Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite

NN 147/2020 (30.12.2020.), Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2877

Na temelju članka 87. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13., 137/13. i 98/19.) te članka 26. stavka 1. točke 18. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 14. sjednici održanoj 18. prosinca 2020. godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnih komora i suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite (»Narodne novine« broj 47/14., 157/14., 139/15., 28/16., 26/17., 132/17., 119/18., 32/19., 128/19. i 22/20), u članku 18. stavku 2. riječi: »za 2020. godinu« zamjenjuju se riječima: »za 2021. godinu«.

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021.

Klasa: 025-04/20-01/300
Urbroj: 338-01-01-20-01
Zagreb, 18. prosinca 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.