slučaju iz stavka 12. ovoga članka, proizvođačka organizacija obvezna je bez odlaganja o izmjeni operativnog programa obavijestiti Ministarstvo.

(14) U obavijesti iz stavka 13. ovoga članka proizvođačka organizacija navodi dokaze da su događaji koji su nastupili izvan njezine odgovornosti i kontrole, vezani uz proizvod za koji je priznata te da zahtijevaju neodgodivo i hitno djelovanje poput sljedećih:

– tržišnih poremećaja

– klimatskih nepogoda,

– bolesti biljaka,

– najezde štetnika.

(15) U slučaju iz stavka 12. ovoga članka, Ministarstvo, na temelju obavijesti iz stavka 13. ovoga članka u roku od 30 dana donosi rješenje o odobrenju izmjena operativnog programa.

FINANCIRANJE PROVEDBE OPERATIVNIH PROGRAMA

Operativni fond proizvođačke organizacije

Članak 7.

(1) Provedba operativnog programa proizvođačkih organizacija financira se iz operativnog fonda.

(2) Operativni fond je bankovni račun koji je proizvođačka organizacija otvorila neovisno o već postojećem bankovnom računu preko kojega obavlja trženje i druge aktivnosti za koje je priznata i kojim upravlja u skladu s odredbama članka 25. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891.

(3) Operativni fond iz stavka 2. ovoga članka uspostavlja se prije odobrenja operativnog programa priznate proizvođačke organizacije na temelju pravnog akta proizvođačke organizacije iz članka 6. Pravilnika o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača (»Narodne novine«, broj 87/20 i 129/20) (u daljnjem tekstu: Pravilnik o proizvođačkim organizacijama).

Financiranje operativnog fonda proizvođačke organizacije

Članak 8.

(1) Financijska sredstva koja se deponiraju u operativni fond iz članka 7. ovoga Pravilnika sastoje se od:

– financijskih doprinosa članova proizvođačke organizacije,

– financijskog doprinosa Europske unije (Financijske pomoći Unije),

– financijskog doprinosa iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (Nacionalna financijska pomoć).

(2) Financijski doprinosi članova iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka uplaćuju se u skladu s pravilima za financiranje operativnog fonda koje je proizvođačka organizacija propisala u svom pravnom aktu iz članka 6. Pravilnika o proizvođačkim organizacijama.

(3) Način financiranja operativnog fonda i upravljanje istim te visinu financijskih doprinosa članova utvrđuje proizvođačka organizacije u skladu s člankom 25. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891.

(4) Gornja granica financijske pomoći Unije iz članka 34. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013, kao doprinos operativnom fondu proizvođačke organizacije, izračunava se u skladu s člankom 23. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891 i točkom 6. Nacionalne strategije.

(5) Vrijednost proizvodnje stavljene na tržište iz članka 23. stavka 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891 predstavlja vrijednost proizvodnje navedenu u članku 10. stavku 1. Pravilnika o proizvođačkim organizacijama, ostvarenu u referentnom razdoblju iz članka 8. Pravilnika o proizvođačkim organizacijama, a izračunava se u skladu s člankom 22. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891.

(6) Nacionalna financijska pomoć dodjeljuje se u skladu s člankom 52. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891 i točkom 6. Nacionalne strategije, pri odobravanju Operativnog programa ili izmjeni Operativnog programa u skladu s člankom 53. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891.

Odobravanje operativnog fonda i iznosa operativnog fonda

Članak 9.

(1) U skladu s člankom 7. stavkom 1. ovoga Pravilnika proizvođačka organizacija podnosi Ministarstvu Zahtjev za odobravanje operativnog fonda i iznosa operativnog fonda na Obrascu 6 koji se nalazi u Prilogu I. i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka proizvođačka organizacija prilaže sljedeće:

– dokaz o osnivanju operativnog fonda (potvrda banke o postojanju žiro računa),

– dokaz o odgovarajućem iznosu deponiranih financijskih sredstava na žiro računu (operativnom fondu) u skladu s člankom 34. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 2013/1308 i visinom iznosa troškova odabranih mjera i planiranih aktivnosti predviđenih za provedbu u operativnom programu,

– obavijest o procijenjenom iznosu iz članka 26. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891, koji se popunjava na Obrascu 7 Priloga I. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio,

– zahtjev za dodjelu Nacionalne financijske pomoći koji se popunjava na Obrascu 8 Priloga I. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka proizvođačke organizacije za prvu godinu provedbe operativnog programa podnose uz Zahtjev iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

(4) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka za drugu i treću godinu provedbe operativnog programa, proizvođačke organizacije dostavljaju Ministarstvu najkasnije do 1. prosinca godine koja prethodi godini za koje se traži odobrenje, a uz zahtjev se prilaže sljedeće:

– obavijest o procijenjenom iznosu iz članka 26. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891,

– zahtjev za dodjelu Nacionalne financijske pomoći.

(5) O zahtjevima iz stavaka 3. i 4. ovoga članka razmatra Povjerenstvo iz članka 4. stavka 6. ovoga Pravilnika.

(6) Na temelju mišljenja Povjerenstva o zahtjevima iz stavaka 3. i 4. ovoga članka Ministarstvo donosi rješenje.

(7) Na temelju rješenja iz stavka 6. ovoga članka, u skladu s člankom 33. stavkom 1. podstavkom (a) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891, Agencija za plaćanja donosi Odluku o odobrenju potpore.

(8) Agencija za plaćanja obavještava proizvođačku organizaciju o odobrenom iznosu potpore, najkasnije do 31. siječnja godine za koju je potpora zatražena.

(9) Prilikom odobrenja izmjena operativnog programa iz članka 6. ovoga pravilnika, Agencija za plaćanja će, za potrebe provedbe operativnog programa, u skladu s rješenjem Ministarstva, donijeti Odluku o izmjeni odluke o odobrenju potpore.

Odabir ciljeva, mjera i aktivnosti za provedbu operativnog programa

Članak 10.

(1) U skladu s člankom 3. stavkom 1. ovoga Pravilnika i tablicom 4. Matrica Nacionalne strategije, u svrhu ispunjavanja odabranih specifičnih i općih ciljeva navedenih u operativnom programu, proizvođačka organizacija odabire i provodi odgovarajuće mjere s pripadajućim prihvatljivim aktivnostima.

