Odluka o donošenju Plana i programa mjera zdravstvene zaštite 2020. – 2022.

NN 142/2020 (21.12.2020.), Odluka o donošenju Plana i programa mjera zdravstvene zaštite 2020. – 2022.

Ministarstvo zdravstva

2753

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18 i 125/19), na prijedlog državnih zdravstvenih zavoda, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora i Hrvatskog liječničkog zbora, ministar zdravstva donosi

ODLUKU

O DONOŠENJU PLANA I PROGRAMA MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 2020. – 2022.

I.

Donosi se Plan i program mjera zdravstvene zaštite 2020. – 2022. (u daljnjem tekstu: Plan i program).

II.

Plan i program iz točke I. ove Odluke nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-02/91

Urbroj: 534-02-1-1/2-20-57

Zagreb, 14. prosinca 2020.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med. v. r.

PLAN I PROGRAM MJERA
ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 2020. – 2022.

UVOD

Situacijska analiza

Epidemiološka analiza najznačajnijih uzroka obolijevanja i umiranja, stilova života, navika, rizičnih čimbenika i zdravstvenog stanja cjelokupne populacije, kao i odabranih populacijskih skupina daje uvid u zdravstveno stanje stanovništva, zdravstvena zbivanja i kretanja, ukazujući i upozoravajući na zdravstvene potrebe i prioritetne zdravstvene intervencije.

Zdravstvene potrebe i prioriteti ovise i o demografskim procesima, te je progresivno starenje stanovništva, karakteristično za cijelu Europu, značajno obilježje i hrvatskog stanovništva u proteklim desetljećima. Udio starijih od 65 godina dosegao je 20,1%, a udio mlađih od 14 godina je smanjen na 13,5%. U 2017. godini u Republici Hrvatskoj je rođeno 36.584 djece, a umrlo je 53.477 osoba što znači da je 16.893 više umrlih nego rođenih (negativni prirodni prirast od -4,1‰).

Hrvatski zdravstveni pokazatelji najčešće se uspoređuju s pokazateljima zemalja Srednje i Istočne Europe (CSEC). Unutar skupine zemalja Srednje i Istočne Europe najpovoljnije zdravstvene pokazatelje općenito ima Slovenija, a slijede Češka, potom Estonija i Republika Hrvatska. Većina je pokazatelja za Republiku Hrvatsku bolja od prosjeka zemalja CSEC i prosjeka Europske regije Svjetske zdravstvene organizacije, dok u usporedbi s prosjekom Europske unije donekle zaostaju.

Među najznačajnijim pokazateljima, ne samo zdravstvenog stanja, već i socijalno-gospodarskog statusa neke zemlje, izdvajaju se očekivano trajanje života i dojenačka smrtnost.

U skupini zemalja Srednje i Istočne Europe prosjek očekivanog trajanja života je 77,0 godina (podaci Eurostata za 2017. godinu), a unutar te skupine zemalja najviše očekivano trajanje života je u Sloveniji (81,2 godine), slijedi Češka (79,1 godina), a od susjednih zemalja je najmanje očekivano trajanje života u Srbiji (75,6 godina).

Očekivano trajanje života pri rođenju u Republici Hrvatskoj u posljednjih desetak godina produženo je za tri godine – od 74,9 godina 2005. godini do 77,9 godina u 2017. godini. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije za 2015. godinu, najduže je očekivano trajanje života u zemljama Europske unije, naročito u zemljama zapadne i sjeverne Europe, a najniže je u zemljama bivšeg Sovjetskog Saveza.

Dojenačka smrtnost u Republici Hrvatskoj 2017. godine iznosila je 4,0/‌‌1000 živorođenih i zabilježen je njezin pad u posljednjih desetak godina (5,7/‌‌1000 živorođenih 2005. godine). Njeno smanjivanje je usporeno u odnosu na neke tranzicijske zemlje, a većina dojenačkih smrti nastupa u prvom danu života i uzrokovana je preranim porodom uvjetovanim patološkim stanjima u trudnoći, s posljedično niskom porođajnom težinom i fiziološkom nezrelošću novorođenog djeteta.

U strukturi uzroka smrti u Republici Hrvatskoj najzastupljenije su bolesti srca i krvnih žila, a slijede novotvorine, bolesti dišnog sustava, ozljede i otrovanja, potom skupina endokrinih bolesti, bolesti prehrane i metabolizma.

Smrtnost od bolesti srčano-žilnog sustava u dobi do 64 godine (za koju se smatra da se može smanjiti preventivnim mjerama) pokazuje trend postupnog smanjivanja u posljednja dva desetljeća, s nešto nepovoljnijom situacijom u muškaraca. Smrtnost od bolesti srčano-žilnog sustava u dobi do 64 godine je u Republici Hrvatskoj niža od europskog ukupnog prosjeka i od prosjeka zemalja CSEC, a nepovoljnija je od zemalja Europske unije, s čime dijelom možemo biti zadovoljni i svakako težiti još manjoj smrtnosti od bolesti srca i krvnih žila, osobito u mlađim dobnim skupinama. Umiranje od ishemijske bolesti srca u dobi do 64 godina za ukupno stanovništvo je relativno stabilno, dok je za sveukupno stanovništvo u padu.

Smrtnost od karcinoma traheje, bronha i pluća u Republici Hrvatskoj za muškarce u dobi do 64 godine viša je u odnosu na zemlje Europske unije, a zadnjih godina bilježi se njen pad (približno 20% u zadnjih 10 godina). Stope smrtnosti u žena u okvirima su prosjeka zemalja Europske unije. Zadnjih godina bilježi se porast smrtnosti od karcinoma traheje, bronha i pluća u žena u dobi do 64 godine (veći od 10%). Stopa smrtnosti povećava se u starijim dobnim skupinama žena, što usporedivo s trendom u drugim europskim zemljama, uključujući i zemlje Europske unije. Pušački staž žena je nažalost dosegnuo kritičnu točku dovoljnog trajanja da bi mogao rezultirati fatalnim obolijevanjem.

Epidemiološka situacija glede zaraznih bolesti u Republici Hrvatskoj razmjerno je povoljna sve do 2020. godine, odnosno pojave pandemije COVID-19. Bolesti protiv kojih se provodi cijepljenje svedene su na posve niske brojke (zaušnjaci, hripavac, tetanus), a neke su i posve eliminirane (difterija, poliomijelitis, ospice, rubela). Tuberkuloza, nakon stagnacije uzrokovane ratnim razdobljem, pokazuje nastavak povoljnog trenda pada učestalosti. Međutim, potencijalno rizični čimbenici (migracije, promet, turizam itd.) kao i pojava bolesti poput SARS-a/‌‌MERS-a, nekih virusnih hemoragijskih (tropskih) groznica (npr. Ebola), influence u ptica uzrokovanih novim podtipovima virusa (H5N1, H7N9 i sl.), pandemijske influence, vektorima prenosivih bolesti (kao što su npr. Groznice Dengue, Chikungunya, Zapadni Nil, Zika) i drugih, a osobito u posljednje vrijeme prijetnje bioterorizmom, zahtijevaju i dalje trajni intenzivni protuepidemijski i preventivni rad. Pandemija zarazne bolesti COVID-19 koja je zahvatila Republiku Hrvatsku početkom 2020. godine svjedoči o važnosti održavanja sustava praćenja i nadzora na zaraznim bolestima, pripravnosti i ranog uzbunjivanja, međunarodne razmjene informacija o zaraznim bolestima, infrastruktura (epidemioloških, laboratorijskih, bolničkih, na razini primarne zdravstvene zaštite) potrebnih za sprečavanje i subijanje zaraznih bolesti kao i elastičnost i spremnost čitavog zdravstvenog sustava na brze promjene epidemiološke situacije koje zahtijevaju uključivanje i mobilizaciju cijelog zdravstvenog sustava, ali i drugih sektora izvan zdravstva, kao i društva u cjelini.

U strukturi utvrđenih bolesti i stanja u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite najzastupljenije su bolesti dišnog sustava, bolesti mišićno-koštanog sustava, bolesti srca i krvnih žila, pojedinačni simptomi, znakovi i nalazi, nesvrstani u ostala poglavlja Međunarodne klasifikacije bolesti i čimbenici koji utječu na stanja zdravlja i kontakte sa zdravstvenom službom

Primarna zdravstvena zaštita skrbi o cjelokupnoj populaciji poštujući teritorijalnu mrežu ordinacija i ravnomjernu raspodjelu s iznimkom pojedinih rijetko naseljenih područja. Zamjetan je i nadalje visok udio upućivanja na specijalističko-konzilijarnu djelatnost, što upućuje na potrebu daljnjeg osnaživanja djelatnosti primarne zdravstvene zaštite. Najčešća zabilježena dijagnoza u djelatnosti dentalne medicine je zubni karijes, slijede bolesti pulpe i periapikalnih tkiva, poremećaji zubi i potpornih struktura te ostale bolesti čvrstog zubnog tkiva.

U strukturi uzroka bolničkog liječenja najzastupljenije su također bolesti srca i krvnih žila, novotvorine, slijede čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom, bolesti probavnog sustava i ozljede, trovanja i ostale posljedice vanjskih uzroka, a po broju korištenih dana bolničkog liječenja na prvom mjestu se nalaze mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja.

U bolničkoj zaštiti broj postelja u Republici Hrvatskoj je prema podacima za 2016. godinu (Eurostat) neznatno veći od prosjeka zemalja Europske unije te je po vrijednosti blizak prosjeku zemalja Srednje i Istočne Europe, kao i europskom prosjeku. Prosječna dužina bolničkog liječenja je 8,4 dana, što je više od prosjeka liječenja u nama susjednim zemljama i prosjeka Europske unije, a iskorištenost bolničkih kapaciteta iznosi 72%.

Program cijepljenja je učinkovita preventivna mjera koja je zajedno s drugim preventivnim mjerama dovela do smanjenja pobola od zaraznih bolesti pa je i u budućnosti važno nastaviti njihovo provođenje. U skupini djece, danas se kao problemi izdvajaju i ozljede, zloćudne novotvorine, bolesti alergijske etiologije, neurorazvojne i druge kronične degenerativne bolesti koje uzrokuju smetnje u razvoju i invalidnost djeteta. Sve više se javljaju dugo potiskivani problemi vezani uz duševno zdravlje djece te problemi zanemarivanja, zapuštanja i zlostavljanja djece, kao i drugi socijalni rizici koji mogu utjecati na zdravlje. Budući da je većina zdravstvenih problema današnjice od javnozdravstvenog značaja, način njihovog rješavanja je moguć samo intersektorskim pristupom kroz promicanje i unaprjeđenje zdravlja, usvajanjem zdravih životnih navika i stilova življenja odnosno »zagovaranjem za zdravlje« – prema smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije.

Zdravstvenu zaštitu starijih ljudi potrebno je unaprijediti i poboljšati tako da ona uključuje jasno definirane oblike kućnog liječenja, razvoja i primjene primarne, sekundarne i tercijarne prevencije i u ranijim životnim razdobljima. Pri tome je od posebnog značaja obuhvat praćenja, utvrđivanja, proučavanja i evaluacije zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba, ali i procjena funkcionalne sposobnosti ljudi starijih od 65 godina.

Ponašanja, navike i stilovi življenja prema podacima novijih istraživanja u Republici Hrvatskoj upućuju upravo na prisutnost čimbenika rizika u populaciji, osobito za nastanak bolesti srca i krvnih žila, kao i malignoma. Pušenje je u Republici Hrvatskoj i nadalje visoko zastupljeno i u općoj populaciji i u mladih, u kojih je zamjetan i trend blagog smanjenja prema prethodnim sličnim istraživanjima, ali još uvijek nedovoljan u usporedbi s ostalim zemljama sudionicima istraživanja. Prekomjerna tjelesna težina i nedovoljno bavljenje tjelesnom aktivnošću također su visoko zastupljeni, osobito kod odrasle populacije.

Slijedom navedenoga, promicanje zdravlja, uključujući zdraviji način života, skrb za očuvanje okoliša, provedba preventivnih programa i poticanje sveobuhvatne zdravstvene skrbi od strane djelatnosti zdravstvene zaštite, osnovne odrednice su kojima se može znatno utjecati na poboljšanje zdravstvenog stanja hrvatskog stanovništva.

S obzirom na mortalitetnu i morbiditetnu sliku zdravstvenog stanja u Republici Hrvatskoj, osobito su važni stručno usuglašeni programi preventivnog djelovanja, čije provođenje bi moglo povoljno djelovati na smanjenje incidencije preventabilnih bolesti, a uz učinkovito djelovanje sveukupne zdravstvene zaštite, i na smanjenje prijevremene smrtnosti stanovništva Republike Hrvatske.

Plan i program mjera zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj ima pet osnovnih ciljeva:

• unaprjeđenje zdravlja stanovništva u cjelini

• povećanje očekivanog trajanja života i smanjenje smrtnosti

• povećanje broja godina života bez bolesti i/‌‌ili invalidnosti

• osiguranje najviše moguće razine fizičkog i psihičkog zdravlja uz brigu za poboljšanje kvalitete života očuvanjem zdravlja i funkcionalnog kapaciteta

• jačanje odgovornosti svakog građanina za svoje zdravlje osobiti oralno.

Strategija ostvarenja ciljeva

Strategija ostvarenja ciljeva je utvrđivanje i provedba mjera zdravstvene zaštite koje će:

• provođenjem programa promicanja zdravlja povećati razinu zdravlja stanovništva u cjelini uz smanjenje prevalencije čimbenika rizika za zdravlje

• smanjiti pobol, smrtnost i invalidnost od bolesti, ozljeda i stanja na koja se može djelovati preventivnim mjerama i učinkovitom zdravstvenom skrbi

• osobitu pozornost posvetiti zdravstvenom stanju i mjerama unaprjeđenja zdravlja populacijskih skupina pod povećanim rizikom.

Za provedbu ovih mjera potrebno je osigurati sveobuhvatnu, kontinuiranu i dostupnu zdravstvenu zaštitu s cjelovitim pristupom te odgovarajuću temeljnu i trajnu edukaciju.

Na temelju analize zdravstvenog stanja stanovništva, utvrđeni su ciljevi i izabrani prioriteti te izrađen Plan i programa mjera zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj.

Planom i programom mjera zdravstvene zaštite utvrđuje se skup mjera i postupaka koji se primjenjuju kod pojedinaca, skupina i šire zajednice s ciljem zaštite zdravlja te se definiraju aktivnosti sukladno utvrđenim sredstvima i ciljevima radi njihove provedbe, subjekti koji su ih dužni provoditi i način provođenja tih mjera.

Podloga za izradu programa je analiza pokazatelja morbiditeta i mortaliteta od zaraznih, kroničnih nezaraznih bolesti i ozljeda te drugih zdravstvenih pokazatelja u Nacionalnom javnozdravstvenom informacijskom sustavu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Prema Planu zdravstvene zaštite Republike Hrvatske predviđeno je da se njegova provedba osigurava na način i pod uvjetima propisanim zakonom primjenom mjera utvrđenih Planom i programom mjera zdravstvene zaštite, a u cilju:

• zaštite i unaprjeđenja zdravlja stanovništva u cjelini

• povećanja očekivanog trajanja života i smanjenja smrtnosti

• povećanje broja godina života bez bolesti i/‌‌ili invalidnosti

• osiguranje najviše moguće razine fizičkoga i psihičkoga zdravlja uz brigu za poboljšanje kvalitete života očuvanjem zdravlja i funkcionalne sposobnosti.

Pri izradi prijedloga Plana i programa poštivala su se načela sveobuhvatnosti, kontinuiranosti i dostupnosti zdravstvene zaštite te cjelovitog pristupa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti te specijaliziranog pristupa u specijalističko-konzilijarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti. Vodilo se računa o Planom zdravstvene zaštite određenim prioritetnim razvojnim područjima kao što su promicanje zdravlja i prevencija bolesti, sprječavanje i suzbijanje zaraznih, masovnih kroničnih nezaraznih bolesti te ozljeda i invaliditeta, zaštiti vulnerabilnih i specifičnih socijalnih skupina stanovništva i nadzoru nad čimbenicima okoliša koji utječu na zdravlje.

Strateški ciljevi provedbe Plana i programa mjera zdravstvene zaštite jesu:

– provođenjem programa promicanja zdravlja povećati razinu zdravlja stanovništva u cjelini uz smanjenje prevalencije čimbenika rizika za zdravlje

– smanjiti pobol, smrtnost i invalidnost od bolesti, ozljeda i stanja na koja se može djelovati preventivnim mjerama i učinkovitom zdravstvenom skrbi

– osobitu pozornost posvetiti zdravstvenom stanju i mjerama unaprjeđenja zdravlja populacijskih skupina pod povećanim rizikom.

Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18 i 125/19) mjere zdravstvene zaštite provode se na temelju plana i programa mjera zdravstvene zaštite koji na prijedlog državnih zdravstvenih zavoda odlukom donosi ministar, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora i Hrvatskog liječničkog zbora.

Sadržaj mjera specifične zdravstvene zaštite radnika i način njihova provođenja propisuje pravilnikom ministar na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za rad.

Pod mjerama zdravstvene zaštite podrazumijeva se skup aktivnosti, odnosno preventivnih, dijagnostičkih, terapijskih i rehabilitacijskih medicinskih postupaka u provođenju zdravstvene zaštite na pojedinim razinama usmjerenih postizanju određenog cilja.

Mjere zdravstvene zaštite su:

1. zaštita od ekoloških čimbenika štetnih za zdravlje, uključujući sve mjere za očuvanje, unaprjeđenje, praćenje i poboljšanje zdravstvenih i higijenskih uvjeta za život i rad čovjeka

2. provođenje zdravstvenog odgoja, prosvjećivanje i promicanje zdravlja radi unaprjeđenja psihofizičke sposobnosti osoba

3. otkrivanje i otklanjanje uzroka bolesti, odnosno sprječavanje i suzbijanje bolesti te ozljeda i njihovih posljedica

4. mjere i aktivnosti za sprječavanje, pravodobno otkrivanje i suzbijanje zaraznih i kroničnih nezaraznih bolesti, uključujući i provođenje nacionalnih preventivnih programa

5. mjere i aktivnosti vezane uz zaštitu i unaprjeđenje oralnog zdravlja stanovništva

6. mjere zdravstvene zaštite u vezi s radom i radnim okolišem (specifična zdravstvena zaštita radnika)

7. liječenje, zdravstvena njega i rehabilitacija oboljelih i ozlijeđenih osoba te osoba s invaliditetom

8. posebne mjere zdravstvene zaštite stanovništva starijeg od 65 godina života

9. posebne mjere zdravstvene zaštite hrvatskih branitelja sukladno posebnim propisima

10. osiguravanje palijativne skrbi

11. osiguravanje cjelovite (preventivne, kurativne i rehabilitacijske) zdravstvene zaštite djece i mladeži

12. osiguravanje cjelovite zdravstvene zaštite žena, a posebno u vezi s planiranjem obitelji, trudnoćom, porođajem i majčinstvom

13. opskrba lijekovima i medicinskim proizvodima za zdravstvenu zaštitu

14. pregledi umrlih te utvrđivanje vremena i uzroka smrti i

15. mjere vezane uz zaštitu i unaprjeđenje zdravlja sportaša.

Mjere zdravstvene zaštite grupirane su u sljedeće zasebne cjeline:

• mjere zdravstvene zaštite u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

• mjere zdravstvene zaštite u specijalističko-konzilijarnoj i stacionarnoj (bolničkoj) zdravstvenoj zaštiti

• mjere zdravstvene zaštite koje provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo i zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: županijski zavodi za javno zdravstvo)

• mjere zdravstvene zaštite za značajne zdravstvene probleme

• ostale mjere.

METODOLOŠKA POJAŠNJENJA

Program mjera zdravstvene zaštite predstavlja definiranu zdravstvenu politiku u čijem kreiranju, a s obzirom na to da je zdravstvena zaštita od posebnog društvenog interesa, sudjeluju svi čimbenici nadležni za njeno ostvarivanje te je mjerilo objektivnih demografskih čimbenika, zdravstvenog stanja, razvijenosti, organizacije i rada zdravstvene djelatnosti, razine materijalnih mogućnosti i prioritetnih problema u zdravstvenoj zaštiti. Pod mjerama zdravstvene zaštite podrazumijeva se skup aktivnosti, odnosno preventivnih, dijagnostičkih, terapijskih i rehabilitacijskih medicinskih postupaka u provođenju zdravstvene zaštite usmjerenih postizanju određenog cilja.

U cilju što učinkovitije kvantifikacije postupaka u sustavu zdravstva prijedlogom su razrađena sljedeća obilježja:

– mjera/‌‌grupa postupaka

– naziv postupka

– dio zdravstvene zaštite na koje se provodi mjera/‌‌postupak

– populacija na kojoj se provodi mjera/‌‌postupak

– obuhvat

– procjena broja provedenih postupaka u godini

– izvršitelj – nositelj tima, specijalista određene medicinske grane

– suradnik – djelatnik/‌‌djelatnici koji sudjeluju u direktnom (neposrednom) provođenju postupka

– vremenski normativ za provedbu postupka za izvršitelja

– vremenski normativ za provedbu postupka za suradnika

– razina nužnosti provođenja postupka

– procjena broja provedenih postupaka u mjesec dana po timu.

Definicije i pojašnjenja:

– Pod mjerama zdravstvene zaštite podrazumijeva se skup aktivnosti, odnosno preventivnih, dijagnostičkih, terapijskih i rehabilitacijskih medicinskih postupaka u provođenju pojedinih razina zdravstvene zaštite usmjerenih postizanju određenog cilja.

– Zdravstvena zaštita obuhvaća sustav društvenih, skupnih i individualnih mjera, usluga i aktivnosti za očuvanje i unaprjeđenje zdravlja, sprječavanje bolesti, rano otkrivanje bolesti, pravodobno liječenje i zdravstvenu njegu i rehabilitaciju.

– Mjere se mogu primijeniti na zdravstvene probleme pojedinaca, skupina i širih zajednica.

– Program mjera zdravstvene zaštite označava skup mjera i postupaka koji se primjenjuju kod pojedinaca, skupina i širih zajednica s ciljem unaprjeđenja i zaštite zdravlja.

– Postupci su zahvati, intervencije i aktivnosti koji se primjenjuju u provođenju zdravstvene mjere.

– Populacija je definirana skupina stanovništva na koju se odnosi zdravstvena mjera odnosno grupa postupaka.

– Obuhvat predstavlja optimalno procijenjeni udjeli ciljane populacije nad kojima se provodi zdravstvena mjera, primjerice ugrožena skupina stanovništva, osoba izložena rizicima, kronični bolesnik itd. U Planu i programu obuhvat je specificiran samo za mjere i postupke na primarnoj razini zdravstvene zaštite i u javnozdravstvenoj djelatnosti.

– Djelatnosti su definirane u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnikom o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (»Narodne novine«, br. 100/‌‌11, 133/‌‌11, 54/‌‌12, 49/‌‌13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16, 6/‌‌17, 89/17, 90/17 i 91/17) osim iznimaka:

– djelatnosti interne medicine i kirurgije su grupirane, a s obzirom na prijelazno razdoblje, u odnosu na prethodno definirane specijalizacije iz interne medicine i kirurgije (s užim djelatnostima)

– djelatnost interne medicine ne sadrži posebno izdvojene mjere i postupke za opću internu medicinu, alergologiju i kliničku imunologiju, laboratorijsku imunologiju i internističku onkologiju, u skladu s prethodno navedenim obrazloženjem

– djelatnost pedijatrijske infektologije nije posebno opisana, već su mjere i postupci opisani u djelatnosti pedijatrije i djelatnosti infektologije, a u skladu s prethodno navedenim obrazloženjem

– djelatnost medicine rada i sporta ne sadrži posebno istaknute mjere i postupke sportske medicine

– djelatnost kliničke citologije, koja je bila zasebna djelatnost i specijalizacija, po novome, i u ovom dokumentu, navedena je u djelatnosti patologije.

– Mjere i postupci gerontologije i medicinske informatike posebno su izdvojeni u poglavlju javnozdravstvenih djelatnosti koje provode županijski zavodi za javno zdravstvo i Hrvatski zavod za javno zdravstvo, iako nije definirana djelatnost i specijalizacija iz gerontologije.

– Rasponi vrednovanja navedeni u okviru procjene broja provedenih postupaka u godini (1: 1-100 postupaka u godini; 2: 100-1.000; 3: 1.000-10.000; 4: 10.000-30.000; 5 30.000-50.000; 6 – više od 50.000 provedenih postupaka u godini) biti će korišteni u okviru algoritama za razvoj planiranja ljudskih resursa. Za određeni dio postupaka trenutno nisu dostupni ovi podaci.

– Izvršitelj postupka je u pravilu nositelj tima, doktor medicine, doktor dentalne medicine, specijalist određene medicinske grane, osim u djelatnostima medicinske biokemije, ljekarničke djelatnosti, patronažne zdravstvene zaštite i zdravstvene njege u kući.

– Suradnici su navedeni kao jedini izvršitelji postupka ako postupak provode samostalno (bez izvršitelja).

– Vremenski normativi su iskazani u minutama i predstavljaju vrijeme izvršitelja i suradnika da se provede postupak.

– Nivo nužnosti provođenja postupka podijeljen je na tri nivoa: 1) nepohodno 2) optimalno 3) nadstandard. Planom i programom predviđeno je obvezno definiranje neophodne razine provođenja postupka, pri čemu definicije mogu biti iskazane kao:

– dijagnoze MKB-10 kod kojih je postupak neophodno provesti

– broj provedenih postupaka, za repetitivne postupke

– ostale načine (navođenje zakonske regulative i sl.), za djelatnosti u kojima postupke nije moguće povezati s dijagnozama MKB-10 i brojem provedenih postupaka.

– Broj optimalno provedenih postupaka po timu u mjesec dana predstavlja broj postupaka koje tim može napraviti u okviru propisanog radnog vremena od osam sati, a da je pri tome iz vremena za izvršenje postupka izuzeto propisano vrijeme za pauzu, ali i druge dnevne aktivnosti tima.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo će u suradnji s državnim zdravstvenim zavodima u narednom periodu pripremati prijedlog Plana i programa svake godine, u trećem kvartalu, što podrazumijeva analizu svih navedenih mjera i postupaka s mogućnošću brisanja, ali i uvrštavanja novih postupaka. U ovoj aktivnosti, Hrvatski zavod za javno zdravstvno nužno mora konzultirati stručna društva Hrvatskog liječničkog zbora, nadležne komore, ostale strukovne udruge te Referentne centre Ministarstva zdravstva, koji se obvezuju na suradnju. Ako stručno društvo želi uvrstiti novi postupak, mora se do 1. travnja tekuće godine obratiti Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i dostaviti međunarodne i nacionalne smjernice o provođenju postupka.

PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

I. PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

1.1. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U OBITELJSKOJ (OPĆOJ) MEDICINI

OPĆA / ‌‌OBITELJSKA MEDICINA
MJERANAZIV POSTUPKAPOPULACIJAOBUHVATProcjena broja provedenih postupaka godišnje u RH – 1: 1-100; 2: 100-1.000; 3: 1.000-10.000; 4: 10.000-30.000; 5: 30.000-50.000; 6: više od 50.000IZVRŠITELJ – nositelj tima, specijalista određene medicinske grane*SURADNICI – svi ostali djelatnici koji sudjeluju u direktnom (neposrednom) provođenju postupkaPotrebno VRIJEME izvršitelja za PROVOĐENJE POSTUPKA (u minutama)Potrebno VRIJEME suradnika za PROVOĐENJE POSTUPKA (u minutama)Specifikacija nivoa nužnosti provođenja postupka: 1 – neophodno; 2 – optimalno; 3 – nadstandardObrazloženje nivoa nužnosti: 1 – neophodnoObrazloženje nivoa nužnosti: 2 – optimalnoObrazloženje nivoa nužnosti: 3 – nadstandardBroj optimalno provedenih postupaka u mjesec dana po timu
MJERE PROMOCIJE ZDRAVLJA I PREVENCIJE BOLESTI
Promicanje zdravlja, provođenje zdravstvenog odgoja i prosvjećivanje osoba u skrbiIndividualno savjetovanje o zdravom stilu životasve dobne skupine506doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌patronažna sestra5 – 15152U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinomRadi se oportunistički s onima koji dolaze u ordinaciju 
50
 
Posebni edukativni programi (npr. prekomjerna težina, pušenje...)sve dobne skupine56doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌patronažna sestra30303U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
U sklopu realizacije posebnih projekata8
Prevencija bolesti u različitim dobnim skupinamaSistematski pregledi dojenčadi u 1. godini, djece s 12 mj., 18 mj. te s 3 g. i 6 mj.predškolska djeca (timovi koji imaju u skrbi djecu od 0 – 7 g.)706doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar20101Temeljna zdravstvena zaštita djece do 7 godina 
 
6 – 10
 
Cijepljenje i docjepljivanje dojenčadi i djece 0 – 6 godinapredškolska djeca (timovi koji imaju u skrbi djecu od 0 – 7 g.)906doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar20151Obvezna cijepljenja 
 
6 – 10
 
Anamneza pušenja, konzumacije alkohola, droga, seksualna aktivnostmladež u dobi od 18 godina50 – 1006doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar1052U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinomProvodi se oportunistički kad se pacijent javi u ordinaciju 
10
 
Provjera i bilježenje provedenog ginekološkog pregledasve osobe ženskog spola 21 – 64 godine50 – 1006doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar552U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinomProvodi se oportunistički kad se pacijent javi u ordinaciju 
5
 
Provjera obiteljske anamneze raka dojke u žena i muškaraca uz pregled i uputu za samopregled u žena starijih od 30 godinasve osobe ženskog spola 30 – 64 godine, muške osobe sa suspektnom anamnezom506doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌patronažna sestra201Provodi se oportunistički kad se pacijent javi u ordinaciju 
 
10
 
Anamneza mokrenja + Prostata-scoremuškarci u dobi od 50, 55 i 60 godina256doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar1052U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinomProvodi se oportunistički kad se pacijent javi u ordinaciju 
5
 
Obiteljska anamneza malignih bolestimuškarci u dobi od 50, 55 i 60 godina256doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌patronažna sestra551U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
20
 
obiteljska anamneza malignih bolestisve osobe u skrbi506doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌patronažna sestra551Provodi se oportunistički kad se pacijent javi u ordinaciju 
 
10
 
Sistematski preglednovoprimljeni bolesnik u skrbi70 – 1006doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30201Provodi se po upisivanju bolesnika u listu bolesnika u skrbi 
 
5
Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti, provođenje ciljanog skriningaProvjera rizičnih čimbenika (pušenje, alkohol, anamneza smrtnosti od srčanih bolesti, raka u obiteljskoj anamnezi, mjerenje BMI, OT / ‌‌OS, RR)muškarci i žene u dobi od 40 g.; za rizične čimbenike BMI, pušenje, alkohol i droga cijeli život – od 18 do 65 godina206doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar15102U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinomProvodi se oportunistički kad se pacijent javi u ordinaciju 
25
Aktivna skrb za oboljele od hipertenzijeMjerenje krvnog tlaka 1-2x godišnjeosobe s hipertenzijom706doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar551U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
50
Aktivna skrb za oboljele od dijabetesaMjerenje parametara glikemije 1-2x godišnje, prevencija razvoja kroničnih komplikacija, 1x godišnje prijava u dijabetes-panelosobe s dijabetesom706doktor medicine, specijalist obiteljske medicine

medicinska sestra / ‌‌

medicinski tehničar

10101U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
10
Skrb za oboljele od bolesti ovisnostiPotpora u rješavanju zdravstvenih potreba ovisnikaevidentirani ovisnici1003doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar551U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
5 – 20
Priprema i primjena peroralne supstitucijske terapijeevidentirani ovisnici1003doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar551U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
Planiranje obiteljiInformiranje o zdravstvenim načelima planiranja obitelji, (kontracepcija, sudjelovanje u rješavanju problema neplodnosti usvajanja djece itd.)odrasle osobe s potrebom zaštitereproduktivnog zdravlja1006doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌patronažna sestra1051Provodi se oportunistički kad se pacijent javi u ordinaciju 
 
2
Prevencija i liječenje zaraznih bolestiCijepljenje prema kalendaru cijepljenja u RHsve dobne skupine

90 (djeca);

70 (odrasli)

6doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar10101Provodi se aktivnim pristupom te oportunistički kad se pacijent javi u ordinaciju 
 
5
Pružanje hitne medicinske skrbi u liječničkim ordinacijama i punktevima dežurstva PZZvađenje kapilarne krviosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1005doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar331ovisno o indikacijiNije primjenjivo jer se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće predvidjeti
Pružanje hitne medicinske skrbi u liječničkim ordinacijama i punktevima dežurstva PZZizrada Point of Care testing – POCT (pojedinačni test)osobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1005doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar551ovisno o indikacijiNije primjenjivo jer se radi o hitnim sličajevima koje nije moguće predvidjeti
Postupci u obiteljskoj / ‌‌općoj medicini
 
Hitna medicinska pomoć u ordinacijiza osobe u skrbi1006doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar80801U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
1
 
Prvi pregledza osobe u skrbi306doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar15 – 2591U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
200
 
Kontrolni pregledza osobe u skrbi506doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar5 – 1531U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
400
 
Konzultacijaza osobe u skrbi206doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar521U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
200
 

Cijepljenje – pojedinačna aplikacija vakcine prema kalendaru cijepljenja

*napomena: ukoliko liječnik obiteljske medicine cijepi dijete školske dobi, to provodi u dogovoru s nadležnim zavodom za javno zdravstvo

za osobe u skrbi906doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar561U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
5
 
Sistematski pregled dojenčetaza osobe u skrbi706doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30301U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
5-10
 
Sistematski zdravstveni pregled predškolskog djetetaza osobe u skrbi706doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar20202 
 
 
5-10
 
Izdavanje liječničke ispričnice, samo za izostanak iz škole / ‌‌vrtića koje indicira specijalist obiteljske medicineza osobe u skrbi1006doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar331U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
10 – 20
 
Izdavanje Potvrde o privremenoj nesposobnosti za radza osobe u skrbi1006doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar111U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
20 – 30
 
Izdavanje Izvješća o bolovanjuza osobe u skrbi1006doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar311U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
20 – 30
 
Izdavanje Potvrde o ortopedskim pomagalimaza osobe u skrbi1006doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar511U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
20
 
Izdavanje Uputnice liječničkom povjerenstvu / ovlaštenom doktoru Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranjeza osobe u skrbi1006doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar5 – 1021U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
5 – 10
 
Izdavanje prijave ozljede policijiza osobe u skrbi1005doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar1011U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
1
 
Izdavanje Naloga za njegu u kući bolesnikaza osobe u skrbi1006doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar551U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
5 – 10
 
Izdavanje Prijedloga za fizikalnu terapiju u kući bolesnikaza osobe u skrbi1006doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar551U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
2 – 5
 
Organizacija sanitetskog prijevoza te ispunjavanje medicinske dokumentacijeza osobe u skrbi1006doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar1051U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
5 – 10
Obrada i pisanje popratnog pisma prilikom upućivanja pacijenta na OHBP ili pregled u SKZZza osobe u skrbi1006doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar1521U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom2 – 3
 
Obrada i izdavanje mjesečnih izvješćaza osobe u skrbi1003doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar15151U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
1
 
Timska konzultacija – uži timza osobe u skrbi1006doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar551U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
25
 
Timska konzultacija – njega i fizikalna terapija u kućiza osobe u skrbi1006doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar, prvostupnik fizioterapije1082U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
10 – 15
 
Timska konzultacija – patronažna službaza osobe u skrbi1006doktor medicine, specijalist obiteljske medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva1082U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
10 – 15
 
Telefonska konzultacija s medicinskom sestromza osobe u skrbi1006doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar52U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
200 – 300
 
Očitanje nalaza u svrhu provedbe nacionalnih preventivnih programaza osobe u skrbi1006doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar1022U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
10 – 20
 
Obrada i izdavanje godišnjih izvješćaza osobe u skrbi1003doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30301U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
1x godišnje
 
Obrada i prijave nepoželjnih pojava pri imunizaciji i nuspojava lijekovaza osobe u skrbi70 – 1003doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar1501U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
2
 
Propisivanje lijekova na receptza osobe u skrbi1006doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar2 (po lijeku)21U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
2000
 
Propisivanje lijeka na privatni receptza osobe u skrbi1006doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar311U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
10
 
Propisivanje uputnice za primarni laboratorijza osobe u skrbi1006doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar211U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
200 – 300
 
Propisivanje uputnice za SKZZ na sekundarnu razinu zdravstvene zaštiteza osobe u skrbi1006doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar5 (za prvi pregled); 3 (za kontrolne preglede)11U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
300
 
Prijava ozljede na raduza osobe u skrbi2 – 36doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar1051U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
2
 
Prijava profesionalne bolestiza osobe u skrbi12doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar8 do 1051U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
p.p.
 
Prvi pregled kod kućeza osobe u skrbi56doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar40 (ne uključuje vrijeme putovanja do pacijenta)40 – u 90% slučajeva ide samo liječnik1U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
1 – 5
 
Kontrolni pregled kod kućeza osobe u skrbi56doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar25 (ne uključuje vrijeme putovanja do pacijenta)25 – u 90% slučajeva ide samo liječnik1U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
10 – 15
 
Prva kućna posjeta u palijativnoj skrbiza osobe u skrbi53doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar75 – 9075 – 901U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
3 – 5
 
Kontrolna kućna posjeta u palijativnoj skrbiza osobe u skrbi53doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar45451U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
3 – 5
Kućno liječenje osobe s potrebom za palijativnom skrbiza osobe s potrebom za palijativnom skrbi53doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemobilni tim za palijativnu skrb, koordinator za palijativnu skrb, patronažna služba, zdravstvena njega u kući, socijalni radnik, psiholog, radni terapeut i dr.60601U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom3 – 5
 
Prošireni pregled (3 i više razloga dolaska)za osobe u skrbi256doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar20 – 3061U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
200
 
Savjetovanje s bolesnikom ili rođakom u ambulantiza osobe u skrbi156doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar10 – 1531U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
150
 
Prošireno savjetovanje s kroničnim bolesnikomza osobe u skrbi156doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar15 – 2031U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
50 – 100
 
Savjetovanje s obiteljiza osobe u skrbi156doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar2531U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
5 – 10
 
Savjet telefonom bolesniku ili članu obiteljiza osobe u skrbi306doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar831U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
100 – 150
 
Psihoterapijska podrška ili savjetza osobe u skrbi256doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar10 – 1511U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
30
 
Psihoterapijski zahvat – površinskiza osobe u skrbi106doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar3012U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
5
 
Savjetovanje o kontracepcijiza osobe u skrbi56doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar1011U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
3
 
Izdavanje liječničke potvrde za potrebe djelatnosti u sustavu zdravstva i socijalne skrbiza osobe u skrbi56doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar511U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
20
 
Izvješće s nalazom i mišljenjem liječnika (tiskanica 1IN Zahtjeva za invalidsku mirovinu), 1. putza osobe u skrbi1 – 26doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar6051U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
20
 
Ekspertiza liječnikaza osobe u skrbi16doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar3021U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
2
 
Izvješće s nalazom i mišljenjem liječnika za potrebe vještačenja djece s teškoćama u razvoju i težim oštećenjima zdravljaza osobe u skrbi1 – 56doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar4051U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
2
 
Sistematski pregled pojedinih različitih populacijskih skupinaza osobe u skrbi106doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar25122U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
1
 
Namjenski pregledza osobe u skrbi106doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar1571U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
1
 
Rinoskopijaza osobe u skrbi256doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar551U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
p.p.
 
