Pravilnik o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu u osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz trećih država te za robu uvezenu kao mala pošiljka nekomercijalnog značaja

NN 146/2020 (28.12.2020.), Pravilnik o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu u osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz trećih država te za robu uvezenu kao mala pošiljka nekomercijalnog značaja

Ministarstvo financija

2839

Na temelju članka 44. stavka 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18 i 121/19), članka 36. stavka 3. Zakona o trošarinama (» Narodne novine «, broj 106/18 i 121/19) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (» Narodne novine «, broj 66/19) ministar financija, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova donosi

PRAVILNIK

O OSLOBOĐENJU OD POREZA NA DODANU VRIJEDNOST I TROŠARINE ZA ROBU UVEZENU U OSOBNOJ PRTLJAZI OSOBA KOJE PUTUJU IZ TREĆIH DRŽAVA TE ZA ROBU UVEZENU KAO MALA POŠILJKA NEKOMERCIJALNOG ZNAČAJA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom uređuju detaljnija pravila za oslobođenje od poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) i trošarine za robu uvezenu u:

1. osobnoj prtljazi osoba koje putuju (u daljnjem tekstu: putnik) iz trećih država ili područja iz članka 3. točke 2. ovoga Pravilnika

2. malim pošiljkama nekomercijalnog značaja koju iz određene treće države šalju fizičke osobe drugim fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj.

(2) Oslobođenje od PDV-a i trošarine iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se uz oslobođenje od carine sukladno Uredbi Vijeća (EZ) br. 1186/09 o uspostavi sustava oslobođenja od carina u Europskoj uniji (SL L 324, od 10. 2. 2009. str. 23).

Članak 2.

Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju se sljedeći akti Europske unije:

– Direktiva Vijeća 2007/74/EZ od 20. prosinca 2007. o izuzeću od poreza na dodanu vrijednost i trošarina na uvoz robe za osobe koje putuju iz trećih država (SL L 346, 29. 12. 2007., str. 6 – 12)

– Direktiva Vijeća 2006/79/EZ od 5. listopada 2006. o izuzeću od plaćanja poreza na uvoz malih pošiljaka robe nekomercijalnoga značaja iz trećih država (kodificirana verzija) (SL L 286, 17. 10. 2006., str. 15 – 18).

II. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA PDV-a I TROŠARINE ZA ROBU UVEZENU U OSOBNOJ PRTLJAZI OSOBA KOJE PUTUJU IZ TREĆIH DRŽAVA

Članak 3.

Za potrebe ovoga poglavlja pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Treća država je bilo koja država koja nije država članica Europske unije; imajući u vidu Fiskalni sporazum između Francuske i Kneževine Monaka od 18. svibnja 1963. i Sporazum o prijateljskim i dobrosusjedskim odnosima između Italije i Republike San Marino od 31. ožujka 1939., Monako i San Marino se ne smatraju trećim državama s obzirom na trošarine

2. Područja gdje se propisi Europske unije koji se odnose na PDV ili trošarine ili oboje ne primjenjuju je bilo koji teritorij, osim teritorija treće države, gdje se ne primjenjuje Direktiva 2006/112/EZ ili Direktiva 2008/118/EZ ili se ne primjenjuje niti jedna od navedenih Direktiva. S obzirom na Sporazum između vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Otoka Man o carini, trošarinama i usko povezanim pitanjima od 15. listopada 1979., Otok Man se ne smatra teritorijem gdje se ne primjenjuju odredbe Europske unije o PDV-u ili odredbe o trošarinama ili niti jedna od navedenih odredbi

3. Putnici u zračnom prometu i putnici u morskom prometu su svi putnici koji putuju zračnim ili morskim putem, ali koji ne putuju privatnim zrakoplovima niti plovilima za rekreaciju

4. Rekreacijsko letenje i rekreacijska plovidba je uporaba zrakoplova ili morskih plovila od strane vlasnika ili pravne osobe koja ima pravo korištenja putem najma ili bilo kojim drugim putem u svrhe koje nisu komercijalne i posebno kada navedena prijevozna sredstva ne služe za prijevoz putnika ili robe, pružanje usluga koje se naplaćuju ili za potrebe javnih vlasti

5. Radnik u pograničnoj zoni je bilo koja osoba čije uobičajene aktivnosti zahtijevaju prelaženje granice u radnim danima

6. Pogranična zona je zona koja ne prelazi više od 15 kilometara zračne udaljenosti od granice države članice i koja uključuje lokalna upravna područja koja se nalaze unutar zone.

