Pravilnik o načinu provjere poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma, hrvatske kulture i društvenog uređenja u postupcima stjecanja hrvatskog državljanstva

NN 6/2021 (22.1.2021.), Pravilnik o načinu provjere poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma, hrvatske kulture i društvenog uređenja u postupcima stjecanja hrvatskog državljanstva

Ministarstvo unutarnjih poslova

124

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine«, br. 130/11), a u vezi s člankom 15. stavkom 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine«, br. 102/19), ministar unutarnjih poslova, uz suglasnost čelnika tijela državne uprave nadležnih za znanost, obrazovanje, kulturu i sport, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PROVJERE POZNAVANJA HRVATSKOG JEZIKA I LATINIČNOG PISMA, HRVATSKE KULTURE I DRUŠTVENOG UREĐENJA U POSTUPCIMA STJECANJA HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način provjere poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma, hrvatske kulture i društvenog uređenja u postupcima stjecanja hrvatskog državljanstva.

Članak 2.

U postupcima stjecanja hrvatskog državljanstva prirođenjem, poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma može se dokazivati:

– potvrdom o položenom ispitu iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma na sveučilištima ili sastavnicama sveučilišta koje izvode programe iz hrvatskog jezika i provode ispite te potvrdom srednjoškolskih ustanova, Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja i ustanova za obrazovanje odraslih koje imaju suglasnost za provođenje ispita iz hrvatskog jezika i latiničnog pisma

– svjedodžbom o završenom osnovnom obrazovanju (razredna svjedodžba), svjedodžbom o završenom srednjem obrazovanju (razredna svjedodžba, svjedodžba o položenoj državnoj maturi, svjedodžba o završnome radu) ili diplomom o završenom visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj

– svjedodžbom o završenom tečaju ili prijepisom ocjena odnosno dopunskom ispravom o studiju inozemnog visokog učilišta, najmanje B1 stupnja znanja hrvatskog jezika.

Članak 3.

Stranci koji su do dana podnošenja zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva u Republici Hrvatskoj bili u statusu izbjeglice najmanje 10 godina i stranci koji su imali prebivalište u Republici Hrvatskoj na dan 8. listopada 1991. godine, a koji su korisnici programa povratka ili obnove ili stambenog zbrinjavanja, poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u postupcima stjecanja hrvatskog državljanstva dokazuju popunjavanjem obrasca zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem.

Izbjeglički status i status korisnika programa povratka ili obnove ili stambenog zbrinjavanja dokazuje se potvrdom nadležnog državnog tijela.

Članak 4.

Stranci iz članka 3. ovog Pravilnika obrazac zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem popunjavaju pred službenikom policijske uprave/policijske postaje Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) koji zaprima zahtjev.

Obrazac iz stavka 1. ovoga članka popunjava se samostalno, bez konzultacija s drugim osobama, odmah prilikom podnošenja zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva.

Članak 5.

Poznavanje hrvatske kulture i društvenog uređenja dokazuje se popunjavanjem upitnika o poznavanju hrvatske kulture i društvenog uređenja.

Članak 6.

Upitnik o poznavanju hrvatske kulture i društvenog uređenja sastoji se od 15 pitanja iz područja društvenog uređenja, povijesti, kulture, običaja, umjetnosti, književnosti, sporta, gospodarstva, turizma i geografskog položaja Republike Hrvatske.

Upitnik o poznavanju hrvatske kulture i društvenog uređenja, određen nasumičnim odabirom službene osobe, popunjava podnositelj zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva samostalno, bez konzultacija s drugim osobama, pred službenikom policijske uprave/policijske postaje Ministarstva koji zaprima zahtjev, u trajanju od 60 minuta.

Upitnik se popunjava na način da se na postavljeno pitanje zaokruži samo jedan odgovor ili se pitanje dopuni traženim odgovorom.

Službena osoba odmah ocjenjuje upitnik te podnositelja zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva obavještava je li ili nije dokazao poznavanje hrvatske kulture i društvenog uređenja.

