Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulasku i boravku u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji

NN 148/2020 (31.12.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulasku i boravku u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji

Ministarstvo unutarnjih poslova

2905

Na temelju članka 69.a stavka 9., članka 69.b stavka 2., članka 69.c stavka 5. i članka 69.e stavka 2. Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« br. 66/19, 53/20 i 144/20) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« br. 66/19) ministar unutarnjih poslova, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ULASKU I BORAVKU U REPUBLICI HRVATSKOJ DRŽAVLJANA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Članak 1.

U Pravilniku o ulasku i boravku u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« br. 107/20), u članku 1. stavku 1. na kraju rečenice briše se točka te se dodaju riječi: »a na odgovarajući način i državljana Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (u daljnjem tekstu: Ujedinjena Kraljevina) i članova njihovih obitelji, koji su na području Republike Hrvatske korisnici prava iz Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije (SL L 29, 31. 1. 2020.) (u daljnjem tekstu: Sporazum).«.

U stavku 2. na kraju rečenice briše se točka te se dodaju riječi: »te se za državljane Ujedinjene Kraljevine i članove njihovih obitelji, koji su na području Republike Hrvatske korisnici prava iz Sporazuma propisuje dokumentacija kojom se na graničnom prijelazu može dokazati da je osoba korisnik prava iz Sporazuma u Republici Hrvatskoj, izgled i sadržaj obrasca prijave privremenog boravka odnosno zahtjeva za privremeni boravak i prijave stalnog boravka te cijena dozvole boravka i pogranične propusnice.«.

Stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Ovim se Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktiva 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 158, 30. 4. 2004., kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o slobodi kretanja radnika u Uniji (kodifikacija) (Tekst značajan za EGP) (SL L 141, 27. 5. 2011.) «.

Članak 2.

U članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Obrazac rješenja o odbijanju ulaska u Republiku Hrvatsku za osobe na koje se primjenjuju odredbe Zakona (Obrazac 1) bijele je boje, veličine 21x29,7 cm.«.

Stavak 4. briše se.

Članak 3.

Iza dijela XVIII., dodaju se novi dio XIX. koji glasi: »XIX. DRŽAVLJANI UJEDINJENE KRALJEVINE I ČLANOVI NJIHOVIH OBITELJI KOJI SU KORISNICI PRAVA IZ SPORAZUMA« i članci 42.a, 42.b, 42.c, 42.d, 42.e i 42.f i dio XX. koji glasi: »XX. CIJENA OBRAZACA ISPRAVA ZA DRŽAVLJANE UJEDINJENE KRALJEVINE I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI KOJI SU KORISNICI PRAVA IZ SPORAZUMA« i članak 42.g, koji glase:

»XIX. DRŽAVLJANI UJEDINJENE KRALJEVINE I ČLANOVI NJIHOVIH OBITELJI KOJI SU KORISNICI PRAVA IZ SPORAZUMA

Članak 42.a

(1) Državljanin Ujedinjene Kraljevine koji je korisnik prava iz Sporazuma i članovi njegove obitelji, a koji nemaju dozvolu boravka iz članka 42.d niti pograničnu propusnicu iz članka 42.e ovog Pravilnika, status korisnika prava iz Sporazuma u Republici Hrvatskoj na graničnom prijelazu dokazuju davanjem policijskom službeniku na uvid dokumente kao što su:

– potvrde da je u tijeku izrada dozvole boravka u koju je unesena napomena: »Čl. 18. st. 4. Sporazuma/Article 18(4) of the Agreement«, koja je toj osobi dana po podnošenju zahtjeva za tehničku izradu dozvole boravka

– potvrde da je u tijeku izrada pogranične propusnice u koju je unesena napomena: »Čl. 50. UEU-a-pogranični radnik/Art. 50 TEU-Frontier worker«, koja je toj osobi dana po podnošenju zahtjeva za izdavanje pogranične propusnice

– potvrde poslodavca u Republici Hrvatskoj iz koje je razvidno da je osoba na koju se odnosi zaposlena kod dotičnog poslodavca, razdoblje od kada je osoba zaposlena kod tog poslodavca, naziv, OIB, sjedište poslodavca, ime, prezime i potpis odgovorne osobe te svrha i datum izdavanja potvrde ili važeći ugovor o radu

