Statut Hrvatske komore socijalnih pedagoga

NN 3/2021 (13.1.2021.), Statut Hrvatske komore socijalnih pedagoga

Hrvatska komora socijalnih pedagoga

68

Na temelju članka 30. Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 98/19), Osnivačka Skupština Hrvatske komore socijalnih pedagoga, uz prethodnu suglasnost Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na sjednici održanoj 22. listopada 2020. godine, donijela je

STATUT

HRVATSKE KOMORE SOCIJALNIH PEDAGOGA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Statutom uređuje se naziv i sjedište Hrvatske komore socijalnih pedagoga (u daljnjem tekstu: Komora), djelatnost, poslovi na temelju javne ovlasti i ostali poslovi Komore, ustrojstvo i tijela Komore, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata, odgovornosti članova, prestanak članstva, disciplinski postupak i mjere, novčana kazna, financijsko poslovanje, javnost rada, zaštita prava članova Komore, prestanak rada i druga pitanja značajna za Komoru.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Statutu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Komora je samostalna i neovisna strukovna organizacija socijalnih pedagoga u Republici Hrvatskoj koja se brine za razvoj, stručnost, etičnost, zakonitost i ugled u socijalnopedagoškoj djelatnosti na teritoriju Republike Hrvatske.

(2) Komora skrbi da ovlašteni socijalni pedagozi savjesno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje poslove.

(3) Komora čuva ugled, čast i prava članova te promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu te im pruža stručnu pomoć i zaštitu.

Naziv i sjedište

Članak 3.

(1) Naziv Komore glasi: Hrvatska komora socijalnih pedagoga.

(2) Naziv Komore na engleskom jeziku glasi: Croatian Chamber of Social Pedagogues.

(3) Skraćeni naziv Komore glasi: HKSP.

(4) Sjedište Komore nalazi se na adresi Ulica svetoga Mateja 70/a, Zagreb.

Svojstvo pravne osobe

Članak 4.

(1) Komora je pravna osoba s javnim ovlastima.

(2) U pravnom prometu s trećim osobama Komora nastupa samostalno i neograničeno u svoje ime i za svoj račun, a za svoje obveze odgovara svom svojom imovinom.

(3) Komora se upisuje u sudski registar.

Pečati i žig

Članak 5.

(1) Komora u svom radu koristi pečate i žig.

(2) Komora ima pečat i žig okruglog oblika promjera 38 mm s grbom Republike Hrvatske, nazivom i sjedištem Komore, koji koristi na aktima koje donosi u okviru javnih ovlasti.

(3) Komora ima pečat okrugla oblika promjera 30 mm sa sljedećim tekstom: HRVATSKA KOMORA SOCIJALNIH PEDAGOGA na obodu i znakom Komore u sredini.

(4) Komora ima znak o čijem obliku i izgledu odluku donosi Upravni odbor Komore.

Članstvo u Komori

Članak 6.

(1) Članstvo u Komori stječe se upisom u upisnik članova Komore.

(2) Član Komore može biti socijalni pedagog koji ima završen dodiplomski ili preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije u Republici Hrvatskoj ili kojem je priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – socijalni pedagog, sukladno zakonu kojim se uređuje sadržaj, uvjeti i način obavljanja socijalnopedagoške djelatnosti (u daljnjem tekstu: Zakon).

(3) Članstvo u Komori prestaje:

– smrću,

– na osobni zahtjev za prestanak članstva.

(4) U slučaju prestanka članstva Komora rješenjem određuje brisanje člana iz upisnika članova Komore.

Članak 7.

(1) Članovi Komore imaju jednaka prava, obveze i odgovornosti u Komori.

