Pravilnik o zaštiti i očuvanju Parka prirode »Medvednica«

NN 17/2021 (19.2.2021.), Pravilnik o zaštiti i očuvanju Parka prirode »Medvednica«

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

320

Na temelju članka 142. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) ministar gospodarstva i održivog razvoja, uz prethodno mišljenje Ministarstva poljoprivrede (klasa: 011-04/20-01/29, urbroj: 525-05/0064-21-8), od 21. siječnja 2021. godine, donio je

PRAVILNIK

O ZAŠTITI I OČUVANJU PARKA PRIRODE »MEDVEDNICA«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom se propisuju mjere zaštite, očuvanja, unapređenja, korištenja i upravljačke zone Parka prirode »Medvednica« (u daljnjem tekstu: Park).

Članak 2.

Zaposlenici Javne ustanove »Park prirode Medvednica« (u daljnjem tekstu: Ustanova), stanovnici Parka, vlasnici i nositelji prava na nekretninama u Parku i članovi njihovih obitelji, fizičke i pravne osobe koje na području Parka obavljaju dopuštene djelatnosti, posjetitelji i drugi korisnici prostora Parka dužni su pridržavati se odredbi ovog Pravilnika.

Članak 3.

Vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava unutar Parka te ostali korisnici prostora Parka dužni su dopustiti predstavnicima Ustanove i nositeljima službenih dopuštenja i/ili drugih dozvola obavljanje djelatnosti javne službe u cilju zaštite prirode, obilazak prirodnih dobara u svrhu znanstvenih i stručnih istraživanja, praćenja i neposrednog nadzora provođenja aktivnosti u Parku te propisanih uvjeta zaštite prirode i mjera očuvanja, osim ako posebnim propisom nije drugačije propisano.

II. MJERE ZAŠTITE, OČUVANJA, UNAPREĐENJA I KORIŠTENJA

Upravljanje i upravljačke zone

Članak 4.

Upravljanje i korištenje prostora Parka provodi se na temelju Zakona o zaštiti prirode, Plana upravljanja Parkom prirode Medvednica (u daljnjem tekstu: Plan upravljanja) i Prostornog plana područja posebnih obilježja Parka prirode »Medvednica«, (»Narodne novine«, br. 89/14) (u daljnjem tekstu: Prostorni plan), Urbanističkog plana uređenja državnog značaja »Skijaški kompleks«, Medvednica, (»Narodne novine«, br. 103/17) (u daljnjem tekstu UPU Skijaški kompleks) i Urbanističkog plana uređenja državnog značaja »Vršna zona«, Medvednica, (»Narodne novine«, br. 103/17).

Članak 5.

(1) U svrhu očuvanja prirodnih vrijednosti i potrebne razine upravljanja i načina korištenja, područje Parka podijeljeno je u sljedeće upravljačke zone i podzone:

I. Zona stroge zaštite

Ib Podzona stroge zaštite

II. Zona usmjerene zaštite

IIa Podzona usmjerene zaštite – posebni rezervati šumske vegetacije

IIb Podzona usmjerene zaštite – šumski kompleks

IIc Podzona usmjerene zaštite i istraživanja

IId Podzona usmjerene zaštite – vršna zona

III. Zona korištenja

IIIa Podzona posjetiteljske infrastrukture

IIIb Podzona naselja

IIIc Podzona Kamenolomi – otvorena eksploatacijska polja

IIId Podzona skijališta

(2) Kartografski prikaz upravljačkih zona sadržan je u Prilogu ovog Pravilnika.

Članak 6.

(1) Na području Parka u zoni stroge zaštite (I) dozvoljena su znanstvena istraživanja i praćenje stanja prirodnih vrijednosti uz primjeren nadzor od strane Ustanove.

(2) Cilj upravljanja u ovoj zoni je očuvanje prirodnih procesa, staništa i prirodnosti ekosustava. Ova zona obuhvaća sve izvore i gornje tokove potoka sa zaštitnim pojasom do većih postojećih vodoprivrednih zahvata i špilju Veternicu.

(3) Posjećivanje u ovom prostoru je usmjereno i ograničeno, pod nadzorom Ustanove i isključivo pod uvjetom korištenja staza i prostora namijenjenih posjetiteljima. U skladu s time, moguće je održavanje postojeće, ali ne i planiranje nove posjetiteljske infrastrukture.

(4) Podzona stroge zaštite (Ib) obuhvaća mali dio površine Parka. U ovu podzonu su uključeni svi izvori (75) i gornji tokovi vodotoka/potoka (oko 230) sa zaštitnim pojasom do prvih većih postojećih vodoprivrednih zahvata i špilja Veternica.

(5) U ovoj podzoni dozvoljene su samo aktivnosti u svrhu očuvanja, zaštite i praćenja stanja prirodnih vrijednosti. Dozvoljena su znanstvena istraživanja, inventarizacija i monitoring sastavnica bioraznolikosti, georaznolikosti i krajobrazne raznolikosti pod nadzorom Ustanove.

(6) U ovoj podzoni nije dozvoljeno ekstrakcijsko korištenje bilo kojeg tipa (gospodarsko, rekreacijsko ili za osobne potrebe). Također nisu dozvoljene intervencije u prostoru, osim nužnih minimalnih intervencija u svrhu sigurnosti posjetitelja ili nužnih minimalnih intervencija u slučaju izvanrednih okolnosti (npr. lokalizacija požara, uklanjanje invazivnih vrsta).

Članak 7.

