Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

NN 1/2021 (4.1.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

MINISTARSTVO FINANCIJA

8

Na temelju članka 37. Zakona o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOBIT

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17, 2/18, 1/19, 1/20 i 59/20), u članku 33. stavci 5., 6., 7. i 8. brišu se.

Dosadašnji stavci 9. i 10. postaju stavci 5. i 6.

Članak 2.

U članku 39.b stavak 8. briše se.

Dosadašnji stavci 9. i 10. postaju stavci 8. i 9.

Članak 3.

U članku 40. iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5., 6. i 7. koji glase:

»(4) Porezni obveznik je dužan, prije početka ili u vrijeme nadzirane transakcije, dokumentacijom potvrditi poduzete razumne napore u cilju utvrđivanja cijene u skladu s načelom nepristrane transakcije, na temelju informacija koje su mu u tom trenutku na raspolaganju.

(5) Ako porezni obveznik na kraju poreznog razdoblja utvrdi da postoji neusklađenost cijene s načelom nepristrane transakcije, dužan je provesti kompenzacijsko usklađenje.

(6) Kompenzacijsko usklađenje iz stavka 5. ovoga članka mora se obaviti prije podnošenja porezne prijave, a porezni obveznik mora pri podnošenju porezne prijave dostaviti i obrazloženje zbog čega cijena koju je utvrdio prije početka ili u vrijeme nadzirane transakcije nije zadovoljila načelo nepristrane transakcije.

(7) Usklađenje iz članka 13. Zakona i stavka 5. ovoga članka nije zapreka da se u mogućem postupku nadzora provede naknadno usklađenje, niti to usklađenje ima utjecaja na eventualni postupak zajedničkog dogovaranja.«.

Članak 4.

U članku 41.h stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Porezna uprava može, s obzirom na složenost pitanja, produljiti rok iz stavka 4. ovog članka sljedećih 90 dana.«.

Članak 5.

U članku 41.i stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako porezni obveznik u trenutku prijave postupka ne raspolaže s potrebnim ispravama iz stavka 2. ovoga članka, o istome je dužan pisanim putem izvijestiti Poreznu upravu te ih dostaviti naknadno, čim s njima raspolaže. Pri provođenju postupka primjenjuju se odredbe članka 41.h stavaka 4. – 8. ovoga Pravilnika.«.

Članak 6.

U članku 41.j stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako porezni obveznik u trenutku prijave postupka ne raspolaže s potrebnim ispravama iz stavka 2. ovoga članka, o istome je dužan pisanim putem izvijestiti Poreznu upravu te ih dostaviti naknadno, čim s njima raspolaže. Pri provođenju postupka primjenjuju se odredbe članka 41.h stavaka 4. – 8. ovoga Pravilnika.«.

Članak 7.

U članku 47. stavku 3. točki 28. iz riječi: »broju 1.« dodaju se riječi: »Na ovom rednom broju upisuje se i iznos prihoda od otpisane obveze prema članku 9. stavku 6. Zakona.«.

U točki 33. iza riječi: »amortizacijskih stopa.« dodaju se riječi: »Porezna osnovica se umanjuje nakon što je imovina amortizirana u cijelosti, ali najviše u iznosima koji bi bili utvrđeni primjenom amortizacijskih stopa iz članka 12. stavka 6. Zakona (zadnje razdoblje amortizacije i umanjenje porezne osnovice najviše do tog iznosa).«.

U točki 43. riječi: »12 %« zamjenjuju se riječima: »10 %«.

U točki 46. riječi: »12 %« zamjenjuju se riječima: »10 %«.

U točki 47. riječi: »6 %« zamjenjuju se riječima: »5 %«, a riječi: »12 %« zamjenjuju se riječima: »10 %«.

U točki 49. podtočkama 49.1. i 49.2. riječi: »6 %« zamjenjuju se riječima: »5 %«, a riječi: »12 %« zamjenjuju se riječima: »10 %«.

U podtočki 49.3. riječi: »3 %« zamjenjuju se riječima: »2,5 %«, riječi: »12 %« zamjenjuju se riječima: »10 %«, a riječi: »9 %« zamjenjuju se riječima: »7,5 %«.

U podtočki 49.4. riječi: »12 %« zamjenjuju se riječima: »10 %«.

U točki 50. podtočki 50.1. riječi: »6 %« zamjenjuju se riječima: »5 %«, riječi: »12 %« zamjenjuju se riječima: »10 %«, a riječi: »broju 42.« zamjenjuju se riječima: »broju 43.«.