(2) Prava članova Komore su:

– birati tijela Komore i biti u njih izabrani,

– sudjelovati u radu Komore,

– sudjelovati na Skupštini Komore, predlagati i razmatrati pitanja iz djelokruga Komore,

– primati savjetodavno-pravnu pomoć vezano uz strukovna statusno-pravna pitanja

– primati stručne savjete iz područja socijalnopedagoške djelatnosti,

– mogućnost organiziranog osiguranja od odgovornosti u slučajevima zahtjeva za naknadu štete nastale u pružanju usluga iz područja socijalnopedagoške djelatnosti,

– koristiti sve povlastice koje Komora ugovori s drugim pravnim i fizičkim osobama,

– pomoć kod traženja posla pružanjem pravodobnih, relevantnih informacija, osiguranjem savjetovanja, a kad je to moguće i organiziranjem dodatnih radionica/edukacija za osnaživanje nezaposlenih socijalnih pedagoga u procesu pristupa tržištu rada,

– usmjeravanje i usklađivanje međusobnih odnosa i zajedničkih interesa u Komori,

– stručna savjetovanja, sudjelovanje na seminarima i drugim stručnim sastancima koje organizira Komora.

(3) Obveze članova Komore su:

– poštivanje odredbi Statuta Komore, Etičkog kodeksa i drugih akata Komore,

– podmirenje članarine i drugih obveza propisanih ovim Statutom i drugim općim aktima Komore, u roku dospijeća,

– savjesno obavljati funkcije u tijelima u koje su imenovani,

– redovito obavješćivanje Komore o svim podacima i promjenama podataka,

– uredno odgovarati na upite Komore,

– surađivati u provođenju postupka stručnog nadzora sukladno posebnom općem aktu Komore i

– u slučaju prestanka članstva u Komori, podmirenje svih dospjelih obveza.

II. DJELATNOST

Poslovi na temelju javne ovlasti

Članak 8.

(1) Na temelju javne ovlasti Komora obavlja sljedeće poslove:

– odlučuje u postupcima upisa u odgovarajuće imenike, upisnike i evidencije te brisanja na temelju Zakona,

– donosi rješenje o priznavanju prava na obavljanje socijalnopedagoške djelatnosti,

– donosi rješenje o privremenoj zabrani i prestanku prava na obavljanje socijalnopedagoške djelatnosti,

– donosi rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje regulirane profesije – socijalni pedagog, kao nadležno tijelo sukladno posebnom propisu,

– obavlja stručni nadzor nad radom ovlaštenih socijalnih pedagoga,

– propisuje razinu specijalnosti u pojedinim područjima socijalne pedagogije i donosi rješenje o priznavanju specijalnosti,

– vodi zakonom propisane upisnike, imenike i evidencije,

– izdaje potvrde iz evidencija koje vodi u skladu sa Zakonom.

Ostali poslovi

Članak 9.

Osim poslova na temelju javnih ovlasti iz članka 8. ovoga Statuta, Komora obavlja i sljedeće poslove:

– prati i unapređuje rad ovlaštenih socijalnih pedagoga i uvjeta za njihov rad,

– utvrđuje standarde rada i normative,

– prati i nadzire provođenje etičkog kodeksa socijalnopedagoške djelatnosti, provodi disciplinski postupak i izriče disciplinske mjere za disciplinske povrede članovima Komore,

– prati stručno usavršavanje ovlaštenih socijalnih pedagoga,

– zastupa članove Komore u zaštiti profesionalnih interesa,

– potiče i organizira stručno usavršavanje članova Komore,

– surađuje s drugim komorama, strukovnim udrugama, stručnim, obrazovnim i znanstvenim institucijama u zemlji i inozemstvu,

– surađuje s državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u rješavanju pitanja važnih za ostvarivanje zadaća socijalnopedagoške djelatnosti,

– obavlja i sve druge poslove utvrđene ovima Zakonom, statutom i drugim općim aktima Komore.

Imenici i upisnici

Članak 10.

