Pravilnik o vatrogasnoj tehnici

NN 5/2021 (20.1.2021.), Pravilnik o vatrogasnoj tehnici

Hrvatska vatrogasna zajednica

113

Na temelju članka 86. stavka 4. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 125/19), glavni vatrogasni zapovjednik donosi

PRAVILNIK

O VATROGASNOJ TEHNICI

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom o vatrogasnoj tehnici (dalje u tekstu: Pravilnik) propisuje se vatrogasna tehnika koja podliježe ispitivanju, rokovi i postupci ispitivanja, sadržaj, oblik i način izdavanja isprave o ispravnosti vatrogasne tehnike, uvjeti koje moraju ispunjavati vatrogasne organizacije ili druge pravne osobe za ispitivanje ispravnosti vatrogasne tehnike (u daljnjem tekstu: ovlaštene osobe), uvjeti za dobivanje ovlasti i zaduženja ovlaštene osobe i uvjeti prestanka važenja isprave o ispravnosti vatrogasne tehnike.

Članak 2.

(1) Vatrogasnom tehnikom u smislu ovog Pravilnika smatraju se vozila u vatrogastvu, uređaji, oprema, sredstva za gašenje, alat te zaštitna i druga osobna oprema i sredstva koje vatrogasci koriste na vatrogasnim intervencijama, a koja se mora redovito ispitivati.

(2) Tipizacija vozila određuje se sukladno normi HRN EN 1846-1 i ostalim normativnim dokumentima i/ili tehničkim propisima prihvaćenim od strane CEN-a ili nacionalnih tijela za normizaciju zemalja članica EU koji se odnose na vozila u vatrogastvu. Prema navedenoj normi vozila u vatrogastvu su: vozila za gašenje požara i spašavanje (vatrogasna vozila za gašenje požara i posebna vatrogasna vozila za gašenje požara), vozila za spašavanje s visina, tehnička vozila i vozila za aparate i posebnu opremu, sanitetska vatrogasna vozila, vozila s opremom za zaštitu od opasnih tvari, zapovjedna vozila, vozila za prijevoz vatrogasaca, opskrbna vozila i specijalna vozila.

(3) Popis vatrogasne tehnike tiskan je u prilogu 1. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

(1) Ispitivanje ispravnosti je postupak provjere značajki i funkcionalnosti vatrogasne tehnike navedenih u tehničkoj specifikaciji radi ocjene njihove ispravnosti.

(2) Tehnička specifikacija označava dokument objavljen od strane proizvođača, potvrđen ocjenjivanjem sukladnosti te izdan na hrvatskom jeziku u pisanom i/ili digitalnom izdanju kojim su propisani traženi tehnički zahtjevi koje vatrogasna tehnika mora ispunjavati u skladu sa predmetnim normativnim dokumentom.

(3) Ispitivanje ispravnosti vatrogasne tehnike provodi se prvim ispitivanjem, periodičnim ispitivanjem, redovnim pregledom i kontrolnim (izvanrednim) ispitivanjem.

(4) Ispitivanje ispravnosti vatrogasne tehnike obuhvaća radnje koje su propisane u prilogu 2. ovog Pravilnika.

(5) Prvo ispitivanje provodi se prije stavljanja vatrogasne tehnike u uporabu. Obvezno je za vatrogasnu tehniku koja nema isprave o sukladnosti i postupku ocjene sukladnosti ovlaštenog tijela za ocjenjivanje sukladnosti proizvoda te za vozila s novoizgrađenim odnosno rekonstruiranim sustavom nadogradnje za gašenje i/ili spašavanje. Prvo ispitivanje vatrogasne tehnike obavlja Državna vatrogasna škola.

(6) Periodično ispitivanje je provjera ispravnosti vatrogasne tehnike koje se obavlja periodično, u vremenskim intervalima propisanim u prilogu 1. ovog Pravilnika. U prilogu 4. ovog Pravilnika propisano je da periodično ispitivanje, ovisno o vrsti vatrogasne tehnike, obavljaju vatrogasne organizacije, Državna vatrogasna škola i pravne osobe.