– potvrdu nadležne institucije o statusu učenika ili studenta

– iskaznice zdravstvenog osiguranja, koja glasi na ime te osobe, ako je zdravstveno osiguranje i dalje važeće

– potvrde nadležnog tijela o prijavi privremenog boravka (»registration certificate«) odnosno prethodno važeće boravišne iskaznice, koje su izdane sukladno Pravilniku o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 126/12, 81/13, 38/15, 85/15, 132/17 i 101/18) ili Pravilniku o ulasku i boravku u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 107/20)

– potvrde o prijavi boravišta, prebivališta i adrese stanovanja u Republici Hrvatskoj

– ostala relevantna dokumentacija iz koje je moguće nedvojbeno utvrditi da je riječ o državljaninu Ujedinjene Kraljevine ili članu njegove obitelji, korisnicima prava iz Sporazuma na području Republike Hrvatske

– ostala relevantna dokumentacija iz koje je moguće nedvojbeno utvrditi da je državljanin Ujedinjene Kraljevine bio do 31. prosinca 2020. godine pogranični radnik u Republici Hrvatskoj te je i dalje korisnik prava iz Sporazuma, kao što je izvadak iz sudskog ili obrtnog registra te drugi odgovarajući dokazi da je državljanin Ujedinjene Kraljevine obavljao gospodarsku djelatnost u Republici Hrvatskoj do 31. prosinca 2020. godine.

(2) Članovi obitelji državljanina Ujedinjene Kraljevine, koji je korisnik prava iz Sporazuma, svoj status člana obitelji na graničnom prijelazu dokazuju davanjem policijskom službeniku na uvid dokaze iz članka 15. stavka 2. i/ili 3. ili članka 17. stavka 4. i/ili 5. ovog Pravilnika, a životni partneri državljanina Ujedinjene Kraljevine dokaze iz članka 18. ovoga Pravilnika.

(3) Članovi obitelji državljanina Ujedinjene Kraljevine koji su korisnici prava iz Sporazuma, ako na graničnom prijelazu nisu u društvu navedenog državljanina Ujedinjene Kraljevine, svoj status člana obitelji na graničnom prijelazu, pored dokaza iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, dokazuju davanjem policijskom službeniku granične kontrole na uvid i slijedećih isprava:

– preslike putne isprave državljanina Ujedinjene Kraljevine čiji su član obitelji ili

– preslike potvrde o prijavi privremenog boravka (»registration certificate«), boravišne iskaznice ili dozvole boravka državljanina Ujedinjene Kraljevine čiji su član obitelji u koju je unesena napomena: »Čl. 50 UEU-a/Article 50 TEU«.

(4) Državljanima Ujedinjene Kraljevine koji su u Republici Hrvatskoj korisnici prava iz Sporazuma i članovima njihovih obitelji te pruže odgovarajuće dokaze iz stavaka 1. do 3. ovoga članka, kod prelaska državne granice u putne se isprave ne otiskuju ulazni/izlazni štambilji.

Članak 42.b

(1) Državljanin Ujedinjene Kraljevine i član njegove obitelji koji je državljanin Ujedinjene Kraljevine uz prijavu privremenog boravka odnosno stalnog boravka iz ovog Dijela prilaže presliku važeće putne isprave ili osobne iskaznice koju će službena osoba ovjeriti nakon uvida u original, a član obitelji koji nije državljanin Ujedinjene Kraljevine niti je državljanin države članice EGP-a uz zahtjev za odobrenje privremenog boravka i prijavu stalnog boravka iz ovog Dijela prilaže presliku važeće putne isprave koju će službena osoba ovjeriti nakon uvida u original.

(2) Prilikom prijave privremenog odnosno zahtjeva za privremeni boravak odnosno prijave stalnog boravka, utvrdit će se uvjet neprekidnosti boravka iz članka 11. Sporazuma te se od državljana Ujedinjene Kraljevine i člana njegove obitelji može zatražiti dostava dokaza kojom dokazuje neprekidnost boravka.