(1) Komora vodi Imenike i upisnike:

– Imenik socijalnih pedagoga,

– Imenik socijalnih pedagoga vježbenika,

– Upisnik članova Komore,

– Upisnik samostalne privatne socijalnopedagoške prakse i

– Upisnik zajedničke privatne socijalnopedagoške prakse.

(2) Imenici i upisnici iz stavka 1. ovoga članka su službene evidencije.

(3) Izvaci iz imenika i upisnika iz stavka 1. ovoga članka te potvrde izdane na temelju podataka iz tih evidencija javne su isprave.

Specijalnost

Članak 11.

Područja socijalne pedagogije u kojima se ovlaštenom socijalnom pedagogu može priznati specijalnost su:

– prevencija,

– socijalnopedagoška procjena,

– tretman,

– posttretman,

– javne politike.

III. USTROJSTVO KOMORE

Tijela Komore

Članak 12.

(1) Tijela Komore su:

1. Skupština Komore

2. Upravni odbor Komore

3. Nadzorni odbor Komore

4. Sud časti

5. Predsjednik Komore

6. Etički odbor.

(2) Upravni odbor za pojedina pitanja može osnivati stručna tijela, povjerenstva, stručne sekcije i/ili radne skupine.

(3) Sastav stručnih tijela, povjerenstava, stručnih sekcija i/ili radnih skupina, uvjete za imenovanje, nadležnost i način rada pobliže se uređuju općim aktom Komore.

(4) Tijela Komore neovisna su u obavljanju poslova iz svojega djelokruga.

Način izbora u tijela Komore

Članak 13.

(1) Skupština Komore bira predsjednika Komore i zamjenika predsjednika Komore, članove Upravnog odbora Komore, članove Nadzornog odbora Komore, Suda časti i Etičkog odbora na neposrednim izborima.

(2) U slučaju da se ne provedu izbori za tijela Komore, Skupština će imenovati privremene članove tijela Komore koji će navedene funkcije obavljati do izbora novih članova, a najduže šest mjeseci od dana imenovanja.

1. Skupština Komore

Članak 14.

(1) Skupština Komore najviše je tijelo odlučivanja i čine ju svi članovi Komore.

(2) Skupštinu Komore saziva predsjednik Komore, a predsjedava joj predsjednik Skupštine Komore.

(3) Skupština Komore odlučuje u skladu s ovlaštenjima danim joj zakonom i ovim Statutom.

(4) Akte Skupštine Komore potpisuje predsjednik Skupštine Komore.

Nadležnost Skupštine Komore

Članak 15.

Skupština donosi:

– Statut Komore,

– godišnji program rada,

– financijski plan,

– odluku o godišnjem izvješću o radu,

– odluku o financijskom izvješću,

– odluku o visini članarine,

– etički kodeks socijalnopedagoške djelatnosti,

– opće akte kojima se provode javne ovlasti Komore,

– druge opće akte kojima se uređuju pitanja ustrojstva i rada Komore.

Sjednica Skupštine Komore

Članak 16.

(1) Sjednica Skupštine Komore održava se po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

(2) Sjednica Skupštine Komore može se održati i izvanredno na zahtjev Upravnog odbora ili trećine članova Skupštine Komore.

(3) Uz zahtjev za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine Komore mora biti priložen i predloženi dnevni red sjednice.

(4) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, predsjednik Komore je dužan sazvati sjednicu Skupštine Komore u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. U slučaju njegove spriječenosti Skupštinu Komore saziva zamjenik predsjednika Komore. Ako je niti zamjenik predsjednika Komore ne sazove u daljnjem roku od 15 dana, predlagatelji mogu sami sazvati sjednicu Skupštine Komore.

(5) Skupština Komore donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

(6) Glasovanje se provodi neposredno ili elektroničkim putem na zahtjev člana Skupštine Komore.

Pozivanje na sjednicu Skupštine Komore

Članak 17.

(1) Poziv za redovitu ili izvanrednu sjednicu Skupštine upućuje se elektroničkom poštom svim članovima Komore najmanje deset dana prije održavanja.

