Pravilnik o dopuni Pravilnika o utvrđivanju cijene putovnice i putnog lista

NN 6/2021 (22.1.2021.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o utvrđivanju cijene putovnice i putnog lista

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

125

Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine«, broj: 77/99, 133/02, 48/05, 74/09, 154/14, 82/15 i 42/20) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU CIJENE PUTOVNICE I PUTNOG LISTA

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju cijene putovnice i putnog lista (»Narodne novine«, broj: 4/10, 20/15 i 118/15), u članku 2. iza podstavka 1. dodaje se novi podstavak 2. koji glasi:

»- za biometrijsku putovnicu u redovnom postupku koja se na zahtjev podnositelja zahtjeva za izdavanje putovnice dostavlja na adresu prebivališta ili boravišta podnositelja zahtjeva 350 kuna,«.

Dosadašnji podstavci 2., 3. i 4. postaju podstavci 3., 4. i 5.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/225

Urbroj: 511-01-152-21-4

Zagreb, 19. siječnja 2021.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.