(3) Državljanin Ujedinjene Kraljevine i član njegove obitelji koji je državljanin Ujedinjene Kraljevine iz članka 69.a stavka 1. Zakona uz obrazac prijave privremenog, odnosno stalnog boravka prilaže samo dokaz iz stavka 1. ovoga članka, te će službena osoba uvidom u Informacijski sustav Ministarstva provjeriti činjenicu reguliranog boravka u Republici Hrvatskoj.

(4) Član obitelji koji nije državljanin Ujedinjene Kraljevine niti je državljanin države članice EGP-a iz članka 69.a stavka 2. Zakona, uz obrazac zahtjeva za privremeni boravak odnosno prijavu stalnog boravka prilaže samo dokaz iz stavka 1. ovoga članka, te će službena osoba uvidom u Informacijski sustav Ministarstva provjeriti činjenicu reguliranog boravka u Republici Hrvatskoj.

(5) Državljanin Ujedinjene Kraljevine i član njegove obitelji koji je državljanin Ujedinjene Kraljevine iz članka 69.a stavka 3. Zakona, obrascu prijave privremenog boravka uz dokaz iz stavka 1. ovoga članka, prilaže:

– dokumentaciju iz članka 13. podstavaka 1. ili 2., članka 14., članka 15. stavaka 2. i/ili 3. ili članka 16. ovoga Pravilnika, dok će životni ili neformalni životni partner priložiti dokumentaciju iz članka 18. stavka 1. i/ili 3. ovoga Pravilnika i

– ostale dokaze da je do 31. prosinca 2020. godine ostvario pravo na boravak u Republici Hrvatskoj u skladu s pravom Unije, kao što je ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor, potvrda poslodavca iz koje je razvidno razdoblje zaposlenja, naziv, OIB, sjedište poslodavca, ime, prezime i potpis odgovorne osobe, dokaz da su samozaposlene osobe, dokaz da su se školovali odnosno da su studirali u Republici Hrvatskoj, vlasnički list, ugovor o najmu, dokazi o plaćenim režijama ili drugi odgovarajući dokazi, izvod iz banke o prometu po računu u Republici Hrvatskoj, dokaz o korištenju prava s osnove zdravstvenog osiguranja odnosno dokaz o plaćanju mjesečnih obroka za zdravstveno osiguranje, a član obitelji uz naprijed navedenu dokumentaciju za državljanina Ujedinjene Kraljevine i dokaze da je prije 31. prosinca 2020. godine u Republici Hrvatskoj bio u pratnji ili se pridružio državljaninu Ujedinjene Kraljevine, kao što su izjava stranaka, odnosno svjedoka o zajedničkom životu, dokaz o zajedničkom stanovanju i drugi odgovarajući dokazi.

(6) Član obitelji koji nije državljanin Ujedinjene Kraljevine niti je državljanin države članice EGP-a iz članka 69.a stavka 4. Zakona, obrascu zahtjeva za privremeni boravak uz dokaz iz stavka 1. ovoga članka, priložit će:

– dokumentaciju iz članka 17. stavaka 4. i/ili 5. ovoga Pravilnika dok će životni ili neformalni životni partner priložiti dokumentaciju iz članka 18. stavaka 2. i/ili 3. ovoga Pravilnika i

– dokaze da je do 31. prosinca 2020. godine u Republici Hrvatskoj bio u pratnji ili se pridružio državljaninu Ujedinjene Kraljevine, kao što su izjava stranaka, odnosno svjedoka o zajedničkom životu, dokaz o zajedničkom stanovanju i drugi odgovarajući dokazi,

– dokaze da je državljanin Ujedinjene Kraljevine kojem je u pratnji ili kojem se pridružuje do 31. prosinca 2020. godine ostvario pravo na boravak u Republici Hrvatskoj u skladu s pravom Unije, kao što je ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor, potvrda poslodavca iz koje je razvidno razdoblje zaposlenja, naziv, OIB, sjedište poslodavca, ime, prezime i potpis odgovorne osobe, dokaz da su samozaposlene osobe, dokaz da su se školovali odnosno da su studirali u Republici Hrvatskoj, vlasnički list, ugovor o najmu, dokazi o plaćenim režijama ili drugi odgovarajući dokazi, izvod iz banke o prometu po računu u Republici Hrvatskoj, dokaz o korištenju prava s osnove zdravstvenog osiguranja odnosno dokaz o plaćanju mjesečnih obroka za zdravstveno osiguranje, i