Zaustavljanje krvarenja iz nosa, prednja tamponadaza osobe u skrbi0,5 – 16doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar15151U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
p.p.
 
Otoskopijaza osobe u skrbi206doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar501U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
p.p.
 
Ispiranje zvukovodaza osobe u skrbi156doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar4 (za jedan zvukovod); 10 (za oba zvukovoda)4 (za jedan zvukovod); 10 (za oba zvukovoda)1U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
50 – 100
 
2-3% Displacement po Proetzuza osobe u skrbi12doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar551U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
50
 
Uzimanje mikrobioloških uzoraka nosa, uha, grlaza osobe u skrbi206doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar321U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
1
 
Peak-flow-metrijaza osobe u skrbi102doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar1021U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
25
 
Digitorektalni pregledza osobe u skrbi5 – 106doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar1021U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
5
 
Pregled dojke i edukacija pacijentice o samopregledu i ritmu preventivnih pretragaza osobe u skrbi506doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar1851U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
5 – 10
 
Kateterizacija mokraćnog mjehura, uvođenje trajnog katetera ili zamjena trajnog kateteraza osobe u skrbi1 – 56doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar15152U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
4
 
Klizmaza osobe u skrbi16doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar25202U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
1
 
Uvođenje nazogastrične sondeza osobe u skrbi16doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar20202U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
1
 
Uvođenje i zamjena trahealne kanileza osobe u skrbi11doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar10102U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
1
 
Zamjena vrećice i toaleta kolostomeza osobe u skrbi12doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar15152U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
1
 
Toaleta gastrostomeza osobe u skrbi0,5 – 12doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar15152U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
2
Primjena kompresivne terapijeza osobe u skrbi0,5 – 12doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30301U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinomp.p.
 
Intramuskularna, potkožna injekcijaza osobe u skrbi206doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar551U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
1
 
Intravenska injekcija / ‌‌intravenska infuzijaza osobe u skrbi1 – 56doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar10101U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
20
 
Glukometrijaza osobe u skrbi256doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar551U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
20
 
Kvalitativna analiza urina test-trakomza osobe u skrbi156doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar551U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
20
 
Uzimanje biološkog materijala za laboratorijsku analizu u primarnoj zdravstvenoj zaštitiza osobe u skrbi306doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar81U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
2
 
Uzimanje urina za bakteriološke pretrageza osobe u skrbi106doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar552U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
100 – 150
Uzimanje mikrobioloških uzoraka (bris nosa, bris ždrijela itd.)za osobe u skrbi106doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar522U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom100 – 150
 
Kožni tuberkulinski testza osobe u skrbi1 – 56doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar553 
 
Iznimno rijetko se radi u obiteljskoj medicini5
 
Uvođenje inzulinske terapijeza osobe u skrbi36doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar60 (prvi dan uvođenja terapije); 30 (kasnije)301U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
p.p.
 
Previjanjeza osobe u skrbi20 – 256doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar10101U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
p.p.
 
Odstranjivanje šavovaza osobe u skrbi206doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar551U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
20
 
Odstranjivanje nokta ili parcijalna resekcija (uključuje previjanje)za osobe u skrbi26doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar25252 
 
 
p.p.
 
Incizija gnojnih procesa kože i potkožnog tkiva (uključuje previjanje)za osobe u skrbi5 – 106doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar15151U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
p.p.
 
Terapijske aspiracije zgloba, burze, muskuloskeletalnih struktura, intraartikularna aplikacija lijekova i sličnoza osobe u skrbi16doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar10102 
 
 
2
 
Opskrba površinskih i manjih rana (uključuje steristrip i previjanje)za osobe u skrbi206doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar881U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
1
 
Opskrba površinskih i manjih rana (uključuje šivanje i previjanje)za osobe u skrbi2 – 36doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar15151U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
5 – 10
 
Primarna opskrba opeklina II. I III. stupnjaza osobe u skrbi1 – 21doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar15151U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
5 – 10
 
Repozicija prstiju na ruci, noziza osobe u skrbi12doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar882 
 
 
2 – 3
 
Imobilizacijaza osobe u skrbi12doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar881U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
p.p.
 
Skidanje gipsaza osobe u skrbi14doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar551U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
p.p.
 
Lokalno zagrijavanje ili hlađenje tijela omotima i oblozimaza osobe u skrbi0,5 – 11doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar, prvostupnica / ‌‌prvostupnik fizioterapije771U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
p.p.
 
Položajna drenaža, može se evidentirati samo jedanput dnevnoza osobe u skrbi11doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar, prvostupnica / ‌‌prvostupnik fizioterapije10101U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
p.p.
 
Površinska, lokalna anestezijaza osobe u skrbi2 – 32doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar10101U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
p.p.
 
Ispunjavanje Prijave zarazne bolestiza osobe u skrbi106doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar211U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
p.p.
 
Ispunjavanje Prijave maligne neoplazmeza osobe u skrbi2 – 36doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar5 – 811U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
20
 
Ispunjavanje Pompidou-upitnikaza osobe u skrbi1 – 56doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar502 
 
 
1
 
Savjet e-mailom bolesniku ili članu obiteljiza osobe u skrbi106doktor medicine, specijalist obiteljske medicine 
83 
 
Zahtijeva dodatni angažman liječnika koji nije neophodan20
Određivanje gležanjskog (AB) indeksaza osobe u skrbi104doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar1515U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom5
Procjena nutritivnog statusaza osobe u skrbi106doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar3515U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom10
 
Edukacija u svrhu smanjenja prekomjerne tjelesne težineza osobe u skrbi106doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar1051U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
20
 
Edukacija u svrhu prevencije šećerne bolestiza osobe u skrbi106doktor medicine, specijalist obiteljske medicinepatronažna sestra1051U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
20
 
Edukacija u svrhu odvikavanja od pušenjaza osobe u skrbi106doktor medicine, specijalist obiteljske medicinepatronažna sestra1051U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
20
 
Edukacija u svrhu odvikavanja od prekomjerne konzumacije alkoholaza osobe u skrbi2 – 36doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar1051U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
30
 
Preventivni program za prevenciju prekomjerne tjelesne težineza osobe u skrbi106doktor medicine, specijalist obiteljske medicinepatronažna sestra45453 
 
 
30
 
Preventivni program za prevenciju šećerne bolestiza osobe u skrbi106doktor medicine, specijalist obiteljske medicinepatronažna sestra45453 
 
 
30
 
Preventivni program za prevenciju pušenjaza osobe u skrbi106doktor medicine, specijalist obiteljske medicinepatronažna sestra45453 
 
 
30
 
Preventivni program za prevenciju prekomjerne konzumacije alkoholaza osobe u skrbi56doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar45453 
 
 
30
 
Vođenje panela kroničnog bolesnika – šećerna bolestza osobe u skrbi5 – 76doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar10102 
 
 
20
 
Vođenje panela kroničnog bolesnika – hipertenzijaza osobe u skrbi306doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar552 
 
 
20
 
Vođenje panela kroničnog bolesnika – kronična opstruktivna plućna bolestza osobe u skrbi156doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar552 
 
 
20
Vođenje panela racionalne farmakoterapije za kronične bolesnika koji redovito uzimaju 3 ili više lijekovaza osobe u skrbi306doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar1010210
Titriranje antikoagulantne terapijeza osobe u skrbi54doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar5225
 
Obrada pupčane rane (toaleta, lapizacija)za osobe u skrbi12doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar552 
 
 
p.p.
 
Adhezioliza prepucijaza osobe u skrbi11doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar10102 
 
 
1
 
Prijava prometne nesrećeza osobe u skrbi1004doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar511 
 
Administrativna obveza koja nije nužno vezana uz struku1
 
Prijava tjelesnog oštećenjaza osobe u skrbi1003doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar511U skladu sa Zakonom o liječništvu i doktrinom 
 
1
 
Uobičajena elektrokardiografija: Snimanje 12 odvoda elektrokardiograma i očitavanje EKG nalazaza osobe u skrbi15 – 206doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar10152 
 
 
p.p.
 
Spirometrijaza osobe u skrbi10 – 153doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar1552 
 
 
5 – 20
 
Dermoskopijaza osobe u skrbi5 – 102doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar1552 
 
 
5 – 10
 
Oftalmoskopijaza osobe u skrbi5 – 102doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar1552 
 
 
1
 
Anoskopija. Endoskopska pretraga analnog kanala s krutim kratkim ‘anoskopom’za osobe u skrbi51doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar15153 
 
Uvjetovana prostorom i opremomp.p.
 
Miringotomijaza osobe u skrbi11doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar553 
 
Uvjetovana prostorom i opremomp.p.
 
Ekscizija dobroćudnog tumora kože (primarni šav)za osobe u skrbi11doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar15153 
 
Uvjetovana prostorom i opremomp.p.
 
Primarna opskrba dubljih i većih rana (uključuje šivanje više slojeva tkiva i previjanje)za osobe u skrbi1 – 21doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar15153 
 
Uvjetovana prostorom i opremomp.p.
 
Krioterapija do 3 mjestaza osobe u skrbi56doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar553 
 
Uvjetovana prostorom i opremomp.p.
 
Odstranjivanje površinskih stranih tijela iz oka, nosa, uhaza osobe u skrbi51doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar10102 
 
 
10 – 40
 
Odstranjivanje stranih tijela s kože uz previjanjeza osobe u skrbi53doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar10102 
 
 
5
 
Odstranjivanje stranih tijela sa sluznice i iz mekih tkiva (uključuje anesteziju i opskrbu rane)za osobe u skrbi53doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar10103 
 
 
5
 
Ispiranje želucaza osobe u skrbi334doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30303 
 
 
p.p.
 
Aspiracija pleuralne šupljine ili peritonealne šupljineza osobe u skrbi0,5 – 11doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30303 
 
 
p.p.
 
Repozicija i imobilizacija prijeloma ključne kosti, nadlaktice, podlakticeza osobe u skrbi0,5 – 11doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30303 
 
 
p.p.
 
Repozicija i imobilizacija prijeloma kosti natkoljenice, potkoljeniceza osobe u skrbi0,5 – 11doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30303 
 
 
p.p.
 
Repozicija zglobova: ramena, lakta, interkarpalnih i karpometakarpalnih kostiju, patele, koljena, meniskusa, stopalaza osobe u skrbi0,5 – 11doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30303 
 
 
p.p.
 
Stražnja tamponada nosaza osobe u skrbi0,5 – 11doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar20203 
 
 
p.p.
 
Terapija protiv bolova (TENS)za osobe u skrbi153doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar, prvostupnica / ‌‌prvostupnik fizioterapije15153 
 
 
p.p.
 
Inhalacija s primjenom 1-3 lijeka (uključeni kortikosteroidi)za osobe u skrbi103doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar10103 
 
 
p.p.
 
Kontinuirano jednodnevno monitoriranje arterijskog tlakaza osobe u skrbi103doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30453 
 
 
5 – 15
 
Pulsna oksimetrijaza osobe u skrbi103doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar222 
 
 
8 – 10
 
Pretraga ultrazvukom pojedinog organskog sustavaza osobe u skrbi203doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar20103 
 
 
5 – 10
 
Pretraga ultrazvukom abdomenaza osobe u skrbi203doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar3053 
 
 
10 – 20
 
Pretraga ultrazvukom vrataza osobe u skrbi153doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar2053 
 
 
10 – 20
 
Pretraga ultrazvukom dojkiza osobe u skrbi153doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar2053 
 
 
10 – 20
 
Pretraga ultrazvukom lokomotornog sustavaza osobe u skrbi153doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar15 – 2053 
 
 
10 – 20
 
Pretraga ultrazvukom kožnih i potkožnih tvorbiza osobe u skrbi10 – 153doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar1053 
 
 
p.p.
 
Priprema pacijenta za telemedicinsku konzultacijuza osobe u skrbi52doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar2053 
 
 
2
 
Analiza medicinske dokumentacije bez prisutstva pacijenta i planiranje liječenjaza osobe u skrbi103doktor medicine, specijalist obiteljske medicine 
302 
 
 
p.p.
 
E-konzultacija s liječnicima u sustavu specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i planiranje liječenjaza osobe u skrbi153doktor medicine, specijalist obiteljske medicine 
102 
 
 
p.p.
 
E-naručivanje za pregled i dijagnostiku u sustavu specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštiteza osobe u skrbi156 
medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar332 
 
 
20
Izdavanje liječničke potvrde za potrebe djelatnosti u sustavu zdravstvaza osobe u skrbi1006doktor medicine, specijalist obiteljske medicinemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar551U701.2. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE DJECE

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA PREDŠKOLSKE DJECE
MJERANAZIV POSTUPKAPOPULACIJAOBUHVAT (%)Procjena broja provedenih postupaka godišnje u RH – 1: 1-100; 2: 100-1.000; 3: 1.000-10.000; 4: 10.000-30.000; 5: 30.000-50.000; 6: više od 50.000IZVRŠITELJ – nositelj tima, specijalista određene medicinske grane*SURADNICI – svi ostali djelatnici koji sudjeluju u direktnom (neposrednom) provođenju postupkaPotrebno VRIJEME izvršitelja za PROVOĐENJE POSTUPKA (u minutama)Potrebno VRIJEME suradnika za PROVOĐENJE POSTUPKA (u minutama)Specifikacija nivoa nužnosti provođenja postupka: 1 – neophodno; 2 – optimalno; 3 – nadstandardObrazloženje nivoa nužnosti: 1 – neophodnoObrazloženje nivoa nužnosti: 2 – optimalnoObrazloženje nivoa nužnosti: 3 – nadstandardBroj optimalno provedenih postupaka u timu u mjesec dana
PROMICANJE ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI
Sistematski pregled dojenčeta s navršenih 1 mjesecpregled u skladu s doktrinom*dojenčad u dobi 1 – 2 mjeseca954specijalist pedijatrijemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30201U skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti 
 
7
Sistematski pregled dojenčeta s navršena 2 mjesecapregled u skladu s doktrinom**dojenčad u dobi 2 – 4 mjeseca904specijalist pedijatrijemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30201U skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti 
 
7
Sistematski pregled dojenčeta s navršena 4 mjesecapregled u skladu s doktrinom***dojenčad u dobi 4 – 6 mjeseci904specijalist pedijatrijemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30201U skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti 
 
7
Sistematski pregled dojenčeta s navršenih 6 mjesecipregled u skladu s doktrinom****dojenčad u dobi 6 – 9 mjeseci904specijalist pedijatrijemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30201U skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti 
 
7
Sistematski pregled dojenčeta s navršenih 9 mjesecipregled u skladu s doktrinom*****dojenčad u dobi 9 – 12 mjeseci704specijalist pedijatrijemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30202 
U skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti 
7
Sistematski pregled djeteta s navršenih 12 mjesecipregled u skladu s doktrinom******djeca u dobi s navršenom 1 godinom954specijalist pedijatrijemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar25151U skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti 
 
7
Sistematski pregled djeteta s navršenih 18 mjesecipregled u skladu s doktrinom*******djeca u dobi s navršenom 1,5 godinom904specijalist pedijatrijemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar25151U skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti 
 
7
Sistematski pregled djeteta s navršene 3 godinepregled u skladu s doktrinom********djeca u dobi s navršene 3 godine704specijalist pedijatrijemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar25152U skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti 
 
7
Sistematski pregled djeteta s navršenih 5 godinapregled u skladu s doktrinom*********djeca u dobi s navršenih 5 godine905specijalist pedijatrijemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar20101U skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti 
 
7
Sistematski pregled djeteta sa specifičnim rizicima po zdravljepregled u skladu s doktrinom**********djeca sa specifičnim rizicima752specijalist pedijatrijemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar20101U skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti 
 
1
Cijepljenje i docjepljivanje dojenčadi i djece dobi 0 – 7 godinauz prethodni sistematski pregled cijepljenje se provodi prema provedbenom programu obveznog cijepljenja kontinuirano kroz čitavu godinu; djeca koja nisu mogla biti redovito cijepljena zbog bolestii određenih kontraindikacija cijepe se uz odgodu prema programu obveznih cijepljenja uz prethodni namjenski pregledsva djeca u dobi 0 – 7 godina906specijalist pedijatrijemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar15151U skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti 
 54

Cijepljenje i docjepljivanje djece s povećanim rizikom i kroničnim bolestima prema utvrđenim indikacijamaUz prethodni namjenski pregled cijepljenje se provodi prema Pravilniku dopunskog programa cijepljenja kontinuirano kroz cijelu godinu uzunošenje podataka u iskaznicu imunizacijedjeca s povećanim rizikom i kroničnim bolestima751specijalist pedijatrijemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar15151U skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti 
 
1
Preventivni pregledi i savjetovanja u novorođenačkoj dobiNamjenski pregledi i savjetovanja prema indikacijidjeca dobi do 28 dana sa specifičnim zdravstvenim potrebama (prolongirana žutica, problemi u prehrani, poteškoće u adaptaciji, djeca s apstinencijskim sindromom, podrška roditeljima u prilagodbi)103specijalist pedijatrijemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar15152 
U skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti 
1
Promicanje zdravlja, provođenje zdravstvenog odgoja i prosvjećivanje izvan sistematskih pregledaindividualni savjeti i zdravstveno prosvjećivanje roditelja i djece vezano uz zdrave životne stilove, prevenciju ozljeda, mentalno zdravljeroditelji djece dobi 0-7 godina, djeca predškolske dobi 
 
specijalist pedijatrijemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar2553 
 
U skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti7
Preventivne mjere sprječavanja i suzbijanja određenih bolesti (profilaktičke i protuepidemijske mjere)usmjereni pregledi i manje protuepidemijske mjere, kemoprofilaksa i seroprofilaksa prema zakonskim propisima u odnosu na određene bolesti. Usmjereni, ciljani pregled. Obuhvaća: usmjerenu anamnezu, usmjeren klinički pregledu u smislu Zakona o sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti, koje ugrožavaju cijelu populaciju, popunjavanje kartona i druge obvezatne dokumentacije, evidenciju i izdavanje potvrda.djeca izložena određenim infekcijama, rekonvalescenti od određenih zaraznih bolesti 
 
specijalist pedijatrijemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar1052U skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti 
 
10
Kontinurano praćenje djece sa specifičnim rizicima po zdravlje i kronično bolesne djecekontrolni pregledi te upućivanja na dijagnostičku i specijalističko-konzilijarnu obradu i habilitaciju, prema indikacijikronično bolesna djeca i djeca sa definiranim specifičnim rizicima902specijalist pedijatrijemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30102U skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti 
 
6
Pružanje hitne medicinske skrbi u pedijatrijskim ordinacijama i punktevima dežurstva primarne zdravstvene zaštitevađenje kapilarne krviosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1005doktor medicine specijalist pedijatrijemedicinska sestra / medicinski tehničar551ovisno o indikacijineprimjenjivo
Pružanje hitne medicinske skrbi u pedijatrijskim ordinacijama i punktevima dežurstva primarne zdravstvene zaštiteizrada Point of care testing – POCT (pojedinačni test)osobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1005doktor medicine specijalist pedijatrijemedicinska sestra / medicinski tehničar551ovisno o indikacijineprimjenjivo
LIJEČENJE I REHABILITACIJA
Dijagnostika i liječenje bolesnog djetetaanamneza, pregled, dijagnostika i liječenje – prema smjernicama strukebolesna djeca 
6specijalist pedijatrijemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar20 (prvi pregled); 10 – 15 (kontrolni pregled)5 (prvi pregled); 5 (kontrolni pregled)1U skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti 
 
330
Prva pomoć do dolaska hitne pomoćiprema utvrđenim potrebama i algoritmima strukesvi kojima je potrebna, a nalaze se u neposrednoj blizini ordinacije1003specijalist pedijatrijemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar60601U skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti 
 
0
OSTALE MJERE
Suradnja i koordinacija s drugim djelatnostima primarne zdravstvene zaštiteSuradnja u promicanju i zaštiti zdravlja predškolske djece te koordinacija nad provođenjem dijagnostike, liječenja i rehabilitacijedjeca u dobi 0 – 7 godina 
1specijalist pedijatrijemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar60 po sastanku10 po sastanku3 
 
U skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti20
Suradnja s drugim stručnjacima izvan primarne zdravstvene zaštiteSuradnja u zaštiti zdravlja predškolske djece s utvrđenim zdravstvenim i psihosocijalnim problemima koja borave u predškolskim ustanovama ili socijalno-zdravstvenim ustanovamadjeca u dobi 0 – 7 godina 
1specijalist pedijatrijemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar60 po sastanku10 po sastanku3 
 
U skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti20
Suradnja sa specijalističko-konzilijarnim i bolničkim djelatnostimaSudjelovanje u planiranju obrade, hospitalizacije i liječenja pacijenta, komunikacija (otpusno pismo, telefonski kontakti, elektronska pošta i drugo)djeca u dobi 0 – 7 godina 
1specijalist pedijatrijemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar60 po sastanku10 po sastanku3 
 
U skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti20
Registriranje, evidentiranje, i izvještavanjeBilježenje podataka i izrada obveznih izvješća, iskaznica imunizacije, evidencija o zaraznim bolestima, prijava maligne neoplazme, obrazac o invaliditetu 
1003specijalist pedijatrijemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar20 za registriranje i prijavljivanje; 60 po izvještaju20 za registriranje i prijavljivanje; 60 po izvještaju1U skladu s doktrinom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti 
 
1

Napomene:

* sistematski pregled dojenčeta u dobi 1. mjeseca, u skladu s doktrinom:

Otvaranje osobnog zapisa u informatičkom obliku: uzimanje anamneze – socijalna, obiteljska, trudnička, perinatalna, uz ciljanu oftalmološku heteroanamnezu; antropometrijska mjerenja: težina, duljina, opseg glave, po potrebi prsnog koša; mjerenje tjelesne temperature; opći pregled po sustavima (koža i sluznice, glava, vrat, prsni koš, pluća, srce, abdomen, spolovilo, ekstremiteti, kukovi); psihomotorni status; neurološki status; pregled kukova i upućivanje na UZV prema indikaciji, upućivanje nedonoščadi (rođene prije 35 tjedana trudnoće) na UZV mozga, upućivanje na pretragu urina, ultrazvučni pregled bubrega i mokraćnih puteva po indikaciji suspektne anomalije pri fetalnom ultrazvučnom pregledu; upućivanje na II. pregled sluha po planu provjera sluha u dojenčadi pozitivne na prvom stupnju probira; PREGLED VIDA TESTIRANJEM CRVENOG REFLEKSA IZ OČNOG DNA DIREKTNIM OFTALMOSKOPOM; BCG u slučaju kada nije provedeno u rodilištu; uzimanje kapilarne krvi za novorođenački probir u slučajevima u kojima nisu provedeni u rodilištu; savjetovanje o njezi i prehrani; profilaksa rahitisa; profilaksa anemije prema indikaciji

** sistematski pregled dojenčeta s navršena 2 mjeseca, u skladu s doktrinom:

anamneza o zdravlju u proteklom razdoblju; antropometrijska mjerenja, opći pregled po sustavima; psihomotorni status; neurološki status; savjetovanje o njezi i prehrani, profilaksa rahitisa; profilaksa anemije prema indikaciji, cijepljenje prema kalendaru cijepljenja (uz prethodno mjerenje tjelesne temperature), unošenje u iskaznicu imunizacije

*** sistematski pregled dojenčeta s navršena 4 mjeseca, u skladu s doktrinom:

Anamneza o zdravlju u prethodnom razdoblju; antropometrijska mjerenja; opći pregled po sustavima; položaj testisa; psihomotorni status; neurološki status; ocjena vida, vanjski pregled oka i vjeđa, ocjena položaja i motiliteta očiju i vjeđa, pregled zjenica; savjetovanje o njezi i prehrani; profilaksa rahitisa; profilaksa anemije prema indikaciji; cijepljenje prema kalendaru cijepljenja (uz prethodno mjerenje tjelesne temperature), unošenje podataka o cijepljenju u cjepni karton i iskaznicu imunizacije

**** sistematski pregled dojenčeta s navršenih 6 mjeseci, u skladu s doktrinom:

anamneza o zdravlju u prethodnom razdoblju; antropometrijska mjerenja; opći pregled po sustavima; psihomotorni status; neurološki status; savjetovanje o njezi i prehrani; profilaksa rahitisa; CKS i urin; profilaksa anemije prema indikaciji; cijepljenje prema kalendaru cijepljenja (uz mjerenje tjelesne temperature), unošenje podataka o cijepljenju u cjepni karton i iskaznicu

*****sistematski pregled dojenčeta s navršenih 9 mjeseci,u skladu s doktrinom:

Anamneza o zdravlju u prethodnom razdoblju; antropometrijska mjerenja; opći pregled po sustavima; denticija; psihomotorni status; neurološki status; savjetovanje o njezi i prehrani; profilaksa rahitisa; profilaksa anemije prema indikaciji; kontrola provedene primovakcinacije

****** sistematski pregled djeteta s navršenih 12 mjeseci, u skladu s doktrinom:

anamneza o zdravlju u prethodnom razdoblju; antropometrijska mjerenja; opći pregled po sustavima; evidentiranje denticije; psihomotorni status; neurološki status; upućivanje oftalmologu prema indikaciji; savjetovanje o njezi i prehrani; profilaksa rahitisa u zimskim mjesecima; cijepljenje prema kalendaru cijepljenja, unošenje podataka u iskaznicu imunizacije

*******sistematski pregled djeteta u dobi navršenih 18 mjeseci, u skladu s doktrinom:

anamneza o zdravlju u prethodnom razdoblju (tjelesni, emocionalni i socijalni razvoj); antropometrijska mjerenja; opći pregled po sustavima; denticija; psihomotorni status te procjena razvoja komunikacijskih vještina; neurološki status; savjetovanje o njezi i prehrani te prevenciji ozljeda; profilaksa rahitisa u zimskim mjesecima; cijepljenje prema kalendaru cijepljenja; unošenje podataka u cjepni karton i iskaznicu imunizacije

******** sistematski pregled djeteta u dobi navršene 3 godine, u skladu s doktrinom:

anamneza o zdravlju u prethodnom razdoblju (tjelesni,emocionalni i socijalni razvoj); antropometrijska mjerenja; opći pregled po sustavima ; mjerenje tlaka; status mliječnih zubi; psihomotorni status uz procjenu razvijenosti govora; neurološki status; status lokomotornog sustava;urin

*********sistematski pregled u dobi od 5 godina

anamneza o zdravlju u prethodnom razdoblju (tjelesni,emocionalni i socijalni razvoj); antropometrijska mjerenja; opći pregled po sustavima; status mliječnih zubi; psihomotorni status uz procjenu razvijenosti govora; praćenje razvoja specifičnih poremećaja govora,neurološki status; status lokomotornog sustava; prevencija enureze, cijepljenje prema važećem kalendaru cijepljenja, unošenje podataka u iskaznicu imunizacije;

********** sistematski pregled djeteta sa specifičnim rizicima po zdravlje

Otvaranje osobnog zapisa u informatičkom obliku: uzimanje anamneze – socijalna, obiteljska, trudnička, perinatalna, uz ciljanu oftalmološku hetetoanamnezu; antropometrijska mjerenja: težina, duljina, opseg glave, po potrebi prsnog koša; mjerenje tjelesne temperature; opći pregled po sustavima (koža i sluznice, glava, vrat, prsni koš, pluća, srce, abdomen, spolovilo, ekstremiteti, kukovi); psihomotorni status; neurološki status; pregled kukova i upućivanje na UZV prema indikaciji, upućivanje nedonoščadi (rođene prije 35 tjedana trudnoće) na UZV mozga, upućivanje na pretragu urina, ultrazvučni pregled bubrega i mokraćnih puteva po indikaciji suspektne anomalije pri fetalnom ultrazvučnom pregledu; upućivanje na II. pregled sluha po planu provjera sluha u dojenčadi pozitivne na prvom stupnju probira; BCG u slučaju kada nije provedeno u rodilištu; uzimanje kapilarne krvi za novorođenački probir u slučajevima u kojima nisu provedeni u rodilištu; savjetovanje o njezi i prehrani; profilaksa rahitisa; profilaksa anemije prema indikaciji,planiranje cijepljenja rehabilitacijskih postupaka, dijagnostike i liječenja prema individualnim potrebama
1.3. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA DENTALNU MEDICINU

DENTALNA MEDICINA
MJERANAZIV POSTUPKAPOPULACIJA (kojoj je mjera namijenjena)OBUHVATProcjena broja provedenih postupaka godišnje u RH – 1: 1-100; 2: 100-1.000; 3: 1.000-10.000; 4: 10.000-30.000; 5: 30.000-50.000; 6: više od 50.000IZVRŠITELJ – nositelj tima, specijalista određene medicinske grane*SURADNICI – svi ostali djelatnici koji sudjeluju u direktnom (neposrednom) provođenju postupkaPotrebno VRIJEME izvršitelja za PROVOĐENJE POSTUPKA (u minutama)Potrebno VRIJEME suradnika za PROVOĐENJE POSTUPKA (u minutama)Specifikacija nivoa nužnosti provođenja postupka: 1 – neophodno; 2 – optimalno; 3 – nadstandardObrazloženje nivoa nužnosti: 1 – neophodnoObrazloženje nivoa nužnosti: 2 – optimalnoObrazloženje nivoa nužnosti: 3 – nadstandardOptimalni broj provedenih postupaka u mjesec dana po timu
MJERE PROMICANJA DENTALNOG ZDRAVLJA I PREVENCIJE BOLESTI

Dentalni pregled trudnica:

a) detekcija karijesa i temeljni parodontološki pregled s indeksom stanja parodonta (CPITN) i ubilježavanjem u dentalni karton, kroz opću anamnezu otkrivanje rizičnog pacijenta i upućivanje u specijalističko-konzilijarnu zaštitu po potrebi.

b) zdravstveni odgoj putem usmenih uputa i tiskanih edukacijskih materijala s uputama o prehrani, važnosti dojenja za razvoj orofacijalnog sustava, te zaštiti od djelovanja teratogenih faktora.

sve osobe ženskog spola reproduktivne dobi

a): 50%

b): 5%

6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)

a): 20 – 25

b): 30

a): 20 – 25

b): 30

a): 2 (radi se oportunistički s onima koji dolaze u ordinaciju)

b): 3 (u sklopu realizacije posebnih projekata)

U skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini te doktrinomU skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini te doktrinom

a): 20 – 30

b): 20 – 30

 

Dentalni pregled dojenčadi i predškolske djece:

a) Pregled prije upisa u vrtić (primjena jedinstvenog obrasca »Zubna putovnica«) – dentalni pregled s izdavanjem potvrde o zdravlju zuba kao prilog pedijatrijskom uvjerenju. Uz potvrdu obvezna sanacija ako postoje kariozni zubi

b) Dentalni pregled četiri puta godišnje uključujući utvrđivanje dentalnog statusa, preventivne postupke i davanje termina za sljedeći pregled. Otkrivanje rizičnog pacijenta (test količine stimulirane sline). Uzimanje indeksa oralne higijene, KEP-indeksa, topikalna fluoridacija najmanje 2 puta godišnje i pečaćenje fisura mliječnih zuba.

c) Zdravstveni odgoj djece i roditelja. Metoda pranja zuba, Četkanje zuba preparatima fluora, testiranje oralne higijene

d) Četkanje preparatima fluora jedanput mjesečno.

e) Pregledi prije upisa u prvi razred uz obveznu sanaciju karijesnih lezija mliječnih i trajnih zuba.

f) uvjet za upis u prvi razred jesu zdravi, pečaćeni ili sanirani prvi trajni kutnjaci i drugi mliječni zubi. Nakon pregleda i započete sanacije daje se djeci potvrda za upis u školu (primjena jedinstvenog obrasca »Zubna putovnica«).

djeca u dobi 0 – 7 godina

a): 100%

b): 50%

c): 50%

d): 50%

e): 20%

f): 100%

6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)

a): 15 – 20

b): 15

c): 20 – 25

d): 30

e): 10

f): 15 – 20

a): 15 – 20

b): 15

c): 20 – 25

d): 30

e): 10

f): 15 – 20

a): 1

b): 2

c): 2

d): 3

e): 3

f): 1

U skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini te doktrinomU skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini te doktrinomU skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini te doktrinom

a): 6 – 10

b): 6 – 10

c): 6 – 10

d): 30

e): 6 – 10

f): 6 – 10

 

Dentalni pregled školske djece:

1. Redoviti stomatološki pregled dva puta godišnje
2. Kontrola zubnih naslaga
3. Bilježenje KEP-indeksa u dvanaestogodišnjaka (primjena jedinstvenog obrasca »Zubna putovnica«)
4, Upućivanje ortodontu po potrebi
5. Za djecu s posebnim potrebama provodi se pojačani, selektivni program

djeca u dobi 7 – 18 godina100%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)

25;

30 (kod pacijenata s posebnim potrebama)

25;

30 (kod pacijenata s posebnim potrebama)

1U skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini te doktrinom 
 

50 – 100;

1 – 5 (za pacijente s posebnim potrebama)

 

Dentalni pregled ostale populacije:

1. Obavezan stomatološki pregled jednom godišnje (svakih 6 mjeseci)

2. Uklanjanje zubnih naslaga

3. Unošenje u dentalni karton obaveznih epidemioloških podataka prema naputku SZO (CPITN, KEP, bezubost). Bilježenje KEP-indeksa u osamnaestogodišnjaka.