(1) U Zonu usmjerene zaštite (II) su uključeni posebni rezervati šumske vegetacije te gospodareni šumski ekosustavi, livadna područja, lovišta i reviri zaštite divljači, obrađene poljoprivredne površine koje nisu u sklopu naselja i napušteni kamenolomi.

(2) Cilj upravljanja područjem ove zone je očuvanje prirodnih procesa i staništa (kopnena, vodena i podzemna) te njihovih sastavnica, očuvanje krajobraza tj. antropogeno uvjetovanih ekosustava i njihove biološke raznolikosti te kulturne baštine područja i poticanje oživljavanja ekstenzivnog stočarstva i uklanjanje drvenaste vegetacije na tradicionalno travnjačkim površinama.

(3) U ovoj zoni dozvoljena su znanstvena istraživanja i praćenje stanja prirodnih vrijednosti te nadzor područja od strane Ustanove, provođenje aktivnih mjera usmjerenih na očuvanje i poboljšanje stanja ekosustava, geolokaliteta i kulturne baštine. U kategorijama iz stavka 1. ovoga članka Zone usmjerene zaštite (II) dopuštene su poljoprivredne, lovne i ribolovne te šumsko-gospodarske aktivnosti, koje se odvijaju u skladu s ciljevima očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti zaštićenog područja uz poštivanje propisanih uvjeta zaštite prirode i mjera očuvanja. Dozvoljeno je posjećivanje uz poštivanje odgovarajućih uvjeta ovisno o ciljevima zaštite na određenom području. U skladu s time, postoji i mogućnost uspostavljanja minimalnih interpretativnih i edukativnih sadržaja te staza koje ne zahtijevaju uređivanje, osim aktivnosti u svrhu održavanja sigurnosti posjetitelja (ograda, sječa opasnih stabala uz stazu i sl.).

(4) Zona usmjerene zaštite dijeli se na četiri podzone:

IIa Podzona usmjerene zaštite – posebni rezervati šumske vegetacije

IIb Podzona usmjerene zaštite – šumski kompleks

IIc Podzona usmjerene zaštite i istraživanja

IId Podzona usmjerene zaštite – vršna zona.

Članak 8.

(1) Podzona usmjerene zaštite – posebni rezervati šumske vegetacije (IIa)

Ova podzona uključuje posebne rezervate šumske vegetacije unutar Parka: Babji zub – Ponikve, Bliznec – Šumarev grob, Gračec – Lukovica – Rebar, Markovčak – Bistra, Mikulić potok – Vrabečka gora, Pušinjak – Gorščica, Rauchova lugarnica – Desna Trnava i Tusti vrh – Kremenjak.

(2) U ovoj podzoni dozvoljene su minimalne aktivnosti u svrhu očuvanja, zaštite i praćenja stanja ekosustava, bioraznolikosti i krajolika. Dozvoljene aktivnosti uključuju znanstvena istraživanja, inventarizaciju i monitoring sastavnica biološke raznolikosti pod nadzorom Ustanove. Posjećivanje u ovom prostoru je usmjereno i ograničeno, pod nadzorom Ustanove te uz obavezu korištenja isključivo staza i prostora namijenjenih posjetiteljima. U skladu s time, razvoj posjetiteljske infrastrukture je minimalan i ograničen na održavanje i unaprjeđenje postojećih edukativnih i interpretativnih sadržaja.

(3) U ovoj podzoni nisu dozvoljene intervencije u prostoru, osim nužnih minimalnih intervencija u službi sigurnosti posjetitelja ili nužnih minimalnih intervencija u slučaju izvanrednih okolnosti (npr. lokalizacija požara, uklanjanje invazivnih vrsta).

Članak 9.

(1) Podzona usmjerene zaštite – šumski kompleks (IIb)

Ova podzona uključuje gospodarene šumske ekosustave, što podrazumijeva cjelokupni šumski kompleks bez posebnih rezervata šumske vegetacije te izdvojena šumska područja u pristupnom području. Tu su i livadne površine unutar šumskog kompleksa i dijelovi vodotoka koji bi mogli zahtijevati revitalizaciju.

(2) Šumskim područjima se gospodari, prema donesenim programima gospodarenja gospodarskim jedinicama s planom upravljanja područja ekološke mreže i programima gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika, a u skladu s principima održivog korištenja.

(3) U ovoj podzoni je dozvoljeno gospodarsko iskorištavanje prirodnih dobara u skladu sa ciljevima očuvanja područja: šumarstvo, lovstvo i poljoprivreda.

Članak 10.

Podzona usmjerene zaštite i istraživanja (IIc)

Ova podzona uključuje dio područja iz zone (II) izdvojena kao potencijalno osobito vrijedna područja, te ih se planira intenzivno istražiti kako bi se utvrdilo zavrjeđuju li poseban režim zaštite u sklopu Parka. Obuhvaća livadna područja Lipa-Rog, Kameni svati i Ročićeve sjenokoše – Koritače, te šire područje livade Ponikve i špilje Veternice definirano kao slivno područje veterničkih vodenih tokova kao i područja napuštenih kamenoloma.

Članak 11.

Podzona usmjerene zaštite – vršna zona (IId)

Prostor ove zone je izdvojen kao prostor u kojem se odvijaju intenzivne sportsko-rekreativne, izletničke i turističke djelatnosti. To su prvenstveno prostori vršne zone na kojima je povećana frekvencija posjećivanja, a iz kojih su izuzeti čvrsti objekti. Područje se nalazi unutar prostorne cjeline izraženih kulturno-povijesnih krajobraznih vrijednosti.

Članak 12.