– dokaze iz članka 13., 14. ili 16. ovoga Pravilnika koji se odnose na razdoblje boravka državljanina Ujedinjene Kraljevine nakon 1. siječnja 2021. godine.

(7) Državljanin Ujedinjene Kraljevine i član njegove obitelji iz članka 69.a stavka 3. i 4. Zakona koji su pravo na stalni boravak do 31. prosinca 2020. godine stekli temeljem neprekidnog zakonitog boravka u trajanju od pet godina u Republici Hrvatskoj u skladu s pravom Unije, obrascu prijave stalnog boravka uz dokaz iz stavka 1. ovoga članka, priložit će dokumentaciju iz stavka 5., odnosno stavka 6. ovoga članka, koja se odnosi na razdoblje boravka do 31. prosinca 2020. godine.

(8) Ako državljanin Ujedinjene Kraljevine ima dozvolu boravka iz članka 42.d ovoga Pravilnika, član njegove obitelji iz članka 69.a stavka 5. Zakona, koji je državljanin Ujedinjene Kraljevine, obrascu prijave privremenog boravka uz dokaz iz stavka 1. ovoga članka, prilaže dokumentaciju iz članka 15. stavka 2. i/ili 3. ovoga Pravilnika, a član obitelji koji nije državljanin Ujedinjene Kraljevine niti je državljanin države članice EGP-a, obrascu zahtjeva za privremeni boravak uz dokaz iz stavka 1. ovoga članka, priložit će dokumentaciju iz članka 17. stavaka 4. i/ili 5. ovoga Pravilnika, dok će životni ili neformalni životni partner koji je državljanin Ujedinjene Kraljevine obrascu prijave privremenog boravaka uz dokaz iz stavka 1. ovoga članka, priložiti dokumentaciju iz članka 18. stavka 1. i/ili 3. ovoga Pravilnika, a životni ili neformalni životni partner koji nije državljanin Ujedinjene Kraljevine niti je državljanin države članice EGP-a obrascu zahtjeva za privremeni boravak uz dokaz iz stavka 1. ovoga članka, priložit će dokumentaciju iz članka 18. stavka 2. i/ili 3. ovoga Pravilnika.

(9) Član obitelji državljanina Ujedinjene Kraljevine iz članka 69.a stavka 5. Zakona prijavi odnosno zahtjevu za privremeni boravak, ako državljanin Ujedinjene Kraljevine nema dozvolu boravka iz članka 42.d ovoga Pravilnika, uz dokaze iz stavka 8. ovoga članka prilaže i:

– dokaze da je državljanin Ujedinjene Kraljevine do 31. prosinca 2020. godine ostvario pravo na boravak u Republici Hrvatskoj u skladu s pravom Unije, kao što je ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor, potvrda poslodavca iz koje je razvidno razdoblje zaposlenja, naziv, OIB, sjedište poslodavca, ime, prezime i potpis odgovorne osobe, dokaz da su samozaposlene osobe, dokaz da su se školovali odnosno da su studirali u Republici Hrvatskoj, vlasnički list, ugovor o najmu, dokazi o plaćenim režijama ili drugi odgovarajući dokazi, izvod iz banke o prometu po računu u Republici Hrvatskoj, dokaz o korištenju prava s osnove zdravstvenog osiguranja odnosno dokaz o plaćanju mjesečnih obroka za zdravstveno osiguranje, i

– dokaze iz članka 13., 14. i 16. ovoga Pravilnika koji se odnose na razdoblje boravka državljanina Ujedinjene Kraljevine nakon 1. siječnja 2021. godine.