4. Obavezno bilježenje bezubosti

populacija u dobi iznad 18 godina100%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)30 (s uklanjanjem zubnih naslaga itd.)301U skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini te doktrinom 
 
50 – 100
 

Ostali postupci:

1. Zdravstveni odgoj u krugu dentalne ordinacije (daju se upute o oralnoj higijeni i samozaštiti).
2. Obavezan dentalni pregled pri novačenju kao dio obvezne medicinske dokumentacije

sva populacija

1.: 50%

2.: 20%

6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)

1.: 20 – 30

2.: 10 – 15

1.: 20 – 30

2.: 10 – 15

1.: 2

2.: 1

U skladu sa Zakonom o dentalnoj mediciniU skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini 

1.: 30 – 60

2.: 10 – 25

DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE

Pregled novog bolesnika (1 x godišnje):

1. prvi pregled kod kuće

2. kontrolni pregled kod kuće

(*ovisi o udaljenosti)

sva populacija s indikacijom

25%

1.: 2%

2.: 2%

6

1.: 4%

2.: 4%

doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)

20 – 25

1.: 20*

2.: 10*

20 – 25

1.: 20*

2.: 10*

1

1.: 3

2.: 3

U skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini te doktrinom 
U skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini te doktrinom

50 – 75

1.: 1 – 5

2.: 1 – 5

 
Ponovni pregled (recall) bolesnika (2 x godišnje)sva populacija s indikacijom25%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)15 – 2015 – 201U skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini te doktrinom 
 
50 – 75
 
Pregled akutnog bolesnika (svaki sljedeći dolazak u ordinaciju)sva populacija s indikacijom50%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)10 – 1510 – 151U skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini te doktrinom 
 
150 – 200
 
Pregled akutnog bolesnika izvan redovitog dnevnog radnog vremena (uključujući neradne dane i blagdane)sva populacija s indikacijom2%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)20 – 2520 – 251U skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini te doktrinom 
 
5 – 10
 
Davanje uputa bolesniku i upoznavanje bolesnika s učinkom dentalnih uslugasva populacija s indikacijom100%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)10 – 1510 – 151U skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini te doktrinom 
 
300 – 500
 
Izvješćivanje bolesnika, odnosno razgovor s bolesnikom / ‌‌roditeljimasva populacija s indikacijom100%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)15151U skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini te doktrinom 
 
75 – 100
 

Popunjavanje obrasca za osiguravatelja

(Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ili drugi osiguravatelji)

sva populacija s indikacijom2%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)5 – 105 – 101U skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini te doktrinom 
 
20 – 40 (ovisi o osiguravatelju)
 

Izvješće, dopuna izvješća ili uvjerenja

(Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ili drugi osiguravatelji)

sva populacija s indikacijom5%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)5 – 105 – 101U skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini te doktrinom 
 
20 – 40 (ovisi o osiguravatelju)
 

Izdavanje pisanog mišljenja doktora dentalne medicine

(Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ili drugi osiguravatelji)

sva populacija s indikacijom2%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)10 – 1510 – 151U skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini te doktrinom 
 
20 – 40 (ovisi o osiguravatelju)
 
Liječnička potvrdasva populacija s indikacijom5%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)5 – 105 – 101U skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini te doktrinom 
 
20 – 40
 
Propisivanje lijekova na recept ili izdavanje uputnice bez pregleda u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)sva populacija s indikacijom5%6doktor dentalne medicinemedicinska sestra / ‌medicinski tehničar ili dentalni asistent / dentalni tehničar551U skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini te doktrinom 
 
20 – 40
 
Izdavanje liječničke ispričnice u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)sva populacija s indikacijom2%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)551U skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini te doktrinom 
 
10 – 15
 
Izdavanje Potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)sva populacija s indikacijom0,5%2doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)551U skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini te doktrinom 
 
1 – 5
 
Izdavanje Potvrde o dentalnim pomagalima u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna) (sadrži uzimanje statusa)sva populacija s indikacijom20%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)10 – 1510 – 151U skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini te doktrinom 
 
3 – 6
 
Obrada i izdavanje prijave ozljede u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)sva populacija s indikacijom2%3doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)20 – 2520 – 251U skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini te doktrinom 
 
5 – 10
 

Izdavanje putnog naloga u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)*

*ovisi o lokaciji ordinacije

sva populacija s indikacijom1%2doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)551U skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini te doktrinom 
 
25 – 50
 
Obrada i izdavanje mjesečnih izvješća u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)sve osobe u skrbi100%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)30301U skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini te doktrinom 
 
1
 
Obrada i izdavanje godišnjih izvješća u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)sve osobe u skrbi100%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)60601U skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini te doktrinom 
 
1
 
Propisivanje lijekova na recept (uključujući i pregled)sva populacija s indikacijom5%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)15 – 2015 – 201U skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini te doktrinom 
 
20 – 40
 
Propisivanje lijeka na privatni recept (uključujući i pregled)sva populacija s indikacijom1%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)15 – 2015 – 201U skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini te doktrinom 
 
20 – 40
 
Propisivanje uputnice za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (uključujući i pregled)sva populacija s indikacijom3%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)15 – 2015 – 201U skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini te doktrinom 
 
20 – 40
 
Očitavanje obične intraoralne snimke zubasva populacija s indikacijom50%6doktor dentalne medicine 
5 – 10 
1U skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini te doktrinom 
 
100 – 150
 
Očitavanje ortopantomografske snimke zubasva populacija s indikacijom30%6doktor dentalne medicine 
20 – 25 
1U skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini te doktrinom 
 
60 – 80
 
Savjet telefonom bolesniku ili članu obiteljisva populacija s indikacijom10%2doktor dentalne medicine 
8 
1U skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini te doktrinom 
 
100
PREVENTIVNI POSTUPCI
Preventivni postupciKontrola plaka s bojom i određivanje PI za zapisom (obaju lukova)sva populacija s indikacijom25%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)

10 – 15

(20 – 30 u slučaju odsutnosti asistenta)

10 – 152U skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini te doktrinom 
50 – 100
Odstranjivanje mekih i tvrdih zubnih naslaga po kvadrantu strojem ili ručnosva populacija s indikacijom50%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)5 – 105 – 102U skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini te doktrinom300 – 400
Uklanjanje plaka sa zubasva populacija s indikacijom50%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)10102U skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini te doktrinom100 – 150
 
Pečaćenje fisure po zubusva populacija s indikacijom50%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)10 – 1510 – 152U skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini te doktrinom 
30 – 60
 
Pečatni ispun (preventivni ispun po zubu)sva populacija s indikacijom25%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)15 – 2015 – 202U skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini te doktrinom 
20 – 25
Topikalna profilaksa fluoromsva populacija s indikacijom25%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)5 – 105 – 102U skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini te doktrinom30 – 60
 
Savjetovanje s odgajateljima, učiteljimasva populacija s indikacijom10%6doktor dentalne medicine30 
3 
U skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini te doktrinom30 – 60
 
Dentalno odgojno predavanje – malena skupina (do 20 ljudi)sva populacija s indikacijom10%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)30 – 6030 – 603 
U skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini te doktrinom20 – 40
 
Dentalno odgojni rad – doktor dentalne medicine – pojedinačno savjetovanjesva populacija s indikacijom100%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)15 – 3015 – 302U skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini te doktrinom 
100 – 150
 
Dentalno odgojni rad s malenim skupinamasva populacija s indikacijom10%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)30 – 6030 – 603 
U skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini te doktrinom60 – 80
 
Obrada i analiza oralnog stanja skupina, temeljnih prevencijskih skupina do 100 osobasva populacija s indikacijom100%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)60603 
U skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini te doktrinom100
Obrada i analiza oralnog stanja skupina, temeljnih prevencijskih skupina, za svakih daljnjih 50 osobasva populacija s indikacijom50%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)6060350 – 100
LiječenjaDevitalizacija pulpe mliječnih zubasva populacija s indikacijom10%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)10102Kod K03 
80 – 120
 
Mortalna amputacija pulpe mliječnih zuba i trajnih zubasva populacija s indikacijom5%4doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)20203 
Kod K0360 – 100
 
Visoka vitalna amputacija (pri ozljedama zuba s nedovršenim rastom korijena)sva populacija s indikacijom3%2doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)12122Kod svake ozljede zuba s nedovršenim rastom korijena (S02.5) 
40 – 60
 
Apeksifikacija (kalcijev hidroksid) nezavršenog rasta i razvoja korijena (po posjetu)sva populacija s indikacijom3%3doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)30302Kod K0820 – 40
 
Aproksimalno zakošavanje (po zubu)sva populacija s indikacijom1%4doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)553 
Kod K0750 – 100
 
Kontrola ponašanja anksioznog djeteta (po posjetu)sva populacija s indikacijom1%2doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)10 – 1510 – 153 
Kod svakog anksioznog djeteta čija anksioznost je povezana za posjetom / fobijom od doktora dentalne medicine100 – 200
 
Kontrola ponašanja djeteta kod straha od dentalnog tretmana (po posjetu)sva populacija s indikacijom1%1doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)15 – 2015 – 203 
Kod svakog anksioznog djeteta čija anksioznost je povezana za posjetom / fobijom od doktora dentalne medicine100 – 200
 
Kontrola ponašanja djeteta kod dentalne fobije, po posjetusva populacija s indikacijom1%1doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)25 – 3025 – 303 
Kod svakog anksioznog djeteta čija anksioznost je povezana za posjetom / fobijom od doktora dentalne medicine100 – 200
 
Analiza dijete djeteta (kroz tjedan dana) – pisani nalazsva populacija s indikacijom1%1doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)66663Kod svakog anksioznog djeteta čija anksioznost je povezana za posjetom / ‌‌fobijom od doktora dentalne medicine 
 
0 – 10
 
Vađenje mliječnog zuba (bez anestezije)sva populacija s indikacijom10%5doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)772U slučajevima kada mliječni zub ne ispadne sam 
0 – 20
 
Ručno čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu: jedan (1) kanal, bez određivanja duljine korijenskog kanala i bez privremenog ispunasva populacija s indikacijom5%3doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)20 – 3020 – 303Kod K03, K04250 – 300
 
Ručno čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu: dva (2) kanala, bez određivanja duljine korijenskog kanala i bez privremenog ispunasva populacija s indikacijom3%2doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)40 – 6040 – 603Kod K03, K04250 – 300
 
Ručno čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu: tri (3) kanala, bez određivanja duljine korijenskog kanala i bez privremenog ispunasva populacija s indikacijom3%2doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)60 – 9060 – 903Kod K03, K04200 – 250
 
Ručno čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu: četiri (4) kanala i više, bez određivanja duljine korijenskog kanala i bez privremenog ispunasva populacija s indikacijom1%2doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)90 – 12090 – 1203Kod K03, K04150 – 200
 
Priprema i punjenje korijenskog kanala: 1 kanal – hladna lateralna kondenzacijasva populacija s indikacijom3%2doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)20203Kod K03, K04250 – 300
 
Priprema i punjenje korijenskog kanala: 2 kanala – hladna lateralna kondenzacijasva populacija s indikacijom2%2doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)40403Kod K03, K04250 – 300
 
Priprema i punjenje korijenskog kanala: 3 kanala – hladna lateralna kondenzacijasva populacija s indikacijom3%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)60603Kod K03, K04200 – 250
 
Priprema i punjenje korijenskog kanala: 4 i više – hladna lateralna kondenzacijasva populacija s indikacijom1%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)80803Kod K03, K04150 – 200
 
Trepanacija, ekstirpacija pulpe i prva priprema pojedinog kanala (po kanalu)sva populacija s indikacijom5%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)40403Kod K03, K04500 – 600
 
Vađenje starih punjenja iz korijenskog kanala – 1 kanalsva populacija s indikacijom2%5doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)30302Kod K03, K04 
200 – 250
 
Vađenje starih punjenja iz korijenskog kanala – 2 kanalasva populacija s indikacijom1%4doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)60602Kod K03, K04 
200 – 250
 
Vađenje starih punjenja iz korijenskog kanala – 3 kanalasva populacija s indikacijom1%4doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)90902Kod K03, K04 
150 – 200
 
Vađenje starih punjenja iz korijenskog kanala – 4 i više kanalasva populacija s indikacijom1%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)1201202Kod K03, K04 
100 – 150
Indirektno prekrivanje, bez preparacije kavitetasva populacija s indikacijom1%4doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)10102Kod K03, K0450 – 100
Direktno prekrivanje, bez preparacije kavitetasva populacija s indikacijom1%4doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)10102Kod K03, K0450 – 100
Vitalna amputacijasva populacija s indikacijom5%5doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)15152Kod K03, K04300 – 400
Određivanje radne duljine (radiografskom ili elektroničkom napravom)sva populacija s indikacijom5%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)552Kod K03, K04700 – 800
Radiografska kontrola nakon punjenja korijenskog kanalasva populacija s indikacijom5%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)552Kod K03, K04700 – 800
Devitalizacijasva populacija s indikacijom2%5doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)10102Kod K03, K04300 – 400
Trepanacijasva populacija s indikacijom5%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)15152Kod K03, K04400 – 500
Privremeno zatvaranjePrivremeni ispunsva populacija s indikacijom10%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)662Kod K03, K041120
 
Cementni ispun na 1 plohisva populacija s indikacijom5%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)662Kod K03, K041120
 
Cementni ispun na više plohasva populacija s indikacijom2%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)10103Kod K03, K04672
Amalgamski ispuniAmalgamski ispun – jedna ploha, trajni zubsva populacija s indikacijom20%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)15153Kod K03, K04150 – 200
 
Amalgamski ispun – na dvjema plohamasva populacija s indikacijom25%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)20201Kod K03, K04200 – 250
 
Amalgamski ispun – na trima plohamasva populacija s indikacijom10%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)25251Kod K03, K04150 – 200
 
Amalgamski ispun – svaka dodatna ploha u istom posjetusva populacija s indikacijom10%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)15151Kod K03, K0450 – 100
 
Poliranje amalgamskih ispuna (po plohi)sva populacija s indikacijom100%6doktor dentalne medicinemedicinska sestra / ‌medicinski tehničar ili dentalni asistent / dentalni tehničar551Kod K03, K04800 – 900
Preparacija kaviteta za amalgamski ispunsva populacija s indikacijom100%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)15 – 2015 – 201Kod K02, K03, K04700 – 800
Preoblikovanje starih ispuna, ponovno poliranje po ispunu (samo jednom godišnje)sva populacija s indikacijom30%4doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)551Kod K03, K0460 – 90
Kompozitni ispuniIspun, kompozitni na jednoj aproksimalnoj površini (sjekutići i očnjaci – sva populacija; premolari i molari – djeca, trudnice, dojilje)sva populacija s indikacijom10%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)20202Kod K03, K04150 – 200
 
Ispun, kompozitni dvoplošni (sjekutići i očnjaci – sva populacija; premolari i molari – djeca, trudnice, dojilje)sva populacija s indikacijom10%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)25 – 3025 – 301Kod K03, K04100 – 150
 
Ispun, kompozitni troplošni (sjekutići i očnjaci – sva populacija; premolari i molari – djeca, trudnice, dojilje)sva populacija s indikacijom7%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)30 – 3530 – 351Kod K03, K0450 – 100
Ispun za svaku dodatnu površinu (sjekutići i očnjaci – sva populacija; premolari i molari – djeca, trudnice, dojilje)sva populacija s indikacijom7%4doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)20202Kod K03, K0450 – 100
 
Dogradnja incizijskog kuta zuba – IV razred po Blackusva populacija s indikacijom10%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)25251Kod K03, K04 
 
100 – 150
 
Poliranje kompozitnih ispuna (po plohi)sva populacija s indikacijom100%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)5 – 105 – 101Kod K03, K04 
 
960
 
Jetkanje cakline i nanošenje veziva (bonding)sva populacija s indikacijom100%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)551Kod K03, K04 
 
500 – 1000
Preparacija kaviteta za kompozitni ispunsva populacija s indikacijom100%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)15 – 2015 – 201Kod K03, K04500 – 1000
 
Lokalna (infiltracijska) anestezijasva populacija s indikacijom70%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)10101Kod K03, K04 
 
500 – 600
 
Lokalna (provodna) anestezijasva populacija s indikacijom25%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)551Kod K03, K04 
 
200 – 300
 
Površinska anestezija (spray)sva populacija s indikacijom100%4doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)111Kod K03, K04 
 
400 – 500
 
Vađenje jednokorijenskog zuba bez anestezijesva populacija s indikacijom10%3doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)10 – 1510 – 151Kod K03, K04 
 
560
 
Vađenje višekorijenskog zuba bez anestezijesva populacija s indikacijom10%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)20 – 2520 – 251Kod K03, K04 
 
336
 
Ekstrakcija zuba sa separacijom bez anestezijesva populacija s indikacijom5%4doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)20 – 2520 – 252Kod K03, K04 
336
 
Liječenje teškog nicanja umnjaka (uključuje cirkumciziju gingive) bez anestezijesva populacija s indikacijom2%4doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)10 – 2010 – 202Kod K03, K04 
672
 
Liječenje komplikacija nakon vađenja (alveolitis, bol, otvoren sinus)sva populacija s indikacijom2%3doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)10102Kod K03, K04 
672
 
Komplicirano vađenje zuba (uključuje vađenje zuba kod rizičnih bolesnika)sva populacija s indikacijom5%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)30 – 4030 – 401Kod K03, K04 
 
224
Incizija apscesa u ustima s drenažom (bez anestezije)sva populacija s indikacijom5%3doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)15 – 2015 – 201Kod K03, K040 – 10
Elektrokauterizacija, po zubu (bez anestezije)sva populacija s indikacijom5%3doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)15151Kod K03, K0450 – 100
Liječenje parodontnog apscesasva populacija s indikacijom5%3doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)20201Kod K03, K0420 – 30
Ispiranje rane apscesa (bez kontrole)sva populacija s indikacijom5%3doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)10 – 1510 – 151Kod K03, K040 – 10
Skidanje šavasva populacija s indikacijom5%3doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)10 – 1510 – 151Kod K03, K0420 – 50
Kontrola ranesva populacija s indikacijom5%4doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)10 – 1510 – 151Kod K03, K0440 – 60
Zaustavljanje naknadnog krvarenja (šavi ili tamponada)sva populacija s indikacijom5%3doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)15 – 2015 – 201Kod K03, K0420 – 30
Higijena ranesva populacija s indikacijom5%4doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)10 – 1510 – 151Kod K03, K0450 – 70
Liječenje desni, po kvadrantusva populacija s indikacijom40%5doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)20201Kod K03, K04100 – 150
 
Sanacija kod ozljede mekog tkiva uslijed traumesva populacija s indikacijom2%3doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)15152Kod K03, K04 
50
 
Kontrola pomičnosti traumatiziranog zubasva populacija s indikacijom100%4doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)551Kod svakog S02.5 
 
50
 
Mjerenje vitaliteta zuba, po zubusva populacija s indikacijom100%2doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)5 – 105 – 102Kod svakog S02.5 
50 – 100
 
Repozicija jednog luksiranog ili izbijenog zuba, bez imobilizacije zubasva populacija s indikacijom1%3doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)20102Kod svakog S02.5 
0 – 10
 
Imobilizacija zuba (kompozitom ili šinom) – po kvadrantu (žičano-kompozitni splint – kod traume)sva populacija s indikacijom10%4doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)30301Kod svakog S02.5 
 
0 – 10
 
Vađenje fragmenata slomljenog ili zaostalog korijena zuba (radix relicta) (alveotomija)sva populacija s indikacijom10%5doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)50 – 5550 – 552Kod svakog S02.5 
10 – 30
 
Prva posjeta osigurane osobe nakon priznavanja ozljede na radusva populacija s indikacijom3%1doktor dentalne medicinemedicinska sestra / ‌medicinski tehničar ili dentalni asistent / dentalni tehničar15151

U skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini

(NN 121 / 03, 117 / 08, 120 / 09) te doktrinom

 
 
0 – 10
Prijava ozljede na radusva populacija s indikacijom3%1doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)1515

U skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini

(NN 121 / 03, 117 / 08, 120 / 09) te doktrinom

0 – 10
Prijava tjelesnog oštećenjasva populacija s indikacijom3%1doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar)15151

U skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini

(NN 121 / 03, 117 / 08, 120 / 09) te doktrinom

0 – 10
 
Prijava prometne nesrećesva populacija s indikacijom5%1doktor dentalne medicinemedicinska sestra / ‌medicinski tehničar ili dentalni asistent / dentalni tehničar15151

U skladu sa Zakonom o dentalnoj medicini

(NN 121 / 03, 117 / 08, 120 / 09) te doktrinom

 
 
0 – 10
Protetsko zbrinjavanjeAkrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima (do 10 elem.) – gornja (maksilarna) – anatomski otisak, funkcijski otisak s ind. žlicom za djelomičnu protezu, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, izbor boje i oblika zuba, kontrola postave zuba proteze, naputak o uporabi protezesva populacija s indikacijom20%4doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar), dentalni tehničar124124 (dentalni asistent); 607 (dentalni tehničar)1Kod K07 
 
4 – 6
 
Akrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima (do 10 elem.) – donja (mandibularna) – anatomski otisak, funkcijski otisak s ind. žlicom za djelomičnu protezu, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, izbor boje i oblika zuba, kontrola postave zuba proteze, naputak o uporabi protezesva populacija s indikacijom20%4doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar), dentalni tehničar124124 (dentalni asistent); 607 (dentalni tehničar)1Kod K07 
 
4 – 6
 
Akrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima (djel. proteza preko 10 elem.) – gornja (maksilarna) – anatomski otisak, funkcijski otisak s ind. žlicom za djelomičnu protezu, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, izbor boje i oblika zuba, kontrola postave zuba proteze, naputak o uporabi protezesva populacija s indikacijom10%4doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar), dentalni tehničar124124 (dentalni asistent); 645 (dentalni tehničar)1Kod K07 
 
4 – 6
 
Akrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima (djel. proteza preko 10 elem.) – donja (mandibularna) – anatomski otisak, funkcijski otisak s ind. žlicom za djelomičnu protezu, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, izbor boje i oblika zuba, kontrola postave zuba proteze, naputak o uporabi protezesva populacija s indikacijom10%2doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar), dentalni tehničar124124 (dentalni asistent); 645 (dentalni tehničar)1Kod K07 
 
4 – 6
 
Akrilatna proteza do četiri elementa – gornja (maksilarna) – anatomski otisak, funkcijski otisak s ind. žlicom za djelomičnu protezu, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, izbor boje i oblika zuba, kontrola postave zuba proteze, naputak o uporabi protezesva populacija s indikacijom5%2doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar), dentalni tehničar124124 (dentalni asistent); 481 (dentalni tehničar)1Kod K07 
 
4 – 6
 
Akrilatna proteza do četiri elementa – donja (mandibularna) – anatomski otisak, funkcijski otisak s ind. žlicom za djelomičnu protezu, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, izbor boje i oblika zuba, kontrola postave zuba proteze, naputak o uporabi protezesva populacija s indikacijom3%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar), dentalni tehničar124124 (dentalni asistent); 481 (dentalni tehničar)1Kod K07 
 
4 – 6
 
Lijevana nadogradnja, izravnosva populacija s indikacijom25%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar), dentalni tehničar7676 (dentalni asistent); 98 (dentalni tehničar)1Kod K07 
 
8 – 12
 
Potpuna krunica od kovine – brušenje, uzimanje otisaka (molari)sva populacija s indikacijom10%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar), dentalni tehničar106106 (dentalni asistent); 166 (dentalni tehničar)2Kod K07 
8 – 12
 
Fasetirana krunica – brušenje, uzimanje otisaka, cementiranje (premolari, sjekutići)sva populacija s indikacijom40%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar), dentalni tehničar106106 (dentalni asistent); 288 (dentalni tehničar)2Kod K07 
8 – 12
 
Podlaganje djelomične proteze, neizravno – gornje (maksilarne)sva populacija s indikacijom20%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar), dentalni tehničar4040 (dentalni asistent); 130 (dentalni tehničar)2Kod K07 
8 – 10
 
Podlaganje djelomične proteze, neizravno – donje (mandibularne)sva populacija s indikacijom20%6doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar), dentalni tehničar4040 (dentalni asistent); 130 (dentalni tehničar)2Kod K078 – 10
 
Ponovno cementiranje rasklimane krunice ili fasetesva populacija s indikacijom20%6doktor dentalne medicinedentalni asistent / dentalni tehničar15 – 2015 – 202Kod K07100 – 150
 
Skidanje stare krunice po zubusva populacija s indikacijom20%6doktor dentalne medicinedentalni asistent / dentalni tehničar10 – 1510 – 152Kod K07100 – 150
 
Reparatura s otiskom (prijelom i 1 elem.) – gornja (maksilarna) protezasva populacija s indikacijom20%4doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar), dentalni tehničar3030 (dentalni asistent); 67+88 (dentalni tehničar)2Kod K078 – 10
 
Reparatura s otiskom (prijelom i 1 elem.) – donja (mandibularna) protezasva populacija s indikacijom20%4doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar), dentalni tehničar tehničar3030 (dentalni asistent); 67+88 (dentalni tehničar)2Kod K078 – 10
 
Reparatura s otiskom (prijelom, 2 ili više elem.) – gornja (maksilarna) protezasva populacija s indikacijom20%4doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar), dentalni tehničar4040 (dentalni asistent); 67+88+20 (dentalni tehničar)2Kod K078 – 10
 
Reparatura s otiskom (prijelom, 2 ili više elem.) – donja (mandibularna) protezasva populacija s indikacijom20%4doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar), dentalni tehničar4040 (dentalni asistent); 67+88+20 (dentalni tehničar)2Kod K078 – 10
 
Totalna proteza, akrilatna – gornja (maksilarna) – anatomski otisak, funkcijski otisak s ind. žlicom za protezu, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, izbor boje i oblika zuba, kontrola postave zuba proteze, naputak o uporabi protezesva populacija s indikacijom15%5doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar), dentalni tehničar190190 (dentalni asistent); 720 (dentalni tehničar)1Kod K074 – 6
 
Totalna proteza, akrilatna – donja (mandibularna) – anatomski otisak, funkcijski otisak s ind. žlicom za protezu, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, izbor boje i oblika zuba, kontrola postave zuba proteze, naputak o uporabi protezesva populacija s indikacijom15%5doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar), dentalni tehničar215215 (dentalni asistent); 720 (dentalni tehničar)1Kod K07 
 
4 – 6
 
Djelomična lijevana metalna proteza – gornja (maksilarna) – anatomski otisak, funkcijski otisak s ind. žlicom za djelomičnu protezu, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, izbor boje i oblika zuba, kontrola postave zuba proteze, naputak o uporabi protezesva populacija s indikacijom20%4doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar), dentalni tehničar172172 (dentalni asistent); 851 (dentalni tehničar)1Kod K07 
 
3 – 5
 
Djelomična lijevana metalna proteza – donja (mandibularna) – anatomski otisak, funkcijski otisak s ind. žlicom za djelomičnu protezu, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, izbor boje i oblika zuba, kontrola postave zuba proteze, naputak o uporabi protezesva populacija s indikacijom20%4doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar), dentalni tehničar172172 (dentalni asistent); 851 (dentalni tehničar)1Kod K07 
 
3 – 5
 
Podlaganje totalne protezesva populacija s indikacijom10%5doktor dentalne medicinedentalni asistent (medicinska sestra / medicinski tehničar), dentalni tehničar4040 (dentalni asistent); 130 (dentalni tehničar)2Kod K07 
 
8 – 101.4. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA DJELATNOST HITNE MEDICINSKE POMOĆI

IZVANBOLNIČKA HITNA MEDICINA
MJERANAZIV
POSTUPKA
POPULACIJAOBUHVAT (%)Procjena broja provedenih postupaka godišnje u RH – 1: 1-100; 2: 100-1.000; 3: 1.000-10.000; 4: 10.000-30.000; 5: 30.000-50.000; 6: više od 50.000IZVRŠITELJ – nositelj tima, specijalista određene medicinske grane*SURADNICI – svi ostali djelatnici koji sudjeluju u direktnom (neposrednom) provođenju postupkaPotrebno VRIJEME izvršitelja za PROVOĐENJE POSTUPKA (u minutama)Potrebno VRIJEME suradnika za PROVOĐENJE POSTUPKA (u minutama)Specifikacija nivoa nužnosti provođenja postupka: 1 – neophodno; 2 – optimalno; 3 – nadstandardObrazloženje nivoa nužnosti: 1 – neophodnoObrazloženje nivoa nužnosti: 2 – optimalnoObrazloženje nivoa nužnosti: 3 – nadstandardBroj optimalno provedenih postupaka po timu u mjesec dana
 
Postupak prijema poziva prema Hrvatskom indeksu prijema hitnog poziva za medicinsku prijavno-dojavnu jedinicu (MPDJ)osobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine ili stručna prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ 
minimalno 1 
1kod svih poziva upućenih prema medicinskoj prijavno-dojavnoj jedinici 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Postupak davanja medicinskog savjeta prema Hrvatskom indeksu prijema hitnog poziva za medicinsku prijavno-dojavnu jedinicuosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine ili stručna prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programom za dispečere MPDJ 
optimalno 5 
1kod svih poziva upućenih prema medicinskoj prijavno-dojavnoj jedinici 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Postupak davanja telefonskih uputa za provođenje osnovnih mjera održavanja životaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine ili stručna prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programom za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice 
optimalno do 30 
1kod svih poziva kod kojih je osoba bez svijesti i ne diše 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Postupak davanja telefonskih uputa za pružanje prve pomoćiosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1004doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine ili stručna prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programom za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice 
optimalno do 30 
1ovisno o uputama iz Hrvatskog indeksa prijama hitnog poziva za medicinske prijavno-dojavne jedinice 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Postupak upravljanja timovima na terenuosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine ili stručna prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programom za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice 
ovisno o trajanju intervencije 
1kod svih intervencija, ovisno o stupnju hitnosti i dostupnosti timova 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Koordinacija u masovnim nesrećama MPDJosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1001doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine ili stručna prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programom za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice 
ovisno o trajanju zbrinjavanja masovne nesreće 
1kod svih masovnih nesreća prema protokolu za masovne nesreće 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Dolazak na mjesto intervencije tima hitne medicinske službeosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineovisno o udaljenosti i dostupnosti mjesta intervencijeovisno o udaljenosti i dostupnosti mjesta intervencije1kod svih intervencija timova HMS na terenu 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Pregled hitnog pacijentaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineoptimalno 10optimalno 71obavezan za sve osobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb osim pacijenata s traumom 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Ponovljeni pregled hitnog pacijenta tijekom intervencijeosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineoptimalno 7optimalno 51obavezan višekratno za sve osobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb nakon prvog pregleda, a koje se transportiraju u bolnicu, osim pacijenata s traumom 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Pregled ozlijeđenog pacijentaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineoptimalno 10optimalno 51S00-T98, V01-V99, W00-Y36 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Ponovljeni pregled / ‌‌lokalni pregled ozlijeđenog pacijentaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineoptimalno 5optimalno 31S00-T98, V01-V99, W00-Y36 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Ponovljeni pregled / ‌‌prošireni pregled ozlijeđenog pacijentaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineoptimalno 10optimalno 51S00-T98, V01-V99, W00-Y36 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Pregled palijativnog bolesnikaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine2051Z51.5 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
Prepoznavanje potrebe za palijativnom skrbi te prijava palijativnog bolesnika centru za koordinaciju palijativne skrbiosobe koje trebaju palijativnu skrbdoktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinekoordinator za palijativnu skrb1051Z51.5nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Pregled bolesnika zbog nedostupnosti liječnika obiteljske medicineosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineoptimalno 10optimalno 71sve osobe koje zatraže hitnu medicinsku skrb 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Brzo izvlačenje ozljeđenika iz vozilaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinecijeli tim optimalno 5 minutacijeli tim optimalno 5 minuta1V40-V89 kad postoji dodatna ugroza po život pacijenta medicinskog i nemedicinskog tipa 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Skidanje kacigeosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1002doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineoptimalno 3optimalno 21V10-V39, V80, sportaši koji nose kacige 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Prenošenje pacijenta transportnom plahtomosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineovisno o udaljenostiovisno o udaljenosti1kod svih pacijenata (osim traume) za koje se utvrdila potreba za daljnjom hitnom medicinskom skrbi u bolnici, a čije stanje zahtjeva mirovanje, a drugi način prenošenja nije moguć 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Prenošenje pacijenta u transportnoj stoliciosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1004doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineovisno o udaljenostiovisno o udaljenosti1kod svih pacijenata (osim traume) za koje se utvrdila potreba za daljnjom hitnom medicinskom skrbi u bolnici, a čije stanje zahtjeva mirovanje u sjedećem položaju 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Prenošenje pacijenta na transportnim kolicimaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1004doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineovisno o udaljenostiovisno o udaljenosti1kod svih pacijenata za koje se utvrdila potreba za daljnjom hitnom medicinskom skrbi u bolnici, a čije stanje zahtjeva mirovanje 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Unošenje pacijenta u prijevozno sredstvo i fiksacija pacijentaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineoptimalno 2optimalno 11kod svih pacijenata za koje se utvrdila potreba za daljnjom hitnom medicinskom skrbi u bolnici 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Prijevoz pacijentaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineovisno o udaljenostiovisno o udaljenosti1svi pacijenti za koje se utvrdila potreba za daljnjom hitnom medicinskom skrbi u bolnici 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Postupak predaje bolesnika u bolničku ustanovuosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilnovarijabilno1svi pacijenti za koje se utvrdila potreba za daljnjom hitnom medicinskom skrbi u bolnici 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Postupak pri opstrukciji dišnog puta kod osoba pri svijestiosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine 
varijabilno 
1W79,W80 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Postupak otvaranja dišnog puta zabacivanjem glave i podizanjem bradeosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine 
optimalno 0,2 
1kod svih osoba bez svijesti i ne mogu održavati prohodnost dišnog puta, osim traume 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Postupak potiskivanja donje čeljusti naprijed i goreosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine 
optimalno 0,3 
1kod svih osoba bez svijesti koje ne mogu održavati prohodnost dišnog puta 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Čišćenje dišnog putaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničarprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine0,250,251W75-W84 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
Toaleta i čišćenje traheobronhalnog stablaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine0,250,25IW75-W84nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Sukcija gornjih dišnih puteva mekanim ili Yankauerovim kateteromosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineoptimalno 0,2551W75-W84 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Aspiracija donjih dišnih putevaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineoptimalno 0,25optimalno 51W75-W84 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Postavljanje orofaringealnog tubusaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineoptimalno 0,08optimalno 11kod svih osoba bez svijesti i bez održanih zaštitih refleksa 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Postavljanje nazofaringealnog tubusaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1004doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineoptimalno 0,08optimalno 11kod svih osoba bez svijesti s održanim zaštitnim refleksima ili bez njih, a koje ne mogu same održavati prohodnost dišnog puta 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Postavljanje laringealne maskeosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine121kod svih osoba bez svijesti i bez održanih zaštitih refleksa s potrebom za umjetnim održavanjem disanja 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Postavljanje I-gel-maskeosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine0,511kod svih osoba bez svijesti i bez održanih zaštitih refleksa sa potrebom za umjetnim održavanjem disanja 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Endotrahealna intubacija s pripremomosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine551kod svih osoba bez svijesti i bez održanih zaštitih refleksa sa potrebom za umjetnim održavanjem disanja 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Konikotomijaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1002doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine151kod hitnih pacijenata s potpunom opstrukcijom gornjeg dišnog puta u slučajevima kad ni jednim drugim postupkom ne može uspostaviti prohodnost dišnog puta 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Postupak RSI s pripremomosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine10101kod hitnih pacijenata s neposrednim teškim poremećajem dišnog puta kod kojih prijeti respiratorni zastoj 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Ventilacija samoširećim balonom s maskom i spremnikomosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilnovarijabilno1R09.2, J96 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Mehanička ventilacija, asistirana / kontroliranaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1004doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilnovarijabilno1R09.2, J96 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Neinvazivna mehanička ventilacijaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1004doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilnovarijabilno1J81, J44 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Terapija kisikom – aplikacija nosnim kateteromosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1005doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilno11pacijenti koji su u hipoksiji 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Terapija kisikom – aplikacija s maskom za kisikosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1005doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilno11pacijenti koji su u hipoksiji 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Terapija kisikom – aplikacija s maskom sa spremnikomosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1005doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilno21pacijenti koji su u hipoksiji 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Pulsna oksimetrijaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1005doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine0,50,51svim pacijentima 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 

Kapnografija / ‌‌

kapnometrija

osobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1005doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine0,511svim pacijentima kojima je potrebna procjena ventilacije 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Vanjska masaža srcaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinedo uspostave spontanog krvotoka ili najmanje 30 mindo uspostave spontanog krvotoka ili najmanje 30 min1I46 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
Vanjska mehanička masaža srca pomoću sustava prsne kompresijeosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinedo uspostave spontanog krvotoka ili najmanje 30 mindo uspostave spontanog krvotoka ili najmanje 30 minII46nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Defibrilacija manualnim defibrilatoromosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineoptimalno 0,521I49.0, I47.2 (bez pulsa) – postupak se može ponavljati 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 