(2) Primjeri prihvatljivih aktivnosti i obveze odabira agro-okolišnih aktivnosti koje se provode u okviru operativnog programa propisani su točkom 3.2. Nacionalne strategije.

Pravila za provedbu mjera sprečavanja kriznih situacija i upravljanje krizom

Članak 11.

(1) Proizvođačka organizacija u okviru odobrenog operativnog programa može odabrati provoditi jednu ili više sljedećih mjera u svrhu ispunjenja odabranog cilja: Sprečavanje kriznih situacija i upravljanje krizom (KP3/C1/M1 do M5 – tablica 4. Matrica Nacionalne strategije).

(2) Ako proizvođačka organizacija odabere provedbu mjere Ponovna sadnja voćnjaka nakon obveznog krčenja, u skladu s člankom 41. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891, visina ukupnih troškova za provedbu te mjere u okviru ukupnih troškova operativnog programa ne smije iznositi više od 20%.

(3) Ako proizvođačka organizacija odabere Provedbu mjera mentorstva, primatelji mentorstva mogu biti i proizvođači koji nisu članovi proizvođačke organizacije te je iste potrebno navesti u evidencijama koje se vode u okviru provedbe ove mjere.

(4) Za provedbu mjere Promidžba i komunikacije, uz navedene informacije i podatke, proizvođačka organizacija obvezna je opisati na koji će način provedba aktivnosti pridonijeti ostvarenju barem jednog od posebnih ciljeva navedenih u članku 14. stavku 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/892.

(5) Ako proizvođačka organizacija u okviru operativnog programa namjerava provoditi mjeru Povlačenje s tržišta (KP3/C1/M4 – tablica 4. Matrica Nacionalne strategije) obvezna je dostaviti prethodnu obavijest u skladu s člankom 44. stavkom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891, najkasnije mjesec dana prije planiranog početka provedbe mjere Povlačenje s tržišta elektroničkim putem na e-mail adresu Agencije za plaćanja (intervencije.voce@apprrr.hr) i Ministarstva (uprava.poljoprivrede@mps.hr).

(6) Količina koju proizvođačka organizacija može povući s tržišta propisana je odredbama članka 43. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891.

(7) Dopuštene namjene proizvoda povučenih s tržišta propisane su člankom 34. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(8) Proizvođačke organizacije koje provode besplatnu distribuciju iz stavka 7. ovoga članka ne smiju ostvarivati zaradu od krajnjih primatelja proizvoda povučenih s tržišta.

(9) Agencija za plaćanja u skladu s odredbama članka 29. i 30. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/892 provodi kontrolu prvog i drugog stupnja povlačenja s tržišta.

(10) Za proizvode koji se povlače s tržišta i daju u svrhe iz stavka 7. ovoga članka mora biti izdan Certifikat o usklađenosti s tržišnim standardima u skladu s člankom 15. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/892.

(11) Certifikat iz stavka 10. ovoga članka za voće i povrće koje se povlači s tržišta izdaje nadležni inspektor Državnog inspektorata.

(12) Prihvatljivi troškovi u okviru mjere povlačenje s tržišta u skladu s člancima 16. i 17. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/892 su troškovi prijevoza i troškovi sortiranja i pakiranja.

(13) U slučaju da se tijekom provedbe postupka povlačenja s tržišta utvrde nepravilnosti primijeniti će se kaznene odredbe u skladu s člancima 62., 63. i 64. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891.

Pravila za provedbu agro okolišnih aktivnosti

Članak 12.

(1) U skladu s člankom 33. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i točkom 3.1. Nacionalne strategije proizvođačka organizacija u operativnom programu mora odabrati najmanje dvije okolišne aktivnosti.

(2) Popis prihvatljivih agro okolišnih aktivnosti nalazi se u Prilogu II. Poglavlju I. točkama 1., 2. i 3. te Prilogu II. Poglavlju II. točkama 1., 2., 5. i 7. Nacionalnog okvira za zaštitu okoliša.

(3) Proizvođačka organizacija prema potrebi provodi, nadzire i vrednuje primjenu i učinak okolišnih aktivnosti iz stavka 2. ovoga članka u skladu s člankom 57. stavkom 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891 i o tome vodi evidenciju.

(4) U skladu s člankom 33. stavkom 5. podstavkom b) Uredbe (EU) br. 1308/2013 te člankom 61. stavkom 6. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891 iznos troškova za provedbu okolišnih mjera mora iznositi najmanje 10% od ukupnih troškova operativnog programa.

Potpora

Članak 13.

(1) Zahtjevi za dodjelu potpore temelje se na provedenim prihvatljivim aktivnostima u skladu s člankom 10. ovoga Pravilnika.

(2) Troškovi prihvatljivi za potporu u okviru provedbe operativnog programa ograničeni su na stvarno nastale troškove u skladu s člankom 31. stavkom 2. podstavkom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891.

(3) U skladu s člankom 12. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/892 proizvođačka organizacija može podnijeti Agenciji za plaćanja zahtjev za obročnu isplatu potpore najviše tri puta godišnje prema sljedećem rasporedu:

– za troškove nastale od 1. siječnja do 30. travnja najkasnije do 15. lipnja tekuće godine;

– za troškove nastale od 1. svibnja do 31. kolovoza najkasnije do 15. listopada tekuće godine;

– za troškove nastale od 1. rujna do 31. prosinca najkasnije do 15. veljače sljedeće godine.

(4) Uz zahtjev iz stavka 3. ovoga članka proizvođačka organizacija prilaže dokaze o nastalim prihvatljivim troškovima i dokaze o podmirenju tih troškova po pojedinim aktivnostima iz operativnog programa.

(5) Iznos potpore na zahtjevu iz stavka 3. ovoga članka ne može biti veći od 80 % najvišeg odobrenog iznosa za pojedinu aktivnost.

