Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

NN 147/2020 (30.12.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

Ministarstvo poljoprivrede

2861

Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 118/18, 42/20 i 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O EVIDENCIJI UPORABE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Članak 1.

U Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine«, br. 54/19 i 126/19), u članku 8. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Poljoprivrednik koji ima upisano zemljište u ARKOD bez dokaza o vlasništvu ili posjedu dužan je do 31. prosinca 2022. godine dostaviti dokaze iz stavka 2. ovoga članka ili dokaz da je pokrenuo postupak za rješavanje imovinsko pravnih odnosa, u protivnom će isto biti brisano iz ARKOD sustava.«

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka rok za dostavu dokaza iz stavka 2. ovoga članka za šumsko i poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske je do 31. 12. 2021. godine.«

Dosadašnji stavci 4., 5., 6., 7. i 8. postaju stavci 5., 6., 7., 8. i 9.

Članak 2.

U Prilogu II Tehničkih uvjeta za atributno povezivanje ARKOD podataka i prostornih podataka nadležnih institucija riječi: »Ministarstvo zaštite okoliša i energetike« zamjenjuju se riječima »Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/73

Urbroj: 525-08/0276-20-2

Zagreb, 22. prosinca 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.