Defibrilacija automatskim / ‌‌

poluautomatskim vanjskim defibrilatorom

osobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineoptimalno 0,521I49.0, I47.2 (bez pulsa) – postupak se može ponavljati 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Hitna sinkronizirana kardioverzijaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineoptimalno 0,521nestabilni pacijenti s I47.1, I47.2 (sa pulsom) ili I48 – postupak se može ponavljati 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Transkutana elektrostimulacijaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinedo završetka intervencije21I44, I45 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Postreanimacijska skrbosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinedo predaje pacijenta u bolnicudo predaje pacijenta u bolnicu1svi pacijenti za koje se utvrdila potreba za daljnjom hitnom medicinskom skrbi u bolničkim uvjetima nakon uspješnog postupka kardiopulmonalne reanimacije 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Nadzor vitalno ugroženog pacijentaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinedo predaje pacijenta u bolnicudo predaje pacijenta u bolnicu1svi pacijenti za koje se utvrdila potreba za daljnjom hitnom medicinskom skrbi u bolničkim uvjetima 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Postupak postavljanja EKG-monitoringaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine111svi pacijenti za koje se utvrdila potreba za daljnjom hitnom medicinskom skrbi u bolničkim uvjetima prema indikaciji 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Snimanje i očitavanje 12 – kanalnog EKG-aosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineoptimalno 361ovisno o indikaciji 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Utvrđivanje frekvencije disanjaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine111sve osobe koje zatraže hitnu medicinsku skrb 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Mjerenje krvnog tlakaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine111sve osobe koje zatraže hitnu medicinsku skrb 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Mjerenje temperatureosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine 
51sve osobe koje zatraže hitnu medicinsku skrb 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Digitorektalni pregledosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineoptimalno 2 minute21K20-K93 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Otoskopijaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine 
5 
1H60-H95 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Urin – test trakaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine5 
1ovisno o indikaciji 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
U-Glukoza, test trakaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine2 
1ovisno o indikaciji 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
Vađenje kapilarne krviosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1005doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinemedicinska sestra / ‌medicinski tehničar ili prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine111ovisno o indikacijinije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
Izrada POCT (pojedinačni test)osobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1005doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinemedicinska sestra / ‌medicinski tehničar ili prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine551ovisno o indikacijinije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Određivanje GUK-a glukometromosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine121sve osobe koje zatraže hitnu medicinsku skrb 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Primjena infuzijeosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineoptimalno 521pacijenti kod kojih u sklopu hitne medicinske skrbi je potrebno aplicirati terapiju 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Postavljanje intravenskog puta za infuzijuosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineoptimalno 531pacijenti kod kojih u sklopu hitne medicinske skrbi je potrebno aplicirati terapiju 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Postavljanje intraosealnog putaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineoptimalno 311pacijenti kod kojih venski put nije postavljen niti nakon 2 pokušaja,a vitalno je ugrožen 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Aplikacija terapije im.osobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar uz nadzor liječnika sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine111pacijenti kod kojih je u sklopu hitne medicinske skrbi potrebno aplicirati terapiju 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Aplikacija terapije iv.osobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar uz nadzor liječnika sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinekoliko je potrebno ovisno o lijeku koji se aplicira11pacijenti kod kojih je u sklopu hitne medicinske skrbi potrebno aplicirati terapiju 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Aplikacija terapije sc.osobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar uz nadzor liječnika

prvostupnica / ‌‌

prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar

111pacijenti kod kojih je u sklopu hitne medicinske skrbi potrebno aplicirati terapiju 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Aplikacija terapije rektalnoosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar uz nadzor liječnikaprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničaroptimalno 311pacijenti kod kojih je u sklopu hitne medicinske skrbi potrebno aplicirati terapiju 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Aplikacija terapije inhalatornoosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar uz nadzor liječnika sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine1051pacijenti kod kojih je u sklopu hitne medicinske skrbi potrebno aplicirati terapiju 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Aplikacija terapije sublingvalnoosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar uz nadzor liječnika sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine 
0,5 
1pacijenti kod kojih je u sklopu hitne medicinske skrbi potrebno aplicirati terapiju 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Aplikacija terapije nazalnoosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar uz nadzor liječnika sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine0,50,51pacijenti kod kojih je u sklopu hitne medicinske skrbi potrebno aplicirati terapiju 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Zbrinjavanje politraumeosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine20201T07 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Zbrinjavanje amputiranog ekstremitetaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine551S48, S58, S68, S78, S88, S98, T05 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Postavljanje Schantzovog ovratnikaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineoptimalno 311S10-S19, V10-V39, W00-W24 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Imobilizacija trokutastom maramomosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine221S22.2, S40-S49, S50-59, S60-69 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Imobilizacija na dugoj dasciosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1004doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine551S00-T98, V01-V99, W00-Y36 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Imobilizacija na vakuum-madracu uz upotrebu rasklopnih nosilaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine10101S00-T98, V01-V99, W00-Y36 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Imobilizacija na rasklopnim nosilimaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine551S00-T98, V01-V99, W00-Y36 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Imobilizacija ekstremiteta vakuum-udlagamaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1004doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine551S40-S99, T00-T07, T10-T14, V01-V99, W00-Y36 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Imobilizacija ekstremiteta splint-udlagamaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1004doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine551S40-S99, T00-T07, T10-T14, V01-V99, W00-Y36 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Imobilizacija kralježnice prslukom za imobilizaciju i izvlačenjeosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine10101pacijent stabilnih vitalnih parametara s dijagnozom S12-S14, S22-S24, S32-S34, T02-T03, V01-V99, W00-Y36 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Imobilizacija kukaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine10101S70-S79, V01-V99, W00-Y36 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Imobilizacija zdjeliceosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine10101S30-S35, S39, V01-V99, W00-Y36 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Zaustavljanje vanjskog krvarenjaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1004doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine551S01-S05, S07-S09, S11, S15-S19, S21, S29, S31, S38, S39, S41, S45-S49, S51, S55-S59, S61, S65-S69, S71, S75-S79, S81, S85-S89, S91, S95-S99, T01, T04-T07, T09-T14, V01-V99, W00-Y36 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Postavljanje torniquetaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1004doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine221amputacija ili nemogućnost zaustavljanja krvarenja drugim putem, S41, S45-S49, S51, S55-S59, S61, S65-S69, S71, S75-S79, S81, S85-S89, S91, S95-S99, T01, T04-T07, T09-T14, V01-V99, W00-Y36 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Tamponada nosaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1005doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinedo maksimalno 20 minuta31R04.0 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Odstranjivanje stranog tijela iz uha i nosnicaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine10101T16, T17.1 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Odstranjivanje površinsko ležećeg stranog tijela iz rožnice i spojniceosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineoptimalno 521T15 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Zaustavljanje krvarenja nakon ekstrakcije zuba ili manje operacije u usnoj šupljiniosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1005doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine551Y84.8 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Zbrinjavanje manjih i površinskih ozljeda / ‌‌‌rana / ‌opeklina / ‌ozeblinaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine521S00, S10, S20, S30, S40, S50, S60, S70, S80, S90, T00, V01-V99, W00-Y36 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Zbrinjavanje većih ozljeda / ‌‌ranaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine10101S01, S05, S07-S09, S11, S15-S19, S21, S29, S31, S38, S39, S41, S45-S49, S51, S55-S59, S61, S65-S69, S71, S75-S79, S81, S85-S89, S91, S95-S99, T01, T04-T07, T09-T14, V01-V99, W00-Y36 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
Ultrazvučni FAST pregledosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine55IIS20-S22, S27, S29, S30.1, T07, I46.0, I50, R06, R10, R57, J93.1nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Zbrinjavanje opeklinaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1004doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine10101T20-T32, V01-V09, W29-W40, W85-W92, X00-X19, X30, X32, X33, X75-X77, X95-X98, Y25-Y27 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Zbrinjavanje ozeblinaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine10101T33-T35, W93, X31, X36 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Terapijska tehnika za zagrijavanje ili ohlađivanje tijela omotima i oblozimaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilno101T20-T32, V01-V09, W29-W40, W85-W92, X00-X19, X30, X32, X33, X75-X77, X95-X98, Y25-Y27, T33-T35, W93, X31, X36 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Zbrinjavanje penetrantnih ozljeda prsnog košaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine551S21, V01-V99, W00-W40, W44, X72-X75, X78-X84, X93-X96, Y29-Y34 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Postupak dekompresije tenzijskog pneumotoraksaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineoptimalno 231S21, J93, V01-V99, W00-W40, W44, X72-X75, X78-X84, X93-X96, Y29-Y34 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Postavljanje nazogastrične sondeosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine551R13, X40-X46, X48-X49, X60-X66, X68-X69, X85-X87, X89, Y10-Y15 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Postavljanje urinarnog kateteraosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine551R33 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Ispiranje urinarnog kateteraosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine351kod začepljenja urinarnog katetera 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Ispiranje želucaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilnovarijabilno1X40-X46, X48-X49, X60-X66, X68-X69, X85-X87, X89, Y10-Y15 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Vođenje porodaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinePrvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilnovarijabilno1O80, O84 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Opskrba novorođenčetaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine10101Z39 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Izdavanje recepta nakon pregleda HMSosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine 
1 
1ovisno o dijagnozi 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Postupak prisilne hospitalizacijeosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilnovarijabilno1Z04.6-Z04.9 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Intervencija vezana uz socijalnu problematikuosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilnovarijabilno1Z55-Z65 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Intervencija na zahtjev policije i drugih žurnih službiosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilnovarijabilno1Z04 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Pregled na zahtjev policijeosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineoptimalno 2051Z04 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Vađenje kapilarne krvi na zahtjev policijeosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine 
31Z04 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Vađenje venske krvi na zahtjev policijeosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine 
51Z04 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Uzimanje mokraće na zahtjev policijeosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003 
prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine 
51Y90-Y91, Z04 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Ispunjavanje obrasca AUK-2osobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine15 
1Z04 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Primjena mjera osobne zaštite u situacijama povećanog rizikaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine551u svim situacijama kad je povećan rizik za sigurnost tima 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Dekontaminacijaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinevarijabilnovarijabilno1uklanjanje škodljivih čestica ovisno o vrsti i načinu unošenja 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Savjetovanje s bolesnikom ili pratnjomosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1006doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicine10 
1Z71, Z71.8-Z71.9 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Hitni medicinski prijevoz iz / ‌‌do bolničke ustanove izvan teritorija određenog mrežom hitne medicinske službeosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineovisno o udaljenostiovisno o udaljenosti1ovisno o indikaciji koju postavlja dr. med. spec. u bolnici 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Hitni medicinski prijevoz iz / ‌‌do bolničke ustanove izvan teritorija Republike Hrvatskeosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineovisno o udaljenostiovisno o udaljenosti1ovisno o indikaciji koju postavlja dr. med. spec. u bolnici 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Hitni prijevoz cestovnim vozilomosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineovisno o udaljenostiovisno o udaljenosti1kod hitnih pacijenata kojima je potrebna skrb u bolnici pa zahtijevaju hitni prijevoz 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Hitni medicinski prijevoz vodomosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1002doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineovisno o udaljenostiovisno o udaljenosti1kod hitnih pacijenata kojima je potrebna skrb u bolnici, a hitni prijevoz drugim načinom nije moguće prevesti 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Hitni medicinski prijevoz zrakomosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1002doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineovisno o udaljenostiovisno o udaljenosti1kod hitnih pacijenata kojima je potrebna skrb u bolnici, a hitni prijevoz drugim načinom nije moguće provesti 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Primarna trijaža kod masovnih nesreća s ispunjavanjem propisanog obrascaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1002doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicinedo 1 minute po pacijentuoptimalno 1 minuta po pacijentu1kod svih sudionika masovne nesreće postupak se može ponavljati 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Sekundarna trijaža kod masovnih nesreća s ispunjavanjem propisanog obrascaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1002doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineoptimalno 3 minute po pacijentuoptimalno 3 minute po pacijentu1kod svih sudionika masovne nesreće postupak se može ponavljati 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
Organizacija i upravljanje timovima na mjestu masovne nesrećeosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1002doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineovisno o trajanju zbrinjavanja masovne nesrećeIkod svih masovnih nesreća prema protokolu za masovne nesrećenije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Intervencija tima HMS po pozivu iznad standarda propisanog mrežom HMosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1003doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineovisno o udaljenostiovisno o udaljenosti1 
 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
 
Intervencija tima hitne medicinske službe po pozivu iznad standarda propisanog mrežom hitne medicinske službe vezano uz masovne nesreće i katastrofeosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1001doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineovisno o trajanjuovisno o trajanju1u situaciji masovne nesreće ili katastrofe kad zbrinjavanje prelazi kapacitete jedne županije uz odobrenje Kriznog stožera Ministarstva zdravstva 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
Telemedicinsko slanje nalazaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1004doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineprvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌medicinski tehničar i vozač sa završenim edukacijskim programima iz izvanbolničke hitne medicineovisno o podacima koji se šalju i trajanju intervencijeovisno o podacima koji se šalju i trajanju intervencijeIIU situaciji kad postoji potreba da se pod nadzorom telekonzulultanta primjeni jednostavan invazivni ili terapijski postupaknije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
Telemedicinsko očitavanje nalazaosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1004doktor medicine specijalist hitne medicineovisno o podacima koji se šalju i trajanju intervencijeIIU situaciji kad postoji potreba da se pod nadzorom telekonzulultanta primjeni jednostavan invazivni ili terapijski postupaknije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
Telemedicinsko savjetovanjeosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1004doktor medicine specijalist hitne medicineovisno o podacima koji se šalju i trajanju intervencijeIIU situaciji kad postoji potreba da se pod nadzorom telekonzulultanta primjeni jednostavan invazivni ili terapijski postupaknije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima koje nije moguće previdjeti, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se u danu ponavljaju u skladu s određenim planom i programom provedbe
Sanitetski prijevozSanitetski prijevoz (prema medicinskim indikacijama, prijevoz u bolnicu, rehabilitacijski centar ili drugu zdravstvenu ustanovu kao i prijevoz u kuću ili ustanovu za smještaj, prijevoz u inozemstvo) s pisanjem naloga za prijevozosobe s indikacijom za sanitetski prijevoz1003prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničarmedicinska sestra / ‌medicinski tehničar i vozač20ovisi o udaljenosti1prijevoz bolesnika na dijalizuprijevoz između dvije zdravstvene ustanoveostali oblici sanitetskog prijevoza prema liječničkoj indikacijinije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima
 
Sanitetski prijevoz za potrebe razmjene organa i prijevoz pacijenata u međunarodnoj suradnji s Eurotransplantom s pisanjem naloga za prijevozosobe s indikacijom1002doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine, medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar sa dodatnim stručnim usavršavanjem

medicinska sestra / ‌‌

medicinski tehničar i vozač

60ovisi o udaljenosti1 
 
 
nije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima
Intervencija tima sanitetskog prijevoza po pozivu vezano uz masovne nesreće i katastrofeosobe koje trebaju hitnu medicinsku skrb1001prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničarmedicinska sestra / ‌medicinski tehničar i vozačovisno o trajanju zbrinjavanja masovne nesrećeovisno o trajanju zbrinjavanja masovne nesrećeIu situaciji masovne nesreće ili katastrofe kad zbrinjavanje prelazi kapacitete jedne županije uz odobrenje Kriznog stožera Ministarstva zdravstvanije primjenjivo zbog toga što se radi o hitnim slučajevima, a ne o unaprijed planiranim dijagnostičkim i terapijskim postupcima1.5. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA
MJERANAZIV POSTUPKAPOPULACIJAOBUHVAT (%)Procjena broja provedenih postupaka godišnje u RH – 1: 1-100; 2: 100-1.000; 3: 1.000-10.000; 4: 10.000-30.000; 5: 30.000-50.000; 6: više od 50.000IZVRŠITELJ – nositelj tima, specijalista određene medicinske grane*SURADNICI – svi ostali djelatnici koji sudjeluju u direktnom (neposrednom) provođenju postupkaPotrebno VRIJEME izvršitelja za PROVOĐENJE POSTUPKA (u minutama)Potrebno VRIJEME suradnika za PROVOĐENJE POSTUPKA (u minutama)Specifikacija razina nužnosti provođenja postupka:1-neophodno 2-optimalno3-nadstandardObrazloženje razine nužnosti: 1 – neophodnoObrazloženje razine nužnosti: 2 – optimalnoObrazloženje razine nužnosti: 3 – nadstandardBroj optimalno provedenih postupaka u mjesec dana po timu
PLANIRANJE OBITELJI
Promicanje reproduktivnog zdravlja, zdravstveni odgoj i prosvjećivanjeindividualni savjeti, distribucija tiskanih zdravstveno-odgojnih materijalasve žene reproduktivne dobi + posebno određene ciljne skupine606doktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / patronažna sestra / ‌‌liječnici obiteljske medicine / ‌‌liječnici školske medicine / doktori medicine specijalisti epidemiologije i javnozdravstvene medicine15102 
uz specijalistički pregled: obuhvat svih žena + posebno ciljna skupina dobi od 18 do 30 godinaoptimalno + obuhvat: sve žene do 50 godina156
Izbor najprikladnijeg kontracepcijskog sredstvaspecijalistički ginekološki pregled, pretrage prema smjernicama struke*, izbor najprikladnijeg kontracepcijskog sredstva, distribucija tiskanih materijalažene reproduktivne dobi50-1006doktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌patronažna sestra25102 
Ciljni obuhvat: 1x godišnje specijalistički pregled 10% žena reproduktivne dobi (91.592)Ciljni obuhvat: 1x godišnje specijalistički pregled + TVS 10% žena reproduktivne dobi (91.592)40
Kontrolni pregledi u svrhu sprječavanja patoloških stanja povezanih s kontracepcijomspecijalistički ginekološki pregled, pretrage prema smjernicama struke*, aktualne upute i savjetižene reproduktivne dobi koje koriste kontracepciju606doktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌patronažna sestra25102 
Ciljni obuhvat: 1x godišnje specijalistički pregled 10% žena reproduktivne dobi (91.592)Ciljni obuhvat: 1x godišnje specijalistički pregled + TVS 10% žena reproduktivne dobi (91.592)27
Prevencija i suzbijanje sterilitetaspecijalistički ginekološki pregled, pretrage prema smjernicama struke*, distribucija tiskanih materijalažene reproduktivne dobi506doktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌patronažna sestra251011x godišnje specijalistički pregled reproduktivne dobi (915.600)2x godišnje obuhvat žena reproduktivne dobi (915.600)2x godišnje obuhvat žena reproduktivne dobi + TVS (915.600)272
Prethodni ginekološki pregled u vezi planirane trudnoćespecijalistički ginekološki pregled, ostale pretrage prema stručnim smjernicama*žene reproduktivne dobi koje planiraju trudnoću1006doktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar251011x godišnje specijalistički pregled (obuhvat od 50 000 žena reproduktivne dobi)Neophodno + dodatni spec. pregledOptimalno + TVS 1x godišnje15
Kontrolni pregled nakon namjernog prekida trudnoćespecijalistički ginekološki pregled, ostale pretrage prema stručnim smjernicama*žene nakon prekida trudnoće503doktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar251021x godišnje specijalistički pregled – obuhvat od 8.000 ženaOptimalno + dodatni spec. pregled + TVS2
Perinatalna zaštita (antenatalna, partalna i postpartalna)specijalistički i kontrolni opstetrički pregled, druge pretrage prema stručnim smjernicama*žene reproduktivne dobi u trudnoći1006doktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌patronažna sestra2510110 opstetričkih pregleda + laboratorijske pretrage tijekom trudnoće sukladno stručnim smjernicama + 2 opstetrička ultrazvuka10 opstetričkih pregleda + laboratorijske pretrage tijekom trudnoće sukladno stručnim smjernicama + 3 opstetrička ultrazvuka> 10 opstetričkih pregleda + laboratorijske pretrage tijekom trudnoće sukladno stručnim smjernicama + > 3 opstetrička ultrazvuka

112: opstetrički pregled;

22: UZV

Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje trudniceupute i savjeti uz specijalistički ili kontrolni opstetrički pregledžene reproduktivne dobi u trudnoći1006doktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌patronažna sestra251021x tijekom trudnoće patronažni savjet (obuhvat od 38.000 trudnica)Optimalno + dodatni patronažni savjeti tijekom trudnoće11
Sistematski ginekološki pregled pri utvrđivanju trudnoćespecijalistički opstetrički pregled, temeljni opstetrički ultrazvuk, druge pretrage prema stručnim smjernicama*žene reproduktivne dobi pri prvom pregledu u trudnoći1006doktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar251011x specijalistički sistematski pregled pri utvrđivanju trudnoće (obuhvat od 38.000 trudnica) 
 
11
Kontrolni pregledi trudnicekontrolni opstetrički pregled, druge pretrage prema stručnim smjernicama *žene reproduktivne dobi u trudnoći, osim pri 1. pregledu1006doktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar251019 opstetričkih pregleda + laboratorijske pretrage sukladno stručnim smjernicama + 2 ultrazvuka10 opstetričkih pregleda + laboratorijske pretrage tijekom trudnoće sukladno stručnim smjernicama + 3 opstetrička ultrazvuka> 10 opstetričkih pregleda + laboratorijske pretrage tijekom trudnoće sukladno stručnim smjernicama + > 3 opstetrička ultrazvuka

112: opstetrički pregled;

22: UZV

Praćenje rizične trudnoće prema razinama perinatalne skrbispecijalistički ili kontrolni opstetrički pregled, druge pretrage prema stručnim smjernicama*sve trudnice s rizičnom trudnoćom1006doktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌patronažna sestra25103Obuhvat od 11.400 rizičnih trudnoća 1x pregled u ref. centru + prenatalni genetski testIndividualno prema potrebi i stručnim smjernicama3 rizične trudnice po timu 3 prenatalna genetska testa po timu, 3 pregleda u referentnom centru po timu
Kontrolni pregled babinjače uz promicanje zdravlja i zdravstveno prosvjećivanjespecijalistički ginekološki pregled, upute i savjeti, distribucija tiskanog materijalažene reproduktivne dobi nakon porođaja1005doktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌patronažna sestra25101Za obuhvat od 38.000 trudnica 1x specijalistički pregled 40 dana nakon poroda, 1x patronažna sestra tijekom babinjaNeophodno + 2x patronažne posjete + TVSviše od 2x patronažna sestra tijekom babinja, više od 2x specijalistički pregled i TVS tijekom babinja11 spec. pregleda, 11 patronažnih posjeta
ZAŠTITA ŽENA OD MALIGNIH BOLESTI GENITALNIH ORGANA
Zdravstveno prosvjećivanje i rano otkrivanje raka dojkepalpacijski pregled dojki, druge pretrage prema smjernicama struke, upoznavanje s čimbenicima rizika, kao i tehnikom samopregledasve žene + posebno određene ciljne skupine506doktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌patronažna sestra10101sve žene specijalistički dijagnostički pregled odmah + ciljne skupine: 1x godišnje sve trudnice (38.000) + 1x godišnje žene u dobi 50 – 69 godinaneophodno + žene u dobi 40 – 69 godina 1x godišnjeOptimalno + 1x godišnje obuhvat svih žena starijih od 20 godina100
Zdravstveno prosvjećivanje i rano otkrivanje karcinoma ženskog reprodukcijskog sustava (karcinom vulve, vagine, cerviksa, uterusa, tuba i ovarija)uzimanje anamneze, specijalistički ginekološki pregled, probirni test PAPA ili HPV test ovisno o dobi žene, testiranje, sukladno stručnim smjernicama, upoznavanje s rizičnim čimbenicima za nastanak karcinoma ženskog spolnog sustava i edukacija i informiranje o načinima zaštite i važnosti redovitih preventivnih pregleda ranog otkrivanjasve žene + posebno određene ciljne skupine706doktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌patronažna sestra, liječnici obiteljske medicine, djelatnici zavoda za javno zdravstvo251011. Obuhvat: sve žene
1.1 Specijalistički pregled 1x godišnje te Papa-test i / ‌‌ili po programu probira HPV-test sukladno stručnim smjernicama i programu probira
1.2 dijagnostički Papa-test i TVS -odmah!
1.3 kurativni Papa-test p.p. u razdoblju 4-12 mj.
2. Ciljna skupina žena dobi 25 – 64 g.: Papa-probir sukladno stručnim smjernicama i / ‌‌ili programu probira
2. Ciljna skupina žena dobi 30 – 65. g.: HPV-probir sukladno stručnim smjernicama i / ‌‌ili programu probira
Neophodno +
kolposkopija kod pozivnog nalaza HPV 16 ili 18.
TVS – žene starije od 50 g. 1x godišnje
specijalistički pregled više od 1x godišnje. Papa-test više od 1x u 3 godine; HPV test više od 1x u 5 g.;
TVS za sve žene 1x godišnje

150 PREGLED PAPA: 115;

HPV: 61

TVS: 100

Provedba, praćenje i evaluacija Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternicePapa-test ili drugi test probira ovisno o dobi, prema stručnim smjernicama + obavezno upisivanje svih nalaza u informatičku aplikaciju te praćenje i evaluacija istihžene u dobi od 21 do 64 godine706doktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar25101PAPA-test sukladno stručnim smjernicama i / ‌‌ili programu probira; HPV-test za žene starije od 30 godina sukladno stručnim smjernicama i / ‌‌ili programu probiraObuhvat od 85% pozvanih žena prema programu probiraObuhvat veći od 85% pozvanih žena prema programu probira341
OSTALE MJERE GINEKOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Suzbijanje čimbenika koji doprinose nastanku inkontinencijeindividualni savjeti, distribucija tiskanih zdravstveno-odgojnih materijalasve žene506doktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌patronažna sestra101021x godišnje obuhvat svih trudnica, babinjača i žena u perimenopauzi2x godišnje obuhvat svih trudnica, babinjača i žena u peri – i postmenopauzi107
Suzbijanje klimakteričnih i menopauzalnih tegoba i nuspojavautvrđivanje potrebe i nadziranje primjene hormonske nadomjesne terapije, individualni savjetižene u perimenopauzi506doktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌patronažna sestra10102 

1x godišnje (obuhvat:

290.000 žena u perimenopauzi)

više od 2x godišnje9
Prevencija spolno prenosivih bolestiindividualni savjeti, distribucija tiskanih zdravstveno-odgojnih materijalasve žene50-1006doktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌patronažna sestra10102 
1x spec. pregled; 1x godišnje uzimanje obrisa vrata materniceOptimalno + TVSneprimjenjivo
Suradnja s drugim djelatnostima primarne zdravstvene zaštite, specijalističko-konzilijarnom i bolničkom djelatnošćusuradnja u promicanju i zaštiti zdravlja žena, komunikacija pri specijalističkim obradama i liječenju žena zbog ginekoloških bolesti te poremećaja u trudnoći, porođaju ili babinjama 
1006doktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌patronažna sestra30302 
 
 
neprimjenjivo
Registriranje, evidentiranje, izvještavanje i evaluacija prema važećim zakonskim propisimapopunjavanje obveznih statističkih obrazaca (zdravstveni pokazatelji izabranih timova) i vođenje evidencijesve žene u skrbi1006doktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌patronažna sestra30301u skladu sa zakonskim obavezama 
 
100
OSTALE MJERE
Sudjelovanje u zdravstveno-odgojnim programima planiranja obiteljipromicanje planiranja obitelji putem tečajeva, grupnih rasprava, predavanja, tiskanog zdravstveno-odgojnog materijala, korištenjem video-materijala u čekaonicama ambulanti i drugim javnim mjestima te putem sredstava javnog priopćavanjažene u reproduktivnoj dobi306doktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌patronažna sestra30303 
 
 
neprimjenjivo
Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje budućih roditeljatečajevi »Majka i dijete«, rad u malim grupama, predavanjasve zainteresirane trudnice, odnosno budući roditelji306doktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌patronažna sestra30303 
 
 
neprimjenjivo
Evaluacija provođenja programa mjera zdravstvene zaštite žena i analiza uzroka perinatalnih smrti na lokalnoj i državnoj razinipopunjavanje obveznih statističkih obrazaca (zdravstveni pokazatelji izabranih timova) i vođenje evidencijesve žene u skrbi, sve rodilje i novorođenčadneprimjenjivo 
doktor medicine, specijalist ginekologije i opstetricijemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌patronažna sestra60/ / / ‌‌3 
Stručni kongreso evaluaciji rada u PZZ 1x godišnjeIznošenje rezultata evaluacije rada PZZ po svim županijskim središtimaneprimjenjivo
*Napomena: kod analize gore navedenog Programa obavezno vidjeti i dolje navedene definicije i obrazloženja 
Definicije i obrazloženja uz Plan i program zdravstvene zaštite žena u RH
1. Specijalistički ginekološki pregled
I Anamneza1. razlog dolaska na ginekološki pregled 2. ranije opće bolesti i operacije 3. ranije ginekološke bolesti i operacije, pobačaji i porođaji, menstruacijski ciklus, menarha i menopauza, datum zadnje menstruacije 4. hormonska terapija i kontracepcija 5. obiteljska anamneza s posebnim osvrtom na rak dojke i jajnika, kao i tromboembolijska događanja u obitelji
II Ginekološki pregled1. inspekcija vulve 2. inspekcija vagine i cerviksa u spekulima 3. uzimanje Papa-testa 4. mikroskopski pregled nativnog obriska vagine 5. bimanualni palpacijski pregled uterusa i adneksa
III Zaključno mišljenje1. dijagnoza 2. terapija 3. preventivne mjere: upute i savjeti
2. Ultrazvučni ginekološki pregled
I Anamneza1. razlog dolaska na ultrazvučni pregled 2. ranije opće bolesti i operacije 3. ranije ginekološke bolesti i operacije, pobačaji i porođaji, menstruacijski ciklus, datum zadnje menstruacije 4. hormonska terapija i kontracepcija 5. obiteljska anamneza s posebnim osvrtom na ginekološki karcinom
II Ultrazvučni pregledultrazvučni prikaz uterusa u sagitalnom i transverzalnom presjeku, evaluacija stijenki i endometrija, mjerenje debljine endometrija, abnormalnosti / tumori uterusa 2. ultrazvučni pregled ovarija, mjerenje ovarija, evaluacija strukture ovarija, tumori ovarija 3. prisutstvo slobodne tekućine u cavumu Douglasi 4. TV UZV obavezno 1x godišnje bude li utvrđena patologija pri kontrolnom pregledu
III Zaključno mišljenje1. Ultrazvučna dijagnoza 2. Preporuke za daljnju dijagnostiku i liječenje
3. Laboratorijske pretrage u okviru planiranja i nadzora uporabe kontracepcije
I Prvi pregled u okviru planiranja kontracepcije1. trijažiranje pacijentica koje žele uzimati hormonsku kontracepciju prema anamnestičkim podacima u nisko – i u visokorizičnu skupinu za nastanak komplikacija uslijed uzimanja OHK. 2. kod niskorizičnih pacijentica nisu potrebne laboratorijske pretrage. 3. Kod visokorizičnih pacijentica za tromboemboliju (slučajevi tromboembolije u prvoj liniji srodnika u dobi manjoj od 45 godina) MOŽE se prije uzimanja hormonske kontracepcije učiniti test na prisutstvo točkaste mutacije FV i FII koagulacije, antitrombin, protein C i protein S, koji rizik tromboembolije povisuju i bez uzimanja hormonske kontracepcije. Ovo su visokorizične pacijentice za tromboemboliju tijekom cijelog života, što se pored kontraindikacije za hormonsku kontracepciju, mora zabilježiti u zdravstveni karton i objasniti pacijentici.
II Kontrolni pregled u okviru nadzora nad uporabom kontracepcijeU okviru nadzora nad uporabom hormonske kontracepcije jednom godišnje je potrebno provjeriti: a. hepatogram (transaminaze, bilirubin), b. lipidogram (kolesterol, trigliceridi) i c. koagulogram (PV, fibrinogen).
4. Specijalistički opstetrički pregled / prvi pregled u trudnoći
I Anamneza1. opstetrička anamneza – ranije bolesti i operacije (uzimanje lijekova), ranije ginekološke bolesti i operacije, pobačaji i porođaji, menstruacijski ciklus, datum zadnje menstruacije 2. dosadašnji tijek trudnoće i terapija u trudnoći 3. aktualne tegobe
II Opstetrički pregled1. mjerenje tlaka, mjerenje tjelesne težine, kontrola urina test-trakom 2. inspekcija vulve 3. inspekcija vagine i cerviksa u spekulima 4. uzimanje Papa-testa* 5. mikroskopski pregled nativnog obriska vagine 6. bimanualni palpacijski pregled uterusa i adneksa* ako je Papa-test rađen unutar 12 mjeseci i rezultat nije pokazao citološke abnormalnosti, nije potrebna nova citološka kontrola u trudnoći
III Zaključno mišljenje1. opstetrička dijagnoza 2. procjena rizika: nisko – ili visokorizična trudnoća 3. preporuke za daljnju dijagnostiku i praćenje trudnoće
5. Specijalistički opstetrički pregled / kontrolni pregled u trudnoći
I Anamneza1. usporedba anamnestičkih podataka s ranijim opstetričkim nalazima 2. dosadašnji tijek trudnoće i terapija u trudnoći 3. aktualne tegobe
II Opstetrički pregled1. mjerenje tlaka, mjerenje tjelesne težine, kontrola urina test-trakom 2. inspekcija vulve 3. inspekcija vagine i cerviksa u spekulima / ‌‌ovisno o procjeni ginekologa 4. mikroskopski pregled nativnog obriska vagine 5. palpacijski pregled cerviksa* 6. palpacijska procjena visine fundusa, Leopold-Pavlikovi hvatovi (procjena veličine / ‌‌disproporcije i položaja fetusa)
III Zaključno mišljenje1. opstetrička dijagnoza 2. ponovna procjena (reevaluacija) rizika: nisko – ili visokorizična trudnoća 3. preporuke za daljnju dijagnostiku i praćenje trudnoće
6. Pregledi i laboratorijske pretrage u okviru planiranja i praćenja trudnoće
I Planiranje trudnoće i / ‌‌ili prvi pregled u trudnoći1. trijažiranje pacijentica koje žele ostvariti trudnoću u nisko – i u visokorizičnu skupinu za nastanak komplikacija u trudnoći. 2. Kod svih pacijentica (nisko – i visokorizične trudnoće) učiniti sljedeće laboratorijske pretrage i dati upute: A. sanirati promjene u usnoj šupljini (pregled stomatologa) B. odrediti krvnu grupu, Rh-faktor, IAT, HBs-Ag C. učiniti laboratorijske pretrage: KKS, GUK i urin D. odrediti TSH i supstituirati (buduću) trudnicu već kod vrijednosti iznad 2.5 umol / ‌‌L E. odrediti imunološki status na toksoplazmu (IgG, IgM). Ako je IgG pozitivan, informirati pacijenticu i zabilježiti u zdravstveni karton da je imunitet na toksoplazmu prisutan, a ovu pretrage više ne treba ponavljati niti u aktualnoj niti u sljedećim trudnoćama! 3. kod visokorizične skupine trudnica odrediti anamnestički rizik za vrstu komplikacija i prema vrsti rizika već kod planiranja trudnoće učiniti sljedeće laboratorijske nalaze, te postupiti prema aktualnim stručnim smjernicama: I – rizik infekcije: A. učiniti cervikalne briseve (aerobi, klamidija, miko- / ‌‌ureaplazma) B. učiniti TORCH kod specifičnih rizika / ‌‌ugroženih profesija; II – rizik trombofilije: A. veliki koagulogram uz AT III, protein C, protein S, FV i FII koagulacije, PAI-1 i MTHFR. B. antifosfolipidna protutijela LAC, ACA, ANA C. kod habitualnih pobačaja: prenatalno savjetovanje, kariotip obaju supružnika i HLA-tipizacija; III – rizik nasljednih bolesti / ‌‌kromosomskih abnormalnosti: A. genetičko savjetovanje, B. kariogram supružnika prema procjeni opstetričara ili genetičara. IV – preegzistentne bolesti: Obaviti laboratorijske pretrage i specijalističke konzultacije prema smjernicama struke.
II Kontrolni pregledi u trudnoćiU okviru nadzora nad svim (nisko – i visokorizičnim) trudnoćama: I – prvi trimestar trudnoće: A. laboratorijske pretrage navedene u stavku 2. planiranja trudnoće; ukoliko nisu učinjene ranije. B. izuzetak je TSH, ako nije učinjen prije trudnoće, vrijednosti nisu vjerodostojne (zbog visoke razine hCG) C. prvi opstetrički ultrazvuk između 9.-13. tjedna trudnoće II – drugi trimestar trudnoće: A. ako nije učinjen TSH prije trudnoće, odrediti TSH između 16. i 18. tjedna trudnoće B. drugi opstetrički ultrazvuk između 19. i 23. tjedna C. učiniti kontrolni IAT kod Rh-negativnih trudnica između 24. i 26.tjedna trudnoće. d. učiniti kontrolne serološke pretrage na toksoplazmu (IgG, IgM) između 24. i 26.tjedna trudnoće kod trudnica koje su bile seronegativne. III – treći trimestar trudnoće: A. učiniti laboratorijske pretrage: KKS, Fe, TIBC, UIBC i OGTT između 28. i 30. tjedna trudnoće B. treći opstetrički ultrazvuk između 29. i 33. tjedna C. učiniti kontrolni IAT kod Rh-negativnih trudnica između 34. i 36.tjedna trudnoće. D. učiniti kontrolne serološke pretrage na toksoplazmu (IgG, IgM) između 34. i 36. tjedna trudnoće kod trudnica koje su bile seronegativne. E. učiniti anogenitalni obrisak na beta-hemolitički streptokok između 35. i 37. tjedna trudnoće. U okviru nadzora nad visokorizičnim trudnoćama lab. pretrage i kontrolni pregledu obavljaju se u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj skrbi prema stručnim smjernicama.
7. Opstetrički ultrazvučni pregled
I Anamneza1. opstetrička anamneza – ranije bolesti i operacije (uzimanje lijekova), ranije ginekološke bolesti i operacije, pobačaji i porođaji, menstruacijski ciklus, zadnja menstruacija 2. dosadašnji tijek trudnoće i terapija u trudnoći 3. aktualne tegobe
II Ultrazvučni pregled1. broj fetusa (jedno- / ‌‌višeplodna trudnoća) 2. vitalnost fetusa: srčana akcija i fetalni pokreti 3. biometrija (glavica, trbuh, femur) i dinamika fetusa 4. temeljna fetalna morfologija 5. količina plodne vode 6. položaj i izgled posteljice
III Zaključno mišljenje1. Ultrazvučna visina gestacije i podudarnost u odnosu na amenoreju 2. Broj i morfologija fetusa; broj, smještaj i morfologija posteljice i količina plodne vode: uredna ili zahtijeva dodatni pregled / ‌‌obradu 3. Ultrazvučna procjena: nisko – ili visokorizična trudnoća (navesti razlog ako je trudnoća visokog rizika)1.6. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA PATRONAŽNU DJELATNOST

PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
MJERANAZIV POSTUPKAPOPULACIJAOBUHVATProcjena broja provedenih postupaka godišnje u RH – 1: 1-100; 2: 100-1.000; 3: 1.000-10.000; 4: 10.000-30.000; 5: 30.000-50.000; 6: više od 50.000IZVRŠITELJ – nositelj tima, specijalist određene medicinske grane, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva / ‌‌magistra sestrinstva, dipl. med. techn.SURADNICI – svi ostali djelatnici koji sudjeluju u direktnom (neposrednom) provođenju postupkaPotrebno VRIJEME izvršitelja za PROVOĐENJE POSTUPKA (u minutama)Potrebno VRIJEME suradnika za PROVOĐENJE POSTUPKA (u minutama)Specifikacija nivoa nužnosti provođenja postupka: 1 – neophodno; 2 – optimalno; 3 – nadstandardObrazloženje nivoa nužnosti: 1 – neophodnoObrazloženje nivoa nužnosti: 2 – optimalnoObrazloženje nivoa nužnosti: 3 – nadstandardBroj optimalno provedenih postupaka u mjesec dana po timu

1.

PATRONAŽNA ZAŠTITA OBITELJI

Uvid u stanje zdravlja obitelji i pojedinca, prikupljanje podataka o stanju zdravlja i zdravstvenim potrebama obitelji. Identifikacija čimbenika rizika i uzroka bolesti, procjena socijalnih, ekonomskih i kulturoloških faktora u obitelji, planiranje zdravstvenih programa, implementiranje aktivnosti i evaluacija drugih oblika skrbi.Obitelji u nadležnosti patronažne sestreSve obitelji nadležne patronažne sestre na određenom teritorijalnom području (preporuka: 2500 stanovnika)6

prvostupnica / ‌‌

prvostupnik sestrinstva / ‌‌magistra sestrinstva, dipl. med. techn.

tim obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i zdravstvene zaštite žena, palijativni tim, timovi županijskih zavoda za javno zdravstvo, medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar zdravstvene njege u kući, centar za socijalnu skrb12015 – 30 min ovisno o potrebama obitelji1prvi (inicijalni) posjet uključuje temeljitu procjenu svih članova unutar obitelji (zdravstveni, socijalni status, arhitektonske prepreke)ponovna procjena sukladno individualnoj potrebi cijele obitelji ili samo pojedinih članova (uključuje više puta tjedno do više puta ili jednom mjesečno)1x godišnje5x

2.

PRIMARNA PREVENCIJA

Rad sa zdravom populacijom, individualno ili u maloj i velikoj grupi, promoviranje zdravih stilova života.Zdrava populacija -trudnice, rodilje, žene, novorođenčad, dojenčad djeca u predškolskoj i školskoj dobi, odrasle i starije osobeCiljna populacija nadležne patronažne sestre6

prvostupnica / ‌‌

prvostupnik sestrinstva / ‌‌magistra sestrinstva, dipl. med. techn.

tim obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i zdravstvene zaštite žena, timovi županijskih zavoda za javno zdravstvo, centar za socijalnu skrb60 – 1201511x godišnje1x mjesečno1x tjedno 

2.1.

Patronažna zaštita trudnica

Edukacija o fiziologiji trudnoće, psihofizičkim promjenama za vrijeme trudnoće, poželjnim obrascima zdravstvenog funkcioniranja. Edukacija o porodu, babinjama, tehnikama dojenja, tehnikama ublažavanja boli, roditeljstvu. Motivacija za dojenje i uključivanje u tečajeve i grupe potpore i podrške. Savjetovanje za prepoznavanje i ublažavanje normalnih smetnji za vrijeme trudnoće te o zakonskim propisima za vrijeme trudnoće. Socijalni uvid.Sve trudnicejedanput tijekom normalne trudnoće (ne prije 20 tj.), više puta prema procjeni patronažne sestre i dogovoru s izabranim liječnikom6

prvostupnica / ‌‌

prvostupnik sestrinstva / ‌‌magistra sestrinstva, dipl. med. techn.

tim zdravstvene zaštite žena, tim obiteljske medicine601511x tijekom trudnoće2x tijekom trudnoće3x tijekom trudnoće2 – 5

2.2.

