Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima

NN 144/2020 (23.12.2020.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima

HRVATSKI SABOR

2763

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2020.

Klasa: 011-01/20-01/116

Urbroj: 71-10-01/1-20-2

Zagreb, 17. prosinca 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O LOKALNIM IZBORIMA

Članak 1.

U Zakonu o lokalnim izborima (»Narodne novine«, br. 144/12., 121/16., 98/19. i 42/20.) u članku 1. stavku 1. iza riječi: »zamjenika« dodaju se riječi: »u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima se zamjenici biraju sukladno odredbama zakona kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 2. riječi: »njihovog zamjenika« zamjenjuju se riječima: »zamjenika gradonačelnika i župana«, a riječi: »najmanje šest mjeseci« brišu se.

Članak 3.

U članku 7. stavku 8. riječi: »općinskog načelnika,« i »općinskim načelnikom,« brišu se.

Članak 4.

U članku 8. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Iznimno od stavka 3. ovoga članka, mandat općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te zamjenika gradonačelnika i župana koje je Vlada Republike Hrvatske razriješila traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o razrješenju, odnosno istovremenom raspuštanju predstavničkog tijela i razrješenju općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana.«.

Članak 5.

U naslovu iznad članka 12. riječi: »njihovih zamjenika« zamjenjuju se riječima: »zamjenika gradonačelnika i župana«.

U članku 12. stavku 1. riječi: »njihovih zamjenika« zamjenjuju se riječima: »zamjenika gradonačelnika i župana«.

Članak 6.

U naslovu iznad članka 19. riječi: »njihove zamjenike« zamjenjuju se riječima: »zamjenika gradonačelnika i župana«.

U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U kandidaturi za općinskog načelnika i gradonačelnika koji nema zamjenika koji se bira zajedno s njim, navode se ime i prezime kandidata za općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) U kandidaturi za gradonačelnika koji ima zamjenika koji se bira zajedno s njim i župana navode se ime i prezime kandidata za gradonačelnika i župana te njihovog zamjenika, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4..

Članak 7.

U članku 25. stavku 1. riječi: »njihove zamjenike« zamjenjuju se riječima: »zamjenike gradonačelnika i župana«.

U stavku 4. riječi: »općinskog načelnika,« brišu se.

Članak 8.

U članku 26. stavku 1. podstavku 2. riječi: »i njihovog zamjenika« zamjenjuju se riječima: »te zamjenika gradonačelnika i župana«.

Članak 9.

U članku 51. točkama 1., 4., i 5. riječ: »njegovih« zamjenjuju se riječju: »njegova«.

Članak 10.

U članku 52. točkama 1., 3., 4. i 9. riječ: »njegovih« zamjenjuju se riječju: »njegova«.

Članak 11.

U članku 53. točkama 1., 3. i 4. riječi: »njihovih zamjenika« zamjenjuju se riječima: »zamjenika gradonačelnika«.

U točki 8. riječi: »njegovih zamjenika« zamjenjuju se riječima: »zamjenika župana«.

U točkama 9. i 10. riječi: »njihovih zamjenika« zamjenjuju se riječima: »zamjenika gradonačelnika«.

Članak 12.

U članku 78. stavku 3. riječ: »njihov« zamjenjuje se riječju »njegov«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Član predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave ne može istovremeno biti privremeni zamjenik općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika koji zamjenjuje općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik, odnosno gradonačelnik kojemu mandat nije prestao onemogućen obavljati svoju dužnost.«.

Članak 13.

U članku 79. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Članu predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave kojeg je općinski načelnik, odnosno gradonačelnik imenovao za privremenog zamjenika općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika, mandat miruje po sili zakona od dana kada je općinski načelnik, odnosno gradonačelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 6., brojka: »4« zamjenjuje se brojkom: »5«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

U dosadašnjem stavku 7., koji postaje stavak 8., brojka: »6« zamjenjuje se brojkom: »7«.

Dosadašnji stavci 8. i 9. postaju stavci 9. i 10.

Iza dosadašnjeg stavka 10., koji postaje stavak 11., dodaje se stavak 12. koji glasi:

»(12) Iznimno, ograničenje iz stavka 11. ovoga članka ne primjenjuje se u slučaju nastavljanja obnašanja dužnosti člana predstavničkog tijela kojemu je mandat mirovao zbog razloga utvrđenog stavkom 4. ovoga članka.«.

Članak 14.

U članku 87. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Konstituirajuću sjednicu predstavničkog tijela jedinice saziva pročelnik upravnog tijela nadležnog za poslove predstavničkog tijela ili službenik kojeg on ovlasti. Ako u jedinici nije imenovan pročelnik upravnog tijela nadležnog za poslove predstavničkog tijela ili službenik ovlašten za obavljanje poslova tog pročelnika, konstituirajuću sjednicu sazvat će čelnik tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu ili osoba koju on ovlasti.«.

Članak 15.

U naslovu iznad članka 88. riječi: »NJIHOVIH ZAMJENIKA« zamjenjuju se riječima: »ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA I ŽUPANA«.

Članak 16.

U članku 94. stavku 1. riječi: »njihovi zamjenici« zamjenjuju se riječima: »zamjenik gradonačelnika i župana«.

Članak 17.

U članku 100. stavku 1. podstavku 2. riječi: »i njihovog zamjenika« zamjenjuju se riječima: »te zamjenika gradonačelnika i župana«.

Članak 18.

U članku 102. stavku 1. podstavku 4. riječi: »i njihovog zamjenika« zamjenjuju se riječima: »te zamjenika gradonačelnika i župana«.

Članak 19.

U članku 107. stavci 3., 4., 5., 6. i 7. brišu se.

Dosadašnji stavak 8. koji postaje stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Radi ostvarenja odgovarajuće zastupljenosti nacionalnih manjina u predstavničkom tijelu, Vlada Republike Hrvatske raspisat će dopunske izbore za predstavnike nacionalnih manjina u roku od 90 dana od konstituiranja predstavničkog tijela jedinice, u kojem slučaju broj članova predstavničkog tijela može biti paran.«.

Članak 20.

U članku 112. stavku 3. riječi: »najmanje šest mjeseci« brišu se.

Članak 21.

U članku 117. stavku 2. iza riječi: »izbora« dodaje se riječ: »zamjenika«.

Članak 22.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/147
Zagreb, 15. prosinca 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.