Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila

NN 148/2020 (31.12.2020.), Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2890

Na temelju članka 12. stavka 9. i članka 13. stavka 3. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, br. 15/13, 108/13 – ispravak, 115/16, 127/17 i 121/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. donijela

UREDBU

O NAČINU IZRAČUNA I VISINAMA SASTAVNICA ZA IZRAČUN POSEBNOG POREZA NA MOTORNA VOZILA

Uvodna odredba

Članak 1.

Ovom Uredbom se utvrđuje način izračuna i visine sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila.

Obračun posebnog poreza na motorna vozila za osobne automobile i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba te »pick-up« vozila

Članak 2.

(1) Posebni porez na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točaka 1. i 3. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, br. 15/13, 108/13 – ispravak, 115/16, 127/17 i 121/19; u daljnjem tekstu: Zakon) te druga motorna vozila prenamijenjena u takva motorna vozila koja su prvi puta registrirana do 31. prosinca 2020. plaća se prema prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida (CO2) ovisno o vrsti goriva koje vozilo koristi za pogon i prodajnoj cijeni motornog vozila prema izrazu PP = (VN + PC) + (ON + EN), u kojem je:

PP – posebni porez u kunama

VN – vrijednosna naknada u kunama

PC – naknada koja se utvrđuje na način da se od prodajne cijene motornog vozila oduzme najniži iznos za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 1 i tako dobiveni iznos pomnoži s postotkom utvrđenim za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 1

ON – osnovna naknada u kunama prema Tablici 2 ili Tablici 3

EN – naknada koja se utvrđuje na način da se od iznosa prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) motornog vozila oduzme najniži iznos za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 2 ili Tablici 3 i tako dobiveni iznos pomnoži s pripadajućim iznosom u kunama za jedan g/km CO2.

Tablica 1

 
Prodajna cijena motornog vozila u knVN u kn%
prva skupina0,00100.000,000
druga skupina100.000,01150.000,000
treća skupina150.000,01200.000,002.0003,00
četvrta skupina200.000,01250.000,003.5005,00
peta skupina250.000,01300.000,006.0007,00
šesta skupina300.000,01350.000,009.5009,00
sedma skupina350.000,01400.000,0014.00011,00
osma skupina400.000,01450.000,0019.50013,00
deveta skupina450.000,01500.000,0026.00014,00
deseta skupina500.000,01550.000,0033.00015,00
jedanaesta skupina550.000,01600.000,0040.50016,00
dvanaesta skupina600.000,0148.50017,00

Tablica 2 – dizelsko gorivo

 
Emisija CO2 (g/km)ON u knIznos u kn za 1
g/km CO2
prva skupina70do8518555
druga skupina85do1201.010175
treća skupina120do1407.1351.150
četvrta skupina140do17030.1351.250
peta skupina170do20067.6351.350
šesta skupina200do108.1351.450

Tablica 3 – benzin, ukapljeni naftni plin, prirodni plin i druga goriva osim dizelskog

Emisija CO2 (g/km)ON u kn

Iznos u kn za 1

g/km CO2

prva skupina75do909535
druga skupina90do120620135
treća skupina120do1404.670450
četvrta skupina140do17013.670700
peta skupina170do20034.6701.200
šesta skupina200do70.6701.300

(2) Iznos prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se na temelju certifikata o sukladnosti (COC dokumenta), potvrde proizvođača prema podatku o iznosu prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) u kombiniranoj vožnji, izjave o sukladnosti ili potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila prema podatku o iznosu prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) u kombiniranoj vožnji izraženom sukladno Novom europskom ciklusu vožnje (»New European Driving Cycle«; u daljnjem tekstu: NEDC) ili sukladno koreliranom NEDC-u, ako je motorno vozilo homologirano sukladno Globalno usklađenom ispitnom postupku za laka vozila (»Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure«; u daljnjem tekstu: WLTP).