Smatra se da je stranac dokazao svoje poznavanje hrvatske kulture i društvenog uređenja Republike Hrvatske ako je točno odgovorio na najmanje 10 pitanja iz upitnika.

Podnositelju zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva koji nije dokazao poznavanje hrvatske kulture i društvenog uređenja, službena osoba može, na njegov zahtjev, dati na uvid ocijenjeni upitnik.

Stranac ne može upitnik iznositi iz službenih prostorija policijske uprave/policijske postaje Ministarstva, niti ga na bilo koji način učiniti dostupnim drugome.

Članak 7.

Sastavni dio ovoga Pravilnika čini Prilog 1 koji sadrži 110 pitanja temeljem kojih se provodi provjera poznavanja hrvatske kulture i društvenog uređenja.

Pitanja sadržana u Prilogu 1 razvrstavaju se po upitnicima koje stranci popunjavaju prilikom podnošenja zahtjeva za primitak u hrvatsko državljanstvo.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu provjere poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma, hrvatske kulture i društvenog uređenja u postupcima stjecanja hrvatskog državljanstva (»Narodne novine«, br. 118/12).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/132

Urbroj: 511-01-152-21-20

Zagreb, 18. siječnja 2021.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

PRILOG 1

1. Nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj je:

__________________________________________________

2. Granice Republike Hrvatske mogu se mijenjati samo odlukom:

a) Vlade Republike Hrvatske

b) predsjednika Republike Hrvatske

c) Hrvatskoga sabora

d) Ustavnog suda Republike Hrvatske

3. Dana 5. kolovoza u Republici Hrvatskoj je blagdan:

a) Praznik rada

b) Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja

c) Svi Sveti

d) Dan antifašističke borbe

4. Himna Republike Hrvatske je:

__________________________________________________

5. Institucija neovisna o svim tijelima državne vlasti, ustanovljena Ustavom Republike Hrvatske, a koja jamči njegovo poštivanje i primjenu, zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda građana u Repub­lici Hrvatskoj je:

__________________________________________________

6. Grad na istoku Hrvatske koji je tijekom Domovinskog rata pretrpio velika razaranja i progon hrvatskog stanovništva, a čiji je vodotoranj simbol stradanja i otpora grada:

__________________________________________________

7. Povijesna građevina, najveći rimski amfiteatar na području današnje Hrvatske nalazi se u:

a) Puli

b) Zagrebu

c) Osijeku

d) Zadru

8. Druga najduža europska rijeka koja protječe kroz istočni dio Republike Hrvatske zove se:

__________________________________________________

9. Najstariji i najveći nacionalni park Republike Hrvatske kojeg čine 16 međusobno povezanih jezera, 1979. godine upisan na UNESCO-ov Popis svjetske baštine je:

__________________________________________________

10. Brončanu skulpturu »Zdenac života« koja se nalazi u Zagrebu, ispred Hrvatskog narodnog kazališta, izradio je poznati hrvatski kipar:

a) Antun Augustinčić

b) Frano Kršinić

c) Ivan Meštrović

d) Robert Frangeš

11. Jedna od znamenitosti Zagreba, poznata po krovu s motivima hrvatskog povijesnog grba, je:

a) crkva sv. Marka

b) Stari grad Zrinskih

c) Velika Onofrijeva česma

d) tvrđava Nehaj

12. Osnivač Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i inicijator podizanja đakovačke katedrale bio je đakovačko-srijemski biskup:

a) Juraj Dobrila

b) Josip Jelačić

c) Josip Juraj Strossmayer

d) Juraj Jezerinac

13. Hrvatski grad kroz koji prolaze četiri rijeke (Korana, Kupa, Mrežnica i Dobra) zove se:

a) Karlovac

b) Sisak

c) Varaždin

d) Požega

14. Poznati hrvatski matematičar, astronom, geodet i fizičar po kome je nazvan Institut koji predstavlja stožernu znanstvenu ustanovu u Republici Hrvatskoj u području prirodnih i biomedicinskih znanosti te istraživanju mora i okoliša je:

