Odluka o imenovanju članova Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora

NN 13/2021 (11.2.2021.), Odluka o imenovanju članova Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

262

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 98. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 5. veljače 2021. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU HRVATSKOGA SABORA

I.

U Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora za članove se imenuju:

– BRANKO PETRINEC

– SANJA PUTICA

– DIJANA VICAN

– ANTE RONČEVIĆ

– MARIJA LUGARIĆ

– VALTER BOLJUNČIĆ.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-07/20
Zagreb, 5. veljače 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.