Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2021. godini

NN 7/2021 (27.1.2021.), Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2021. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

147

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13, 148/13 i 115/18) ministrica poljoprivrede donosi

NAREDBU

O IZMJENI I DOPUNI NAREDBE O MJERAMA ZAŠTITE ŽIVOTINJA OD ZARAZNIH I NAMETNIČKIH BOLESTI I NJIHOVOM FINANCIRANJU U 2021. GODINI

I.

U Naredbi o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2021. godini (»Narodne novine«, broj 2/21, 4/21) u Dijelu II. članak 2. stavak 4. podstavak a) mijenja se i glasi:

a) na području Sisačko-moslavačke županije: naselja na području jedinica lokalne samouprave Petrinja, Sisak, Glina, Hrvatska Kostajnica, Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Lekenik, Majur, Martinska Ves, Sunja i Topusko i naselje Jasenovac u općini Jasenovac.

II.

U Dijelu II. u članku 3., stavku (2) riječi »rok valjanosti cijepljenja« zamjenjuju se riječima »datum do kada traje imunost«.

III.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-01/20-01/252

Urbroj: 525-10/0541-21-6

Zagreb, 20. siječnja 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.