Patronažna zaštita babinjača

Edukacija o uobičajenim teškoćama kod poroda, njezi dojki, laktaciji, tehnikama dojenja, pohrani i čuvanju izdojenog mlijeka, relaktaciji, prehrani za vrijeme dojenja. Edukacija i demonstriranje postupaka prevencije zastojne dojke, ručnog izdajanja, upotreba mehaničke ili električne izdajalice, alternativnih tehnika hranjenja. Edukacija o pripremi zamjena za majčino mlijeko. Edukacija o njezi perianalne regije, spolnim odnosima nakon poroda, kontracepciji, važnosti odlaska na ginekološki pregled, Kegelovim vježbama, uspješnoj eliminaciji te tjelesnim aktivnostima nakon poroda.Sve babinjače1. posjet optimalno prvi dan nakon izlaska iz rodilišta, 2. posjet nakon 7 do 10 dana po izlaska iz rodilišta, broj posjeta je neograničen, ovisi o individualnoj procjeni i dogovoru s izabranim liječnikom6prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva / ‌‌magistra sestrinstva, dipl. med. techn.doktor medicine specijalist ginekologije i opstetricije, tim obiteljske medicine601511x tijekom babinja3-5x tijekom babinjaviše od 5x tijekom babinja15 do 30

2.3.

Patronažna zaštita novorođenčadi

Edukacija roditelja o karakteristikama zdravog novorođenčeta, fiziološkim promjenama. Edukacija i demonstracija o njezi i higijeni kože, vlasišta, sluznica, njezi spolovila, njezi noktiju i oblačenju. Edukacija o mikroklimatskim uvjetima, edukacija i demonstracija o položajima djeteta, prevenciji ozljeda, toaleti pupčanog batrljka, lapiziranje pupka. Vađenje krvi za PKU i TSH. Edukacija o važnosti sistematskih pregleda, važnosti cijepljenja te pravima i obvezama iz područja zdravstvene i socijalne zaštite.Sva novorođenčadPrvi posjet prvi dan po izlasku iz rodilišta, 2. posjet nakon 7 do 10 dana po izlaska iz rodilišta prema procjeni patronažne sestre i indikacijama i u dogovoru s izabranim liječnikom, broj posjeta je neograničen ovisi o individualnoj procjeni6prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva / ‌‌magistra sestrinstva, dipl. med. techn.tim obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i zdravstvene zaštite žena i tim zdravstvene zaštite žena601511x u prvih mjesec dana nakon rođenja3-7x u prvih mjesec dana nakon rođenjaviše od 7x nakon rođenja15 do 30

2.4.

Patronažna zaštita dojenčadi

Edukacija roditelja / ‌‌skrbnika o prehrani primjerenoj djetetovoj dobi i razvojnim potrebama, o njezi i higijeni tijela, sluznica, toaleti nosa, rezanju noktiju, tretiranju vlasišta. Edukacija roditelja o sigurnosti dojenčeta, prevenciji ozljeda, važnosti sistematskih pregleda. Savjetovanje i uvid u cijepljenje. Edukacija o psihofizičkom razvoju, određivanje percentilnih vrijednosti. Vađenje krvi za PKU i TSH. Savjetovanje pri upisu u jaslice.Sva dojenčadTri puta u prvoj godini dobi djeteta: jedan između 1. i 3. mjeseca, a drugi u dobi između 4 i 6. mjeseca, treći između 9. i 10. mjeseca i više puta prema procjeni patronažne sestre i indikacijama i u dogovoru s izabranim liječnikom6prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva / ‌‌magistra sestrinstva, dipl. med. techn.tim obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece601511x tijekom dojenačke dobi uz obavezu pri upisu u vrtić3x tijekom dojenačke dobi1x tjedno ili 1x mjesečno tijekom dojenačke dobi5-10

2.5.

Patronažna zaštita djece u maloj i predškolskoj dobi

Edukacija roditelja / ‌‌skrbnika o prehrani primjerenoj djetetovoj dobi i razvojnim potrebama, o njezi i higijeni tijela, oralnoj higijeni, toaleti nosa, rezanju noktiju, tretiranju vlasišta, o načinu i postupanju pri kontroli sfinktera i mjehura. Edukacija roditelja o sigurnosti djeteta u kući, prevenciji ozljeda, prometu, važnosti sistematskih pregleda. Savjetovanje i uvid u cijepljenje. Prepoznavanje i otkrivanje zanemarivanja i zlostavljanja djece. Edukacija o odgovarajućoj tjelesnoj aktivnosti, određivanje BMI-a, percentilnih vrijednosti. Savjetovanje pri upisu u vrtić, školu.Djeca u dobi 1-6 godinaUkupno 2 posjeta, jedan do 3 godine starosti, a drugi do 7 godina, više puta prema procjeni patronažne sestre i indikacijama i u dogovoru s izabranim liječnikom, ili predškolskom ustanovom uz obavezno sudjelovanje pri upisu u vrtić / ‌‌jaslice i školu6prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva / ‌‌magistra sestrinstva, dipl. med. techn.tim zdravstvene zaštite predškolske djece60151periodično 2x do polaska u školu uz obavezu pri upisu u školuviše puta sukladno procjeni i potrebamaViše od 5x tijekom škole3 do 5

2.6.

Patronažna zaštita školske djece i adolescenata

Edukacija o prehrani primjerenoj djetetovoj dobi i razvojnim potrebama, o njezi i higijeni tijela, oralnoj higijeni. Edukacija o sigurnosti djeteta u kući, prevencija ozljeda, sigurnost u prometu, važnosti sistematskih pregleda. Savjetovanje i uvid u cijepljenje. Edukacija o odgovarajućoj tjelesnoj aktivnosti, određivanje BMI-a. Edukacija o štetnosti uzimanja lijekova bez savjeta s liječnikom. Prepoznavanje i rano otkrivanje patoloških stanja i upućivanje na pregled. Savjetovanje o prevenciji spolno prenosivih bolesti, savjetovanje o spolnosti i spolnom sazrijevanju, štetnostima ovisnosti.Školska djeca i adolescenti sa specifičnim zdravstvenim poremećajima i rizičnim ponašanjemJedan posjet tijekom školske dobi, više puta prema procjeni patronažne sestre i u dogovoru sa izabranim i školskim liječnikom.6prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva / ‌‌magistra sestrinstva, dipl. med. techn.tim obiteljske medicine, timovi preventivno odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata60152 
1x u školskoj dobi djeteta, više puta sukladno procjeni i potrebama 
0-2

2.7.

Patronažna zaštita odraslih osoba

Procjena rizika za kronične bolesti, edukacija o zdravim stilovima života, samokontroli i kontroli zdravlja, prepoznavanje čimbenika rizika i edukacija u svrhu otklanjanja rizika (pušenje, debljina, tjelesna neaktivnost, alkohol). Uvid u socijalno stanje.Odrasle osobe u dobi od 18 do 65 godinaCiljna populacija: Više puta sukladno indikaciji, potrebama i procjeni patronažne sestre i u dogovoru s izabranim liječnikom.6prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva / ‌‌magistra sestrinstva, dipl. med. techn.tim obiteljske medicine, timovi preventivno odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata, tim zdravstvene njege u kući60 
11x godišnje procjena rizičnosti1x mjesečno s rizičnim korisnicima 
10-15

2.8.

Patronažna zaštita starijih osoba

Edukacija o kontroli tjelesnog i mentalnog zdravlja, edukacija u svrhu očuvanja zdravlja i funkcionalne sposobnosti, o prehrani, tjelesnoj aktivnosti, higijeni tijela, prevenciji padova i ozljeda. Savjetovanje o pravima i obvezama iz područja zdravstvene i socijalne zaštite.Osobe starije od 65 godina koje se tijekom kalendarske godine nisu obratile izabranom liječnikuCiljna populacija u zajednici: najmanje jedanput godišnje do više puta, sukladno indikaciji, potrebama i procjeni patronažne sestre i u dogovoru s izabranim liječnikom. Starije osobe smještene u Domove za stare i nemoćne osobe (stambeni i stacionarni dio).6prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva / ‌‌magistra sestrinstva, dipl. med. techn.doktor medicine specijalist obiteljske medicine; doktor medicine, specijalist endokrinologije i dijabetologije; doktor medicine specijalist psihijatrije; doktor medicine specijalist pulmologije; tim palijativne medicine, tim zdravstvene njege u kući, socijalni radnik, i ostali601511x godišnje1-3x mjesečno s rizičnim korisnicima 
15-20

3.

SEKUNDARNA I TERCIJARNA PREVENCIJA

Edukacija bolesnika i obitelji, procjena, utvrđivanje potrebe i plana zdravstvene njege u kući, provođenje dijagnostičko terapijskih postupaka u patronažnoj skrbi, individualno i u radu kroz male grupe.Kronični bolesnici, palijativni bolesnici, invalidi i njihove obitelji, odrasle osobe, osobe starije životne dobi (za oba spola moraju biti uključene Vulnerabilne skupine, M i Ž.Ciljna populacija nadležne patronažne sestre6prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva / ‌‌magistra sestrinstva, dipl. med. techn.tim obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i zdravstvene zaštite žena, timovi županijskih zavoda za javno zdravstvo, zdravstvena njega u kući, mobilni palijativni tim, centar za socijalni rad, gerontocentri, gerontodomaćice, civilna društva (volonteri, djelatnici Crvenoga križa, nevladine udruge)60151svaka 3 mj. ovisno o potrebi pacijenta1x tjedno – 1x u tri mjeseca ovisno o procjeni patronažne službe1x 15 dana 

3.1.

Patronažna zaštita trudnice

Edukacija o provedbi mjera i postupaka usmjerenih kontroli bolesti kod trudnice, trudnica s invaliditetom, rizičnih trudnoća. Edukacija o primjeni propisane terapije kod trudnica, dijetetskih mjera (gestacijski dijabetes), psihosocijalna podrška ženama s invaliditetom u trudnoći i rizičnim trudnoćamaTrudnice s problemima u trudnoćiTrudnice s problemima u trudnoći ovisno o procjeni patronažne sestre ili u dogovoru s izabranim ginekologom ili LOM6prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva / ‌‌magistra sestrinstva, dipl. med. techn.tim zdravstvene zaštite žena, tim obiteljske medicine, tim zdravstvene njege u kući, centar za socijalnu skrb, sekundarne razine zdravstvene zaštite (bolnica)601511x tijekom trudnoćeViše puta sukladno procjeni i potrebamaViše od 4x tijekom trudnoće0-2

3.2.

Patronažna zaštita babinjače

Edukacija o njezi kod ragada, demonstriranje postupaka kod zastojne dojke ili mastitisa. Toaleta i njega rane nakon epiziotomije ili carskog reza, edukacija o njezi hemoroida. Nadzor i emotivna podrška majci s psihološkim postporođajnim poteškoćama, majci ovisnici i socijalno ugroženoj majci. Nadzor, savjetovanje i podrška majci oboljeloj od duševne bolesti, ostalih kroničnih bolesti i majci s invaliditetom.Babinjače s utvrđenim problemimaBabinjače s utvrđenim problemima ovisno o procjeni patronažne sestre, preporukama iz rodilišta ili tima zdravstvene zaštite žena ili obiteljske medicine.6prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva / ‌‌magistra sestrinstva, dipl. med. techn.Tim zdravstvene zaštite žena, tim obiteljske medicine, sekundarne razine zdravstvene zaštite (bolnica), tim zdravstvene njege u kući, centar za socijalnu skrb601511x tijekom babinjaViše puta sukladno procjeni i potrebamaViše od 4x tijekom babinja0-2

3.3.

Patronažna zaštita novorođenčadi

Edukacija i demonstracija primjene propisane terapije, postupaka prehrane kod anomalija usne šupljine, prehrane kod specifičnih bolesti. Edukacija i demonstracija tretiranja usne šupljine kod soora, toaleti očiju kod infekcije, toaleti nosne šupljine,njezi kod pelenskog osipa, postupaka kod tjemenice, specifičnih bolesti kože. Edukacija i demonstracija postupaka kod razvojnih anomalija kuka i stopala, postupaka s neprohodnim dišnim putevima, kod hernije, hiperbilirubinemije i postupaka s povišenom tjelesnom temperaturom.Novorođenčad s prisutnim problemima, specifičnim bolestimaNovorođenčad s prisutnim problemima, prema preporuci iz rodilišta ili izabranog pedijatrijskog tima, procjeni patronažne sestre6prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva / ‌‌magistra sestrinstva, dipl. med. techn.Rodilište, pedijatrijski tim primarne zdravstvene zaštite, pedijatri sekundarne zdravstvene zaštite, tim zdravstvene njege u kući, centar za socijalnu skrb601514x tijekom novorođenačkog razdobljaViše puta sukladno procjeni i potrebamaViše od 4x tijekom novorođenačkedobi.0-2.

3.4.

Patronažna zaštita kronično bolesne i rizično ugrožene djece

Edukacija djeteta / ‌‌roditelja o mjerama prevencije i smanjenju prekomjerne tjelesne mase, o primjeni propisane terapije, savjetovanje i upućivanje na liječnički pregled kod dislalije, disleksije i disgrafije, te ostalih poteškoća vezanih uz učenje. Savjetovanje i upućivanje na pregled kod poremećaja u vidu, sluha, kod spuštenih stopala, oštećenja fine i grube motorike. Prepoznavanje patoloških stanja kod djeteta i upućivanje na liječnički pregled. Edukacija za tretiranje vlasišta kod pedikuloze, tjemenice. Edukacija i savjetovanje kod nikturije, enureze, konstipacije, enkopreze. Edukacija roditelja kod tretiranja nazogastrične sonde, primjene inzulinske pumpe, primjene inzulina, kontrole glukoze u krvi. Edukacija o njezi kože kod specifičnih kožnih bolesti, njezi rane, traheostome, primjeni parenteralne prehrane, kod PEG-a. Prepoznavanje i rano otkrivanje eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti.Djeca sa specifičnim zdravstvenim poremećajima i kroničnim bolestimaCiljna populacija: Više puta sukladno indikaciji, potrebama i procjeni patronažne sestre i u dogovoru s izabranim liječnikom.6prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva / ‌‌magistra sestrinstva, dipl. med. techn.tim obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i zdravstvene zaštite žena, timovi preventivno odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata, tim zdravstvene njege u kući, centar za socijalnu skrb601511x mjesečnoviše puta mjesečno sukladno procjeni i potrebamaViše od 4x godišnje0-5

3.5.

Patronažna zaštita kroničnih i palijativnih bolesnika

Edukacija o prevenciji komplikacija, demonstracija postupaka samokontrole, utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom u kući, pisanje prijedloga za provođenje zdravstvene njege u kući. Organizacija i koordinacija u cjelokupnom zbrinjavanju bolesnika, edukacija i demonstracija potrebnih dijagnostičko terapijskih postupaka u patronažnoj skrbi. Utvrđivanje potrebe za pomagalima (antidekubitalna pomagala, pomagala kod inkontinencije urina i stolice – pelene, kateteri, stome, obloge za ranu). Edukacija i kontrola korištenja propisanih lijekova i pomagala.Kronični bolesnici, uključujući i palijativne bolesnikeCiljna populacija: više puta sukladno indikaciji, potrebama i procjeni patronažne sestre i u dogovoru s izabranim liječnikom i / ‌‌ili palijativnim timom.6prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva / ‌‌magistra sestrinstva, dipl. med. techndoktor medicine specijalist obiteljske medicine; doktor medicine, specijalist endokrinologije i dijabetologije; doktor medicine specijalist psihijatrije; doktor medicine specijalist pulmologije tim palijativne medicine, tim zdravstvene njege u kući, socijalni radnik i ostali601511x mjesečnoviše puta mjesečno sukladno procjeni i potrebamaViše od 12x godišnje30-50

3.6.

Patronažna zaštita osoba s invaliditetom

Edukacija o mjerama samozbrinjavanja, utvrđivanje potreba za provedbom zdravstvene njege i nadzor iste, pružanje potpore i psihološke pomoći, savjetovanje o postojanju i uključivanju u grupe samopomoći – udruge, edukacija o pravima i obvezama iz područja zdravstvene i socijalne zaštite.Osobe s utvrđenim invaliditetomOsobe s utvrđenim invaliditetom6prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva / ‌‌magistra sestrinstva, dipl. med. techn.doktor medicine specijalist obiteljske medicine, tim zdravstvene njege u kući, centar za socijalnu skrb601511x godišnje1-3x mjesečno sa rizičnim korisnicimaViše od 4x godišnje1-5

4.

NACIONALNI PROGRAMI

Edukacija ciljane populacije o provođenju nacionalnih programa – predavanja, rad u malim grupama, mediji. Suradnja s timovima obiteljske medicine, županijskim zavodima za javno zdravstvo. Motiviranje korisnika kroz individualne posjete neodazvanih. Informatička povezanost – uvid u odazvane i neodazvane na pozive.Osobe koje se trebaju odazvati s obzirom na vrstu nacionalnog programa.Ciljana populacija -ovisno o tome koji nacionalni program se provodi.6prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva / ‌‌magistra sestrinstva, dipl. med. techn.tim obiteljske medicine, tim zdravstvene zaštite žena, liječnici specijalisti (radiolozi, gastroenterolozi...) u primarnoj ili sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, županijski zavodi za javno zdravstvo601511-3x godišnjeViše puta sukladno procjeni i potrebamaViše od 4x godišnje0-5

5.

PROMICANJE ZDRAVLJA I ZDRAVSTVENO PROSVJEĆIVANJE

Edukacija kroz individualne posjete, rad u maloj grupi, predavanja usmjerena prema određenim vulnerabilnim skupinama.Vulnerabilne skupine – trudnice, roditelji, dojenčad, školska djeca, adolescenti...Ciljna populacija nadležne patronažne sestre6prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva / ‌‌magistra sestrinstva, dipl. med. techn.tim obiteljske medicine, tim zdravstvene zaštite žena, tim zdravstvene zaštite predškolske djece, tim u djelatnosti preventivno-odgojnih mjera školske djece i studenata (školska i adolescentna medicina)601511x mjesečnoViše puta sukladno procjeni i potrebamaViše od 12x godišnje 
5.1. Organiziranje i provođenje zdravstveno promotivnih programa na lokalnoj raziniOrganiziranje i sudjelovanje u provođenju zdravstveno promotivnih programa prema prisutnim javnozdravstvenim problemima. Suradnja s drugim stručnjacima, predavanja, djelovanje putem medija.Ciljna populacija nadležne patronažne sestreCiljna populacija nadležne patronažne sestre6prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva / ‌‌magistra sestrinstva, dipl. med. techn.tim obiteljske medicine, tim u djelatnosti preventivno-odgojnih mjera školske djece i studenata (školska i adolescentna medicina), Crveni križ, županijski zavodi za javno zdravstvo1201512x godišnjeViše puta sukladno procjeni i potrebamaViše od 4x godišnje1-2
5.2. Organiziranje, provođenje zdravstveno odgojnog rada u maloj grupiRad s malom i velikom grupom, predavanje, radionica, demonstracija postupaka – trudnički tečajevi, grupe za potporu dojenja.Male i velike grupe prema specifičnosti tečajaCiljna populacija, jedanput mjesečno6prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva / ‌‌magistra sestrinstva, dipl. med. techn.tim obiteljske medicine, tim u djelatnosti preventivno-odgojnih mjera školske djece i studenata (školska i adolescentna medicina), Crveni križ, županijski zavodi za javno zdravstvo901511x mjesečnoViše puta sukladno procjeni i potrebamaViše od 12x godišnje3-10
5.3. Organiziranje, provođenje zdravstveno odgojnih edukacija u velikoj grupi i zdravstveno promotivnih tečajevaEdukacija ciljane populacije o aktualnim temama i problemima putem predavanja u velikoj grupi.Velike grupe – predavanja na tečajevima, školskoj djeciCiljna populacija – ovisno o potrebama i procjeni patronažne sestre6prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva – uz superviziju magistre ili dipl. medicinske sestre / ‌‌magistra sestrinstva, dipl. med. techn.tim obiteljske medicine, tim u djelatnosti preventivno-odgojnih mjera školske djece i studenata (školska i adolescentna medicina), Crveni križ, županijski zavodi za javno zdravstvo1201511x mjesečnoViše puta sukladno procjeni i potrebamaViše od 12x godišnje0-5

6.

OSTALE MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Primarna, sekundarna i tercijarna prevencijaCiljna populacija nadležne patronažne sestreCiljna populacija nadležne patronažne sestre6prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva / ‌‌magistra sestrinstva, dipl. med. techn.Sve djelatnosti primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite60151 
 
 
 

6.1.

Suradnja s drugim djelatnostima primarne zdravstvene zaštite

Suradnja u promicanju i zaštiti zdravlja populacije u skrbi te koordinirani rad na rješavanju zdravstvenih problema pojedinaca.Svi timovi primarne zdravstvene zaštiteCiljne skupine i pojedinci s određenim zdravstvenim poremećajima, prema potrebama6prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva / ‌‌magistra sestrinstva, dipl. med. techn.doktor medicine specijalist obiteljske medicine201511x tjedno2x tjednoViše od 5x tjedno15-30

6.1.1.

Procjena i određivanje stupnja zdravstvene njege bolesnika

Procjena stanja pacijenta, utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom, izrada plana zdravstvene njege – ako ustanova za zdravstvenu njegu u kući nema prvostupnika sestrinstva, pisanje naloga za provođenje zdravstvene njege u kući te evaluacija iste. Suradnja s timom obiteljske medicine: izvješće o stanju pacijenta, provođenju zdravstvene njege u kući. Suradnja s zdravstvenom njegom u kući, tim palijativne skrbi, drugim socijalnim i zdravstvenim ustanovama.Sve osobe kod kojih postoji potreba za provođenjem zdravstvene njege u kući.Ciljna populacija nadležne patronažne sestre6prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva / ‌‌magistra sestrinstva, dipl. med. techn.tim obiteljske medicine, ustanova za zdravstvenu njegu u kući, tim palijativne skrbi, tim u djelatnosti preventivno-odgojnih mjera školske djece i studenata (školska i adolescentna medicina), tim zdravstvene zaštite žena6015-3011x mjesečno2x mjesečnoViše od 2x mjesečno15-40

6.2.

Suradnja s drugim djelatnostima sekundarne i tercijarne djelatnosti u zajednici

Suradnja s drugim djelatnostima potrebna za provođenje mjera i aktivnosti te praćenje zdravstvenog stanja populacije, koordiniranje i zajedničko rješavanje prisutnih zdravstvenih problema pojedinca.Svi timovi primarne zdravstvene, sekundarne i tercijarne djelatnosti u zajednici (socijalni radnici, Crveni križ, vrtići, škole…)Ciljna populacija – ovisno o potrebama i procjeni patronažne sestre6prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva / ‌‌magistra sestrinstva, dipl. med. techn.Sve djelatnosti primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite301511x tjedno2x tjednoViše od 5x tjedno0-2
6.3. Sudjelovanje u EU projektimaOrganiziranje, vođenje te sudjelovanje u izradi projekata, uključujući i EU projekteSve osobe uključene u projekteSve dobne skupine s ciljem procjene zdravlja i promicanja zdravlja6magistra sestrinstva / ‌‌dipl. medicinska sestradoktor medicine specijalist javnozdravstvene medicine; doktor medicine specijalist epidemiologije, tim palijativne skrbi, tim zdravstvene njege u kući, prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva (prikupljanje podataka), magistra sestrinstva*201511x godišnjeperiodično sukladno potrebama 
0-2

6.4.

Evidencija i izvješćivanje o radu te evaluacija prema važećim propisima

Evidentiranje podataka u propisane obrasce, izvještavanje prema važećim propisima i zadanim rokovima, kontrola podataka, analiza i ocjena provedenih mjera.Za sve stanovnike o kojima se skrbi nadležna patronažna sestraPatronažna sestra za provedene mjere patronažne zaštite, županijski zavod za javno zdravstvo, Hrvatski zavod za javno zdravstvo – na temelju zdravstvenih pokazatelja i prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.6prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva / ‌‌magistra sestrinstva, dipl. med. techn. 
50 
2 
svakodnevno 
20
6.5. Sudjelovanje u edukaciji učenika, pripravnika i studenata zdravstvenog usmjerenjaEdukacija studenata iz područja zdravstvene njege u zajednici, edukacija o praktičnim vještinama sestre u zajednici, suradnja s nastavnicima i profesorima škola i fakulteta, evaluacija učenika i studenata.Svi učenici srednjih medicinskih škola, studenti studija sestrinstva, studenti Medicinskog fakulteta, svi pripravnici zdravstvenog usmjerenjaSvi učenici, studenti koji u svom kurikulumu imaju zdravstvenu njegu u zajednici, svi pripravnici koji imaju obvezu staža iz područja patronaže6magistra sestrinstva / ‌‌dipl. medicinska sestraškole, fakulteti60-18015-3011x godišnjePeriodično sukladno izvedbenom planu i programu
*napomena: projekte u području zdravstvene njege vode isključivo magistre / ‌‌magistri sestrinstva.


1.7. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA DJELATNOST ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI

ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI
MJERANAZIV POSTUPKAPOPULACIJAOBUHVAT (%)Procjena broja provedenih postupaka godišnje u RH – 1: 1-100; 2: 100-1.000; 3: 1.000-10.000; 4: 10.000-30.000; 5: 30.000-50.000; 6: više od 50.000IZVRŠITELJ – nositelj tima, specijalista određene medicinske grane*SURADNICI – svi ostali djelatnici koji sudjeluju u direktnom (neposrednom) provođenju postupkaPotrebno VRIJEME izvršitelja za PROVOĐENJE POSTUPKA BEZ PRIPREME (u minutama)Potrebno VRIJEME suradnika za PROVOĐENJE POSTUPKA (u minutama)Specifikacija nivoa nužnosti provođenja postupka: 1 – neophodno; 2 – optimalno; 3 – nadstandardObrazloženje nivoa nužnosti: 1 – neophodnoObrazloženje nivoa nužnosti: 2 – optimalnoObrazloženje nivoa nužnosti: 3 – nadstandardBroj optimalno provedenih postupaka u mjesec dana po timu
Izrada plana zdravstvene njege*Procjena potrebe u pružanju zdravstvene njege u kući temeljem izrađene kategorizacije bolesnika prvostupnice sestrinstva zdravstvene njege u kući te izrada plana zdravstvene njege.Sve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1006prvostupnica sestrinstva ili diplomirana medicinska sestra ili magistra sestrinstva iz patronažne službe i zdravstvena njega u kući*medicinska sestra za otpust, tim obiteljske medicine, patronažna sestra, koordinator palijativne skrbi1202011x na početku provođenja zdravstvene njege – ovisno o procjeni1x mj. ovisno o procjeni kod znatnog pogoršanja ili poboljšanja zdr.stanja1x mj. ovisno o procjeni56 / ‌‌336
 
Asistiranje liječniku obiteljske medicine kod pregleda bolesnika u kućiSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1006prvostupnica sestrinstva ili diplomirana medicinska sestra ili magistra sestrinstva iz patronažne službe i zdravstvena njega u kući*tim obiteljske medicine, patronažna sestra602011x na početku provođenja zdravstvene njege -ovisno o procjeni 
 
112 / ‌‌336
Evaluacija provedene zdravstvene njegeProcjena potreba u pružanju zdravstvene njege u kući temeljem izrađene kategorizacije bolesnika prvostupnice sestrinstva zdravstvene njege u kući, revizija plana zdravstvene njegeSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1006prvostupnica sestrinstva ili diplomirana medicinska sestra ili magistra sestrinstva iz patronažne službe i zdravstvena njega u kući*tim obiteljske medicine, patronažna sestra601511x mjesečno ovisno o procjeni1x mjesečno ovisno o procjeniviše od 2x mjesečno ovisno o procjeni112 / ‌‌448
Zdravstvena njega nepokretnih i slabije pokretnih bolesnika
Zadovoljavanje osnovnih ljudskih potrebaHranjenje bolesnika na usta, s ograničenom ili potpunom nemogućnošću samostalnog unosa hrane i tekućineSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1005medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra30 
 
3x dnevno3x dnevnoviše od 3x dnevno224
 
Hranjenje bolesnika s otežanim žvakanjem, gutanjem i rizikom za aspiracijuSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1005medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra40 
13x dnevno3x dnevnoviše od 3x dnevno168
 
Hranjenje bolesnika enteralno (NG sonde, gastrostome, enteralne pumpe)Svi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1004medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra45 
13x dnevno3x dnevnoviše od 3x dnevno149
 
Hranjenje bolesnika na usta oboljelog od demencijeSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1003medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra45 
13x dnevno3x dnevnoviše od 3x dnevno149
 
Postupak pranja zubaSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1005medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra*10 
11x dnevno1-2x dnevnoviše od 1x dnevno672
 
Higijena i njega usne šupljineSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1005medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra*10 
11x dnevno1x dnevnoviše od 1x dnevno672
 
Presvlačenje pidžameSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1005medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra*10 
11x dnevno1x dnevnoviše od 1x dnevno672
 
Kupanje teško pokretnog bolesnikaSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1005medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra*45 
11x dnevno1x dnevnoviše od 1x dnevno149
 
Kupanje nepokretnog bolesnika u krevetuSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1005medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra*60 
11x dnevno1x dnevnoviše od 1x dnevno112
 
Higijena anogenitalne regijeSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1005medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra*45 
11x dnevno1x dnevnoviše od 1x dnevno149
 
Pranje kose nepokretnom pacijentuSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1005medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra*45 
11x tjedno1-2x tjednoviše od 2x tjedno149
 
Postavljanje noćne posude bolesniku u krevetuSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1004medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra*20 
11x dnevno1x dnevnoviše od 1x dnevno336
 
Postavljanje i promjena pelena i uložaka inkontinentnom bolesnikuSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1005medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra*20 
11x dnevno1x dnevnoviše od 1x dnevno336
 
Očuvanje i održavanje integriteta kože tijela u cilju prevencije komplikacija mirovanjaSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1005medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra*20 
11x dnevno1x dnevnoviše od 1x dnevno336
 
Aktivno i pasivno razgibavanje kao prevencija komplikacije mirovanjaSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1006medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra*30 
11x dnevno1x dnevnoviše od 1x dnevno224
 
Vježbe disanja kao prevencija komplikacija mirovanjaSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1006medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra*20 
11x dnevno1x dnevnoviše od 1x dnevno336
 
Premještanje nepokretnog bolesnika u ležećem položaju uz obvezna adekvatna pomagalaSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1004dvije medicinske sestre / ‌‌medicinska tehničara / ‌‌medicinske sestre-tehničari opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra*15 
12x dnevno2x dnevnoviše od 2x dnevno448
 
Premještanje bolesnika iz kreveta u sjedeća kolica (uz obvezna adekvatna pomagala)Svi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1004Dvije medicinske sestre / ‌‌medicinska tehničara / ‌‌medicinske sestre-tehničari opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra*15 
12x dnevno2x dnevnoviše od 2x dnevno448
 
Promjena položaja nepokretnog bolesnika u krevetuSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1004dvije medicinske sestre / ‌‌medicinska tehničara / ‌‌medicinske sestre-tehničari opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra*15 
13x dnevno3x dnevnoviše od 3x dnevno448
 
Postupak primjene i korištenje ortopedskih pomagala (štap, hodalica, štaka)Svi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1004medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra*20 
13x tjedno3x tjednoviše od 3x tjedno336
 
Zbrinjavanje bolesnika na mehaničkoj ventilacijiSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1003medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-tehničar opće njege / ‌‌s dodatnom edukacijom ** / ‌‌***tim obiteljske medicine, patronažna sestra*120 
11x dnevno1-2x dnevnoviše od 2x dnevno56
 
Zbrinjavanje infektivnog bolesnika (TBC, MRSA; HIV) prema pisanoj smjernici Hrvatske komore medicinskih sestaraSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1003medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra*120 
11x dnevno1-2x dnevnoviše od 2x dnevno56
Zdravstvena njega kroničnih bolesnika u fazi pogoršanja ili komplikacije
Mjerenje vitalnih znakovaMjerenje frekvencije disanja (brzina, dubina, ritam, zvukovi)Sve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1006medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra*10 
11x dnevno1x dnevnoviše od 1x dnevno672
 
Mjerenje tjelesne temperatureSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1006medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra*10 
11x dnevno1x dnevnoviše od 1x dnevno672
 
Mjerenje pulsa palpacijom radijalne arterijeSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1006medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra*10 
11x dnevno1x dnevnoviše od 1x dnevno672
 
Mjerenje krvnog tlaka tlakomjeromSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1006medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra*10 
11x dnevno1x dnevnoviše od 1x dnevno672
 
Mjerenje zasićenja krvi kisikom pulsnim oksimetromSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1005medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra*10 
11x dnevno1x dnevnoviše od 1x dnevno672
 
Mjerenje razine glukoze u krviSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1006medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra*10 
11x dnevno1-2x dnevnoviše od 2x dnevno672
Primjena lijekova prema pisanom nalogu liječnika obiteljske medicine
 
Primjena lijeka na ustaSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1005medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra*10 
11x dnevno2-3x dnevnoviše od 2-3x dnevno672
 
Primjena lijeka u okoSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1005medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra*10 
11x dnevno2-3x dnevnoviše od 2-3x dnevno672
 
Primjena lijeka na nosSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1005medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra*10 
11x dnevno2-3x dnevnoviše od 2-3x dnevno672
 
Primjena lijeka na uhoSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1005medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra*10 
11x dnevno2-3x dnevnoviše od 2-3x dnevno672
 
Primjena lijeka u mišić -intramuskularna injekcijaSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1005medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra*30 
11x dnevno1-2x dnevnoviše od 2x dnevno224
 
Primjena lijeka pod kožu -supkutana injekcijaSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1005medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra*30 
11x dnevno1-2x dnevnoviše od 2x dnevno224
 
Primjena lijeka u venu -intravenska injekcijaSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1005Prvostupnica / ‌prvostupnik sestrinstva s dodatnom edukacijom ***tim obiteljske medicine, patronažna sestra*30 
11x dnevno1x dnevnoviše od 1x dnevno224
 
Primjena infuzije 500 mlSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1004Prvostupnica / ‌prvostupnik sestrinstva s dodatnom edukacijom ***tim obiteljske medicine, patronažna sestra*120 
11x dnevno1x dnevnoviše od 1x dnevno56
 
Primjena infuzije 1000 mlSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1004Prvostupnica / ‌prvostupnik sestrinstva s dodatnom edukacijom ***tim obiteljske medicine, patronažna sestra*180 
11x dnevno 
 
37
 
Primjena supkutane infuzijeSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1001Prvostupnica / ‌prvostupnik sestrinstva s dodatnom edukacijom ***tim obiteljske medicine, patronažna sestra*90 
11x dnevno 
 
74
 
Primjena kisikaSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1002medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra45 
11x dnevno1x dnevnoviše od 1x dnevno149
 
Primjena lijeka vaginalnoSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1003medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra20 
11x dnevno1x dnevnoviše od 1x dnevno336
 
Primjena lijeka rektalnoSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1003medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra20 
11x dnevno1x dnevnoviše od 1x dnevno336
 
Informiranje, savjetovanje i edukacija bolesnika i obitelji o primjeni lijekaSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1006medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra45 
11x mjesečno1 -2x mjesečnoviše od 2x mjesečno149
Medicinsko-tehnički postupci
 
Uzimanje uzoraka venske krvi venepunkcijomSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1006medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra30 
11x tjedno prema procjeni1x tjedno prema procjeniviše od 1x tjedno224
 
Uzimanje urina za laboratorijske pretrageSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1006medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra30 
11x tjedno1x tjednoviše od 1x tjedno224
 
Uzimanje urina za laboratorijske pretrage kateteromSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1006medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra45 
11x tjedno1x tjednoviše od 1x tjedno149
 
Uzimanje stolice za laboratorijske pretrageSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1006medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra30 
11x mjesečno1-2x mjesečnoviše od 2x mjesečno224
 
Uzimanje obrisa (rana, grlo, nos, oko)Sve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1006medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra30 
11x mjesečno1-2x mjesečnoviše od 2x mjesečno224
 
Transport uzoraka na siguran načinSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1006medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra30 
11x mjesečno1-2x mjesečnoviše od 2x mjesečno224
 
Uvođenje i promjena nazogastrične sondeSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1006medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra45 
11x mjesečno1-2x mjesečnoviše od 1x mjesečno149
 
Vađenje i toaleta nazogastrične sondeSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1006medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra30 
11x mjesečno 
 
224
 
Aspiracija gornjih dišnih putevaSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1006medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra30 
11x dnevno1-2x dnevnoviše od 2x dnevno224
 
Uvođenje i promjena trajnog katetera kod žena po preporuci liječnika obiteljske medicineSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1006medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra45 
11x mjesečno1-2x mjesečnoviše od 1x mjesečno149
 
Ispiranje mokraćnog mjehura po preporuci liječnika obiteljske medicineSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1006medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra45 
11x mjesečno prema procjeni1-2x mjesečno prema procjeniviše od 1x mjesečno prema procjeni149
 
Promjena trajnog katetera kod muškaraca po preporuci liječnika obiteljske medicine (nakon prvog uvođenja od urologa)Sve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1006prvostupnik / ‌‌ca sestrinstva s dodatnom edukacijom** / ‌‌*** uz certifikattim obiteljske medicine, patronažna sestra, urolog45 
11x mjesečno1-2x mjesečnoviše od 1x mjesečno149
 
Održavanje prohodnosti i toaleta centralnog venskog kateteraSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1006medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar opće njege / ‌‌medicinska sestra-tehničar s dodatnom edukacijom ** / ‌‌***tim obiteljske medicine, patronažna sestra45 
11x dnevno1x dnevnoviše od 1x dnevno149
 
Toaleta i održavanje kolostome / ‌‌ileostomeSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1006medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra45 
11x dnevno3x tjednoviše od 1x dnevno149
 
Toaleta i održavanje cistostomeSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1006medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra45 
11x dnevno3x tjednoviše od 1x dnevno149
 
Toaleta i održavanje nefrostomeSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1006medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra45 
11x dnevno3x tjednoviše od 1x dnevno149
 
Toaleta i održavanje gastrostomeSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1006medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra45 
11x dnevno3x tjednoviše od 1x dnevno149
 
Toaleta i održavanje traheostomeSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1006medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra45 
11x dnevno5x tjednoviše od 5x tjedno149
 
Toaleta i održavanje dviju ili više stomaSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1006medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**7***tim obiteljske medicine, patronažna sestra90 
11x dnevno 
 