(2) Pozivi se objavljuju i na službenoj mrežnoj stranici Komore i putem službenih društvenih mreža Komore.

(3) Članovi su dužni potvrditi svoju nazočnost najmanje pet dana prije održavanja Skupštine, putem službene elektroničke pošte.

(4) U pozivu za sjednicu Skupštine navodi se mjesto i vrijeme održavanja Skupštine te dnevni red.

(5) Rad Skupštine Komore pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Skupštine Komore.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Skupštine Komore

Članak 18.

(1) Predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine Komore biraju članovi Komore na sjednici Skupštine Komore na vrijeme od četiri godine, i mogu biti ponovno izabrani.

(2) Skupština Komore razriješit će predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine Komore ako:

– to osobno zatraži,

– Skupština Komore ocijeni da zbog nesavjesnog ili nepravilnog rada ne može izvršavati povjerene ovlasti.

2. Upravni odbor Komore

Članak 19.

(1) Upravni odbor Komore izvršno je tijelo Komore koje vodi poslovanje Komore, brine se za izvršavanje programa rada Komore i izvršavanje akata Skupštine Komore, obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

(2) Upravni odbor Komore za svoj rad odgovara Skupštini Komore.

(3) Upravni odbor Komore čine predsjednik Komore, zamjenik predsjednika Komore te sedam članova koje bira Skupština Komore na vrijeme od četiri godine, a koji mogu biti ponovno izabrani.

(4) Predsjednik Komore obavlja dužnost predsjednika Upravnog odbora Komore, saziva sjednice, predsjeda im i potpisuje akte Upravnog odbora Komore.

(5) Upravni odbor Komore donosi odluke iz svog djelokruga većinom glasova nazočnih članova, ako je sjednici nazočna većina članova.

Nadležnost Upravnog odbora Komore

Članak 20.

Upravni odbor Komore:

– provodi odluke i zaključke Skupštine Komore,

– priprema prijedlog statuta, pravilnika i odluka, te drugih općih akata koje donosi Skupština Komore, ako ovim Statutom nije drukčije određeno,

– predlaže zaključke i stavove te daje mišljenja o pitanjima o kojima Skupština Komore raspravlja,

– osniva povjerenstva i radne skupine i usklađuje njihov rad,

– odlučuje o promjeni sjedišta Komore,

– obavlja izbor tajnika i drugih zaposlenika Komore,

– odlučuje u drugom stupnju o prigovorima radnika Komore protiv pojedinačnih odluka iz područja radnih odnosa,

– usklađuje međusobne interese strukovnih udruženja,

– utvrđuje potrebe i stavove, te predlaže način provođenja stručnog obrazovanja,

– određuje visinu naknada za usluge Komore i troškove suda časti,

– donosi odluku o visini naknade za provoditelje stručnog nadzora,

– donosi odluku o visini naknade za članove drugih tijela Komore,

– sastavlja Listu stručnjaka za provođenje stručnog nadzora,

– odlučuje o kupnji nekretnina te o korištenju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Komore,

– odlučuje o sklapanju poslova, čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 30.000,00 kuna,

– bira predstavnike Komore u druga tijela i organizacije,

– odlučuje o učlanjenju Komore u međunarodne udruge i organizacije te bira predstavnike Komore u tim udrugama ili organizacijama,

– brine za unapređenje suradnje s drugim komorama, strukovnim udrugama, stručnim i znanstvenim institucijama te obrazovnim ustanovama u zemlji i inozemstvu,

– daje i prima prijedloge koji su od općeg značenja za uspješno obavljanje rada Komore,

– obavlja poslove od općeg značaja za socijalnopedagošku djelatnost,

– obavlja druge poslove koji proizlaze iz Zakona, Statuta i općih akata Komore.

Sjednice Upravnog odbora Komore

Članak 21.

