Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba

NN 145/2020 (24.12.2020.), Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba

MINISTARSTVO FINANCIJA

2802

Na temelju članka 14. stavka 3. Zakona o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 137/15, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20) ministar financija donosi

ODLUKU

O OBJAVI KAMATNE STOPE NA ZAJMOVE IZMEĐU POVEZANIH OSOBA

Članak 1.

Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba iz članka 14. stavka 3. Zakona o porezu na dobit za 2021. godinu iznosi 3%.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 31. prosinca 2020. godine.

Klasa: 011-01/20-02/22

Urbroj: 513-07-21-01/20-1

Zagreb, 30. studenoga 2020.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.