(1) U zonu korištenja (III) uključena su područja naselja, neaktivna eksploatacijska polja, žičara, objekti čvrste posjetiteljske infrastrukture unutar ostalih zona, kao i asfaltirane i šumske ceste.

(2) Cilj upravljanja područjem ove zone je usmjeravanje svih gospodarskih i razvojnih aktivnosti na način da se očuvaju krajobrazne i ambijentalne vrijednosti te na najmanju moguću mjeru svede negativni utjecaj na cjelokupno zaštićeno područje.

(3) U ovoj zoni dozvoljen je razvoj naselja na površinama predviđenima važećom prostorno-planskom dokumentacijom. Eksploatacija mineralnih sirovina dozvoljena je unutar odobrenih eksploatacijskih polja prema važećim koncesijama. Odobrena eksploatacijska polja su Ivanec, Vukov dol i Jelenje vode, ali ni jedno nije aktivno. Dozvoljeno je održivo posjećivanje te unaprjeđenje i obnova posjetiteljske i komunalne infrastrukture u smislu otklanjanja postojećih infrastrukturnih problema (opskrba energijom, zbrinjavanje otpadnih voda i slično). Dozvoljene su gospodarske aktivnosti uz važeće koncesije ili koncesijska odobrenja i uz uvjete zaštite prirode te mjere očuvanja.

(4) Zona korištenja dijeli se na tri podzone:

IIIa Podzona posjetiteljske infrastrukture

IIb Podzona naselja

IIIc Podzona kamenolomi – neaktivna eksploatacijska polja

IIId Podzona skijališta.

Članak 13.

(1) Podzona posjetiteljske infrastrukture (IIIa)

Ova podzona uključuje sve postojeće čvrste objekte posjetiteljske infrastrukture (TA Snježna kraljica, Dom Crvenog križa, Hunjka, Mala Hunjka, Pansion Medvednica, Dom željezničara, Hotel Tomislavov dom, Glavica, kapelica na Lipi, Kaptolska lugarnica, Kraljičin zdenac, Lugareva kućica, Pilana Bliznec, lugarnica Oštrica, lugarnica Sljeme, Adolfovac (prijedlog za kamp), lugarnica Bliznec, Info centar Bilznec, Planinarska kuća Lojzekov izvor, Planinarska kuća na Kamenim Svatima, Planinarski domovi: Runolist, Gorščica, Grafičar, I. Pačkovskog, PD na Lipi, Risnjak, Pongračeva lugarnica, Sljemenska kapelica, Vila Rebar, žičara i skup objekata uz TV toranj na Sljemenu (Zlatni medvjed, Vidikovac, Hrvatska gorska služba spašavanja (u daljnjem tekstu: HGSS), Sljemenska Kućica). U podzoni se nalaze i područja Medvedgrad i Brestovac te asfaltirane ceste unutar šumskog kompleksa Parka, kao i šumski putevi unutar šumskog kompleksa. U podzoni su i lovački domovi: Kuna – Jablanovac, Šljuka – Bistra, Vepar – Donja Stubica, Vepar – Kraljev Vrh, Sljeme – Gračani.

(2) U ovoj podzoni dozvoljeno je održavanje i rekonstrukcija infrastrukture u postojećim gabaritima tako da se veličinom, sadržajem i oblikovanjem uklope u planinske osobitosti prostora.

(3) Dozvoljeno je i uvođenje dodatnih sadržaja koji upotpunjuju osnovnu namjenu postojećih čvrstih objekata posjetiteljske infrastrukture sukladno namjeni građevina, karakteristikama šireg prostora i osnovnim funkcijama Parka.

(4) Dozvoljena je rekonstrukcija i uređenje postojećih cesta: Sljemenska cesta Bliznec – Dom Željezničara – obzirna rekonstrukcija osobito u odnosu na koridor, reljef i vegetaciju; vršna Sljemenska cesta od Planinarskog doma Grafičar do Planinarskog doma Hunjka – obzirna rekonstrukcija za dvosmjerni promet u cijeloj duljini sa stajalištima i okretištima za lokalni javni promet; uređenje Sljemenske ceste i regulacija prometa na način da se omogući i da prednost javnom prijevozu kako bi se smanjio priljev osobnih automobila u ovo područje.

(5) Ostale ceste mogu se uređivati prema uvjetima propisanim prostorno-planskom dokumentacijom.

(6) Uređenje cesta mora obuhvatiti propisanu odvodnju, odgovarajuće ozelenjavanje pokosa i usjeka uz ceste i staze autohtonim vrstama radi zaštite tla od ispiranja i odronjavanja te provođenje mjera zaštite širenja invazivnih vrsta uz ceste (košnja).

Članak 14.

(1) Podzona naselja (IIIb)

Ova podzona obuhvaća sva naselja i infrastrukturne građevine izvan naselja u pristupnom području Parka te prometnu infrastrukturu u sklopu naselja i u pristupnom području Parka (izvan šumskog kompleksa).

(2) U posebno zaštićenim područjima unutar zone naselja (Spomenici parkovne arhitekture Gornja Bistra – park oko dvorca i Stubički Golubovec – park uz dvorac te Spomenik prirode Gupčeva lipa) nije dozvoljeno planiranje novih građevinskih zona.

Članak 15.

(1) Podzona kamenolomi – neaktivna eksploatacijska polja (IIIc)

Ova podzona obuhvaća prostor tri neaktivna eksploatacijska polja: Jelenje vode, Ivanec i Vukov dol. Eksploatacije trenutno nema, na dijelovima su kamenolomi izvan odobrenih granica eksploatacijskog polja, nisu sanirani ili su djelomično sanirani te je upravljanje preuzelo ministarstvo nadležno za poslove rudarstva.

