Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Perušić

NN 12/2021 (10.2.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Perušić

Općina Perušić

221

Na temelju članka 20. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16, 110/17) i članka 31. Statuta Općine Perušić (»Županijski glasnik Ličko-senjske županije« broj 7/13, 5/18, 7/20), Općinsko vijeće Općine Perušić na sjednici održanoj 21. siječnja 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE PERUŠIĆ

Članak 1.

U Odluci o općinskim porezima Općine Perušić (»Županijski glasnik Ličko-senjske županije«, broj 29/20, 30/20) u dijelu koji se odnosi na Prirez porezu na dohodak:

– brišu se članak 3. i članak 4.

– mijenja se članak 5. koji postaje članak 3. i glasi:

»Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 4 %.«

Članak 2.

U Odluci o općinskim porezima Općine Perušić (»Županijski glasnik Ličko-senjske županije« broj 29/20, 30/20) u dijelu koji se odnosi na Porez na potrošnju:

– brišu se članak 6. i članak 7.

– mijenja se članak 8. koji postaje članak 5. i koji glasi:

»Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 %.«

Članak 3.

U Odluci o općinskim porezima Općine Perušić (»Županijski glasnik Ličko-senjske županije« broj 29/20, 30/20) u dijelu koji se odnosi na Porez na korištenje javnih površina:

– u članku 9. koji postaje članak 6. briše se stavak 1.

– članak 10. postaje članak 7.

– briše se članak 11.

– članak 12. postaje članak 8.

Članak 4.

U Odluci o općinskim porezima Općine Perušić (»Županijski glasnik Ličko-senjske županije« broj 29/20, 30/20) u dijelu koji se odnosi na provedbene propise:

– članak 13. postaje članak 9.

Članak 5.

U Odluci o općinskim porezima Općine Perušić (»Županijski glasnik Ličko-senjske županije« broj 29/20, 30/20) mijenja se

– članak 14. postaje članak 10., a članak 15. postaje članak 11.

Članak 6.

U Odluci o općinskim porezima Općine Perušić (»Županijski glasnik Ličko-senjske županije« broj 29/20, 30/20) mijenja se članak 16. koji postaje članak 12. i koji glasi:

»Ova Odluka objavit će se u »Županijskom glasniku Lič­ko-senj­ske županije« i u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.«

Članak 7.

Sve ostale odredbe Odluke o općinskim porezima Općine Perušić od 17. studenoga 2020. godine ostaju na snazi.

Klasa: 400-01/20-01/107
Urbroj: 2125-08-1-21-3

Predsjednik Općinskog vijeća
Milorad Vidmar, v. r.