(6) Uz zahtjev iz stavka 3. podstavak 3. proizvođačka organizacija uz dokumentaciju iz stavka 4. ovog članka prilaže i sljedeće:

– dokaze o vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište;

– dokaze o financijskom doprinos njezinih članova i doprinosu same organizacije proizvođača;

– ukupni pregled troškova nastalih u vezi s operativnim programom;

– dokaze o postotku operativnog fonda koji je potrošen na sprečavanje krize i upravljanje krizom i raščlanjen prema aktivnostima;

– dokaze o ispunjavanje odredaba članka 33. stavka 3., članka 33. stavka 5. prvog podstavka i članka 34. Uredbe (EU) br. 1308/2013;

– pisanu potvrdu da nisu primljena dvostruka financijska sredstva Unije ili Nacionalna sredstva u pogledu mjera ili aktivnosti koje su prihvatljive za dobivanje potpore u okviru Uredbe (EU) br. 1308/2013 u sektoru voća i povrća;

– za plaćanje na temelju standardnih paušalnih stopa ili veličina jediničnih troškova iz članka 31. stavka 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891, dokaz o provedbi predmetne aktivnosti.

(7) Agencija za plaćanja isplaćuje potporu iz stavka 3. ovog članka najkasnije do:

– do 15. kolovoza tekuće godine, za troškove nastale od 1. siječnja do 30. travnja

– do 15. prosinca tekuće godine, za troškove nastale od 1. svibnja do 31. kolovoza

– do 15. travnja sljedeće godine, za troškove nastale od 1. rujna do 31. prosinca

(8) Zahtjev iz stavka 3. ovoga članka podnosi se na Obrascu koji Agencija za plaćanja objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(9) U skladu s člankom 9. stavkom 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/892 zahtjev za dodjelu potpore može obuhvaćati i nepodmirene troškove proizašle iz provedenih prihvatljivih aktivnosti, ako proizvođačka organizacija prilikom podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore dokaže da su ispunjeni uvjeti iz točaka (a) i (b).

(10) Ako se zahtjev za dodjelu potpore podnese nakon datuma iz stavka 3. ovoga članka, potpora se umanjuje za 1% za svaki dan kašnjenja.

(11) Umanjenje iz stavka 10. ovoga članka primjenjuje se isključivo u iznimnim i valjano opravdanim slučajevima o kojima odlučuje Povjerenstvo.

Potpora za mjeru Povlačenje s tržišta

Članak 14.

(1) Zahtjev za potporu za troškove proizašle iz prihvatljivih aktivnosti pri provedbi mjere Povlačenje s tržišta podnosi se po završetku provedbe navedene mjere u skladu s člankom 13. ovoga Pravilnika.

(2) Količina proizvodnje stavljene na tržište proizvoda za koji je proizvođačka organizacija priznata i koju proizvođačka organizacija namjerava povući s tržišta utvrđuje se u skladu s odredbama članka 43. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891.

(3) Visina potpore za provedbu mjere Povlačenje s tržišta propisana je člankom 45. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891.

(4) Prihvatljivi troškovi u provedbi mjere Povlačenja s tržišta propisani su člancima 16. i 17. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/892.

(5) Troškovi prijevoza za besplatnu distribuciju isplaćuju se u skladu sa člankom 16. stavkom 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/892.

(6) Troškovi sortiranja i pakiranja za besplatnu distribuciju isplaćuju se u skladu s člankom 17. stavkom 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/892.

(7) Potpora za zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se u skladu s člankom 13. stavkom 3. ovoga Pravilnika.

Obavještavanje i izvješćivanje

Članak 15.

(1) Pored podataka iz članka 15. stavka 1. Pravilnika o proizvođačkim organizacijama, proizvođačke organizacije obvezne su Ministarstvu dostavljati i sljedeće podatke i izvješća:

– do 1. listopada, podatke navedene u članku 21. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/892, za potrebe sastavljanja Godišnjeg izvješća,

– do 1. prosinca, podatke o procijenjenom iznosu operativnog fonda u skladu s člankom 26. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891, s planiranim iznosima po pojedinim mjerama,

– do 1. listopada 2022. Izvješće o procjeni iz članka 57. stavka 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891 koje se prilaže Godišnjem izvješću iz prvog podstavka ovoga članka.

(2) Podaci za potrebu sastavljanja Godišnjeg izvješća iz stavka 1., podstavka 1. ovoga članka dostavljaju se na Obrascu 9 koji se nalazi u Prilogu I. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Za potrebe provedbe članka 77. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891 imenuje se Ministarstvo poljoprivrede.

Nadzor i procjena

Članak 16.

(1) U skladu s člankom 56. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891 i točkom 5. Nacionalne strategije, za postupak praćenja, ocjenjivanja i vrednovanja operativnih programa i Nacionalne strategije nadležno je Povjerenstvo iz članka 4. stavka 6. ovoga Pravilnika.

(2) Praćenje, ocjenjivanje i vrednovanje iz stavka 1. ovoga članka temelji se na pokazateljima utvrđenima u Odjeljku 4. Priloga II. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/892 i tablici 5. (Pokazatelji uspješnosti provedbe) Nacionalne strategije.

(3) U skladu s člankom 57. stavkom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891 proizvođačke organizacije dužne su prikupljati, bilježiti i pohranjivati sljedeće podatke:

– za ispunjavanje općih ciljeva operativnog programa: podatke o površinama koje se koriste u proizvodnji, obujmu (količini) proizvodnje i vrijednosti utržene proizvodnje;

– za ispunjavanje mjera operativnog programa: podatke o broju gospodarstava/članova, podatke o ukupnoj vrijednosti ulaganja i broju poduzetih radnji/aktivnosti unutar mjere.

(4) U Izvješću o procjeni iz članka 15. stavka 1. podstavka 3. ovoga Pravilnika navode se sljedeći podaci:

– mjera u kojoj su ostvareni ciljevi operativnog programa;

– čimbenici koji su pridonijeli uspjehu ili neuspjehu o provedbi operativnog programa;

– obrazloženje kvalitativne procjene rezultata i učinaka odabranih mjera i aktivnosti operativnog programa;

– obrazloženje kvalitativne procjene rezultata i učinaka odabranih agro okolišnih aktivnosti iz Tablice 4. Matrica Nacionalne strategije u skladu s člankom 57. stavkom 3. podstavkom 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891.