(7) Redovni pregled vatrogasne tehnike obavlja vlasnik ili korisnik, odnosno vatrogasne organizacije prema tehničkim smjernicama i uputama proizvođača nakon svake uporabe odnosno najmanje jednom godišnje. Smjernice za takvo ispitivanje vlasniku ili korisniku, odnosno vatrogasnoj organizaciji proizvođač će dostaviti izdano na hrvatskom jeziku u pisanom i/ili digitalnom izdanju.

(8) Kontrolno (izvanredno) ispitivanje je provjera obavljenog postupka ispitivanja ispravnosti vatrogasne tehnike koje su provele ovlaštene osobe, a obavlja ga Državna vatrogasna škola. O navedenom ispitivanju Državna vatrogasna škola obvezna je o namjeri provođenja ispitivanja obavijestiti vlasnika ili korisnika, odnosno vatrogasnu organizaciju najmanje tri (3) radna dana prije planiranog dana provođenja kontrolnog ispitivanja.

(9) Vatrogasna tehnika ispituje se najmanje jednom u roku zadanom u prilogu 1. ovog Pravilnika.

(10) Za vatrogasnu tehniku kojoj je ispitivanjem utvrđena ispravnost izdaje se isprava o ispravnosti. Za vatrogasnu tehniku kojom se ispravnost utvrđuje redovitim pregledom vlasnik odnosno korisnik dužan je voditi evidenciju o redovnom pregledu vatrogasne tehnike.

(11) Ispitivanje ispravnosti vatrogasne tehnike provodi se na zahtjev naručitelja, vlasnika odnosno korisnika vatrogasne tehnike, proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača.

(12) Hrvatska vatrogasna zajednica i Državna vatrogasna škola vode jedinstvene evidencije i informacijske baze podataka o vatrogasnoj tehnici operativnih snaga sustava vatrogastva.

Članak 4.

Ispitivanje ispravnosti vatrogasne tehnike može provoditi ovlaštena osoba koja sukladno prilogu 2., 3. i 4. ovog Pravilnika ispunjava uvjete te:

– ima ovlaštenje Državne vatrogasne škole za ispitivanje ispravnosti vatrogasne tehnike

– ima poslovnik kojim su propisani način, metode i kriteriji provođenja postupka ispitivanja ispravnosti, potrebni kadrovski i tehnički uvjeti te drugi uvjeti potrebni za pravilno provođenje postupka i donošenje ocjene o ispravnosti uključujući popis primijenjenih normi i pravila tehničke prakse

– posjeduje potrebnu ispitnu i mjernu opremu te laboratorijske, skladišne i uredske prostore

– ima zaposlene osobe potrebne struke, znanja i iskustva

– ispunjava i ostale tehničke i druge uvjete potrebne za pravilno provođenje postupka i donošenje ocjene o ispravnosti.

Članak 5.

(1) Ispitna i mjerna oprema iz članka 4. stavka 1. alineja 3. ovoga Pravilnika mora biti obilježena pripadajućim inventarskim brojem i o njoj se mora voditi upisnik (inventarske knjižice/listovi).

(2) Ispitna i mjerna oprema za provjeru ispravnosti vatrogasne tehnike koja podliježe odredbama propisa o zadovoljavanju metroloških uvjeta, mora imati odgovarajuću ispravu kojom se dokazuje da je periodički pregledavana i umjerena.

Članak 6.

Zahtjev za dobivanje ovlasti za ispitivanje ispravnosti pojedine skupine proizvoda vatrogasne tehnike i izdavanje isprave o njegovoj ispravnosti podnosi se Državnoj vatrogasnoj školi i sadrži:

– naziv podnositelja zahtjeva

– naziv, vrsta i tip proizvoda vatrogasne tehnike za koje se zahtjev podnosi

– dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 4. ovog Pravilnika i

– državne biljege propisane Uredbom o tarifi upravnih pristojbi ili dokaz o uplati upravne pristojbe putem sustava e-pristojbe sukladno Zakonu o upravnim pristojbama.

