Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede za poduzimanje izvanredne mjere pomoći za ublažavanje posljedica šteta od potresa nastalih na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije – nabava stočne hrane za hranidbu stoke

NN 5/2021 (20.1.2021.), Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede za poduzimanje izvanredne mjere pomoći za ublažavanje posljedica šteta od potresa nastalih na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije – nabava stočne hrane za hranidbu stoke

Vlada Republike Hrvatske

97

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. siječnja 2021. donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE ZA PODUZIMANJE IZVANREDNE MJERE POMOĆI ZA UBLAŽAVANJE POSLJEDICA ŠTETA OD POTRESA NASTALIH NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE, ZAGREBAČKE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE – NABAVA STOČNE HRANE ZA HRANIDBU STOKE

I.

Daje se suglasnost Ministarstvu poljoprivrede za poduzimanje izvanredne mjere pomoći za ublažavanje posljedica šteta od potresa nastalih na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije sukladno Odluci o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom (»Narodne novine«, broj 1/21.).

II.

Izvanredna mjera pomoći odnosi se na nabavu stočne hrane za hranidbu stoke – goveda, svinja, kopitara, ovaca, koza i peradi u brašnastom obliku, sukladno potrebama utvrđenim od strane stručnih službi Ministarstva poljoprivrede.

III.

Stočna hrana za hranidbu stoke dodijelit će se poljoprivrednicima koji se bave stočarskom proizvodnjom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije u svrhu osiguranja kontinuirane provedbe tehnoloških postupaka uzgoja stoke, poslovanja i održavanja razine dobrobiti domaćih životinja na području pogođenom potresom.

IV.

Financijska sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Financijskom planu Ministarstva poljoprivrede za 2021. godinu na proračunskoj aktivnosti A865010 – Razvoj stočarske proizvodnje i upravljanje registrima, izvor 11 – Opći prihodi i primici u iznosu od 1.500.000,00 kuna.

V.

Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede za provedbu ove Odluke provesti otvoreni postupak javne nabave.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21/04-18

Urbroj: 50301-05/31-21-2

Zagreb, 18. siječnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.