(10) Iz dokumentacije propisane stavkom 8. ovoga članka mora biti vidljivo da je bračna odnosno izvanbračna zajednica te životno odnosno neformalno životno partnerstvo postojalo i prije 31. prosinca 2020. godine te da i dalje postoji u trenutku podnošenja prijave privremenog boravka odnosno zahtjeva za odobrenje privremenog boravka.

(11) Na člana obitelji koji nije državljanin Ujedinjene Kraljevine niti je državljanin države članice EGP-a iz članka 9. stavak 1. točka a) podtočka ii) Sporazuma koji se spaja ili je u pratnji maloljetnog državljanina Ujedinjene Kraljevine, na odgovarajući se način primjenjuju stavci 1., 2., 4., 6., 7., 8. i 9. ovoga članka.

(12) Na članove obitelji državljanina Ujedinjene Kraljevine, a koji su do 31. prosinca 2020. godine zadržali pravo privremenog boravka, kod prijave, odnosno zahtjeva za odobrenje privremenog boravka na odgovarajući način se primjenjuju stavci 1. do 6. ovoga članka, a kod prijave stalnog boravka na odgovarajući način se primjenjuju stavci 1., 2., 3., 4. i 7. ovog članka.

(13) Dokazom o zdravstvenom osiguranju koji se prilaže uz prijavu privremenog boravka odnosno zahtjev za odobrenje privremenog boravka smatra se: zdravstvena iskaznica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Europska kartica zdravstvenog osiguranja, bolesnički list Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, odgovarajuća potvrda stranog nositelja zdravstvenog osiguranja o pravu na zdravstvenu zaštitu sukladno propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, dokaz propisan međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju ili sveobuhvatno privatno zdravstveno osiguranje.

(14) Dokazom kojim se potvrđuje svojstvo korisnika prava iz Sporazuma kako je navedeno u članku 69.e stavku 1. Zakona, smatra se ranije izdana potvrda o prijavi privremenog boravka (»registration certificate«) ili boravišna iskaznica, ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor, potvrda poslodavca iz koje je razvidno razdoblje zaposlenja, naziv, OIB, sjedište poslodavca, ime, prezime i potpis odgovorne osobe, izvadak iz sudskog ili obrtnog registra te dokaz o obavljanju gospodarske djelatnosti, dokaz da su se školovali odnosno da su studirali u Republici Hrvatskoj (diploma, svjedodžba, potvrda ili uvjerenje nadležne ustanove o pohađanju osnovnoškolskog, srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja ili strukovne izobrazbe), vlasnički list, ugovor o najmu, dokazi o plaćenim režijama ili drugi odgovarajući dokazi, izvod iz banke o prometu po računu u Republici Hrvatskoj, dokaz o korištenju prava s osnove zdravstvenog osiguranja odnosno dokaz o plaćanju mjesečnih obroka za zdravstveno osiguranje, ako se na temelju ocjene svakog dokaza posebno i svih zajedno može utvrditi da je državljanin Ujedinjene Kraljevine i član njegove obitelji do 31. prosinca 2020. godine u Republici Hrvatskoj ostvarivao pravo na boravak u skladu s pravom Unije i da nakon toga nastavlja boraviti u Republici Hrvatskoj te da ispunjava uvjet neprekidnosti boravka iz Sporazuma.

Članak 42.c

(1) Državljanin Ujedinjene Kraljevine i član njegove obitelji koji je državljanin Ujedinjene Kraljevine prijavljuje privremeni boravak na Obrascu prijave privremenog boravka za državljanina Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske i člana njegove obitelji koji je državljanin Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (korisnik prava iz Sporazuma o povlačenju) (Obrazac 7b) koji je bijele boje, pravokutnog oblika, veličine 21x29,7 cm.

(2) Član obitelji državljanina Ujedinjene Kraljevine koji nije državljanin Ujedinjene Kraljevine niti je državljanin države članice EGP-a podnosi zahtjev za privremeni boravak na Obrascu zahtjeva za privremeni boravak za člana obitelji državljanina Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske koji nije državljanin Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske niti države članice EGP-a (korisnik prava iz Sporazuma o povlačenju) (Obrazac 8b) koji je bijele boje, pravokutnog oblika, veličine 21x29,7 cm.