(2) Namjena prostora definirana je Prostornim planom.

Članak 16.

(1) Podzona skijališta (IIId)

Ova podzona obuhvaća dio vršnog područja Parka sa skijalištem. Područje obuhvaća: livadne površine koje se pružaju od vrha Sljeme na sjevernu (Crveni, Zeleni i Plavi spust te livada Krumpirište) te na istočnu stranu (Bijeli spust i Činovnička livada), gornju i donju stanicu skijaške žičare, kompleks građevina za zasnježivanje staza i prateće sadržaje.

(2) Umjetno zasnježivanje dozvoljeno je samo u podzoni skijališta sukladno odrednicama UPU Skijaški kompleks.

(3) Detaljnija namjena, ograničenja i mogućnosti korištenja prostora za cijelo područje podzone skijališta IIId propisana je UPU Skijaški kompleks.

Istraživanje

Članak 17.

(1) Sve istraživačke aktivnosti sastavnica prirode na području Parka dozvoljene su u svim upravljačkim zonama.

(2) Dopuštenje za obavljanje istraživanja iz stavka 1. ovoga članka izdaje ministarstvo nadležno za zaštitu prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Korištenje voda i javnog vodnog dobra

Članak 18.

(1) Korištenje voda i javnog vodnog dobra dozvoljeno je u svim zonama i podzonama osim u zoni stroge zaštite.

(2) Korisnici voda i javnog vodnog dobra dužni su Ustanovi dostaviti godišnji plan rada za narednu godinu.

(3) Korisnici voda i javnog vodnog dobra koji svojim radnjama i djelatnostima ugroze prirodne vrijednosti i prouzrokuju ekološku štetu dužni su bez odgađanja i o svom trošku otkloniti štetne posljedice na dijelu prirode na kojem je nastala ekološka šteta.

Članak 19.

(1) Korisnici voda i javnog vodnog dobra za potrebe zasnježenja skijaških staza u podzoni skijališta IIId dužni su osigurati ekološki prihvatljiv protok vodotoka Bistra.

(2) Ekološki prihvatljiv protok određuje se stručno utemeljenom studijom.

(3) Studiju iz stavka 2. ovoga članka prihvaćaju Ustanova i korisnik voda i javnog vodnog dobra uz prethodno mišljenje Ministarstva.

(4) Zbog očuvanja voda i javnog vodnog dobra koji se koriste za zasnježenje skijališta nije dozvoljeno:

– sprječavati protok vode ili mijenjati vodni režim,

– isušivati i zatrpavati izvore,

– ispuštati tekućine i kemijska sredstva kojima se može ugroziti biljni i životinjski svijet, odnosno dovesti do onečišćenja vode i tla,

– ispustiti talog nastao u jezerima u okolno područje, već ga zbrinuti na odgovarajući način.

Zaštita šuma i šumarstvo

Članak 20.

(1) Šumama u podzoni IIb se gospodari na temelju šumskogospodarskih planova: Programa gospodarenja gospodarskim jedinicama s planovima upravljanja područjem ekološke mreže (državne šume) i Programima gospodarenja za šumoposjednike (privatne šume).

(2) Na području Parka sječa šuma, popunjavanje i pošumljavanje dozvoljeno je na temelju planova iz stavka 1. ovog članka.

(3) Na području Parka nije dozvoljeno iskorištavanje šuma koje može ugroziti njegove značajke i ciljeve zaštite.

(4) Šumarsku djelatnost obavljaju pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje te djelatnosti. Državnim šumama u Republici Hrvatskoj gospodare Hrvatske šume d.o.o.

(5) Za korištenje šuma na području Parka privatni šumoposjednici, fizičke i pravne osobe moraju imati svu propisanu dokumentaciju temeljem posebnih propisa iz područja šumarstva i zaštite prirode.

(6) Zabranjeno je unošenje i sadnja invazivnih stranih vrsta u strukturu prirodnih šumskih zajednica na području Parka.

(7) Zabranjeno je branje, uklanjanje sa staništa i oštećivanje zaštićenih biljnih i gljivljih vrsta i njihovih dijelova.

(8) Zabranjeno je odsijecanje grana, dijelova grana ili kresanje lisnika, ako to nije predviđeno šumskogospodarskim planovima.

(9) Iznimno, radnje iz stavka 7. ovoga članka dozvoljene su u svrhu znanstveno-istraživačkog rada uz dopuštenje Ministarstva.

(10) Korištenje nedrvnih šumskih proizvoda u državnim šumama potrebno je regulirati s Hrvatskim šumama d.o.o.

Članak 21.

(1) U podzoni IIa u posebnim rezervatima šumske vegetacije provodi se obnova šuma u skladu s programom zaštite, njege i obnove šuma koji sadrži mjere njihove zaštite i sastavni je dio šumskogospodarskih planova te se izrađuje i provodi u sklopu šumsko‑gospodarskih planova.

(2) U posebnim rezervatima šumske vegetacije (podzona IIa) nije dopušteno:

– branje i uništavanje biljaka,

– sječa stabala, osim u svrhu održavanja ili poboljšavanja uvjeta važnih za očuvanje svojstava zbog kojih su proglašeni rezervatom te zbog sigurnosti ljudi i materijalne imovine,

– gradnja stalnih ili postavljanje privremenih objekata.

Lovstvo

Članak 22.

(1) Na području Parka gospodarenje sa divljači obavlja se temeljem lovnogospodarskih planova.