Članak 4.

(1) Kada putovanje uključuje prelazak preko područja treće države ili započinje u području iz članka 3. točke 2. ovoga Pravilnika, ovaj Pravilnik se primjenjuje ako putnik ne može dokazati da je roba u njegovoj osobnoj prtljazi nabavljena u skladu s općim uvjetima koji se primjenjuju kod oporezivanja na domaćem tržištu države članice i ne podliježe povratu PDV-a ili trošarina.

(2) Prelijetanje bez slijetanja ne smatra se prelaskom iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 5.

(1) Roba uvezena u osobnoj prtljazi putnika oslobođena je od plaćanja PDV-a i trošarine pod uvjetom da je uvoz nekomercijalne naravi te da ne premašuje ukupnu vrijednost ili količinu koju propisuje ovaj Pravilnik.

(2) Osobnom prtljagom se smatra cjelokupna prtljaga koju putnik daje na uvid nadležnim carinskim tijelima pri dolasku, kao i sva prtljaga koju kasnije podnosi tim tijelima pod uvjetom da može dokazati da je sva navedena prtljaga prijavljena istodobno u vrijeme polaska kod osobe koja je odgovorna za njezin prijevoz. Gorivo, osim goriva iz članka 7. stavka 6. ovoga Pravilnika, ne smatra se osobnom prtljagom.

(3) Uvoz se smatra nekomercijalnim ako zadovoljava sljedeće uvjete:

1. vrši se povremeno

2. sastoji se isključivo od robe za osobnu uporabu putnika ili njihovih obitelji te predmeta namijenjenih za poklone. Vrsta ili količina robe ne smije biti takva da ukazuje da se uvozi iz komercijalnih razloga.

Članak 6.

(1) Oslobođenje od PDV-a i trošarine se odnosi na uvoz robe čija ukupna vrijednost ne premašuje svotu od 2.200,00 kuna po putniku. Za putnike u zračnom i pomorskom prometu ova vrijednost iznosi 3.200,00 kuna.

(2) Za putnike mlađe od 15 godina vrijednosni limit iz stavka 1. ovoga članka iznosi 1.100,00 kuna, neovisno o prijevoznom sredstvu kojim putuju.

(3) U izračun vrijednosti robe na koju se primjenjuje oslobođenje od PDV-a i trošarine ne uključuje se vrijednost trošarinskih proizvoda koji su količinski oslobođeni od PDV-a i trošarine sukladno članku 7. ovoga Pravilnika.

(4) Premašuje li vrijednost pojedinoga predmeta koji se uvozi prema stavku 1. ovoga članka utvrđene vrijednosti, u svrhu ostvarivanja oslobođenja podjela vrijednosti takvoga predmeta nije dopuštena, niti se njegova vrijednost može dijeliti na dvije ili više osoba. Isto tako, nije dopuštena kumulacija ukupne vrijednosti robe na koju se može ostvarivati pravo na oslobođenje na dvije ili više osoba.

(5) U izračun vrijednosti robe na koju se primjenjuje oslobođenje od PDV-a i trošarine ne uključuje se vrijednost osobne prtljage putnika koja se privremeno uvozi ili se nakon privremenog izvoza ponovno uvozi te vrijednost medicinskih proizvoda neophodnih za putnikove osobne potrebe.

Članak 7.