(5) U skladu s člankom 58. stavkom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891, Ministarstvo prikuplja, bilježi i pohranjuje podatke u elektroničkom obliku prikladnom za sastavljanje pokazatelja iz tablice 5. (Pokazatelji uspješnosti provedbe) Nacionalne strategije.

(6) Postupci nadzora i procjene iz stavka 5. ovog članka temelje se na podacima koje dostavljaju proizvođačke organizacije u okviru Godišnjeg izvješća iz članka 15. stavka 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika te Izvješća o procjeni iz članka 15. stavka 1. podstavka 3. ovoga Pravilnika.

(7) U skladu s člankom 58. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891 Povjerenstvo iz članka 4. stavka 6. ovoga Pravilnika provodi postupke nadzora i procjene povezane s Nacionalnom strategijom.

Administrativna kontrola i kontrola na terenu

Članak 17.

(1) Za potrebe provedbe članaka 26., 27., 28., 29., 30., 34. i 35. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/892, Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu u skladu sa člancima 140. i 141. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18 i 42/20).

(2) Nakon provedenih kontrola iz stavka 1. ovoga članka Agencija za plaćanja donosi odluke u skladu s člankom 15. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18 i 42/20).

(3) Agencija za plaćanja odluke iz stavka 2. ovoga članka podnositeljima zahtjeva dostavlja pisanim putem preporučenom pošiljkom s povratnicom.

Prigovori

Članak 18.

(1) Na odluke iz članka 17. ovoga Pravilnika korisnik može podnijeti prigovor Ministarstvu u skladu s člankom 15. stavkom 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18 i 42/20). u roku od osam dana od dana dostave odluke.

(2) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18 i 42/20) putem Agencije za plaćanja isključivo pisanim putem neposredno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom u dva primjerka.

Prestanak provedbe operativnog programa

Članak 19.

(1) Proizvođačka organizacija koja namjerava prestati provoditi svoj operativni program prije završetka njegovog predviđenog i odobrenog trajanja dužna je o tome obavijestiti Ministarstvo najmanje 30 dana prije prestanka provedbe.

(2) U obavijesti iz stavka 1. ovoga članka proizvođačka organizacija navodi i obrazlaže razloge prijevremenog prestanka provedbe operativnog programa.

(3) Na temelju obavijesti iz stavka 2. ovoga članka Povjerenstvo iz članka 4. stavka 6. ovoga Pravilnika, u skladu s odredbama članka 36. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891 razmatra o statusu izvršenja i postizanju ciljeva operativnog programa te o tome donosi mišljenje.

(4) Ministarstvo, na temelju mišljenja Povjerenstva iz stavka 3. ovoga članka, donosi zaključak kojim se određuje daljnje postupanje u vezi obavijesti proizvođačke organizacije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Povrat potpore

Članak 20.

(1) U slučaju neopravdanih plaćanja, korisnik potpore će vratiti iznos koji mu je Agencija za plaćanja odredila Odlukom o povratu sredstava iz članka 144. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18 i 42/20).

(2) Povrat sredstava i poravnanje povrata sredstava izvršit će se u skladu s člancima 144., 145. i 146. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18 i 42/20).

Zaštita osobnih podataka

Članak 21.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/59
Urbroj: 525-07/0221-20-15
Zagreb, 14. prosinca 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

Zahtjev za odobravanje Operativnog programa

Prilog I.

Obrazac 1


Zahtjev se šalje elektroničkim putem na e-mail adresu PO.HR@mps.hr te poštanskim putem na adresu:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Podaci o podnositelju zahtjeva
Naziv proizvođačke organizacije, OIB     
     
Adresa, županija     
     
Kontakt telefon, adresa e-pošte     
     
Podaci o fizičkoj osobi koja podnosi zahtjev+

Ime i prezime podnositelja i OIB

     

Status podnositelja zahtjeva u proizvođačkoj organizaciji

     


Zahtjevu se prilaže:

1. Operativni program (Obrazac 2)
2. Dokaz o osnivanju operativnog fonda (potvrda banke o postojanju žiro računa)
3. Izjava proizvođačke organizacije da će poštovati odredbe Uredbe (EU) br. 1308/2013, Delegirane Uredbe (EU) br. 891/2017 i Provedbene Uredbe (EU) br. 892/2017 (Obrazac 3)
4. Izjava proizvođačke organizacije da nije primila i da neće primiti, posredno ili neposredno, bilo kakva druga financijska sredstva Unije ili nacionalna sredstva za aktivnosti koje su prihvatljive za dodjelu potpora u okviru Uredbe (EU) br. 1308/2013 u sektoru voća i povrća (Obrazac 4)

U _____________, dana ___________ 2020. godine.

_____________________________________

(potpis podnositelja i pečat proizvođačke organizacije)

Operativni program

Prilog I.

Obrazac 2


Tablica 1: Utvrđivanje ispunjenosti uvjeta za priznavanje proizvođačke organizacije

UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI UVJETA ZA PRIZNAVANJE PROIZVOĐAČKE ORGANIZACIJE
Broj članova u trenutku podnošenja
zahtjeva za odobravanje
operativnog programa
Proizvođači
Ne proizvođači
Količina i vrijednost proizvodnje
Referentno razdobljePovršine (ha) (prema nasadima za proizvod za koji je PO priznata)Količina proizvodnjeKoličina utržene
proizvodnje
Vrijednost utržene
proizvodnje
1. 1. 2020. – 31. 12. 2020.

Tablica 2: Vrijednost utržene proizvodnje (članak 8. stavak 5. Pravilnika)

Vrijednost utržene proizvodnje (Ukupno)

Količina

(Ukupno)

prodaja u svježem stanjuza preradu
utržena vrijednostkoličinautržena vrijednostkoličina
      

A) OPIS POČETNOG STANJA PRIJE POČETKA PROVEDBE OPERATIVNOG PROGRAMA

NAPOMENA: Ova točka popunjava se nakon popunjavanja točaka B) i C)

Za popunjavanje tablice potrebno je koristiti se:

– Tablicom 4. Matrica Nacionalne strategije (Točka 2.2.3. Nacionalne strategija – Sažeti prikaz ključnih područja, općih i specifičnih ciljeva, mjera);

– uputama navedenima u Točki 3. Nacionalne strategije;

– Tablicom 5. Pokazatelji uspješnosti provedbe (Nacionalna strategija) u dijelu odabranih mjera i indikatora mjera;

– uputama iz točke 4.1 Priloga II Uredbe (EU) br. 2017/892;

– Prilogom II. Uredbe (EU) br. 2017/891;

– Prilogom III. Uredbe (EU) br. 2017/891;

– Člankom 31. Uredbe (EU) br. 2017/891.