(2) Na području Parka lov nije dozvoljen blagdanima, neradnim danima, subotom i nedjeljom, izuzev u zonama koje su definirane lovnogospodarskim planovima.

(3) Na području posebnih rezervata šumske vegetacije nije dopušteno postavljanje lovno-gospodarskih i lovno-tehničkih objekata.

Članak 23.

(1) Ovlaštenici prava lova i/ili korisnici nelovnih površina dužni su u roku 30 dana od završetka lovne godine dostaviti Ustanovi za prošlu lovnu godinu podatke o izlučenju (odstrjel + otpad) divljači po vrsti, spolnoj i dobnoj strukturi u skladu s propisima iz područja lovstva, a u svrhu praćenja brojnog stanja divljači na području Parka.

(2) Ovlaštenici prava lova za lovišta koja se dijelom nalaze unutar Parka dostavljaju podatke samo za dio lovišta koji se nalazi unutar Parka.

(3) Podaci se mogu dostaviti u analognom ili digitalnom obliku.

Ribolov

Članak 24.

(1) Na području Parka ribolov je dozvoljen u podzoni IIIb naselja, u Golubovečkim ribnjacima i jezeru Jarki.

(2) Ribolov je dozvoljen samo uz ishođenu ribičku dozvolu koju prodaje ovlaštenik ribolovnog prava čijim je planom upravljanja, za koji je izdana suglasnost sukladno posebnom propisu kojim se uređuje slatkovodno ribarstvo, obuhvaćena ta ribolovna voda.

(3) Ribolov nije dozvoljen u potocima.

(4) Iznimno radnje iz stavka 3. ovoga članka dozvoljene su u svrhu znanstvenih ili stručnih istraživanja.

(5) Nije dozvoljeno unositi strane vrste u ribnjake i potoke na području Parka.

Poljoprivreda

Članak 25.

(1) Na području Parka dopuštene su poljoprivredne aktivnosti na površinama određenim prostorno-planskom dokumentacijom.

(2) Sredstva za zaštitu bilja i mineralna gnojiva smiju se koristiti na temelju stručnih prosudbi i rezultata provjere cjelokupnog stanja ugroženih vrsta, na prirodi prihvatljiv način, sukladno posebnom propisu.

(3) Livade namijenjene javnom korištenju obavezno je redovito kositi.

(4) Košnju livada iz stavka 3. ovog članka obavljaju pravne osobe nadležne za održavanje javnih površina Parka ili nositelj koncesijskog odobrenja.

Članak 26.

(1) Na području Parka dozvoljena je ispaša i kretanje stoke. Stoka mora biti pod nadzorom ili u ograđenom prostoru.

(2) Ispaša stoke nije dozvoljena u šumskom kompleksu već samo na livadama.

(3) Nastalu štetu koju nanese domaća životinja u Parku dužan je otkloniti ili nadoknaditi vlasnik životinje.

Članak 27.

(1) Na području Parka dozvoljeno je držanje pčela uz pribavljeno koncesijsko odobrenje Ustanove i suglasnost vlasnika zemljišta na kojem se planira postavljanje košnica.

(2) Lokaciju postavljanja košnica dogovaraju Ustanova i nositelj koncesijskog odobrenja, vodeći računa o primjerenoj udaljenosti od posjetiteljske infrastrukture i sadržaja.

(3) Radnje iz stavka 1. ovoga članka obavljaju se u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje pčelarstvo.

Gradnja

Članak 28.

(1) Gradnja u Parku provodi se u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom i sukladno posebnim propisima kojima se uređuju prostorno planiranje i gradnja.

(2) Na području Parka posebno je zabranjeno:

– gradnja objekata bez akata kojima se odobrava građenje prema posebnom propisu kojim se uređuje gradnja,

– provođenje zahvata gradnje za koje nije potrebno ishoditi akt kojim se odobrava građenje prema posebnom propisu kojim se uređuje gradnja bez dopuštenja nadležnog tijela,

– postavljanje ugostiteljske i trgovačke opreme na otvorenom bez odobrenja Ustanove,

– postavljanje štandova ili postolja za prodaju i/ili oglašavanje bez odobrenja Ustanove,

– postavljanje montažno-demontažnih objekata ili konstrukcija bez odobrenja nadležnog tijela.

(3) Odobrenje iz stavka 2. podstavka 3. i 4. ovoga članka daje Ustanova putem koncesijskog odobrenja.

(4) Na površinama u vlasništvu Republike Hrvatske, kojim gospodare Hrvatske šume d.o.o., za postavljanje pomičnih naprava, reklamnih panoa, štandova, montažno-demontažnih tendi, privremenih kioska i drugih građevina gotove konstrukcije građevinske (bruto) površine do 15 m2, potrebno je prethodno provesti postupak propisan posebnim propisima iz područja šumarstva i zaštite prirode.

Promet

Članak 29.

(1) Kretanje motornim vozilima u Parku dozvoljeno je u svim upravljačkim zonama javnim cestama uz poštivanje ograničenja brzine.

(2) Propisano ograničenje brzine na javnim cestama u Parku je maksimalno 40 km/h.

(3) Unutar granica Parka, zemljanim i nerazvrstanim cestama koje su dio šumske infrastrukture dozvoljeno je prometovanje vlasnicima i nositeljima prava na nekretninama u Parku, vozilima Ustanove i pravnim osobama s javnim ovlastima (policija, vatrogasci, hitna pomoć, HEP, HGSS, inspekcije i druge srodne službe) u obavljanju poslova iz njihovog djelokruga.