74
 
Priprema i primjena peritonejske dijalize u kućiSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1003medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar opće njege / ‌‌medicinska sestra-tehničar s dodatnom edukacijom ** / ‌‌***tim obiteljske medicine, patronažna sestra45 
14-5x dnevno7x tjedno 
149
 
Primjena klizme za čišćenje i toaleta bolesnikaSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1006medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege** / ‌‌***tim obiteljske medicine, patronažna sestra60 
11x mjesečno1x mjesečnoviše od 1x mjesečno112
 
Digitalna evakuacija stolice i toaleta bolesnikaSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1006medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege** / ‌‌***tim obiteljske medicine, patronažna sestra60 
3 
 
više od 1x mjesečno112
 
Priprema i primjena terapijske klizme i toaleta bolesnikaSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1006medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege** / ‌‌***tim obiteljske medicine, patronažna sestra90 
3 
 
više od 1x mjesečno74
Zdravstvena njega nepokretnih i slabije pokretnih bolesnika i bolesnika s kroničnim bolestima u fazi pogoršanja; toaleta dekubitalnih i kroničnih rana, stanja nakon operativnih zahvata
Toaleta i previjanje rana po uputama liječnika obiteljske medicine (specijalista kirurgije)Toaleta i prijevoj dekubitalne rane I stupnja (1 rana)Svi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1006medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra30 
11x dnevno1x dnevnoviše od 1x dnevno224
 
Toaleta i prijevoj dekubitalne rane II i III stupnja (1 rana)Svi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1005medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra45 
11x dnevno1x dnevnoviše od 1x dnevno149
 
Toaleta i prijevoj dekubitalne rane IV stupnja (1 rana)Svi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1004medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra60 
11x dnevno1x dnevnoviše od 1x dnevno112
 
Toaleta i prijevoj postoperativne rane i kronične rane I. stupnja (1 rana)Svi operirani bolesnici i svi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1006medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra30 
11x dnevno1x dnevnoviše od 1x dnevno224
 
Toaleta i prijevoj kronične rane II. i III. stupnja (1 rana)Svi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1005medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege** / ‌‌***tim obiteljske medicine, patronažna sestra45 
11x dnevno1x dnevnoviše od 1x dnevno149
 
Toaleta i prijevoj kronične rane IV stupnja (1 rana)Svi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1004medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege** / ‌‌***tim obiteljske medicine, patronažna sestra60 
11x dnevno1x dnevnoviše od 1x dnevno112
 
Debridman kronične i / ‌‌ili dekubitalne rane i / ‌‌ili dijabetičkog stopala III., IV i V.stupnja (1 rana)Svi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1005prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva s dodatnom edukacijom** / ‌‌***tim obiteljske medicine, patronažna sestra60 
11x mjesečno1x mjesečnoviše od 1x mjesečno112
 
Toaleta i previjanje dvije ili više rana I. i II. stupnjaSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1006medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar opće njege / ‌‌medicinska sestra-tehničar s dodatnom edukacijom**tim obiteljske medicine, patronažna sestra60 
1svaki dan 
 
112
 
Toaleta i previjanje dviju ili više rana II. i IV. stupnjaSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1005medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar opće njege / ‌‌medicinska sestra-tehničar s dodatnom edukacijom**tim obiteljske medicine, patronažna sestra90 
11x dnevno 
 
74
 
Toaleta i previjanje opekline I i II stupnjaSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1006medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar opće njege / ‌‌medicinska sestra-tehničar s dodatnom edukacijom**tim obiteljske medicine, patronažna sestra45 
1svaki dan 1x dnevno 
 
149
 
Toaleta i previjanje opekline III. i IV. stupnja (plastika po Thierschu / presađivanje)Svi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1004medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar opće njege / ‌‌medicinska sestra-tehničar s dodatnom edukacijom** / ‌‌***tim obiteljske medicine, patronažna sestra90 
1svaki dan 1x dnevno 
 
74
 
Primjena kompresivne terapije u kući kod kronične venske insuficijencijeSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1006medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar opće njege / ‌‌medicinska sestra-tehničar s dodatnom edukacijom** / ‌‌***tim obiteljske medicine, patronažna sestra75 
11x dnevno 
 
89
 
Prevencija dugotrajnog ležanjaSvi kronični bolesnici u fazi komplikacija ili pogoršanja osnove bolesti s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1006medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar opće njege / ‌‌medicinska sestra-tehničar s dodatnom edukacijom**tim obiteljske medicine, patronažna sestra30 
11x dnevno 
 
224
 
Vađenje šavovaSvi operirani bolesnici s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1004prvostupnik / ‌‌ca sestrinstva sa dodatnom edukacijom***tim obiteljske medicine, patronažna sestra30 
11x 
 
224
 
Toaleta i održavanje drenaSvi operirani bolesnicis indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1004medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra45 
11x dnevno1x dnevnoviše od 1x dnevno149
 
Konzultacija s timom obiteljske medicine i / ‌‌ili patronažnom sestrom u ordinacijiSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1006medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra20 
11x mjesečno1-2x mjesečnoviše od 2x mjesečno336
 
Telefonska konzultacija s liječnikom i drugim zdravstvenim suradnicimaSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući10010medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra10 
3 
 
1x mjesečno672
Zdravstvena njega umirućeg bolesnika
Zdravstvena njega kroničnih bolesnika III. i IV. stupnja (umirućih bolesnika)Procjena stanja bolesnika i utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegomSvi bolesnici u terminalnoj fazi bolesti1006prvostupnik / ‌‌ca sestrinstvatim obiteljske medicine, patronažna sestra603011x mjesečno1-2x mjesečnoviše od 2x mjesečno112 / ‌‌224
 
Provođenje postupaka za zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba, pomoć i edukacija obiteljiSvi bolesnici u terminalnoj fazi bolesti1006medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra120 
11x dnevno1-2x dnevnoviše od 2x dnevno56
 
Primjena postupaka za kontrolu boli (procjena i praćenje boli po VAS-skali, primjena fizikalnih metoda za smanjenje boli, primjena ordinirane im. i sc. terapije)Svi bolesnici u terminalnoj fazi bolesti1006medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**tim obiteljske medicine, patronažna sestra60 
11x dnevno1-2x dnevnoviše od 2x dnevno112
Zdravstvena njega palijativnog bolesnika
Zdravstvena njega palijativnog bolesnika (Z51.5) (****obavezno uz dodatnu edukaciju i edukacija iz palijativne skrbi)Procjena stanja bolesnika i utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom, te izrada planaSvi bolesnici s dijagnozom Z51.51005prvostupnik / ‌‌ca sestrinstva s dodatnom edukacijom**sa završenim tečajem iz palijativne skrbi ili dodatnim usavršavanjem****tim obiteljske medicine, patronažna sestra, mobilni palijativni tim, koordinator palijativne skrbi453011x mjesečno1-2x mjesečnoviše od 2x mjesečno149 / ‌‌224
 
Provođenje postupaka za zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba, pomoć i edukacija obiteljiSvi bolesnici s dijagnozom Z51.51005medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar** sa završenim tečajem iz palijativne skrbi ili dodatnim usavršavanjem****tim obiteljske medicine, patronažna sestra, mobilni palijativni tim, koordinator palijativne skrbi60 
11x dnevno1-2x dnevnoviše od 2x dnevno112
 
Primjena postupaka za kontrolu boli (Procjena i praćenje boli po VAS skali, primjena fizikalnih metoda za smanjenje boli, primjena ordiniraneim. i sc. terapijeSvi bolesnici s dijagnozom Z51.51005medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar** / ‌‌*** sa završenim tečajem iz palijativne skrbi ili dodatnim usavršavanjem****tim obiteljske medicine, patronažna sestra, mobilni palijativni tim, koordinator palijativne skrbi603011x dnevno1-2x dnevnoviše od 2x dnevno112 / ‌‌224
 
Konzultacija sa palijativnim timom i koordinatorom palijativnog timaSvi bolesnici s dijagnozom Z51.51005medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar, prvostupnik / ‌‌ca sestrinstva** sa završenim tečajem iz palijativne skrbi ili dodatnim usavršavanjem****tim obiteljske medicine, patronažna sestra, mobilni palijativni tim, koordinator palijativne skrbi15 
11x mjesečno1-2x mjesečnoviše od 2x mjesečno448
Ostalo: odnosi se na sve pacijente s indikacijom za potrebom zdravstvene njege u kućiUtvrđivanje smrtiSvi umrli u kući1001Prvostupnica / ‌‌diplomirana / magistra sestrinstva*** uz dodatnu edukaciju / ‌‌mrtvozorništvo*****tim obiteljske medicine, patronažna sestra, mobilni palijativni tim, koordinator palijativne skrbi, hitna medicinska služba, policija, mrtvozornik60 
11 x 
 
112
 
Postupak s preminulim u kućiSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1003medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar** sa završenim tečajem iz palijativne skrbi ili dodatnim usavršavanjem****tim obiteljske medicine, patronažna sestra, mobilni palijativni tim, koordinator palijativne skrbi, hitna medicinska služba, policija, mrtvozornik906011x 
 
74 / ‌‌112
 
Pospremanje i čišćenje pribora i materijala korištenog za postupkeSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1006medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar,**voditelj zdravstvene njege u kući / ‌‌glavna sestra30 
11x dnevno za svakog pacijenta 
 
224
 
Dolazak u postupak zdravstvene njege u kućiSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1006medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar**voditelj zdravstvene njege u kući / ‌‌glavna sestra20 
11x dnevno1-2x dnevno1-2x dnevno336
Dokumentiranje postupakaEvidentiranje postupaka u propisane obrasce, kontrola podataka, analiza i ocjena provedenih postupaka, izrada izvještaja i računaSve osobe s indikacijama za zdravstvenu njegu u kući1006medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌medicinska sestra-medicinski tehničar opće njege**voditelj zdravstvene njege u kući / ‌‌glavna sestra30 
11x dnevno1x dnevno1-2x dnevno224
 
Napomene:
*Dok se ne stekne uvjet priznavanja kvalifikacija prvostupnica u zdravstvenoj njezi u kući, plan zdravstvene njege u kući izrađuje prvostupnica, diplomirana medicinska sestra ili magistra patronaže.
** Sve postupke pod oznakom mogu provoditi prvostupnica sestrinstva ili diplomirana medicinska sestra ili magistra sestrinstva zdravstvene njege u kući
*** Medicinske postupke zdravstvene njege mogu odrađivati medicinske sestre / ‌‌tehničari srednje stručne spreme s dodatnom horizontalnom edukacijom za koje imaju priznate kompetencije od strane Hrvatske komore medicinskih sestara. U navedene postupke nije uzeto vrijeme pripreme medicinske sestre / ‌‌tehničara!
**** uz dodatnu edukaciju iz palijativne skrbi
***** završena edukacija i dozvola za mrtvozorništvo
 
Dodatnom edukacijom se smatra edukacija koja se izvodi na visokim učilištima. Edukacija je vrednovana ECTS bodovima – za zdravstvenu njegu u kući s 60 ECTS bodova.1.8. PROGRAM MJERA SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA DJECU I MLADEŽ ŠKOLSKE DOBI I REDOVITE STUDENTE

Specifična zdravstvena zaštita za djecu i mladež školske dobi i redovite studente koja se provodi na primarnoj razini zdravstvene zaštite
MJERAPOPULACIJAPOSTUPCI****Procjena broja provedenih postupaka godišnje u RH – 1: 1-100; 2: 100-1.000; 3: 1.000-10.000; 4: 10.000-30.000; 5: 30.000-50.000; 6: više od 50.000ObuhvatIZVRŠITELJ – navesti nositelja tima specijalista određene medicinske graneSURADNICI – navesti ostale djelatnike koji sudjeluju u direktnom (neposrednom) provođenju postupkavremenski normativ za tim (minuta)Specifikacija nivoa nužnosti provođenja postupka: 1 – neophodno; 2 – optimalno; 3 – nadstandard***Obrazloženje nivoa nužnosti: 1 – neophodnoObrazloženje nivoa nužnosti: 2 – optimalnoObrazloženje nivoa nužnosti: 3 – nadstandardBroj optimalno provedenih postupaka u mjesec dana po timu
SISTEMATSKI I PREVENTIVNI PREGLEDI
Sveobuhvatni sistematski pregled prije upisa u prvi razred osnovne školeSva djeca dorasla za upis u školu*5100% (1 generacija učenika)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva901Zakonski je obavezan pregled sve djece dorasle za upis u prvi razred. 
 
74
Ciljani sistematski pregled u trećem razredu osnovne školeUčenici trećih razreda osnovnih školaPregled se obavlja u odgovarajućim prostorima škole ili ambulanti u svrhu praćenja te utvrđivanja poremećaja rasta i razvoja, oštrine vida, vida na boje i vrijednosti krvnog tlaka i pulsa. Pregled uključuje: mjerenje TV, TM, ITM, oštrina vida Snellenovim tablicama, raspoznavanje boja Ishiharinim tablicama, mjerenje tlaka i pulsa, interpretacija nalaza te prema indikaciji upućivanje na kontrolni pregled radi praćenje, obrada i liječenje.586% (1 generacija učenika)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva301obavezan pregled svih učenika trećeg razreda osnovne škole (predpubertetske promjene, razvojni zamah) 
 
224
Sveobuhvatni sistematski pregled u petom razredu osnovne školeUčenici petih razreda osnovnih škola u pravilu u drugom polugodištuPregled se obavlja u ambulanti, iznimno u odgovarajućim prostorima škole, u svrhu praćenja rasta i razvoja, spolnog sazrijevanja i prilagodbe na školu.*586% (1 generacija učenika)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva501obavezan pregled svih učenika petog razreda osnovne škole (pubertetske promjene, povećanje emocionalnih i kognitivnih zahtjeva u predmetnoj nastavi) 
 
134
Sveobuhvatni sistematski pregled u osmom razredu osnovne školeUčenici osmih razreda osnovnih škola u pravilu u prvom polugodištuPregled se obavlja u ambulanti, iznimno u odgovarajućim prostorima škole, u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja i sposobnosti obzirom na odabir zvanja te najpogodnijeg srednjoškolskog obrazovanja. *590% (1 generacija učenika)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva501obavezan pregled svih učenika osmom razreda (priprema za odabir srednjoškolskog obrazovanja odgojno-obrazovnog programa obzirom na zdravstveno stanje 
 
134
Sveobuhvatni sistematski pregled u prvom razredu srednje školeUčenici prvih razreda srednjih škola u pravilu u drugom polugodištuPregled se obavlja u ambulanti, iznimno u odgovarajućim prostorima škole, u svrhu praćenja rasta / ‌‌razvoja i mentalnog zdravlja (socijalizacija, prilagodba na školu, rizične navike i ponašanja). *570% (1 generacija učenika)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva501obavezan pregled svih učenika prvog razreda srednje škole (povećanje emocionalnih i kognitivnih zahtjeva u srednjoškolskom obrazovanju / ‌‌školovanju) 
 
134
Ciljani sistematski pregled u trećem razredu srednje školeUčenici trećih razreda srednjih školaPregled se obavlja u ambulanti ili odgovarajućim prostorima škole u svrhu praćenja zdravstvenog stanja te utvrđivanja poremećaja rasta i razvoja, oštrine vida, vrijednosti krvnog tlaka i pulsa. Pregled uključuje uzimanje i nadopunu općih podataka, socijalnu i obiteljsku anamnezu, prikupljanje i uvid u medicinsku dokumentaciju te osobnu anamnezu i ciljani somatski pregled: mjerenje TV,TM, ITM, oštrina vida Snellenovim tablicama, mjerenje tlaka i pulsa, interpretacija nalaza, a prema indikaciji upućivanje na kontrolni pregled radi praćenja, obrade i liječenja.320% (1 generacija učenika)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva302 
 
 
224
Sveobuhvatni sistematski pregled na prvoj godini studijaStudenti na prvoj godini studijaPregled se obavlja u ambulanti u svrhu kontrole zdravstvenog stanja, uvida u navike, ponašanja i prilagodbu na studij te utvrđivanja zdravstvenih rizika. Pregled uključuje: uzimanje općih podataka, osobnu, socijalnu i obiteljsku anamnezu, prikupljanje i uvid u medicinsku dokumentaciju, anketiranje studenata o navikama i ponašanjima, cjeloviti somatski pregled. Uvid u dosadašnju medicinsku dokumentaciju i osobna anamneza: kronične bolesti, preboljele bolesti, preosjetljivosti, operacije, menstruacijski ciklus. Anketiranje studenata: o prehrambenim navikama, tjelesnoj aktivnosti, rizičnim navikama vezanim uz sredstva ovisnosti, spolnom ponašanju, prilagodbi na studij, mentalnom zdravlju; cjeloviti somatski pregled: mjerenje TM / ‌‌TV / ‌‌ITM, krvni tlak / ‌‌puls, ispitivanje oštrine vida Snellenovim tablicama, raspoznavanje boja Ishiharinim tablicama, inspekcija kože, pregled usne šupljine i zuba, utvrđivanje odstupanja u glasu i govoru, palpacija štitne žlijezde, auskultacija srca, pregled spolovila, pregled periferne cirkulacije, ostali ciljani pregledi prema indikaciji.472% (1 generacija studenata)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva501obavezan pregled svih studenata prve godine studija (otvaranje zdravstvenog kartona preventivne zdravstvene zaštite) 
 
134
Ciljani sistematski pregled na trećoj godini studijastudenti na trećoj godini studijaPregled se obavlja u ambulanti u svrhu praćenja zdravstvenog stanja te utvrđivanja poremećaja rasta i razvoja, oštrine vida, vrijednosti krvnog tlaka i pulsa. Pregled uključuje uzimanje i nadopunu općih podataka, socijalnu i obiteljsku anamnezu, prikupljanje i uvid u medicinsku dokumentaciju te osobnu anamnezu i ciljani somatski pregled: mjerenje TV,TM, ITM, oštrina vida Snellenovim tablicama, mjerenje tlaka i pulsa, interpretacija nalaza, a prema indikaciji upućivanje na kontrolni pregled radi praćenja, obrade i liječenja.320%doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva302 
 
 
 
Kontrolni pregledi nakon preventivnih pregledaUčenici i studenti kod kojih je preventivnim pregledom postavljena indikacija za kontrolni pregledCiljani kontrolni pregled koji se obavlja u ambulanti nakon što je preventivnim pregledom ili nevezano uz preventivni pregled postavljena sumnja ili utvrđen poremećaj zdravlja. ****410% (4 generacije učenika i 1 generacija studenata)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva351svi pozvani učenici na kontrolni pregled 
 
192
Namjenski pregledi za izdavanje potvrda i stručnih mišljenja (ekspertize)
Učenici osnovnih i srednjih škola i redoviti studenti

Pregled se provodi u ambulanti, u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja, sposobnosti ili kontraindikacija zbog određenih okolnosti, situacije ili promjene. Uključuje ciljano i namjensko: uzimanje anamneze, prikupljanje medicinske dokumentacije i ciljani somatski pregled

– pregledi za izdavanje potvrde za upis u srednju, višu, visoku školu ili fakultet ako to zahtijeva odabir školovanja

– pregled prije prijema u đački ili studentski dom –
pregledi za potrebe vještačenja (koji ne uključuju primjerene oblike školovanja) o: potrebi za pomoćnikom u nastavi / stručno komunikacijskim posrednikom; utemeljenosti mirovanja studentskih obveza zbog zdravstvenih razloga; potrebi prilagodbe državne mature; profesionalnom usmjeravanju; i sl.

– pregledi za potrebe utvrđivanja privremenih prilagodbi uvjeta školovanja kod akutnih promjena zdravstvenog stanja

– ostali pregledi u svrhu utvrđivanja sposobnosti i kontraindikacija u vezi odlaska na organizirani odmor, izvanučioničku nastavu, sudjelovanje u specifičnim segmentima nastave i sl.

– ostali namjenski pregledi i izdavanja potvrda na zahtjev****

625% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva30-120 ovisno o sadržaju i cilju pregleda1svi učenici koji imaju potrebu za namjenskim pregledom 
 
Ovisno o potrebama korisnika
Stručna mišljenja (ekspertize)Učenici sa psihofizičkim poteškoćama i poremećajima

Sinteza nalaza i postupaka te konačna ekspertna procjena nakon provedenog namjenskog pregleda:

Ekspertiza o potrebi za pomoćnikom u nastavi / stručno komunikacijskim posrednikom

Ekspertiza o potrebi mirovanja studentskih obveza zbog zdravstvenih razloga

Ekspertiza o potrebi prilagodbe državne mature

Ekspertiza o profesionalnom usmjeravanju

Ostale ekspertize na zahtjev

315% populacije u skrbidoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva1201Za učenike s teškoćama u razvoju i / ili zdravstvenim teškoćama 
 
150
PotvrdeUčenici sa psihofizičkim poteškoćama i poremećajima

Izdavanje potvrde nakon provedenog namjenskog pregleda:

– Potvrda za upis u srednju, višu, visoku školu ili fakultet ako to zahtijeva odabir školovanja

– Potvrda o pregledu prije prijema u đački ili studentski dom –
Potvrda o privremenoj prilagodbi uvjeta školovanja kod akutnih promjena zdravstvenog stanja

– Potvrda o sposobnosti i kontraindikacijama u vezi odlaska na organizirani odmor, izvanučioničku nastavu, sudjelovanje u specifičnim segmentima nastave i sl.

– Potvrda o provedenim ostalim namjenskim pregledima na zahtjev

315% populacije u skrbidoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva1201Za učenike s teškoćama u razvoju 
 
150
Ostali pregledi prema zdravstvenoj indikaciji, npr. akutno bolesni pacijent (učenik ili student)Učenici osnovnih i srednjih škola i redoviti studentiObavljaju se prema medicinskoj, socijalnoj indikaciji ili prije započinjanja određene aktivnosti ili promjene okolnosti življenja.3<1% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva301svi učenici koji imaju potrebu zapregledom prema zdravstvenoj indikaciji 
 
224
PROBIRI (SKRININZI)
Skrininzi za čitavu populaciju 
Skrininzi se provode u sklopu preventivnih pregleda ili kao samostalna aktivnost, a uključuju ciljani pregled, interpretaciju nalaza te prema indikaciji upućivanje na kontrolni pregled radi praćenja, obrade i liječenja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poremećaji rasta i razvojaUčenici i studenti pri svakom sistematskom i ciljanom sistematskom pregledu u osnovnoj školi (uključujući pregled u trećem i šestom razredu), srednjoj školi te na studijumjerenje TM i TV, ITM690% (6 generacija učenika i 1 generacija studenata)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva151svi učenici u predviđenoj generaciji 
 
448
Refrakcijske anomalijeUčenici i studenti pri svakom sistematskom pregledu u osnovnoj školi, srednjoj školi te na studijuProcjena oštrine vida Snellenovim tablicama690% (4 generacije učenika i 1 generacija studenata)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva101svi učenici u predviđenoj generaciji 
 
672
Poremećaji vida na bojeUčenici pri ciljanom sistematskom pregledu u trećem razredu osnovne škole i sveobuhvatnom pregledu studenata prve godine studijaProcjena sposobnosti raspoznavanja boja Ishiharinim tablicama690% (1 generacija učenika i 1 generacija studenata)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva101svi učenici u predviđenoj generaciji 
 
672
AnemijaUčenici pri sveobuhvatnom sistematskom za upis u prvi razred osnovne školeInterpretacija nalaza hemoglobina (feritin)5100% (1 generacija učenika)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva101svi učenici u predviđenoj generaciji 
 
672
HipertenzijaUčenici i studenti pri svakom sistematskom pregledu u osnovne škole, srednje škole te na studijuMjerenje tlaka690% (4 generacije učenika i 1 generacija studenata)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva101svi učenici u predviđenoj generaciji 
 
672
ProteinurijaUčenici pri sveobuhvatnom sistematskom za upis u prvi razred osnovne škole.Interpretacija nalaza urina (test-trakom ili biokemijski nalaz)6100% (1 generacija učenika)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva101svi učenici u predviđenoj generaciji 
 
672
SkoliozaUčenici pri sveobuhvatnom sistematskom pregledu u osnovnoj školi (uključujući pregled u šestom razredu) i srednjoj školiTest pretklona690% (5 generacija učenika)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva151svi učenici u predviđenoj generaciji 
 
448
Oštećenje sluhaUčenici u sedmom ili osmom razredu osnovne školeAudiometrija480% (1 generacija učenika)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva251svi učenici u predviđenoj generaciji 
 
268
GušavostUčenici i studenti pri sveobuhvatnom sistematskom pregledu u osnovnoj školi, srednjoj školi te na studijuPregled štitnjače690% (4 generacije učenika i 1 generacija studenata)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva51svi učenici u predviđenoj generaciji 
 
1344
Poremećaji u spolnom sazrijevanjuUčenici i studenti pri sveobuhvatnom sistematskom pregledu u osnovnoj školi, srednjoj školi te na studijuSpolni razvoj po Tanneru, orhidometrija, podaci o menstruacijskom ciklusu i vanjski pregled spolovila690% (4 generacija učenika i 1 generacija studenata)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva81svi učenici u predviđenoj generaciji 
 
840
VarikokelaUčenici i studenti pri sveobuhvatnom sistematskom pregledu u osnovnoj školi, srednjoj školi te na studijuPregled testisa645% (dječaci u 4 generacije učenika i mladići u 1 generaciji studenata)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva81svi učenici u predviđenoj generaciji 
 
420
Smetnje ponašanja, socijalizacije i prilagodbe na školuUčenici u drugom polugodištu prvog i petog razreda osnovne škole, prvom polugodištu osmog razreda osnovne škole i drugom polugodištu prvog razreda srednje školeIntervju s razrednikom690% (3 generacije učenika)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva151svi učenici u predviđenoj generaciji 
 
448
Procjena KEP-indeksa (zubna putovnica)Djeca pri pregledu za upis u prvi razred osnovne škole, učenici šestog razreda osnovne školeKEP-indeks prema upitniku za nadležnog stomatologa («Zbuna putovnica«690% (2 generacije učenika)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva151svi učenici u predviđenoj generaciji 
 
448
Rizične navike i ponašanje (pušenje, alkohol, psihoaktivne droge, spolno ponašanje)Učenici i studenti pri svakom sistematskom pregledu u osnovnoj školi, srednjoj školi te na studiju počevši od petog razreda osnovne školeIntervju i / ‌‌ili anketiranje690% (3 generacije učenika i 1 generacija studenata)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva151svi učenici u predviđenoj generaciji 
 
448
Mentalno zdravljeUčenici i studenti pri svakom sistematskom pregledu u osnovnoj školi, srednjoj školi te na studiju počevši od petog razreda osnovne školeAnketiranje učenika570% (1 generacija učenika i 1 generacija studenata)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva151svi studenti 1. godine u predviđenoj generacijisvi učenici u predviđenoj generaciji 
448
Skrining (probir)Učenici i studenti prema indikacijiintervju i skrining55% (sve generacije učenika i studenata)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva151prema indikacijiprema indikaciji 
448
Skrininzi koji se preporučuju u učenika i studenata s rizikom 
Skrininzi se provode u sklopu preventivnih pregleda ili kao samostalna aktivnost, a uključuju ciljani pregled, interpretaciju nalaza te prema indikaciji upućivanje na kontrolni pregled radi praćenja, obrade i liječenja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HiperkolesterolemijaUčenici s osobnim i obiteljskim rizikomInterpretacija nalaza kolesterola u serumu3<1% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva81Prema medicinskoj indikacijisvi učenici s rizikom 1x u 3 godinesvi učenici s rizikom 1x godišnje840
Oštećenje sluhaUčenici s čestim upalama uha, podacima o smetnjama sluha, zvučnim traumama i pri izboru školovanja i zanimanjaAudiometrija (individualna, jasan zvuk)3<1% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva251Prema medicinskoj indikacijisvi učenici s rizikom 1x u tijeku školovanjasvi učenici s rizikom 1x u 4 godine;268
Eksperimentiranje sa psihoaktivnim drogamaUčenici i studenti s rizikom za zlouporabu prema stručnim kriterijimaAnaliza urina test-trakom2<1% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva101Prema medicinskoj indikacijisvi učenici s rizikom 1x u 3 godinesvi učenici s rizikom 1x godišnje672
Spolna aktivnostSpolno aktivne djevojke i mladićiIntervju i savjetovanje (broj partnera, kontracepcija, spolne bolesti, Papanicolau-test)6<1% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva151Prema medicinskoj indikacijisvi učenici s rizikom 1x u 3 godinesvi učenici s rizikom 1x godišnje448
Poremećaji hranjenjaučenici i studenti s rizikom prema stručnim kriterijimaIntervju3<1% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva81Prema medicinskoj indikacijisvi učenici s rizikom 1x u 3 godinesvi učenici s rizikom 1x godišnje840
Specifični skrining na zarazne bolesti (ušljivost, svrab...)Učenici i studenti s rizikomIntervju i pregled4<1% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva101Prema medicinskoj indikacijisvi učenici s rizikom 1x u 3 godinesvi učenici s rizikom 1x godišnje672
specifični skrining prema indikacijiUčenici i studenti s rizikomIntervju i pregled6<1% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva201Prema medicinskoj indikacijisvi učenici s rizikom 1x godinesvi učenici s rizikom 1x godišnje336
Opservacija učenika u razreduUčenici i studenti prema indikacijiPraćenje učenika ili studenta tijekom nastavnog procesa5<1% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva601Prema medicinskoj indikacijisvi učenici s rizikom 1x godišnjesvi učenici s rizikom 1x godišnje112
UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENOG STANJA I SPOSOBNOSTI ZA SUDJELOVANJE U NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
Pregled u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja i sposobnosti za prilagodbu programa tjelesne i zdravstvene kulture onih učenika koji iz zdravstvenih razloga ne mogu ostvariti redoviti programUčenici koji iz zdravstvenih razloga ne mogu ostvariti redoviti programKlinički pregled, uvid i nadopuna dijagnostičkih nalaza i savjetovanje s profesorom tjelesne i zdravstvene kulture3<1% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva351svi učenici koji zatraže prilagodbu nastave tjelesne i zdravstvene kulture 
 
192
Praćenje onih učenika koji iz zdravstvenih razloga ne mogu pratiti redoviti program tjelesne i zdravstvene kultureUčenici koji iz zdravstvenih razloga ne mogu pratiti redoviti programKontrolni pregled, nadopuna anamneze i medicinske dokumentacije3<1% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva351svi učenici koji zatraže prilagodbu nastave tjelesne i zdravstvene kulture 
 
192
Timska sinteza za prilagodbu programa tjelesne i zdravstvene kultureUčenici koji iz zdravstvenih razloga ne mogu ostvariti redoviti programU suradnji s profesorom tjelesne i zdravstvene kulture definiranje posebnog programa tjelesne i zdravstvene kulture za pojedinačne slučajeve kada postojeći programi nisu primjereni1<1% od ukupno pregledanih radi prilagodbe programa tjelesne i zdravstvene kulturedoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva601učenici sa složenijom kliničkom slikom 
 
 
Pregled prije započinjanja bavljenja sportskom aktivnošću u školskim sportskim klubovimaUčenici koji se namjeravaju započeti baviti sportskom aktivnošću u školskim sportskim klubovimaKlinički pregled, uvid i nadopuna dijagnostičkih nalaza u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja, sposobnosti i kontraindikacija za određenu vrstu sporta u školskim sportskim klubovima.42% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva401učenici sa zdravstvenim teškoćama koji treniraju u školskim sportskim klubovimasvi učenici koji treniraju u školskim sportskim klubovima 
168
Pregled prije natjecanja u školskim sportskim klubovimaSudionici natjecanja u školskim sportskim klubovimaKontrolni pregled samo za sudionike natjecanja42% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva401svi učenici koji sudjeluju u školskim sportskim natjecanjima 
 
168
MJERE ZAŠTITE OD ZARAZNIH BOLESTI
Cijepljenje i docjepljivanjeprema propisanom programu cijepljenjaCijepljenje i docjepljivanje koje uključuje i namjenski pregled u svrhu utvrđivanja kontraindikacija, priprema i aplikacija cjepiva****51 generacija učenikadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva 
 
 
 
 
 
Ciljani pregled prije cijepljenja (prema indikaciji)Učenici i studentiPregled u kojem nije obavljeno cijepljenje. Kod učenika i studenata koji su pristupili cijepljenju, pregled je uključen u uslugu cijepljenja3<1% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva151svi učenici i studenti prema indikacijisvi učenici / ‌‌studenti s indikacijom 1x godišnjesvi učenici s indikacijom 1x godišnje448
Kontrolni pregled nakon cijepljenjaUčenici i studentiPregled u slučaju nuspojava3<1% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva301svi učenici i studenti prema indikacijisvi učenici / ‌‌studenti s indikacijom 1x godišnjesvi učenici s indikacijom 1x godišnje224
Prijava nuspojaveUčenici i studentiPrijava3<1% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva251svi učenici i studenti prema indikacijisvi učenici / ‌‌studenti s indikacijom 1x godišnjesvi učenici s indikacijom 1x godišnje268
Edukacija i informiranje učenika, studenata i roditelja koji odbijaju / ‌‌odgađaju cijepljenje obveznim cjepivimaUčenici, studenti i roditeljiSavjetovanje, protokoliranje (pozivi, razgovori, evidentiranje)3<1% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva301svi roditelji koji odbijaju / ‌‌odgađaju cijepljenje 
 
224
Cijepljenje i docjepljivanje kao nadoknada iz prethodnog razdobljaUčenici i studenti koji prethodno nisu u potpunosti procijepljeni 
52% učenika svih generacijadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva151svi učenici / ‌‌studenti koji nisu prethodno u potpunosti procijepljeni 
 
448
Obvezna dodatna cijepljenja učenika i studenata s rizikom prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolestiUčenici i studenti s rizikomCijepljenje i docjepljivanje koje uključuje i namjenski pregled u svrhu utvrđivanja kontraindikacija3<1% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva151svi učenici pod rizikom 
 
448
Dodatna cijepljenja učenika i studenata s rizikom (HPV, krpeljni meningoencefalitis, hepatitis B, pneumokok, gripa)Učenici i studenti s rizikomCijepljenje i docjepljivanje koje uključuje i namjenski pregled u svrhu utvrđivanja kontraindikacija3<1% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva101učenici pod rizikom za koje je školski liječnik postavio indikacijusvi učenici pod rizikom 
672
Izdavanje podataka o cjepnom statusubivši učenici i studentiIsključivo za potrebe koje nisu predviđene kao dio redovnih aktivnosti (ne uključuje redovne potvrde)2<1% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva151Zbog potrebe (posao, putovanje) bivših učenika i studenata 
 
448
Sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolestiUčenici i studenti izloženi kontaktu s oboljelima od zarazne bolestiKontrolni pregled prilikom pojave neke zarazne bolesti u školi i studentskom domu i poduzimanje manjih protuepidemijski intervencija.3<1% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva201svi učenici pod rizikomu suradnji s epidemiološkom službom 
336
ZAŠTITA I UNAPRJEĐENJE ŠKOLSKOG OKRUŽENJA
Kontrola okolišno-higijenskih uvjeta u školiUčenici osnovnih i srednjih škola, redoviti studentiNadzor uvjeta rada i boravka u školi jednom godišnje. Osobitu pozornost treba posvetiti komunalno-higijenskim uvjetima (osvjetljenje, zračnost, sanitarije, opskrba vodom i dr.).43% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva6021x u 2 godine1x godišnje2x godišnje112
Kontrola nad prehranom učenika i studenataUčenici osnovnih i srednjih škola, redoviti studentiNadzor školskih kuhinja i jelovnika prema propisanim nacionalnim standardima43% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva6021x u 2 godine1x godišnje2x godišnje112
Posebni program za djecu sa zdravstvenim poteškoćama koja zahtijevaju poseban plan prehraneUčenici i studenti kojima je zbog zdravstvenih poteškoća nužan poseban plan prehraneSudjelovanje pri izradi jelovnika za djecu s posebnim potrebama, edukacija nastavnog i nenastavnog osoblja3<1% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva251Za djecu s teškoćama u razvoju 
 