Tablicu je potrebno popuniti na sljedeći način:

1.Tablica se popunjava kako bi se, uzimajući u obzir odabrane ciljeve, mjere i pripadajuće aktivnosti, navedene, opisane i obrazložene u točkama B) i C), opisalo i pojasnilo stanje proizvodnje do početka provedbe operativnog programa;

2. Primjer:

Ako je proizvođačka organizacija u svojem operativnom programu odabrala sljedeće:

•     Specifični cilj Planiranje proizvodnje, uključujući predviđanje i praćenje proizvodnje i potrošnje (Tablica 4. Matrica Nacionalne strategije);

•     Opći cilj Planiranje proizvodnje, uključujući predviđanje i praćenje proizvodnje i potrošnje;

Dvije mjere u okviru općeg i specifičnog cilja – M1 i M3 (Tablica 4. Matrica Nacionalne strategije);

•     U okviru odabrane M1 Ulaganje u skladu s točkom 3.2.1. Nacionalne strategije proizvođačka organizacija će navođenjem podataka vezanih za provedbu te mjere i prihvatljivih aktivnosti u okviru te mjere opisati postojeće stanje prije početka provedbe operativnog programa što uključuje podatke navedene u stupcu Indikatori mjera.

Tablica 3. Opis početnog stanja prije početka provedbe operativnog programa

(Prema potrebi povećati broj redova u tablici)

OPĆI CILJODABRANI SPECIFIČNI CILJODABRANE MJERE

INDIKATORI MJERE

(upisati odgovarajuće podatke u desnu kolonu)

AKTIVNOSTI KOJE SU PROVOĐENE U OKVIRU ODABRANE MJERE PRIJE OPERATIVNOG PROGRAMA

1.1. broj PG / članova koji su sudjelovali u provedbi mjere
2. ukupna vrijednost ulaganja
3. broj poduzetih radnji/aktivnosti unutar mjere
2.1. broj PG / članova koji su sudjelovali u provedbi mjere
2. ukupna vrijednost ulaganja
3. broj poduzetih radnji/aktivnosti unutar mjere
1.1. broj PG / članova koji su sudjelovali u provedbi mjere
2. ukupna vrijednost ulaganja
3. broj poduzetih radnji/aktivnosti unutar mjere
2.1. broj PG / članova koji su sudjelovali u provedbi mjere
2. ukupna vrijednost ulaganja
3. broj poduzetih radnji/aktivnosti unutar mjere
1.1. broj PG / članova koji su sudjelovali u provedbi mjere
2. ukupna vrijednost ulaganja
3. broj poduzetih radnji/aktivnosti unutar mjere
2.1. broj PG / članova koji su sudjelovali u provedbi mjere
2. ukupna vrijednost ulaganja
3. broj poduzetih radnji/aktivnosti unutar mjere

B) CILJEVI PROGRAMA

Za ispunjavanje ove točke uputno je koristiti sljedeće podatke i tablice:

– Točka 2.2. Odabrana strategija s obzirom na snage i slabosti (Nacionalna strategija) u dijelu ključnih područja i općih ciljeva;

– Tablica 4. Matrica Nacionalne strategije (Točka 2.2.3. Nacionalne strategija – Sažeti prikaz ključnih područja, općih i specifičnih ciljeva, mjera);

– uputama navedenima u Točki 3. Nacionalne strategije;

– Tablica 5. Pokazatelji uspješnosti provedbe (Nacionalna strategija) u dijelu odabranih mjera i indikatora mjera;

– upute iz točke 4.1 Priloga II Uredbe (EU) br. 2017/892;

– Prilog II. Uredbe (EU) br. 2017/891

– Prilog III. Uredbe (EU) br. 2017/891

– Članak 31. Uredbe (EU) br. 2017/891

Svrha ove točke je sljedeće:

– detaljno opisati i obrazložiti razloge odabira specifičnih i općih ciljeva operativnog programa;

– obrazložiti način na koji će odabrani ciljevi biti ostvareni;

– obrazložiti način kojim će se na osnovu ostvarenja odabranih ciljeva ostvariti ključna područja Nacionalne strategije u skladu s Tablicom 4. (Matica Nacionalne strategije) i tablicom 5. (Pokazatelji uspješnosti provedbe) u dijelu indikatora općih ciljeva;

Potrebno je prikazati realna očekivanja ostvarenja ciljeva kroz proizvodnju i plasman proizvoda za koje je proizvođačka organizacija priznata. U opisu ciljeva služiti se mjerljivim dometima (indikatorima) navedenima u tablici 1. A) OPIS POSTOJEĆEG STANJA i tablici 5. (Pokazatelji uspješnosti provedbe) u dijelu indikatora općih ciljeva kako bi se olakšalo praćenje postupnog napretka u provedbi operativnog programa.

OPIS:

C) ODABRANE MJERE

Za ispunjavanje ove točke uputno je koristiti sljedeće podatke i tablice:

– Točka 2.2. Odabrana strategija s obzirom na snage i slabosti (Nacionalna strategija) u dijelu ključnih područja i općih ciljeva;

– Tablica 4. Matrica Nacionalne strategije (Točka 2.2.3. Nacionalne strategija – Sažeti prikaz ključnih područja, općih i specifičnih ciljeva, mjera);

– uputama navedenima u Točki 3. Nacionalne strategije;

– Tablica 5. Pokazatelji uspješnosti provedbe (Nacionalna strategija) u dijelu odabranih mjera i indikatora mjera;

– upute iz točke 4.1 Priloga II Uredbe (EU) br. 2017/892;

– Prilog II. Uredbe (EU) br. 2017/891

– Prilog III. Uredbe (EU) br. 2017/891

– Članak 31. Uredbe (EU) br. 2017/891

Svrha ove točke je sljedeće:

– detaljno opisati i obrazložiti odabrane mjere, kao i razloge odabira istih u provedbi operativnog programa;

– obrazložiti način na koji će se odabranim mjerama ostvariti specifični i opći ciljevi;

– navesti, opisati i obrazložiti broj, vrstu i karakter aktivnosti koje se namjeravaju provoditi u okviru određene mjere;

– u slučaju odabira mjere/a kriznog menadžmenta obrazložiti potrebu odabira navedenih mjere.