Članak 7.

(1) Ako su ispunjeni uvjeti iz članka 4. ovoga Pravilnika, ravnatelj Državne vatrogasne škole u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, donosi rješenje kojim vatrogasnoj organizaciji ili drugoj pravnoj osobi daje ovlast za ispitivanje ispravnosti pojedine skupine proizvoda vatrogasne tehnike i izdavanje isprave o njegovoj ispravnosti.

(2) Ako je zahtjev vatrogasne organizacije ili druge pravne osobe za izdavanjem suglasnosti neosnovan ravnatelj Državne vatrogasne škole donosi rješenje kojim zahtjev odbija.

(3) Protiv rješenja iz stavaka 1. i 2. ovog članka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 8.

Ovlaštena osoba obvezno, najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka predmetnog ispitivanja, podnosi Državnoj vatrogasnoj školi izvješće o ispitivanju ispravnosti te izdavanju ili ne izdavanju isprave o ispravnosti.

Članak 9.

Izvješće o ispitivanju ispravnosti pojedinog proizvoda vatrogasne tehnike sadrži:

– broj i nadnevak izvješća

– naziv ovlaštene osobe koja je obavila ispitivanje i broj ovlaštenja Državne vatrogasne škole na temelju kojeg se obavlja ispitivanje

– naziv naručitelja ispitivanja

– naziv, tipsku oznaku, identifikacijsku oznaku i godinu proizvodnje pojedinog proizvoda vatrogasne tehnike

– naziv proizvođača

– popis dokumentacije koja čini tehničku specifikaciju pojedinog proizvoda vatrogasne tehnike, uključujući upute za ugradnju, uporabu i održavanje i jamstvo proizvođača

– obilježja i deklariranu namjenu proizvoda

– popis propisa, normi i pravila tehničke prakse prema kojima je provjera i ispitivanje izvršeno

– rezultate ispitivanja sa zaključkom (ocjenom ispravnosti)

– potpis osoba koje su obavile ispitivanje i

– potpis fizičke osobe ili odgovorne osobe u pravnoj osobi koja je obavila ispitivanje.

Članak 10.

(1) Isprava o ispravnosti pojedinog proizvoda vatrogasne tehnike sadrži:

– broj i nadnevak isprave o ispravnosti

– naziv ovlaštene osobe koja je obavila ispitivanje i broj ovlaštenja Državne vatrogasne škole na temelju kojeg se obavlja ispitivanje

– naziv naručitelja ispitivanja

– naziv, tipsku oznaku, identifikacijsku oznaku i godinu proizvodnje pojedinog proizvoda vatrogasne tehnike

– naziv proizvođača

– ocjenu ispravnosti

– broj i nadnevak izvješća o ispitivanju

– datum sljedećeg ispitivanja i

– potpis odgovorne osobe u pravnoj osobi koja je obavila ispitivanje.

(2) Isprava o ispravnosti pojedinog proizvoda vatrogasne tehnike izdaje se na rok zadan u Popisu vatrogasne tehnike, a prestaje važiti i prije isteka roka ako je došlo do gubitka ispravnosti pojedinog proizvoda vatrogasne tehnike radi kvara, oštećenja ili slično.

Članak 11.

(1) Ovlaštena osoba mora u roku sedam (7) dana pismeno obavijestiti Državnu vatrogasnu školu o svakoj nastaloj promjeni koja bi mogla imati utjecaj na valjanost ovlaštenja.

(2) Državna vatrogasna škola će rješenjem ukinuti ovlaštenje ovlaštenoj osobi ako se utvrdi da više ne ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Članak 12.

