Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Pušća

NN 12/2021 (10.2.2021.), Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Pušća

Općina Pušća

222

Na temelju članaka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i članka 18. Statuta Općine Pušća (»Službeni glasnik Općine Pušća« broj 02/20 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pušća na 36. elektroničkoj sjednici održanoj 29. siječnja 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE PUŠĆA

Članak 1.

U Odluci o općinskim porezima Općine Pušća (»Službeni glasnik« Općine Pušća br. 07/18) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovom se odlukom utvrđuju lokalni porezi koji su izvori prihoda Općine Pušća, stopa prireza porezu na dohodak, visina poreza na kuće za odmor te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na nasljedstva i darove i poreza na kuće za odmor.«

Članak 2.

U članku 2. točka 2. briše se.

Dosadašnja točka 3. postaje točka 2.

Članak 3.

Podnaslov iznad članka 7. i članak 7. i 8. brišu se.

Članak 4.

Ova će Odluka biti objavljena u »Službenom glasniku Općine Pušća«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 021-05/21-01/01
Urbroj: 238/24-01-21-03
Pušća, 29. siječnja 2021.

Predsjednik Općinskog vijeća
Anđelko Ždravac, mag. ing. agr., v. r.