(1) Sjednicama Upravnog odbora Komore predsjedava predsjednik Upravnog odbora.

(2) U odsutnosti predsjednika Upravnog odbora sjednici Upravnog odbora Komore predsjedava zamjenik predsjednika Upravnog odbora.

(3) Rad Upravnog odbora uređuje se Poslovnikom o radu Upravnog odbora Komore.

3. Nadzorni odbor Komore

Članak 22.

(1) Nadzorni odbor Komore ima predsjednika i četiri člana koje bira Skupština Komore na četiri godine, a koji mogu biti ponovno izabrani.

(2) Nadzorni odbor Komore odgovoran je za svoj rad Skupštini Komore.

(3) O svom radu Nadzorni odbor Komore podnosi godišnji izvještaj Skupštini Komore.

(4) Nadzorni odbor Komore na prvoj sjednici bira predsjednika i zamjenika predsjednika.

(5) Predsjednik Nadzornog odbora saziva sjednice odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri Nadzorni odbor ili Skupština Komore.

(6) Nadzorni odbor Komore donosi odluke iz svog djelokruga većinom glasova nazočnih članova, ako je sjednici nazočna većina članova.

(7) Članovi Nadzornog odbora Komore ne mogu biti članovi Upravnog odbora Komore i drugih tijela koje bira ili imenuje Skupština Komore ili Upravni odbor Komore.

Nadležnost Nadzornog odbora Komore

Članak 23.

(1) Nadzorni odbor dužan je najmanje dva puta godišnje pregledati novčano poslovanje i završni račun Komore.

(2) Upravni odbor Komore, predsjednik Komore, zamjenik predsjednika Komore, tajnik i drugi zaposlenici Komora i tijela Komore dužni su Nadzornom odboru dati potrebne podatke u vezi sa svojim poslovanjem.

Članak 24.

(1) Nadzorni odbor nadzire:

– provođenje Statuta i drugih općih akata Komore,

– ostvarivanje prava i ispunjavanje obveza članova Komore,

– materijalno i financijsko poslovanje Komore,

– može obavljati i druge povremene poslove koje mu povjeri Skupština Komore ili Upravni odbor.

(2) Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednica Upravnog odbora Komore i Skupštine Komore ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Komore, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta Komore i drugih općih akata Komore.

(3) Rad Nadzornog odbora uređuje se Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.

4. Sud časti

Članak 25.

(1) Sud časti je neovisno tijelo Komore koje odlučuje o disciplinskoj odgovornosti članova Komore.

(2) Sud časti ima pet članova: predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana koji se biraju na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovo izabrani.

(3) Dužnost Predsjednika, njegovog zamjenika i članova Suda časti prestaje istekom mandata na koji su izabrani, razrješenjem, ostavkom, brisanjem iz upisnika članova Komore ili smrću.

(4) Sud časti donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako je sjednici nazočna većina članova.

(5) Rad Suda časti uređuje se poslovnikom o radu Suda časti.

5. Predsjednik i zamjenik predsjednika Komore

Članak 26.

(1) Predsjednika i zamjenika predsjednika Komore bira Skupština Komore iz reda svojih članova na temelju kandidacijskog postupka.

(2) Predsjednik i zamjenik predsjednika Komore biraju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti izabrani najviše dva mandata uzastopno.

(3) Za predsjednika i zamjenika predsjednika Komore može biti izabran hrvatski državljanin koji ima najmanje deset godina radnog iskustva u stečenom akademskom zvanju i stupnju.

Članak 27.

(1) Predsjednik Komore predstavlja i zastupa Komoru i odgovara za zakonitost njezina rada.

(2) Predsjednik Komore za svoj rad odgovara Skupštini.