(3) Posebni porez na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točaka 1. i 3. Zakona te druga motorna vozila prenamijenjena u takva motorna vozila koja su prvi puta registrirana od 1. siječnja 2021. plaća se prema prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida (CO2) ovisno o vrsti goriva koje vozilo koristi za pogon i prodajnoj cijeni motornog vozila prema izrazu PP = (VN + PC) + (ON + EN), u kojem je:

PP – posebni porez u kunama

VN – vrijednosna naknada u kunama

PC – naknada koja se utvrđuje na način da se od prodajne cijene motornog vozila oduzme najniži iznos za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 4 i tako dobiveni iznos pomnoži s postotkom utvrđenim za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 4

ON – osnovna naknada u kunama prema Tablici 5 ili Tablici 6

EN – naknada koja se utvrđuje na način da se od iznosa prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) motornog vozila oduzme najniži iznos za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 5 ili Tablici 6 i tako dobiveni iznos pomnoži s pripadajućim iznosom u kunama za jedan g/km CO2.

Tablica 4

 
Prodajna cijena motornog vozila u knVN u kn%
prva skupina0,00100.000,000
druga skupina100.000,01150.000,000
treća skupina150.000,01200.000,000
četvrta skupina200.000,01250.000,003.0003,00
peta skupina250.000,01300.000,004.5005,00
šesta skupina300.000,01350.000,007.0007,00
sedma skupina350.000,01400.000,0010.5009,00
osma skupina400.000,01450.000,0015.00011,00
deveta skupina450.000,01500.000,0020.50013,00
deseta skupina500.000,01550.000,0027.00015,00
jedanaesta skupina550.000,01600.000,0034.50016,00
dvanaesta skupina600.000,0142.50017,00

Tablica 5 – dizelsko gorivo

 
Emisija CO2 (g/km)ON u kn

Iznos u kn za 1

g/km CO2

prva skupina95do12585105
druga skupina125do1553.235185
treća skupina155do1908.7851.100
četvrta skupina190do21547.2851.250
peta skupina215do25578.5351.350
šesta skupina255do132.5351.550

Tablica 6 – benzin, ukapljeni naftni plin, prirodni plin i druga goriva osim dizelskog

Emisija CO2 (g/km)ON u kn

Iznos u kn za 1

g/km CO2

prva skupina95do1252545
druga skupina125do1551.375140
treća skupina155do1755.575555
četvrta skupina175do20016.675725
peta skupina200do24034.800975
šesta skupina240do73.8001.650

(4) Iznos prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se na temelju certifikata o sukladnosti (COC dokumenta), potvrde proizvođača prema podatku o iznosu prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) u kombiniranoj vožnji, izjave o sukladnosti ili potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila prema podatku o iznosu prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) u kombiniranoj vožnji izraženom sukladno WLTP-u.

(5) Na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona te druga motorna vozila prenamijenjena u motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona, a koja se razvrstavaju u tarifnu oznaku KN 8704 posebni porez se plaća prema izrazu PP = (S x KS), u kojem je:

PP – posebni porez u kunama

S – snaga motora u kilovatima (kW)

KS – koeficijent snage motora u iznosu od 225,00 kuna.

Obračun posebnog poreza na motorna vozila za motocikle i »ATV« vozila

Članak 3.

(1) Posebni porez na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točaka 2. i 4. Zakona te druga motorna vozila prenamijenjena u takva motorna vozila plaća se prema izrazu PP = (O x KO), u kojem je:

PP – posebni porez u kunama

O – obujam motora u kubičnim centimetrima (cm³) prema Tablici 7

KO – koeficijent obujma motora prema Tablici 7 koji se uvećava ovisno o razini emisije ispušnih plinova na način da se za razinu emisije ispušnih plinova: EURO III uvećava za 5, EURO II uvećava za 10 i EURO I uvećava za 15.

Tablica 7 – obujam motora

Obujam motora u kubičnim centimetrimaKO
51do1254
126do3006
301do7007
701do10008
1001do10

Prestanak važenja

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila (»Narodne novine«, broj 109/18).

Stupanje na snagu

Članak 5.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021.

Klasa: 022-03/20-03/95
Urbroj: 50301-05/16-20-2
Zagreb, 30. prosinca 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.