U podtočki 50.2. riječi: »7,8 %« zamjenjuju se riječima: »6,5 %«, riječi: »12 %« zamjenjuju se riječima: »10 %«, a riječi: »broju 42.« zamjenjuju se riječima: »broju 43.«.

U podtočki 50.3. riječi: »10,2 %« zamjenjuju se riječima: »8,5 %«, riječi: »12 %« zamjenjuju se riječima: »10 %«, a riječi: »broju 42.« zamjenjuju se riječim: »broju 43.«.

U podtočki 50.4. riječi: »12 %« zamjenjuju se riječima: »10 %«, a riječi: »broju 42.« zamjenjuju se riječima: »broju 43.«.

Članak 8.

U članku 47.c stavku 3. točki 48. iz riječi: »broju 1.« dodaju se riječi: »Na ovom rednom broju upisuje se i iznos prihoda od otpisane obveze prema članku 9. stavku 6. Zakona.«.

U točki 50. iza riječi: »amortizacijskih stopa.« dodaju se riječi: »Porezna osnovica se umanjuje nakon što je imovina amortizirana u cijelosti, ali najviše u iznosima koji bi bili utvrđeni primjenom amortizacijskih stopa iz članka 12. stavka 6. Zakona (zadnje razdoblje amortizacije i umanjenje porezne osnovice najviše do tog iznosa).«.

U točki 60. riječi: »12 %« zamjenjuju se riječima: »10 %«.

U točki 63. riječi: »12 %« zamjenjuju se riječima: »10 %«.

U točki 64. riječi: »6 %« zamjenjuju se riječima: »5 %«, a riječi: »12 %« zamjenjuju se riječima: »10 %«.

U točki 65. podtočkama 65.1. i 65.2 iza riječi: »propisane stope poreza na dobit« dodaju se riječi: »te porez na dobit plaćaju po stopi od 5 % ukoliko je na rednom broju 60. iskazana stopa od 10 % ili po stopi od 9 % ukoliko je na rednom broju 60. iskazana stopa od 18 %«, te se riječi: »6 %« zamjenjuju se riječima: »5 %«, a riječi: »12 %« zamjenjuju se riječima: »10 %«.

U podtočki 65.3. iza riječi: »propisane stope poreza na dobit« dodaju se riječi: »te porez na dobit plaćaju po stopi od 2,5 % ukoliko je na rednom broju 60. iskazana stopa od 10 % ili po stopi od 4,5 % ukoliko je na rednom broju 60. iskazana stopa od 18 %«, te se riječi: »9 %« zamjenjuju se riječima: »7,5 %«, a riječi: »12 %« zamjenjuju se riječima: »10 %«.

U podtočki 65.4. riječi: »12 %« zamjenjuju se riječima: »10 %«.

U točki 66. podtočki 66.1. riječi: »6 %« zamjenjuju se riječima: »5 %«, a riječi: »12 %« zamjenjuju se riječima: »10 %«.

U podtočki 66.2. riječi: »7,8 %« zamjenjuju se riječima: »6,5 %«, a riječi: »12 %« zamjenjuju se riječima: »10 %«.

U podtočki 66.3. riječi: »10,2 %« zamjenjuju se riječima: »8,5 %«, a riječi: »12 %« zamjenjuju se riječima: »10 %«.

U podtočki 66.4. riječi: »12 %« zamjenjuju se riječima: »10 %«.

Članak 9.

Mijenja se Izvješće o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu – Obrazac PD-PO i sastavni je dio ovoga Pravilnika, a primjenjuje se za razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2021. godine i nadalje.

Članak 10.

(1) Ovaj Pravilnik primjenjuje se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit, prijave poreza na dobit prema novčanom načelu, izvješća o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu za 2021. godinu i nadalje odnosno za porezna razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2021.

(2) Iznimno od članka 47. stavka 3. točke 59. i članak 47.c stavka 3. točke 75. Pravilnika o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17, 2/18, 1/19, 1/20 i 59/20), pri izračunu predujma poreza na dobit iz članak 5.b stavka 5. i članka 34. stavka 1. Zakona o porezu na dobit (177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20) za 2021. godinu, temeljem prijave poreza na dobit za 2020. godinu, primjenjuju se porezne stope iz članka 28. Zakona.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-02/16
Urbroj: 513-07-21-01-20-1
Zagreb, 4. siječnja 2021.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

OBRAZAC PD-PO