(3) Predsjednik Komore obavlja poslove određene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Komore:

– predlaže program i smjernice rada Komore,

– usklađuje aktivnosti tijela te rada ukupnog komorskog sustava,

– izvršava zaključke i odluke Skupštine,

– saziva i vodi sjednice Upravnog odbora i provodi njegove zaključke i odluke,

– potpisuje ugovore koje sklapa Komora,

– predlaže Upravnom odboru i Skupštini Komore poduzimanje određenih akcija koje su u skladu s politikom Komore,

– brine da rad tijela Komore bude u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima i interesima članova Komore,

– daje priopćenja za javnost ili za to ovlašćuje člana Komore ili neku drugu osobu,

– vodi ured Komore,

– donosi odluke iz radnih odnosa za radnike Komore,

– obavlja i druge poslove koji proizlaze iz Zakona, Statuta i općih akata Komore.

Članak 28.

(1) Predsjednik Komore može sklapati poslove pojedinačne vrijednosti do 30.000,00 kuna, a poslove preko iznosa od 30.000,00 kuna uz suglasnost Upravnog odbora Komore.

(2) Predsjednik Komore dužan je o svom radu izvješćivati Skupštinu Komore na svakoj sjednici.

Članak 29.

(1) Zamjenik predsjednika Komore zamjenjuje predsjednika Komore u slučaju njegove spriječenosti.

(2) U slučaju da predsjednik Komore zbog bilo kojeg razloga ne može više obavljati svoju funkciju do kraja mandata, zamjenik predsjednika obavlja funkciju predsjednika do izbora i imenovanja novoga predsjednika, a najduže 90 dana od dana nastupanja razloga zbog kojeg predsjednik Komore ne može više obavljati svoju funkciju.

Razrješenje predsjednika i zamjenika predsjednika Komore

Članak 30.

(1) Skupština Komore razriješit će predsjednika Komore ili zamjenika predsjednika Komore ili predsjednika ili člana Upravnog odbora ili člana Nadzornog odbora Komore i prije isteka mandata za koji je imenovan ako:

– to osobni zatraži,

– krši propise i opće akte Komore,

– ne provodi odluke tijela Komore,

– nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Komori veću štetu,

– više ne ispunjava uvjete iz članka 7. Zakona,

– Skupština Komore ocijeni da iz drugih razloga više ne može izvršavati povjerene ovlasti.

(2) Skupština Komore razriješit će predsjednika Komore i u slučaju neprihvaćanja godišnjeg izvješća o radu i/ili financijskog izvješća.

(3) Prije donošenja odluke o razrješenju iz stavka 1. ovog članka, predsjednik Skupštine Komore dužan je obavijestiti predsjednika i zamjenika predsjednika Komore, člana Upravnog odbora Komore, Nadzornog odbora Komore o razlozima za njegovo razrješenje, osim u slučaju razrješenja na osobni zahtjev, i dati mu mogućnost da se o njima izjasni.

6. Etički odbor

Članak 31.

(1) Etički odbor ima pet članova koje bira Skupština Komore na mandat od četiri godine, a koji mogu biti ponovno izabrani.

(2) Etički odbor na prvoj sjednici bira predsjednika i zamjenika predsjednika.

(3) Etički odbor donosi odluke iz svog djelokruga većinom glasova nazočnih članova, ako je na sjednici nazočna većina članova.

Nadležnost Etičkog odbora

Članak 32.

Etički odbor:

– prati i nadzire provođenje pravila etike u socijalnopedagoškoj djelatnosti i predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera u slučaju njihovog kršenja,

– odlučuje po prijavama, primjedbama i pritužbama na rad ovlaštenih socijalnih pedagoga i socijalnih pedagoga vježbenika,

– izdaje obrazloženo upozorenje ovlaštenom socijalnom pedagogu i socijalnom pedagogu vježbeniku povodom utvrđenih povreda Etičkog kodeksa socijalnih pedagoga ili drugih utvrđenih nepravilnosti u radu,

– daje mišljenja i poduzima potrebne prethodne radnje za provođenje postupka pred Sudom časti sukladno Statutu i općim aktima Komore,

– priprema prijedlog Etičkog kodeksa socijalnih pedagoga,

– obavlja i druge poslove određene općim aktima Komore, odnosno koje mu povjeri Skupština Komore.

