Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj

NN 146/2020 (28.12.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2838

Na temelju članka 232. stavka 1. podstavka 3., 4., 7., 8., 9., 10., 12. i 25. Zakona o strancima (»Narodne novine« br. 130/11, 74/13, 69/17, 46/18 i 53/20) i članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« br. 66/19), ministar unutarnjih poslova, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STATUSU I RADU DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Pravilniku o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« br. 52/12, 81/13, 38/15, 100/17, 61/18 i 116/18) u članku 1. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Ovim se Pravilnikom osigurava provedba Uredbe (EU) 2017/1954 Europskoga parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2017. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1030/2002 o utvrđivanju jedinstvenoga obrasca boravišnih dozvola za državljane trećih zemalja (SL L 286, 1. 11. 2017.).

(4) U ovom Pravilniku određene imenice navedene su u muškom rodu, a koriste se kao neutralne za muški ili ženski rod.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.

Članak 2.

U članku 6. stavku 4. riječi: »u svrhu srednjoškolskog obrazovanja ili studiranja« zamjenjuju se riječima: »u svrhu srednjoškolskog obrazovanja, studiranja, volontiranja ili u druge svrhe«.

Članak 3.

Članak 33. mijenja se i glasi:

»Članak 33.

(1) Obrazac dozvole boravka (Obrazac 7a) pravokutnog je oblika, veličine 85,6 × 53,98 mm i izrađen je od polikarbonatnog materijala, serijski broj dokumenta sadrži sedam znamenaka, a datumi se upisuju na način, da se brojevi odvajaju razmacima bez točke.

(2) Državljaninu treće zemlje kojem je odobren privremeni boravak u Obrascu 7a u rubrici: »vrsta dozvole« upisuju se riječi: »privremeni boravak«, a ako mu je odobren stalni boravak u rubriku: »vrsta dozvole« upisuju se riječi: »stalni boravak«.

(3) Državljaninu treće zemlje kojem je odobren privremeni boravak u svrhu rada na prvoj stranici u rubrici: »napomene« upisuju se riječi: »dozvola za boravak i rad«.

(4) Osobi koja je premještena unutar društva kojoj je odobrena dozvola za boravak i rad u rubriku »vrsta dozvole« unose se riječi: »ICT – privremeni boravak«, a u rubriku »napomene« upisuju se riječi: »dozvola za boravak i rad«.

(5) Osobi premještenoj unutar društva kojoj je dozvola za boravak i rad odobrena temeljem dugoročne mobilnosti u rubriku »vrsta dozvole« unose se riječi: »mobile ICT – privremeni boravak«, a u rubriku »napomene« upisuju se riječi: »dozvola za boravak i rad«.

(6) U dozvoli boravka sezonskog radnika kojem je izdana dozvola za boravak i rad do 90 dana odnosno šest mjeseci na prvoj strani u rubriku »vrsta dozvole« unose se riječi: »sezonski rad – privremeni boravak« a u rubriku »napomene« unose se riječi: »dozvola za boravak i rad«.

(7) U dozvoli boravka člana obitelji hrvatskog državljanina koji je državljanin treće zemlje u rubriku »vrsta dozvole« upisuju se riječi: »član obitelji – privremeni boravak«.

(8) U dozvoli boravka državljanina treće zemlje kojem je odobren privremeni boravak u svrhu životnog partnerstva s hrvatskim državljaninom u rubriku »napomene« unose se riječi: »životno partnerstvo«.

(9) U dozvoli boravka za člana obitelji azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom koji je državljanin treće zemlje u rubriku: »vrsta dozvole« upisuju se riječi: »privremeni boravak«, a u rubriku »napomene«: »član obitelji azilanta«, odnosno »član obitelji stranca pod supsidijarnom zaštitom«.

(10) Državljaninu treće zemlje kojem je odobren stalni boravak temeljem zakonitog boravka od pet godina u Obrascu 7a u rubriku: »vrsta dozvole« upisuju se riječi: »OSOBA S DUGOTRAJNIM BORAVIŠTEM-EU/LONG TERM RESIDENT-EU«.