Agrookolišne mjere

U skladu s člankom 33. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i točkom 3.1 Nacionalne strategije proizvođačka organizacija u operativnom programu mora odabrati najmanje dvije okolišne aktivnosti, a iznos troškova za provedbu okolišnih mjera mora iznositi najmanje 10% od ukupnih troškova operativnog programa.

Popis prihvatljivih agro okolišnih aktivnosti nalazi se u Prilogu II. Poglavlju I. točkama 1., 2. i 3. te Prilogu II. Poglavlju II. točkama 1., 2., 5. i 7. Nacionalnog okvira za zaštitu okoliša.

Tablica 4. Prihvatljive agro okolišne aktivnosti

1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture
2. Uspostava poljskih traka
3. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka
4. Održavanje suhozida
5. Održavanje živica
6. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki
7. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima
8. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima
9. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima
10. Mehaničko uništavanje korova u višegodišnjim nasadima
11. Prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode
12. Održavanje ekoloških praksi i metoda
13. Integrirana proizvodnja
14. Zaštita tla od erozije
15. Minimalna razina obrade i održavanje poljoprivrednog zemljišta
16. Sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem
17. Suzbijanje štetnih organizama
18. Gospodarenje biljnim ostacima
19. Održavanje razine organskih tvari i humusa u tlu
20. Održavanje strukture tla
21. Održavanje plodnosti tla
22. Biološka kontrola oprašivanja
23. Biološka kontrola štetnih organizama
24. Mehaničke i fizičke metode kontrole štetnih organizama
25. Smanjenje količine ambalažnog otpada
26. Upotreba ekološki prihvatljivih materijala za pakiranja
27. Smanjenje količine otpada tijekom proizvodnje

D) Trajanje operativnog programa

Svrha ove točke je navesti trajanje provedbe operativnog programa.

OPIS:

E) Financijski aspekti operativnog programa

Svrha ove točke je opisati tijek i dinamiku provedbe operativnog programa s obzirom na njegovo trajanje prema razdobljima provedbe (mjerama i aktivnostima koje se namjeravaju provesti u pojedinoj kalendarskoj godini), što uključuje:

– izračun visine financijskih doprinosa članova i financijskog doprinosa Unije potrebnog za provedbu planiranih mjera i pripadajućih aktivnosti (članak 7. i 8. Pravilnika);

– način i postupak za financiranje operativnog fonda (članak 6. Pravilnika o proizvođačkim organizacijama (Narodne novine, br. 87/20 i 129/20) te članak 7. i 8. ovog Pravilnika);

– podatke potrebne za opravdanje različitih visina doprinosa (procijenjeni godišnji i trogodišnji iznos visine troškova planiranih aktivnosti/rashoda za provedbu operativnog programa), (članak 9. stavak 2. podstavak 2. ovoga Pravilnika);

– procijenjeni iznos proračuna za pojedinu godinu provedbe operativnog programa s ukupnim procijenjenim iznosom financijskih sredstva za sve za tri godine provedbe operativnog programa na temelju odabrane mjere i pripadajuće aktivnosti;

– vremenski raspored za provedbu odabranih mjera i pripadajućih aktivnosti za svaku godinu provedbe operativnog programa (planirana dinamika provedbe aktivnosti).

OPIS:

Tablica 5: Financijski aspekti operativnog programa

(Prema potrebi povećati broj redova u tablici)

GODINA PROVEDBE OPERATIVNOG PROGRAMAODABRANE MJEREPLANIRANE AKTIVNOSTI U OKVIRU ODABRANE MJERETRAJANJE PROVEDBE PLANIRANIH AKTIVNOSTIUKUPAN TROŠAK PROVEDBE PLANIRANIH AKTIVNOSTI (navesti pojedinačnu aktivnost prema odabranoj mjeri)UDJEL PROIZVOĐAČKE ORGANIZACIJE U TROŠKU (navesti udjel u trošku pojedinačne aktivnosti prema odabranoj mjeri)UDJEL EUROPSKE UNIJE U TROŠKU
(navesti udjel u trošku pojedinačne aktivnosti prema odabranoj mjeri)
GODIŠNJI IZNOS NACIONALNE FINANCIJSKE POMOĆI
(najviše do 80% od iznosa doprinosa proizvođačke organizacije)
2021.
2022.
2023.
UKUPNO:

Tablica 6: Financijski aspekti operativnog programa u dijelu provedbe agrookolišnih mjera

(Prema potrebi povećati broj redova u tablici)

GODINA PROVEDBE OPERATIVNOG PROGRAMAPLANIRANE AGROOKOLIŠNE
AKTIVNOSTI U OKVIRU
ODABRANE MJERE
TRAJANJE PROVEDBE PLANIRANIH
AKTIVNOSTI
TROŠAK PROVEDBE PLANIRANIH AKTIVNOSTI (navesti trošak pojedinačne aktivnosti)IZNOS RASHODA U UKUPNIM GODIŠNJIM RASHODIMA
2021.
2022.
2023.
UKUPNO:

2. USKLAĐENOST FINANCIRANJA POJEDINIH MJERA IZ VIŠE FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Svrha ove točke je navesti, opisati i obrazložiti ima li proizvođačka organizacija namjeru financirati provedbu nekih mjera i aktivnosti iz svojeg operativnog programa financijskim sredstvima koja potječu iz više od jednog izvora (fonda Europske unije).

OPIS:

3. SPRIJEČAVANJE RIZIKA DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

Svrha ove točke je potreba uspostave evidencije i kontrole provedbe aktivnosti sa ciljem sprječavanja financiranja iste aktivnosti pojedinog člana ili proizvođačke organizacije iz više od jednog izvora (fonda Europske unije).