a) Juraj Haulik

b) Ruđer Bošković

c) Lavoslav Ružička

d) Ivan Vučetić

15. Na svjetskom prvenstvu u nogometu održanom u Rusiji 2018. godine reprezentacija Republike Hrvatske je osvojila:

a) prvo mjesto

b) drugo mjesto

c) treće mjesto

d) četvrto mjesto

16. Nositelj izvršne vlasti u Republici Hrvatskoj je:

a) Vlada Republike Hrvatske

b) Vrhovni sud Republike Hrvatske

c) Hrvatski sabor

d) Pučki pravobranitelj

17. Datum pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji je:

__________________________________________________

18. Izumitelj daktiloskopije, sustava identifikacije pomoću otisaka prstiju, rođen na otoku Hvaru, a umro u Argentini, je:

a) Andrija Mohorovičić

b) Ivan Vučetić

c) Ruđer Bošković

d) Đuro Deželić

19. U Republici Hrvatskoj državna je vlast ustrojena na načelu diobe vlasti na:

a) zakonodavnu, izvršnu i sudbenu

b) izvršnu i sudbenu

c) zakonodavnu i sudbenu

d) zakonodavnu i izvršnu

20. Osim Grada Zagreba, kao posebne i jedinstvene, teritorijalne i upravne cjeline, Republika Hrvatska ima 20 jedinica područne (regionalne) samouprave, koje se zovu:

a) regije

b) kotarevi

c) županije

d) provincije

21. Najpoznatija vrsta ugroženih ptica, koja se hrani strvinama, a obitava na sjevernojadranskim otocima (pretežno na Cresu) je:

a) galeb

b) orao štekavac

c) roda

d) bjeloglavi sup

22. Jedan od najpoznatijih dvoraca u sjevernom dijelu Republike Hrvatske je:

a) Eltz

b) Trakošćan

c) Trsat

d) Kamerlengo

23. Kako se zove rijeka koja je, prema ukupnoj duljini vodotoka, najdulja rijeka u Republici Hrvatskoj (562 km)?

__________________________________________________

24. Kako se zove najgušći jadranski arhipelag, čiji je jedan dio proglašen nacionalnim parkom 1980. godine?

__________________________________________________

25. Kojeg se književnika, autora epa »Judita«, naziva ocem hrvatske književnosti?

__________________________________________________

26. Vođa hrvatskog narodnog preporoda pokrenuo je na hrvatskom jeziku 1835. godine »Novine horvatzke«. Njegovo ime je:

a) August Šenoa

b) Dimitrije Demeter

c) Ljudevit Gaj

d) Stanko Vraz

27. »Notturno« i »Utjeha kose« pjesme su najpoznatijeg književnika hrvatske moderne:

a) Petra Preradovića

b) Hanibala Lucića

c) Antuna Gustava Matoša

d) Dobriše Cesarića

28. Katedrala sv. Jakova, 2000. godine upisana na UNESCO-ov Popis svjetske baštine, nalazi se u:

a) Splitu

b) Zagrebu

c) Puli

d) Šibeniku

29. Središnja banka Republike Hrvatske je:

a) Hrvatska banka za obnovu i razvoj

b) Hrvatska gospodarska banka

c) Hrvatska narodna banka

d) Hrvatska poštanska banka

30. Znamenito turističko odredište na jugu Hrvatske, okruženo gradskim zidinama, 1979. godine upisano na UNESCO-ov Popis svjetske baštine je:

__________________________________________________

31. Jedan od najznačajnijih Hrvata svih vremena, rođen u Šibeniku, leksikograf i izumitelj (padobran, mostovi, mlinovi) je:

__________________________________________________

32. Hrvatski državljani stječu opće i jednako biračko pravo:

a) s navršenih 16 godina života

b) muškarci s navršenih 16, a žene s navršenih 18 godina života

c) s navršenih 18 godina života

d) s navršenom 21 godinom života

33. Vrhovni zapovjednik oružanih snaga Republike Hrvatske je:

a) Predsjednik Sabora

b) Predsjednik Vlade

c) Predsjednik Republike

d) Predsjednik Ustavnog suda

34. Hrvatski velikaši pogubljeni u Bečkom Novom Mjestu 1671. godine, nakon sloma neuspjele urote usmjerene protiv habsburškog apsolutizma:

a) Antun i Stjepan Radić

b) Petar Berislavić i Petar Keglević

c) Matija Gubec i Ilija Gregorić

d) Petar IV. Zrinski i Fran Krsto Frankopan

35. Papa koji je tijekom svog pontifikata tri puta posjetio Republiku Hrvatsku bio je:

__________________________________________________

36. Slava Raškaj bila je poznata hrvatska:

a) književnica

b) balerina

c) slikarica

d) liječnica

37. Poznati hrvatski političar i vođa hrvatskog seljaštva, umro od posljedica atentata 1928. godine u beogradskoj skupštini, bio je:

a) Stjepan Radić

b) Ivan Mažuranić

c) Frano Supilo

d) Milan Šufflay

38. »Morske orgulje« jedna su od znamenitosti grada:

a) Senja

b) Makarske

c) Zadra

d) Trogira

39. Marija Jurić Zagorka bila je:

a) prva profesionalna novinarka i poznata hrvatska književnica

b) operna pjevačica

c) glumica

d) skladateljica

40. Jedan od najznačajnijih hrvatskih izumitelja s početka 20. stoljeća, tvorac mehaničke olovke i nalivpera s krutom tintom je:

a) Ferdinand Budicki

b) Dragutin Novak

c) Vladimir Prelog

d) Eduard Slavoljub Penkala

41. Poznati park prirode u Baranji je:

a) Vransko jezero

b) Kopački rit

c) Paklenica

d) Risnjak

42. Književnost baroka u Republici Hrvatskoj obilježio je svojim epovima Ivan Gundulić. Njegova poznata djela su:

a) »Kiklop« i »Mirisi, zlato i tamjan«

b) »Zlatarevo zlato« i »Posljednji Stipančići«

c) »Smrt Smail-age Čengića« i »Ribanje i ribarsko prigovaranje«

d) »Osman« i »Dubravka«

43. Jedan od najstarijih spomenika hrvatske pismenosti iz razdoblja oko 1100. godine, Baščanska ploča, sačuvana u Baškoj na otoku Krku pisana je:

a) ćirilicom

b) glagoljicom

c) latinicom

d) goticom

44. Na Olimpijskim igrama 1996. i 2004. godine Republika Hrvatska osvojila je zlatnu medalju i bila svjetski prvak 2003. godine u:

a) nogometu

b) vaterpolu

c) rukometu

d) odbojci

45. S kojom državom Republika Hrvatska ima najdužu kopnenu granicu?

__________________________________________________

46. Zastupnici u Hrvatskom saboru biraju se na vrijeme od:

a) 2 godine

b) 3 godine

c) 4 godine

d) 5 godina

47. U Republici Hrvatskoj smrtna kazna:

a) ne postoji

b) postoji, ali se ne primjenjuje

c) postoji samo za ratni zločin i zločin protiv čovječnosti

d) postoji samo za djelo veleizdaje, u situaciji neposredne ratne opasnosti

48. Opunomoćenik Hrvatskog sabora koji štiti ustavna i zakonska prava građana u postupku pred državnom upravom i tijelima – Ombudsman, na hrvatskom jeziku naziva se:

__________________________________________________

49. Dan antifašističke borbe u Republici Hrvatskoj je dan:

a) 8. ožujka

b) 9. svibnja

c) 22. lipnja

d) 4. srpnja

50. Početkom 4. stoljeća rimski car Dioklecijan izgradio je svoju palaču na području Dalmacije. Kako se danas zove grad čija je povijesna jezgra Dioklecijanova palača?

