Odluka o imenovanju članova Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora

NN 13/2021 (11.2.2021.), Odluka o imenovanju članova Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

246

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 63. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 5. veljače 2021. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA

I.

U Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora za članove se imenuju:

– FRANE STANIČIĆ

– BORIS LJUBANOVIĆ

– SUNČANA ROKSANDIĆ

– ALEN ČIČAK

– NATAŠA DELONGA POPARIĆ.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-07/06
Zagreb, 5. veljače 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.