(4) Hrvatske šume d.o.o. mogu ograničiti ili zbog sigurnosti obavljanja proizvodnog procesa i vremenskih prilika potpuno zabraniti korištenje šumskih prometnica u određenim vremenskim razdobljima. Održavanje infrastrukture za korisnike iz stavka 3. ovog članka obavlja se u skladu s planovima Hrvatskih šuma d.o.o. i osiguranim financijskim sredstvima.

(5) Prometovanje na zemljanim i nerazvrstanim cestama koje nisu dio šumske infrastrukture već su pristupne ceste kojima upravlja lokalna samouprava, Ustanova može ograničiti u suradnji s nadležnom jedinicom lokalne samouprave.

(6) Unutar granica Parka dozvoljeno je prometovanje samo registriranim motornim vozilima.

(7) Ograničenje brzine na zemljanim i nerazvrstanim cestama je:

– za osobna vozila do 30 km/h,

– traktore i radne strojeve do 20 km/h.

(8) Na području cijelog Parka zabranjena je off road vožnja – vožnja izvan javnih cesta, zemljanih i nerazvrstanih cesta svim vrstama motornih vozila.

(9) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, zemljane i nerazvrstane ceste mogu koristiti i druge pravne i fizičke osobe uz prethodnu suglasnost Ustanove.

(10) Zabranjeno je zadržavanje i parkiranje vozila izvan označenih parkirališnih mjesta (parkiralište Bliznec, Pila, Bistra i parkirališna mjesta uz ugostiteljske i smještajne objekte).

(11) Zabranjeno je parkiranje na livadama.

(12) Sredstva ostvarena od naplate nepropisno parkiranih vozila prihod su Ustanove i namijenjena su zaštiti prirode.

Članak 30.

(1) Unutar Parka nadlijetanje letjelica može biti ograničeno temeljem posebnih propisa koji uređuju pitanja civilnog zrakoplovstva u Republici Hrvatskoj.

(2) Snimanje iz zraka dopušteno je uz odobrenje Ustanove sukladno posebnom propisu koji uređuje snimanje iz zraka.

Ulaz i posjećivanje

Članak 31.

(1) U Parku dopušteno je posjećivanje svima pod jednakim uvjetima u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i ovim Pravilnikom.

(2) Organizirana turistička posjećivanja Parka potrebno je najaviti Ustanovi i ishoditi odobrenje koje se naplaćuje sukladno važećem cjeniku.

(3) Za boravak, kretanje i razgledavanje lokaliteta: rudnik Zrinski, špilja Veternica, Centar za posjetitelje Medvedgrad, posjetitelji su dužni kupiti i sačuvati potvrdu o plaćanju naknade (ulaznicu).

(4) Cjenik naknada donosi Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja Ustanove te je on sadržan u Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode Medvednica i objavljen na službenim mrežnim stranicama Ustanove.

(5) Izmjena cjenika iz stavka 4. ovog članka donosi se posebnom odlukom Upravnog vijeća.

Članak 32.

(1) Posjetitelji mogu u Park ući cestovnim putem ili planinarskim stazama.

(2) Glavni ulazi u Park su Bliznec, Bistra i Pila.

Članak 33.

(1) Osnovna pravila ponašanja posjetitelja u Parku:

– kretanje posjetitelja se zbog sigurnosti preporučuje na označenim planinarskim stazama,

– potrebno je odjenuti adekvatnu odjeću i obuću,

– potrebno je imati dovoljno tekućine,

– potrebno je zaštititi se od sunca,

– na planinarskim stazama, livadama koje su mjesta okupljanja te uz objekte, psi se moraju voditi na povodcu.

(2) Zabranjene radnje:

– odlaganje otpada,

– vožnja ili parkiranje izvan površina namijenjenih za vožnju i parkiranje,

– oštećivanje ili uništavanje znakova i informativnih ploča,

– kampiranje,

– loženje vatre,

– stvaranje buke,

– trganje biljaka i biljnih dijelova,

– postavljanje reklamnih panoa bez dopuštenja,

– uznemiravanje životinja.

Članak 34.

(1) Za vrijeme boravka, kretanja i razgledavanja Parka posjetitelji su dužni pridržavati se odredbi ovog Pravilnika, pozitivnih propisa Republike Hrvatske koji se odnose na područje Parka i svih uputa koje su otisnute na informativnim lecima i brošurama, pločama, ulaznici i drugim oznakama u Parku te uputa zaposlenika Ustanove.

(2) Posjećivanje, rekreativne i sve druge aktivnosti unutar Parka obavljaju se na vlastitu odgovornost.

Članak 35.

(1) Boravak i noćenje posjetitelja dozvoljeno je samo u objektima koji imaju smještajne kapacitete.

(2) Iznimno Ustanova može u svrhu edukacije i/ili istraživanja odobriti kampiranje odnosno logorovanje.

Članak 36.

(1) U slučaju izvanrednih okolnosti koje ne traju dulje od 15 dana, kao što su poplave, urušavanje staza, olujni vjetrovi, požari i dr., kretanje posjetitelja na području Parka može se ograničiti ili potpuno zabraniti kada je to u interesu očuvanja prirodnih vrijednosti Parka i/ili sigurnosti posjetitelja.

(2) Zabranu i/ili ograničenje kretanja posjetitelja donosi ravnatelj odlukom u kojoj je sadržan popis područja zabrane, razlozi ograničenja, trajanje zabrane i mjere koje su dužne poduzeti pojedine službe Ustanove.

(3) Ako bi posjećivanje Parka moglo ugroziti njegovo očuvanje i/ili sigurnost posjetitelja, ministar nadležan za zaštitu prirode može donijeti naredbu o zabrani ili ograničavanju posjećivanja.