7. Ured Komore

Članak 33.

(1) Za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova, u Komori se organizira Ured Komore.

(2) Predsjednik Komore organizira rad i vodi ured Komore.

(3) Organizacija Ureda Komore odgovara potrebama i zahtjevima članova Komore te omogućava stručno, kvalitetno, pravodobno i odgovorno izvršavanje zadaća Komore, utvrđene Zakonom, ovim Statutom i ostalim aktima Komore.

(4) Način organizacije i ustroj ureda Komore pobliže se određuje Pravilnikom o uredu Komore.

Disciplinski postupak

Članak 34.

(1) Prijavu za pokretanje disciplinskog postupka može podnijeti svaka zainteresirana osoba ili za to ovlašteno tijelo Komore.

(2) Prijava za pokretanje postupka podnosi se Komori, a predsjednik Komore obvezan je prijavu proslijediti sudu časti u roku od osam dana od dana primitka prijave.

(3) Prijava za pokretanje postupka mora biti u pisanom obliku.

Disciplinske mjere

Članak 35.

(1) Članu Komore za teške povrede dužnosti socijalnog pedagoga mogu se izreći ove mjere:

– ukor,

– javni ukor,

– novčana kazna,

– mjera privremene zabrane obavljanja socijalnopedagoške djelatnosti od mjesec dana do godinu dana,

– prestanak prava na obavljanje socijalnopedagoške djelatnosti.

(2) Članu Komore za lakše povrede dužnosti socijalnog pedagoga može se izreći ukor ili novčana kazna.

Novčana kazna

Članak 36.

(1) Novčana kazna za teške povrede dužnosti socijalnog pedagoga izriče se na razdoblje od jednog do šest mjeseci, u mjesečnom iznosu od 20% ukupne plaće isplaćene u mjesecu u kojem je kazna izrečena.

(2) Novčana kazna za lakše povrede dužnosti socijalnog pedagoga izriče se u iznosu od 10% plaće člana Komore isplaćene u mjesecu u kojem je kazna izrečena.

(3) Zbroj novčanih kazni izrečenih u jednom mjesecu za lakše i teške povrede dužnosti socijalnog pedagoga ne može iznositi više od 30% ukupne plaće isplaćene članu Komore u tom mjesecu.

(4) Izrečena novčana kazna plaća se Komori.

IV. FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 37.

(1) Financijsko poslovanje Komore obavlja se na osnovi godišnjeg proračuna koji donosi Skupština Komore.

(2) Izvori financiranja Komore jesu:

– članarina,

– novčane kazne od disciplinske odgovornosti i

– drugi prihodi ostvareni djelatnostima Komore.

(3) Ako u obavljanju svoje djelatnosti Komora ostvari prihod, taj se višak prihoda upotrebljava za poslovanje Komore.

V. JAVNOST RADA KOMORE

Članak 38.

(1) Rad Komore je javan.

(2) Komora javnosti i zainteresiranim osobama osigurava pristup informacijama o svom radu u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje pravo na pristup informacijama, i objavama na mrežnim stranicama Komore.

(3) Javnost rada Komore ostvaruje se i suradnjom sa sredstvima javnog informiranja.

VI. ZAŠTITA PRAVA ČLANOVA

Članak 39.

Sve odluke, odnosno rješenja o ostvarivanju prava, obveza i odgovornosti člana obvezno se u pisanom obliku dostavljaju članu Komore.

VII. PRESTANAK RADA KOMORE

Članak 40.

U slučaju prestanka rada Komore, njena imovina prelazi u vlasništvo osnivača Komore.

VIII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 41.

Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Zamjenica predsjednika Skupštine Komore
Ljiljana Samardžić, v. r.