(11) Državljanima trećih zemalja kojima je odobren privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja, studiranja ili istraživanja u dozvoli boravka na prvoj strani u rubriku »napomene« upisuju se riječi: »učenik«, »student« ili »istraživač«.

(12) Istraživačima i studentima koji su obuhvaćeni programima Unije ili multilateralnim programima koji obuhvaćaju mjere mobilnosti ili sporazumom između dvaju i više visokih učilišta, na prvoj stranici u rubrici »napomene« navodi se taj određeni program ili sporazum.

(13) Istraživaču kojem je odobren privremeni boravak temeljem dugoročne mobilnosti u rubriku »napomene« na prvoj stranici upisuju se riječi: »istraživač – mobilnost«, a članu njegove obitelji kojem je odobren privremeni boravak u rubriku »napomene« na prvoj stranici upisuju se riječi: »član obitelji istraživača – mobilnost«.

(14) Državljanima trećih zemalja kojima je odobrena dozvola za boravak i rad za volontiranje ili pripravništvo u dozvoli boravka na prvoj strani u rubriku »napomene« upisuju se riječi: »volonter« ili »pripravnik« i riječi: »dozvola za boravak i rad«.

(15) Državljaninu treće zemlje koji ima odobren status na temelju kojeg može raditi bez dozvole za boravak i rad sukladno odredbama Zakona o strancima, u dozvolu boravka na prvoj stranci u rubriku »napomene« unose se riječi: »rad bez dozvole za boravak i rad«.

(16) Obrazac 7a sadrži elektronički nosač podataka (RFID čip) na koji se pohranjuju podaci: ime i prezime, državljanstvo, datum rođenja, spol, oznaka za vrstu isprave, oznaka države, broj isprave, osobni identifikacijski broj, datum izdavanja i datum isteka valjanosti, tijelo koje je izdalo ispravu, fotografija i otisci prstiju, pristupni broj kartice, a RFID čip obvezno mora sadržavati fotografiju i otiske prstiju.

(17) U Obrazac 7a na drugoj stranici, u prostoru za strojno čitanje kao oznaka za vrstu isprave upisuje se podatak: »AD«, a u rubrici »napomene« upisuju se podaci o adresi i OIB.

(18) U Obrazac 7a podatak o spolu upisuje se oznakom »Ž/F« za ženski spol, a oznakom »M/M« za muški spol.

(19) Ako je zahtjev za izdavanje dozvole boravka podnijet u diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske, a državljaninu treće zemlje je nepoznata adresa stanovanja u Republici Hrvatskoj i/ili osobni identifikacijski broj (OIB) isti se ne navode kao obvezni podaci kako je propisano u stavku 17. ovoga članka.

(20) Državljanin treće zemlje iz stavka 19. ovoga članka dužan je u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji izvršiti prijavu boravišta i adrese stanovanja sukladno odredbama Zakona o strancima.«.

Članak 4.

U članku 39. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Državljanin treće zemlje dužan je vratiti dozvolu boravka po izvršnosti rješenja kojom mu je prestao boravak u Republici Hrvatskoj, a nadležna policijska uprava odnosno policijska postaja će po pravomoćnosti navedenog rješenja dozvolu boravka poništiti fizičkim bušenjem te razlog poništenja evidentirati na Informacijskom sustavu Ministarstva.«.

Članak 5.

U članku 40. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Policijska uprava odnosno policijska postaja evidentirat će potragu za dozvolom boravka u evidenciji koja se vodi u Informacijskom sustavu Ministarstva u slučaju iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

(5) Policijska uprava odnosno policijska postaja evidentirat će potragu za dozvolom boravka u evidenciji koja se vodi u Informacijskom sustavu Ministarstva u slučajevima propisanim Zakonom o strancima kada dozvola boravka nije vraćena.«.

Članak 6.

Obrazac 7a koji je tiskan uz Pravilnik o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« br. 52/12, 81/13, 38/15, 100/17, 61/18 i 116/18) i njegov je sastavni dio zamjenjuje se novim Obrascem 7a koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 011-02/20-01/207

Urbroj: 511-01-152-20-15

Zagreb, 23. prosinca 2020.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

Obrazac 7a