Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

NN 141/2020 (18.12.2020.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2743

Na temelju članka 12. stavka 1. točaka 1., 7. i 8. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19), a u skladu s Uredbom Vijeća (EU) 2019/2236 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2020. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u Sredozemnom i Crnome moru, ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA U GOSPODARSKOM RIBOLOVU NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM

Članak 1.

U Pravilniku o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (»Narodne novine«, br. 18/19, 101/19, 115/19, 16/20, 28/20 i 84/20) u članku 4. stavku 3. točki h. riječi: »24. prosinca u 12:00 sati« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca u 24:00 sata«.

Članak 2.

U članku 6. riječi: »24. prosinca u 12:00 sati« zamjenjuju se riječima: »1. siječnja u 00:00 sati«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/22
Urbroj: 525-13/0737-20-13
Zagreb, 15. prosinca 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.