(1) Državna vatrogasna škola vodi evidenciju ovlaštenih osoba i evidenciju izdanih isprava o ispravnosti vatrogasne tehnike.

(2) Popis ovlaštenih osoba za ispitivanje pojedinog proizvoda vatrogasne tehnike objavljuje se na web-stranicama Državne vatrogasne škole.

Članak 13.

Nad procesom ispitivanja vatrogasne tehnike provodi se stručni nadzor. Način provođenja stručnog nadzora i njegov sadržaj propisuje pravilnikom glavni vatrogasni zapovjednik.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-03/01

Urbroj: 444-05/01-21-1

Zagreb, 12. siječnja 2021.

Glavni vatrogasni zapovjednik
Slavko Tucaković, univ. spec. oec., v. r.

PRILOG 1.

1. OPIS VATROGASNE TEHNIKE KOJA PODLIJEŽE ISPITIVANJU I VREMENSKI INTERVALI ISPITIVANJA

1) vatrogasna vozila za gašenje požara

2) posebna vatrogasna vozila za gašenje požara

3) vozila za spašavanje s visina

4) tehnička vozila

5) vozila sa opremom za zaštitu od opasnih tvari

6) specijalna vozila

7) motorne vatrogasne pumpe

8) prijenosne vatrogasne ljestve

9) generatori struje

10) sredstva za gašenje požara: pjenila, prahovi, supresanti i retardanti

11) pogonski spasilački alati za upotrebu u vatrogastvu i spasilačkim službama

12) zaštitne naprave za disanje

13) kompresori zraka za disanje

14) odjeća za zaštitu od opasnih čvrstih, tekućih i plinovitih kemikalija, uključujući i tekuće i čvrste aerosole (plinonepropusna odijela)

15) detektori kisika te zapaljivih i otrovnih plinova i para

16) vatrogasne cijevi i armature

17) penjačka i radna užad

18) vatrogasni opasači

19) osobna zaštitna odjeća i obuća

20) specijalistička oprema za spašavanje iz ruševina, dubina i visina

21) ostala vatrogasna tehnika i oprema na koju se primjenjuju zahtjevi za prvo odnosno kontrolno ispitivanje.

Nadogradnja vatrogasne tehnike pod rednim brojem od 1. do 6. ispituje se najmanje jednom u roku od 3 godine.

Vatrogasna tehnika pod rednim brojem od 7. do 10. ispituje se najmanje jednom u roku od 3 godine.

Vatrogasna tehnika pod rednim brojem od 11. do 15. ispituje se najmanje jednom u roku propisanom od proizvođača.

Vatrogasna tehnika pod rednim brojem od 16. do 20. ispituje se (redovni pregled) nakon svake uporabe, a najkasnije u roku od godinu dana.

PRILOG 2.

2. POSTUPCI ISPITIVANJA ISPRAVNOSTI

2.1. Za vatrogasnu tehniku pod rednim brojem 1. – 7.

– pregled tehničke dokumentacije

– pregled općeg stanja, osnovnih karakteristika i tehničkih podataka

– ispitivanje radnih karakteristika pumpe (»suhi« vakuum pumpe, »suhi« vakuum

– usisnog voda, tlačna proba usisne strane pumpe, tlačna proba tlačne strane pumpe

– tlačna proba usisnog voda, snimanje Q-H dijagrama pumpe, maksimalni tlak kod zatvorenih tlačnih ventila, vrijeme trokratnog usisavanja i dvokratnog pražnjenja

– trajni rad pumpe

– ispitivanje radnih karakteristika uređaja za gašenje vodom (volumen spremnika, protok, tlak, domet mlaza)

– ispitivanje radnih karakteristika uređaja za gašenje pjenom (volumen spremnika, postotak miješanja, polovinsko vrijeme raspada, ekspanzija)

– ispitivanje radnih karakteristika uređaja za gašenje prahom (postizanje radnog tlaka u spremniku, rasterećenje spremnika, ispiranje uređaja)