(3) Državljanin Ujedinjene Kraljevine i član njegove obitelji prijavljuje stalni boravak na Obrascu prijave stalnog boravka za državljanina Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske i člana njegove obitelji (korisnik prava iz Sporazuma o povlačenju) (Obrazac 9b) koji je bijele boje, pravokutnog oblika, veličine 21x29,7 cm.

Članak 42.d

(1) Državljaninu Ujedinjene Kraljevine i članu njegove obitelji izdaje se dozvola boravka na obrascu propisanom pravilnikom kojim se uređuje status i rad državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj, u kojoj će se na prvoj stranici u rubriku »vrsta dozvole« unijeti riječi: »Čl. 50 UEU-a/Article 50 TEU«, a u rubriku »napomene« unijet će se riječi: »Čl. 18. st. 4. Sporazuma/Article 18(4) of the Agreement«, dok će se na drugoj stranci u rubriku »napomene« unijeti riječi »rad bez dozvole za boravak i rad« te riječi »privremeni boravak« ili »stalni boravak« ovisno od statusa koji ima državljanin Ujedinjene Kraljevine, a članu njegove obitelji na drugoj stranci u rubriku »napomene« unijeti će se riječi »rad bez dozvole za boravak i rad« te riječi: »privremeni boravak-član obitelji« ili »stalni boravak«, ovisno o statusu koji ima član obitelji.

(2) Zahtjev za izradu dozvole boravka podnosi se na obrascu za tehničku izradu dozvole boravka i na način propisan pravilnikom kojim se uređuje status i rad državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj.

(3) U perforirani obrazac zahtjeva za tehničku izradu dozvole boravka iz stavka 2. ovoga članka koji se daje podnositelju zahtjeva kao potvrda da je u tijeku izrada dozvole boravka, upisat će se riječi: »Čl. 18. st. 4. Sporazuma/Article 18(4) of the Agreement«.

(4) Članu obitelji državljanina Ujedinjene Kraljevine koji je državljanin države članice EGP-a iz članka 69.a stavka 6. Zakona, kojem se na njegov zahtjev izdaje dozvola boravka na obrascu propisanom pravilnikom kojim se uređuje status i rad državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj, na prvoj stranici u rubriku »vrsta dozvole« unijet će se riječi: »EGP član obitelji korisnika iz čl. 18. st. 4. Sporazuma«, a u rubriku »napomene« unijet će se riječi: »EEA family member of beneficiary of Article 18(4) of the Agreement«, dok će se na drugoj stranci u rubriku »napomene« unijeti riječi »rad bez dozvole za boravak i rad« te riječi »privremeni boravak« ili »stalni boravak« ovisno od statusa koji ima član obitelji.

(5) Državljaninu Ujedinjene Kraljevine i članu njegove obitelji koji imaju privremeni boravak dozvola boravka izdaje se na rok važenja od pet godina, a državljaninu Ujedinjene Kraljevine i članu njegove obitelji koji imaju stalni boravak dozvola boravka izdaje se na rok od deset godina.

Članak 42.e

(1) Državljanin Ujedinjene Kraljevine koji je do 31. prosinca 2020. godine bio pogranični radnik u smislu članka 9. točke b. i članka 24. stavka 3. Sporazuma, podnijet će zahtjev za izdavanje pogranične propusnice kojom se potvrđuje status pograničnog radnika, a kojem zahtjevu će priložiti dokaz da je u Republici Hrvatskoj obavljao gospodarsku djelatnost kao pogranični radnik prije 31. prosinca 2020. godine i da ju nakon toga nastavlja obavljati, kao što su ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor, potvrda poslodavca iz koje je razvidno razdoblje zaposlenja, naziv, OIB, sjedište poslodavca, ime, prezime i potpis odgovorne osobe, izvadak iz sudskog ili obrtnog registra te dokaz o obavljanju gospodarske djelatnosti.