268
Kontrola uvjeta obrazovanja za djecu i studente s teškoćama u razvojuUčenici i studenti s posebnim potrebamaNadzor nad uvjetima za život i rad, a osobito sigurnosnim uvjetima kretanja za djecu i mlade s posebnim potrebama610% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva4011x u 2 godine1x godišnje2x godišnje168
SAVJETOVALIŠNI RAD
Savjetovanje učenika i studenata s teškoćama u psihofizičkom razvojuučenici osnovnih i srednjih škola, redoviti studentiSavjetovanje učenika ili studenata o mogućnostima individualizirane prilagodbe uvjeta školskog okruženja i obrazovnog programa obzirom na specifičnosti teškoća410% % (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva6013 sata / ‌‌tjedan7,5 sati na tjedan13 sati / ‌‌tjedan112
Savjetovanje učenika i studenata s problemima učenjaUčenici osnovnih i srednjih škola, redoviti studentiRad s učenicima i studentima sa školskim neuspjehom, te praćenje uspješnosti savladavanja obrazovnog programa45% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva6013 sata / ‌‌tjedan7,5 sati na tjedan13 sati / ‌‌tjedan112
Savjetovanje u svrhu očuvanja i unaprjeđenja zdravlja i zdravijeg načina životaUčenici osnovnih i srednjih škola, redoviti studentiRad s učenicima i studentima u rješavanju najčešćih zdravstvenih i psihosocijalnih problema te usmjeravanje k usvajanju zdravijih navika i stavova.58% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva6013 sata / ‌‌tjedan7,5 sati na tjedan13 sati / ‌‌tjedan112
Savjetovanje učenika i studenata o očuvanju i unaprjeđenju reproduktivnog zdravljaUčenici osnovnih i srednjih škola, redoviti studenti, osobito spolno aktivni adolescentiSavjetovališni rad s mladima i studentima o odnosima među spolovima, usvajanju odgovornog spolnog ponašanja te uporabi kontracepcije43% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva6013 sata / ‌‌tjedan7,5 sati na tjedan13 sati / ‌‌tjedan112
Savjetovanje učenika i studenata s rizicima po zdravljeUčenici osnovnih i srednjih škola, redoviti studentiSavjetovališni rad s mladima i studentima s rizicima po zdravlje, kao što su problemi u ponašanju, uporaba nedozvoljenih sredstava i sredstava ovisnosti, maloljetnička delikvencija43% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva6013 sata / ‌‌tjedan7,5 sati na tjedan13 sati / ‌‌tjedan112
Savjetovanje učenika i studenta s kroničnim poremećajima zdravljaUčenici osnovnih i srednjih škola, redoviti studentiSavjetovališni rad s mladima i studentima s kroničnim poremećajima zdravlja i invaliditetom, praćenje zdravstvenog stanja i funkcioniranja, posebno u školskom okruženju43% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva6013 sata / ‌‌tjedan7,5 sati na tjedan13 sati / ‌‌tjedan112
Savjetovanje učenika i studenata o očuvanju i unaprjeđenju mentalnog zdravljaUčenici osnovnih i srednjih škola, redoviti studentiSavjetovališni rad s mladima i studentima o najčešćim problemima mentalnog zdravlja (stres, depresija, anksioznost, nedostatak samopouzdanja i samopoštovanja i dr.).45% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva6013 sata / ‌‌tjedan7,5 sati na tjedan13 sati / ‌‌tjedan112
Savjetovanje učenika i studenata po odabiru budućeg zanimanjaučenici osnovnih i srednjih škola, redoviti studentiSavjetovanje učenika ili studenata uz profesionalnu orijentaciju420% učenika osmog razreda osnovne škole i 5 % ostalih učenika i studenatadoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva6013 sata / ‌‌tjedan7,5 sati na tjedan13 sati / ‌‌tjedan112
Savjetovanje i konzultacije s stručnim suradnicima škole / visokoškolske ustanove i nastavnicimaUčitelji, profesori i stručni suradnici u osnovnim i srednjim školamaProvodi se kao dio svakog sistematskog i drugog preventivnog pregleda u svrhu praćenja i zdravstvenog nadzora svih učenika45% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva6013 sata / ‌‌tjedan7,5 sati na tjedan13 sati / ‌‌tjedan112
Savjetovanje roditelja / ‌‌starateljaU svrhu rješavanja aktualnih problema u vezi sa školom, ponašanjem, sazrijevanjem te odnosima u obiteljiIntervju, savjet, primjena odgovarajućih stručnih intervencija.45% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva6013 sata / ‌‌tjedan7,5 sati na tjedan13 sati / ‌‌tjedan112
Savjetovanje obiteljiU svrhu rješavanja aktualnih problema u vezi sa školom, ponašanjem, sazrijevanjem te odnosima u obiteljiIntervju, savjet, primjena odgovarajućih stručnih intervencija.43% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva6013 sata / ‌‌tjedan7,5 sati na tjedan13 sati / ‌‌tjedan112
Kratki savjet ili konzultacija s liječnikom 
Intervju, kratki savjet43% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine** 
1513 sata / ‌‌tjedan7,5 sati na tjedan13 sati / ‌‌tjedan448
Kratki savjet ili konzultacija sa sestrom 
kratki savjet43% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine** 
1013 sata / ‌‌tjedan7,5 sati na tjedan13 sati / ‌‌tjedan672
Telefonski poziv 
kratki savjet43% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva1013 sata / ‌‌tjedan7,5 sati na tjedan13 sati / ‌‌tjedan672
AKTIVNA SKRB
Aktivna skrb i savjetovanje učenika i studenata s akutnim poremećajima zdravlja, a posebno onih koji se školuju izvan mjesta prebivalištaUčenici i studenti s akutnim bolestima i poremećajima zdravljaPraćenje i kontrola te utvrđivanje potrebnih mjera zdravstvene zaštite u odgoju i obrazovanju31% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva602Za sve učenike s akutnim bolestima i poremećajima zdravlja 
 
2
Aktivna skrb i savjetovanje učenika i studenata s kroničnim poremećajima zdravljaUčenici i studenti s kroničnim bolestima i poremećajima zdravljaPraćenje učenika i studenata koji boluju od kroničnih poremećaja zdravlja u odnosu na zdravstveno stanje i sposobnosti te potrebne mjere zdravstvene zaštite u odgoju i obrazovanju kao i praćenje uspješnosti savladavanja obrazovnog programa31% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva602Za sve učenike s kroničnim bolestima i poremećajima zdravlja 
 
112
Aktivna skrb i savjetovanje učenika i studenta s rizicima po zdravljeUčenici i studenti s rizicima po zdravlje i rizičnim ponašanjemUočavanje i prepoznavanje djece i mladih s rizicima po zdravlje i poremećajima ponašanja (prekomjerna tjelesna težina, sklonost ovisničkom ponašanju – konzumiranju alkohola, eksperimentiranju s psihoaktivnim drogama, sklonost promiskuitetnom ponašanju, bijeg od kuće, izbjegavanje nastave, maloljetničkoj delikvenciji i dr.). Individualni savjetovališni i zdravstveno-odgojni rad, suradnja sa stručnim službama škole, s obitelji djeteta, adolescenta ili studenta te centrima za socijalni rad.31% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva602Za sve učenike s rizicima po zdravlje i rizičnim ponašanjem 
 
112
Aktivna skrb o učenicima s teškoćama u psihičkom ili fizičkom razvojuUčenici s teškoćama u psihičkom ili fizičkom razvojuRegistracija i evidencija učenika koji su zbog ometenosti u psihičkom ili fizičkom razvoju razvrstani po stručnim komisijama zdravstva i prosvjete ili socijalne skrbi. Za svu djecu integriranu u redovne škole ili polaznike specijalnih škola nužna je stalna suradnja sa stručnim službama škole u svrhu praćenja zdravstvenog stanja i sposobnosti djeteta te uspješnosti savladavanja predviđenog odgojno-obrazovnog programa.31% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva602Za učenike s teškoćama u razvoju 
 
112
Dijagnostička obrada upućivanjem u primarni laboratorijUčenici i studenti u skrbiPropisivanje uputnice sukladno propisanim skrininzima i prema indikaciji1prema indikacijidoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva21Učenici i studenti u skrbi
Dijagnostička obrada upućivanjem na sekundarnu razinu zdravstvene zaštiteUčenici i studenti u skrbiPropisivanje uputnice za SKZZ prema indikaciji1prema indikacijidoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva21Učenici i studenti u skrbi
ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROMICANJE ZDRAVLJA

Zdravstveni odgoj za učenike i studente prema definiranim temama:

Pravilno pranje zuba po modelu – 1. razred osnovne škole

Skrivene kalorije – III. razred osnovne škole

Promjene vezane uz pubertet i higijena – V. razred osnovne škole

Utjecaj spolno prenosivih bolesti na reproduktivno zdravlje – 1. razred srednje škole

Zaštita reproduktivnog zdravlja – II. razred srednje škole

Učenici osnovnih i srednjih školaZdravstveni odgoj se u pravilu provodi u školi, a metode su predavanja, rasprava, radionica, intervju, rad u malim grupama, parlaonica, tribina, edukacija vršnjaka. ****670% (6 generacija učenika)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva1201za sve učenike prema programu Zdravstvenog odgoja 
 
56
Prema zahtjevima i indikacijama kao zasebna aktivnost i / ‌‌ili integrirana u sistematske preglede i cijepljenjaUčenici osnovnih i srednjih škola, studentiZdravstveni odgoj se u pravilu provodi u školi, a metode su predavanja, rasprava, radionica, intervju, rad u malim grupama, parlaonica, tribina, edukacija vršnjaka.2<1% (sve generacije učenika, cca. 500000)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva1202 
prema potrebama uz sistematske preglede 
56
Zdravstveni odgoj za roditeljeRoditelji učenika prvog, petog i osmog razreda osnovnih škola i prvog razreda srednjih školaSudjelovanje na roditeljskim sastancima. Sudjelovanje doktora roditeljskom sastanku u petom i osmom razredu osnovne škole u svezi s problemima sazrijevanja i izbora zvanja, te u prvom razredu srednje škole.2<1% (4 generacije učenika)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva1202 
u petim i osmim razredimau prvim, petim i osmim razredima osnovne škole te u prvom, razredu srednje škole56
Zdravstveni odgoj za radnike školeČlanovi Učiteljskog vijećaRad na stručnoj izobrazbi prosvjetnih djelatnika u svrhu unaprjeđivanja rješavanja specifične zdravstvene problematike. Sudjelovanje na Nastavničkom vijeću jednom godišnje.2<1% (12 generacija učenika)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva1202 
1x godišnje po školi 
56
UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI RADI PRIMJERENOG OBLIKA ŠKOLOVANJA
Pregled i procjena psihofizičke sposobnostiDjeca i studenti s psihofizičkim poteškoćama i poremećajimaUtvrđivanje zdravstvenog stanja i psihofizičkih sposobnosti310% populacije u skrbidoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva601Za učenike i studente s teškoćama u razvoju i utjecajnim zdravstvenim teškoćama 
 
112
Dodatni ciljani pregledi za primjereni oblik školovanjaDjeca i studenti s psihofizičkim poteškoćama i poremećajimaProvodi se u tijeku postupka ciljano za utvrđivanje specifičnih stanja i poremećaja310% populacije u skrbidoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva301Za učenike i studente s teškoćama u razvoju i utjecajnim zdravstvenim teškoćama 
 
224
Timska sintezaTimovi stručnjakaKonzultacija, rasprava, diferencijalno dijagnostički postupci310% populacije u skrbidoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva301Za učenike i studente s teškoćama u razvoju i utjecajnim zdravstvenim teškoćama 
 
224
Ekspertiza o primjerenom programu školovanjaDjeca i studenti s psihofizičkim poteškoćama i poremećajimaSinteza nalaza i postupaka te konačna ekspertna procjena stanja310% populacije u skrbidoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva1201Prema potrebi 
 
56
Upisivanje završnog rješenja o primjerenom programuDjeca i studenti s psihofizičkim poteškoćama i poremećajimaupisivanje310% populacije u skrbidoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva101Za učenike i studente s teškoćama u razvoju i utjecajnim zdravstvenim teškoćama 
 
672
Rad u povjerenstvima Ureda državne / ‌‌gradske uprave i povjerenstvima sveučilišta ili veleučilištaučenici / ‌‌studenti sa psihofizičkim teškoćama i poremećajimasjednica povjerenstva310% populacije u skrbidoktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva4 sata po održanom povjerenstvu1za učenike s teškoćama, prema potrebi 
 
 
OSTALE AKTIVNOSTI
Planiranje mjera i aktivnosti prema predviđenom programu radaPopulacija u skrbi i suradnici u provođenju mjeraOrganizacija i planiranje godišnjih, mjesečnih i tjednih aktivnosti te usuglašavanje s ostalim sudionicima.3<1% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva6011x mjesečno 
 
112
Priprema pojedinih aktivnostiPopulacija u skrbi i suradnici u provođenju mjeraPriprema edukacijskih materijala (letaka), odgovarajućih metodskih jedinica, edukacije edukatora, izjave za medije, web-novosti3<1% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva18011x mjesečno 
 
37
Priprema stručnog teksta za objavljivanje u medijimaPopulacija u skrbi i suradnici u provođenju mjeraPriprema i izrada stručnih tekstova3<1% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva12011x mjesečno 
 
56
Priprema za sudjelovanje u radijskim i TV emisijamaPopulacija u skrbi i suradnici u provođenju mjerapriprema3<1% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva12011x mjesečno 
 
56
Suradnja i koordinacija na razini primarne zdravstvene zaštite i s ostalim sudionicima u zdravstvenoj zaštiti, socijalnoj skrbi i drugim sektorimaZdravstveni djelatnici uključeni u zbrinjavanje učeničke populacije u skrbi, djelatnici centara za socijalnu skrbKoordinacija, suradnja i obavještavanje na razini službi primarne zdravstvene zaštite, a po potrebi i s ostalim zdravstvenim radnicima, socijalnim radnicima i drugim suradnicima.3<1% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva202 
1x mjesečno 
336
Registriranje, evidentiranje, evaluacija i izvještavanjePopulacija u skrbiRegistriranje i evidentiranje djece i mladeži u skrbi u svrhu planiranja rada i aktivnosti. Godišnje izvješćivanje i evaluacija rada i aktivnosti te analiza zdravstvenog stanja djece u skrbi, prema važećim propisima.3<1% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva18011x mjesečno 
 
37
MJERE LIJEČENJA I REHABILITACIJE
Dijagnostika i liječenje učenika i studenata koji se školuju izvan mjesta prebivalištaUčenici i studenti s akutnim bolestima i poremećajima zdravlja kojizbog školovanja imaju boravište izvan mjesta prebivalištaAnamneza, pregled, dijagnostika i liječenje uključujući propisivanje lijekova na recept -prema smjernicama struke4100% učenika i studenata koji zbog školovanja imaju boravište izvan mjesta prebivališta (cca. 24.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva403Za sve učenike s akutnim bolestima i poremećajima zdravlja 
 
168
Prva pomoć do dolaska hitne pomoćiSvima kojima je potrebna, a nalaze se u neposrednoj blizini ordinacijePrema utvrđenim potrebama i algoritmima struke3<1% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva601Za sve učenike osnovnih i srednjih škola 
 
112
B. DODATNI PROGRAM MJERA
 
 
EKG3<1% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva503I00-I52 
 
134
 
 
Spirometrija3<1% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva403J20-J99, C34 
 
168
 
 
Rinoskopija3<1% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva303J00-J06, J30-J39, C30-C32, C76, D03, D04, D10, D14, D17, D23, D37, D38, S00-S09, T16-T18 i Q30 
 
224
 
 
Otoskopija3<1% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva303H60-H75 
 
224
 
 
Ispiranje zvukovoda3<1% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva303H61 
 
224
 
 
Oftalmoskopija3<1% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva303H00-H59 
 
224
 
 
Dermatoskopija3<1% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva403L00-L99 
 
168
 
 
Uzimanje mikrobioloških uzoraka (nosa, uha, grla, uretre)3<1% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva303A00-R99 
 
224
 
 
Digitorektalni pregled3<1% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva303K00-K93 
 
224
 
 
Glukometrija3<1% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva303E10-E16 
 
224
 
 
Adheoliza prepucija3<1% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva303N47 
 
224
 
 
Pregled ultrazvukom pojedinog organskog sustava3<1% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva603A00-T98 
 
112
 
 
opskrba površinskih manjih rana uključujući šivanje, postavljanje steristripa i previjanje3<1% (sve generacije učenika i studenata, cca. 612.000 osoba)doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine**prvostupnica / ‌‌prvostupnik sestrinstva401S00-T14 
 
168
* Pregled uključuje: uzimanje i nadopunu općih podataka, osobnu, socijalnu i obiteljsku anamnezu, prikupljanje i uvid u medicinsku dokumentaciju, intervju s razrednikom o prilagodbi na predmetnu nastavu, cjeloviti somatski pregled. Uvid u dosadašnju medicinsku dokumentaciju i osobna anamneza: kronične bolesti, preboljele bolesti, preosjetljivosti, operacije, prehrana, izvanškolske aktivnosti, dob menarhe / polucije, menstruacijski ciklus. Razgovor s razrednikom o prilagodbi na predmetnu nastavu: uzimanje podataka o školskom uspjehu, svladavanju školskog gradiva, smetnjama ponašanja i socijalizaciji; Cjeloviti somatski pregled: mjerenje TM / TV / ITM, krvni tlak / puls; ispitivanje oštrine vida Snellenovim tablicama, inspekcija kože, Cover-test, vanjski pregled nosa, pregled usne šupljine i zuba, utvrđivanje odstupanja u glasu i govoru, palpacija štitne žlijezde, auskultacija srca, pregled spolovila i utvrđivanje spolnog razvoja prema Tanneru i Praderu, pregled periferne cirkulacije, tjelesnog držanja i strukturnih deformacija kralježnice, ostali ciljani pregledi prema indikaciji.
**doktor medicine, specijalist školske i adolescentne medicine: specijalist školske medicine – prethodni naziv specijalizacije
***Nivo nužnosti: 1 – obvezno se provode na primarnoj razini zdravstvene zaštite (djelatnost preventivno – odgojnih mjera školske djece i studenata); nivo nužnosti 2 – provodi se na primarnoj razini zdravstvene zaštite u slučaju dostatnih ljudskih kapaciteta; nivo nužnosti 3 – provodi se u slučaju osiguranih dodatnih izvora financiranja odnosno ljudskih i materijalnih resursa koji uz potpunu provedbu 1. i 2. nivoa nužnosti ostavlja prostora i za ove mjere.
****Specifičnost različitih postupaka definirana je šifrarnikom postupaka1.9 PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U SPECIFIČNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI RADNIKA

Medicina rada
MJERANAZIV POSTUPKAPOPULACIJAOBUHVAT (%)Procjena broja provedenih postupaka godišnje u RH – 1: 1-100; 2: 100-1.000; 3: 1.000-10.000; 4: 10.000-30.000; 5: 30.000-50.000; 6: više od 50.000IZVRŠITELJ – nositelj tima, specijalista određene medicinske grane*SURADNICI – svi ostali djelatnici koji sudjeluju u direktnom (neposrednom) provođenju postupkaPotrebno VRIJEME izvršitelja za PROVOĐENJE POSTUPKA (u minutama)Potrebno VRIJEME suradnika za PROVOĐENJE POSTUPKA (u minutama)Specifikacija nivoa nužnosti provođenja postupka: 1 – neophodno; 2 – optimalno; 3 – nadstandardObrazloženje nivoa nužnosti: 1 – neophodnoObrazloženje nivoa nužnosti: 2 – optimalnoObrazloženje nivoa nužnosti: 3 – nadstandardBroj optimalno provedenih postupaka po timu u mjesec dana
Preventivni pregledi radnika s obzirom na radne uvjete te opasnosti, štetnosti i napore pri obavljanju poslova 
Prethodni pregled radnika prije zaposlenja na poslovima s posebnim uvjetima rada, te kod premještaja na te poslovePo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima rada.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1006doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine rada / ‌‌specijalist medicine rada / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i eventualno psiholog*35351u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) 
 
252
Poslovi koji zahtijevaju odgovornost za sigurnost drugih i okolišaPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima rada.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1005doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine rada / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i psiholog*35351u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) 
 
252
Rukovanje i upravljanje strojevima i uređajima na mehanizirani pogon na kojima se ne može primijeniti zaštita od mehaničkih opasnostiPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima rada.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1004doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine rada / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i psiholog*35351u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) 
 
252
Upravljanje i rukovanje samohodnim strojevima na mehanizirani pogonPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima rada.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1004doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine rada / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i psiholog*35351u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) 
 
252
Rukovanje uređajima na postrojenju za dobivanje i preradu sirove nafte i plinaPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima rada.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i psiholog*35351u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) 
 
252
Rukovanje kotlovskim postrojenjima, kompresorskim stanicama i drugim energetskim postrojenjima, stanicama i posudama s komprimiranim plinovimaPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima rada.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i psiholog*35351u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) 
 
252
Signalista – vezivanje tereta, davanje upozorenja pri radu s dizalicom, usmjeravanje prometa, davanje upozorenja na opasnost i dr.Po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima rada.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i psiholog*35351u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) 
 
252
Rukovanje uređajima na postrojenjima za uskladištenje i preradu lakozapaljivih i eksplozivnih tekućina i plinovaPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima rada.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1004doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i psiholog*35351u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) 
 
252
Rukovanje uređajima za opskrbu zrakom radnika u rudnicima, kesonima i pri obavljanju ronilačkih poslovaPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima rada.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i psiholog*35351u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) 
 
252
Montaža, održavanje i ispitivanje električnih instalacija, uređaja i postrojenja napona većeg od 250 V i napona 220 V s posebnim zahtjevimaPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima rada.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1004doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i psiholog*35351u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) 
 
252
Izrada eksploziva i rukovanje eksplozivom (svi poslovi u procesu izrade baruta i drugih eksploziva, pakiranje, skladištenje i manipulacija u primjeni, uključivo i poslovi pomoćnika palioca mina)Po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima rada.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i psiholog*35351u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) 
 
252
Rad na poslovima vozača kojima je to osnovno zanimanje – Pregled radnika koji sudjeluju u javnom prometuPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima rada.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1005doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i psiholog*35351u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10), Pravilnikom o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače (NN 137 / ‌‌15 ), Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače (NN 132 / ‌‌17) 
 
252
Rad na visiniPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima rada.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1004doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i psiholog*40351u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) 
 
235
Upravljanje dizalicama na mehanizirani pogonPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima rada.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i psiholog*40351u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) 
 
235
Građevinsko-montažni poslovi na podizanju skela, postavljanja oplata i ogradaPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima rada.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i psiholog*40351u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) 
 
235
Ronilački posloviPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima rada.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1002doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i psiholog*40351u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) 
 
235
Vatrogasci* (posebni propis)Prema odredbama posebnih propisaObavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i psiholog*35351temeljem Zakona o vatrogastvu (NN 125 / 19) 
 
252
Punjenje i paljenje mina – pirotehničara* (posebni propis)Prema odredbama posebnih propisaObavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1002doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i psiholog*35351temeljem Zakona o humanitarnom razminiranju (NN 153 / ‌‌05, 63 / ‌‌07, 152 / ‌‌08), Odluke o proglašenju zakona o protuminskom djelovanju (NN 110 / ‌‌15 ), Zakona o protuminskom djelovanju (NN 110 / ‌‌15, 118 / 18 i 98 / 19) 
 
252
Rad na poslovima čuvara i zaštitara u privatnoj zaštiti i rad na poslovima privatnog detektiva* (posebni propis)Prema odredbama posebnih propisaObavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1004doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i psiholog*-čuvari medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i psiholog, psihijatar, neurolog, oftalmolog – zaštitari u privatnoj zaštiti35351temeljem Zakona o privatnoj zaštiti (NN 16 / 20), Pravilnika o utvrđivanju opće zdravstvene sposobnosti i posebne sposobnosti zaštitara i privatnog detektiva (NN 5 / ‌‌97), Pravilnika o utvrđivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara u privatnoj zaštiti (NN 38 / ‌‌04, 106 / ‌‌04, 16 / ‌‌11) 
 
252
Pregledi radnika koji rade na željeznici* (posebni propis)Prema odredbama posebnih propisaObavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1004doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i psiholog*35351temeljem Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 63 / 20, Pravilnika o ovlaštenju strojovođa (NN 96 / ‌‌13 74 / ‌‌15, 75 / ‌‌16 i 126 / 19), Pravilnika o popisu poslova izvršnih radnika željezničkog sustava (NN 53 / ‌‌15), Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 63 / 20 ), Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti, načinu i postupku utvrđivanja prisutnosti alkohola, droga i psihotropnih tvari u organizmu izvršnih radnika željezničkog sustava (NN 122 / ‌‌16) 
 
252
Rad na poslovima državnih službenika na poslovima osiguranja u kaznionicama i zatvorima uprave za zatvorski sustav* (posebni propis)Prema odredbama posebnih propisaObavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i psiholog*35351temeljem Pravilnika o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti državnih službenika na poslovima osiguranja u kaznionicama i zatvorima uprave za zatvorski sustav (NN 20 / ‌‌04) 
 
252
Rad na poslovima članova posade pomorskih brodova i brodova unutarnje plovidbe* (posebni propis)Prema odredbama posebnih propisaObavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1004doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i psiholog*35351temeljem Pomorskog zakonika (NN 181 / ‌‌04, 76 / ‌‌07, 146 / ‌‌08, 61 / ‌‌11, 56 / ‌‌13, 26 / ‌‌15 i 17 / 19), Pravilnika o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti (NN 93 / ‌‌07, 107 / ‌‌14), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti (NN 107 / ‌‌14), Pravilnika o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade plovila unutarnje plovidbe (NN 4 / ‌‌16) 
 
252
Rad na poslovima zrakoplovnog osoblja* (posebni propis)Prema odredbama posebnih propisaObavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i psiholog*35351temeljem Zakona o zračnom prometu (NN 69 / ‌‌09, 84 / 11, 54 / 13, 127 / 13 i 92 / ‌‌14), Pravilnika o uvjetima kojima mora udovoljavati pomoćno zrakoplovno osoblje (NN 4 / ‌‌01), Pravilnika o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuje Uredba (EZ) BR. 216 / ‌‌2008 (NN 100 / ‌‌17), Pravilnika o stručnom osposobljavanju, dozvolama, ovlaštenjima i posebnim ovlastima pomoćnog zrakoplovnog osoblja koje obavlja poslove pružanja usluga zrakoplovne meteorologije (NN 153 / ‌‌14) 
 
252
Rad na poslovima pripadnika oružanih snaga* (posebni propis)Prema odredbama posebnih propisa Ministarstva obrane Republike HrvatskeObavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1004doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i psiholog*35351temeljem Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske (NN 73 / ‌‌13, 75 / 15, 50 / 16, 30 / 18 i 125 / 19), Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu (NN 42 / ‌‌14, 134 / 15, 109 / ‌‌16 i 97 / 17) 
 
252
Rad na poslovima policijskih službenika* (posebni propis)Prema odredbama posebnih propisa Ministarstva unutarnjih poslova Republike HrvatskeObavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1005doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine rada u Domu zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatskemedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i psiholog*35351temeljem Zakona o policiji (NN 34 / ‌‌11, 130 / 12, 89 / 14 i 66 / 19), Pravilnika o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne duševne i tjelesne sposobnosti policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova (NN 54 / ‌‌06, 34 / ‌‌07, 4 / ‌‌09)Napomena: važeći posebni propis onemogućava dostupnost zdravstvene zaštite pripadnicima Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske udaljenim od sjedišta Domu zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske zbog čega ih većina ne odlazi na periodične zdravstvene preglede, što je nedopustivo obzirom na rizike na radnim mjestima i ovlaštenja pripadnika. Potrebno je promijeniti predmetni posebni propis. 
252
Poslovi kod kojih je radnik izložen buciPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima rada.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar35351temeljem Zakona o zaštiti od buke (NN 30 / ‌‌09, 55 / ‌‌13, 153 / ‌‌13, 41 / ‌‌16, 114 / 18), Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46 / ‌‌08), Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145 / ‌‌04), Pravilnika o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (NN 91 / ‌‌07) 
 
252
Poslovi kod kojih je radnik izložen vibracijama i potresanju koja se prenose na dio tijela i cijelo tijeloPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima rada.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar40351temeljem Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (NN 155 / ‌‌08) 
 
235
Poslovi kod kojih je radnik izložen povišenom atmosferskom tlakuPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima rada.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1002doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar40351u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) 
 
235
Rad s izvorima ionizirajućih zračenja * (posebni propis)Po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima rada.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1002doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine rada,oftalmologmedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i psiholog*35351Temeljem Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141 / ‌‌13, 39 / ‌‌15, 130 / ‌‌17 i 118 / 18), Pravilniku o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad upodručju izloženosti (NN 66 / ‌‌18), Pravilnika o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 53 / ‌‌18) 
 
252
Poslovi kod kojih je radnik izložen neionizirajućem zračenjuPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima rada.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1002doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar35351temeljem Zakona o zaštiti od neionizirajućih zračenja (NN 91 / ‌‌10 i 114 / 18), Pravilnika o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati radnici koji obavljaju poslove s izvorima neionizirajućeg zračenja (NN 59 / ‌‌16) 
 
252
Poslovi kod kojih je radnik izložen nefibrogenim i organskim prašinama (i prašini umjetnih gnojiva)Po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima rada.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine rada,medicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar35351temeljem Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu (NN 155 / ‌‌08) 
 
252
Poslovi kod kojih je radnik izložen fibrogenim prašinama (i tvrdog metala)Po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima rada.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine rada, radiologmedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar35351u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10), Pravilnikom o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu (NN 155 / ‌‌08) 
 
252
Poslovi kod kojih je radnik izložen dišnim nadražljivcima (kiseline i lužine, ugljični disulfid, pare nafte i derivata, halogeni derivati, benzen i drugi homolozi te nitro – i amino-derivati benzena)Po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima rada.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar35351u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10), Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91 / ‌‌18) 
 
252
Poslovi kod kojih je radnik izložen kemijskim zagušljivcima (ugljični monoksid, cijanovodik)Po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima rada.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar35351u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10), Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91 / ‌‌18) 
 
252
Poslovi kod kojih je radnik izložen olovu, tetraetil-olovuPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima rada.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar35351u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10), Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91 / ‌‌18), Pravilnikom o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i / ‌‌ili mutagenima (NN 91 / ‌‌15) 
 
252
Poslovi kod kojih je radnik izložen niklu i njegovim spojevimaPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima rada.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar35351u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10), Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91 / ‌‌18), Pravilnikom o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i / ‌‌ili mutagenima (NN 91 / ‌‌15) 
 
252
Poslovi kod kojih je radnik izložen krom i njegovi spojeviPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima rada.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar35351u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10), Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91 / ‌‌18), Pravilnikom o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i / ‌‌ili mutagenima (NN 91 / ‌‌15) 
 
252
Poslovi kod kojih je radnik izložen kadmijuPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima rada.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar35351u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10), Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91 / ‌‌18), Pravilnikom o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i / ‌‌ili mutagenima (NN 91 / ‌‌15) 
 
252
Poslovi kod kojih je radnik izložen organskim otapalima (glikoli, pare nafte i derivata, halogeni derivati, benzen i drugi homolozi, te nitro – i amino-derivati benzena)Po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima rada.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar35351u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10), Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91 / ‌‌18), Pravilnikom o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i / ‌‌ili mutagenima (NN 91 / ‌‌15) 
 
252
Poslovi kod kojih je radnik izložen plastičnoj masi i umjetnim smolama (i vinil-klorid-monomer)Po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima rada.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar35351u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10), Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91 / ‌‌18), Pravilnikom o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i / ‌‌ili mutagenima (NN 91 / ‌‌15) 
 
252
Poslovi kod kojih je radnik izložen infektivnim agensimaPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima rada.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1004doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar35351u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10), Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (NN 35 / ‌‌07), Pravilnikom o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (NN 116 / 18) 
 
252
Poslovi kod kojih je radnik izložen pesticidima (organofosforni, karbamatni i drugi pesticidi)Po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima rada.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1004doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar35351u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018) i 125 / 19, Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10), Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91 / ‌‌18), Pravilnikom o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i / ‌‌ili mutagenima (NN 91 / ‌‌15) 
 
252
Poslovi kod kojih je radnik izložen pari i prašini živePo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima rada.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1002doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar35351u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10), Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91 / ‌‌18), Pravilnikom o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i / ‌‌ili mutagenima (NN 91 / ‌‌15) 
 
252
Poslovi kod kojih je radnik izložen i radi s citostaticima* (posebni propis)Po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima rada.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar35351u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10), Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91 / ‌‌18), Pravilnikom o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i / ‌‌ili mutagenima (NN 91 / ‌‌15) 
 
252
Poslovi kod kojih je radnik izložen kancerogenima i / ‌‌ili mutagenima* (posebni propis)Po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima rada.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar35351u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10), Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91 / ‌‌18), Pravilnikom o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i / ‌‌ili mutagenima (NN 91 / ‌‌15) 
 
252
Rad na poslovima obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije* (posebni propis)Po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima rada.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i psiholog*35351u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10), Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91 / ‌‌18), 
 
252
Poslovi kod kojih je radnik izložen profesionalno rijetkim tvarima u RH – mangan, vanadij,berilij, arsen,fosfor, fluor,antimonPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima rada.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1002tim medicine rada, a prema vrsti pregleda hematološko-biokemijski laboratorij, toksikološki laboratorij, specijalisti drugih specijalnostimedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar35351temeljem Zakona o listi profesionalnih bolesti (NN 162 / ‌‌98 i 107 / 07), u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10), 
 
252
Poslovi kod kojih je radnik izložen i radi u nepovoljnoj mikroklimiPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima rada.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar35351u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) 
 
252
Poslovi kod kojih radnik izložen dinamičkim tjelesnim opterećenjima i teškom fizičkom raduPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima rada.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1004doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar35351u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10), Pravilnikom o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42 / ‌‌05) 
 
252
Poslovi kod kojih radnik ima statička tjelesna opterećenjaPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima rada.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar35351u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10), Pravilnikom o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42 / ‌‌05) 
 
252
Poslovi kod kojih radnik radi za videoterminalom* (posebni propis)Po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1004doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar15151u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10), Pravilnikom o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69 / ‌‌05) 
 
588
Poslovi kod kojih radnik ima i noćni rad** (Zakon o radu)Po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1004doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar35351u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10), Pravilnikom o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda noćnih radnika (NN 32 / ‌‌15) 
 
252
Poslovi kod kojih radnik radi na normu*** (smjernice HDMR – HLZ)Po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1004doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar35351u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) + (smjernice HDMR – HLZ) 
 
252
Poslovi kod kojih radnik ima terenski rad*** (smjernice HDMR – HLZ)Po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1004doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar35351u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) + (smjernice HDMR – HLZ) 
 
252
Poslovi koji imaju visoke kognitivne i emocionalne zahtjeve*** (smjernice HDMR – HLZ)Po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1004doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i eventualno psiholog*35351u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) + (smjernice HDMR – HLZ) 
 
252
Poslovi koje radnici ili osobe na radu obavljaju pod zemljomPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1001doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i eventualno psiholog*35351u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) 
 
252
Prethodni pregled osoba za rad u inozemstvu (put, rad i boravak u inozemstvu)Po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima.1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i eventualno psiholog*35351u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) 
 
252
Periodički pregled radnika na poslovima s posebnim uvjetima rada i / ‌‌ili obavezni zdravstveni pregledi po posebnim propisimaPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i / ‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizika1006doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i eventualno psiholog*30251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) 
 
353
Poslovi koji zahtijevaju odgovornost za sigurnost drugih i okolišaPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i / ‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizika1005doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i psiholog*30251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) 
 
353
Rukovanje i upravljanje strojevima i uređajima na mehanizirani pogon na kojima se ne može primijeniti zaštita od mehaničkih opasnostiPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.
Obavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i / ‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizika1004doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i eventualno psiholog*30251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) 
 
353
Upravljanje i rukovanje samohodnim strojevima na mehanizirani pogonPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i / ‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizika1004doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i eventualno psiholog*30251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) 
 
353
Rukovanje uređajima na postrojenju za dobivanje i preradu sirove nafte i plinaPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i eventualno psiholog*30251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) 
 
353
Rukovanje kotlovskim postrojenjima, kompresorskim stanicama i drugim energetskim postrojenjima, stanicama i posudama s komprimiranim plinovimaPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i eventualno psiholog*30251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) 
 
353
Signalista – vezivanje tereta, davanje upozorenja pri radu s dizalicom, usmjeravanje prometa, davanje upozorenja na opasnost i dr.Po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i eventualno psiholog*30251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) 
 
353
Rukovanje uređajima na postrojenjima za uskladištenje i preradu lakozapaljivih i eksplozivnih tekućina i plinovaPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada1004doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i eventualno psiholog*30251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) 
 
353
Rukovanje uređajima za opskrbu zrakom radnika u rudnicima, kesonima i pri obavljanju ronilačkih poslovaPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i eventualno psiholog*30251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) 
 
353
Montaža, održavanje i ispitivanje električnih instalacija, uređaja i postrojenja napona većeg od 250 V i napona 220 V s posebnim zahtjevimaPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada1004doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i eventualno psiholog*30251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) 
 
353
Izrada eksploziva i rukovanje eksplozivom (svi poslovi u procesu izrade baruta i drugih eksploziva, pakiranje, skladištenje i manipulacija u primjeni, uključivo i poslovi pomoćnika palioca mina)Po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i eventualno psiholog*30251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) 
 
353
Rad na poslovima vozača kojima je to osnovno zanimanje – Pregled radnika koji sudjeluju u javnom prometuPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada1005doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i psiholog*30251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10), Pravilnikom o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače (NN 137 / ‌‌15), Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače (NN 132 / ‌‌17 i 10 / 20) 
 
353
Rad na visiniPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i / ‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizika1004doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) 
 
320
Upravljanje dizalicama na mehanizirani pogonPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i eventualno psiholog*30251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) 
 
320
Građevinsko-montažni poslovi na podizanju skela, postavljanja oplata i ogradaPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) 
 
320
Ronilački posloviPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima rada.Obavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada1002doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) 
 
320
Vatrogasaca* (posebni propis)Prema odredbama posebnih propisaObavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i psiholog*30251temeljem Zakona o vatrogastvu (NN 125 / 19) 
 
353
Punjenje i paljenje mina – pirotehničara* (posebni propis)Prema odredbama posebnih propisaObavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada1002doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i psiholog*30251temeljem Zakona o humanitarnom razminiranju (NN 153 / ‌‌05, 63 / ‌‌07, 152 / ‌‌08), Odluke o proglašenju zakona o protuminskom djelovanju (NN 110 / ‌‌15 ), Zakona o protuminskom djelovanju (NN 110 / ‌‌15, 118 / 18 i 98 / 19 ) 
 
353
Rad na poslovima čuvara i zaštitara u privatnoj zaštiti i rad na poslovima privatnog detektiva* (posebni propis)Prema odredbama posebnih propisaObavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada1004doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i psiholog*30251temeljem Zakona o privatnoj zaštiti (NN 16 / 20), Pravilnika o utvrđivanju opće zdravstvene sposobnosti i posebne sposobnosti zaštitara i privatnog detektiva (NN 5 / ‌‌97), Pravilnika o utvrđivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara u privatnoj zaštiti (NN 38 / ‌‌04, 106 / ‌‌04, 38 / 08 i 16 / ‌‌11) 
 
353
Pregledi radnika koji rade na željeznici* (posebni propis)Prema odredbama posebnih propisaObavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada1004doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i psiholog*30251temeljem Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkih sustava (NN63 / 20), Pravilnika o ovlaštenju strojovođa (NN 96 / ‌‌13, 74 / 15, 75 / 16 i 126 / 19), Pravilnika o popisu poslova izvršnih radnika željezničkog sustava (NN 53 / ‌‌15), Pravilnika o izvanrednim događajima u željezničkom prometu (NN 64 / ‌‌09), Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti, načinu i postupku utvrđivanja prisutnosti alkohola, droga i psihotropnih tvari u organizmu izvršnih radnika željezničkog sustava (NN 122 / ‌‌16) 
 
339
Rad na poslovima državnih službenika na poslovima osiguranja u kaznionicama i zatvorima uprave za zatvorski sustav* (posebni propis)Prema odredbama posebnih propisaObavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i psiholog*30251temeljem Pravilnika o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti državnih službenika na poslovima osiguranja u kaznionicama i zatvorima uprave za zatvorski sustav (NN 20 / ‌‌04) 
 