– provjera rada ljestve/platforme u neopterećenom stanju

– mjerenje težina i provjera dimenzija ljestve/platforme

– određivanje granica uporabe ljestve/platforme

– statičko ispitivanje stabilnosti ljestve/platforme

– dinamičko ispitivanje stabilnosti ljestve/platforme

– statičko ispitivanje stabilnosti ljestve/platforme kod preopterećenja

– ispitivanje ljestve/platforme pri premošćivanju

– ispitivanje sigurnosnih uređaja

– ispitivanje funkcionalnosti ljestve/platforme

– provjera rada kranske teleskopske dizalice

– provjera rada vučnog vitla i rasvjetnog stupa

– druga ispitivanja i provjere neophodne za utvrđivanje ispravnosti nadogradnje vozila

2.2. Za vatrogasnu tehniku pod rednim brojem 8.

– pregled tehničke dokumentacije

– pregled oblika i izmjera

– pregled sastavnih dijelova, materijala i izrade

– ispitivanje savijanjem

– ispitivanje opterećenjem prečaka

– ispitivanje naprezanjem prečaka

– ispitivanje opterećenjem kuka

– ispitivanje podupora

– funkcionalno ispitivanje

2.3. Za vatrogasnu tehniku pod rednim brojem 9.

– pregled tehničke dokumentacije

– pregled stanja uređaja (oštećenost, dotrajalost, kompaktnost)

– funkcionalno testiranje elemenata za upravljanje te uključivanje i isključivanje uređaja

– funkcionalno testiranje signalnih, kontrolnih i zaštitnih elemenata uređaja (motorni dio)

– pregled stanja električne instalacije (vodovi, kablovi, utičnice, izolacija, prekidači, sigurnosne naprave, električni zaštitni uređaji, mjerni instrumenti)

– provjera ispravnosti parametara električnih izlaza (napon, frekvencija, napon dodira, otpor linije, neprekinutost zaštitnog voda, struja kratkog spoja, RCD test, otpor uzemljenja)

– mjerenje i provjera ispravnosti otpora izolacije

– testiranje uređaja na opterećenje (priključak potrošača)

2.4. Za vatrogasnu tehniku pod rednim brojem 10.

2.4.1. Ispitivanje vatrogasnih pjenila (u daljnjem tekstu pjenila):

– ispitivanje pjenila provodi se u laboratoriju prema uputama važećih normi za pjenila i uspoređujući dobivene rezultate sa vrijednostima koje je propisao proizvođač za određeni tip pjenila uzimajući u obzir izbor norme i/ili ispitnog postupka koji je koristio proizvođač

– svojstva pjenila koja se laboratorijski ispituju su: gustoća, viskoznost, pH, ledište i/ili stinište, taloženje – svježe, taloženje – ubrzano starenje, boja (vizualno)

– svojstva pjenila koja se poligonski i terenski ispituju su: ekspanzija, vrijeme poluraspada i/ili četvrtinsko vrijeme raspada pjene

– ukoliko su gore navedena ispitivanja dala nejasne rezultate, mogu se izvršiti dodatna laboratorijska i/ili poligonska ispitivanja, propisana normom za pjenila i/ili ispitnim postupkom koji je koristio proizvođač pjenila

2.4.2. Ispitivanje supresanata:

– ispitivanje supresanata provodi se prema istim principima kao i ispitivanje pjenila

2.4.3. Ispitivanje prahova:

– ispitivanje prahova provodi se u laboratoriju prema uputama važećih normi za prahove i uspoređujući dobivene rezultate sa vrijednostima koje je propisao proizvođač za određeni tip praha uzimajući u obzir izbor norme i/ili ispitnog postupka koji je koristio proizvođač

– svojstva praha koja se laboratorijski ispituju: vlažnost, nasipna gustoća, hidrofobnost, otpornost na sabijanje, boja (vizualno)