Članak 37.

(1) Javni prijevoz posjetitelja u Parku na području Grada Zagreba organizira ZET (žičara, autobus).

(2) Zabranjen je organizirani prijevoz posjetitelja u Parku bez odobrenja Ustanove.

(3) Odobrenje iz stavka 2. ovoga članka daje Ustanova putem koncesijskog odobrenja.

Članak 38.

(1) Na području Parka pravnim i fizičkim osobama dopušteno je postavljanje reklamnih oznaka uz odobrenje Ustanove.

(2) Izrada i postavljanje elemenata signalizacije i interpretacije propisani su posebnim propisom kojim se uređuje o jedinstveni vizualni identitet zaštite prirode u Republici Hrvatskoj.

Sport i rekreacija

Članak 39.

(1) Sportsko-rekreacijske aktivnosti dopuštene su u skladu s ovim Pravilnikom i posebnim propisima.

(2) Organizirane sportsko-rekreacijske aktivnosti dopuštene su uz suglasnost Ustanove.

(3) Mjesta za provođenje sportsko-rekreacijskih aktivnosti utvrđuje Ustanova u skladu s Prostornim planom u svim upravljačkim zonama.

Članak 40.

(1) Nije dopušteno skijanje izvan postojećih uređenih i označenih staza izuzev planinskog (turno) skijanja.

(2) Skijalištem Sljeme upravlja pravna osoba temeljem koncesijskog odobrenja.

(3) Izgradnja novih skijaških staza, proširivanje postojećih skijaških staza i staza za skijaško trčanje propisano je prostorno-planskom dokumentacijom.

(4) Pravna osoba ovlaštena za organiziranje i provođenje skijaških aktivnosti na području Parka dužna je za vrijeme trajanja skijaške sezone osigurati stalno dežurstvo HGSS.

Članak 41.

(1) Biciklistima je dozvoljeno kretanje javnim prometnicama, zemljanim cestama te označenim biciklističkim stazama i rutama.

(2) Zabranjena je vožnja biciklom po planinarskim stazama.

(3) Izgradnja novih i proširivanje postojećih biciklističkih staza mora biti u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom.

Članak 42.

Pravne ili fizičke osobe koje organiziraju sportske ili druge manifestacije na otvorenom prostoru Parka dužne su Ustanovi prijaviti mjesto i vrijeme aktivnosti uz ishođenje koncesijskog odobrenja.

Snimanje i fotografiranje

Članak 43.

(1) Na području Parka zabranjeno je snimanje i/ili fotografiranje u komercijalne svrhe bez odobrenja Ustanove.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka daje Ustanova putem koncesijskog odobrenja.

(3) Na području Parka nije dopušteno snimanje i/ili fotografiranje materijala koji su u suprotnosti s načelima zaštite prirode.

Protupožarna zaštita

Članak 44.

(1) Mjere protupožarne zaštite na području Parka dužne su provoditi i primjenjivati sve pravne i fizičke osobe sukladno posebnom propisu koji uređuje pitanja zaštite od požara.

(2) Ustanova surađuje s profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasnim društvima te nadležnim tijelima državne uprave na mjerama protupožarne zaštite.

(3) Na području Parka na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, protupožarne putove i prosjeke održavaju Hrvatske šume d.o.o.

(4) Radi preventivne zaštite od požara Ustanova provodi stalnu motriteljsko-dojavnu službu.

(5) Ustanova godišnje izrađuje i revidira podatke u Programu procjene i zaštite od požara.

(6) Zabranjeno je loženje vatre na otvorenom prostoru Parka izvan naselja i mjesta koja su posebno označena i određena za tu namjenu.

Koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti

Članak 45.

(1) Za gospodarsko korištenja prirodnih dobara i/ili obavljanje dopuštene djelatnosti na području Parka pravnim i fizičkim osobama Ustanova može dati koncesijsko odobrenje u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode.

(2) Postupak davanja koncesijskih odobrenja provodi se javnim prikupljanjem ponuda, a može se pokrenuti na zahtjev pravne i/ili fizičke osobe ili po službenoj dužnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode.

Ostala ograničenja, mjere zaštite i zabranjene radnje

Članak 46.

(1) Na otvorenim prostorima Parka, izvan naseljenih mjesta, razina dopuštene buke može danju iznositi do najviše 50 dB, a noću do 40 dB.

(2) Noćni mir u Parku traje od 23 do 6 sati.

(3) Iznimno vrijeme noćnog mira može se remetiti samo za vrijeme trajanja događanja koja je odobrila Ustanova koncesijskim odobrenjem i uz poštivanje propisanih uvjeta.

(4) Iznimno od ograničenja iz stavka 1. ovoga članka dopuštena je veća razina buke za vrijeme trajanja manifestacije koje odobri Ustanova koncesijskim odobrenjem i uz poštivanje uvjeta.

(5) Ograničenja razine buke ne odnose se na buku koju proizvodi mehanizacija za obavljanje dozvoljenih radova.

Članak 47.

(1) Korištenje speleoloških objekata provodi se pod nadzorom Ustanove uz prethodno pribavljeno dopuštenje Ministarstva.

(2) Radnje iz stavka 1. ovog članka dopuštene su u svrhu znanstvenog i/ili stručnog istraživanja, vježbe i školovanja članova speleoloških udruga i pripadnika HGSS-a.

(3) Špilja Veternica, geomorfološki spomenik prirode, uređena je za turističko posjećivanje u dužini od 380 m.