OPIS:

Izjava proizvođačke organizacije

PRILOG I.

Obrazac 3


Naziv proizvođačke organizacije, OIB     
Odgovorna osoba (direktor/upravitelj)
OIB odgovorne osobe (direktora/upravitelja)
Izjavljujem da će proizvođačka organizacija poštivati odredbe Uredbe (EU) br. 1308/2013, Delegirane Uredbe (EU) br. 891/2017 i Provedbene Uredbe (EU) br. 892/2017 kojima se popisuje i koje su povezane s pravilima za provedbu operativnog programa.
Mjesto i datum

Potpis odgovorne osobe

(direktora/upravitelja) i pečat proizvođačke organizacije


Izjava proizvođačke organizacije

Prilog I.

Obrazac 4


Naziv proizvođačke organizacije, OIB
Odgovorna osoba (direktor/upravitelj)
Odgovorna osoba (direktor/upravitelj)
Izjavljujem da Proizvođačka organizacija nije primila i da neće primiti bilo kakva druga financijska sredstva Unije ili nacionalna sredstva za aktivnosti koje su prihvatljive za dodjelu potpore u okviru Uredbe (EU) br. 1308/2013 u sektoru voća i povrća, a koje su povezane s provedbom operativnog programa.
Mjesto i datum

Potpis odgovorne osobe

(direktora/upravitelja) i pečat proizvođačke organizacije


Zahtjev za odobrenje izmjena odobrenog operativnog programa

Prilog I.

Obrazac 5


Zahtjev se šalje elektroničkim putem na e-mail adresu PO.HR@mps.hr te poštanskim putem na adresu:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Zahtjev za odobravanje izmjena operativnog programa

Podaci o podnositelju zahtjeva
Naziv proizvođačke organizacije, OIB
Adresa, županija
Kontakt telefon, adresa e-pošte
Podaci o fizičkoj osobi koja podnosi zahtjevIme i prezime podnositelja i OIB
Status podnositelja zahtjeva u proizvođačkoj organizaciji

Zahtjev se ispunjava u skladu s člankom 6. Pravilnika, a zahtjevu se prilaže sljedeće:

1. Izmijenjeni Operativni program
2. Detaljno obrazloženje razloga i okolnosti koje su dovele do izmjene Operativnog programa
3. Detaljno obrazloženje izmjena i učinaka izmjena

U _____________, dana ___________ 2020. godine.

_____________________________________

(potpis podnositelja i pečat proizvođačke organizacije)

Zahtjev za odobravanje operativnog fonda i iznosa operativnog fonda

Prilog I.

Obrazac 6


Podaci o podnositelju zahtjeva
Naziv proizvođačke organizacije, OIB
Adresa, županija
Kontakt telefon, adresa e-pošte
Podaci o fizičkoj osobi koja podnosi zahtjevIme i prezime podnositelja i OIB
Status podnositelja zahtjeva u proizvođačkoj organizaciji

Zahtjev se popunjava i podnosi u skladu s člankom 9. ovoga Pravilnika, a uz Zahtjev se prilaže:

1. Dokaz o osnivanju operativnog fonda (potvrda banke o postojanju žiro računa i potpisni karton)
2. Dokaz o odgovarajućem iznosu deponiranih financijskih sredstava na žiro računu (operativnom fondu) u skladu s člankom 34. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 2013/1308 i visinom iznosa troškova odabranih mjera i planiranih aktivnosti predviđenih za provedbu u operativnom programu
3. Obavijest o procijenjenom iznosu iz članka 26. Uredbe (EU) br. 891/2017) (popunjava se na Obrascu 7)
4. Zahtjev za dodjelu Nacionalne financijske pomoći (popunjava se na Obrascu 8)

Tablica: Izračun iznosa operativnog fonda

(Tablicu popunjavati u skladu s Tablicom 5. iz Obrasca 2 Operativni program)

GODINA PROVEDBE OPERATIVNOG PROGRAMAODABRANE MJEREUKUPAN TROŠAK PROVEDBE PLANIRANIH AKTIVNOSTI (navesti pojedinačnu aktivnost prema odabranoj mjeri)UDJEL PROIZVOĐAČKE ORGANIZACIJE U TROŠKU (navesti udjel u trošku pojedinačne aktivnosti prema odabranoj mjeri)UDJEL EUROPSKE UNIJE U TROŠKU (navesti udjel u trošku pojedinačne aktivnosti prema odabranoj mjeri)GODIŠNJI IZNOS NACIO­NALNE FINANCIJSKE POMOĆI (najviše do 80% od iznosa doprinosa proizvođačke organizacije)
2021.
UKUPNO:

Tablica: Financijski aspekti operativnog programa u dijelu provedbe agro okolišnih mjera

(Tablicu popunjavati u skladu s Tablicom 5. iz Obrasca 2 Operativni program, a iznos rashoda u ukupnim godišnjim rashodima izračunati u skladu s prethodnom tablicom)

GODINA PROVEDBE OPERATIVNOG PROGRAMATROŠAK PROVEDBE PLANIRANIH AKTIVNOSTI (navesti trošak pojedinačne aktivnosti)IZNOS RASHODA U UKUPNIM GODIŠNJIM RASHODIMA
2021.
UKUPNO:

Tablica: Očekivani iznos Operativnog fonda

Očekivani iznos Operativnog fondaDoprinos POFinancijska pomoć UnijeNacionalna financijska pomoćUkupno
2021.

Tablica: Očekivani iznos Operativnog fonda

U _____________, dana ___________ 202_. godine.

_____________________________________

(potpis podnositelja i pečat proizvođačke organizacije)

Obavijest o procijenjenom iznosu Operativnog fonda

Prilog I.