– svojstvo praha koja se poligonski ispituje: ne/zadovoljavajuće ponašanje praha prilikom pražnjenja sustava ili prilikom ispitivanja radnih karakteristika uređaja za gašenje prahom

– prijedlog:

ukoliko su gore navedena ispitivanja dala nejasne rezultate, mogu se izvršiti dodatna laboratorijska i/ili poligonska ispitivanja propisana normom za prahove i/ili ispitnim postupkom koji je koristio proizvođač praha

2.4.4. Ispitivanje retardanata:

– ispitivanje retardanata provodi se u laboratoriju samo ukoliko se sumnja na ispravnost proizvoda

– ispitivanje retardanata provodi se u laboratoriju uspoređujući dobivene rezultate sa vrijednostima koje je propisao proizvođač za određeni tip retardanta uzimajući u obzir izbor norme i/ili ispitnog postupka koju je koristio proizvođač

– svojstva retardanta koja se laboratorijski ispituju: pH otopine, viskoznost otopine, gustoća otopine, indexks refrakcije

– ukoliko su gore navedena ispitivanja dala nejasne rezultate, mogu se izvršiti dodatna laboratorijska i/ili poligonska ispitivanja propisana odgovarajućom normom i/ili ispitnim postupkom koji je koristio proizvođač retardanta

2.5. Za vatrogasnu tehniku pod rednim brojem 11. do 15.

– ispitivanje se provodi sukladno originalnoj ispitnoj dokumentaciji (ispitnim kartama) proizvođača koje se odnose na pojedini proizvod vatrogasne tehnike s predviđenom zamjenom originalnih dijelova opreme

2.6. Za vatrogasnu tehniku pod rednim brojem 16.

– vizualni pregled

– provjera duljine cijevi

– ispitivanje cijevi radnim tlakom

– ispitivanje usisnih cijevi na podtlak

– funkcionalno ispitivanje

2.7. Za vatrogasnu tehniku pod rednim brojem 17. – 20.

– pregled tehničke dokumentacije

– provjera duljina, veličina i sastavnih dijelova

– provjera na naznake trošenja, oštećenja ili onečišćenja

– provjera funkcionalnosti kopči, karabina i ostalih naprava

– statičko ispitivanje nakon naglog dinamičkog opterećenja

– provjera godine proizvodnje i/ili broja pranja

– druga ispitivanja i provjere prema uputama proizvođača.

PRILOG 3.