(4) Obilazak špilje za posjetitelje organizira Ustanova uz stručno vodstvo. Nije dozvoljen samostalan obilazak bez vodiča.

(5) Za turistički obilazak špilje, plaća se naknada utvrđena cjenikom Ustanove.

(6) Na području geomorfološkog spomenika prirode špilje Veternica, i u njegovoj neposrednoj blizini, nisu dopuštene radnje koje ugrožavaju njegova obilježja i vrijednosti, a osobito:

– uništavanje i oštećivanje stijena i špiljskog nakita, faunističkog, fosilnog, arheološkog i drugog materijala te uzimanje i iznošenje njihovih uzoraka,

– ometanje špiljske faune u njenom prirodnom životu i slobodnom razvoju,

– paljenje vatre s otvorenim plamenom u špilji i njezinom bližem okruženju,

– odbacivanje i odlaganje svih vrsta otpada u špilji i pred njezinim ulazom,

– postavljanje reklamnih i drugih oznaka u špilji i njezinom bližem okruženju, osim onih koje postavlja Ustanova u edukativne i informativne svrhe te uobičajenih planinarskih markacija i šumarskih oznaka odjela i odsjeka,

– održavanje manifestacija u špilji i u njenoj neposrednoj blizini,

– korištenje špilje kao skladišta.

Članak 48.

(1) Radi zaštite geoloških, hidrogeoloških, geomorfoloških, krajobraznih i drugih vrijednosti u Parku nije dozvoljeno:

– zadiranje u tlo i podzemlje kojim se ugrožavaju, oštećuju i uništavaju izvorne vrijednosti geološke podloge, odnosno prirodnih izdanaka stijenja i geoloških struktura, te krških pojava i oblika,

– uništavanje i sakupljanje fosila i fosilnih ostataka, minerala te ukrasa u špiljama i drugim speleološkim objektima.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, dozvoljeno je uzimanje minerala i fosila iz prirode u znanstveno-istraživačke svrhe uz dopuštenje Ministarstva.

(3) Iznimno je dozvoljena eksploatacija mineralnih sirovina u skladu s posebnim propisima i u svrhu rekultivacije postojećih napuštenih kopova opasnih za ljude i životinje.

Članak 49.

(1) Zabranjeno je onečišćenje zraka, tla i vode, osobito:

– odlaganje svih vrsta otpada (komunalnog, opasnog, građevinskog),

– ispuštanje tekućina i uporaba kemijskih sredstava kojima se može ugroziti izvornost biljnog i životinjskog svijeta,

– mikrobiološko onečišćenje.

(2) Pravne i fizičke osobe koje u Parku obavljaju dopuštenu djelatnost dužne su otpad koji nastane u obavljanju njihove djelatnosti iznijeti iz Parka i odložiti na za to predviđeno mjesto sukladno posebnom propisu te održavati okoliš oko objekta.

(3) Posjetitelji Parka dužni su otpad odložiti na za to predviđena i označena mjesta.

Članak 50.

(1) Ustanova, vlasnici i/ili nositelji drugih stvarnih prava na zemljištu unutar Parka dužni su provoditi propisane mjere zaštite i očuvanja staništa u svim upravljačkim zonama, uz dopuštenje nadležnog ministarstva.

(2) Ustanova obavještava vlasnike i/ili nositelje drugih stvarnih prava o mjerama zaštite i očuvanja staništa te daje rok od 6 mjeseci za provođenje.

(3) Mjerama zaštite i očuvanja staništa smatraju se:

– zahvati sprječavanja zarastanja travnjaka (sukcesije) mehaničkim uklanjanjem drvenastih vrsta i košnjom ili drugim prihvatljivim metodama,

– zahvati uklanjanja stranih invazivnih vrsta mehaničkim ili drugim prihvatljivim metodama,

– zahvati uklanjanja stabala koja predstavljaju opasnost za ljude i materijalnu imovinu,

– drugi zahvati odobreni dopuštenjem iz stavka 1. ovoga članka koji imaju za cilj očuvanje povoljnog stanja staništa.

(4) Mjere zaštite i očuvanja staništa iz ovoga članka ne odnose se na zemljišta koja su uvrštena u šumskogospodarske planove.

(5) U slučaju nepoštivanja mjera zaštite i očuvanja staništa i roka iz stavka 2. ovoga članka, Ustanova pisanom obavijesti i objavom na oglasnoj ploči Ustanove i jedinice lokalne samouprave daje rok od 30 dana vlasniku i/ili nositelju drugih stvarnih prava za provođenje mjera zaštite i očuvanja staništa.

(6) Po isteku roka iz stavka 4. ovoga članka Ustanova može samostalno provoditi mjere zaštite i očuvanja staništa bez naknade.

Članak 51.

(1) Planinarske putove i staze na prostoru Parka obilježavaju i održavaju planinarska društva članice Hrvatskog planinarskog saveza.

(2) Nije dozvoljeno trasiranje i obilježavanje novih planinarskih putova i staza bez suglasnosti Ustanove.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 52.

Postupanje suprotno mjerama zaštite, očuvanja, unapređenja i korištenja Parka propisanima ovim Pravilnikom kažnjivo je sukladno prekršajnim odredbama Zakona o zaštiti prirode i pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Članak 53.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu Parka »Medvednica« (»Narodne novine«, br. 03/02).

Članak 54.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-07/20-06/08

Urbroj: 517-05-2-1-21-11

Zagreb, 3. veljače 2021.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.

PRILOG

KARTOGRAFSKI PRIKAZ UPRAVLJAČKE ZONACIJE PARKA PRIRODE »MEDVEDNICA«