__________________________________________________

51. Zagrebački nadbiskup i kardinal koji je bio proganjan i osuđen u političkom procesu nakon Drugog svjetskog rata, zvao se:

a) Franjo Rački

b) Alojzije Stepinac

c) Maksimilijan Vrhovac

d) Franjo Kuharić

52. Godine 1993. Hrvatska vojska izvela je munjevitu vojnu akciju kojom je, kopnenim putem, povezala sjever i jug Hrvatske, koji je agresor okupacijom prostora razdvojio. To je bila akcija:

a) Oluja

b) Bljesak

c) Maslenica

d) Maestral

53. Nacionalni park nedaleko Šibenika, poznat po prekrasnim sedrenim slapovima (Roški slap, Skradinski buk) je:

a) Cetina

b) Krka

c) Rastoke

d) Lonjsko polje

54. Ivana Brlić Mažuranić bila je poznata hrvatska:

a) liječnica

b) glumica

c) slikarica

d) književnica

55. Skladatelj prve hrvatske opere »Ljubav i zloba« je:

a) Jakov Gotovac

b) Ivan Zajc

c) Ferdo Livadić

d) Vatroslav Lisinski

56. Prvi predsjednik Republike Hrvatske bio je:

__________________________________________________

57. Renesansni dubrovački dramski pisac i komediograf, koji je živio 1508. – 1567. godine, autor je poznatih djela: »Dundo Maroje«, »Skup« i »Novela od Stanca«. Njegovo ime je:

a) Matija Vlačić

b) Ruđer Bošković

c) Marin Držić

d) Marin Getaldić

58. Koji je hrvatski otok poznat po čipki, siru, soli i najstarijim stablima maslina?

a) Šolta

b) Ugljan

c) Pag

d) Krk

59. Navedite ime jednog od najpoznatijih i najboljih hrvatskih košarkaša, koji je igrao i u NBA ligi, rođenog u Šibeniku, čija je skulptura postavljena u parku Olimpijskog muzeja u Lausanni:

__________________________________________________

60. Zbog datuma proglašenja, Ustav Republike Hrvatske ima i popularni naziv:

a) božićni

b) novogodišnji

c) uskršnji

d) prvosvibanjski

61. Bojni ples s mačevima koji se od 15. stoljeća tradicionalno održava na Korčuli zove se:

__________________________________________________

62. Opišite zastavu Republike Hrvatske:

Sastoji se od tri boje koje su položene vodoravno i to ovim redom (odozgo prema dolje):

______________, ______________ i ______________, a u sredini zastave nalazi

se__________________________ .

63. Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčena je najvišim državnim aktom. To je:

_____________________________________________

64. Prvi hrvatski kralj, vladao je u prvoj polovini 10. stoljeća. Njegov se spomenik nalazi na istoimenom trgu, preko puta glavnog željezničkog kolodvora u Zagrebu. To je:

a) Trpimir

b) Zdeslav

c) Tomislav

d) Držislav

65. Gdje se nalazi Hrvatsko nacionalno marijansko svetište?

__________________________________________________

66. Grad u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, poznat kao barokna prijestolnica Hrvatske, čije je groblje dragulj parkovne arhitekture je:

__________________________________________________

67. Predsjednik Republike Hrvatske bira se na vrijeme od:

a) 4 godine

b) 5 godina

c) 6 godina

d) 8 godina

68. Najviša planina u Hrvatskoj, s najvišim vrhom od 1.831 m, je:

a) Mosor

b) Velebit

c) Biokovo

d) Dinara

69. Svjetski afirmirani slikar, koji je studirao u Parizu, a slikao je alegorijske i povijesne kompozicije i portrete te je izradio svečani zastor Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu »Hrvatski narodni preporod«, zvao se:

a) Edo Murtić

b) Julije Klović

c) Vlaho Bukovac

d) Ivan Lacković Croata

70. »Tko pjeva zlo ne misli«, antologijsku »ljubavnu komediju s pjevanjem«, na temelju »Dnevnika malog Perice« Vjekoslava Majera, režirao je:

a) Zvonimir Berković

b) Krešo Golik

c) Ante Babaja

d) Vatroslav Mimica

71. Vođa seljačke bune 1573. godine na području današnje sjeverozapadne Hrvatske bio je:

__________________________________________________

72. U Republici Hrvatskoj u uporabi je _______________ jezik i _________________ pismo.

73. Novčana jedinica u uporabi u Republici Hrvatskoj je _______________ , čiji stoti dio je ______________________ .

74. Najpoznatija hrvatska skijašica, osvajačica 4 zlatne i 2 srebrne olimpijske medalje u alpskom skijanju, zove se:

a) Sanda Dubravčić Šimunjak

b) Janica Kostelić

c) Ana Jelušić

d) Nika Fleiss

75. Ukupno 14 otoka i otočića čine nacionalni park u Jadranskom moru, zapadno od istarske obale, bogat po raznovrsnoj flori i fauni:

__________________________________________________

76. Hrvatski tenisač, pobjednik Wimbledona 2001. godine je:

a) Bruno Orešar

b) Marin Čilić

c) Goran Ivanišević

d) Ivan Ljubičić

77. Najznačajnija endemična biljka hrvatske flore, zakonom zaštićena, zove se velebitska ________________________________

78. Tko je izvršio oružanu agresiju na Republiku Hrvatsku 1990. godine, sukladno Deklaraciji o Domovinskom ratu (»Narodne novine«, br. 102/2000)?

__________________________________________________

79. Svjetski poznat izumitelj, fizičar i elektrotehničar rođen 1856. godine u Smiljanu kod Gospića, a umro 1943. godine u New Yorku, po kome je nazvana mjerna jedinica magnetskog polja je:

a) Ruđer Bošković

b) Nikola Tesla

c) Ivan Supek

d) Andrija Štampar

80. Prva hrvatska žrtva u Domovinskom ratu, hrvatski redarstvenik poginuo 1991. godine na Plitvicama zvao se:

__________________________________________________

81. Godine 1999., zbog izrazite raznolikosti krških fenomena, živog svijeta i iznimnih prirodnih ljepota na relativno malom prostoru, nacionalnim parkom proglašen je dio jedne planine. To je:

a) Sjeverni Velebit

b) Južno Biokovo

c) Istočna Medvednica

d) Zapadna Plješivica

82. Jedan od najznačajnijih hrvatskih književnika, autor brojnih romana, ciklusa drama o Glembajevima i Balada Petrice Kerempuha, je:

a) Milan Begović

b) Ivan Goran Kovačić

c) Miroslav Krleža

d) Ranko Marinković

83. Hrvatski ban, po čijem je imenu nazvan glavni trg u Gradu Zagrebu zvao se:

__________________________________________________

84. Republika Hrvatska je članica zajednice europskih država koja se naziva:

a) Europska zajednica

b) Zajednica europskih država

c) Ujedinjena Europa

d) Europska unija

85. Ukrasni odjevni predmet, nosi se oko vrata, koji su nosili hrvatski vojnici u Tridesetogodišnjem ratu, nakon čega se njegovo korištenje proširilo većim dijelom Europe je:

__________________________________________________

86. Eufrazijeva bazilika poznata je znamenitost grada u Istri:

a) Poreča

b) Rovinja

c) Pazina

d) Labina

87. Vjekoslav Šutej bio je poznati hrvatski:

a) sportaš

b) dirigent

c) slikar

d) glumac

88. Tekst himne Republike Hrvatske »Lijepa naša domovino« napisao je _______________________________ , a uglazbio _________________________________ .