3. TEHNIČKI UVJETI

3.1. Mjerna i ispitna oprema

3.1.1. Za vatrogasnu tehniku pod rednim brojem 1. – 7.

1. Vakuumetar (s ispitnom pločom)

2. Manometar (sa storz priključkom)

3. Visokotlačni manometar (s visokotlačnim storz priključkom)

4. Mjerač protoka

5. Mjerilo duljine, metar

6. Zaporni sat

7. Ispitna pumpa (druga vatrogasna pumpa)

8. Mlaznice s usnacima različitog promjera

9. Kosa ploča za hvatanje i usmjeravanje uzorka pjene

10. Posuda za uzimanje uzorka pjene

11. Vaga

12. Termometar

13. Refraktometar ili mjerač vodljivosti (konduktometar)

14. Kolna vaga (iz usluge u poduzeću koje ima uvjerenu vagu)

15. Dinamometar

16. Utezi

3.1.2. Za vatrogasnu tehniku pod rednim brojem 8.

1. Utezi

2. Oslonci za ljestve

3. Naprava za mjerenje torzionog ispitivanja

4. Mjerilo duljine, metar

5. Zaporni sat

3.1.3. Za vatrogasnu tehniku pod rednim brojem 9.

1. Univerzalni mjerni instrument (električni napon, električna struja, električni otpor)

2. Uređaj za ispitivanje i mjerenje sigurnosti električnih instalacija

– Mjerenje napona i frekvencije

– Mjerenje napona dodira

– Mjerenje otpora linije i otpora petlje

– Provjera neprekinutosti sustava uzemljenja i zaštitnog voda

– Mjerenje struje kratkog spoja

– Mjerenje struje i vremena okidanja RCD sklopke

– Mjerenje otpora uzemljenja

3. Uređaj za mjerenje otpora izolacije

3.1.4. Za vatrogasnu tehniku pod rednim brojem 10.

1. Refraktometar ili mjerač vodljivosti (konduktometar) propisanih karakteristika

2. Posuda za uzimanje uzorka pjene propisanih mjera

3. Kosa ploča za hvatanje i usmjeravanje uzorka pjene propisanih mjera

4. Vaga za ispitivanje pjenila, supresanata i retardanata propisane točnosti

5. Termometar

6. Rotacioni viskozimetar

7. Uređaj za centrifugiranje propisanih karakteristika

8. pH metar

9. Pećnica propisanih karakteristika

10. Zamrzivač propisanih karakteristika

11. Oprema za sitoanalizu uključujući sita propisanih karakteristika

12. Vaga za ispitivanje prahova propisane točnosti

13. Zaporni sat

14. Laboratorijski pribor razni: desikator, petrijeva zdjelica, menzura...

15. Laboratorijska oprema ili uređaj za mjerenje gustoće tekućina

3.1.5. Za vatrogasnu tehniku pod rednim brojem 11. – 15.

– mjerna i ispitna oprema sukladno ispitnim kartama proizvođača koje se odnose na pojedinu opremu

3.1.6. Za vatrogasnu tehniku pod rednim brojem 16.

1. Vakuumetar (s ispitnom pločom)

2. Manometar (sa storz priključkom)

3. Visokotlačni manometar (s visokotlačnim storz priključkom)

4. Mjerilo duljine, metar

5. Zaporni sat

6. Ispitna pumpa (druga vatrogasna pumpa)

7. Mlaznice

3.1.7. Za vatrogasnu tehniku pod rednim brojem 17. – 20.

1. Dinamometar

2. Mjerilo duljine, metar

3. Zaporni sat

3.2. Prostor za ispitivanje

– prostor za tehničko ispitivanje

– skladište ispitne i mjerne opreme

– uredski prostor s priručnom arhivom (pohrana kopija zapisnika te pohrana propisa, normi i smjernica)

– pismohrana

– poligon s umjetnim bunarom (za vatrogasnu tehniku pod rednim brojem 1., 2. i 7.)

– vatrogasni toranj (za vatrogasnu tehniku pod rednim brojem 8.)

– kemijski laboratorij (za vatrogasnu tehniku pod rednim brojem 10.)

– posebni uvjeti za prostor (za vatrogasnu tehniku pod rednim brojem 12.):

a) Prostor mora osigurati nesmetani tijek rada i sigurno smještanje i čuvanje opreme te opremljen tako da je omogućeno uspostavljanje, održavanje i praćenje uvjeta čuvanja opreme koje je propisao proizvođač.

b) Prostor za zaprimanje i otpremu opreme mora biti odvojen od prostora za skladištenje te prostora za tehničko ispitivanje.

c) Prostor mora biti izrađen iz čvrstog materijala i vezane za komunalnu infrastrukturu, s odgovarajućim pristupom za utovar i istovar opreme koji je zaštićen od vremenskih prilika.

d) Prostor mora biti zračan, čist i suh. Ako je prirodno prozračivanje nedovoljno, potrebno je osigurati djelotvorno umjetno prozračivanje.

e) Prostor za kompresor zraka za disanje, smješten izvan prostora ispitivanja opreme, kvaliteta napunjenog zraka mora odgovarati kvaliteti zraka prema HRN EN 12021 što se provjerava ispitnom opremom (aerotest kompleti, ispitne cjevčice ili drugom odgovarajućom opremom).