(2) Zahtjev za izdavanje pogranične propusnice podnosi se na Obrascu zahtjeva za izdavanje pogranične propusnice za državljanina Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske koji je pogranični radnik u smislu Sporazuma o povlačenju (Obrazac 10b) koji je bijele boje, pravokutnog oblika, veličine 21x29,7 cm.

(3) Državljaninu Ujedinjene Kraljevine pogranična propusnica izdat će se na obrascu propisanim pravilnikom kojim se uređuje pogranična propusnica i dozvola za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice u kojoj će se na prvoj stranici u rubriku »vrsta dozvole« unijeti riječi: »Čl. 50. UEA-a-pogranični radnik/Art. 50 TEU-Frontier worker«.

(4) Zahtjev za izradu pogranične propusnice podnosi se na obrascu za tehničku izradu pogranične propusnice i na način propisanim pravilnikom kojim se uređuje pogranična propusnica i dozvola za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice, te će se u perforiranom dijelu koji se daje podnositelju zahtjeva kao potvrda da je u tijeku izrada pogranične propusnice unijeti riječi: »Čl. 50. UEU-a-pogranični radnik/Art. 50 TEU-Frontier worker«.

(5) U obrazac pogranične propusnice neće se unijeti podaci o adresi i boravištu, niti će se upisati područje kretanja i boravka kao niti granični prijelazi/prijelazna mjesta dozvoljenog prijelaza i neće se unositi napomena da nositelju nije dopušteno kretanje izvan pograničnog područja i da će svaka zlouporaba prava biti podložna zakonskoj odgovornosti, a upisuje se broj putne isprave ili osobne iskaznice temeljem koje se izdaje.

(6) Državljaninu Ujedinjene Kraljevine pogranična iskaznica izdaje se na rok važenja od pet godina.

Članak 42.f

Kod preuzimanja dozvole boravka iz članka 42.d stavka 1. ovoga Pravilnika državljanin Ujedinjene Kraljevine i član njegove obitelji dat će službenoj osobi potvrdu o prijavi privremenog boravka (»registration certificate«) odnosno boravišnu iskaznicu, koju će službena osoba poništiti stavljanjem napomene »PONIŠTENO« na potvrdu odnosno fizičkim bušenjem iskaznice te razlog poništenja evidentirati na Informacijskom sustavu Ministarstva te poništenu potvrdu o prijavi privremenog boravka odnosno poništenu boravišnu iskaznicu vratiti državljaninu Ujedinjene Kraljevine i članu njegove obitelji.

XX. CIJENA OBRAZACA ISPRAVA ZA DRŽAVLJANE UJEDINJENE KRALJEVINE I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI KOJI SU KORISNICI PRAVA IZ SPORAZUMA

Članak 42.g

(1) Za obrasce isprava za državljane Ujedinjene Kraljevine i članove njihovih obitelji koji su korisnici Sporazuma plaća se naknada u sljedećem iznosu:

1. Dozvola boravka (podvrsta: Čl. 50. UEU-a) 79,50 kuna

2. Pogranična propusnica (podvrsta: Čl. 50. UEA-a) 225,00 kuna

(2) Novčana sredstva iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se u državni proračun na IBAN broj: HR…………………… te pozivom na broj: HR…………………….ili broj predmeta.

(3) Ministarstvo pokriva razliku do pune cijene dozvole boravka od 240,00 kuna iz stavka 1. točke 1. ovoga članka.«.

Članak 4.

Naziv dijela: »XIX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE« mijenja se i glasi: »XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE«.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 5.

Obrazac rješenja o odbijanju ulaska u Republiku Hrvatsku (Obrazac 1) koji je tiskan uz Pravilnik o ulasku i boravku u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 107/20) i njegov je sastavni dio zamjenjuje se novim Obrascem 1 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Obrazac rješenja o odbijanju ulaska u Republiku Hrvatsku za člana obitelji državljanina države članice EGP-a koji nije državljanin države članice EGP-a (Obrazac 2) koji je tiskan uz Pravilniku o ulasku i boravku u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 107/20) briše se.

Obrasci 7b, 8b, 9b i 10b tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021.

Klasa: 011-02/20-01/265
Urbroj: 511-01-152-20-15
Zagreb, 29. prosinca 2020.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.