Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Slavonskog Broda

NN 141/2020 (18.12.2020.), Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Slavonskog Broda

Grad Slavonski Brod

2749

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.), članka 20., 21. i 42. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16. i 101/17.) i članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda (»Službeni vjesnik« Brodsko-posavske županije 6/09., 13/10. i »Službeni glasnik« Grada Slavonskog Broda 4/12., 5/12. 6/13. 5/14., 4/18.), Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na 19. sjednici održanoj 14. prosinca 2020. donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O POREZIMA
GRADA SLAVONSKOG BRODA

Članak 1.

U članku 3. st. 1. Odluke o porezima Grada Slavonskog Broda (»Narodne novine« broj 2/2018., dalje u tekstu: Odluka) briše se točka 2., a točka 3. postaje točka 2.

Članak 2.

U članku 7. st. 1. Odluke stopa od »12 %« zamjenjuje se stopom od »6 %«.

Članak 3.

Brišu se članci 8., 9., 10., 11.

Članak 4.

Članak 12. postaje članak 8., članak 13. postaje članak 9., članak 14. postaje članak 10., članak 15. postaje članak 11., članak 16. postaje članak 12., članak 17. postaje članak 13., članak 18. postaje članak 14.

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, »Službenom glasniku Grada Slavonskog Broda« i na mrežnim stranicama Porez­ne uprave, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 400-01/17-01/17
Urbroj: 2178/01-07-20-8
Slavonski Brod, 14. prosinca 2020.

Predsjednik Gradskog vijeća
Stribor Valenta, v. r.