(1) Neovisno o vrijednosnim ograničenjima iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika, za putnike u zračnom prometu pri uvozu trošarinskih proizvoda i duhanskih proizvoda iz članka 94. Zakona o trošarinama oslobođenje od PDV-a i trošarine odnosi se i na sljedeće količine:

1. duhanske prerađevine:

– 200 cigareta

– 100 cigarilosa (pri čemu se cigarilosom smatraju cigare neto težine do 3 grama po komadu)

– 50 cigara

– 250 grama duhana za pušenje

2. alkohol i alkoholna pića, osim mirnog vina i piva:

– alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola većim od 22 % vol. ili nedenaturirani etilni alkohol s udjelom alkohola od 80 % vol. i više: 1 litra

– alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola 22 % vol. i manje: do 2 litre

3. mirno vino: 4 litre

4. pivo: 16 litara

5. duhanski proizvodi iz članka 94. Zakona o trošarinama:

– 50 grama grijanog duhanskog proizvoda

– 10 mililitara e-tekućine

– 50 grama novih duhanskih proizvoda iz članka 94. stavka 2. Zakona o trošarinama.

(2) Svaka količina navedena u stavku 1. točki 1. ovoga članka predstavlja 100 % sveukupne dozvoljene količine za duhanske prerađevine te svaka količina navedena u stavku 1. točki 2. ovoga članka predstavlja 100 % sveukupne dozvoljene količine alkohola i alkoholnih pića. U slučaju svakog pojedinog putnika, oslobođenje se može primijeniti na bilo koju kombinaciju proizvoda iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka, pod uvjetom da sveukupni postotak iskorištenih pojedinih odobrenih količina ne prelazi 100 %.

(3) Neovisno o vrijednosnim ograničenjima iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika, pri uvozu u svim drugim oblicima prometa osim zračnog prometa oslobođenje od PDV-a i trošarine se odnosi i na sljedeće količine trošarinskih proizvoda i duhanskih proizvoda iz članka 94. Zakona o trošarinama:

1. duhanske prerađevine:

– 40 cigareta

– 20 cigarilosa (pri čemu se cigarilosom smatraju cigare neto težine do 3 grama po komadu)

– 10 cigara

– 50 grama duhana za pušenje

2. alkohol i alkoholna pića, osim mirnog vina i piva:

– alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola većim od 22 % vol. ili nedenaturirani etilni alkohol s udjelom alkohola od 80 % vol. i više: 1 litra

– alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola 22 % vol. i manje: do 2 litre

3. mirno vino: 4 litre

4. pivo: 16 litara

5. duhanski proizvodi iz članka 94. Zakona o trošarinama:

– 50 grama grijanog duhanskog proizvoda

– 10 mililitara e-tekućine

– 50 grama novih duhanskih proizvoda iz članka 94. stavka 2. Zakona o trošarinama.

(4) Svaka količina navedena u stavku 3. točki 1. ovoga članka predstavlja 100 % sveukupne dozvoljene količine za duhanske prerađevine te svaka količina navedena u stavku 3. točki 2. ovoga članka predstavlja 100 % sveukupne dozvoljene količine alkohola i alkoholnih pića. U slučaju svakog pojedinog putnika, oslobođenje se može primijeniti na bilo koju kombinaciju proizvoda iz stavka 3. točaka 1. i 2. ovoga članka, pod uvjetom da sveukupni postotak iskorištenih pojedinih odobrenih količina ne prelazi 100 %.

(5) Oslobođenje od PDV-a i trošarine prema stavcima 1. i 3. ovoga članka ne može se primijeniti na putnike mlađe od 17 godina.

(6) Od PDV-a i trošarine oslobođeno je gorivo u standardnim spremnicima svakog prijevoznog sredstva, kao i do 10 litara identične vrste goriva u prikladnim prenosivim spremnicima za rezervno gorivo.

Članak 8.