Obrazac 7


Podaci o podnositelju zahtjeva
Naziv proizvođačke organizacije, OIB
Adresa, županija
Kontakt telefon, adresa e-pošte
Podaci o fizičkoj osobi koja podnosi zahtjevIme i prezime podnositelja i OIB
Status podnositelja zahtjeva u proizvođačkoj organizaciji

Tablica: Vrijednost utržene proizvodnje (članak 8. stavci 4., 5. i 6. Pravilnika)

Vrijednost utržene
proizvodnje
(Ukupno)
Količina
proizvoda
(Ukupno)
prodaja u svježem stanjuza preradu
utržena vrijednostkoličinautržena vrijednostkoličina
      

Tablica: Izračun procijenjenog iznosa operativnog fonda

(Tablicu popunjavati u skladu s Tablicom 5. iz Obrasca 2 Operativni program)

GODINA PROVEDBE OPERATIVNOG PROGRAMAODABRANE MJEREUKUPAN TROŠAK PROVEDBE PLANIRANIH AKTIVNOSTI (navesti pojedinačnu aktivnost prema odabranoj mjeri)UDJEL PROIZVOĐAČKE ORGANIZACIJE U TROŠKU (navesti udjel u trošku pojedinačne aktivnosti prema odabranoj mjeri)UDJEL EUROPSKE UNIJE U TROŠKU (navesti udjel u trošku pojedinačne aktivnosti prema odabranoj mjeri)GODIŠNJI IZNOS NACIONALNE FINANCIJSKE POMOĆI (najviše do 80% od iznosa doprinosa proizvođačke organizacije)
2021.
UKUPNO:

Tablica: Procijenjeni iznos Operativnog fonda

Očekivani iznos Operativnog fondaDoprinos POFinancijska pomoć UnijeNacionalna financijska pomoćUkupno
2021.

U _____________, dana ___________ 202_. godine.

_____________________________________

(potpis podnositelja i pečat proizvođačke organizacije)

Zahtjev za dodjelu Nacionalne financijske pomoći

Prilog I.

Obrazac 8


Podaci o podnositelju zahtjeva
Naziv proizvođačke organizacije, OIB
Adresa, županija
Kontakt telefon, adresa e-pošte
Podaci o fizičkoj osobi koja podnosi zahtjevIme i prezime podnositelja i OIB
Status podnositelja zahtjeva u proizvođačkoj organizaciji

U _____________, dana ___________ 202_. godine.

_____________________________________

(potpis podnositelja i pečat proizvođačke organizacije)

Godišnje izvješće

Prilog I.

Obrazac 9

Godina
RegijaRepublika Hrvatska

Podaci o podnositelju zahtjeva
Naziv proizvođačke organizacije, OIB
Adresa, županija
Kontakt telefon, adresa e-pošte
Podaci o fizičkoj osobi koja podnosi zahtjevIme i prezime podnositelja i OIB
Status podnositelja zahtjeva u proizvođačkoj organizaciji

Broj članova proizvođačke organizacije

Ukupno
Pravni subjekti
Fizičke osobe
Broj proizvođača voća i/ili proizvođača

Proizvodnja

Dio proizvodnje namijenjen za tržište u svježem stanjuVrijednost
Količina (u tonama)
Dio proizvodnje namijenjen za preraduVrijednost
Količina (u tonama)
Ukupna površina na kojoj se proizvodi voće i povrće (ha)

Podaci o izdacima

Operativni fondUkupno odobreno
Iznos financijskog doprinosa organizacije i /ili članova organizacije
Iznos financijske pomoći Unije
Konačni operativni fondUkupno potrošeno
Iznos financijskog doprinosa članova organizacije
Iznos financijske pomoći Unije
Nacionalna financijska pomoćIznos isplaćene nacionalne financijske pomoći
Vrijednost proizvodnje stavljene na tržište (KN)

Ukupni stvarni izdaci operativnih programa

Aktivnost/MjeraCiljevi (čl. 33. stavci 1. i 3.; čl. 152. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013Ukupni stvarni izdaci (KN)
UlaganjaPlaniranje proizvodnje
Poboljšanje kvalitete proizvoda
Podizanje komercijalne vrijednosti proizvoda
Okolišne mjere
Istraživanja i eksperimentalna proizvodnjaPlaniranje proizvodnje
Poboljšanje kvalitete proizvoda
Okolišne mjere
Trening i/ili razmjena najboljihPlaniranje proizvodnje
Poboljšanje kvalitete proizvoda
Podizanje komercijalne vrijednosti proizvoda
Okolišne mjere
Savjetodavne usluge i tehnička pomoćPlaniranje proizvodnje
Poboljšanje kvalitete proizvoda
Podizanje komercijalne vrijednosti proizvoda
Okolišne mjere
Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvodePoboljšanje kvalitete proizvoda
Podizanje komercijalne vrijednosti proizvoda
Promidžba i komunikacijaPodizanje komercijalne vrijednosti proizvoda


Ulaganja kojima se upravljanje količinama plasiranima na tržište čini učinkovitijimSprečavanje kriznih situacija i upravljanje njima
Ponovna sadnja voćnjaka
Promidžba i komunikacija
Povlačenje s tržišta
Osiguranje mentorstva

Povlačenje s tržišta

Ukupna godišnja količina (u tonamaUkupni izdaciIznos financijske pomoći EU-aBesplatna distribucija (u tonama)Kompostiranje (u tonama)Prerađivačka industrija (u tonama)Druga namjena (u tonama)
Cvjetača
Rajčica
Jabuke
Grožđe
Marelice
Nektarine
Breskve
Kruške
Patlidžan
Dinje
Lubenice
Naranče
Mandarine
Klementine
Satsuma manda.
Limun
Ostali proizvodi
Ukupno

1. U kojoj su mjeri ostvareni ciljevi operativnog programa.

 

2. Sažetak glavnih problema s kojim se proizvođačka organizacija susretala u provedbi programa i mjera poduzetih za osiguranje kvalitete i učinkovitost provedbe programa.

 

3. Čimbenici koji su pridonijeli uspjehu ili neuspjehu u provedbi programa i način na koji su ti čimbenici uzeti u obzir u tekućem programu.

 

4. Sažetak glavnih problema s kojim se proizvođačka organizacija susretala u provedbi programa i mjera poduzetih za osiguranje kvalitete i učinkovitost provedbe programa.

 

U _____________, dana ___________ 202_. godine.

_____________________________________

(potpis podnositelja i pečat proizvođačke organizacije)