3.3. Ostali uvjeti

3.3.1. Za vatrogasnu tehniku pod rednim brojem 11. – 15.

– pisano ovlaštenje proizvođača vatrogasne tehnike kojom se ovlašćuje pravna osoba za obavljanje ispitivanja pojedinog tipa proizvoda vatrogasne tehnike u Republici Hrvatskoj (ovlaštenje ne starije od jedne godine).

– ovlaštena pravna osoba mora uspostaviti i održavati postupke upravljanja svim dokumentima koji su sastavni dio njegova sustava upravljanja kao što su propisi, norme, drugi normativni dokumenti, ispitne metode, upute i priručnici.

PRILOG 4.

4. POTREBNI KADROVSKI UVJETI

– potrebni minimalni kadrovski uvjeti određuju se za vatrogasne organizacije i Državnu vatrogasnu školu (za vatrogasnu tehniku pod rednim brojem 1. – 10. i 16. – 20.) te za pravne osobe i vatrogasne organizacije (zavatrogasnu tehniku pod rednim brojem 11. do 15.)

4.1. Za vatrogasnu tehniku pod rednim brojem 1. – 7.

– uvjeti za ovlaštenog ispitivača: VSS strojarskog ili tehničkog smjera, minimalno tri godine rada ustruci

– uvjeti za ispitivača: (samostalno obavlja ispitivanja prema uputama ovlaštenog ispitivača): SSS, VŠS, VSS tehničkog smjera, minimalno tri godine rada u struci

4.2. Za vatrogasnu tehniku pod rednim brojem 8. i 16. – 20.

– uvjeti za ovlaštenog ispitivača: VSS tehničkog smjera, minimalno tri godine rada u struci

– uvjeti za ispitivača: (samostalno obavlja ispitivanja prema uputama ovlaštenog ispitivača): SSS, VŠS, VSS tehničkog smjera, minimalno tri godine rada u struci

4.3. Za vatrogasnu tehniku pod rednim brojem 9.

– uvjeti za ovlaštenog ispitivača: VSS elektrotehničkog smjera, minimalno tri godine rada u struci

– uvjeti za ispitivača: (samostalno obavlja ispitivanja prema uputama ovlaštenog ispitivača): SSS, VŠS, VSS tehničkog smjera, minimalno tri godine rada u struci

4.4. Za vatrogasnu tehniku pod rednim brojem 10.

– uvjeti za ovlaštenog ispitivača: VSS kemijskog smjera (ispitivanje u laboratoriju), VSS tehničkog smjera (ispitivanje na poligonu/terenu): minimalno tri godine rada u struci

– uvjeti za ispitivača: samostalno obavlja ispitivanja na poligonu/terenu prema uputama ovlaštenog ispitivača: SSS, VŠS, VSS tehničkog ili kemijskog smjera, minimalno tri godine rada u struci

4.5. Za vatrogasnu tehniku pod rednim brojem 11. – 15.

– uvjeti za ovlaštenog ispitivača: VSS tehničkog smjera, minimalno tri godine rada u struci

– uvjeti za ispitivača (servisera): (samostalno obavlja ispitivanja prema uputama ovlaštenog ispitivača): SSS, VŠS, VSS tehničkog smjera, minimalno tri godine rada u struci

– pravna osoba mora imati zaposlena barem jednog ispitivača u punom radnom vremenu

– pravna osoba mora priložiti potvrde proizvođača vatrogasne tehnike o osposobljenosti ispitivača (servisera) za pojedini tip proizvoda vatrogasne tehnike koju ispituje (servisira)

– pravna osoba mora priložiti potvrdu ovlaštene institucije za ispitivača (servisera) kojom se potvrđuje osposobljenost za punjenje boca stlačenog zraka (za vatrogasnu tehniku pod rednih brojem 12. i 13.)

– pravna osoba mora priložiti potvrdu ovlaštene institucije za ispitivača (servisera) kojom se potvrđuje osposobljenost za rad s kompresorom zraka za disanje (za vatrogasnu tehniku pod rednih brojem 12. i 13.)