(1) Odredbe o oslobođenjima od PDV-a i trošarine iz članka 6. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika ne odnose se na:

1. osobe s uobičajenim mjestom stanovanja u pograničnoj zoni Republike Hrvatske i susjednih trećih država

2. radnike u pograničnoj zoni Republike Hrvatske i susjednih trećih država, te

3. posade prijevoznih sredstava upotrijebljenih za dolazak iz trećih država ili područja iz članka 3. točke 2. ovoga Pravilnika.

(2) U osobnoj prtljazi osobe iz stavka 1. ovoga članka može se uz oslobođenje od PDV-a i trošarine dnevno unijeti roba čija je vrijednost do 300,00 kuna.

(3) Neovisno o vrijednosnom ograničenju iz stavka 2. ovoga članka, pri uvozu se oslobođenje od PDV-a i trošarine za osobe iz stavka 1. ovoga članka odnosi i na sljedeće dnevne količine trošarinskih proizvoda i duhanskih proizvoda:

1. duhanske prerađevine:

– 25 cigareta

– 10 cigarilosa (pri čemu se cigarilosom smatraju cigare neto težine do 3 grama po komadu)

– 5 cigara

– 25 grama duhana za pušenje

2. alkohol i alkoholna pića, osim mirnog vina i piva:

– alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola većim od 22 % vol. ili nedenaturirani etilni alkohol s udjelom alkohola od 80 % vol. i više: 0,25 litre

– alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola 22 % vol. i manje: do 0,25 litre

3. mirno vino: 1 litra

4. pivo: 1,5 litra

5. duhanski proizvodi iz članka 94. Zakona o trošarinama:

– 25 grama grijanog duhanskog proizvoda

– 4 mililitara e-tekućine.

(4) Svaka količina navedena u stavku 3. točki 1. ovoga članka predstavlja 100 % sveukupne dozvoljene količine za duhanske prerađevine te svaka količina navedena u stavku 3. točki 2. ovoga članka predstavlja 100 % sveukupne dozvoljene količine alkohola i alkoholnih pića. U slučaju svakog pojedinog putnika, oslobođenje se može primijeniti na bilo koju kombinaciju proizvoda iz stavka 3. točaka 1. i 2. ovoga članka, pod uvjetom da sveukupni postotak iskorištenih pojedinih odobrenih količina ne prelazi 100 %.

(5) U izračun vrijednosti robe na koju se primjenjuje oslobođenje od PDV-a i trošarine ne uključuje se vrijednost trošarinskih proizvoda koji su količinski oslobođeni od PDV-a i trošarine sukladno stavku 3. ovoga članka.

(6) Odredbe ovoga članka neće se primijeniti ako osobe iz stavka 1. ovoga članka dokažu da putuju dalje od pogranične zone ili da se ne vraćaju iz pogranične zone susjedne treće države. Međutim, odredbe ovoga članka će se primijeniti ako radnici na granici ili u pograničnoj zoni ili posade prijevoznih sredstava u međunarodnom prometu uvoze robu u okviru obavljanja svojih poslova.

Članak 9.

(1) Vrijednosni limiti za primjenu oslobođenja od PDV-a i trošarine iz članaka 6. i 8. ovoga Pravilnika usklađuju se jednom godišnje s vrijednošću eura. Primjenjuje se tečaj Europske središnje banke (ECB) objavljen u Službenom listu Europske unije, koji vrijedi prvog radnog dana u mjesecu listopadu. Novi vrijednosni limiti, usklađeni s tečajem eura počinju se primjenjivati 1. siječnja sljedeće kalendarske godine.

(2) Ako preračunavanjem iznosa vrijednosnih limita iz članaka 6. i 8. ovoga Pravilnika izraženih u eurima dođe do njihovog porasta izraženog u nacionalnoj valuti za manje od 5 % ili 5 eura, koji god je iznos manji, može se zadržati visina vrijednosnih limita koji su na snazi u vrijeme godišnjeg usklađivanja kako je predviđeno stavkom 1. ovoga članka.

III. OSLOBOĐENJE OD PDV-a I TROŠARINE ZA ROBU U MALIM POŠILJKAMA NEKOMERCIJALNOG ZNAČAJA

Članak 10.