89. Za predsjednika Republike Hrvatske ne može se biti biran više od:

a) 1 puta

b) 2 puta

c) 3 puta

d) 4 puta

90. Koliko zastupnika može imati Hrvatski sabor?

a) najmanje 80, najviše 100

b) najmanje 100, najviše 160

c) najmanje 68, najviše 151

d) najmanje 120, najviše 200

91. Koja je tvrđava simbol hrvatske državnosti i pobjede u Domovinskom ratu?

a) kninska

b) varaždinska

c) zagrebačka

d) zadarska

92. Bitka protiv Osmanlija, u kojoj su poginuli mnogi pripadnici hrvatskog plemstva, zbila se 1493. godine u Lici, na ________________________________ polju.

93. Zagrebački muzej, čiji se fundus temelji na donaciji privatne zbirke umjetnina poznatog kolekcionara, zove se:

a) Muzej za umjetnost i obrt

b) Muzej Mimara

c) Tehnički muzej

d) Muzej suvremene umjetnosti

94. Fabijan Šovagović, Boris Dvornik i Ivo Gregurević bili su poznati hrvatski:

a) redatelji

b) scenaristi

c) glumci

d) producenti

95. Svjetski poznati izvozni proizvod hrvatske prehrambene industrije je začin:

a) bajadera

b) vegeta

c) cvijet soli

d) cedevita

96. Kako se zove najveći grad u Slavoniji na rijeci Dravi, čija je povijesna jezgra Tvrđa?

__________________________________________________

97. Hrvatska viteška igra koja se održava svake godine u prvoj nedjelji mjeseca kolovoza u Sinju, na godišnjicu pobjede nad turskim osvajačima 14. kolovoza 1715. godine, zove se:

__________________________________________________

98. Najbolji igrač svijeta za 2018. godinu u izboru Međunarodne nogometne federacije (FIFA) i France Footballa je hrvatski nogometaš:

__________________________________________________

99. Poznatu slikarsku školu hrvatske naive osnovao je, u podravskom selu Hlebine, slikar:

a) Josip Račić

b) Ivan Rabuzin

c) Krsto Hegedušić

d) Ljubo Babić

100. Hrvatski redatelj, scenarist, animator, crtač i karikaturist, koji je 1962. godine dobio Oscara za crtani film »Surogat« zvao se:

__________________________________________________

101. »Tigrovi«, »Gromovi«, »Kune«, »Pauci«, »Pume«, »Sokolovi«, »Orlovi« i »Vukovi« nazivi su hrvatskih vojnih postrojbi iz Domovinskog rata:

a) mornaričke pješadije

b) vojne policije

c) zrakoplovnih eskadrila

d) gardijskih brigada

102. Datum međunarodnog priznanja Republike Hrvatske je:

a) 30. svibnja 1990. godine

b) 25. lipnja 1991. godine

c) 8. listopada 1991. godine

d) 15. siječnja 1992. godine

103. Koje su se godine održali prvi demokratski izbori u Republici Hrvatskoj?

_______________________________________________

104. Prvo kazalište na području Hrvatske otvoreno je početkom 17. stoljeća u:

a) Zagrebu

b) Hvaru

c) Dubrovniku

d) Varaždinu

105. Poznata hrvatska skladateljica plemićkog podrijetla, čiji je otac bio hrvatski ban te čiji se obiteljski dvorac nalazi u Našicama je:

__________________________________________________

106. Najviša kulturna i znanstvena institucija u Republici Hrvatskoj je:

__________________________________________________

107. Kojeg je sveca Hrvatski državni sabor svojom odlukom iz 1687. godine proglasio zaštitnikom Hrvatske, a čije je nacionalno svetište u Karlovcu?

a) sv. Antuna

b) sv. Josipa

c) sv. Nikolu

d) sv. Franju

108. Tradicionalne hrvatske smotre folklora i običaja koje se održavaju u Slavoniji su

đakovački ___________________ i vinkovačke ____________ .

109. Poznate hrvatske umjetnice, Milka Trnina i Zinka Kunc-Milanov, bile su:

a) glumice

b) skladateljice

c) operne pjevačice

d) književnice

110. Viktor Kovačić, Stjepan Planić i Drago Ibler bili su poznati hrvatski:

a) arhitekti

b) književnici

c) slikari

d) glazbenici.