339
Rad na poslovima članova posade pomorskih brodova i brodova unutarnje plovidbe* (posebni propis)Prema odredbama posebnih propisaObavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada1004doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30251Temeljem Pomorskog zakonika (NN 181 / ‌‌04, 76 / ‌‌07, 146 / ‌‌08, 61 / ‌‌11, 56 / ‌‌13, 26 / ‌‌15 i 17 / 19), Pravilnika o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti (NN 93 / ‌‌07, 107 / ‌‌14), Pravilnika o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade plovila unutarnje plovidbe (NN 4 / ‌‌16), 
 
353
Rad na poslovima zrakoplovnog osoblja* (posebni propis)Prema odredbama posebnih propisaObavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i eventualno psiholog*30251temeljem Zakon o zračnom prometu (NN 69 / 09, 84 / 11, 54 / 13, 127 / 13,92 / ‌‌14), Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja i uvjetima kojima mora udovoljavati poduzetnik koji obavlja liječničke preglede zrakoplovnog osoblja (31 / ‌‌10, 110 / ‌‌11), Pravilnika o uvjetima kojima mora udovoljavati pomoćno zrakoplovno osoblje (NN 4 / ‌‌01), Pravilnika o uvjetima kojima mora udovoljavati pomoćno zrakoplovno osoblje-zrakoplovno-tehničko osoblje kontrole zračne plovidbe (NN 102 / ‌‌01, 106 / ‌‌03), Pravilnika o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuju odredbe Uredbe Komisije (EU) broj 1178 / ‌‌2011 od 3. studenog 2011. o uspostavljanju tehničkih zahtjeva i administrativnih procedura u vezi članova posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu (NN 75 / ‌‌2013), Pravilnika o uvjetima kojima mora udovoljavati pomoćno zrakoplovno osoblje meteorološkog osiguranja zračne plovidbe (NN 68 / ‌‌01) 
 
353
Rad na poslovima pripadnika oružanih snaga* (posebni propis)Prema odredbama posebnih propisaObavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada – odredbe MORH1004doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30251temeljem Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske (NN 73 / ‌‌13, 75 / 15, 50 / 16, 30 / 18, 125 / 19), Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu (NN 42 / ‌‌14, 134 / 15 i 109 / ‌‌16) 
 
353
Rad na poslovima policijskih službenika* (posebni propis)Prema odredbama posebnih propisaObavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada – odredbe MUP RH1005doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30251temeljem Zakona o policiji (NN 34 / ‌‌11, 130 / 12, 89 / 14, 66 / 19), Pravilnika o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne duševne i tjelesne sposobnosti policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova (NN 54 / ‌‌06, 34 / ‌‌07, 4 / ‌‌09) 
 
353
Poslovi kod kojih je radnik izložen buciPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i / ‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizika1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30251temeljem Zakona o zaštiti od buke (NN 30 / ‌‌09, 55 / ‌‌13, 153 / ‌‌13, 41 / ‌‌16 i 114 / 18 ), Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46 / ‌‌08), Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145 / ‌‌04), Pravilnika o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (NN 91 / ‌‌07) 
 
353
Poslovi kod kojih je radnik izložen vibracijama i potresanju koja se prenose na dio tijela i cijelo tijeloPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i / ‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizika1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30251temeljem Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (NN 155 / ‌‌08) 
 
353
Poslovi kod kojih je radnik izložen povišenom atmosferskom tlakuPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i / ‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizika1002doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) 
 
353
Rad s izvorima ionizirajućih zračenja * (posebni propis)Prema odredbama posebnih propisaObavljaju se pregledi svih radnika i učenika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada1002doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30251temeljem Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141 / ‌‌13, 39 / ‌‌15, 130 / ‌‌17 i 118 / 18), Pravilnika o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 80 / 13), Pravilnika o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 53 / ‌‌18) 
353
Poslovi kod kojih je radnik izložen neionizirajućem zračenjuPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i / ‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizika1002doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30251temeljem Zakona o zaštiti od neionizirajućih zračenja (NN 91 / ‌‌10 i 114 / 18), Pravilnika o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati radnici koji obavljaju poslove s izvorima neionizirajućeg zračenja (NN 59 / ‌‌16) 
 
353
Poslovi kod kojih je radnik izložen nefibrogenim i organskim prašinama (i prašini umjetnih gnojiva)Po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i / ‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizika1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30251temeljem Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu (NN 155 / ‌‌08) 
 
353
Poslovi kod kojih je radnik izložen fibrogenim prašinama (i tvrdog metala)Po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i / ‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizika1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10), Pravilnikom o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu (NN 155 / ‌‌08) 
 
353
Poslovi kod kojih je radnik izložen dišnim nadražljivcima (kiseline i lužine, ugljični disulfid, pare nafte i derivata, halogeni derivati, benzen i drugi homolozi, te nitro – i amino – derivati benzena)Po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i / ‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizika1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10), Pravilnikom o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu (NN 91 / ‌‌15) 
 
353
Poslovi kod kojih je radnik izložen kemijskim zagušljivcima (ugljični monoksid, cijanovodik)Po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i / ‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizika1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10), Pravilnikom o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu (NN 91 / ‌‌15) 
 
353
Poslovi kod kojih je radnik izložen olovu, tetraetilolovuPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i / ‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizika1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10), Pravilnikom o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu (NN 91 / ‌‌15), Pravilnikom o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i / ‌‌ili mutagenima (NN 91 / ‌‌15) 
 
353
Poslovi kod kojih je radnik izložen niklu i njegovim spojevimaPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i / ‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizika1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10), Pravilnikom o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu (NN 91 / ‌‌15), Pravilnikom o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i / ‌‌ili mutagenima (NN 91 / ‌‌15) 
 
353
Poslovi kod kojih je radnik izložen kromu i njegovi spojeviPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i / ‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizika1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10), Pravilnikom o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu (NN 91 / ‌‌15), Pravilnikom o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i / ‌‌ili mutagenima (NN 91 / ‌‌15) 
 
353
Poslovi kod kojih je radnik izložen kadmijuPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i / ‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizika1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10), Pravilnikom o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu (NN 91 / ‌‌15), Pravilnikom o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i / ‌‌ili mutagenima (NN 91 / ‌‌15) 
 
353
Poslovi kod kojih je radnik izložen organskim otapalima (glikoli, pare nafte i derivata, halogeni derivati, benzen i drugi homolozi, te nitro – i amino – derivati benzena)Po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i / ‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizika1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10), Pravilnikom o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu (NN 91 / ‌‌15), Pravilnikom o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i / ‌‌ili mutagenima (NN 91 / ‌‌15) 
 
353
Poslovi kod kojih je radnik izložen plastičnoj masi i umjetnim smolama (npr. vinil-kloridni monomer)Po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i / ‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizika1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10), Pravilnikom o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu (NN 91 / ‌‌15), Pravilnikom o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i / ‌‌ili mutagenima (NN 91 / ‌‌15) 
 
353
Poslovi kod kojih je radnik izložen infektivnim agensimaPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i / ‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizika1004doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10), Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (NN 35 / ‌‌07), Pravilnikom o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (NN 116 / 18) 
 
353
Poslovi kod kojih je radnik izložen pesticidima (organofosforni, karbamatni i drugi pesticidi)Po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i / ‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizika1004doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10), Pravilnikom o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu (NN 91 / ‌‌15), Pravilnikom o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i / ‌‌ili mutagenima (NN 91 / ‌‌15) 
 
353
Poslovi kod kojih je radnik izložen pari i prašini živePo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i / ‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizika1002doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10), Pravilnikom o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu (NN 91 / ‌‌15), Pravilnikom o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i / ‌‌ili mutagenima (NN 91 / ‌‌15) 
 
353
Poslovi kod kojih je radnik izložen i radi s citostaticima* (posebni propis)Prema odredbama posebnih propisaObavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10), Pravilnikom o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu (NN 91 / ‌‌15), Pravilnikom o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i / ‌‌ili mutagenima (NN 91 / ‌‌15) 
 
353
Poslovi kod kojih je radnik izložen kancerogenima i / ‌‌ili mutagenima* (posebni propis)Prema odredbama posebnih propisaObavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10), Pravilnikom o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu (NN 91 / ‌‌15), Pravilnikom o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i / ‌‌ili mutagenima (NN 91 / ‌‌15) 
 
353
Rad na poslovima obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije* (posebni propis)Prema odredbama posebnih propisaObavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10), Pravilnikom o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu (NN 91 / ‌‌15), 
 
353
Poslovi kod kojih je radnik izložen profesionalno rijetkim tvarima u RH – mangan, vanadij, berilij, arsen, fosfor, fluor, antimonPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i / ‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizika1002doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30251temeljem Zakona o listi profesionalnih bolesti (NN 162 / ‌‌98 i 107 / 07), u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10), 
 
353
Poslovi kod kojih je radnik izložen i radi u nepovoljnoj mikroklimiPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i / ‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizika1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) 
 
353
Poslovi kod kojih radnik izložen dinamičkim tjelesnim opterećenjima i teškom fizičkom raduPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i / ‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizika1004doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) 
 
353
Poslovi kod kojih radnik ima statička tjelesna opterećenjaPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i / ‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizika1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) 
 
353
Poslovi kod kojih radnik radi za videoterminalom* (posebni propis)Po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i / ‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizika1004doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10), Pravilnikom o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69 / ‌‌05) 
 
353
Poslovi kod kojih radnik ima i noćni rad** (Zakon o radu)Po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i / ‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizika1004doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10), Pravilnikom o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda noćnih radnika (NN 32 / ‌‌15) 
 
353
Poslovi kod kojih radnik radi na normu*** (smjernice HDMR – HLZ)Po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i / ‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizika1004doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) + (smjernice HDMR – HLZ) 
 
353
Poslovi kod kojih radnik ima terenski rad*** (smjernice HDMR – HLZ)Po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i / ‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizika1004doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) + (smjernice HDMR – HLZ) 
 
353
Poslovi koji imaju visoke kognitivne i emocionalne zahtjeve*** (smjernice HDMR – HLZ)Po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji su na poslovima s posebnim uvjetima rada i / ‌‌ili su izloženi opasnostima, štetnostima i naporima po Procjeni rizika1004doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i psiholog*30252u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) + (smjernice HDMR – HLZ) 
353
Poslovi koje radnici ili osobe na radu obavljaju pod zemljomPo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova.Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.1001doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i eventualno psiholog*30251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) 
 
353
Preventivni pregled radnika koji se češće ozljeđuju na raduObavljanje pregleda s funkcionalnim ispitivanjima i dodatnom obradom radnika ovisno o ozljedi. Po potrebi se obavlja i ispitivanje uvjeta rada te procjena opasnosti.Radnici koji su imali ozljede na radu1004doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i eventualno psiholog*40251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) 
 
271
Praćenje zdravstvenog stanja radnika i / ‌‌ili umirovljenika koji su ili su bili izloženi posebnim opasnostima po zdravljeProcjenjivanje zdravstvenog stanja i utjecaja štetnosti na zdravljePreventivni pregledi radnika i / ‌‌ili umirovljenika koji su bili izloženi štetnim profesionalnim čimbenicima na prijašnjem radnom mjestu, kao što su npr. fibrogene prašine i karcinogeni.1002doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar40251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10) 
 
271
Promicanje zdravlja i prevencija bolesti
Edukacija o zdravlju, sigurnosti, organizaciji i zaštitnim sredstvimaGrupna edukacija ili savjetovanje vezano uz opasnosti po zdravlje prisutne u pojedinim radnim procesima te načinima zaštite od njihovog štetnog djelovanjaOvom mjerom treba obuhvatiti sve radnike koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada i na radnim mjestima s povećanim rizikom po oštećenje zdravlja.1006doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar60601u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19) 
 
maksimalno 21
Savjetovanje o zdravlju i sigurnostiDavanje savjeta na individualnoj razini zbog problema vezanih uz utjecaj rada na zdravljeSvi zaposleni radnici1006tim medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar15151u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19) 
 
588
Promicanje zdravlja korištenjem zdravstveno-edukativnih materijalaProvođenje izradom i raspodjelom pisanih materijala usmjerenih savjetovanju i prosvjećivanju, poticanju prihvaćanja novih znanja i načina života i rada u cilju očuvanja i unaprjeđenja zdravlja na radu.Svi zaposleni radnici1006doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar1201201u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19) 
 
maksimalno 21
Promicanje zdravlja i edukacija radnika o praktičkoj primjeni preventivnih mjera za očuvanje zdravlja na raduEduciranje radnika o individualnim praktičnim mjerama za očuvanje zdravljaSvi zaposleni radnici1006doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar10101u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19) 
 
882
Edukacija radnika o akutnom djelovanju štetnosti kojima su izloženiGrupna edukacija radnikaSvi zaposleni radnici1006doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine rada 
3002 
u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19) 
maksimalno 21
Edukacija radnika o održavanju radne sposobnosti te davanje savjeta o zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika, uključujući i radnike oboljele od kroničnih bolestigrupna edukacija radnikaSvi zaposleni radnici1006doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine rada 
30302 
u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19) 
maksimalno 21
Edukacija radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u suradnji s psihologom, na razini grupe radnika, u pravilu u prostorijama poslodavca – POSTUPNIK kod neželjenih incidenata prema zdravstvenim djelatnicima (fizički ili verbalni napad pacijenata ili rodbine)grupna edukacijaSvi zaposleni radnici1006doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radapsiholog*30302 
u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19) 
maksimalno 21
Edukacija radnika o značajnosti promicanja tjelesne aktivnosti u očuvanju radne sposobnostigrupna edukacija o pozitivnom učinku tjelesne aktivnosti na zdravlje te time i očuvanju radne sposobnostiSvi zaposleni radnici1006doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine rada 
60 
2u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19)maksimalno 21
Edukacija radnika o važnosti i načinu provođenja tjelesne aktivnosti na radnom mjestugrupna edukacija i savjetovanje o načinu izvođenja vježbi ovisno o radnom mjestuSvi zaposleni radnici1006doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radaev.kineziolog / fizioterapeut30302u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19)maksimalno 21
Edukacija radnika u sklopu organiziranih projekata Zavoda uz obveznu prisutnost djelatnika Zavodaedukacija radnika prema zahtjevu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranjeciljane grupe radnikaovisno o projektuovisno o projektudoktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radaovisno o projektuovisno o projektuovisno o projektu3ovisno o projektu
Edukacija radnika o pružanju prve pomoći ovisno o štetnostima radnog mjestagrupna edukacijaodređeno Pravilnikom o pružanju prve pomoći na radnom mjestu1006doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine rada 
300 
11u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19)maksimalno 21
Ocjenjivanje uvjeta rada radi zaštite od profesionalnih bolesti, ozljeda na radu i bolesti vezanih uz rad
Ocjenjivanje uvjeta rada radi zaštite od profesionalnih bolesti, ozljeda na radu i bolesti vezanih uz radProvodi se obilascima radnih mjestaSva radna mjesta u skrbi specijaliste medicine rada1006doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar55 
1u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19) te Zakonom o listi profesionalnih bolesti (NN 162 / ‌‌98 i 107 / 07) 
 
320
Ocjenjivanje uvjeta rada u svrhu ocjenjivanja zdravstvene sposobnosti radnika i zahtjeva radnog mjestaProvodi se obilascima radnih mjesta i analizom zdravstvene sposobnosti radnika i zahtjeva radnog mjestaSvi zaposleni radnici1006doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar90 
1u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19) te Zakonom o listi profesionalnih bolesti (NN 162 / ‌‌98 i 107 / 07) 
 
maksimalno 21

interpretacije nalaza monitoringa / ‌‌

biomonitoringa štetnosti u radnom okolišu

provodi se iza učinjenog biomonitoringasvi izloženi radnici1002doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine rada 
1001u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19 ) te Zakonom o listi profesionalnih bolesti (NN 162 / ‌‌98 i 107 / 07) 
 
882
Registriranje, evidentiranje i izvještavanje
Registriranje i evidentiranjeVođenje osobne zdravstvene dokumentacije radnika, dnevne / ‌‌mjesečne godišnje evidencije ukupnih aktivnosti, izradu i dostavljanje izvješća, isprava, analiza i obradu medicinske i druge dokumentacije.Za sve mjere1006doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar10101u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19) 
 
672
Izvješćivanje ZavodaIzvješćivanje u obliku i opsegu određenom aktima ZavodaZa sve mjere1002doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar10101u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018) 
 
882
Izvješćivanje Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo za potrebe zdravstvene statistikeIzvješćivanje u obliku i opsegu određenom zakonomZa sve mjere1002doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30301u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018) 
 
294
Izvješća poslodavcuIzvješćivanje poslodavaca o obavljenim pregledima i aktivnostima u skupnom obliku, te izvješćivanje o radnoj sposobnosti pojedinog radnika upućenog na pregled (uvjerenje / ‌‌svjedodžba)Svi zaposlenici i njihovi poslodavci1006doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30301u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19 ) 
 
294
Izvješćivanje radnika o rezultatima zdravstvenog pregleda.Izvješćivanje radnika o rezultatima zdravstvenog pregleda.Radnici koji su pristupili preventivnim pregledima1006doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar551u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19) 
 
1764
Evidencija podataka o radnicima koji rade kao čuvari ili zaštitari u privatnoj zaštitiPokazatelji zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara. Podaci o liječniku koji je izvršio pregled, vrsti pregleda (prethodni, redoviti, nadzorni), pregledanim radnicima (dob, spol, vrsta poslova, podaci o radnoj sposobnosti, razlog ograničenja, vrsta ograničenja), mjestu pregleda.svi radnici koji rade kao čuvari ili zaštitari100kontinuirano tijekom godineSLUŽBA ZA MEDICINU RADA HZJZtimovi medicine radakontinuirano u dijelu radnog vremenakontinuirano u dijelu radnog vremena1u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19 ) i Zakonom o zaštiti na radu (NN 71 / ‌‌2014, 118 / ‌‌2014,, 94 / ‌‌2018, 96 / ‌‌2018) 
 
neprimjenjivo pošto je postupak sastavni dio radnog procesa
Evidencija podataka o radnicima koji pri radu drže i nose oružjePodaci o liječniku koji je izvršio pregled, vrsti pregleda (prethodni, redoviti, nadzorni), pregledanim radnicima (dob, spol, vrsta poslova, podaci o radnoj sposobnosti, razlog ograničenja, vrsta ograničenja), mjestu pregleda.svi radnici koji pri radu drže i nose oružje100kontinuirano tijekom godineSLUŽBA ZA MEDICINU RADA HZJZtimovi medicine radakontinuirano u dijelu radnog vremenakontinuirano u dijelu radnog vremena1 
 
 
neprimjenjivo pošto je postupak sastavni dio radnog procesa
Evidencija podataka o prvoj uporabi bioloških agensaEvidencija radnika koji su izloženi ili bi mogli biti izloženi biološkim agensima uključuje podatke o: poslodavcu (ime i adresa tvrtke i / ‌‌ili ustanove),imenu i kvalifikacijama stručnjaka zaštite na radu nalazima procjene rizika (priroda, stupanj i trajanje izloženosti)klasifikacija (vrsta, ime, skupina) biološkog agensa, mogući učinci na radnika predviđene mjere zaštite i preventivne mjeresvi radnici koji u radu rukuju ili dolaze u kontakt s biološkim agensima100kontinuirano tijekom godineSLUŽBA ZA MEDICINU RADA HZJZposlodavci, službe zaštite na radukontinuirano u dijelu radnog vremenakontinuirano u dijelu radnog vremena1u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19 ) 
 
neprimjenjivo pošto je postupak sastavni dio radnog procesa
Koordiniranje i stručni nadzor ordinacija medicine rada na području Republike HrvatskeStručni nadzor ordinacija medicine rada uz preporuke.sve ordinacije medicine rada, medicine rada i sporta100kontinuirano tijekom godineSLUŽBA ZA MEDICINU RADA HZJZMinistarstvo zdravstva, HZZOkontinuirano u dijelu radnog vremenakontinuirano u dijelu radnog vremena1u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19 ) 
 
neprimjenjivo pošto je postupak sastavni dio radnog procesa
Dijagnostika profesionalnih bolesti i bolesti povezanih uz rad
Dijagnostika profesionalnih bolesti i bolesti vezanih uz radPrimjena odgovarajućih dijagnostičkih i terapijskih postupaka sukladno medicinskoj indikaciji.Svi zaposlenici1002doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar40151u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19) i Zakonom o listi profesionalnih bolesti (NN 162 / ‌‌98 i 107 / 07) 
 
320
Pregled i dijagnostički postupak radi utvrđivanja radne sposobnosti u slučaju profesionalne bolesti, ozljede na radu i njihovih posljedicaProvođenje pregleda i dijagnostičkih postupaka za određivanje privremene nesposobnosti za rad u slučaju profesionalne bolesti i ozljede na radu, a ako postoje indikacije,obrada za IK-uRadnici s promijenjenom radnom sposobnošću1004doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar40151u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Zakona o listi profesionalnih bolesti (NN 162 / ‌‌98 i 107 / 07) te Pravilnika o postupku utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu i profesionalne bolesti (NN 125 / ‌‌07, 04 / ‌‌08), 66 / ‌‌10) 
 
320
Praćenje i analiza pobola radnika s osnove ozljeda na radu i profesionalnih bolestiPraćenje i analiziranje zdravstvenog stanja i pobola te kretanje izostanaka s posla zbog ozljeda na radu i profesionalnih bolesti te predlaganje mjera sanacije + 4x godišnja analiza na Odboru ZNRSvi zaposlenici kod poslodavaca1004doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar60 
1u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Zakona o listi profesionalnih bolesti (NN 162 / ‌‌98 i 107 / 07) te Pravilnika o postupku utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu i profesionalne bolesti (NN 125 / ‌‌07, 04 / ‌‌08, 66 / ‌‌10) 
 
294
Mišljenje o ozljedi na raduAnaliza uvjeta i načina rada s nastankom i stanjem ozljedeRadnici s ozljedom na radu100 
doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar40151U skladu s Pravilnikom o postupku utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu i profesionalne bolesti (NN 125 / ‌‌07, 04 / ‌‌08, 66 / ‌‌10) 
 
320
Suradnja na svim razinama zdravstvene zaštiteUspostavljanje razmjene informacija i koordiniranog djelovanja s ostalim djelatnostima svih razina zdravstvene zaštite osobito u brizi za radnike s povećanim rizikom za zdravlje te radnike oboljele od profesionalnih bolesti, bolesti vezanih uz rad te ozlijeđenih na raduRadnici s promijenjenom radnom sposobnošću1006doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar30101u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19) 
 
440
Organiziranje prva pomoći i hitne medicinske pomoći u slučaju nesreće na raduUspostavljanje razmjene informacija i koordiniranog djelovanja s ostalim djelatnostima hitne medicinske pomoći.sve tvrtke1006doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radatim hitne medicinske pomoći, liječnik / ‌‌specijalist opće / ‌‌obiteljske medicine, ostale zdravstvene ustanove, zdravstveni radnici najbliži mjestu ozljede30101u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19 ) 
 
440
Obilazak radnog mjesta radi provjere procjene opasnosti (prema procjeni doktora specijalista medicine rada odnosno na zahtjev Zavoda) i kod promjene radnih procesaObilazak radnog mjesta radi analize uvjeta i načina radasve tvrtke1002doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine rada 
90 
2u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19)max.21
Obilazak radnog mjesta u svrhu ocjenjivanja zdravstvene sposobnosti radnika i zahtjeva radnog mjesta (prije upućivanja radnika na ocjenu invalidnosti, kod dugotrajnog bolovanja, kod nejasnih okolnosti nastanka ozljede na radu, kod sumnje na profesionalnu bolest)Obilazak radnog mjesta radi analize uvjeta i načina radaRadnici s promijenjenom radnom sposobnošću1002doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine rada 
60 
1u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10)max.21
Obilazak radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizikaObilazak radnog mjesta radi analize uvjeta i načina rada i / ‌‌ili testiranje upitnikomsve tvrtke1006doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i eventualno psiholog*90601u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10)max.21
Procjena rizikaProvodi se obilascima radnih mjestaSva radna mjesta u skrbi specijaliste medicine rada1002doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radaovlaštene ustanove za poslove procjene opasnosti300 
2u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10)max.21
Otkrivanje i istraživanje štetnih faktora u novim tehnološkim procesima ili kod uporabe novih kemijskih tvariPraćenje utjecaja novih tehnoloških procesa ili novih kemijskih sastojaka na zdravlje radnika, obavljanje kliničkog pregleda radnika, specijalne laboratorijske obrade, funkcionalne dijagnostike prema indikaciji te ispitivanje radne okoline. Istraživanju podliježu novi tehnološki procesi i nove sirovine kao potencijalno štetni čimbenici na zdravlje radnika.tvrtke koje uvode nove tehnologije ili procese1002doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radaspec. u Službi za medicinu rada HZJZ / spec. IMI, ev. psiholog60602u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10)max.21
Sudjelovanje u radu Odbora zaštite na raduU skladu s Zakonom o zaštiti na radu Odbor planira i nadzire primjenu pravila zaštite na radu, obavještavanje i obrazovanje iz zaštite na radu, vodi politiku sprječavanja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti i potiče stalno unapređivanje zaštite na radu.sve tvrtke s više od 50 zaposlenih1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radaposlodavac ili njegov ovlaštenik, rukovoditelj služba zaštite na radu, ili stručnjak za zaštitu na radu, povjerenici radnika ili njihov koordinator120 
1u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19); Zakon o zaštiti na radu (NN 71 / ‌‌14, 118 / ‌‌14, 94 / ‌‌18, 96 / ‌‌1 )max.21
Prethodni pregled radnika prije zaposlenjaNa poslovima koji nisu poslovi s posebnim uvjetima rada, niti su pregledi obvezni prema posebnim propisima, obavljaju se u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja i ocjene opće zdravstvene sposobnosti za određene poslove kod radnika koji se prvi puta zapošljavaju ili se zapošljavaju nakon prekida rada dužeg od 6 mjeseci.radnici koji se zapošljavaju na poslove koji nisu mjesta s posebnim uvjetima rada303doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar20201Zakon o zaštiti na radu (NN 71 / ‌‌14, 118 / ‌‌14, 94 / ‌‌18, 96 / ‌‌18)440
Prethodni pregled radnika za administrativne potrebeupisi u komore, natječaji za zvanja (fakultetska zvanja, zvanja sudskog vještaka i sl.)radnici koji se zapošljavaju na poslove koji nisu mjesta s posebnim uvjetima rada1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar20201Zakon o zaštiti na radu (NN 71 / ‌‌14, 118 / ‌‌14, 94 / ‌‌18, 96 / 18)440
Preventivni sistematski pregledi radnika tijekom zaposlenjaObavljaju se u svrhu ranog otkrivanja kroničnih bolesti ili stanja (maligne bolesti, bolesti srčano-žilnog i živčanog sustava, šećerna bolest, itd.), otkrivanja bolesti koje mogu biti pogoršane radom (bolesti sustava za kretanje, dišne bolesti, psihosomatski poremećaji, srčano-žilne bolesti itd. ovisno o radnim uvjetima) te u svrhu očuvanja zdravlja i radne sposobnosti.svi zaposlenici103doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar, specijalisti različitih specijalnosti40403220
Sistematski pregled radnika mlađih od 21 godinePo utvrđenoj metodologiji obavljaju se sistematski pregled i obrada usmjereni na otkrivanje utjecaja uvjeta okoliša i nasljednih čimbenika na razvoj i zdravlje mladih radnika.Pregledu podliježu radnici mlađi od 21 godine kod kojih indikaciju za pregled postavi specijalist medicine rada.1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar20201u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19) te Zakonom o zaštiti na radu (NN 71 / ‌‌14, 118 / ‌‌14, 94 / 18 i 96 / 18)440
Pregledi radnika zaposlenih u srednjem školstvuPrema Zakonu o srednjem školstvu.Obavljaju se svake tri godine.303doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌ev. psiholog*20 / ‌‌30401u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19 ) te Zakonom o zaštiti na radu (NN 71 / ‌‌14, 118 / ‌‌14, 94 / 18 i 96 / 18)294
Preventivni pregledi radnika kroničnih bolesnika, radnika sa smetnjama u psihičkom ili fizičkom razvoju, radnika koji se češće ozljeđuju i / ‌‌ili obolijevaju i nakon dužeg bolovanjaSistematski ili ciljani sistematski pregled radnika usmjeren na: oboljele od kroničnih bolesti, koje uvjeti rada mogu pogoršati; radnika sa smetnjama u psihičkom i fizičkom razvoju te radnika koji se češće ozljeđuju i / ‌‌ili obolijevaju i nakon dužeg bolovanja. Po potrebi poduzimaju se mjere u smislu liječenja i rehabilitacije ili se predlažu mjere za promjenu radnog mjesta a u svrhu očuvanja zdravlja i preostale radne sposobnosti.radnici promijenjenog zdravstvenog stanjai / ‌‌ili koji se češće ozljeđuju i / ‌‌ili su bili na dužem bolovanju303doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar / ‌‌ev. psiholog*30202u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19 ) te Zakonom o zaštiti na radu (NN 71 / ‌‌14, 118 / ‌‌14, 94 / 18 i 96 / 18)440
Preventivna cijepljenja i izvješćivanje o cijepljenjuProvođenje preventivnih cijepljenja radnika zbog bolesti koje se epidemijski javljaju u pučanstvu, npr. cijepljenje protiv gripesvi zaposlenici303doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar55331764
Ekspertizni pregledi i dijagnostički postupak za ocjenu radne sposobnosti, invalidnosti i preostale radne sposobnostiObavljanje ocjena: radne sposobnosti, invalidnosti i preostale radne sposobnosti na temelju pregleda i postojeće medicinske dokumentacije; dodatnih funkcionalnih ispitivanja te ostalih dijagnostičkih postupaka prema indikaciji i propisanom algoritmu.Pregledu podliježu svi radnici kod kojih na temelju medicinskih kriterija postoji potreba utvrđivanja radne sposobnosti i / ‌‌ili ocjena invalidnosti.303doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar60102 
u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19) te Zakonom o zaštiti na radu (NN 71 / ‌‌14, 118 / ‌‌14, 94 / 18 i 96 / 18 )252
Provođenje medicinskog programiranog aktivnog odmora (MPAO)Utvrđivanje potrebe za upućivanjem radnika na korištenje medicinsko programiranog aktivnog odmora u svrhu podizanja zdravstvene i radne sposobnosti radnika, a na osnovi rezultata preventivnih pregleda, medicinske i druge dokumentacije te po potrebi pregleda i funkcionalnih ispitivanja.radnici izloženi djelovanju štetnih i nepovoljnih faktora radne okoline.101doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar601033252
Prethodni pregled učenika prije upisa u srednje školePo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene zdravstvene sposobnosti u odnosu na zahtjeve zanimanja za koje se učenik školuje.Obavljaju se pregledi svih učenika koji se upisuju u srednje obrtničke, tehničke škole koje zahtijevaju procjenu zdravstvene sposobnosti specijaliste medicine rada.1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i eventualno psiholog*35351u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19) te Pravilnika o elementima i kriterijima za upisi u srednju školu i izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN 49 / 15 i 47 / 17) Jedinstveni popis zdravstvenih zahtjeva srednjoškolskih obrazovnih programa za upise u 1. razred srednje škole353
Prethodni pregled kandidata prije upisa na fakultetePo utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene zdravstvene sposobnosti u odnosu na zahtjeve zanimanja za koje se student školuje.Obavljaju se pregledi svih učenika i studenata koji se upisuju na fakultetekoji zahtijevaju procjenu zdravstvene sposobnosti specijaliste medicine rada.1002doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i eventualno psiholog*25251u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19)353
Prethodni pregled kandidata za vozačaPrema Zakonu o sigurnosti prometa na cestamasvi kandidati za vozače1004doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i psiholog*35201U skladu sa Pravilnikom o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače (NN 137 / ‌‌15, 132 / ‌‌17 i 10 / 20 )440
redovni nadzorni pregled vozačaPrema: Zakonu o sigurnosti prometa na cestamavozači koji podliježu redovitom zdravstvenom nadzoru1003doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i eventualno psiholog*30201U skladu sa Pravilnikom o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače (NN 137 / ‌‌15, 132 / ‌‌17 i 10 / 20 )440
Izvanredni nadzorni pregled vozačaPrema: Zakonu o sigurnosti prometa na cestamavozači koji su upućeni na izvanredni nadzorni zdravstveni pregled1002doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i eventualno psiholog*30201U skladu sa Pravilnikom o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače (NN 137 / ‌‌15, 132 / ‌‌17 i 10 / 20)440
Pregled za držanje i nošenje oružjaPrema Zakonu o nabavi i posjedovanju oružjaosobe koje posjeduju ili žele posjedovati oružje1004doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar i psiholog*, oftalmolog, psihijatar35401U skladu sa Zakonom o nabavi i posjedovanju oružja (NN94 / 18 i 42 / 20), Pravilnikom o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja (NN36 / 20)294
Pregled i mišljenje radi utvrđivanja radne sposobnosti na zahtjev izabranog liječnika opće / ‌‌obiteljske medicine ili vještaka Službe za medicinu rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvoObavljanje ocjena: radne sposobnosti, invalidnosti i preostale radne sposobnosti na temelju pregleda i postojeće medicinske dokumentacije; dodatnih funkcionalnih ispitivanja te ostalih dijagnostičkih postupaka prema indikaciji i propisanom algoritmu.Pregledu podliježu svi radnici kod kojih na temelju medicinskih kriterija postoji potreba utvrđivanja radne sposobnosti i / ‌‌ili ocjena invalidnosti.303doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar60102u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100 / 2018 i 125 / 19), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5 / ‌‌84), Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70 / ‌‌10)252
Pregled i mišljenje radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za rad ratnih vojnih invalida s općom radnom nesposobnošću za zapošljavanje na 3,5 sata dnevnoObavljanje ocjena: radne sposobnosti, invalidnosti i preostale radne sposobnosti na temelju pregleda i postojeće medicinske dokumentacije; dodatnih funkcionalnih ispitivanja te ostalih dijagnostičkih postupaka prema indikaciji i propisanom algoritmu.Obavljaju se pregledi svih koji se zapošljavaju na takvim poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta / ‌‌specijalist medicine radamedicinska sestra / ‌‌medicinski tehničar60301Odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121 / ‌‌17 i 98 / 19) koje uređuju prava iz mirovinskog osiguranja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji i prava iz mirovinskog osiguranja pripadnika Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji stupaju na snagu 1. siječnja 2019. g.; korisnicima invalidske mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti i zbog opće nesposobnosti za rad nastale djelomično ili u potpunosti u vezi s obranom suvereniteta Republike Hrvatske za vrijeme zaposlenja ili obavljanja djelatnosti manje od 3,5 sata dnevno mirovina se ne obustavlja, a mirovinski faktor iznosi 1,0


1.10. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA DJELATNOST MEDICINSKE BIOKEMIJE

Medicinska biokemija
MJERANAZIV POSTUPKAPOPULACIJAOBUHVAT (%)Procjena broja provedenih postupaka godišnje u RH – 1: 1-100; 2: 100-1.000; 3: 1.000-10.000; 4: 10.000-30.000; 5: 30.000-50.000; 6: više od 50.000IZVRŠITELJ – nositelj tima, specijalista određene medicinske grane*SURADNICI – svi ostali djelatnici koji sudjeluju u direktnom (neposrednom) provođenju postupkaPotrebno VRIJEME izvršitelja za PROVOĐENJE POSTUPKA (u minutama)Potrebno VRIJEME suradnika za PROVOĐENJE POSTUPKA (u minutama)Specifikacija nivoa nužnosti provođenja postupka: 1 – neophodno; 2 – optimalno; 3 – nadstandardObrazloženje nivoa nužnosti :1 – neophodnoObrazloženje nivoa nužnosti :2 – optimalnoObrazloženje nivoa nužnosti :3 – nadstandardOptimalni broj provedenih postupaka u mjesec dana po timu
HEMATOLOGIJA
Opće pretrage
KKS+DKS-5Kompletna krvna slika (krvna slika + DKS): eritrociti, hemoglobin, hematokrit, prosječni volumen eritrocita, prosječna količina hemoglobina u eritrocitu, prosječna koncentracija hemoglobina u eritrocitima, raspodjela eritrocita po volumenu, trombociti, prosječni volumen trombocita, leukociti, neutrofilni granulociti, eozinofilni granulociti, bazofilni granulociti, monociti, limfocitiosobe s indikacijomneprimjenjivo6magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine i specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine / specijalist analitičke toksikologijezdravstveno-laboratorijski tehničar1551Postupak / ‌‌pretraga se radi po indikaciji koju postavlja kliničar / ‌‌liječnik obiteljske medicine448
KKSKompletna krvna slika: eritrociti, hemoglobin, hematokrit, prosječni volumen eritrocita, prosječna količina hemoglobina u eritrocitu, prosječna koncentracija hemoglobina u eritrocitima, raspodjela eritrocita po volumenu, trombociti, prosječni volumen trombocita, leukocitiosobe s indikacijomneprimjenjivo6magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine i specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine / specijalist analitičke toksikologijezdravstveno-laboratorijski tehničar1051Postupak / ‌‌pretraga se radi po indikaciji koju postavlja kliničar / ‌‌liječnik obiteljske medicine672
KKS-RtcKompletna krvna slika + retikulocitiosobe s indikacijomneprimjenjivo6magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine i specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine / specijalist analitičke toksikologijezdravstveno-laboratorijski tehničar1051Postupak / ‌‌pretraga se radi po indikaciji koju postavlja kliničar / ‌‌liječnik obiteljske medicine672
DIF-Lkcdiferenciranje leukocita: nesegmentirani neutrofilni granulociti, neutrofilni granulociti, eozinofilni granulociti, bazofilni granulociti, monociti, limfociti, eritroblastiosobe s indikacijomneprimjenjivo6magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine i specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine / specijalist analitičke toksikologijezdravstveno-laboratorijski tehničar60301Postupak / ‌‌pretraga se radi po indikaciji koju postavlja kliničar / ‌‌liječnik obiteljske medicine112
Broj stanicaBroj stanica (eritrociti, leukociti) – dijalizatosobe s indikacijomneprimjenjivo4magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine i specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine / specijalist analitičke toksikologijezdravstveno-laboratorijski tehničar60301Postupak / ‌‌pretraga se radi po indikaciji koju postavlja kliničar / ‌‌liječnik obiteljske medicine112
Broj stanicaBroj stanica (eritrociti, leukociti) – ostale tjelesne tekućineosobe s indikacijomneprimjenjivo4magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine i specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine / specijalist analitičke toksikologijezdravstveno-laboratorijski tehni