(1) Oslobođena je od PDV-a i trošarine roba sadržana u malim pošiljkama nekomercijalnog značaja koje besplatno šalju fizičke osobe iz trećih država drugim fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj.

(2) U smislu stavka 1. ovoga članka male pošiljke nekomercijalnog značaja znače pošiljke koje:

1. su povremene naravi

2. sadrže samo robu koja je namijenjena osobnoj upotrebi ili upotrebi obitelji primatelja čija vrsta i količina ne ukazuje da se ona uvozi za bilo kakvu komercijalnu svrhu,

3. pošiljatelj šalje primatelju bez plaćanja bilo koje vrste.

(3) Oslobođenje od plaćanja PDV-a i trošarine iz stavka 1. ovoga članka količinski se ograničava za određene proizvode, i to:

1. duhanske prerađevine i duhanski proizvodi iz članka 94. Zakona o trošarinama:

– 40 cigareta ili

– 20 cigarilosa (pri čemu se cigarilosom smatraju cigare neto težine do 3 grama po komadu) ili

– 10 cigara ili

– 50 grama duhana za pušenje ili

– 50 grama grijanog duhanskog proizvoda ili

– 10 mililitara e-tekućine ili

– 50 grama novih duhanskih proizvoda iz članka 94. stavak 2. Zakona o trošarinama

2. alkohol i alkoholna pića:

– alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola većim od 22 % vol. ili nedenaturirani etilni alkohol s udjelom alkohola od 80 % vol. i više: do 1 litre ili

– alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola 22 % vol. i manje: do 1 litre ili

– mirno vino: 2 litre

3. parfemi: 50 mililitara ili toaletne vode: 250 mililitara.

(4) Pošiljka iz stavka 1. ovoga članka ne smije premašivati ukupnu vrijednost od 330,00 kuna, u što se uključuje i vrijednost robe iz stavka 3. ovoga članka. Ako je ukupna vrijednost pošiljke viša, a sadrži dva ili više predmeta na koje bi se oslobođenje moglo primijeniti da se šalju zasebno, oslobođenje od plaćanja PDV-a i trošarine se primjenjuje na one predmete čija zajednička vrijednost iznosi do 330,00 kuna.

Članak 11.

Roba sadržana u malim pošiljkama nekomercijalnog značaja, a koja prelazi količine iz članka 10. ovoga Pravilnika u potpunosti se isključuje od prava na oslobođenje od PDV-a i trošarine.

Članak 12.

(1) Vrijednosni limit za primjenu oslobođenja od PDV-a i trošarine iz članka 10. ovoga Pravilnika usklađuju se jednom godišnje s vrijednošću eura. Primjenjuje se tečaj Europske središnje banke (ECB) objavljen u Službenom listu Europske unije, koji vrijedi prvog radnog dana u mjesecu listopadu. Novi vrijednosni limit, usklađen s tečajem eura počinje se primjenjivati 1. siječnja sljedeće kalendarske godine.

(2) Ako preračunavanjem iznosa vrijednosnog limita iz članka 10. ovoga Pravilnika izraženog u eurima dođe do njegovog porasta izraženog u nacionalnoj valuti za manje od 2 % ili 5 eura, koji god je iznos manji, može se zadržati visina vrijednosnih limita koji su na snazi u vrijeme godišnjeg usklađivanja kako je predviđeno stavkom 1. ovoga članka.

Članak 13.

Duhanske prerađevine te alkohol i alkoholna pića koja su predmet oslobođenja u smislu članka 7., 8. i 10. ovoga Pravilnika ne označavaju se duhanskim, odnosno posebnim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu u osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz trećih država te za robu uvezenu kao mala pošiljka nekomercijalnog značaja (»Narodne novine«, broj 79/13).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021.

Klasa: 011-02/19-01/44

Urbroj: 513-02-1710/1-20-8

Zagreb, 21. prosinca 2020.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.