Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenoj iskaznici i znački čuvara prirode

NN 144/2020 (23.12.2020.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenoj iskaznici i znački čuvara prirode

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

2774

Na temelju članka 208. stavka 5. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), ministar gospodarstva i održivog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI ČUVARA PRIRODE

Članak 1.

U članku 2. Pravilnika o službenoj iskaznici i znački čuvara prirode (»Narodne novine«, broj 64/14 i 31/19; dalje u tekstu: postojeći Pravilnik) stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Službena iskaznica (u daljnjem tekstu: iskaznica) izrađuje se kao plastična PVC kartica pravokutnog oblika, lagano zaobljena u desnom gornjem i lijevom donjem kutu, dimenzija 104x69 mm. Gornji dio iskaznice sive je boje i dimenzija 104x46 mm, a donji dio iskaznice zelene je boje i dimenzija 104x23 mm. «

Članak 2.

U članku 3. podstavku 1. postojećeg Pravilnika riječ »iskaznice« zamjenjuje se riječju »značke«, a riječi »ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE« zamjenjuju se riječima »GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA«.

Članak 3.

U članku 7. postojećeg Pravilnika stavak 3. mijenja se i glasi:

»Zahtjevu se prilažu:

1. biometrijska fotografija u digitalnom obliku (razlučivost: od 300 DPI, dimenzije: širina 25 mm x visina 30 mm, format: JPG ili drugi odgovarajući),

2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za čuvara prirode u digitalnom obliku (format: PDF ili drugi odgovarajući),

3. ugovor o radu u digitalnom obliku (format: PDF ili drugi odgovarajući).«

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»Izrađenu iskaznicu i značku osobno preuzima čuvar prirode kojem se one izdaju, uz predočenje identifikacijskog dokumenta (osobne iskaznice ili putovnice).«

Članak 4.

Članak 8. postojećeg Pravilnika mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo vodi Upisnik čuvara prirode (u daljnjem tekstu: Upisnik) u digitalnom obliku.

(2) Upisnik iz stavka 1. ovog članka sadrži najmanje sljedeće podatke:

– evidencijski broj upisa,

– ime i prezime čuvara prirode,

– broj značke,

– naziv javne ustanove u kojoj je čuvar zaposlen,

– radno mjesto,

– datum početka obavljanja službe,

– stupanj i vrsta stručne spreme,

– datum i mjesto rođenja,

– osobni identifikacijski broj,

– datum izdavanja iskaznice,

– datum vraćanja iskaznice i značke / prestanak službe,

– rubriku za napomene.

(3) Ministarstvo u analognom obliku vodi evidenciju o preuzetim službenim iskaznicama i značkama čuvara prirode koja sadrži:

– ime i prezime čuvara prirode,

– broj službene značke,

– datum preuzimanja i potpis čuvara prirode koji je preuzeo iskaznicu odnosno značku te

– potpis službenika Ministarstva koji je predao iskaznicu odnosno značku.«

Članak 5.

PRILOG 1. OBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE ČUVARA PRIRODE postojećeg Pravilnika, zamjenjuje se PRILOGOM 1. OBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE ČUVARA PRIRODE ovog Pravilnika.

I. PRIJELAZNE I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

(1) Iskaznice izdane na temelju postojećeg Pravilnika zamijenit će se iskaznicama izdanim u skladu s ovim Pravilnikom u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Čuvar prirode je dužan odmah po primitku iskaznice izdane na temelju ovoga Pravilnika, vratiti dosadašnju iskaznicu Ministarstvu radi poništenja.

(3) Iskaznice izdane sukladno postojećem Pravilniku vrijede do izdavanja iskaznica izdanih u skladu s ovim Pravilnikom.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-07/20-06/10

Urbroj: 517-05-2-1-20-5

Zagreb, 30. studenoga 2020.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.

PRILOG 1.

OBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE ČUVARA PRIRODE

Prednja strana iskaznice

Poleđina iskaznice